3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland"

Transkript

1 Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp frå transport og mogeleg mål for Hordaland Verknader av arealplanlegging og utbyggingsmønster Verknader av transportpolitiske tiltak Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor 3,13 3,17 Areal- og Transport- Planlegging (ATP) Reisevanar Reiseavstandar Arealbruk Samferdsletiltak Demografi Økonomi Køyretykilometer Teknologi Motorteknologi Transportform Drivstoff Gram CO2 pr km

2 Nasjonale klimamål Klimagassutslepp Hordaland, Mill. tonn CO2-ekv Overordna mål 30 % reduksjon av norske utslepp frå 1990 til 2020 Karbonnøytralt Noreg i % Mobile kjelder Mål for transportsektoren Reduksjon på 2,5 4 mill tonn CO2-ekv Dvs % reduksjon i mobile utslepp frå 2006 Klimamålet skal leggjast til grunn for NTP % 26% Mobile kilder utslepp Kvar ligg Mongstad? Klimagassutslepp Hordaland, Mill. tonn CO2-ekv % Mongstad Kollsnes Sture 5 4 Eks. Mongstad, Kollsnes og Sture Mobile kilder Mobile kjelder utslepp

3 Klimagassutslepp Hordaland, hovudkjelder 2006 Klimagassutslepp Hordaland Relativ utvikling , 1991=100 Mobil e Eks. Mongstad, Kollsnes, Sture 44 % 11 % 45 % 11 % Pro Mobile kjelder utslepp Mobile kilder Klimagassutslepp Hordaland Relativ utvikling , 1991=100 Eks. Mongstad, Kollsnes og Sture Mobile kjelder Konklusjon 1: Mobile utslepp er største hovudkjelde til utslepp av klimagassar i Hordaland Mobile kilder utslepp Konklusjon 2: Mobile utslepp står for all vekst i klimagassutslepp i Hordaland

4 Bergen kommune Mobile klimagassutslepp fordelt på kommunar 2006 Mobile klimagassutslepp fordelt på kommunar, eks. Bergen % Andre mobile kjelder Vegtrafikk 40 % 30 % Andre mobile kjelder Vegtrafikk % % 10 0 % % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1265 Fedje 1201 Bergen 1235 Voss 1263 Lindås 1246 Fjell 1247 Askøy 1224 Kvinnherad 1221 Stord 1243 Os 1219 Bømlo 1238 Kvam 1228 Odda 1216 Sveio 1211 Etne 1251 Vaksdal 1253 Osterøy 1231 Ullensvang 1241 Fusa 1256 Meland 1244 Austevoll 1245 Sund 1260 Radøy 1242 Samnanger 1223 Tysnes 1222 Fitjar 1259 Øygarden 1232 Eidfjord 1266 Masfjorden 1234 Granvin 1264 Austrheim 1233 Ulvik 1227 Jondal 1252 Modalen 1265 Fedje 1235 Voss 1263 Lindås 1246 Fjell 1247 Askøy 1224 Kvinnherad 1221 Stord 1243 Os 1219 Bømlo 1238 Kvam 1228 Odda 1216 Sveio 1211 Etne 1251 Vaksdal 1253 Osterøy 1231 Ullensvang 1241 Fusa 1256 Meland 1244 Austevoll 1245 Sund 1260 Radøy 1242 Samnanger 1223 Tysnes 1222 Fitjar 1259 Øygarden 1232 Eidfjord 1266 Masfjorden 1234 Granvin 1264 Austrheim 1233 Ulvik 1227 Jondal 1252 Modalen Bergensområdet 60 % Pendling til Bergen x reisetid BERGENSOMRÅDET andel av fylket sine mobile utslepp Konklusjon 3: 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Fjell Askøy Os Meland Sund Lindås Vaksdal Samnanger Osterøy Øygarden Radøy Austrheim Fusa Kvam Masfjorden Modal Voss 68 % Granvin Ulvik Transportløysingane må handterast i eit regionalt perspektiv Tiltak i Bergensområdet er avgjerande for å handtere utvikling i mobile utslepp Andel med arbeid i Bergen 0 % Minutt kjøretid til Bergen

5 Bilhald Personbilar / 1000 personar Akershus Norge Bergensområdet Trondheim Oslo Prognose frå NTP : 46 % vekst (29 % ) Utslepp frå ulike biltypar CO2-utslepp Mål 2012 på Snitt turen 2007 frå Bergen 120 g/kmtil Voss 160. g/km Volvo XC90 V kgg CO2 / km Citroen C1 1,0i X 1109 kgg CO2 / km Toyota Corolla 1,6 17 kg 168 g CO2 / km -25% red. i CO2-utslepp frå nye bilar Prognosar for utslepp frå vegtrafikk Relativ utvikling 2006 = Nasjonale mål for mobile utslepp % reduksjon Nasjonale makromål 30 % reduksjon fra Bilhald som i Akershus, Hedemark 2006, men uendra teknologi NTP uendra teknologi Uendra bilhald og tekn. NTP + 25% teknologigevinst Hordaland sitt mål for utslepp medrekna teknologigevinstar og + ATP-tiltak? Konklusjon 4: Teknologiutviklinga reddar oss ikkje Dersom vi regionalt skal medverke til å nå nasjonale mål, må det gjennomførst kraftfulle tiltak sjølv om vi legg til grunn ei optimistisk utvikling i klimavenleg motorteknologi. Transportomfanget må ned!

6 Reduksjon av transportomfang: To hovudstrategiar Reduksjon av transportomfang: To hovudstrategiar transportbehov transportetterspørsel transportbehov transportetterspørsel Nokre særtrekk Velferdsgevinst Utrykk for nytte Nokre særtrekk Markedsbestemt Knytt til transporttilbodet Vert påverka av arealpolitikken: Arealbruk og utbyggingsmønster Vert påverka av transportpolitikken: Reisetid og transportkostnader Knytt til reisemålet Kjent storleik Tetthet Transportkapasitet Ukjent storleik Kan prisast vekk Senterstruktur Lokalisering av funksjonar Tilgang til tilbod (veg, kollektiv, parkering) Region A: Gunstig Arealbruk med lågt transportomfang Desentralisert regional konsentrasjon Sentralisert busettingsmønster innafor tettstadområdet Høy folketettleik innafor tettstadområdet Sentralisert arbeidsplasslokalisering Låg parkeringskapasitet ved arbeidsplassane Høg tettleik innfor bustad- og arbeidsplassområde (Kjelde: NIBR m.fl) Region B: Ugunstig 50% 40% 30% 20% Hovudkomponentar i trafikkvekst over ein periode på år 20 % 3-5 % Reisevaner Økonomi og bilhald Kohorteffekt mm. Arealplan 10% 25 % Folketilvekst Høg folketettleik Låg folketettleik 0%

7 Klimamotivert transportutvikling Konklusjon 5: Arealplanlegginga må handterast både lokalt og regionalt Arealplanlegging aleine er ikkje nok, men må koplast til transportpolitiske verkemiddel Mindre CO2 / km Mykje mindre omfang Meir Gang og sykkel Bilførar Bilpass. Reiser ikkje Kollektivt Tja? Sterk auke Fleire i kvar bil Pisk og gulrot i transportpolitikken Gulrot = Dra - krefter Betre kollektivtilbod Lågare takstar Pisk = Skyv - krefter Køprising Restriksjonar -2% -3-5% Gang og sykkel Reiser ikkje % % Gang og sykkel Reiser ikkje Bilførar Kollektivt Bilførar Kollektivt Bilpass % Bilpass %

8 Gode sirklar Betre kollektivtransport Dempa bilbruk Køprising Parkeringsrestriksjonar mm Fortetting Regional konsetrasjon mm Dårlege sirklar kollektivtrafikk Meirvegkapasitet God parkering Ikkje bompengar Auka bilbruk E39 Bergen nord og sør Arnatunnelen Kvamskogstunnelen Sotrasambandet Vossapakken Utvikling av kollektivknutepunkt Kollektivvenleg arealbruk GS-vegnett Mindre behov for bil Lettare å gå og sykle Mindre attraktivt å reise langt e avstandar Byspreiing Krinsmålsettinga Satelittfeltutbygging Meir behov for bil Vanskelegare å gå og sykle Større avstandar Lettare å reise langt Konklusjon 6: Arealplanlegging må koplast til transportpolitiske verkemiddel, og vi kjem ikkje utanom tiltak som reduserar transportetterspørselen Oppsummering Store reduksjonar i mobile utslepp nødvendig for å nå klimamål Teknologiutvikling kan hjelpe til, men er på langt nær nok Det er samanhengen i areal- og transporttiltaka som gir effektar, - det krev eit trendbrot i transportpolitikken Nødvendige tiltak er i hovudsak kjend, det er ikkje det det skortar på Tiltak må sjåast både i lokalt (kommunalt) og regional perspektiv

9

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Nr. 2/ 2006 Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Endring 2002 2003 2004 2005 2004-05 2002-05 Bygging av skip og oljeplattformer 6 493 5 983 6 319 6 680 361 187 Sjøtransport 4 102 4 208 4 163

Detaljer

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Formgjeving: Kristin

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt. 2014 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Klima som utfordring for transport i byområder i

Klima som utfordring for transport i byområder i Klima som utfordring for transport i byområder i Norge med fokus på mellomstore byregioner Arvid Strand Transportøkonomisk institutt 13.06.2007 Side 1 Utslipp i Norge i dag (2005) Klimagassutslipp i norske

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015

Energi- og klimaplan. Gulen kommune 2011-2015 Energi- og klimaplan Gulen kommune 2011-2015 Godkjent i kommuestyret k.sak 36/11 i møte 14.06.2011 emaplan for energi og klima, Gulen kommune 14.06.2011 SAMANDRAG Dette dokumentet er Gulen kommune sin

Detaljer

Handel og kjøpesenter i Hordaland

Handel og kjøpesenter i Hordaland Handel og kjøpesenter i Hordaland Nr. 7-13 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Handel og kjøpesenter

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Handel og kjøpesenter i Hordaland

Handel og kjøpesenter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Utfordringsnotat til temamøte 12.09.13 om Handel og kjøpesenter i Hordaland 05.09.2013 Handel viktig for Hordaland Handelsnæringa

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar.

Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og kommentert. Vedlegg: Oversikt over sentrale innspel og tilhøyrande vurderingar. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NOTAT Til: Dato: 26. april 2010 Frå: Arkivsak: 200800584-153/GMAT Kopi til: Arkivnr.: 712 Fråsegner til Klimaplanen. Forkorta og

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

Energiutgreiing Kvam herad

Energiutgreiing Kvam herad Energiutgreiing Kvam herad Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer