Tine Produksjonsplan - ØRT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tine Produksjonsplan - ØRT"

Transkript

1 Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: Valle V.G.Skole. Adresse: Boks Lena Tlf: E-postadresse: Kristoffer Skjøstad Tlf: E-postadresse: Dato: 14.oktober 2013 Opplysninger om verktøy, kilder og forutsetninger Denne rapporten viser resultatene av beregninger gjort i Tine Produksjonsplan Ørt. Ørt er en teoretisk beregningsmodell som viser dekningsbidraget i forskjellige driftsmodeller. Den omhandler produksjon på storfe og sau. Priser og grunnopplysninger er hentet fra Husdyrkontrollen, statistikk fra Tine Effektivitetsanalyse - EK og prislister fra varemottagere og vareleverandører. Det har ikke vært noe regnskap tilgjengelig for beregningene. Beregningene er gjort på dekningsbidragsnivå. Faste kostnader som vedlikehold, drivstoff, strøm, forsikring m.m. kommer med i driftsplan. Dagens drift er satt som utgangspunkt. Dette er i hovedsak gjort for å få fram avlingsnivå og for å vise ev. endringer i forventet resultat etter nybygg. Planen bygger på de forutsetninger produsentene har oppgitt og eventuelle endringer av rammer og forutsetninger vil påvirke vurderinger og konklusjon. Formål med utredningen Finne dekningsbidrag i forskjellige utbyggingsalternativ for bruk i driftsplan..

2 Resurser og priser Brukenes ressurser: Naturgitte og materielle: Areal: Disponerer 1080 daa dyrket hvorav 600 i gjennomsnitt blir brukt til grasdyrking. I tillegg er det 67 daa innmarksbeite og bra utmarksresurser. En del av grovfôret går til hester, sau og gris. Ca 70 % av dyrket areal ligger på Presteseter. Bygninger: Eldre fjøs med plass til totalt 150 storfe. Mjølkekvote: liter i I beregningene forutsettes det at kvoten utvides til liter. Priser: Prisen egenprodusert grovfôr er satt til 0,80 kr pr FEm variabel kostnad i gjennomsnitt. Kraftfôrprisen: Mjølkekyr og sau: 3,55 kr pr FEm, Ungdyr: 3,30 kr pr FEm, Ammekyr: 6,00 kr pr FEm (Prisen på kraftfôr til ammekyrne er i beregningen lagt på 6,00 kr for å få med utgifter til mineraler.) Kalv: 4,70 kr pr Fem Halm: 1,60 kr pr FEm Mjølkepris ekskl.distriktstilskudd: 4,85 kr. Kjøttpris ekskl.distriktstilskudd kr pr kg:. NRF oksekalver til liv, 3,5 mnd: kr. Andre variable kostnad pr årsku: Mjølk: kr, Kjøttfe: kr.. Andre opplysninger: Vekter på NRF-kyr: 300 kg slaktevekt / 630 kg levendevekt. Kjøttfe-kyr: 335 kg slaktevekt / 700 kg levendevekt. Avlingsnivå: 560 Fem pr daa. (Beregnet ut fra behov i dagens drift) Gården ligger i sone B for mjølk og 3 for areal. Valle VGS har to gårder med forskjellig sone på kjøtt. Her er det Sone 2 på Presetseter som er brukt. Da må det trekkes fra 4,55 kr pr kg produsert storfekjøtt og fårekjøtt om utbyggingen skjer på Lena. Alternativ verdi på jorda er kornproduksjon med dekningsbidraget på 550 kr pr daa uten tilsk. Dekningsbidraget på sau er kr pr v.f. Det endrer seg ikke gjennom de forskjellige alternativene. Sau holdes jevnt på 30 v.f. i alle alternativ. Hest er ikke med i selve beregningene, men grovfôrforbruket kommer fram som fôrsalg likt i alle alternativ.

3 Beskrivelse ulike alternativ Utgangspunkt: Forventet resultat i 2014 med dagens driftsopplegg uten utbygging Der er her brukt historiske produksjonstall fra årskyr og leveranse av liter mjølk. Påsett alle kvigekalver. Det settes på bare 5 oksekalver (leveranse 2012). Det holdes 30 v.f sau. Produksjon: Mjølk: liter levert. Avdrått kg pr årsku. Kjøtt / livdyr: Levert kg storfekjøtt (31 kuslakt/kvigeslakt og 5 okseeslakt) og kg sau- og lammekjøtt. I tillegg leveres det 26 oksekalver til liv. Dyr: 60 årskyr 62 levende kalver. Alle kvigekalver settes på til rekruttering og kalver på 27 mnd. 5 oksekalver settes på til slakt 310 kg / 16 mnd. 26 oksekalver selges til liv som 3,5 mnd gamle. Totalt antall storfe er i gjennomsnitt 144 stk. Fôr: Kraftfôr: 35 FEm pr 100 kg mjølk. Totalt kraftfôrforbruk er Fem hvorav FEm går til sau. Eget grovfôr: Fem iberegnet FEm på innmarksbeite. I tillegg hentes det Fem på utmarksbeite. Det går ca Fem til hester og griser. Dette er lagt inn som salg til 2,50 kr pr FEm. Arealfordeling: 600 daa grovfôr og 480 daa korn / annet. Dekningsbidrag kr hvorav kr kommer fra mjølkeproduksjon, kr fra sau, kr fra fôrsalg til hest og gris samt kr fra korndyrkingen. Alternativ 1: liter mjølk og fullt påsett alle kalver. Det bygges nytt robotfjøs til en produksjon på liter mjølk og fullt påsett til rekruttering og kjøttproduksjon. Avdrått økes til kg. (Den er allerede oppnådd på dagens fjøs og kunne vært økt ytterligere, men det bør bygges med muligheter til avdråttsøkning om kvotetaket blir heve). Det er gjort noen små tilpasninger for øvrig som er tilpasset utvikling og tiltak i fjøset siste 9 mnd. Det vil si litt høgere grovfôropptak, og lavere innkalvingsalder på kviger. Det fôres med ammoniakkhalm til gjeldkyr og drektige kviger. (Faglig riktig). Kraftfôr til kviger juster tilsvarende. Produksjon: Mjølk: liter levert. Avdrått kg pr årsku. Kjøtt / livdyr: Levert kg storfekjøtt (28 kuslakt og 28okseslakt) og kg sau- og lammekjøtt. Dyr: 54 årskyr 56 levende kalver. Alle kvigekalver settes på til rekruttering og kalver på 25 mnd. Alle oksekalver settes på til slakt 310 kg / 16 mnd. Totalt antall storfe er i gjennomsnitt 150 stk.

4 Fôr: Kraftfôr: 33 FEm pr 100 kg mjølk. Totalt kraftfôrforbruk er Fem hvorav FEm går til sau. Eget grovfôr: Grovfôrbehovet som i utgangspunktet Fem iberegnet FEm innmarksbeite. I tillegg hentes det Fem på utmarksbeite. Det går ca Fem til hester og griser. Dette er lagt inn som salg til 2,50 kr pr FEm. Halm: FEm Arealfordeling: 592 daa grovfôr og 488 daa korn / annet. Altså nesten likt med dagens drift. Dekningsbidraget økes med kr fra utgangspunktet til kr hvorav kr kommer fra mjølkeproduksjon, kr fra sau, kr fra fôrsalg til hest og gris samt kr fra korndyrkingen. Oksekjøttproduksjon bidrar med kr pr okse sett opp mot leveranse av fôringskalv før vi tar økte faste kostnader med i betraktning. Distriktstilskudd på kjøtt utgjør kr i redusert bidrag på storfedelen om fjøset bygges i sone 1. Alternativ 2: liter mjølk med fullt påsett pluss 20 ammekyr I tillegg til fjøset som rommer produksjonen i alternativ 1, bygges det en avdeling for kjøttfe. Her forutsettes det tung rase. (Kryssningsdyr med overvekt tung rase) Produksjon: Mjølk: Som i alternativ 1. Kjøtt / livdyr: Levert kg storfekjøtt hvorav kr fra NRF og kg fra kjøttfe kg sau- og lammekjøtt. Dyr: NRF-besetning som i alternativ 1. I tillegg 42 stk fra kjøttfebesetningen. Totalt antall storfe er i gjennomsnitt 192 stk på vinteren. Fôr: Kraftfôr: Totalt kraftfôrforbruk er Fe. Eget grovfôr: Grovfôrbehovet av surfôr økes med FEm til Fem iberegnet FEm innmarksbeite. I tillegg hentes det Fem på utmarksbeite. Grovfôr til hester og griser som i alternativ 1. Ammoniakkhalm: FEm Arealfordeling: 680 daa grovfôr og 400 daa korn / annet. Dekningsbidraget økes med kr fra alternativ 1 til kr hvorav kr kommer fra mjølkeproduksjon, kr fra sau, kr fra kjøttfe, kr fra fôrsalg til hest og gris samt kr fra korndyrkingen. Dette viser at kjøttfebesteningen på 20 ammekyr bidrar med ca kr i økt dekningsbidrag når vi også tar med nedgangen i kornareal. Besetningen er nå så stor at det blir avkorting på tilskudd på ca kr. Skjæringspunktet går på ca 13 ammekyr. Distriktstilskudd på kjøtt utgjør kr i redusert bidrag på storfedelen om fjøset bygges i sone 1.

5 Alternativ 3: 1 / 3 produksjon mjølk med fullt påsett. Ikke ammekyr Det bygges ikke ut i full skale slik det er forutsatt i alternativ 1 og 2. Utbyggingen begrenses til 1/3 på mjølk. Det holdes ikke ammekyr. Sau er som i alle alternativ. Det brukes av praktiske årsaker ikke halm i så liten besetning. Produksjon: Mjølk: liter levert. Avdrått kg pr årsku. Kjøtt / livdyr: Levert kg storfekjøtt og kg sau- og lammekjøtt. Dyr: 18 årskyr 19 levende kalver. Alle kvigekalver settes på til rekruttering og kalver på 27 mnd. Alle oksekalver settes på til slakt 310 kg / 16 mnd. Totalt antall storfe er i gjennomsnitt 52 stk. Fôr: Kraftfôr: 33 FEm pr 100 kg mjølk. Totalt kraftfôrforbruk er Fem hvorav FEm går til sau. Eget grovfôr: Fem iberegnet FEm innmarksbeite. Det brukes ikke utmarksbeite i og med at innmarksbeite dekker behovet. Det går ca Fem til hester og griser. Dette er lagt inn som salg til 2,50 kr pr FEm som i de andre alternativene. Halm: Det brukes ikke halm. Arealfordeling: 266 daa grovfôr og 815 daa korn / annet. Dekningsbidraget reduseres med kr fra alternativ 1 og kr fra alternativ 2 til kr hvorav kr kommer fra mjølkeproduksjon, kr fra sau, kr fra fôrsalg til hest og gris samt kr fra korndyrkingen. Rent praktisk kan det bli vanskeligere å bruke halm ved et lavere produksjonsomfang. Det er derfor ikke tatt med her. Det utgjør imidlertid ikke mye i forskjell på dekningsbidrag, men har mest pedagogisk / föringsfaglig betydning. Distriktstilskudd på kjøtt utgjør kr i redusert bidrag på storfedelen om fjøset bygges i sone 1. Oppsummert / sluttkommentar Alle alternativ er brukt videre i driftsplan for å prøve belyse økonomiske konsekvenser i valg av framtidig produksjonsomfang. Alternativ 2 er tatt med for å vise hva en moderat kjøttfebesetning kan bidra med. Her er resultatet preget av at samlet husdyrtilskudd med dagens tilskuddsrammer får avkortning slik at dekningsbidraget her er kr lavere enn det hadde vært uten avkortning slik at 20 ammekyr hadde totalt bidratt med kr uten avkortning. Distriktstilskuddet er avhengig av hvor fjøset bygges. Om det bygges for alternativ 3 på Lena, vil distriktstilskuddet utgjøre bare kr og det er andre faktorer som frakt av fôr og gjødsel som er viktigere å ta hensyn til. Det vil bli belyst i selve driftsplan. Distriktstilskuddet utgjør betydelig mer om det bygges til stor produksjon. Vedlegg: Nøkkeltall Dekningsbidrag alle alternativ.

6 Nøkkeltall Utgangspunkt Valle VGS Dagens 54 årsk 54 årsk 18 årsk drift okser 20 amme okser Nøkkeltall/kontrolltall Melkekyr, antall årskyr Melkekvote, liter Melkekvote + avgiftsfri leveranse, liter Påsett av oksekalver, % Salg av livdyr, antall Leveringsprosent Kjøttleveranse, kg Salg av livdyr, kr Fôrbehov, FEm Hovedgrovfôr, FEm Full- og overflatedyrka beite, FEm Innmarksbeite, FEm Utmarksbeite, FEm, FEm Kraftfôr, FEm Kraftfôr, % av alt fôr (melkekyr) Gjennomsnittlig fôrpris, kr/fem Kyr - kraftfôr pr. 100 kg melk, FEm Melkepris med pristilskudd, kr/liter Andre kostnader, kr/årsku Kalvinger, antall/årsku Melkeavdrått, kg/årsku Melkelevanse, liter/årsku Okser - slaktevekt, kg Okser - slaktealder, måneder Okser - tilv. lev.vekt pr. dag, gram Kviger - alder ved kalving, måneder Distriktstilskudd, kr Arealgrunnlag for driftsgreina, daa Arealtilskudd, kr Husdyrtilskudd, kr Avløsertilskudd, kr Driftstilskudd, kr Driftsgrein melk - dekningsbidrag, kr Driftsgrein kvige - dekningsbidrag, kr Driftsgrein okse - dekningsbidrag, kr Melkekyr - DB pr. årsku, kr Melkekyr - dekningsbidrag, kr Kjøttkyr Kyr som kalver, stk Årskyr, stk Kjøttproduksjon, kg Fôrforbruk, FEm Utgangs Alternativ Alternativ Alternativ U punktet A1 1 A2 2 A3 3 60,0 54,0 54,0 18, % 100 % 100 % 100 % 26,1 0,0 0,0 0,2 94 % 95 % 95 % 95 % % 46 % 46 % 46 % 1,8 1,8 1,8 1,8 35,0 33,0 33,0 33,0 4,97 4,97 4,97 4, ,03 1,04 1,04 1, ,0 16,0 16,0 16, ,0 25,0 25,0 25, ,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 18,3 0, TINE

7 Hovedgrovfôr, FEm Beite, FEm Kraftfôr, FEm Gjennomsnittlig fôrpris, kr/fem Okser - vekt ved avvenning, kg Okser - slaktevekt, kg Okser - slaktealder, måneder Okser - tilv. lev.vekt pr. dag, gram Kviger - alder ved kalving, måneder Kvigeslakt - slaktealder, mndr. Kvigeslakt - slaktevekt, kg Utskiftingsprosent Andre kostnader, kr/årsku Distriktstilskudd, kr Arealgrunnlag for driftsgreina, daa Arealtilskudd, kr Husdyrtilskudd og driftstilskudd Avløsertilskudd, kr Kjøttkyr: Dekningsbidrag, kr Vanlig sau Vinterfôra sau, antall Utskifting, % Lam om hausten pr. v.f.s. Haustvekt på lam, kg Sum kjøtt, kg Sum ull, kg Fôrforbruk (eks. utm.beite og melk), FEm Hovedgrovfôr, FEm Beite (eks. utmarksbeite), FEm Kraftfôr, FEm Tilskudd til husdyr, beiting og slakt, kr Arealgrunnlag for driftsgreina, daa Arealtilskudd, kr Avløsertilskudd, kr Sau: Dekningsbidrag, kr Arealbruk Areal - full- og overflatedyrka, daa Areal - innmarksbeite, daa Areal - korn, daa Avling - full- og overflatdyrka, FEm/daa Avling - innmarksbeite, FEm/daa Sum areaktilskudd, alle driftsgreiner, kr Variable kostn. - hovedgrovfôr, kr/fem Dekningsbidrag - Sum Fôrsalg/jordleie - dekningsbidrag, kr Korn - dekningsbidrag, kr Sum DEKNINGSBIDRAG, kr Avvik fra utgangspunktet, kr ,00 0,00 1,33 0, ,0 0,0 16,0 0, ,0 0,0 24,0 0,0 22,0 22,0 18,0 18, % 0 % 20 % 0 % % 20 % 20 % 20 % 1,7 1,7 1,7 1,7 18,0 18,0 18,0 18, ,80 0,80 0,80 0, TINE

8 DEKNINGSBIDRAG - MELKEKYR MED PÅSETT Alt.1 Nr. og navn: 54 årskyr med påsett PRODUKSJONSINNTEKTER Produkt Antall Liter/Kg Kr. pr.liter/kg Sum Melk 54, , Sesongtillegg , Kukjøtt (grunnpris) 28, , Oksekjøtt (grunnpris) 28, , KSL, innmelding, innfrakt m.m ,00 0 Oksekjøtt - kvalitetstillegg ,00 0 Økologisk produksjon - kjøtt , VARIABLE KOSTNADER Fôrslag % FEm Kr. pr. FEm Sum Egen melk 1 % Surfôr 39 % , Full- og overfl.dyrka beite 15 % , Innmarksbeite 3 % , Utmarksbeite 2 % , Halm 2 % , Kraftfôr 39 % , Sum: 100 % , Kjøp av kalveferdige kviger (eksternt), kr Dyrlege og medisiner Inseminering og husdyrkontroll Forbruksartikler, strø m.m. Sum variable kostnader DEKNINGSBIDRAG (eks. tilskudd) Valle VGS 0,0 stk Liter melk Kr pr. liter Kg kjøtt Kr. pr. kg Distriktstilskudd , , DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd) Husdyrtilskudd, driftstilskudd, dyr på utmarksbeite/beite, fylkesvise miljømidler og fradrag DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd, husdyrtilsk., driftstilsk., og dyr på beite) Arealtilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd) Refusjon av avløserutgifter/tilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd og refusjon av avløserutgifter) Rentekostnader DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd, refusjoner og rentekostnader) daa Buskapsverdi: kr Grovfôrareal Dekningsbidrag pr. årsku Dekningsbidrag pr. liter melkekvote Dekningsbidrag pr. daa Dekningsbidrag pr. FEm Eks. tilsk. Inkl. pristilsk. Inkl. tilsk.og ref. Inkl. rentekostnad ,03 4,34 5,74 5, ,74 6,19 8,18 8, TINE

9 Sauekjøttproduksjon Alt.1 Nr. og navn: Valle VGS Utegangersau og vanlig sau har ulike husdyrtilskudd Vinterfôra sauer, ant. (Tilskudd for 24 stk.) Vanlig sau 30 Ull pr. vinterfôra sau, kg 4,0 Lam pr. v.f. sau om høsten/slakting Søyer og lam, % av disse på utmaksbeite Søyer og lam på beite/utmarksbeite, ant. Utskifting/påsett, % av v.f. sauer 1,7 Ull, kr. pr. kg 37,0 100 % Slaktevekt - lam, kg 18,0 81 / 81 Slaktevekt - sau, kg 30,0 20 % Utskifting/påsett, antall (avrundet) 6 Tilskudd til lammeslakt, % O og bedre: 90 % Lammeslakt < 13 kg, % 0 % 0 Produksjonsinntekter Lammekjøtt Sauekjøtt KSL, innmelding, m.m. Ull Sum produksjonsinntekter Dekningsbidrag Antall kg Kr. pr. kg Sum , , , , Variable kostnader - Antall sauer 24 / 6 FEm Kr. pr. FEm Sum Surfôr Hovedgrovfôr , Beite Full- og overfl.dyrka , Beite Innmarksbeite 0 0 0, , ,00 0 Kraftfôr Mjølkekyr og sau , Sum/gjennomsnitt, ekskl. utm.beite , Kostnader med utmarksbeiting, sum kr. Andre variable kostnader Sum variable kostnader DEKNINGSBIDRAG (ekskl. tilskudd) Distriktstilskudd, kr. Grunntilskudd - sauekjøtt, kr Grunntilskudd - lammekjøtt, kr. Husdyrtilskudd, dyr på utmarksbeite, beitetilskudd og driftstillegg Arealtilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd) FEm pr. v.f. sau (med lam) DEKNINGBIDRAG (Inkl. grunn - og distriktstilskudd) Pr. v.f. sau Sum Sone Kg kjøtt Kr. pr. kg , , , DEKNINGBIDRAG (Inkl. pristilsk., tilsk. for dyr og slakt, dyr på utmarksbeite og beitetilskudd) daa Avløsertilskudd 0 DEKNINGBIDRAG (Inkl. tilskudd og refusjon av avløserutgifter/avløsertilskudd) Rentekostned Buskapsverdi: kr DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd, refusjoner og renterkostnader) Grovfôrareal Dekningsbidrag pr. vinterfôra sau Dekningsbidrag pr. daa Dekningsbidrag pr. FEm Eks. tilsk. Inkl. pristilsk. Inkl. tilsk.og ref. Inkl. rentekostn ,28 3,24 10,37 10,37

10

11 Dekningsbidrag - Kjøttkyr med påsett Alt.2 Nr. og navn: Valle VGS 20 kyr som kalver / 18,3 årskyr PRODUKSJONSINNTEKTER Produkt Antall Kg Kr. pr. kg/dyr Sum Kukjøtt 4, , Oksekjøtt 9, , Kvigekjøtt 5, , Pristillegg, forhåndsinnm. m.m ,00 0 Økologisk produksjon , VARIABLE KOSTNADER Fôrslag FEm % Kr. pr. FEm Sum Melkefôr % Surfôr % 0, Full- og overfl.dyrka beite % 0, Utmarksbeite % 0, Halm % 1, Kraftfôr % 3, Sum: % 1, Diverse kostnader (forbruksartikler, medisin, veterinærhonorar o.l) Sum variable kostnader DEKNINGSBIDRAG (eks. tilskudd) Distriktstilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd) Husdyrtilskudd, driftstilkudd, dyr på utmarksbeite og beitetilskudd Kg kjøtt Kr. pr. kg , DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd, husdyrtilskudd, driftstilskudd og dyr på utm.beite) Arealtilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd) Refusjon av avløserutgifter DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd og refusjon av avløserutgifter) 88 daa Rentekostnader Buskapsverdi, kr: kr DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd, refusjoner og rentekostnader) Grovfôrareal Dekningsbidrag pr. årsku med påsett Dekningsbidrag pr. daa Dekningsbidrag pr. FEm Eks. tilsk. Inkl. pristilsk. Inkl. tilsk.og ref. Inkl. rentekostnad ,30 3,84 7,36 7, TINE

12 DEKNINGSBIDRAG - MELKEKYR MED PÅSETT Alt.3 Nr. og navn: 18 årskyr med påsett PRODUKSJONSINNTEKTER Produkt Antall Liter/Kg Kr. pr.liter/kg Sum Melk 18, , Sesongtillegg , Kukjøtt (grunnpris) 9, , Oksekjøtt (grunnpris) 9, , KSL, innmelding, innfrakt m.m ,00 0 Oksekjøtt - kvalitetstillegg ,00 0 Kvigesalg 0, Økologisk produksjon - kjøtt , VARIABLE KOSTNADER Fôrslag % FEm Kr. pr. FEm Sum Egen melk 1 % Surfôr 42 % , Full- og overfl.dyrka beite 12 % , Innmarksbeite 8 % , Kraftfôr 38 % , Sum: 100 % , Dyrlege og medisiner Inseminering og husdyrkontroll Forbruksartikler, strø m.m. Sum variable kostnader DEKNINGSBIDRAG (eks. tilskudd) Valle VGS Liter melk Kr pr. liter Kg kjøtt Kr. pr. kg Distriktstilskudd , , DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd) Husdyrtilskudd, driftstilskudd, dyr på utmarksbeite/beite, fylkesvise miljømidler og fradrag DEKNINGSBIDRAG (inkl. distriktstilskudd, husdyrtilsk., driftstilsk., og dyr på beite) Arealtilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd) Refusjon av avløserutgifter/tilskudd DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd og refusjon av avløserutgifter) Rentekostnader DEKNINGSBIDRAG (inkl. tilskudd, refusjoner og rentekostnader) daa Buskapsverdi: kr Grovfôrareal Dekningsbidrag pr. årsku Dekningsbidrag pr. liter melkekvote Dekningsbidrag pr. daa Dekningsbidrag pr. FEm Eks. tilsk. Inkl. pristilsk. Inkl. tilsk.og ref. Inkl. rentekostnad ,38 3,64 5,92 5, ,45 5,88 9,56 9, TINE