Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13"

Transkript

1 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand Ole-Andreas Smette

2 Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Mål: flere gode gründere flere vekstkraftige bedrifter flere innovative næringsmiljøer Forvaltning av: Tilskot mill. kr Lån til landbruket mill. kr Rentestøtte til lån mill. kr 2

3 Tilskot og lån til landbruket frå Innovasjon Norge, 2012 Hordaland mill kr BU-tilskot 26,0 Rentestøtte til lån 75,0 Lån, ca. 60,0 Andre tilskot, 4,5 3

4 RESULTAT BU-MIDLAR I HORDALAND

5 Mjølkeproduksjonen auka i 2012 Leveransen auka med 1 mill. liter i 2012 Mange selde kvoten sin 22 bruk fekk tilskot frå IN: 8,7 mill. kr Gjennomsnitt kostnad: 2,4 mill. kr Gjennomsnitt kvote: liter Produksjonsauke pr bruk: liter Byggekostnad pr. liter mjølk: 10 kr Framover: Flest saker kyr/bruk 5

6 Stort underskot av storfekjøt Lettare å få tak i kalv god kjøttpris Svak lønsemd innan ammekyrproduksjon 7 utbyggingar fekk støtte - auke på 32 tonn kjøtt Litt færre utbyggingar enn i 2011 «Vi trenger flere ammekyr» Ekspertgruppen for storfekjøttproduksjon 6

7 Auka interesse for sauehald! 16 bruk fekk støtte, - 4,3 mill. kr i tilskot Planlagt produksjonsauke: 1000 v.f. sau Gjennomsnittleg buskapsstorleik: 140 sau Gjennomsnittleg byggekostnad: kr Tal sau i fylket auka, men kjøttproduksjonen gjekk ned IN ønskjer å støtte fleire utbyggingar Ingen nedre grense for støtte, men: Lønsemd viktig Utløysende effekt for gjennomføring 7

8 Marknadsutfordringar innan svin og fjørfe Finansiert 4 saker i 2012 Overproduksjon varsemd med støtte Handsaming i IN sitt hovedkredittutvalg Heller prioritere grovfôretande dyreslag 8

9 Opptakt til storsatsing på frukt Planta 250 da frukt Gjennomsnitt 6,9 da pr bruk Utfordring med grunnstammer Liten interesse for økologisk fruktdyrking «Dyrk Smart» store forventningar! 9

10 Stagnasjon innan bygdenæringer Færre søknader innan matforedling og IPT Aktivitetsbasert reiseliv, stabilt Få saker innan bioenergi God aktivitet innan Trebasert innovasjonsprogram Mobilisering og bedriftsutvikling! 10

11 Mer pengar til ungdom 1/3 av BU-tilskuddene gjekk til ungdom! Betydelig auke Flest innan tradisjonelt landbruk Bygdenæringar: Flest søknader frå kvinner over 50 år Avgjerende for framtida til landbruket 11

12 Rådgjeverkompetansen må aukast Avgjerende for utvikling av landbruket Teknisk planlegging Økonomisk planlegging Forretningsutvikling Tilbodet må bedrast, både kvalitativt og kvantitativt Kurs 20.mars, Statens Hus Påmelding 8. mars 12

13 BU-tilskot i 2012 Trad. landbruk Bygdenæringer Sum 1235 Voss Etne Ullensvang Kvinnherad Sveio Lindås Osterøy Ulvik Vaksdal Meland Bergen Bømlo Jondal Kvam Odda Fusa Tysnes Radøy Samnanger Granvin Modalen Austevoll Fjell Sund Sum

14 REGIONALT NÆRINGSPROGRAM 14

15 Føringer fra LMD for Regionalt næringsprogram Forskriftene for BU-midlane ligg til grunn Legge til rette for ein variert bruksstruktur Legge stor vekt på marknadsutviklinga Lønsemd skal ligge til grunn Auka vekt på investeringsstøtte Støtte både tradisjonelt landbruk og bygdenæringar Omfattar også bioenergi, grønt reiseliv, lokalmatssatsing 15

16 Hovudmål i RNP - Hordaland Landbruksproduksjonen i fylket skal aukast! Auka verdiskaping innan: 1. Mjølkeproduksjon 2. Sauekjøtt 3. Frukt og bær 4. Skog og trevirke 5. Bygdenæringar 16

17 Produksjonsauke - målsetjing Produksjon 2012 Produksjon 2017 Auke i % Mjølk tonn tonn 8 % Sauekjøtt tonn tonn 10 % Epler tonn tonn 30 % Pærer 150 tonn 300 tonn 100 % Moreller 180 tonn 235 tonn 30 % Plommer 500 tonn 1000 tonn 100 % 17

18 Andre mål Auka kvalitet på lammekjøttet Doble areal med økologisk frukt Auka volumet av pressfrukt med 20% Legge til rette for produksjon av m3 tømmer pr år Auka verdiskaping innan bygdenæringar. Fleire og større bedrifter. 18

19 Prioritert i RNP Hordaland: Gardsbruk i aktiv drift Bedriftsøkonomisk lønsemd Bruk der stor del av inntekta etter utbygging kjem frå landbruk Utløysande effekt for gjennomføring Nyskapande tiltak Kvinner og ungdom 19

20 PRIORITERINGAR OG UTMÅLING AV TILSKOT 20

21 Kriterier og retningsliner t.o.m Ca. 20% tilskot til tradisjonelt landbruk Ca. 25% tilskot til investeringar i bygdenæringar Rentestøtte på inntil heile lånesummen Maksimalt tilskot kr Etablerartilskot inntil kr for menn og for kvinner 21

22 Ny strategi frå 2013 Landbruksproduksjonen i fylket skal aukast! Innovasjon Noreg vil følgje opp med endringar 22

23 Praktisering i 2013, tradisjonelt landbruk IN vil auke investeringstilskota i høve til tidlegare. Legg vekt på: 1. Vesentleg auke av produksjonen på bruket 2. Vesentleg bidrag til auka matproduksjon i fylket 3. Vesentleg for brukar(ane) sin økonomi 4. Ungdom under 35 generasjonsskifte Individuell vurdering av støttenivået I gjennomsnitt auke frå 20 til omlag 25% tilskot 23

24 Etablerartilskot ved generasjonsskifte Stimulere til satsing, ikkje til vedlikehaldsinvesteringar Øvre kostnadsgrense, auke frå kr til ca Auke maksimalt tilskot til kr Inntil 35% av kostnadsoverslaget 24

25 Vi vil ha Auka matproduksjon Lønsam verdiskaping Attraktive arbeidsplassar Livskraftige bygder «Det vi vil får vi til!» 25

26 Takk for oppmerksomheten.

27 27

28 28

29 29

30 Nettoprodukt jordbruk i Hordaland NILF

31 BU-midler til trad.landbruk i 2012 Innvilget tilskudd Grunnlag rentestøtte Antall saker Melkeprod. ku Melkeprod. geit Storfekjøttproduksjon Sauehold Svinehold Fjørfehold Rydding/planting frukt Annet Sum

32 BU-midler til bygdenæringar i

33 Melkeproduksjon 22 saker finansiert i 2012 Planlagt melkeproduksjon etter utbygging: 5,6 mill. liter Gjennomsnitt liter pr. bruk 3 bruk bygger for en kvote mindre enn liter 2 bruk planlegger med en kvote større enn liter Ca. 33 årskyr etter utbygging Produksjonsøkning pr bruk: liter Gjennomsnittlig byggekostnad: 2,4 mill. kr Byggekostnaden pr. liter mjølk: 10 kr 33

34 Kjøttproduksjon på storfe 7 bruk fikk støtte. I tillegg kombinert kjøtt og melkeproduksjon Økt kjøttproduksjon: 128 slakt pr år, eller ca. 35 tonn storfekjøtt 34

35 Sauekjøttproduksjon 16 utbygginger for sau i Høyeste antallet på minst 10 år Samlet dyrekapasitet: vinterfora sau Produksjonsøkning på dyr. Produksjonsgrunnlag: 73 tonn lammekjøtt pr år Gjennomsnittlig besetningsstørrelse: 140 sau Variasjon: v.f. sau Gjennomsnittlig byggekostnad: kr

36 Rydding og planting av frukthager 38 saker (til vanlig ca. 50 saker) Tilskudd: kr Gjennomsnittlig planteareal pr søknad: 6,9 da ( 5,6 da i 2011) Tilskudd pr. sak: kr Planteareal: 247 da (omtrent som i 2011) Epler: 150 da Pommer 78 da Moreller 16 da Pærer 3 da. 29 av sakene fra Ullensvang. Økologisk plommeproduksjon: 2 saker - 6,2 da 36

37 Sauehold 22 % av netto verdiskaping Gå opp til 25-30% av Bu-midlane, dvs ca 5 mill kr (4,3) Forutsette 25% tilskudd, tilskudd på 2000 kr pr saueplass, dvs plass for 2500 vf.sau Hvordan får vi best mulig økt matproduksjonen ut fra dette? Investere til eksisternde dyrehold dvs 5o vf.sau på 50 bruk? Doble produksjonen fra 50 til 100 sau på 20 bruk 37

38 38

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer