Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013"

Transkript

1 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

2 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta ein vekst i inntekta hjå bøndene i 2013, men fasiten framstår altså litt annleis. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein nedgang på snautt kr frå 2012 til Dette syner gjennomsnittstal frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gards-rekneskapa på i alt 218 bruk frå Nord- Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-årsperiode har ein fylgt utviklinga på omlag av desse bruka. Dette er familiebruk som har hatt, og framleis har hovudinntekta si frå jordbruket, og omfanget ligg mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette talmaterialet er at det er brukt faktiske tal frå rekneskapet og at det er dei same bruka som er nytta som grunnlag i heile perioden. Hovudtrekk frå 2013: Overproduksjon gav pressa økonomi for gris og høns. Eit vanskeleg fôrår førte til stagnasjon for mjølkebonden. Styrka økonomi for storfè- og sauekjøt. Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta ein vekst i inntekta hjå bøndene i 2013, men fasiten framstår altså litt annleis Dels skuldast dette at jordbruksavtalen berre gjeld halve resten slår inn i Vidare har nok ein del av produksjonane slite med overproduksjon (gris og høns), samt at eit vanskeleg fôrår med sein vår slår inn i rekneskapen gjennom auka fôrkjøp for dei grovfôretande dyra. Dei siste åra har næringa i stor grad kompensert svekka lønsemd med auke i produksjon og på det viset halde inntekta oppe, men i år har altså ikkje denne produksjonsauken vore stor nok til å dekka opp svekka produksjonsøkonomi. Produksjonsauken held fram, men gjerne i ein litt lågare takt. Mellom anna har kostnadane til å rasjonalisere/utvide blitt så store at det er færre som tek risikoen. Investeringsnivået i næringa var stabilt, men det var ei dreiing mot meir investering i maskiner på bekostning av nybygg. I snitt investerte Haugalandsbonden kr i nybygg og kr i maskinar. Det er spesielt i dei grovfôrbaserte produksjonane ein ser det blir investert, og i mindre grad kraftfôrkrevjande. Årsaka til dette ligg nok i overproduksjon på svin, og ein relativt høg inngangsbillett for nybygg. Gjerne 5-6 millionar for eit slaktegrishus og over 10 mill. kr for smågrisproduksjon. Mjølk For mjølkebøndene var den økonomiske utviklinga nokolunde lik som fjoråret. Ein kunne nok ha venta ei betring her, ettersom denne produksjonen var prioritert i jordbruksoppgjeret Men som nemnt over førte ein hard vinter og sein vår 2013 til at grovfôravlingane blei låge. Dette førte til at ein måtte leggje om fôringsrutinane, og bruke meir innkjøpt kraftfôr/grovfôr - noko som resulterte i høgare kostnader og lågare inntening. Vidare gjekk mjølkeprisen noko ned (ca. 7 øre pr. liter), denne nedgangen skriv seg i stor grad frå at etterbetalinga frå meieriet vart lågare enn i 2012 (godt resultat i Tine førte til høg etterbetaling til bøndene i 2012, i 2013 vart denne meir normalisert). Haugalandsbonden produserer no i snitt 170 tonn pr. bruk, og fjorårets meir beskjedne vekst i inntening/ dekningsbidrag, utgjer i snitt 3400 kr pr. bruk. I snitt tener ein Haugalandbonde kr pr. årsku eller 3,50 kr pr. liter (dekningsbidrag), og har 24 årskyr.

3 Gris og fjørfè Grisebøndene har vore gjennom 2 år prega av overproduksjon og tilhøyrande prispress på produkta. I tillegg til mjølkeproduksjonen er svinenæringa eit av lokomotiva i Haugalandsjordbruket. Er innteninga hjå svinebøndene god, tenar ofte Haugalandsbonden godt òg Men overproduksjon har ført til lågare prisar, dette kombinert med kostnadsvekst på kraftfôr pressar lønsemda. Internt i svinenæringa er det nok smågrisprodusentane som har merka nedgangen mest med eit redusert DB på om lag kr pr. purke, noko som tilsvara godt kr for ei konsesjonsbesetning. For slaktegrisprodusentane var situasjonen litt lysare, salspris og snitt slaktevekt var litt fallande, men kombinert med lågare innkjøpspris pr. gris kom ein ut med om lag same dekningsbidrag. I snitt enda dekningsbidraget på 285 kr for ein slaktegris. Men ein finn grunn til å understreke at lønsemda i svinenæringa alltid har svinga, og reguleringstiltak kombinert med ein god grillsesong har ført til at situasjonen allereie i 2014 har betra seg ein har marknadsbalanse og sett stigande utbetalingsprisar. Egg- og fjørfeproduksjon har blitt veldig spesialisert dei seinare åra, og det er berre innan eggproduksjon ein har produksjon av betyding på Haugalandet. Nye krav til oppstalling har ført til mykje nybygg/nyetablering, noko som førte til at det i 2013 blei produsert for mykje egg - og det blei sett inn marknadsregulerande tiltak. Dette har redusert lønsemda, og i snitt har dekningsbidrag pr. høne gått ned med om lag 39 kr (31 %) i høve 2012, mykje grunna nedgang i utbetalingspris pr. kg egg. Kan nok i same andedrag nemne at historisk var nok 2012 eit toppår Ammeku og sau Storfèkjøt har over mange år slite med lønsemda, og med tida har dette resultert i underdekning av norskprodusert storfekjøt. Tiltak har vore innført for å snu denne trenden, mellom anna prisvekst på produkt, endra tilskot mv. Resultatet har latt venta på seg, men i 2013 ser ting ut til å ha lausna litt... Innteninga har blitt betre både på ammeku og fôringsoksar. Utbetalingspris pr. kg kjøt auka med om lag 3,5 kr, og dekningsbidrag på ein okse steig med kr pr. stk. I snitt har ein Haugalandsbonde 56 fôringsoksar eller 14 ammekyr. Sauekjøtet har hatt mange av dei same trekka som storfèkjøt, underdekning og svak inntening. Mykje av dei same tiltaka har vore gjennomført her, og situasjonen betrar seg - mykje grunna høgare utbetalingspris (auke på 2 kr pr. kg sau-/lammekjøt) og auka tilskot. Gjennomsnittsbesetninga talde 72 vinterfôra sau. Sett i lys av arbeidsomfanget er det rom for ytterlegare inntektsvekst - men utviklinga går i rett lei. Produksjonane er òg mindre eigna til stordrift, så styrkinga av næringa bør nok framleis skje gjennom tiltak på pris og tilskot. Vidare auka overføringane frå staten med om lag kr pr. bruk i snitt. Noko som dels skuldast auke i tilskotssatsar, men òg auka produksjon/tilskotsgrunnlag. Som innbyggjarar i AS-Norge har vi vendt oss til eit stabilt- og behageleg rentenivå. Men grunna bankane sine krav til soliditet mv. har renta stige noko i Rentekostnadane viser ein oppgang på kr 5000 i høve til 2012, i snitt hadde kvar Haugalandsbonde om lag kr i renteutgifter. Ein finn nok òg grunn til å understreke at gjeldsnivå er aukande, og berre på dei siste 5 åra har snittgjeld pr. Haugalandsbonde auka med om lag kr. Andelen lånefinansiering er stigande, gjeldsprosenten ligg i snitt på 64 %. Men sett i europeisk målestokk er framleis det norske landbruket og haugalandsbonden solid. Inntekt utanom bruket er aukande i år òg - og er no kome opp på kr i snitt, noko som er ei auke på kr i høve til fjoråret. Men auken har flata noko ut, gjerne som eit teikn på at ein nærmar seg grensa av kor mykje inntekt bondefamilien kan hente eksternt. Mange bruk, og spesielt vekst-bøndene, melder at arbeidsbelastninga blir stor. Middeltal for gardsrekneskapa på Haugalandet og Sunnhordaland Diff Næringsinntekt før avskriving Avskriving Næringsinntekt etter avskriving Renter Resultat etter renter Gjeld Investert i bygningar Investert i maskinar Investert i kvote Aktiva Eigenkapital Gjeldsprosent 55,1 % 59,1 % 58,0 % 61,6 % 63,7 % 2% Inntekt utanom garden Tal bruk

4 Inntekstutvikling Renteutvikling

5 Gjeld pr. bruk Jordbruksinntekt - løn industri 5

6 Storfe mjølk Gjennomsnittstal 2013 Kroner pr årsku ,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kroner pr liter Alle Påsett< % >130% Alle Påsett< % >130% Mjølk Kjøtt Statusendring Inntekt Innkjøpt kraftfôr Innkjøpt grovfôr Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk pr. liter u/tilskot 3,49 3,19 3,67 5,08 3,47 3,21 3,66 4,55 Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Pr. liter m/tilskot 5,33 5,02 5,44 7,43 5,22 4,95 5,35 6,74 Årskyr 24,15 23,07 25,92 24,97 23,39 21,88 25,48 24,06 Oppnådd mjølkepris 5,03 5,11 4,98 5,03 5,10 5,12 5,07 5,18 Kvote Yting % Påsett 82% 80% Tal bruk

7 Storfe mjølk Maks / min 2013 PÅSETT % <80 Beste % Beste >130% Beste Maks 30 %. Snitt Maks 30 %. Snitt Maks 30 %. Snitt Alle Mjølk Kjøtt Statusendring Inntekt Innkjøpt kraftfôr Innkjøpt grovfôr Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk pr. liter u/tilskot 4,10 3,86 3,19 5,23 4,35 3,67 6,20 6,32 5,08 3,49 Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Pr. liter m/tilskot 4,74 5,51 5,02 6,19 5,77 5,44 7,88 8,54 7,43 5,33 Årskyr 55,00 23,03 23,07 43,20 27,95 25,92 18,70 17,88 24,97 24,15 Oppnådd mjølkepris 5,23 5,10 5,11 5,06 5,10 4,98 5,13 5,10 5,03 5,03 Kvote Yting % Påsett 68% 65% 118% 101% 196% 174% 82% Ei kolonne viser det høgaste oppnådde dekningsbidraget i kvar gruppe, ei for snitt av 30 % beste og snitt for heile gruppa. 7

8 STORFE MJØLK Utviklingsbruk vs snitt i Tveit Gjennomsnittstal 2013 Alle Utviklingsbruk Påsett< % >130% Alle Snitt i Tveit Påsett< % >130% Mjølk Kjøtt Statusendring Inntekt Innkjøpt kraftfôr Innkjøpt grovfôr Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk pr. liter u/tilskot 3,49 2,98 3,71 4,95 3,49 3,19 3,67 5,08 Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Pr. liter m/tilskot 4,61 3,99 4,86 6,44 5,33 5,02 5,44 7,43 Årskyr 39,01 38,80 39,39 38,15 24,15 23,07 25,92 24,97 Oppnådd mjølkepris 4,97 4,95 4,98 5,02 5,03 5,11 4,98 5,03 Kvote , Yting % Påsett 90% 82% Tal bruk

9 Ammeku Gjennomsnitt 2013 Dekningsbidrag pr ammeku Dekn.bidrag ammeku Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt Salgsinntekt Statusendring Inntekt Innkjøpt kraftfor Innkjøpt grovfôr Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Antall ammekyr % påsett 85% 69% 61% 63% Tal bruk

10 Fôringsdyr Gjennomsnitt 2013 Kroner pr ungdyr Dekn.bidrag fôringsdyr Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt Salgsinntekt Statusendring Inntekt Innkjøpt kraftfor Innkjøpt grovfor Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Antall foringsdyr Oppnådd kilopris 58,2 56,2 55,1 51,5 Snitt slaktevekt Tal bruk

11 Slaktegris Gjennomsnitt Kroner pr levert gris Dekn.bidrag gris Maks 30 % beste Gj.snitt Gj.snitt Salgsinntekt Statusendring Inntekt Kraftfor Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Antall slakta gris i året Fôrkostnad pr kg kjøt 9,08 8,90 9,7 9,5 Oppnådd kg pris 25,99 25,57 24,95 25,34 Snitt slaktevekt 79,83 77,49 76,72 80,52 Tal bruk

12 12

13 Smågrisproduksjon Gjennomsnitt Kroner pr purke Dekn.bidrag pr. purke Gjennomsnittstal Maks 30 % beste Salgsinntekt Statusendring Inntekt Kraftfor Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Årspurker* Grisunger purke 24,3 24,8 23,6 22,8 Tal bruk

14 Kombinert og smågrisproduksjon Gjennomsnitt Kroner pr purke Dekn.bidrag pr. purke Gjennomsnittstal Maks 30 % beste Salgsinntekt Statusendring Inntekt Kraftfor Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Årspurker* 180, Grisunger purke 24,5. 25,4 24,8 Tal bruk

15 Kombinertproduksjon gris Gjennomsnitt Kroner pr purke Dekn.bidrag pr. purke Gjennomsnittstal Maks 30 % beste Salgsinntekt Statusendring Inntekter Kraftfor Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Årspurker* Griser pr purke 25,2 25,9 23,83 21,66 Tal bruk

16 Sau Gjennomsnitt Dekn.bidrag pr. sau Kroner pr v.f. sau Gjennomsnittstal Maks 30 % beste Salgsinntekt Statusendring Inntekter Innkjøpt for Eigenprodusert for Dyrlege mm Kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Vinterfora sauer Oppnådd kjøttpris 58,46 49,45 53,99 52,01 Kg kjøtt pr vfs 34,03 32,65 25,34 26,16 Tal bruk

17 Sau etter storleik/driftsform Gjennomsnitt Dekn.bidrag pr. sau Kroner pr v.f. sau Storleik Antall vinterfora sau Storfè & Sau Driftsform Kun sau Salgsinntekt Status Inntekter Innkjøpt for Eigenprodusert for Dyrlege mm kjøp Kostnader Dekn.bidrag u/tilskot Tilskot Dekn.bidrag m/tilskot Vinterfora sauer Oppnådd kjøttpris 50,88 54,01 55,70 54,20 53,93 Kg kjøtt pr vfs 21,6 26,9 25,2 24,4 25,6 17

18 140 Høns Gjennomsnitt Kroner pr høne Dekn.bidrag pr høne Gjennomsnittstal Maks 30 % beste Salgsinntekt Statusendring Inntekter Kraftfor Andre variable Kjøp/Statusendring Kostnader Dekn.bidrag u/tilsk Tilskot Dekn.bidrag m/tilsk Antall høns Forkostand pr. kg egg 7,20 7,74 7,75 7,17 Tal bruk

19 Grovfôrkostnad Gjennomsnitt 2013 Kroner pr. da > <70 Grovfor Maskin Gj.snitt < >120 Gj.snitt < >120 Frø Gjødning/kalk/sprøytem Ensileringsmidler Grovforkostnader Pr. dekar Pr. fem 0,98 1,01 0,95 0,92 0,93 1,11 0,77 0,81 Maskinkostander Vedlikehold/Fors Drivstoff Ikkje akt.pl. inv Avskrivningar Leigekjøring Leige/skog Maskinkostnad grovfor Pr. dekar Pr. fem 3,96 5,15 3,93 2,97 3,44 4,54 3,12 2,59 Antall dekar dyrka Innhausta fem pr dekar Tal bruk

20

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer