HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side"

Transkript

1 Nr. 1/ januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, (K) Overformynderia. Midlar forvalta, 31. desember 1986 (K) Kommunerekneskapar, Publikasjonar under utsending frå Statistisk Sentralbyrå i desember 1987 og januar Alfabetisk innhaldsoversikt, Systematisk innhaldsoversikt, Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

2 ND Hordaland 1 FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDA Statistisk Sentralbyrå har gjort ei ny framskriving av folkemengda etter kjønn og alder. Framskrivinga gir tal for kommune som minste geografiske eining. Som ved tidlegare framskrivningar er det teke om til berre reint demografiske faktorar, fruktbarheit, dødeligheit og flytting. Nærmare om forutsetningane: I. Utgangsbestand er folketalet i norske kommunar etter kjønn og alder II. Fruktbarheit. Aldersspesifikke fødselsrater (kvinner år) er rekna ut for perioden Ratene blir rekna regionalt og justerte slik at fruktbarheitsnivået for heile landet blir lik nivået i 1986 med samla fruktbarheitstal på III. Nettoinnvandring og flyttingar innan landet. Dei 4 kombinasjonane av basisperiode for innanlandsflyttingar og niva for netto innvandring som er nytta, kan ein sjå i figur 1. Alternativ 1 (og 3): Flytteratene er baserte på registrerte flyttingar mellom kommunane i perioden Alternativ 2: Flytteratene er baserte på registrerte flyttingar mellom kommunane 1 perioden Alternativ B: Utflytting og innflytting er for kvar kommune like stor for alle aldre under eitt. Aldersfordelinga for utflyttarar og innflyttarar følgjer dei registrerte flyttetala for kommunane perioden Figur 1. Dei 4 sett forutsetningar om innanlands flytting og netto innvandring. Netto innvandring K3 87 Innenlands flyttingar Basis Basis Basis Balanse K187 K287 KB 87 IV. Dødelegheit. Som utgangspunkt brukar vi rater for Desse vart gradvis reduserte fram mot år ved at vi byggjer på endringar dei siste 10 Ara 1 dødelegheit for menn og for kvinner på ulike alderstrinn. For perioden etter år vert ratene haldne konstante. Resultat av dei regionale befolkningsframskrivingane må brukast serleg varsamt. Det er viktig at ein alltid ser del i sammanheng med dei forutsetningane framskrivinga byggjer på. Desse forutsetningane kan vere urealistiske for mange kommunar. Den befolkningsutviklinga som framskrivinga sldsserer, er difor berre sannsynleg i den grad forutsetningane om fruktbarheit, dødelegheit og flyttingar blir oppfylte i framskrivingsperioden. Generelt kan ein si at resultatane blir meir usikre jo lengre ein går framover i tida, og jo mindre område ein ser på. Usikkerheita er størst for aldersklasser som enno ikkje er fødde og minst for aldersklassene over 50 Ar. Resultatar av framskrivingane for del enkelte kommunane i fylket etter alternativane Kl, K2 og K3 er gitt i tabellane på del neste sidene. Nokre resultat for heile landet og for dei enkelte fylka, er publiserte i Statistisk vekehefte nr. 50, Meir spesifiserte tabellar eller fleire alternativ for kommunane kan ein tinge frå Statistisk Sentralbyrå.

3 2 TABELL 1. FOLKEMENGDEN VED LTGANGEN AV ARET. ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K187. POPULATION AT THE END OF THE YEAR. BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE 1( 187. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND C ' SONDRE SUNNHORDLAND HANDELSDISTRIKT ETNE OLEN SVEIO NORDRE SUNNHORDLAND HANDELSDISTRIKT , MLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD

4 3 TABELL 1 FORTS. FOLKEMENGDEN VED LTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV 1( 187. POPULATION AT THE END OF THE YEAR. BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE 1(187. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND FORTS. 325 ODDA HANDELSDISTRIKT JONDAL E ODDA ULLENSVANG EIDFJORD BERGEN HANDELSDISTRIKT ERGEN KVAM ale FUSA SAMNANGER

5 4 TABELL i FORTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGE 4 AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K187. POPULATION AT THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K187. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR 3R AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND FORTS OS 1244 AUSTEVOLL SUND 1246 FJELL 1247 ASKOY VAKSDAL 1252 MODALEN 1253 OSTERØY 1259 ØYGARDEN 332 VOSS HANDELSDISTRIKT C o C C C

6 5 TABELL 1 FORTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K187. POPULATION AT THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K187. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND FORTS ULVIK C GRANVIN VOSS YTRE NORDHORDLAND HANDELSDISTRIKT MELAND RADØY LINDAS AUSTRHEIM C FEDJE MASFJORDEN _

7 TABELL 2. FOLKEPENGDEN VED UTGANGEN AV ARET. ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K287. POPULATION AT THE END OF THE YEAR. BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND SONDRE SUNNHORDLAND HANDELSOISTRIKT ETNE C OLEN SVEIO ' NORDRE SUNNHORDLAND HANDELSDISTRIKT se STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD

8 7 TABELL2 FORTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K287. POPULATION AT THE ENO OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K287. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALAND FORTS. 325 ODDA HANDELSDISTRIKT JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD BERGEN CCO HANDELSDISTRIKT BERGEN KVAM FUSA SAMNANGER

9 8 TABELL 2 FORTS. FOLKEPENGDEN ved UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K287. POPULATIoN AT THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K287. KOMMJNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR ER AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 NORDALAND FORTS OS J AUSTEVOLL 1245 SUND 1246 FJELL 1247 ASKOY VAXSDAL 1252 MODALEN 1253 OSTERØY 1259 ØYGARDEN 332 VOSS HANDELSDISTRIKT C C

10 9 TAdELL 2 FORTS. FOLKEPENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K287. POPULATION AT THE END OF THE YEAR, 8Y AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE 1( 287. KOMMOJE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 NORDALAND FORTS ULVIK GRANVIN S S VOSS C YTRE NORDHORDLAND HANDELSDISTRIKT MELAND RADØY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN $

11 10 TABELL 3. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K387. POPULATION AT THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K387. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDAL SONDRE SUNNHORDLAND HANDELSDISTRIKT ETNE OLEN SVEI) NORDRE SUNNHORDLAND HANDELSDISTRIKT BØMLO STORD FITJAR TYSNES D KVI441ERAD

12 11 TABELL 3 FDRTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K387. POPULATION AT THE END OF THE YEAR. BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K387. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE MUNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALANID FORTS. 325 ODDA HANDELSDISTRIKT J3NDAL ODDA ULLIVSVANG EIDFJ3RD B,ERGEN HANDELSDISTRIKT BERG: KVAM FUSA, SAMNA43ER _

13 TABELL 3 FOTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K387. POPULATION AT'THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE 12 MUNICIPALITY YEAR TOTAL J AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDAL44D FORTS OS AUSTEdOLL SUND FJELL' ASK*! VAKSDAL MODA N OSTE M YGARDEN VOSS HANDELSDISTRIKT

14 13 TABELL 3 FDRTS. FOLKEMENGDEN VED UTGANGEN AV ARET, ETTER ALDER. KOMMUNER ALTERNATIV K387. POPULATION AT THE END OF THE YEAR, BY AGE. MUNICIPALITIES ALTERNATIVE K387. KOMMUNE AR I ALT ALDER AGE -, MJNICIPALITY YEAR TOTAL AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR OG OVER YEARS YEARS A. OVER 12 HORDALA4D FORTS ULVI( GRANVIN VOSS YTRE NORDHORDLAND HANDELSDISTRIKT Z MELAV) RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN _ 130_ 94

15 ND Hordaland 14 GRUNNSKOLAR 1. OKTOBER 1987 Statistisk Sentralbyrås statistikk over grunnskolar 1. oktober 1987 viser at det var 380 grunnskolar i Hordaland fylke. Av desse var 271 barneskolar, 60 kombinerte barne- og ungdomsskolar og 49 ungdomsskolar. Av elevane ved desse skolane fekk grunnskoleutdanning på klassesteget og 322 på 10. klassesteget, til saman elevar. Samanlikna med Aret før var det færre elevar på klassesteget, som gjev ein nedgang på 2,1 prosent, mens det var 200 færre elevar i det 10. frivillige skoleår, eller ein nedgang på 38,3 prosent. Størst nedgang i elevtalet var det i kommunane Ulvik med 8,6 prosent, Modalen med 7,6 prosent og Fedje med 6,3 prosent, mens kommunane (bygarden, Granvin og Eidfjord hadde størst auke med 1 same følgd 4,4 prosent, 3,6 prosent og 3,4 prosent. Av dei 34 kommunane i fylket var det 15 som hadde elevar på 10. klassesteget. Eit oversyn over skoleskyssen 1 fylket viser at 23 prosent av elevane hadde skyss heile året. For heile landet var tilsvarande tal 24 prosent. HOgast låg Masfjorden kommune med 74 prosent, og lågast var prosenten i Bergen, Stord og Fedje kommunar der den var 14. Det var 843 framandspråklege elevar i Hordaland fylke, delt på 24 kommunar. Flest elevar hadde Bergen med 727, deretter kom Voss med 21 framandspråklege elevar. kvartal Fleire opplysningar vil bli gjeve i publikasjonen Grunnskolar 1987, som vil kome ut i 2. Grunnskolar 1. oktober Skolar etter skoleslag og elevar etter klassesteg/skyss/framandspråkleg bakgrunn. Hordaland Kommune Skolar Elevar Prosent Kombi- elevar Framnerte med and- Barne- barne- Ungdoms skyss språk- I alt skolar og ung- skolar I alt klasse- klasse- heile lege 1, doms- steget steget skole- elevar 1 skolar, året HEILE FYLKET Bergen OOOOO Etne.. OOOOO Olen Sveio OOOOOOO Bømlo. OOOOO Stord Fitjar Tysnes OOOOO Kvinnherad Jondal Odda OOOOOOOOO Ullensvang Eidfjord Ulvik.. OOOOO Granvin Voss Kvam OOOOO Fusa OOOOO Samnanger Os Austevoll... OOOOO Sund. OOOOO Fjell OOOOOO AskOy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Oygarden. OOOOO Radøy OOOOOOO, Lindås OOOOOOO Austrheim... OOOOO Fedje Masfjorden. OOOOO ) Førebels tal.

16 - - ND Hordaland 15 NYNORSK SOM HOVUDMAL I GRUNNSKOLEN I Oppgåver til Statistisk Sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at 49,0 prosent av grunnskoleelevane i Hordaland hadde nynorsk som opplæringsmål i Dette var 0,2 prosentpoeng fleire enn i Dei 10 siste åra har nynorsk som opplæringsmål i grunnskolen gått fram frå 46,5 prosent av elevane til 49,0 prosent. Det var ein oppgang på 1,1 prosentpoeng i perioden og i perioden gjekk nynorsken fram med 1,4 prosentpoeng. Det var elevar med nynorsk som opplæringsmål i alle dei 34 kommunane I fylket i 1987, og i 32 av desse hadde fleirtalet av elevane opplæring på nynorsk. Elevar i grunnskolen med nynorsk som hovudmål i prosent av elevar i alt Hordaland 'Kommunar med elevar som Ar Endring brukte nynorsk MI som hovudmål HEILE FYLKET... 46,5 47,6 47,8 47,7 48,6 48,8 49,0 2,5 1,1 1,4 Bergen 8,4 7,3 7,0 6,8 6,8 6,8 6,9-1,5-0,9-0,4 Etne 100,0 99,2 99,5 99,5 99,3 99,8 99,0-1,0-0,8-0,2 Olen 99,3 99,6 99,8 99,8 100,0 99,8 99,5 0,2 0,3-0,1 Sveio 98,5 99,1 99,1 99,4 99,6 99,7 99,7 1,2 0,6 0,6 Bømlo... OOOOO 99,3 99,2 99,5 99,6 99,6 99,9 99,6 0,3-0,1 0,4 Stord 99,1 99,0 98,6 98,8 99,2 98,7 98,3-0,8-0,1-0,7 Fitjar OOOOO 99,6 100,0 99,6 99,4 100,0 99,8 99,8 0,2 0,4-0,2 99,5 Tysnes 99,5 99,5 98,1 97,9 95,7 97,5-2,0-2,0 Kvinnherad... 91,1 93,5 94,3 96, ,9 98-,2 7,1 2,4 4,7 Jondal 98,9 96,3 96,2 98,9 96,4 97,4 98,9-2,6 2,6 Odda 49,3 49,7 51,1 51,4 51,4 53,4 55,2 5,9 0,4 5,5 Ullensvang OOOOO 1.00,0 99,8 99,5 99,5 99,3 99,6 99,6-0,4-0,2-0,2 Eidfjord.. OOOOO 98,8 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 98,4-0,4 1,2-1,6 Ulvik 98,4 100,0 99,4 100,0 100,0 99,3 100,0 1,6 1,6 Granvin OOOOO 99,1 99,2 99,2 99,2 100,0 100,0 100,0 0,9 0,1 0,8 Voss 99,5 99,2 98,8 98,8 99,0 98,7 98,7-0,8-0,3-0,5 Kvam ,8 99,4 98,4 99,3 99,6 99,3 99,7-0,1-0,4 0,3 Fusa... 98,8 99,4 99,6 99,6 99,6 100,0 99,8 1,0 0,6 0,4 1Samnanger...,. 00,0 99,1 99,7 100,0 99,7 99,7 99,7-0,3-0,9 0,6 Os OOOO... 86,2 82,2 82,8 81,4 83,3 86,2 86,7 0,5-4,0 4,5 Austev ,0 99,7 99,7 99,2 99,8 97,7 98,0-2,0-0,3-1,7 Sund 98,8 95,2 95,0 93,6 90,6 88,2 88,5-10,3-3,6-6,7 Fjell... 95,7 78,0 75,4 72,4 69,5 65,7 63,1-32,6-17,7-14,9 Askøy 11,09,8 9,7 9,4 9,4 9,4 9,0-2,0-1,2-0,8 Vaksdal ,8 99,7 99,7 99,5 99,6 100,0 100,0 1,2 0,9 0,3 Modalen ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0 Osterøy... 99,5 99,5 99,2 98,9 98,8 99,0 99,2-0,3-0,3 Meland... 98,2 93,9 92,3 89,1 85,0 81,5 80,3-17,9-4,3-13,6 øygarden 100,0 98,8 98,5 98,5 98,1 96,1 97,2-2,8-1,2-1,6 Radøy ,7 99,7 99,9 99,3 99,7 99,9 99,2-0,5 -.0,5 Lindås 92,6 84,8 84,1 82,7 81,8 81,0 79,7-12,9-7,8-5,1 Austrheim ,6 96,0 96,6 97,5 96,2 95,8 95,7-1,9-1,6-0,3 Fedje 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,7 0,7 Masfjorden 99,3 99,0 98,6 98,6 98,6 99,6 99,6 0,3-0,3 0,6

17 ND Hordaland 16 OVERFORMYNDERIA. MIDLAR FORVALTA PR. 31. DESEMBER 1986 Overformynderia i Hordaland forvalta vel 167 mill.kr pr. 31. desember Umyndige åtte 54 prosent av dei forvalta midlane, andre personar åtte 10 prosent og offentlege legat og fond 36 prosent. Av den forvalta kapitalen var 35 prosent plassert i fordringar sikra i pant, 48 prosent i bankinnskott og 1 prosent i aksjar. Overformynderia forvalta midlar for umyndige ved årsskiftet Tal for heile landet er offentleggjort i Statistisk ukehefte nr. 1, Tabell 1. Forvalta midlar og talet på umyndige. Hordaland For offent- Umyndige med midlar Kommune I alt For For andre lege Under 18 år.umyndige personar legat I alt 18 år og over o fond kr I GOO kr kr 1000kr HEILE FYLKET Bykommunar Bergen Heradskommunar Etne Olen _ Sveio BOmlo OOOO Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad , Jond 15 OOOOO Odda Ullensvang Eidord Ulvik Granvin Voss OOOO Kvam Fusa Samn.anger Os Austevoll Sund Fjell OOOOO Askloy OOOOOOO Vaksdal Modalen Oster03r Meland Oygar d.en RadOy O OOOO Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Odda overformynderi har ikkje sendt inn oppgave for Det er difor brukt 1985-tal for denne kommunen

18 ND Hordaland 17 Tabell 2. Forvalta midlar etter plassering. 31. desember kr. Hordaland Kommune Fast Ford- eigedom Ihenderingar (etter havar- Andre I alt sikra frådrag obliga- Aksjar Bank aktiva i pant av sjonar gjeld) HEILE FYLKET Bykommunar Bergen Heradskommunar Etne Olen Sveio IWO() Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad I Jondal Odda' Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa.., Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen OOOOOO Osterøy Meland... OOOOO øygarden RaclOY Lindås OOOOO Austrheim Fedje Masfjorden ) Sjå note 1, tabell 1)

19 ND Hordaland 18 KOMMUNEREKNESKAPAR 1986 Rekneskaptala for inntekter og utgifter i 1986 byggjer på oppgåver som Statistisk Sentralbyrå har henta inn frå alle kommunar og fylkeskommunar. Havnekasser, kommunale aksjeselskap og felleskommunale foretak er ikkje med 1 statistikken. Fyrste del av tabellen gjev ein postvis fordeling av utgifter og inntekter for kommunane i (1 000 kr). Utgifter og inntekter som gjeld forretningsdrifta på hovudkapittel 1.7 er spesifisert særskild. Samlekapittel for fellesutgifter (h.k. 1.0.) er holdt utanfor i tabellen for å unngå dobbelttellingar. For nokre kommunar har dette samlekapitlet ikkje same totalbeløp på utgiftsida som på inntektsida. Difor vil mellom anna beløpet for bruttoutgifter i alt kunne avvike noko frå bruttoinntekter i alt i tabellen. Nedste del av tabellen syner driftsutgifter (i kr pr. innb.) fordelt etter hovudkapittel. Siste lina i tabellen "Nettoutgifter h.k. 1.7" er bruttoutgifter på hovudkapittel 1.7 fråtrekt tilsvarande bruttoinntekter (i kr pr. innb.). Samandrag av dei endelege rekneskapstala (utgifter/inntekter) for fylkeskommunane blei publisert i Statistisk ukehefte nr. 36, Samandrag for alle by- og heradskommunar blei publisert i Statistisk ukehefte nr. 49, Publikasjonen "Strukturtall for kommunenes Økonomi 1986".kjem ut i 1. kvartal Her vil ein finne nøkkeltal for 1986 som gjev eit bilete av den Økonomiske stillinga i kommunane.

20 KOMMUNEREGNSKAPER FYLKET I ALT 19 FYLKES- KOMMUNEN BY- OG HERREDS- KOMMUNER I ALT BERGEN ETNE OLEN FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

21 KOMMUNEREGNSKAPER SVEIO BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJOP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LIMN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT.IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

22 KOMMUNEREGNSKAPER JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LIMN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT.IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

23 KOMMUNEREGNSKAPER VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL FOLKETALL 31 DESEMBER K - R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR MV VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT.IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

24 KOMMUNEREGNSKAPER SUND FJELL ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJOP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT.IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

25 KOMMUNEREGNSKAPER MELAND ØYGARDEN RADØY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LIMN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT.IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

26 KOMMUNEREGNSKAPER MAS FJORDEN FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LIMN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR 1103 VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER 5682 OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN 0 STATEN 0 FYLKESKOMMUNEN 29 BY- OG HERREDSKOMMUNER 337 ANDRE, INKL. RENTER 4493 AV DETTE:RENTER 1672 EGNE AVDELINGER 80 UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM 39 FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK 264 UTLAN 2013 OVERFØRTE BEVILGNINGER 336 AVSETNING TIL FOND 2244 FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) 518 KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) 1057 AVDRAG PA EKSTERNE LAN 1379 ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD 635 BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER 9330 AV DETTE: LØNN 1663 UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG 1474 FINANSIERINGSUTGIFTER 900 BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR 0 FORDELTE UTGIFTER 0 OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN 349 STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER 2267 BY- OG HERREDSKOMMUNER 301 ANDRE AV DETTE:RENTER 1233 AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER 536 INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV 1347 AV DETTE: SALG FAST EIENDOM -15 AV DETTE: OVERF. FRA STATEN 669 FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV. 264 MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN 465 FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND 3802 LAN AV FOND 2042 LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN 1766 FORBRUK AV LANEMIDLER 7635 ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV 0 BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER 9623 AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV. 158 FINANSIERINGSINNTEKTER 828 BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN 1710 UNDERVISNING 5073 HELSEVERN 1668 SOSIALE TJENESTER 4962 KIRKE- OG KULTURFORMAL 668 UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL 1916 YMSE FORMAL 1454 NETTOUTGIFTER H.K

27 26 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRA I DESEMBER 1987 OG JANUAR 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Kvartalsvis nasjonalregnskap Sidetal 110 (NOS B; 718) 45 kr Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1987 Statistikk og analyse Sidetal 76 (NOS B; 716) 40 kr Utenrikshandel 1986 Hefte II Sidetal 360 (NOS B; 717) 70 kr Fiske og oppdrett av laks mv Sidetal 110 (NOS B; 720) 45 kr Jaktstatistikk 1986 Sidetal 58 (NOS B; 721) 40kr Barnehager og fritidshjem 1986 Sidetal 67 (NOS B; 722) 40 kr Fiskeristatistikk 1985 Sidetal (NOS B; 724) 45 kr Helseinstitusjoner 1986 Sidetal 100 (NOS B; 725) 45 kr Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Sidetal 90 (NOS B; 726) 40 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): EnergiundersOkelsen 1985 Energibruk i privat og offentlig tjenesteyting Sidetal 93 (RAPP; 87/15) 40 kr Nordmenns ferievaner i regionalt perspektiv Sidetal 86 (RAPP; 87/17) 40 kr Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen Sidetal 39 (RAPP; 87/18) 30 kr En Okonometrisk analyse av varigheten av arbeidsledighet Sidetal 39 (RAPP; 87/19) 30 kr Statistisk beskrivelse av arbeidsledighetens lengde Sidetal 39 (RAPP; 87/20) 30 kr Aktuelle Skattetall 1987 Sidetal 45 (RAPP; 87/21) 40 kr Friluftsliv og helse Sidetal 76 (RAPP; 87/22) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte... OOOOOOOOOO... OOOOOOO If Månedsstatistikk over utenrikshandelen.. OOOOOOOOOO.... tt Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall II Økonomiske analyser It Nye distriktstal (pr. fylke) 1? Kvartalsvis byggearealstatistikk tt

28 HORDALAND 27 ALFABETISK INNHALOSOVERSIKT EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / 1R 32 Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 3. kvartal 1986 (K) 32 Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1986 (K) 32 Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 1. kvartal 1987 (K) 32 Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 2. kvartal 1987 (K) 52 Bankar. Noregs Postsparebank, forretnings- og sparebankar. Disponerte utlån til og bankinnskot frå føretak, kommunar og privatpersonar, 31. desember 1985 og Bankar. Noregs Postsparebank, forretnings- og sparebankar. Disponerte utlån til og bankinnskot frå foretak, kommunar og privatpersonar, 31. desember 1984 og /87 04/87 09/87 12/87 12/87 04/87 25 Barnehagar, 1986 (K) 08/87 19 Bilar vraka mot pant, 1986 (K) 07/87 51 Budsjetter for kommunar og fylkeskommunar, 1987 K) 09/87 43 Byggje- og anleggsstatistikk, 1985 (K) 02/87 43 Byggjearealstatistikk, 1986 (K) 05/87 42 Elektrisk kraft. Produksjon, /87 41 Elgjakta, 1986 (K) 03/87 21 Flyttingar, 1985 (K) 04/87 21 Flyttingar, 1986 (K) 09/87 21 Folkemengd etter kjønn og alder, 1. januar 1987 (K) 07/87 21 Folketalet i kommunane, 1. januar 1987 (K) 03/87 21 Folketalet i kommunane, 1. april 1987 (K) 07/87 21 Folketalet i kommunane, 1. juli 1987 (K) 09/87 21 Folketalet i kommunane, 1. oktober 1987 (K) 12/87

29 HORDALAND 28 EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / 23 Grunnskolar, 1. oktober 1986 (K) 01/87 41 Hagebruksavlingane, /87 25 Hjelpeordningar for heimane, 1986 (K) 11/87 41 Hjortejakta, 1986 (K) 04/87 41 Husdyr, 1. januar 1987 (K) 07/87 42 Industristatistikk, 1985 (K) 04/87 41 Investeringstiltak i jordbruket, 1986 (K) 08/87 41 Jordbruksareal og husdyr for brukarar som søkte om 02/87 produksjonstillegg, 1. august 1986 (K) 41 Jordbruksavling, 1986 '46 Kjøretøy ved utgangen av, 1986 (K) 04/87 04/87 51 Kommuneregnskaper, 1985 (K) 01/87 41 Lakse- og sjoaurefiske, 1986 (K) 05/87 41 Landbruksvikarordninga, 1986 (K) 11/87 46 Lastebilar. Snarstatistikk, /87 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, (K) 01/87 32 Personar melde til arbeids- og sjømannskontora som heilt 06/87 arbeidslause, 1985 og 1986 (K) 26 Sivilrettsstatistikk, 1986 (K) 11/87 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 01/ (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1986 (K) 02/87 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-februar 04/ (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mars /87 (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-april /87 (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mai /87 (K)

30 HORDALAND 29 EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / KR 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-juni /87 (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-juli /87 (K) 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-august /87 (K) 51 Skattestatistikk. Etterskotspliktige skattytarar, /87 34 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 06/ (K) 51 Skattestatistikk. Oversikt over skattelikninga, 1985 (K) 08/87 34 Skattestatistikk. Personlige skattytarar etter inntektstrinn, 08/ (K) 46 Skipsfarten mellom Noreg og utlandet, 1985 (K) 10/87 41 Skog- og utmarksbrannar, /87 41 Skogavverking til sal og industriell produksjon, (K) 06/87 41 Skoggrofting, /87 41 Skogsvegar for motorkøyrety, 1986 (K) 11/87 25 Sosialhjelp, 1985 (K) 01/87 32 Sysselsetjingsstatistikk for embets- og tenestemenn i staten, 09/ og 1986 (K) 32 Sysselsetjingsstatistikk for tilsette i skoleverket, 1985 og 09/ (K) 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 01/87 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1987 (K) 07/87 44 Utanrikshandelen, 1986 (K) 10/87 46 Vegtrafikkulykker med personskade, 1986 (K) 09/87 41 Villreinjakta, 1986 (K) 02/87

31 HORDALAND 30 SYSTEMATISK INNHALOSOVERSIKT EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / KR 19 ANDRE RESSURS- OG MILJØEMNER Bilar vraka mot pant, 1986 (K) 07/87 21 BEFOLKNING Flyttingar, 1985 (K) 04/87 Flyttingar, 1986 (K) 09/87 Folkemengd etter kjønn og alder, 1. januar 1987 (K) 07/87 Folketalet i kommunane, 1. januar 1987 (K) 03/87 Folketalet i kommunane, 1. april 1987 (K) 07/87 Folketalet i kommunane, 1. juli 1987 (K) 09/87 Folketalet i kommunane, 1. oktober 1987 (K) 12/87 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1986 (K) 01/87 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1987 (K) 07/87 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN Grunnskolar, 1. oktober 1986 (K) 01/87 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, (K) 01/87 25 SOSIALE FORHOLD OG SOSIALVESEN Barnehagar, 1986 (K) 08/87 Hjelpeordningar for heimane, 1986 (K) 11/87 Sosialhjelp, 1985 (K) 01/87 26 RETTSFORHOLD OG RETTSVESEN Sivilrettsstatistikk, 1986 (K) 11/87

32 HORDALAND 31 EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / KR 32 ARBEIDSKRAFT Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 3. kvartal 1986 (K) Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1986 (K) Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 1. kvartal 1987 (K) Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 2. kvartal 1987 (K) Personar melde til arbeids- og sjømannskontora som heilt arbeidslause, 1985 og 1986 (K) Sysselsetjingsstatistikk for embets- og tenestemenn i staten, 1985 og 1986 (K) Sysselsetjingsstatistikk for tilsette i skoleverket, 1985 og 1986 (K) 02/87 04/87 09/87 12/87 06/87 09/87 09/87 34 PERSONLIG INNTEKT OG FORMUE Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1985 (K) Skattestatistikk. Personlige skattytarar etter inntektstrinn, 1985 (K) 06/87 08/87 41 JORDBRUK, SKOGBRUK, JAKT, FISKE OG FANGST Elgjakta, 1986 (K) Hagebruksavlingane, 1986 Hjortejakta, 1986 (K) Husdyr, 1. januar 1987 (K) Investeringstiltak i jordbruket, 1986 (K) 03/87 04/87 04/87 07/87 08/87

33 HORDALAND 32 EMNE TITTEL/GEOKODE/REGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / Jordbruksareal og husdyr for brukarar som søkte om 02/87 produksjonstillegg, 1. august 1986 (K) Jordbruksavling, /87 Lakse- og sjøaurefiske, 1986 (K) 05/87 Landbruksvikarordninga, 1986 (K) 11/87 Skog- og utmarksbrannar, /87 Skogavverking til sal og industriell produksjon, (K) 06/87 Skoggrofting, /87 Skogsvegar for motorkøyrety, 1986 (K) 11/87 Villreinjakta, 1986 (K) 02/87 42 OLJEUTVINNING, BERGVERK, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Elektrisk kraft. Produksjon, /87 Industristatistikk, 1985 (K) 04/87 43 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Byggje- og anleggsstatistikk, 1985 (K) 02/87 Byggjearealstatistikk, 1986 (K) 05/87 44 UTENRIKSHANDEL Utanrikshandelen, 1986 (K) 10/87 46 SAMFERDSEL OG REISELIV Kjøretøy ved utgangen av, 1986 (K) 04/87 Lastebilar. Snarstatistikk, /87 Skipsfarten mellom Noreg og utlandet, 1985 (K) 10/87

34 HORDALAND 33 EMNE TITTEL/GEOKODEIREGISTRERINGSPERIODE -- ND -- NR. / ÅR Vegtrafikkulykker med personskade, 1986 (K) 09/87 51 OFFENTLIG FORVALTNING Budsjetter for kommunar og fylkeskommunar, 1987 (K) 09/87 Kommuneregnskaper, 1985 (K) 01/87 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-november 01/ (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1986 (K) 02/87 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-februar 04/ (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mars /87 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-april /87 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mai /87 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-juni /87 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-juli /87 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-august /87 (K) Skattestatistikk. Etterskotspliktige skattytarar, /87 Skattestatistikk. Oversikt over skattelikninga, 1985 (K) 08/87 52 FINANSINSTITUSJONER, PENGER OG KREDITT Bankar. Noregs Postsparebank, forretnings- og sparebankar. Disponerte utlån til og bankinnskot frå føretak, kommunar og privatpersonar, 31. desember 1985 og 1986 Bankar. Noregs Postsparebank, forretnings- og sparebankar. Disponerte utlån til og bankinnskot frå foretak, kommunar og privatpersonar, 31. desember 1984 og /87 04/87

35 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljoemne 4 NFERINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljoemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhove, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhøve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STAN DARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar forebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

36 fr. 2/ februar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Familiestatistikk, 1. januar 1987 (K) 1 32 Arbeidstakarstatistikk for oljéutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 3. kvartal 1987 (K) 3 41 Villreinjakta, 1987 (K) 9 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, 1987 (K) Fylkestingsvalet, Kommunestyrevalet. Partifordeling av røyster og representantar, 1987 (K) 19 Publikasjonar under utsending frå Statistisk Sentralbyrå i januar og februar Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

37 ND Hordaland 1 FAMILIESTATISTIKK 1. JANUAR 1987 Grunnlaget for familiestatistikken er Det sentrale personregisteret. Grupperinga av personar til familiar er gjort ved hjelp av det familienummeret som er knytt til kvar einskild person. Familienumra blir haldne løpande á jour ved meldingar om giftarmål, skilsmål, dødsfall, flyttingar mv. Som familiar er i denne statistikken rekna : 1. Ektepar med eller utan ugifte barn 2. Mor/far med ugifte barn 3. Einskildpersonar som ikkje er registrert busette saman med ektemakar eller foreldre og som ikkje har ugifte barn ("Einslege"). Som barn i denne tabellen reknar ein barn under 20 Ar e Barn 20 år og over er haldne utanfor ved grupperinga etter familietype. Ektepar med ugifte barn som alle er fylt 20 år blir difor gruppert som "ektepar med 0 barn", medan mor eller far med barn i tilsvarande alder blir gruppert under "einslege". bustad. Det er eit krav at alle i ein famine må were registrert busette på same stad, dvs. i same Reglane forer til at personar (t.d. ektemakar) som ikkje er registrert busette i same privatbustad, aldersheim, sjukeheim e.l. ikkje blir rekna til same familie. Gifte, separerte, skilde, enkjer og enkjemenn blir ikkje rekna til same familie som foreldra, sjolv om dei bur i det same husværet. Ugifte sambuande par blir rekna som to familiar (einslege og/eller mor/far med barn). I Statistisk ukehefte nr. 4/88 er det gitt tabellar der det ikkje er teke omsyn til alderen på barna ved gruppering etter familietype. I ein tabell har vi også skild ut sambuande par med felles adresse og minst eit felles barn som eige familietype. Dei andre familietypene i denne tabellen er danna som i dei andre tabellane. Sambuande par utan felles barn eller registrert busette på forskjellig adresse har det ikkje vore mogleg A få med i denne statistikken. Familie må ikkje forvekslast med hushald. Eit buhushald gjeld alle som bur i same husværet, utan omsyn til familietilhøva. I 1980 var det i gjennomsnitt 12 prosent fleire familiar enn hushald her i landet.

38 2 TABELL 1. FAMILIAR ETTER FAMILIETYPE OG TALET PA BARN UNDER 20 AR. 1. JANUAR 1987 NR. KOMMUNE EKTEPAR MED/UTEN BARN UNDER 20 AR FAMILIAR I ALT I ALT 0 BARN 1 BARN 2 BARN 3 BARN 4 BARN 5 BARN OG OVER 12 HORDALAND BERGEN ETNE OLEN SVEIO BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADØY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN MOR MED BARN UNDER 20 AR 3 BARN I ALT 1 BARN 2 BARN OG OVER FAR MED BARN UNDER 20 AR 3 BARN I ALT 1 BARN 4 BARN OG OVER 1) EINS- LEGE HORDALAND BERGEN 11 ETNE 14 OLEN 16 SVEIO 19 BOMLO 21 STORD 22 FITJAR 23 TYSNES 24 KVINNHERAD.. 27 JONDAL 28 ODDA 31 ULLENSVANG 32 EIDFJORD 33 ULVIK 34 GRANVIN 35 VOSS 45 SUND 46 FJELL 47 ASKØY 51 VAKSDAL 52 MODALEN OSTERØY 56 MELAND 59 ØYGARDEN 60 RADØY 63 LINDAS 64 AUSTRHEIM 65 FEDJE 66 MASFJORDEN KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL ) MEDREKNA MOR/FAR MED BARN (UGIFTE/HEIMEVERANDE) SOM ALLE ER FYLTE 20 AR. I HEILE FYLKET ER DET SLIKE FAMILIAR

39 ND Hordaland 3 ARBEIDSTAKARSTATISTIKK FOR OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFOR- SYNING, BYGGJE- OG ANLEGGSVERKSEMD. 3. KVARTAL 1987 Førebels tal frå arbeidstakarstatistikken for 3. kvartal (27. august) 1987 viser at talet på arbeidstakarar i industrien var , ein oppgang på om lag frå tilsvarande tal for 3. kvartal I byggje- og anleggsverksemd var det arbeidstakarar i 3. kvartal 1987, ein oppgang på om lag frå same kvartal året før. I oljeutvinning og bergverksdrift var det arbeidstakarar i 3. kvartal 1987, ein oppgang på om lag 230 frå same kvartal året før. I kraftforsyning var det arbeidstakarar i 3. kvartal 1987, ein oppgang på om lag 40 frå same kvaral året før. Manglar i datagrunnlaget Arbeidstakarstatistikken byggjer på opplysningar frå arbeidstakarregisteret, som Rikstrygdeverket og trygdekontora har ansvaret for. Registeret skal haldast ajour ved at arbeidsgivarane er pålagt å sende melding til trygdekontoret kvar gong eit arbeidsforhold startar eller opphøyrer. På grunn av store forseinkingar og andre manglar ved denne meldingsgangen, blir det gjennomført ein årleg totalkontroll av registeret. Røynslene til nå har vist at forseinkingane i meldingsgangen er størst for opphøyrsmeldingar. Dette gir isolert sett ein ikkje reell oppgang i talet på arbeidstakarar i perioden mellom to årskontrollar. I årskontrollen kjem dei forseinka meldingane med. Det gir følgjeleg ein nedgang i talet på registrerte arbeidstakarar. Nedgangen kjem mellom førebels og endelege tal for 1. kvartal. Arskontrollen i 1987 førte til ein nedgang i talet på arbeidstakarar i industrien på om lag (0,4 prosent) for landet under eitt. Når ein skal vurdere endringstal frå kvartal til kvartal, må ein ta omsyn til dette forholdet. Om ein går ut frå at forseinkinga i meldingsgangen er stabil frå år til år og årskontrollane blir gjennomført etter same opplegg, vil endringstal mellom same kvartal i ulike år ikkje bli påverka av dei problema som er nemde framfor. Endringar i næringsgrupperinga Nokre bedrifter legg om produksjonen med den følgje at Byrået må endre næringskoden til bedrifta. Dette fører til endringar i arbeidstakartalet for dei aktuelle næringane. Ajourhald av næringskoden til bedriftene er ein tidkrevjande rutine. Endringane i statistikken vil derfor kome nokre kvartal seinare enn da bedrifta faktisk la om produksjonen. Gruppering etter arbeidsstadkommune Arbeidstakarane er fordelte regionalt etter kor arbeidsstaden ligg. I arbeidstakarregisteret vil berre faste arbeidsstader bli registrerte. I byggje- og anleggsverksemd er det så mange arbeidsstader som ikkje er faste at dette i stor grad påverkar fordelinga etter arbeidsstadkommune. Generelt fører dette til at dei større byane blir registrerte med for mange arbeidstakarar i denne næringa, medan andre kommunar får for få. Nordsjøen og Svalbard vert rekna som eigne arbeidsstadkommunar. Endringar i tidlegare publiserte tal Visse feil gir grunnlag for å rette tidlegare publiserte tal. Dei linjer i tabellane som inneheld endra tal er merka med "r". Referansetidspunkt Kvartalstala gjeld ein særskild dato. 2. kvartal mai. 1. kvartal februar. 3. kvartal august. 2. kvartal mai. 4. kvartal november. 3. kvartal august. Meir utførlege kommentarar til datagrunnlaget for arbeidstakarstatistikken finst i publikasjonen Arbeidsmarkedstatistikk 1986 (NOS B 703). Nærare opplysningar kan ein få ved å vende seg til Statistisk Sentralbyrå, Oslo, tlf. (02) , linje 2310 og 2311.

40 4 Tabell 1. Arbeidstakarar med arbeidsstad i Hordaland 1) etter næring Kvartalstal Næring Arsgjennomsnitt kv. 3. kv.* kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.* 2 OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT 22 Råolje og naturgass 29 Bergverksdrift elles 3 INDUSTRI 31 Næringsmiddel m.m Næringsmiddel Drikkevarer og tobakksvarer 32 Tekstilvarer m.m 321 Tekstilvarer Klede, skoty, ler og lervarer 33 Trevarer 331 Trevarer 332 Moblar og innreiingar 34 Treforedling m.m 341 Treforedling 342 Grafisk produksjon og forlagsverksemd Av dette: Avisbod 35 Kjemiske produkt 351 Kjemiske råvarer 352 Kjemisk-tekniske råvarer Jordolje og kolprodukt Gummi- og plastprodukt 36 Mineralske produkt 37 Metall 371 Jern, stål og ferrolegeringer 372 Ikkje-jernhaldige metall 38 Verkstadprodukt 381 Metallvarer 382 og 384 Maskinar og transportmiddel Av dette: og 3841 Oljeriggar os farty 383 og 315 Elektriske apparat m.m 39 Industriproduksjon elles 41 KRAFTFORSYNING 5 BYGGJE- OG ANLEGGSVERKSEMD 501 Byggjeverksemd 502 Anleggsverksemd Av dette: 5023 Oljeboring r ) Omfattar ikkje arbeidstakarar med fast arbeidsstad i Nordsjøen. Tal for denne gruppa vert publiserte i Statistisk ukehefte.

41 Tabell 2. Arbeidstakarar i oljeutvinning 1) og bergverksdrift etter arbeidsstadkommune Kommune kv. 3.1(v.* 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv.* 12 Hordaland Bergen Etne Olen _ Sveio _ Bømlo Stord _ Fitjar _ 1223 Tysnes _ 1224 Kvinnherad 1227 Jondal _ 1228 Odda Ullensvang Eidfjord _ Ulvik _ Granvin _ Voss Kvam Fusa _ Samnanger _ - _ 1243 Os Austevoll _ 1245 Sund Fjell Askøy Vaksdal - _ Modalen Osterøy Meland Øygarden - _ 1260 Radøy - _ 1263 Linas Austrheim 1265 Fedje _ 1266 Masfjorden ) Alte arbeidstakarane i oljeutvinning har Bergen eller Fjell som arbeidsstadkommune.

42 6 Tabell 3. Arbeidstakarar i industri etter arbeidsstadkommune Kommune kv. 3.kv.* 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv.* 12 Hordaland r Bergen r Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal dda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

43 7 Tabell 4. Arbeidstakarar i byggje- og anleggsverksemd etter arbeidsstadkommune Kommune kv. 3.kv * 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv.* 12 Hordaland Bergen Etne Ølen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll...., Sund 73 ' Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

44 8 Tabell 5. Arbeidstakarar etter næring og arbeidsstadkommune. Årsgjennomsnitt Oljeutvinning og Byggje- og Kommune bergverksdrift Industri anleggsverksemd Hordaland Bergen Etne Olen Sveio 1219 Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda 1231 Ullensvang Eidfjord 1233 Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa I 1242 Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

45 ND Hordaland 9 VILLREINJAK TA 1987 Statistisk Sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære villreinjakta i Hordaland viser at det blei tillate felt dyr i 1987, mot i I 1987 blei det felt dyr, eller 47 prosent av det som var tillate. I 1986 blei det felt 752 dyr, eller 53 prosent av det som var tillate. Til saman 37.prosent av dei felte dyra i 1987 var hanndyr, mot 39 prosent i Detaljerte opplysningar om villreinjakta i 1987 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1987, som vil kome ut hausten Villreinjakta Hordaland Kommune Felte dyr Felte i prosent Tillate dyr av til- felt late felt I alt e te Hanndyr Hodyr te yr i prosent av tillate felt HEILE FYLKET Odda... Ullensvang - Eidfjord Ulvik Masfjorden Voss Vaksdal Modalen ,

46 10 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT Statistisk Sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for berekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabellane inneheld tal for skatteinngang i dei 6 siste månadane og totaltal for heile Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av dei beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokført sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokføring og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i Lan og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

47 11 \BELL 1. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - DESEMBER MILL. KR. ENDRING I PROSENT I OLJE- HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMER- SJØ-FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMER- FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- Z. KOMMUNE MV. MUNEN MUNEN! HORDALAND ,6 3020,7 66,6 2915,8 3189,1 1624,6 1675, !01 BERGEN ,9 1703,9 29,4 1641,6 2227,4 993,2 1060, !11 ETNE... 92,3 26,7 0,4 23,1 15,0 14,3 13, !14 OLEN... 71,6 19,8 0,4 19,2 12,0 9,9 10, !16 SVEIO... 80,5 23,6 1,2 24,5 10,8 11,3 10, !19 BOMLO ,4 51,9 5,0 49,7 32,2 23,7 23, STORD ,7 115,5 1,1 115,0 178,0 70,2 73, FITJAR... 63,0 15,7 0,6 17,3 12,7 8,8 8, !23 TYSNES... 53,5 16,6 1,2 14,3 9,5 6,5 6, KVINNHERAD ,7 98,5 1,9 86,3 69,7 42,7 44, !27 JONDAL... 26,8 10,5 0,3 6,4 3,7 3,1 3, !28 ODDA ,8 64,3 0,3 63,4 66,5 35,0 34, ULLENSVANG... 84,0 24,3 0,4 24,8 14,8 10,2 9, EIDFJORD... 55,8 30,3-6,8 4,1 3,9 6, ULVIK... 39,2 17,7 0,1 7,3 5,0 4,1 5, GRANVIN... 22,9 6,8 0,2 6,5 4,0 3,0 2, VOSS ,6 101,1 0,4 94,1 81,3 47,8 45, KVAM ,2 56,2 0,9 55,1 42,0 26,8 25, FUSA... 90,6 26,3 0,8 23,3 14,1 12,9 14, SAMNANGER... 56,5 18,4 0,1 16,4 6,6 7,8 7, ,9 80,7 1,6 89,3 59,3 44,4 41, AUSTEVOLL... 85,0 25,3 2,5 22,9 15,1 11,4 10, SUND... 90,5 25,6 1,9 28,2 12,9 12,6 11, FJELL ,4 86,4 3,3 96,6 66,4 45,3 42, ASKOY ,2 108,2 4,9 125,0 58,1 53,2 48, VAKSDAL ,4 36,0 0,5 30,3 23,3 14,5 14, MODALEN... 17,7 9,5-2,5 1,7 1,6 2, OSTEROY ,2 39,2 0,9 42,1 26,7 18,9 18, MELAND... 88,8 23,1 0,5 27,1 16,3 11,7 10, ØYGARDEN 46,2 14,0 1,3 13,1 6,7 6,6 5, RADOY... 92,0 26,5 0,6 27,3 13,5 12,4 12, LINDAS ,8 74,2 1,8 81,8 59,4 37,4 34, AUSTRHEIM... 68,6 18,5 1,5 18,0 11,6 10,7 9, FEDJE... 16,0 4,9 0,4 4,4 2,3 2,3 2, MASFJORDEN... 52,5 20,8 0,2 12,0 6,3 6,4 7,

48 12 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JULI MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDING AV DETTEMEDLEMS- ARBEIDS... ORDINÆRINN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIM/ER-SJØ- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND ,4 218,9 3,2 236,2 285,4 113,8 108, BERGEN ,9 115,9 1,5 122,2 209,9 64,3 60, ETNE OLEN SVEIO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL.e ODDA... 7,9 2,0 2,1 1,9 1,0 0,9 4,2 1,0 1,1 1,2 0,5 0,4 8,8 2,3 0,1 2,5 1,9 1,1 1,0 16,5 4,3 0,3 4,5 3,9 2,0 1,8 17,9 3,8 0,1 4,0 6,1 2,1 1,9 5,0 1,4 1,6 0,8 0,7 0,6 5,4 1,5 1,5 1,1 0,7 0,6 21,6 5,4 0,1 6,0 4,8 2,6 2,8 2,0 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 17,2 3,3 3,4 5,2 1,7 3, ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS...o... 5,2 1,5 2,9 0,8 3,3 0,8 1,8 0,5 28,3 7,2 1,6 0,9 0,6 0,6 0,8 0,7 0,3 0,3 0,8 1,0 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 7,5 7,0 3,4 3,1 14, KVAM... 3,9 0,1 4,1 2,9 1,8 1, FUSA... 8,3 2,3 2,4 1,5 1,1 1, SAMNANGER... 5,0 1,5 1,7 0,5 0,7 0, ,4 6,6... 7,6 2,5 3,5 3, AUSTEVOLL... 5,6 1,6 1,7 0,9 0,8 0, SUND... 10,5 3,2 0,1 3,6 0,8 1,5. 1, FJELL... 39,7 10,1 0,2 12,0 7,8 5,1 4, ,6 11,8 0,3 13,9 5,0 5,7 5, VAKSDAL... 13,3 3,7 3,9 2,5 1,7 1, MODALEN..., OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN ,2 5,0 0,1 5,6 2,2 2,3 2,1 8,5 2,3 2,7 1,6 1,0 0,9 4,9 1,6 0,1 1,6 0,3 0,7 0,7 6,5 1,9 2,2 0,7 0,9 0,8 29,2 7,6 0,1 8,8 5,9 3,6 3,2 7,6 2,0 0,1 2,1 1,5 1,0 0,9 1,6 0,4.. 0,5 0,3 0,2 0,2 4,7 1,2.. 1,3 1,1 0,6 0,5

49 13 TABELL 3 INNBETALT OG FORDELT SKATT, AUGUST MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE. SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALTPRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND ,9 173,8 4,3 183,4 312,4 92,0 87, BERGEN ,7 107,9 1,8 113,3 200,4 59,8 57, ETNE OLEN SVEIO BOMLO STORD... 3,7 0,8 0,8 1,3 0,4 0,4 4,9 1,3 1,4 1,2 0,6 0,5 2,2 0,7 0,1 0,7 0,2 0,3 0,3 11,7 3,3 0,3 3,2 2,6 1,4 1,2 82,9 15,5 0,1 16,8 33,6 8,8 8,2 4, FITJAR... 1, TYSNES 2,0 0, KVINNHERAD 24,8 5, JONDAL... 0,5 0, ODDA... 22,6 4,8 0,2 0,2 0,1 1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,7 0,2 0,2 6,0 8,3 2,6 2,4 0,2 0,1 0,1 0,1 5,0 8,0 2,5 2,3 4, ULLENSVANG... 1,0 1,1 1,8 0,4 0, EIDFJORD... 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0, ULVIK... 0,5 0,2.. 0,1 0,1 0,1 0, GRANVIN... 1,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0, VOSS... 21,5 4,4 4,6 8,5 2,1 1, FUSA.....o SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKOY VAKSDAL MODALEN... 14,8 3,4 0,1 3,4 5,0 1,5 1,5 4,0 1,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 3,2 0,7 0,8 1,0 0,3 0,3 22,6 4,4 0,1 5,1 8,8 2,3 2,1 4,6 1,1 0,2 1,1 1,5 0,5 0,5 4,0 0,9 0,1 0,9 1,5 0,4 0,3 15,5 3,4 0,2 3,9 5,0 1,7 1,5 17,8 3,9 0,3 4,4 5,9 1,8 1,7 3,1 0,4 0,4 2,0 0,2 0,2 1,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0, OSTERØY... 4,5 0,8 0,1 0,9 2,2 0,3 0,3 5, MELAND... 1,2... 1,4 1,6 0,5 0, ,7 0,7 0,1 0,6 1,0 0,3 0, ,5 1,2 1,4 1,8 0,6 0, LINDAS... 9,8 1,7 0,1 1,9 4,7 0,8 0, AUSTRHEIM... 2,4 0,6 0,1 0,6 0,7 0,3 0,3 0, FEDJE... 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0, MASFJORDEN... 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

50 1 4 TABELL 4. INNBETALT OG FORDELT SKATT, SEPTEMBER MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINAR AV DETTEMEDLEMS.. ARBEIDS-ORDINÆRINN- SKATTE- SKATT KOM.- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT SJØ.- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM-FELLES MUNEN SKATT TRYGDA -MUNEN SKATT MV. 1792,0 12 HORDALAND ,8 9,3 459,0 479,7 221,7 205, BERGEN ETNE OLEN SVEI BOML STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD. RAD JONDAL 1228 ODDA ULLENSVANG EIDFJORD 1233 ULVIK GRAN VIN VOSS KVAM FUSA 1242 SAMNANGER AUSTEVOLL SUND FJELL ASKØY VAKSDAL 1252 MODALEN OSTERØY MELAND OYGARDEN RADOY LINDAS ,3 237,5 4,0 251,7 339,9 131,3 121,9 15,3 4,1 4,3 2,9 2,0 1,9 10,2 2,9 3,1 1,7 1,3 1,2 13,8 4,2 0,1 4,5 1,5 1,9 1,8 27,3 7,9 0,7 8,0 4,5 3,5 3,4 56,2 11,1 0,2 11,8 21,3 6,2 5,8 10,6 2,6 3,1 2,5 1,3 1,2 6,2 1,7 0,1 1,6 1,5 0,7 0,7 79,5 22,5 0,3 25,1 10,8 10,9 10,1 3,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 34,9 8,2 8,6 10,0 4,2 3,9 15,1 4,3.. 4,7 2,4, 1,9 1,8 3,2 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 4,7 1,3 1,3 0,9 0,6 0,5 3,7 1,0 1,1 0,7 0,5 0,4 52,6 13,2 0,1 13,9 13,5 6,2 5,8 29,8 7,9 0,1 8,3 6,5 3,7 3,4 12,3 3,5 0,2 3,5 2,2 1,6 1,5 8,2 2,4 2,6 1,0 1,1 1,1 46,7 11,7 0,2 13,6 9,6 6,1 5,7 11,5 3,4 0,4 3,2 2,1 1,5 1,4 16,3 4,7 0,3 5,3 2,0 2,2 2,0 50,5 12,8 0,5 15,3 9,9 6,5 6,0 68,1 19,1 0,7 22,4 9,1 9,1 8,5 11,7 3,3 0,1 3,4 2,2 1,5 1,4 0,9 0,2.. 0,3 0,2 0,1 0,1 19,1 5,4 0,2 6,1 3,0 2,4 2,2 12,9 3,5 0,1 4,3 1,9 1,6 1,5 6,6 2,2 0,2 2,1 0,5 0,9 0,9 11,9 3,4 0,1 3,8 1,6 1,5 1,5 48,0 12,4 0,3 14,5 9,9 5,9 5, AUSTRHEIM... 10,1 2,9 0,3 2,9 1,7 1,4 1, FEDJE... 2,7 0,8 0,1 0,8 0,4 0,4 0, MASFJORDEN... 6,2 1,8 2,0 0,8 0,8 0,8

51 15 TABELL 5. INNBETALT OG FORDELT SKATT, OKTOBER MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE. SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS ARBEIDS- ORDINÆRINN' SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIM/ER- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM-MANNS- TRYGDAFOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MY. 12 HORDALAND ,0 62,2 9,0 49,0 33,4 23,5 27, BERGEN ,7 30,4 4,0 30,5 21,5 14,2 18, ETNE... 4,1 1,4 1,4 0,1 0,6 0, OLEN...mm...4pm 3,3 1, ,1 0,5 0, SVEIO... 1,1 0,4 0,1 0,3 0, , BOMLO... 8,0 3,1 0,7 2,5 0,2 1,2 0, STORD... 4,6 1,0 0, ,8 0, FITJAR , ,3 0, TYSNES... 3, , , KVINNHERAD , ,3 4,6 1,1 4,2 4, JONDAL... 1, ,4 0,2 0, ODDA ,3 2, ,2 0, ULLENSVANG ,1 0, EIDFJORD... 7, ULVIK... 0, ,3 0,1 0, GRANVIN... 1,3 0,5. 0, VOSS ,2 0,1 3,1 0,2 1, KVAM... 3,6 1, , , FUSA... 0,9 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0, SAMNANGER... 1,6 0,6 0,6 0,3 0, OS... 4,3 1, , AUSTEVOLL... 4,4 1, ,5 0, SUND... 2, ,2 0,7 0, FJELL ,8 0, ASKOY... 1, , VAKSDAL ,6 1,3 0,7 0, MODALEN OSTERØY , , MELAND... 2,9 0, ØYGARDEN... 1, , RADOY... 3,0 1, , LINDAS ,4 0, ,5 0, AUSTRHEIM... 1, ,2 0,3.. 0, FEDJE... 0,3 0, , MASFJORDEN... 5, ; ; MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM.1141MOMMESMWOMMIMMOD...MMMIOMMMIMMOIMMADMOOMMMUOMMOIMMIO.MMODWOIAMMMEOMMMMMONOMMOMOMMMODM

52 16 TABELL 6 INNBETALT OG FORDELT SKATT, NOVEMBER 1987 MILL. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGI FT. GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PR IMIER.. FOLKE- TIL FYLKES.. STAT KOM- MANNS.. TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MU. mmemm. rn m w HORDALAND ,1 486,8 0,1 512,9 517,4 251,4 226, BERGEN ,1 257,6 280,3 363,9 145,1 123,2 14, ETNE... 4, OLEN. 11,6 3, SVEIO oo.'... 14,4 4, BOMLO. 27,9 7, STORD ,0 22,8 4,2 2,4 2,0 1,8 3,4 2,3 1,5 1,4 4,7 1,6 2,0 1,8 8,1 5,6 3,6 3,3 24,3 30,5 13,0 12, FITJAR... 8,7 2, ,4 1,2 1, TYSNES.... 8,7 2,6 2,4 1,5 1,1 1, KV INNHERÅD... 67,3 23,2 14,4 10,0 8,3 11, JONDAL. ii i,,,,, i, 4,4 1,7... 1,1-0,6 0,5 0, ODDA ,4 10,2 11,0 11,5 5, , ULLENSVANG... 3, ,1 6, ,7 5, GRANVIN... 4,1 1, VOSS...moo...moo 60,8 17,1 3,7 2, , ,6 0,9 1,5 1,3 0,8 0,9 1,4 1,2 0,7 0,5 0,5 17,7 10,6 8,1 7, KVAM FUSA SAMNANGER AUSTEVOLL... o o 34,0 9,6 14,9 4,2 8,8 2,6 58,0 15,2 15,0 4,1 10,3 5,4 4,5 4,1 4,5 2,4 2,0 1,8 2,8 1,1 1,2 1,1 17,8 9,8 8, ,3 2,7 2,0 1,8 12, ,4. 4,1 2,0 1,7 1, FJELLo... ASKOY , VAKSDAL... 61,9 15,5 19,0 11,9 8,1 7,4 66,8 18,1 22,0 9,6 9,0 8,2 19, ,6 4,0 2,4 2,3 0,6 0,2.. 0,2 0,1 0,1 0, OSTEROT MELAND.. m mo ØYGARDEN RADØY , LINDAS ,8 6,9 15,0 4, ,6 14,9 4,5 52,3 13, ,9 3,2 2,9 4,8 2,6 1,9 1,7 1,7 1,2 0,7 0,7 4,3 1,6 2,0 2,4 15,9 10,5 6,5 5, AUSTRHEIMo FEDJE memo 1266 MASFJORDEN... 12,5 3,4 1,8 0,5 6,5 1,9 3,7 2,0 1,8 1,6 0, ,2 0, ,9 0,9 0,8 = = m m mmmmm m mmmmm..mm *

53 17 TABELL 7 INNBETALT OG FORDELT SKATT, DESEMBER MILL. KR. NR. KOMMUNE 12 HORDALAND BERGEN ETNE OLEN SVEIO BOMLO STORD... OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN.. SKATTE.. SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR.. SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALTPRIMÆR- SJØ.. FOLKE.. TIL FYLKES.. STAT, KOM..MANNS-TRYGDA FOLKE.. KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 574, ,9 16,4 90,3 187, , , ,1 0, ,4 0, ,1 0, , , FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA , , , , ,5. 0, ,7 0,2 3, ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER AUSTEVOLL SUND FJELL ASKOY VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN LINDAS... 4, ,5 0,6 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0, , ,6 0, , , ,0 1, , AUSTRHEIM , FEDJE... 1, , , MASFJORDEN

54 ND Hordaland 18 FYLKESTINGSVALET 1987 Fylkestingsvalet blei halde samstundes med kommunestyrevalet 13. og 14. september Statistikken byggjer på opplysningar innhenta frå fylkesvalstyra. Ved fylkestingsvalet fekk Arbeiderpartiet på landsbasis, medrekna Oslo, røyster (35,9 prosent), Høgre (23,7 pst.), Framstegspartiet (12,3 pst.), Kristeleg Folkeparti (8,1 pst.), Senterpartiet (6,8 pst.), Sosialistisk Venstreparti (5,7 pst.) og Venstre, reine lister, (3,3 pst.). Fordelinga av representantar til fylkestinga for heile landet, medrekna Oslo, ga folgjande resultat: Arbeiderpartiet 412 representantar, Høgre 250, Framstegspartiet 124, Kristeleg Folkeparti 94, Senterpartiet 84, Sosialistisk Venstreparti 63 og Venstre (reine lister) 42. Ei fullstendig oversikt over valresultata blir gitt i "NOS Fylkestingsvalget 1987". Hovudresultat er gitt i Statistisk ukehefte. I tabell 2 er tatt med ei oversikt over samansettjinga av fylkesutvala. TABELL 1. FYLKESTINGSVALET GODKJENDE RØYSTER OG REPRESENTANTAR ETTER PARTI/VALLISTE. HORDALAND PARTI/VALLISTE GODKJENDE RØYSTER REPRESEN- TAL I ALT PROSENT TANTAR 190 I ALT ,0 85 DET NORSKE ARBEIDERPARTI FRAMSTEGSPARTIET HØGRE... KRISTELEG FOLKEPARTI... NOREGS KOMMUNISTISKE PARTI... RAUD VALALLIANSE... SENTERPARTIET... SOSIALISTISK VENSTREPARTI... FELLESLISTE VENSTRE/DET LIBERALE FOLKEPARTIET... UPOLITISK , , , , , , , , , ,6 TABELL 2. FYLKESUTVALSMEDLEMER, VARAMEDLEMER TIL FYLKESUTVALET OG ATTVALDE FYLKESUTVALSMEDLEMER ETTER PARTI/VALLISTE OG KJØNN HORDALAND PARTI/VALLISTE FYLKESUTVALS- VARAMEDLEMER TIL ATTVALDE FYLKES- MEDLEMER FYLKESUTVALET UTVALSMEDLEMER I ALT MENN KVINNER I ALT MENN KVINNER I ALT MENN KVINNER I ALT DET LIBERALE FOLKEPARTIET DET NORSKE ARBEIDERPARTI FRAMSTEGSPARTIET HØGRE KRISTELEG FOLKEPARTI SOSIALISTISK VENSTREPARTI VENSTRE

55 ND Hordaland 19 KOMMUNESTYREVALET PARTIFORDELING AV ROYSTER OG REPRESENTANTAR Statistikken for kommunestyrevalet 13. og 14. september 1987 byggjer på opplysningar innhenta direkte frå dei enkelte valstyra. Ei fullstendig oversikt over valresultata for kvar enkelt kommune i heile landet vil bli publisert i "NOS Kommunestyrevalget 1987". Hovudtal for heile landet og dei enkelte fylka er også gitt i Statistisk ukehefte. TABELL 1. KOMMUNESTYREVALET GODKJENDE RØYSTESETLAR ETTER PARTI/VALLISTE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM M. MMMMM =MM. MMMMM MilOMMMUMM.M.M.M.M.M. MMMMM MOI...MODMOOMMMMOIMMIMMOD.M.. NR. KOMMUNE GOD- DET LIBE- NOREGS KJENDE DET RALE FOL- FRAM- KRISTELEG KOMMU- ROYSTE- NORSKE KEPARTIET STEGS- HØGRE FOLKE- NISTISKE SETLAR ARBEIDER- PARTIET PARTI PARTI I ALT PARTI MMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMM M... MMMMMMMM 0.111PMM M.M. 12 HORDALAND?7??S BERGEN ETNE OLEN SVEIO...t BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD ; JONDAL ODDA m ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKOV VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ; ØYGARDEN RADØY LINDAS ; AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN MMMMMMM mai m MMMMMMMMMMMMMMM sommom MMMMM mom MMMMMMMMMM IND MMMMMM mm. mmm

56 20 TABELL 1. (FRAMH.) KOMMUNESTYREVALET GODKJENDE RØYSTESETLAR ETTER PARTI/VALLISTE NR. KOMMUNE SOSIALIS- IKKJE-SOSIA- UPULITIS- RAUD TISK LISTISKE KE OG LO- VAL- SENTER- VENSTRE- FELLES- KALE LIS- ANDRE ALLIANSE PARTIET PARTI VENSTRE LISTER TER LISTER... UMW....M. 12 HORDALAND BERGEN ETNE OLEN SVEIO..., BOMLO STORD No 22 FITJAR TYSNES KV INNHERAD JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS la AUSTEVOLL SUNO."..." FJELL ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN.... OD RADØY LINDAS AUSTRHEIM 65 FEDJE MASFJORDEN sommosarimmaom malarrnmmapaomaromoow.moo..... on otmernapal.a.omoirftworamorn.a.mmosa...paowmaoommomomar ow oomapsooammm arataromsommm.

57 TABELL 2. KOMMUNESTYREVALET REPRESENTANTAR ETTER PARTI/VALLISTE UPOLI- IKKJE TISKE NR. KOMMUNE SOS. OG FELLES- LOKALE ANDRE I ALT A DLF FRP H KRF NKP RV SP SV V LISTER LISTER LISTER HORDALAND BERGEN ETNE OLEN SVEIO BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA s a 31 ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS eoelosio001, i7 - a al 1 a i 38 KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL...m. o i- 47 ASKØY VAKSDAL i- 52 MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN RAM LINDAS AUSTRHEIM FEDJE...m.o MASFJORDEN

58 22 TABELL3. SPESIFIKASJON AV "IKKJE-SOSIALISTISKE FELLESLISTER", "UPOLITISKE OG LOKALE LISTER" OG "ANDRE LISTER" I TABELLANE 1 OG 2 NR. KOMMUNE NAMNET PA LISTA GODKJENDE RØYSTER REPRE- SENTANTAR 1201 Bergen Fellesliste for Venstre og Det Liberale Folkepartiet Upolitiske 555 Fellesliste mellom Partilose Sosialister og NKP 353 Pensjonistpartiet Etne Krinslista for Skånevik 149 Etne Bygdeliste Olen Bjoa 162 Vikebygd Sveio Bygdeliste Eikeland 145 Bygdel ista-sor Bomlo Valliste for sore Bomlo 627 Valliste for Moster og Håvik Fitjar Kretsliste for øyane i Fitjar Ullensvang Upolitisk Eidfjord Samlingslista for Hogre og Senterpartiet Upolitisk Bygdeliste Voss Venstre/DLF Sosialistisk Venstreparti/ Partilause Samnanger Bygdelista Os Samlingslista for Os Tverrpolitisk bygdeliste for Os Fjell Det Liberale Folkepartiet og Venstre Askøy Upolitisk Bygdeliste Vaksdal DLF/Venstre Osterøy Tverrpolitisk Samlingsliste øygarden Borgarleg Fellesliste Vallista for Blomvåg sokn Radoy Venstre/DLF Samlingslista Masfjorden Venstre/DLF 98 2 Upolitisk bygdeliste, 1 Tverrpolitisk Samlingliste

59 23 PUBLIKASJONAR TINDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRA I JANUAR OG FEBRUAR 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Fiskeristatistikk 1985 Sidetal 153 (NOS B; 724) 45 kr Helseinstitusjoner 1986 Sidetal 100 (NOS B; 725) 45 kr Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Sidetal 90 (NOS B; 726) 40 kr Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor ulandet 1985 og 1986 Sidetal 92 (NOS B; 730) 40 kr I serien Sosiale og økonomiske studier (SOS): Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø Sidetal 91 (SOS ;64) 45 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Friluftsliv og helse Sidetal 76 (RAPP; 87/22) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte OOOOO OOOOO OOOOO. OOOOOOOOOOO kr Statistisk månedshefte OOOOO II Månedsstatistikk over utenrikshandelen. OOOOOOOO. t, Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall.... tt økonomiske analyser OOOOOOOOOO. OOOO... " OOOOO Nye distriktstal (pr. fylke).... " Kvartalsvis byggearealstatistikk If tt75 30 Samfunnsspeilet.... OOOOO

60 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 WERINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv Økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEN1OGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhøve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STAN DARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

61 Nr. 3/ mars 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Folketalet i kommunane, 1. januar 1988 (K) 1 41 Elgjakta, 1987 (K) 3 41 Investeringstiltak i jordbruket, 1987 (K) 4 41 Jordbruksareal og husdyr for brukarar som søkte om produksjonstillegg, 1. august 1987 (K) 8 Publikasjonar under utsending frå Statistisk Sentralbyrå i februar og mars Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitre.

62 ND Hordaland Folketalet i kommunane 1. januar 1988 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketal 1. oktober 1987 og førebels oppgåver over fødslar, dødsfall og flyttingar i månadene oktober-desember, laga eit oversyn over folkemengda i dei einskilde kommunane 1. januar Eit samla oversyn over folkemengda i dei einskilde fylka pr. 1. oktober 1987 og 1. januar 1988, og endringane i fjerde kvartal, er publiserte i Statistisk ukehefte nr. 8, 1988, Ved vurdering av dei regionale tala må ein ta omsyn til at det er eit etterslep, særleg av flyttemeldingar, for Oslo folkeregister. Dette tyder at kommunar med utflytting til Oslo kan få forverra flyttebalanse. Eit oversyn over endringane i 1987 er gitt i tabell 2. Folketalet 1. januar 1987 er retta med 1500 for heile landet og jamnar seg ut på fylka og kommunane i heile landet. Tabell 1. Folkemengd 1. januar 1988 og endringane i 4. kvartal. Kommune. Hordaland Endringar i 4. kvartal 1987 Folke- Folke- Nr. Kommune mengd Fødsels-Netto- Folke- mengd Fødde Dødeover- Innflyt- Utflyt- inn- til ) skot tingar tingar flytting vekst Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam mom Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Tala er korrigerte for endringar i 3. kvartal som ikkje var komne med ved forrige framrekning.

63 Tabell 2. Folkemengd 1. januar 1988 og endringane i Kommune. Hordaland Folke- Endringar i 1987 mengd Folke- Nr. Kommune 1.1. Fødsels- Netto- Folke- mengd 1987 Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til (Endelege skot tingar tingar flytting vekst 1988 tal) 2 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Linds Austrheim Fedje Masfjorden

64 ND Hordaland 3 ELGJAKTA 1987 Statistisk Sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære elgjakta viser at det i Hordaland blei tillate felt 25 elgar i 1987, mot 46 i I 1987 blei det felt 11 dyr, eller 44 prosent av det som var tillate I 1986 blei det felt 20 dyr, eller 43 prosent av det som var tillate. Til saman 91 prosent av dei felte dyra i 1987 var hanndyr, mot 60 prosent i I 1987 blei det felt 2 årskalvar, det samme som Aret Abr. Detaljerte opplysningar om elgjakta i 1987 blir gitt i publikasjonen NOS Jaktstatistikk 1987, som vil kome ut hausten Elgjakta Hordaland Kommune Felte dyr Felte dyr Felte dyr Felte i prosent Tillate i prosent dyr av til- felt I alt Hann- Ho- av tildyr dyrlate late felt felt HEILE FYLKET Etne Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss

65 ND Hordaland 4 INVESTERINGSTILTAK I JORDBRUKET 1987 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av oppgåver frå Landbruksdepartementet utarbeidd statistikk over ymse investeringstiltak i jordbruket med statstilskott. Det,rart i 1987 gitt statstilskott til nydyrking (fulldyrking og overflatedyrking) av 900 dekar jord i Hordaland. Dette er 400 dekar mindre enn i 1986 og dekar mindre enn gjennomsnittet for femårsperioden Grøfting av tidlegare dyrka jord vart i 1987 utført på dekar. Dette er ein auke på 300 dekar frå Aret før, men likevel 300 dekar mindre enn gjennomsnittet for siste femårsperiode. Omfanget av silobygginga var på topp i 1983 med m 3 og har for kvart år seinare gått ned. I 1987 blei det utbetalt tilskott til bygging av siloar med eit samla volum på m 3. Dette er 600 m3 mindre enn i Frå og med 1986 fall det generelle tilskottet til bygging av silo bort. Det vert no berre gitt tilskott til pressaftanlegg. Av andre investeringstiltak som det er utbetalt statstilskott til, kan nemnast bakkeplanering, senkings- og lukkingsanlegg, vatningsanlegg og låvetørkeanlegg på bruk som produserer høy for sal. Samla til dei ovafor nemnde investeringstiltaka vart det for Hordaland utbetalt 7,2 mill. kroner i statstilskott i 1987, mot tilsvarande 9,1 mill. kroner i Av statstilskotta i 1987 gjekk 2,1 mill. kroner til senkings- og lukkingsanlegg, 1,9 mill. kroner til silobygging og 1,9 mill. kroner til nydyrking. Tabell 1. Investeringstiltak som det er utbetalt statstilskott til. Talet på tiltak og utbetalt tilskott. Hordaland Ar TILTAK I ALT Senkings- Press- Låve- Ny- Grøft- Pla- og Vatn- Silo- saft- tørkedyrils- ing ner-, lukk- ings- bygg- anlegg anlegg ing'' ing ings- anlegg ing for for anlegg silo høy Talet på tiltak TILSKOTT kr ) Omfattar fulldyrking og overflatedyrking.

66 ND Hordaland 5 Tabell 2. Omfanget av ymse investeringstiltak som det er utbetalt statstilskott til. Kommune. Hordaland Ny- 1) GrOfting av Plan- Silbygging dyrking tidlegare ering (Volum) dyrka jord DekarI m KOMMUNE Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell 2-56 Askøy Vaksdal Modalen - - Osterøy Meland øygarden RaclOy Lindås Austrheim Fedje - Masfjorden FELLESANLEGG ) Omfattar fulldyrking og overflatedyrking.

67 ND Hordaland 6 Tabell 3. Relativt omfang av nydyrking, grøfting, planering og silobygging som det er utbetalt statstilskott til. Hordaland Ar HORDALAND Nydyrking, grøfting og planering Volum av i prosent av fulldyrka jordbruks- nybygde areal i drift siloar pr. 2, Ny- Plan- husdyreining d rkin GrOftin enn Prosent m ,03 0,62 0,10 0, ,95 0,41 0,07 0, ,96 0,47 0,07 0, ,53 0,40 0,11 0, ,42 0,23 0,05 0, ,29 0,33 0,01 0,33 HEILE LANDET ,91 0,86 0,17 0, ,78 0,69 0,17 0, ,52 0,70 0,12 0, ,31 0,62 0,10 0, ,29 0,53 0,08 0, ,23 0,30 0,03 0,13 1) Omfattar fulldyrking og overflatedyrking. 2) 1 husdyreining = 1 ku, 2 ungdyr 1-2 Ar, 3 ungdyr under 1 Ar, 10 sauer over 1 Ar eller 6 geiter over 1 Ar.

68 ND Hordaland 7 Tabell 4. Planlagt nydyrkingi) etter hogdesonar. Hordaland Dekar I alt Høgdesonar. Meter over havet ) Omfattar fulldyrking og overflatedyrking. For 1986 gjeld tala berre fulldyrking. Tabell 5. Planlagt nydyrkingl) etter vegetasjonstype, etter jordart og etter steinmengd/blokkinnhald. Hordaland Dekar Sternmengd Tlilokkinnhald Vegetasjonstype Jordart i m /dekar Ar Bar- Lauv- Annan Tory- Leir- Sand- Moskog skog vege- jord jord jord rene tas on ) Omfattar full4yrking og overflatedyrking. FOr 1986 gjeld tala berre fulldyrking.

69 ND Hordaland 8 JORDBRUKSAREAL OG HUSDYR PR. 1. AUGUST 1987 FOR BRUKARAR SOM SØKTE OM PRODUKSJONSTILLEGG Førebels tal viser at det pr. 1. august 1987 var i alt brukarar i Hordaland som søkte om produksjonstillegg. Dette er ein nedgang på 163 frå same tidspunkt året før brukarar gav opp at dei hadde husdyr. Dette er 123 færre enn pr. 1. august 1986 (Husdyrbrukarar med berre sau er ikkje med i oppgåvene pr. 1. august). Jordbruksareal i drift auka litt frå førre året og var dekar i Av dette utgjorde Aker og hage i alt dekar. Potetarealet endra seg lite siste året og var pr. 1. august dekar. Arealet av rotvekstar, grønfôr og silovekstar var i alt dekar. Dette er ein liten oppgang frå året. før. Eng til slått og beite utgjorde dekar. Av dette var dekar fulldyrka eng. Talet på storfe har gått ned frå i 1986 til i Kutalet gjekk ned med 3 prosent siste året, frå til Talet på mjølkegeiter var pr. 1. august Talet på andre geiter var i alt For svin var det en auke siste året. Pr. 1. august 1987 vart det registrert alspurker, eller 100 fleire enn Aret før. I perioden 1. januar juli 1987 vart det satt på svin til slakt. Dette er fleire enn i same periode i Pr. 1. august 1987 vart det søkt om tilskott for honer, ender, kalkunar og gjæser over 16 veker, ein nedgang på frå året før. Brukarar med minst 10 dekar jordbruksareal og ein produksjon tilsvarande minst 0,1 årsverk kan søkje Landbruksdepartementet om produksjonstillegg. Ved vurdering av tala må ein ta omsyn til at ein del brukarar ikkje søkjer, og derfor ikkje kjem med i dette talmaterialet. For Hordaland har Statistisk Sentralbyrå rekna ut at ca. 950 brukarar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift pr , ikkje søkte. Desse brukarane hadde eit samla jordbruksareal på dekar. På grunn av ei nedre grense på 1 dekar pr. vekst for å oppnå produksjonstillegg, har enkelte ikkje gjeve opp vekstar dei dyrka på små areal. Derfor er til dørnes arealet av poteter noko usikkert.

70 ND Hordaland 9 Tabell 1. Talet på bruk. Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng. 1. august Hordaland Aker og hage Eng til Jord- Av dette slått og beite bruks- Rotvekstar, Grøn- Av Bruk areal I alt Poteter grønftor saker I alt dette i alt i alt og silo-1, på 2, fullvekstar / friland / dyrka Dekar Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden RadOy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Omfattar nepe og kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fbraps, fôrmergkål, grønfewnepe og andre grønfôr og silovekstar. 2) Medrekna erter og bønner til konserves, samt matkålrot.

71 ND Hordaland 10 Tabell 2. Bruk med husdyr og talet på storfe. 1. august Hordaland OOOO 1985 OOOOO OO. OOOO Bruk i alt med husr, I alt Ku dyr Storfe Andre storfe Andre storfe over 12 md. under 12 md. Okse Kvi e Okse Kvi e Bergen Etne OOOO. O 0000 OOOOO Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik. OOOOO Granvin OOOOO 0000 OOOOO Voss Kvam Fuss. OOO. O Samnanger OO Os Austevoll Sund Fjell Askitty Vaksdal Modalen OOOOO Osterøy Meland øygarden Radøy O. OOO Lindås O Austrheim Fedje Masfjorden ' ) Ikkje medrekna bruk med berre sau.

72 ND Hordaland 11 Tabell 3. Talet på geit, svin og tons mv. 1. august Hordaland Geit Svin Iløn!) Av dette Alssvin Påsett av mv. I alt mjølke- Av dette geiter I alt purke svin Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden RadOy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Gjeld svin over 8 veker som er sette på til slakt i perioden For åra føre 1986 var registreringsperioden ) Gjeld honer, ender, kalkunar og gjæser over 16 veker. For produsentar med kontraktproduksjon av konsumegg er det teke med avtalefesta dyretal frå perioden før dersom det ikkje var honer i produksjon pr. 1.8., eller det pr berre var ein del av den kontraktfesta besetninga som var i produksjon.

73 12 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING FRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ I FEBRUAR OG MARS 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Fiskeristatistikk 1985 Sidetal 153 (NOS B: 724) 45 kr Helseinstitusjoner 1986 Sidetal 100 (NOS B; 725) 45 kr Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Sidetal 90 (NOS B; 726) 40 kr Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor ulandet 1985 og 1986 Sidetal 92 (NOS B; 730) 40 kr Sivilrettsstatistikk 1986 Sidetal 48 (NOS B; 727) 30 kr Veitrafikkulykker 1986 Sidetal 136 (NOS B; 729) 45 kr Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1987 Sidetal 45 (NOS B; 738) 30 kr I serien Sosiale og økonomiske studier (SOS): Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø Sidetal 91 (SOS ;64) 45 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Friluftsliv og helse Sidetal 76 (RAPP; 87/22) 40 kr Prisdannelse på importvarer En MODAG-rapport Sidetal 67 (RAPP; 87/23) 40 kr NORDHAND Et modellsystem for de nordiske land Sidetal 68 (RAPP; 88/2) 40 kr Hovedtrekk ved den økonomiske og demografiske utviklingen i fylkene etter 1960 Sidetal 81 (RAPP; 88/3) 40 kr Skilsmisser i Norge En demografisk analyse Sidetal 147 (RAPP; 88/6) 45 kr BYRÅETS VEKE- OG MÅNADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte Månedsstatistikk over utenrikshandelen It Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall tt økonomiske analyser tt Nye distriktstal (pr. fylke) 1, Kvartalsvis byggearealstatistikk tt Samfunnsspeilet 75 30

74 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljoemne 4 NÆRINGSØKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø,- levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle 20 Generelle sosiodemografiske samfunnsøkonomiske emne emne 51 Offentleg forvaltning 21 Befolkning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 22 Helsetilhøve og helseteneste 53 Konjunkturar 23 Utdanning og skolevesen 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 26 Rettstilhove og rettsvesen 61 Administrative emne 27 Levekår elles 62 Politiske emne 29 Andre sosiodemografiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien 0 ISSN

75 r. 4/ april 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 41 Hagebruksavlingane, Hjortejakta, 1987 (K) 2 41 Lakse- og sjøaurefiske, Industristatistikk, 1986 (K) 5 43 Byggje- og anleggsstatistikk, Publikasjonar under utsending frå Statistisk Sentralbyrå i mars og april Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengifte.

76 ND Hordaland 1 HAGEBRUKSAVLINGANE 1987 Etter Statistisk Sentralbyrå sin avlingsstatistikk for hagebruket er fruktavlinga i Hordaland utrekna til tonn, eller 85 prosent av eit middelsår. I 1986 var avlinga av frukt tonn. Avlinga av hagebær er utrekna til tonn, eller 97 prosent av eit middelsår. Det er like stor avling som i Avlingsoppgåvene for grønsaker på friland omfattar blomkål, kvitkål, kinakål, stilk- og knollselleri, gulrot og purre. For stilk- og knollselleri og kinakål er avlingsoppgåvene avgrensa til einingar som i alt dyrkar minst 2 dekar grønsaker på friland. Vidare er avlinga frå små kjøkkenhagar ikkje med i oppgavene. Grønsakareal ein mangla oppgåve for, utgjorde om lag 800 dekar, medan areal med avlingsoppgåver var 780 dekar. Samla avling av grønsaker på friland er for 1987 utrekna til tonn, eller 105 prosent av eit middelsår. I 1986 var grønsakavlinga på friland tonn. Salat, agurk og tomat dyrka i veksthus gav 580 tonn i Desse tala gjeld berre einingar med minst 300 m2 veksthusareal. Tilsvarande avling i 1986 var 490 tonn. Avlingane i hagebruket Hordaland 1) FRUKT I ALT Sommareple Vintereple Pære Plomme SOtkirsebEer Surkirsebær Talet på einingar Avling Prosent Avling i kg pr. av eit i tonn eining middelsår , , , , , , HAGEBIER I ALT Rips Stikkelsbær Solbær Jordbær 730 Bringebær 350 GRONSAKER I ALT GRONSAKER PA FRILAND 780 Kål 420 Gulrot 300 Andre grønsaker på friland 60 GRØNSAKER I VEKST- HUS Salat 2) Agurk Tomat busker ft dekar tt tf ft , , , , , , ) For avgrensing av statistikken se teksten ovanfor. 2) Det er rekna med 100 gram pr. salathovud.

77 ND Hordaland 2 HJORTEJAKTA 1987 Statistisk Sentralbyrås samandrag av oppgåvene over den ordinære hjortejakta i Hordaland viser at det blei tillate felt dyr i 1987, mot dyr i I 1987 blei det felt dyr, eller 50 prosent av det som var tillate. Det blei felt dyr i Dette var også 50 prosent av det som var tillate. Av dei felte dyra i 1987 var 57 prosent hanndyr, mot 54 prosent året før. Detaljerte opplysningar om hjortejakta i 1987 blir gitt i publikasjonen Jaktstatistikk 1987, som vil kome ut hausten Hjortejakta Hordaland Kommune Felte dyr Felte dyr Felte dyr Felte i prosent Tillate i prosent dyr av til- felt I alt Hanndyr Hodyr av tillate felt late felt HEILE FYLKET Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen 1) OsterOy Meland øygarden RadOy Lindås Austrheim Masfjorden ) Endelege tal for Osterøy kommune er ikkje motteke og manglar i tabellen. Tbrebels oppgåve tyder på at det blei felt omlag 120 dyr i Osterøy.

78 ND Hordaland 3 LAKSE- OG SJOAUREFISKE 1987 Førebels tal frå Statistisk Sentralbyrå for lakse- og sjoaurefiske i 1987 syner ein total fangst i Hordaland på 131 tonn. Av dette blei 117 tonn fiska i sjøen og 14 tonn i elvane. Fangstmengda i 1986 var 133 tonn. Det året utgjorde sjøfisket 120 tonn, medan 14 tonn blei tatt i elvane. Verdien av samla fangst i Hordaland er utrekna til 5,2 mill. kroner i I 1986 var verdien 4,8 mill. kroner. Vekta av fisken gjeld kg rund fisk, og verdien er den fiskaren oppnår ved sal, utan frådrag av driftsutgifter mv. Frå og med 1979 byggjer statistikken over drivgarnfisket på fangstdagbøker som Statistisk Sentralbyrå mottar direkte frå fiskarane. For anna lakse- og sjoaurefiske er statistikken utarbeidd på grunnlag av oppgåver frå laksestyra. I denne meldinga er fangsten frå drivgarnfisket og anna sjøfiske slått saman. Tal for heile landet vil bli publisert i Statistisk ukehefte. Tabell 1. Lakse- og sjoaurefiske og 1987 Fiskeslag Hardanger og Voss og Sunnhordland Nordhordland Hordaland fylkelaksedistrikt laksedistrikt Fangstmengd, kg Samla fangst Laks Laks, under 039 ca. 3 kg 1') Laks, ca. 3 kg og over SjOaure, sjørøye Sjøfiske Laks Sjøaure, sjørøye Elvefiske Laks SjOaure, sjørøye Fangstverdi, 1000 kr Samla fangst Sjøfiske Elvefiske ) Medrekna pukkellaks. Tabell 2. Samla fangst av laks og sjøaure etter laksedistrikt og reiskap og Kg Reiskap Hardanger og Voss og Sunnhordland Nordhordland Hordaland fylke laksedistrikt laksedistrikt 'T furr- Sjøfiske i alt Kilenot Krokgarn Sitjenot Drivgarn Elvefiske i alt Stong Garn

79 ND Hordaland 4 Tabell 3. SjOfiske av laks etter laksedistrikt og kommune og Kg Laksedistrikt Kommune Laks i alt Hardanger og Sunnhordland laksedistrikt i alt Etne Olen Sveio Bømlo Fitjar Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Granvin Kvam Andre kommunar Voss og Norhordland laksedistrikt i alt Bergen Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal ) 1253 Osterøy øygarden Radøy Austrheim Fedje Andre kommunar ) Medrekna Lonevåg. Tabell 4. Elvefiske av laks etter laksedistrikt og elv og Kg Laksedistrikt Elv Laks i alt Hardanger og Sunnhordland laksedistrikt i alt Etneelva Granvinvassdraget leneselva Jondalselva Opo m/sandvinvatnet Eio m/bjoreia og Eidfjordvatnet Oysteseelva Steinsdalselva m/movatnet (i Kvam) Melselva Andre elvar Voss og Nordhordland laksedistrikt i alt Oselva (i Os) Vossovassdraget Ekso (Eksingedalselva) Loneelva Andre elvar

80 ND Hordaland 5 INDUSTRISTATISTIKK 1986 Statistisk Sentralbyrå sin industristatistikk syner at bergverks- og industribedrifter var i drift i Hordaland i Dette var 24 bedrifter fleire enn i Talet på sysselsette var , ein auke på 623. Bruttoproduksjonsverdien var i millionar kroner, ein nedgang på 8,8 prosent frå året fin% Bearbeidingsverdien (definert som bruttoproduksjonsverdi minus vareinnsats) var på millionar kroner, ein auke på 789 millionar kroner, eller 12,9 prosent frå året Abr. Til samanlikning kan nemnas at bearbeidingsverdien for heile landet synte ein auke på 9,3 prosent. Bearbeidingsverdien til faktorprisar auka med 12,7 prosent, mot ein auke på 9,6 prosent for heile landet. Bruttoinvesteringane auka med 63,9 prosent, mot 18,7 prosent auke for heile landet. I landsmålestokk hadde Hordaland 8,9 prosent av bedriftene, 9,4 prosent av sysselsetjinga, 8,4 prosent av bruttoproduksjonsverdien og 21,2 prosent av bruttoinvesteringane. Kontinentalsokkelen er ikkje med i tala for heile landet. Industristatistikken gjev detaljerte tal etter næring og kommune for "store" bedrifter (bedrifter med minst 5 sysselsette). Store bedrifter utgjer for heile landet 53 prosent av talet på bedrifter og prosent av verditala for alle bedrifter. I fylket hadde Bergen kommune flest store bergverks- og industribedrifter og flest sysselsette. Alle verdital er gjeve utan meirverdiavgift. Andre avgifter til staten er rekna med. For meir detaljerte opplysningar visast til NOS-publikasjonen Industristatistikk 1986, Hefte I Næringstall, som truleg vil liggja fore i mai Tabell 1. Hovudtal for alle bedrifter Bedrifter I alt Sysselsette It Bruttoproduksjonsverdi Mill.kr Bearbeidingsverdi t? Bearbeidingsverdi til faktorprisar tt Bruttoinvestering It Tabell 2. Hovudtal for alle bedrifter. Relative tal = Bedrifter Sysselsette Bruttoproduksjonsverdi Bearbeidingsverdi Bearbeidingsverdi til faktorprisar Bruttoinvestering Tabell 3. Hovudtal for alle bedrifter. Hordaland i prosent av heile 1andet 1) ,8 Bedrifter Prosent 8,8 8,9 8,8 8,9 Sysselsette tt 9,4 9,3 9,4 9,3 9,4 Bruttoproduksjonsverdi tt 10,9 10,0 10,1 9,7 8,4 Bearbeidingsverdi I, 9,0 8,4 8,3 8,2 8,5 Bearbeidingsverdi til faktorprisar tt 8,9 8,3 8,3 8,2 8,5 Bruttoinvestering If 8,3 9,9 9,3 15,3 21,2 1) Kontinentalsokkelen er ikkje med i tala for heile landet.

81 ND Hordaland 6 Tabell 4. Bedrifter og sysselsette, store bedrifter Bedrifter Sysselsette Tabell 5. Store bedrifter og sysselsette etter sysselsetjingsgruppe Sysselsetjingsgruppe/kjennemerke Be- Sys- Be- Sysdrif- sel- drif- selter sette ter sette Bedrifter Sysselsette Bedrifter Sysselsette Bedrifter Sysselsette Be- Sysdrif- selter sette Tabell 6. Hovudtal for store bedrifter. Mill.kr Lønnskostnader Bruttoproduksjonsverdi Bearbeidingsverdi Bearbeidingsverdi til faktorprisar Bruttoinvestering

82 'ABELL 7. HOVEDTALL FOR STORE BEDRIFTER ETTER FYLKE OG KOMMUNE BE - SYS- LONNS- BRUTTO- BEAR- BEARBEID- BRUTTO- DR IF- SEL- KOST- PRODUK- BEIDINGS- INGSVERDI INVE-, YLKE/KOMMUNE TER SATTE NADER SJONS- VERDI TIL STERING VERDI FAKTOR- PRISER MILL. KR IORDALAND BERGEN ETNE OLEN SVEIO 2 29 : : 1219 BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL 2 32 : : 1228 ODDA ULLENSVANG EIDFJORD : : 1233 ULVIK : : 1234 GRANVIN : : 1235 VOSS KVAM FUSA SAMNANGER : : 1243 OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKOY I VAKSDAL MODALEN : : 1253 OSTEROY MELAND ØYGARDEN RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN : : : : : : : : : : ,0 : : , : :

83 TABELL 8 HOVEDTALL FOR STORE BEDRIFTER, ETTER NÆRINGSUNDERGRUPPE. FYLKE BEAR- BE- SYS- LØNNS- BRUTTO- BEAR- BEID- BRUTTO- DRIF- SEL- KOST- PRODUK- BEID- INGS- INVE- FYLKE/NÆRINGSUNDERGRUPPE TER SATTE NADER SJONS- INGS- VERDI STERING VERDI VERDI TIL FAKTOR- PRISER MILL. KR HORDALAND OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT UTVINNING AV RAOLJE OG NATURGASS : 29 BERGVERKSDRIFT ELLERS 8 98 : BRYTING OG UTVINNING AV STEIN,GRUS OG SAND : : : BRYTING AV BYGNINGS- OG MONUMENTSTEIN UTVINNING AV PUKKSTEIN OG SINGEL ; UTVINNING AV GRUS OG SAND INDUSTRI PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER, DRIKKEVARER OG TOBAKKSVARER PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER SLAKTING OG PRODUKSJON AV KJØTTVARER SLAKTING ANNEN PRODUKSJON AV KJØTTVARER PRODUKSJON AV MEIERIVARER MEIERIER : : PRODUKSJON AV ISKREM : : : 3113 KONSERVERING AV FRUKT OG GRØNNSAKER 2 17 :. : : 3114 PRODUKSJON AV FISKEVARER TILV. AV SALTFISK. TØRRFISK OG KLIPPFISK FRYSING AV FISK PRODUKSJON AV FISKEHERMETIKK ANNEN PRODUKSJON AV FISKEVARER PRODUKSJON AV OLJE OG FETT P*14-DUXSJ-ON AV FISKEOLJER OG FISKEMJØL : RAFFINERING OG HERDING AV ANIMALSKE OLJER 1 32 :. : : PRODUKSJON AV MARGARIN. ' PRODUKSJON AV KORNVARER PRODUKSJON AV BAKERVARER PRODUKSJON AV BROD- OG KONDITORVARER ; PRODUKSJON AV ANDREBAKERVARER :.. : 3119 PRODUKSJON AV SJOKOLADE OG SUKKERVARER 1 53 : : : : 3121 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER ELLERS PRODUKSJON AV DYREFOR PRODUKSJON AV DRIKKEVARER PRODUKSJON AV BRENNEVIN OG VIN 1 70 : : : 3133 BRYGGING AV OL : 3134 PRODUKSJON AV MINERALVANN PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER PRODUKSJON AV TEKSTILVARER, BEKLEDNINGSVARER. LAR OG LÆRVARER PRODUKSJON AV TEKSTILVARER SPINNING. VEVING OG ETTERBEH. AV TEKSTILER : : PRODUKSJON AV GARN PRODUKSJON AV VEVNADER :. : : PRODUKSJON AV BAND OG ELASTIKK 2 88 : : : : 3212 SOM AV TEKSTILVARER. UNNTATT KLAR SOM AV UTSTYRSVARER SOM AV ANDRE TEKSTILVARER, UNNTATT KLAR PRODUKSJON AV TRIKOTASJEVARER PRODUKSJON GOLVTEPPER. -MATTER OG -RYER 1 7 : PRODUKSJON AV TAUVERK OG NETT PRODUKSJON AV TEKSTILVARER ELLERS : 322 PRODUKSJON AV KLÆR, UNNTATT SKOTØY PROD. AV YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF OG PLAST : : PROD. AV ARBEIDS- OG BESKYTTELSESKLÆR 2 27 : : : PROD. AV YTTERTØY FOR HERRER OG GUTTER PRODUKSJON AV KLÆR ELLERS : PRODUKSJON AV KLAR AV PELSSKINN : : : : PRODUKSJON AV ANDRE KLAR 1 15 : : : :

84 TABELL 8 (FORTS.). HOVEDTALL FOR STORE BEDRIFTER, ETTER NIRINGSUNDERGRUPPE. FYL;.E FYLKE/NARINGSUNDERGRUPPE 9 BE- SYS- DRIF- SEL TERSATTE LØNNS- KOST- NADER... BEAR- BPUTTO- BEAR- BEID- BRUTTO- PRODUK- BEID- INGS- INVE- SJONS- INGS- VERDI STERING VERDI VERDI TIL FAKTOR- PRISER -... MILL. KR 323 PRODUKSJON AV LAR'OG LAR- OG SKINNVARER' UNNTATT KLAR OG SKOTOY PRODUKSJON AV LAR 2 99 : : : : 3233 PRODUKSJON AV REISEEFFEKTER 1 5 : : 324 PRODUKSJON AV SKOTOY 1 5 : : : : 33 PRODUKSJON AV TREVARER PROD. AV TREVARER, UNNTATT MØBLER OG INNREDN PROD. AV TRELAST O.A. BYGNINGSMAT. AV TRE SAGING OG HØVLING 3 35 : : : : PRODUKSJON AV MONTERINGSFERDIGE TREHUS 2 51 : : : : PRODUKSJON AV BYGNINGSARTIKLER PRODUKSJON AV ANDRE BYGNINGSMATERIALER PRODUKSJON AV TREEMBALLASJE PRODUKSJON AV TREVARER ELLERS PRODUKSJON AV MØBLER OG INNREDNINGER AV TRE PRODUKSJON AV MØBLER PRODUKSJON AV INNREDNINGER TREFOREDLING, GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGS- VIRKSOMHET TREFOREDLING ' PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP _ 6 : : : : t PRODUKSJON AV PAPIR OG PAPP _ 6 : : : 3412 PRODUKSJON AV PAPIR- OG PAPPEMBALLASJE 2 59 : : : : 3419 PRODUKSJON AV PAPIR- OG PAPPVARER ELLERS 1 14 : : : : 342 GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGSVIRKSOMHET *-.11 ' GRAFISK PRODUKSJON : : : : TRYKKING AV BOKER. UKEBLADER OG TIDSSKR 2 22 : : : : ANNEN TRYKKING BOKBINDING 2 12 : : : i s ANNEN GRAFISK PRODUKSJON FORLAGSVIRKSOMHET : : :: FORLEGGING AV AVISER ; FORLEGGING AV BOKER _ 6 : : : : : FORLEGGING AV TIDSSKRIFTER OG UKEBLADER 2 13 : : : : s 35 PRODUKSJON AV KJEMISKE PRODUKTER, MINERAL- OLJE-, KULL-, GUMMI- OG PLASTPRODUKTER : : :. : I 351 PRODUKSJON AV KJEMISKE RAVARER PRODUKSJON AV KJEMISKE GRUNNSTOFFER OG FORBINDELSER, UNNTATT KUNSTGJØDSEL : : : : i PRODUKSJON AV KARBIDER : : : : i ANNEN PROD. AV KJEM. GRUNNSTOFFER OG FORB PRODUKSJON AV BASISPLAST OG KUNSTFIBRER 1 25 : : : s PRODUKSJON AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER PRODUKSJON AV MALING OG LAKK : : : : t 3529 PROD. AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER ELLERS 2 21 : : : i i ANNEN PROD.AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER 2 21 : : : i 353 RAFFINERING AV JORDOLJE : : : :: : 354 PRODUKSJON AV JORDOLJE- OG KULLPRODUKTER PRODUKSJON AV TJARE- OG ASFALTPAPP ANNEN PROD. AV JORDOLJE- OG KULLPRODUKTER - 15 : : : : : - 6 : : : : i 9 : : : : i 355 PRODUKSJON OG REPARASJON AV GUMMIPRODUKTER PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKTER 1 36 : : : : : REPARASJON AV GUMMIPRODUKTER 2 26 : : :. : : 356 PRODUKSJON AV PLASTVARER PRODUKSJON AV PLAST-HALVFABRIKATA 2 40 : : : : PRODUKSJON AV PLASTEMBALLASJE : : : : ANNEN PRODUKSJON AV PLASTVARER PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER : : : : : 362 PRODUKSJON AV GLASS OG GLASSVARER 2 50

85 TABELL 8 (FORTS.). HOVEDTALL FOR STORE BEDRIFTER ETTER NÆRINGSUNDERGRUPPE. FYLKE, FYLKE/NARINGSUNDERGRUPPE BE- SYS- DRIF- SEL- TER SATTE LØNNS- KOST- NADER BRUTTO- BEAR- PRODUK- BEID- SJONS- INGS- VERDI VERDI BEAR- BEID- INGS- VERDI TIL FAKTOR- PRISER BRUTTO- INVE- STERING MILL. KR 369 PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER ELLERS PRODUKSJON AV JORD- OG STEINVARER ELLERS STEINBEARBEIDING PRODUKSJON AV BETONG PRODUKSJON AV BETONGVARER PRODUKSJON AV METALLER PRODUKSJON AV JERN, STAL OG FERROLEGERINGER PRODUKSJON AV JERN OG STAL : : PRODUKSJON AV FERROLEGERINGER : : : STØPING AV JERN OG STAL :. : : 372 PRODUKSJON AV IKKE-JERNHOLDIGE METALLER PRODUKSJON AV PRIMAR ALUMINIUM : : PROD. AV ANDRE IKKE-JERNHOLDIGE METALLER : : : : STØPING AV IKKE-JERNHOLDIGE METALLER 1 32 : 38 PRODUKSJON AV VERKSTEDPRODUKTER PRODUKSJON AV METALLVARER PRODUKSJON AV HUSHOLDNINGSARTIKLER, HAND- VERKTØY, LASER OG BESLAG PRODUKSJON AV HUSHOLDNINGSARTIKLER PROD. AV HANDVERKTØY, LASER OG BESLAG PRODUKSJON AV MØBLER AV METALL : PRODUKSJON AV METALLKONSTRUKSJONER PRODUKSJON AV METALLVARER ELLERS : : : PRODUKSJON AV METALLEMBALLASJE : : PROD. AV METALLDUK,-TRAD, SPIKER OG SKRUER PRODUKSJON AV BELYSNINGSUTSTYR : : PRODUKSJON AV RORARMATUR 2 22 : : PRODUKSJON AV ANDRE METALLVARER ; PRODUKSJON AV MASKINER PRODUKSJON AV JORDBRUKSMASKINER 1 61 :. : 3823 PROD. AV MASKINER FOR TRE- OG METALLBEARB 1 5 : : : : 3824 PRODUKSJON AV INDUSTRIMASKINER ELLERS PRODUKSJON AV OLJERIGGER PRODUKSJON AV ANDRE INDUSTRIMASKINER PRODUKSJON AV KONTORMASKINER 2 81 : : : 3829 PRODUKSJON AV MASKINER ELLERS REPARASJON AV MASKINER PRODUKSJON AV ANDRE MASKINER PROD. AV ELEKTRISKE APPARATER OG MATERIELL PROD. AV ELMOTORER OG MATERIELL FOR ELPROD PROD. AV SIGNAL-, RADIO- O.A. TELEMATERIELL PROD. AV ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER : : : PROD. AV ELEKTR. APP. OG MATERIELL ELLERS 2 67 : : : : ANNEN PROD. AV ELEKTR. APP. OG MATERIELL 2 67 : : 384 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER BYGGING AV FARTOYER., BYGGING AV SKIP BYGGING AV BATER PRODUKSJON AV SKIPS- OG BATMOTORER PROD. AV SPESIALDELER FOR SKIP OG BATER PRODUKSJON OG REPARASJON AV JERNBANE- OG SPORVOGNMATERIELL : REP. AV JERNBANE- OG SPORVOGNMATERIELL 2 68 : 3843 PROD. AV MOTORKJØRETØYER, UNNT. MOTORSYKLER j 3844 PRODUKSJON AV MOTORSYKLER OG SYKLER : : : 3845 PRODUKSJON AV FLY : : : : 385 PROD. AV TEKNISKE OG VITENSKAPELIGE INSTRUM., 3851 FOTOARTIKLER OG OPTISKE ARTIKLER 8 PRODUKSJON AV TEKNISKE OG VITENSKAPELIGE INSTRUMENTER IKKE NEVNT ELLERS : : PROD. AV FOTOARTIKLER OG OPTISKE ARTIKLER 2 13 : 39 INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS PRODUKSJON AV GULL- OG SØLVVARER : : : : 3909 ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 1 5 : :.,: :

86 ND Hordaland 11 Byggje- og anleggsstatistikk Byggje- og anleggsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå for 1986 syner at innafor privat byggeog anleggsverksemd i Hordaland fylke i 1986 så hadde samanlikna med 1985; talet på bedrifter auka med 79 bedrifter (6,7 prosent) talet på sysselsette auka med 574 personer (5,0 prosent) bruttoproduksjonsverdien auka med 974,2 mill.kr. (16,3 prosent) bearbeidingsverdien auka med 255 mill.kr. (9,5 prosent) lønnskostnadene auka med 171,7 mill.kr. (10,6 prosent). Talet på einmannsbedrifter auka med 60 bedrifter (3,7 prosent), talet på utførte årsverk av eigarane auka med 100 årsverk (7,9 prosent) og bruttoomsetninga auka med 40,3 mill.kr. (12,5 prosent), alt samanlikna med Tabell 1. Bygge- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Kommune og næringsgruppe Brutto- Be- Lønns- Be- Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi Mill.kr Heile fylket Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Bergen Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) ) ) 819.1) 504.6) Oljeboring ) ) Etne Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Olen Oppføring av bygningar )5.9) 1.7i 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Sveio Oppføring av bygningar ) ) ) 6.4) Innreiings- og installasjonsarbeid ) i 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ; Oljeboring

87 ND Hordaland 12 Tabell 1 (forts). Byggje- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Brutto- Be- Lønns- Kommune og næringsgruppe Be- Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi Mill.kr 22 Bramlo Oppføring av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 5023 Oljeboring Stord Oppføring all bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Fitjar Opp -Wing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring ) 2.6) ) Tysnes Oppføring av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 5023 Oljeboring Kvinnherad Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Jondal Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Odda Oppføring av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring

88 ND Hordaland 13 Tabell 1 (forts). Byggje- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Kommune og næringsgruppe Brutto- Be- Limns- Be- Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi! Mill.kr Ullensvang Oppforing av bygningar...e Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid.s , Oljeboring " Eidfjord , Oppforing av bygningar...,..e Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring....e Ulvik..., , Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid ) 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid... m Oljeboring s Granvin Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid... 1 ; 5023 Oljeboring Voss Oppforing av bygningar..., , Innreiings- og installasjonsarbeid mi Vanleg anleggsverksemd ) 45.9)26.8)11.3i 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) ) ) 5023 Oljeboring...,... IND Kvam Oppforing av bygningar Innreiings - og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) ) ) 5.7) 3.6) 0.6) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) ) ) 5023 Oljeboring

89 2 1 ND Hordaland 14 Tabell 1 (forts). Byggje- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Kommune og næringsgruppe Brutto- Be- Lønns- Be- Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi Mill.kr 13.5 Fusa Oppforing av bygningar ) 21.7) 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid ) 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Samnanger Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid i 4. 4 i 1.i Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Os Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) ) ) 12.3) 6.7) 3.3) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) ) ) 5023 Oljeboring Austevoll Oppforing av bygningar i 6.0i 1.0i 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid ) ) ) 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring Sund Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) 33.8) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) 5023 Oljeboring Fjell Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring

90 ND Hordaland 15 Tabell 1 (forts). Byggje- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Brutto- Be- Lønns- Kommune og næringsgruppe Be- Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi Mill.kr Askøy Opp -Wing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid i 3.4i 5023 Oljeboring 1 - ) Vaksdal Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid ) ) ) 6.5) 2.9) 0.5 i 5021 Vanleg anleggsverksemd ) ) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring - ID - Modalen 5011 Opp -Wing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring I 11 AND NO IND Osterøy Opp -Wing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) 5023 Oljeboring Meland Opp -Wing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid... 2 ; 5023 Oljeboring øygarden Opp -Wing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring - Radoy Oppføring av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) 2.4) i 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) ) ) 5023 Oljeboring

91 ND Hordaland 16 Tabell 1 (forts). Byggje- og anleggsstatistikk (unntatt einmannsbedrifter) Kommune og næringsgruppe Brutto- Be- Lønns- Be-Syssel- produk- arbeid- kostdrifter sette sjons- ings- nader verdi verdi Mill.kr LindAs Oppforing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 5023 Oljeboring Austrheim Oppforing av bygningar ) ) Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring... Fedje Oppforing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 5023 Oljeboring Masfjorden Oppforing av bygningar ) 5.4) 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid ) 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Oljeboring i

92 ND Hordaland 17 Tabell 2. Einmannsbedrifter Arsverk Kommune og næringsgruppebe- utfort Bruttodrifter av omseteigarar ning! Mill.kr Heile fylket Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Bergen Oppforing av by9ningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd i 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Etne Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Olen Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid 1 g8ii WIR ginispagmezrpallumgia-::: Sveio Oppforing av bygningar ) 5.2) 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid ) 5021 Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ;:.8 Bomlo... gbli YRguiRosv TamigutAir.:::: 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid g 1:9 8 2 (3.7 Stord Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid

93 ND Hordaland 18 Tabell 2 (forts). Einmannsbedrifter Kommune og næringsgruppe Ars verk Be- utfort Bruttodrifter av omseteigararfling Mill.kr Fitjar Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Tysnes Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Kvinnherad Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Jondal Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Odda Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Ullensvang Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) 3.8) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) Eidfjord Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 2 Ulvik Oppforing av bygningar ) 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid

94 ND Hordaland 19 Tabell 2 (forts). Einmannsbedrifter Kommune og næringsgruppe Arsverk Be- utfort Bruttodrifter av omseteigarar ning Mill.kr Granvin Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid... 1 Voss Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd ) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Kvam Oppforing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid 5021 Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid i ,3 Fusa Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Samnanger Oppforing av bygningar ) 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Os Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 13 9 Austevoll Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 2 1

95 ND Hordaland 20 Tabell 2 (forts). Einmannsbedrifter Kommune og næringsgruppe Arsverk Be- utfort Bruttodrifter av omseteigarar ning! Mill.kr Sund Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Fjell Oppforing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Askeky Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Vaksdal Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Modalen 00000dlossooeoolmool000me sop Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 1 1 Osteroy Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid 12 1; 4.6 Meland Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Øygarden Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid

96 ND Hordaland 21 Tabell 2 (forts). Einmannsbedrifter Kommune og næringsgruppe Arsverk Be- Wort Bruttodrifter av omseteigarar ning! Mill.kr Radoy Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Lindas Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd d 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ) Austrheim Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid d 5021 Vanleg anleggsverksemd ) 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid Fedje Oppforing av bygningar 5012 Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd Graving, sprengning o.a. grunnarbeid... Masfjorden Oppforing av bygningar Innreiings- og installasjonsarbeid Vanleg anleggsverksemd 5022 Graving, sprengning o.a. grunnarbeid ;

97 22 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRA I MARS OG APRIL 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Veitrafikkulykker 1986 Sidetal 136 (NOS B; 729) 45 kr Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1987 Sidetal 45 (NOS B; 738) 30 kr Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1986 Sidetal 30 (NOS B; 735) 30 kr Dødsårsaker 1986 Hovedtabeller Sidetal 145 (NOS B, 731) 45 kr Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1985 Sidetal 149 (NOS B; 728) 50 kr Strukturtal for kommunenes økonomi 1988 Sidetal 162 (NOS B; 743) 50 kr Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1987 Sidetal 42 (NOS B; 746) 30 kr Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteytig og i interesseorganinsasjoner 1. september 1987 Sidetal 70 (NOS B; 745) 40 kr Reiselivsstatiatikk Sidetal 145 (NOS B; 732) 50 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Naturressurser og miljø 1987 Sidetal 145 (RAPP; 88/1) 45 kr NORDHAND Et modellsystem for de nordiske land Sidetal 68 (RAPP; 88/2) 40 kr Kohort- og periodefruktbarhet i Norge Sidetal 135 (RAPP; 88/4) 45 kr Oljeinvesteringer og norsk økonomi Sidetal 88 (RAPP; 88/7) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte It Månedsstatistikk over utenrikshandelen ty Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall tt økonomiske analyser it Nye distriktstal (pr. fylke) tt Kvartalsvis byggearealstatistikk tt Samfunnsspeilet ty 75 30

98 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOOKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhove 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 N/ERINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkaing 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhøve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Adminisrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien 0 ISSN

99 Nr. 5/ mai 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 41 Skogavverking til sal og industriell produksjon, (K) 1 42 Elektrisk kraft. Produksjon, Byggjearealstatistikk, 1987 (K) 4 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mars 1988 (K) 6 62 Val av formannskap for (K). 11 Publikasjoner under utsending frå Statistisk Sentralbyrå i april og mai Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

100 ND Hordaland SKOGAVVERKING TIL SAL OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Statistisk Sentralbyrås statistikk viser at det i driftsåret blei avverka m 3 skogvirke til sal og industriell produksjon i Hordaland. I blei det avverka m 3. Bruttoverdien av avverkinga i var 35 mill. kroner, mot 32 mill. kroner året før. Nærare opplysningar om skogavverkinga blir gitt i publikasjonen Skogavvirkning , som vil kome ut hausten Tabell 1. Avverking til sal og industriell produksjon. Hordaland Kommune Avverka i alt Gran Industrivirke Ved til Bruttior Furu Lauvtre brenselverdi m kr Bergen Etne Olen Sveio BOmlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Osterøy Meland RadOy Lindås Masfjorden ) Gjeld verdi av virke levert ved vei, vassdrag, jernbane eller fabrikktomt. Tabell 2. Industrivirket etter treslag og kjøpargruppe l). Hordaland. m Kjøpargruppe I alt I alt GranPuru Lauvtre I alt Sagbruk og trevareindustri Tremasse- og celluloseindustri Andre kjøparar ) Avtakar i første hand.

101 ND Hordaland 2 ELEKTRISK KRAFT. PRODUKSJON Elektrisitetsproduksjonen i Hordaland i 1987 var på GWh etter førebels oppgåver frå Statistisk Sentralbyrå. Dette er ein auke på 6,8 prosent frå Produksjonen var høgast i januar, 1621 GWh, og lågast i juni, 641 GWh. Fylket sin del av total månedsproduksjon i landet varierte frå 14,9 prosent i september som høgast til 9,6 prosent i juni som lågast. Tal for heile landet er gitt i Statistisk Ukehefte nr. 6, Tabell 1. Produksjon av elektrisk kraft Produksjon Produksjon i prosent av heile landet Produksjon i prosent av fylket sin årsproduksjon Aret 1).. GWh ,9 12,9 12,9 Prosent 100,0 100,0 100,0 Januar Februar Mars ,5 13,5 13, ,4 15,0 14, ,1 13,2 14,2 12,2 12,0 12,1 11,9 11,8 11,1 10,4 9,4 11,2 April Mai Juni ,2 10,5 12, ,8 9,4 12, ,7 10,6 9,6 8,7 6,5 7,5 5,7 5,1 6,8 5,4 5,7 4,8 Juli August. September ,8 14,7 12, ,4 13,7 13, ,4 12,4 14,9 4,6 6,8 5,7 5,2 7,2 6,0 6,5 7,1 8, ,1 14,9 11,7 10,1 Oktober 9,3 7,6 November... Desember ,5 13,9 12, ,8 12,6 12,3 9,1 9,0 9,4 10,2 10,2 9,8 1) Tala byggjer på månadsstatistikken. Summen for 1985 og 1986 vil difor avvike noe frå årsstatistikken (tabell 2).

102 3 Tabell 2. Enkelte hovudtal for kraftforsyninga og Hordaland Fylket i Fylket i prosent prosent Eining I alt av heile I alt av heile landet landet Prosent Prosent Kraftstasjonar Stk 67 10, ,2 Vasskraftstasjonar 66 10, ,5 Varmekraftstasjonar 1 3,0 1 3,0.Kraftmaskinar (turbinar) Stk , ,8 Kraftmaskinar (turbinar), yting MW , ,3 Generatorar, yting MVA , ,4 Overførings- og fordelingsliner Km , ,2 Luftleidningar , ,8 Jordkablar , ,5 Sjøkablar 204 9, ,5 Produksjon av elektrisk kraft GWh , ,9 I vasskraftstasjonar ti , ,9 I varmekraftstasjonar it 35 10,0 25 5,3 Fastkraft-forbruk (netto) GWh , ,5 Treforedling tt Kraftintensiv industri it , ,7 Bergverk og industri elles it 662 8, ,8 Transport 38 5,7 41 6,0 Anleggskraft It 98 16, ,6 Privat tenesteyting , ,6 Offentleg tenesteyting 572 9, ,5 Hushald og jordbruk , ,0 Fastkraft-forbruk prosentvis fordelt på forbrukargrupper Pst. 100,0-100,0 - Treforedling Kraftintensiv industri 35,8 _ 33,1 _ Bergverk og industri elles 9,4-9,6 - Transport 0,5-0,5 - Anleggskraft ti 1,4-1,5 - Privat tenesteyting 9,1-9,3 _ Offentleg tenesteyting 8,1-8,7 - Hushald og jordbruk 35,7-37,4 _ Tilfeldig kraft GWh 278 5, ,0' Bruttoinvestering 1) (innkjøp - sal).. Mill.kr 693,5 9,7 747,0 9,3 Produksjonsanlegg 245,5 7,7 186,1 5,3 Overførings- og fordelingsanlegg... ti 376,7 12,2 469,3 13,3 Anna 11 71,3 8,0 91,6 9,7 Reparasjonar Mill.kr 180,7 11,1 204,0 11,7 Produksjonsanlegg 55,5 16,2 68,0 18,9 Overførings- og fordelingsanlegg... 99,0 9,1 104,6 9,1 Anna 26,2 13,3 31,5 13,7 Kjelde: NOS Elektrisitetsstatistikk

103 ND Hordaland 4 BYGGJEAREALSTATISTIKK 1987 Statistisk Sentralbyrås byggjearealstatistikk viser at det i 1987 vart sett i gang bustader (husvære og hybler) i Hordaland. Dette er 551 (18,6 prosent) fleire enn i Størst auke i talet på igangsette bustader hadde kommunane Bergen (622), Stord (39), Meland (16), Ullensvang (15) og Fjell (13), mens kommunane Kvinnherad (-52), Sveio (-40), Austerheim (-23), Austevoll (-20), Lindås (-20 ), og Sund (-18) hadde størst nedgang i talet på. igangsette bustader fra 1986 til For andre bygg enn bustader (unnateke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske) vart det i Hordaland i 1987 sett i gang m 2 bruksareal. Dette er m2 (20,4 prosent) mindre enn i Størst nedgang i antal m 2 igangsett bruksareal hadde kommunane Bergen ( m 2), Austrheim ( ), Lindås ( ), Fjell ( ) og Stord ( ), mens kommunane Os (15 300), Voss (10 500), Kvinnherad (9 600) og øygarden (8 300) hadde størst auke i antal m 2 igangsett bruksareal fra 1986 til Tabell 1. Bygg sett i gang. Bustader etter bygningstype. Kommune Hordaland I reine bustadbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bustad Alle Fritt- Vertikalt Rekkjehus Horisontalt bustader ligg- delte to- og ter- delte hus jande manns- rassehus med inntil eine- bustader o.l. 4 husvære bustader I kombi- Blokker Andre Tilbygg nerte bygg hus- og med under typer påbygg 50 prosent bruksareal til bustad 3510 Hordaland Bergen Etne IMO 26 Olen q...rooeeeflottos Sveio Beal Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal , - 1 Odda Ullensvang SO 15 Eidfjord Ulvik Granvin_ WAS o ' oo04,41,4,0.00o0.4o Kvam Fusa Samnanger Os WO 10 Austevoll IMP 2 8 Sund... Fjell... Askely... Vaksdal... Modalen Osteroy Meland Øygarden Radøy LindAs Austrheim Fedje Masfjorden "'

104 5 Tabell 2. Bygg sett i gang. Bruksareal etter bygningstype. Kommune Hordaland Bustad- Andre Prod. bygg Kontorbygg bygg for berg- og i alt 1) verksdrift forreti alt ogflings. industri bygg mv. Hotell- Undervis- Bygg for Forsam- Andre og restau- nings- og helse- lings- 1) rantbygg forsk- stell og hus bygg ningsbygg sosial omsorg Hordaland Bergen Etne Olen ; Sveio Bomlo Stord ; 2481 Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang ' Eidfjord Ul vik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os..." Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy LindAs Austrheim Fedje Masfjorden ; 1) Tala omfattar ikkje bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

105 ND Hordaland 6 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUARBMARS 1988 Statistisk Sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for berekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabellane inneheld tal for skatteinngang "hittil i år", og for dei 3 siste manadene. Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av dei beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokfort sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokføring og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i Ton og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

106 7 IL lo INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR MARS MILL. KR. KOMMUNE ENDRING I PROSENT I OLJE-'HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS.. ORDINÆRINN SKATTE- SKATT KOK. AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS SKATTE- ORDINÆR ORDINER INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMER.. Sa-FOLKE- TIL FYLKES-STAT, I ALT TIL TIL KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM-FELLES- PRIM/ER- FYLKES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- MV.MUNEN MUNEN HORDALAND ,8 1024,0 23,6 925,2 1131,6 520,9 649, BERGEN ,9 572,4 10,4 525,1 788,1 319,4 399, ETNE... 28,4 8,2 0,2 7,1 5,0 3,7 4, [ OLEN... 23,6 6,4 0,1 5,6 4,4 3,1 4, i SVEIO... 29,7 9,2 0,5 7,9 3,7 4,0 5, I BOMLO... 55,2 15,6 1,9 13,0 11,6 6,7 8, STORD ,7 42,4 0,4 42,0 64,9 20,7 24, ! FITJAR... 22,4 5,7 0,2 5,8 4,5 2,8 3, TYSNES... 18,0 4,9 0,5 4,0 3,3 2,6 3, KVINNHERAD ,7 32,1 0,7 24,7 23,1 12,0 14, r JONDAL... 8,1 2,8 0,1 1,9 1,3 1,0 1, ODDA... 84,7 22,0 0,1 18,8 21,9 10,2 11, L ULLENSVANG... 26,7 7,5 0,1 6,6 5,0 3,3 4, ' EIDFJORD... 17,9 9,9 2,1 1,4 1,6 2, ULVIK... 11,7 5,4 2,1 1,6 1,1 1, GRANVIN... 7,0 2,0 0,1 1,7 1,5 0,9 1, i VOSSe ,5 32,0 0,2 30,9 28,5 13,3 15, ,7 19,3 0,4 16,7 15,3 8,5 10, FUSA... 30,7 8,4 0,3 7,3 5,4 4,1 5, SAMNANGER... 18,4 5,7 4,8 2,3 2,5 3, ,6 28,9 0,7 28,1 20,1 14,9 18, t AUSTEVOLL... 32,2 9,3 0,8 7,7 5,5 4,2 5, i SUND... 31,8 8,9 0,6 9,1 4,6 4,2 5, i FJELL ,9 32,5 1,3 32,6 25,5 16,3 20, ASKOY ,3 37,8 1,6 37,4 20,1 18,0 22, L VAKSDAL... 39,6 11,3 0,1 8,9 9,2 4,6 5, ? MODALEN... 4,9 2,4 0,7 0,6 0,5 0, OSTEROY... 53,9 14,8 0,3 14,0 9,7 6,8 8, MELAND... 29,9 7,8 0,2 8,2 5,8 3,7 4, ØYGARDEN 3 20,5 6,2 0,4 4,7 2,6 2,9 4, ) RANY... 29,6 8,4 0,2 8,1 4,4 3,9 4, LINDAS ,3 28,4 0,6 26,0 19,9 13,2 16, AUSTRHEIM... 30,5 7,5 0,4 6,6 7,9 3,8 4, FEDJE... 5,4 1,6 0,1 1,4 0,9 0,7 0, MASFJORDEN... 16,2 6,0 0,1 3,6 2,0 2,0 2,7

107 8 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDING AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALTPRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA. MUNEN SKATT MV. 32 HORDALAND , BERGEN , , ,0 67, ETNE OLEN SVE BOMLO STORD ,1 0,1 2,8 1,9 1,3 1,2 2,0 1,1 0,9 1,0 0,2 3,4 1,7 1,7 1,8 0,6 5,5 4,1 2,5 2,4 0,1 4,0 6,1 2,2 2, FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS FUSA SAMNANGER OSe...e AUSTEVOLL , , ,2 2,7 2, ,6 0,1 0, , ,2 1, ,9 0, , , , , ,6 4, ,1 5, , ,7 1,6 1,2 1,1 4,0 1, , , , ,1 1, SUND VAKSDAL MODALEN , ,6 13,7 7,4 2,1 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 3, ,5 1,4 12,3 6,4 5,8 6,3 13,8 2,6 6,3 7,1 2,1 1,5 0,9 0,9 0,1 0,1 0, OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN... 18,6 5,4 0, , ,7 6,5 2,0. 2,2 0,3 1,0 1,0 5,8 1,7 0,1 1,7 0,9 0,8 0,7 7,1 2,2. 2,4 0,6 1,0 0,9 31,6 9,0 0,2 8,0 5,7 4,0 4,9 8,5 2,4 0,1 2,3 1,3 1,2 1,3 2,1 0,6. 0,6 0,4 0,3 0, ,4. 1,5 0,9 0,6 0,6

108 TABELL 3. INNBETALT OG FORDELT SKATT, FEBRUAR MILL. KR. 9 NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIM/ER- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND ,1 265,5 7,9 248,5 402,6 128,5 131, BERGEN OLEN SVEIO BOMLO STORD ,3 157,3 3,4 167,5 280,4 86,5 82,5 3,2 0,9 0,1 0,8 0,9 0,4 0,4 5,4 1,3 0,9 1,4 0,7 1,1 2,0 0,8 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 8,9 2,6 0,6 2,1 2,2 1,0 1,0 75,2 14,7 0,1 15,1 28,7 8,3 8, FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA... 5,3 1,2 5,6 1,8 25,7 6,5 2,4 1,2 29,4 6,7 0,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,6 0,7 1,5 0,8 0,7 0,8 5,6 8,1 2,7 2,9 0,5 0,1 0,3 0,3 6,3 9,3 3,4 3, ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS FUSA SAMNANGER OS...e...e AUSTEVOLL... 5,6 1,4 1,2 1,8 0,6 0,7 10,4 7,8 0,2 0,1 0,6 1,7 3,7 2,6 0,1 0,1 0,2 0,6 1,8 0,4 0,4 0,7 0,2 0,2 27,4 6,6 0,1 4,5 11,0 2,4 2,9 17,4 4,2 0,1 3,8 5,4 1,9 2,1 4,0 1,0 0,1 0,8 1,3 0,4 0,4 4,5 1,5 0,9 1,1 0,4 0,5 25,9 5,9 0,2 6,0 8,4 2,8 2,8 10,8 3,0 0,3 2,0 2,2 1,4 2,2 5, SUND... 1, FJELL... 23,0 5, ,1 4, VAKSDAL... 12,2 3, MODALEN... 3,1 1,9 0,2 1,3 1,8 0,5 0,5 0,5 5,3 7,5 2,4 2,5 0,5 4,7 8,0 2,1 2,4 2,3 3,4 1,2 1,4 0,2 0,3 0,2 0, OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN... 9,3 2,2 7,3 1,5 5,3 1,9 6,7 1,7 23,6 6,7 4,5 1,3 0,9 0,3 3,9 3,2 0,1 2,1 2,6 1,1 1,3 0,1 1,7 2,7 0,7 0,7 0,1 0,7 0,5 0,8 1,5 0,1 1,5 1,8 0,7 0,9 0,2 5,4 6,7 2,4 2,4 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1

109 TABELL 4. INNBETALT OG FORDELT SKATT, MARS 1988, MILL. KR. OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS-ORDINGINN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALTPRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES-STAT, KOM-MANNS-TRYGDA FOLKE- KOM-FELLES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT NR. KOMMUNEMV. 12HORDALAND ,8 508,2 8,0 426,8 523,6 264,0 392, BERGENom00 0m ,4 286,2 3,5 228,4 366,1 161,9 249, ETNE ,0 4,4 0,1 3,5 2,2 2,0 2, OLEN ,1 3,0 2,7 1,8 1,5 2, SVEI ,3 4,5 0,2 3,9 1,7 2,1 2, BOMLO0000rno... 26,1 7,2 0,7 5,5 5,3 3,3 4, STORD ,1 23,6 0,1 22,9 30,0 10,2 14, FITJAR...10,3 2,7 0,1 2,6 1,9 1,3 1, TYSNES... 9,4 2,6 0,2 2,2 1,5 1,3 1, KVINNHERAD...59,7 19,9 0,2 13,0 10,8 6,6 8, JONDAL0000moomoo 4,2 1,2 1,0 0,6 0,6 0, ODDA ,2 11,7 8,7 10,4 4,9 6, ULLENSVANG... GRANV ,4 3,7. 3,4 2,1 1,8 2, EIDFJORD0000m ,5 1,3. 1,1 0,6 0,6 0, ULVIK...4,9 2,0. 1,2 0,7 0,5 0,7 RANVI ---IN... 4,0 1,2.. 1,0 0,7 0,5 0, VOSS...ern...m.00 59,7 15,5 0,1 16,3 13,1 6,2 8, KVAM ,6 10,2 0,1 7,9 6,7 4,3 5, FUSA me... 17,5 4,8 0,1 3,8 2,5 2,5 4, SAMNANGER...9,9 2,9 2,6 1,0 1,4 2, OS... 55,6 14,3 0,3 13,4 9,2 7,7 11, AUSTEVOLL...13,7 3,8 0,3 3,4 2,4 1,7 2, SUND ,0 4,5 0,2 4,3 1,9 2,2 3, FJELL... 60,5 14,8 0,5 15,0 11,5 8,0 11,3 ASKØYAS% orn ,6 19,3 0,5 18,9 9,5 9,5 13, VAKSDAL20,0 5,3. 4,5 4,3 2,5 3, MODALEN000moomo o1,3 0,4.. 0,3 0,2 0,2 0, OSTEROYoom000moo 25,9 7,2 0,1 6,5 4,4 3,3 4, MELAND...16,2 4,3 0,1 4,2 2,7 2,1 2,8 ØYGARDEN N... 9,4 2,5 0,1 2,3 1,2 1,4 2, RADOY ,8 4,5 0,1 4,2 2,0 2,1 3, LINDAS...49,1 12,7 0,2 12,6 7,5 6,8 9, AUSTRHEIM...17,5 3,8 0,1 3,2 5,6 2,0 2, FEDJEoom00000mo o2,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0, MASFJORDENoomoo m7,3 1,4 1,8 0,9 1,2 2,0

110 ND Ilordaland 11 VAL TIL FORMANNSKAP FOR kommunane. Oppgåvene over val til formannskap for perioden er henta inn frå administrasjonen i Statistisk Sentralbyrå sin statistikk over val til formannskap for perioden viser at av 266 valde formannskapsmedlemer i Hordaland fylke var 75, eller 28,2 prosent kvinner. Ved valet i 1983 var prosentandelen kvinner 18,6. Blant dei valde vararepresentantane var 33,2 prosent kvinner, mot 25,3 prosent i I alt 111 av dei valde formannskapsmedlemane var også medlemer av det forre formannskapet. Av desse var 25 kvinner. Ved forre valet blei 91 attvalde. Av desse var 10 kvinner. Det blei tilsaman vald representantar til formannskap her i landet. Av desse var 957, eller 27,4 prosent kvinner. Ved valet i 1983 var kvinneandelen 21,9 prosent. Blant dei valde vararepresentantane var 35 prosent kvinner, medan andlen var 27,5 prosent i I alt av dei valde formannskapsmedlemene i landet var også medlemer av dei forre formannskapa. Av desse var 20,7 prosent kvinner, mot 16,1 sist. I publikasjonane "NOS Kommunestyrevalget 1987" og "NOS Fylkestingsvalget 1987" finn ein valresultata for kvar enkelt kommune i heile landet. Hovudresultata er gitt i serien Nye distriktstall.

111 12 Tabell 1. Formannskapsmedlemer, varamedlemer til formannskapet og attvalde formannskapsmedlemer etter kjønn. Kommune Hordaland Nr. Kommune Varamedlemer Attvalde Formannskapsmedlemer til formannskapet formannskapsmedlemer I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hordaland Bergen 11 Etne Olen 16 Sveio m.m Bømlo Stord Fitjar 23 Tysnes Kvinnherad 27 Jondal "...m.m Odda eeiloe.o4ro.00000ew 31 Ullensvang Eidfjord 33 Ulvik Granvin...m.m Voss Kvam Fusa 42 Samnanger...m.m. 43 Os Austevoll Sund Fjell 47 Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Bygarden...m.m.. 60 Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Tabell 2. Formannskapsmedlemer, varamedlemer til formannskapet og attvalde formannskapsmedlemer etter parti/valliste og kjønn Hordaland Parti/valliste Varamedlemer Attvalde Formannskapsmedlemer til formannskapet formannskapsmedlemer I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner alt Det norske Arbeiderparti Det Liberale Folkepartiet Framstegspartiet Høgre Kristeleg Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Ikkje-sosialistiske felleslister Upolitiske, lokale og andre lister

112 Tabell 3. Formannskapsmedlemer etter parti/valliste. Kommune Hordaland 13 Nr. Kommune altadlf FrPHKrF NKP RV SP SV V Andre 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord...il Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss OP IND 3 ir so IN OD i 38 Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll ad 45 Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindas i i IIII OM - - III. OD - i i Austrheim Fedje GIP 66 Masfjorden ) Sjå nærare spesifikasjon i tabell 4.

113 14 Tabell 4. Spesifikasjon av "Andre lister" i tabell 3. Hordaland Nr. Kommune Namnet på lista Representantar i formannskapet 1201 Bergen Venstre/Det Liberale Folkepartiet Olen Bjoa bygde/iste Sveio Bygdelista-Sør Bømlo Valliste for Moster og Håvik 1 t, Valliste for Søre Bømlo Eidfjord Samlingslista for Høgre og Senterpartiet 2 t, Upolitiske Bygdelister Voss Venstre/Det Liberale Folkepartiet Samnanger Bygdalista Os Samlingslista for Os 2 t, It Tverrpolitisk bygdeliste for Os AskOy Upolitisk valgliste Modalen Fleirtalsval Osterøy Tverrpolitisk Samlingsliste øygardenBorgarleg fellesliste 1 It,t Vallista for Blomvåg Sokn RadOy Venstre/Det Liberale Folkepartiet 1,, t, Samlingslista Masfjorden Venstre/Det Liberale Folkepariet 1

114 15 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING FRA STATISTISK SENTRALBYRA I APRIL OG MAI 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1985 Sidetal 149 (NOS B; 728) 50 kr Strukturtal for kommunenes økonomi 1988 Sidetal 162 (NOS B; 743) 50 kr Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1987 Sidetal 42 (NOS B; 746) 30 kr Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteytig og i interesseorganinsasjoner 1. september 1987 Sidetal 70 (NOS B; 745) 40 kr Reiselivsstatiatikk Sidetal 145 (NOS B; 732) 50 kr Kriminalstatistikk 1985 Sidetal 145 (NOS B; 734) 50 kr Kriminalstatistikk 1986 Sidetal 138 (NOS B; 737) 50 kr Statisitisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 Sidetal 148 (NOS B; 750) Tilleg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1988 og Utenrikshandel 1988 Hefte 1 Byggearealstatistikk 3. kvartal 1987 Sidetal 56 (NOS B; 756) 40 kr Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1987 Sidetal 35 (NOS B; 760) 30 kr Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1987 Sidetal 42 (NOS B; 759) 30 kr Bilverkstader mv Reparasjon av kjørety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Sidetal 44 (NOS B; 754) 30 kr Tjenesteyting 1986 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Sidetal 72 (NOS B; 752) 40 kr I serien Sosiale og Økonomiske studier (SOS): Støy og helse Analyse av støyopplevelse i Norge Sidetal 71 (SOS; 66) 45 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Oljeinvesteringer og norsk økonomi Sidetal 88 (RAPP; 88/7) 40 kr BYRÅETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte It Månedsstatistikk over utenrikshandelen It Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall økonomiske analyser tt Nye distriktstal (pr. fylke) t? Kvartalsvis byggearealstatistikk tt Samfunnsspeilet It 75 30

115 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Lon 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustade. og butilhove 10 Ressurs- og miljorekneskap og 39 Andre sosioøxonomiske emne.n d re generelle ressurs- og miljøemne 4 NiERINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 4/ Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv Økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhove og sosialvesen 26 Rettstilhove og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

116 Nr. 6/ juni 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 32 Arbeidstakarstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraftforsyning, byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1987 (K) 1 34 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1986 (K) 7 46 Vegtrafikkulykker med personskade, 1987 (K) 8 51 Skattestatistikk. Etterskotspliktige skattytarar. Fastsetjingar av formue, inntekt og utlikna skattar ved kommune-, fylkes- og statsskattelikninga etter skattytargruppe, Publikasjonar utsendt i mai Publikasjonar under utsending i juni Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

117 ND Hordaland ARBEIDSTAKARSTATISTIKK FOR OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFTFOR- SYNING, BYGGJE- OG ANLEGGSVERKSEMD. 4. KVARTAL 1987 Førebels tal frå arbeidstakarstatistikken for 4. kvartal (19. november) 1987 viser at talet på arbeidstakarar i industrien var , ein oppgang på om lag 860 frå tilsvarande tal for 4. kvartal Det er innafor produksjon av verkstadprodukt og næringsmiddel at oppgangen har vore størst. Stord, Lindås og Austrheim var kommunane med størst oppgang. I Bergen var det derimot ein klar nedgang i industrisysselsettjinga. I byggje- og anleggsverksemd var det arbeidstakarar i 4. kvartal 1987, ein oppgang på om lag frå same kvartal Aret for. I oljeutvinning og bergverksdrift var det arbeidstakarar i 4. kvartal 1987, om lag det same som eit Ar tidlegare. I kraftforsyning var det arbeidstakarar i 4. kvartal 1987, ein oppgang på om lag 70 frå same kvaral året for. Manglar i datagrunnlaget Arbeidstakarstatistikken byggjer på opplysningar frå arbeidstakarregisteret, som Rikstrygdeverket og trygdekontora har ansvaret for. Registeret skal haldast ajour ved at arbeidsgivarane er pålagt å sende melding til trygdekontoret kvar gong eit arbeidsforhold startar eller opphøyrer. På grunn av store forseinkingar og andre manglar ved denne meldingsgangen, blir det gjennomført ein årleg totalkontroll av registeret. Røynslene til nå har vist at forseinkingane i meldingsgangen er størst for opphøyrsmeldingar. Dette gir isolert sett ein ikkje reell oppgang i talet på arbeidstakarar i perioden mellom to årskontrollar. I årskontrollen kjem dei forseinka meldingane med. Det gir følgjeleg ein nedgang i talet på registrerte arbeidstakarar. Nedgangen kjem mellom forebels og endelege tal for 1. kvartal. Arskontrollen j 1987 førte til ein nedgang i talet på arbeidstakarar i industrien på om lag (0,4 prosent) for landet under eitt. Når ein skal vurdere endringstal frå kvartal til kvartal, må ein ta omsyn til dette forholdet. Om ein går ut. frå at forseinkinga i meldingsgangen er stabil frå år til år og årskontrollane blir gjennomført etter same opplegg, vil endringstal mellom same kvartal i ulike år ikkje bli påverka av dei problema som er nemde framfor. Endringar i næringsgrupperinga Nokre bedrifter legg om produksjonen med den følgje at Byrået må endre næringskoden til bedrifta. Dette fører til endringar i arbeidstakartalet for dei aktuelle næringane. Ajourhald av næringskoden til beriftene er ein tidkrevjande rutine. Endringane i statistikken vil derfor kome nokre kvartal seinare enn da bedrifta faktisk la om produksjonen. Gruppering etter arbeidsstadkommune Arbeidstakarane er fordelte regionalt etter kor arbeidsstaden ligg. I arbeidstakarregisteret vil berre faste arbeidsstader bli registrerte. I byggje- og anleggsverksemd er det så mange arbeidsstader som ikkje er faste at dette i stor grad påverkar fordelinga etter arbeidsstadkommune. Generelt fører dette til at dei større byane blir registrerte med for mange arbeidstakarar i denne næringa, medan andre kommunar får for få. Nordsjøen og Svalbard vert rekna som eigne arbeidsstadkommunar. Referansetidspunkt Kvartalstala gjeld ein særskild dato. 3. kvartal august. 2. kvartal mai. 4. kvartal november. 3. kvartal august. 1. kvartal februar. 4. kvartal november. Meir utførlege kommentarar til datagrunnlaget for arbeidstakarstatistikken finst i publikasjonen Arbeidsmarkedstatistikk 1986 (NOS B 703). Nærare opplysningar kan ein få ved A vende seg til Statistisk Sentralbyrå, Oslo, tlf. (02) , linje 2310 og 2311.

118 2 Tabell 1. Arbeidstakarar med arbeidsstad i Hordaland 1) etter næring Kvartalstal Næring Arsgjennomsnitt kv kv.* 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.* 2 OLJEUTVINNING OG BERCVERKSDRIFT 22 R;olje og naturgass 29 Pergverksdrift elles 3 INDUSTRI 31 Næringsmiddel m.m Næringsmiddel Drikkevarer og tobakksvarer 32 Tekstilvarer m.m 321 Tekstilvarer Klede, skoty, ler og lervarer 33 Trevarer 331 Trevarer 332 Møblar og innreiingar 34 Treforedling m.m 341 Treforedling 342 Grafisk produksjon og forlagsverksemd Av dette: Avisbod 35 Kjemiske produkt 351 Kjemiske råvarer Kjemisk-tekniske råvarer Jordolje og kolprodukt Gummi- og plastprodukt 36 Mineralske produkt 37 Metall 371 Jern, stål og ferrolegeringer 372 Ikkje-jernhaldige metall 38 Verkstadprodukt 381 Metallvarer 382 og 384 Maskinar og transportmiddel Av dette: og 3841 Oljeriggar og farty 383 og 385 Elektriske apparat m.m 39 Industriproduksjon elles.. 41 KRAFTFORSYNING 5 BYGGJE- OG ANLEGGSVERKSEMD 501 Byggjeverksemd 502 Anleggsverksemd Av dette: 5023 Oljeboring ' ) Omfattar ikkje arbeidstakarar med fast arbeidsstad i Nordsjøen. Tal for denne gruppa vert publiserte i Statistisk ukehefte.

119 3 Tabell 2. Arbeidstakarar i oljeutvinning 1) og bergverksdrift etter arbeidsstadkommune Kommune kv. 4.kv.* 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.* 12 Hordaland Bergen Etne Ølen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik _ Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger s Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal - - re Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Alle arbeidstakarane i oljeutvinning har Bergen eller Fjell som arbeidsstadkommune.

120 4 Tabell 3. Arbeidstakarar i industri etter arbeidsstadkommune Kommune kv. 4.kv.* 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv.* 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen OsterOy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

121 5 Tabell 4. Arbeidstakarar i byggje- og anleggsverksemd etter arbeidsstadkommune Kommune 3.kv. 4.kv.* 4.kv. 1.kv. 2.kv. 4.kv.* 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen i 1253 Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden '

122 6 Tabell 5. Arbeidstakarar etter næring og arbeidsstadkommune. Arsgjennomsnitt Kommune Oljeutvinning og bergverksdrift Industri Byggje- og anleggsverksemd Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

123 ND Hordaland 7 SKATTESTATISTIKK 86. GJENNOMSNITTSTAL FOR PERSONLEGE SKATTYTARAR Førebels oppgåver frå Statistisk Sentralbyrå for inntektsåret 86 viser at nettoinntekt fair særfrådrag pr. innbyggjar ved kommuneskattelikninga i fylket var kroner. Gjennomsnittsinntekta auka med 11 prosent frå 85 til 86. Hogast inntekt pr. innbyggjar hadde Bergen med kroner. Inntekta var lågast i Fitjar med kroner. Statistikken byggjer på oppgåver frå den ordinære skattelikninga for forskotspliktige skattytarar og frå den særskilde skatteordninga for sjøfolk. Skattytarane er grupperte under bustadkommunen med si samla nettoinntekt, nettoformue og skatt, uavhengig av kvar inntekta eller formuen er skattlagd. Skattytarar som ikkje er registrert busette i Noreg, er grupperte i den kommunen der dei er skattlagde. Oppgåvene over nettoinntekt for særfrådrag og nettoformue omfattar berre beløp som er ilagde kommuneskatt. I nettoinntekta er det rekna med inntekt av arbeid, næring, kapital, pensjon og ymse stønader. Enkelte artar inntekt (t.d. renter av bankinnskot) er medrekna berre utover særskilde beløp. I nettoinntekta er m.a. utgifter til A skaffe seg inntekt, renter av gjeld, pliktig underhaldsbidrag og pensjonspremiar trekte frå. Nettoinntekta pr. innanby(gd)sbuande personleg skattytar omfattar ikkje skattytarar som ikkje er registrert busette i Noreg, heller ikkje diplomatar. Dei andre gjennomsnittstala omfattar også desse skattytarane. Nettoformuen omfattar verdien av realkapital og finanskapital. Gjeldsbeløp er trekte frå. Dei enkelte formuesartar er vurderte etter likningsverdi. Enkelte artar formue (t.d. bankinnskot) er medrekna berre utover særskilde beløp. Utlikna skatt omfattar inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, medlemsavgift til folketrygda, avgift ved for seint levert sjølvmelding og skatt på vinst ved vesentleg aksjesal. I skatten er alle skattefrådrag (t.d. forsørgjarfrådrag og skattefrådrag for bankinnskot og livsforsikringspremie) trekte frå. Innbyggjartalet pr. 1. januar 86 er nytta ved utrekninga av gjennomsnittstala pr. innbyggjar. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar i heile landet og fylka er offentleggjorde i Statistisk ukehefte nr. 19, Gjennomsnittstal for personlege skattytarar. Kommune Kroner Kommune Nettoinntekt for særfrådrag Pr. innan- Pr. innbyggjar by(gd)sbuande personleg skattytar Nettoformue pr. innbyggjar Utlikna skatt pr. innbyggjar 12 HORDALAND 1201 Bergen Etne 1214 Olen 1216 Sveio Bømlo 1221 Stord Fitjar 1223 Tysnes 1224 Kvinnherad Jondalen Odda 1231 Ullensvang 1232 Eidfjord Ulvik 4,4,44,4,4.04,4P Granvin 1235 Voss flow oof000sesee Kvam 1241 Fusa...oelesoe doe 1242 Samnanger 1243 Os 1244 Austevoll 1245 Sund leodloopoo 1246 Fjell Askøy 1251 Vaksdal Modalen Oster øy 1256 Meland Øygarden Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim Fedje Masfjorden

124 ND Hordaland 8 VEGTRAFIKKULYKKER MED PERSONSKADE I 1987 Talet på rapporterte vegtrafikkulykker med personskade i Hordaland sank frå 815 i 1986 til 769 i Talet på drepne og skadde gjekk ned frå i 1986 til i Av dette var det 20 drepne i 1986 og 26 drepne i Vegtrafikkulykkene i fylket fordelte seg slik etter vegtype: Europaveg 97, riksveg 395, fylkesveg 93, kommuneveg 151, privat veg 11, annan veg.17 og sykkelsti 5. I nokre av tabellane er det gitt hovudtal som gjer det mogleg å samanlikne fylket og heile landet. Hordaland hadde i ,2 prosent av alle vegtrafikkulykker med personskade og 6,5 prosent av talet på drepne. Til samanlikning hadde fylket 1. januar ,2 prosent av dei registrerte kjoretya, 6,8 prosent av dei offentlege vegane og 9,6 prosent av folkemengda i landet. I Sv atistisk ukehefte nr. 22, 1988 finst tilsvarande tabellar for heile landet. Tabellane 3, 4 og 5 er der spesifisert på politidistrikt og fylke. Publikasjonen NOS Veitrafikkulykker 1987 vil gi meir detaljerte opplysningar for landet under eitt. Den vil liggje føre seinere i året. Tabell 1. Vegtrafikkulykker og personar drepne eller skadde, etter trafikantgruppe, år og månad. Hordaland Personar drepne eller skadde FOrarar og passasjerar påper- Før- Ulyk- An- son- arar ker Drepne Bil- Bil- Lett nan Fot- ar på av Ar/månad i alt i alt I alt før- passa- mo- mo- Moped Syk- gjeng- spark, trakarar sjerar tor- tor- kel arar kjel- tor syk- syk- ke og og kel kel ski andre Alle ulykker i alt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

125 ND HORDALAND 9 TABELL 2, VEGTRAFIKKULYKKER OG PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE, ETTER TRAFIKANTGRUPPE OG VEKE HORDALAND PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE VEKE FØRARAR OG PASSASJERAR PA PER- FOR- SON- ARAR ULYK- AN- AR PA AV KER DREPNE BIL- BIL- LETT NAN FOT- SPARK TRAK- I, ALT I ALT I ALT FOR- PASSA- MO- MO- MOPED SYK- GJEN- KJEL- TOR ARAR SJERAR TOR- TOR- KEL GARAR KE OG OG SYK- SYK- SKI AND- KEL KEL RE I ALT MANDAG-SØNDAG (1.1.) _ ,3, ,3, , i ,7, , , , , , , , ,-(31.12.)

126 ND HORDALAND TABELL 3. VEGTRAFIKKULYKKER OG PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE, ETTER TRAFIKANTGRUPPE: POLITIDISTRIKT/ KOMMUNE HORDALAND PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE. FØRARAR OG PASSASJERAR PA PER FOR- SON ARAR AV AN- AR PA AV ULYK- DETTE BIL BIL LETT NAN FOT SPARK, TRAK- KERDØDS- I ALT FOR- PASSA MO- MO- MOPED SYK GJEN- KJEL- TOR I ALT ULYK ARAR SJERAR 30R TOR KEL GARAR KE OG OG KER SYK- SYK- SKI AND- KEL KEL RE HEILE LANDET FYLKET POLITIDISTRIKT HARDANGER HORDALAND BERGEN KuMMUNE BERGEN ETNE OLEN SVEIO MLO "'ow STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ow ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS ',w.f KVAM FUSA SAMNANGER m 2. - OS...mi AUSTEVOLL m SUND m. o FJELL ASKØY.., m - VAKSDAL MODALEN OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADØY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE... 2 m MASFJORDEN

127 ND HORDALAND TABELL 4. PERSONAR DREPNE ETTER TRAFIKANTGRUPPE. POLITIDISTRIKT/KOMMUNE, HORDALAND BIL- BILFØRARAR PASSASJERAR FØRARAR OG PASSASJERAR PA I ALT LETT AN- UNDER AND AND- MO- NAN MO- 25 AR RE AR RE TOR MO- PED KOMMUNE SYK- TOR- KEL SYK- KEL SYK- UNDER KEL 7 AR FOTGJENGARAR AR AR PER- FOR- SON- ARAR AR PA AV 65AR SPARK,TRAK- OG KJEL- TOR OVER KE OG OG SKI AND- RE HEILE LANDET FYLKET HORDALAND UM ell - 3 BERGEN KOMMUNE BERGEN ØLEN MO MI MD fimi III. IM..... KVINNHERAD VOSS FUSA SAMNANGER AUSTEVOLL FJELL AS KØY OD ND.0 LINDAS , AUSTRHEIM _ MP

128 ND HORDALAND TABELL 5. PERSONAR DREPNE ELLER SKADD ETTER ALDER. POLITIDISTRIKT/KOMMUNE HORDALAND PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE PERSONAR DREPNE 65 AR UOPP- 65 A I ALT UNDER OG GITT I ALT UNDER OG 7 AR AR AR AR OVER ALDER 7 AR AR AR AR OVER HEILE LANDET FYLKET POLITIDISTRIKT HARDANGER.40 HORDALAND... BERGEN... KOMMUNE BERGEN... ETNE... OLEN... SVEIO... BOMLO STORD... FITJAR... TYSNES... KVINNHERAD.. JONDAL... ODDA... ULLENSVANG.. EIDFJORD... ULVIK... GRANVIN... VOSS KVAM... FUSA. SAMNANGER... OS... AUSTEVOLL... SUND... FJELL... ASKØY... VAKSDAL... MODALEN... OSTERØY... MELAND.. ØYGARDEN... RADØY... LINDAS, AUSTRHEIM... FEDJE... MASFJORDEN MD MD ON NIP Ot i i i..... i WI/ a OP MI pi,

129 ND HORDALAND 13 TABELL 6. PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE ETTER TRAFIKANTGRUPPE OG ALDER HORDALAND DREPNE OG SKADDE I BIL- ALDER HEILE FYLKET BIL- PASSA LANDETFØR- SJERAR ARAR FØRARAR OG PASSASJERAR PA LETT ANNAN MO MO- TOR TOR SYK- SYK- KEL KEL MOPED SYK- KEL PER- FOR- SONAR ARAR PA AV FOT- SPARK, TRAK GJENG- KJEL TOR ARAR KE OG OG SKI ANDRE PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE ALT AR u u " II si " " " " " " " AR OG OVER UOPPGITT ALDER _ 24 _ _ PERSONAR DREPNE ALT 0-6 AR " " " " " " u " II 80 AR OG OVER

130 ND HORDALAND 14 TABELL 7. VEGTRAFIKKULYKKER OG PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BUSTADSTROK OG ULYKKESGRUPPE HORDALAND BUSTADSTROK OG ULYKKESGRUPPE ULYKKER I LETT AN. BIL BIL-MO NAN HEILE 'FYLKET I ALT FØR- PASSA.. TOR LANDET ARAR SJERAR SYKTOR- KELSYK- KEL ALLE ULYKKER I ALT FØRARAR OG PASSASJERAR PA PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE 273 PER FOR SON ARA AR PÅ AV SPARK, TRA FOT- KJEL TOR MOPED SYK GJENG KE OG OG KEL ARAR SKI AND RE A. PÅKJØRING BAKFRA B. ANDRE ULYKKER MED SAME KJØRERETNING C. MOTING VED FORBI- KJØRING D. ANDRE MOTEULYKKER...o E. SAME OG MOTSETT KJØRERETNING MED AV- SVINGING...m.m F. KRYSSANDE KJØRE- RETNING G. FOTGJENGAR KRYSSA KJØREBANEN H ofotgjengar GIKK LANGS ELLER VAR I KJØREBANEN I. ULYKKER MED AKANDE O.L J. EINSLEG KJØRETY UTFOR VEGEN K. EINSLEG KJØRETY VELTA I KJØREBANEN. PAKJOR ING AV DYR, PARKERTE BILAR MV L. ANDRE ULYKKER DØDSULYKKER I ALT ULYKKESGRUPPE A... 6 II B n ce IMP fa II Il D H E.o F II n Homo n I II J K PERSONAR DREPNE fa la in G MP., a MI.1 "i

131 ND HORDALAND 15 TABELL 7(FORTS.) VEGTRAFIKKULYKKER OG PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BUSTAD- STROK OG ULYKKESGRUPPE HORDALAND BUSTADSTROK OG ULYKKESGRUPPE FØRARAR OG PER- FOR- PASSASJERAR PA SON- ARAR AR PA AV ULYKKER I LETT AN- SPARK, TRAK- BIL BIL- MO- NAN FOT- KJEL- TOR HEILE FYLKET I ALT FOR- PASSA- TOR- MO- MOPED SYK- GJENG- KE OG OG LANDET ARAR SJERAR SYK TOR- KEL ARAR SKI AND- KEL SYK- RE KEL PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE ULYKKER I TETTBYGD OMRADE 1 ALT A. PAKJORING BAKFRA B. ANDRE ULYKKER MED SAME KJØRERETNING C. MOTING VED FORBI- KJØRING D. ANDRE MOTEULYKKER E. SAME OG MOTSETT KJØRERETNING MED AV- SVINGING F. KRYSSANDE KJØRE- RETNING G. FOTGJENGAR KRYSSA KJØREBANEN H. FOTGJENGAR GIKK LANGS ELLER VAR I KJØREBANEN I. ULYKKER MED AKANDE O.L J. EINSLEG KJØRETY UTFOR VEGEN K. EINSLEG KJØRETY VELTA I KJØREBANEN. PAKJOR- ING AV DYR, PARKERTE BILAR MV L. ANDRE ULYKKER PERSONAR DREPNE DØDSULYKKER I TETTBYGD OMRADE I ALT ULYKKESGRUPPE A B C D E F G H I J K L I,

132 ND HORDALAND 16 TABELL 7(FORTS.). VEGTRAFIKKULYKKER OG PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE, ETTER TRAFIKANTGRUPPE, BUSTAD- STRØK OG ULYKKESGRUPPE HORDALAND BUSTADSTROK OG ULYKKESGRUPPE FØRARAR OGPER-FØR- PASSASJERAR PA SON.. ARAR AR PÅ AV ULYKKER I LETT AN SPARK, TRAK.. BIL BIL-MO.. NANFOT- KJEL... TOR HEILE FYLKET I ALT FOR... PASSA... TOR MO- MOPED SYK.. GJENG.. KE OG OG LANDET ARAR SJERAR SYK TOR.. KEL ARAR SKI AND.. KEL SYK... RE KEL PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE ULYKKER UTANFOR TETTBYGD OMRÅDE I ALT A. PÅKJØRING BAKFRÅ B. ANDRE ULYKKER MED SAME KJØRERETNING... e C. MOTING VED FORBI.. KJØRING D. ANDRE MOTEULYKKER o.m E. SAME OG MOTSETT KJØRERETNING MED AV SVINGING... m.m F. KRYSSANDE KJØRE- RETNING G. FOTGJENGAR KRYSSA KJØREBANEN m.m H. FOTGJENGAR GJEKK LANGS ELLER VAR I KJØREBANEN...o.m I. ULYKKER MED AKANDE O.L J. EINSLEG KJØRETY UTFOR VEGEN K. EINSLEG KJØRETY VELTA I KJØREBANEN. PAKJØR... ING AV DYR, PARKERTE BILAR MV....o. m L. ANDRE ULYKKER PERSONAR DREPNE DØDSULYKKER UTANFOR TETTBYGD OMRÅDE I ALT ULYKKESGRUPPE A C...o E...e n UD de F Mb G OD MI MI MO Mb.. 11,110,0*, I J K MP MI L PERSONAR DREPNE ELLER SKADDE ULYKKER MED UOPPGITT OM TETTBYGD OMRÅDE I ALT PERSONAR DREPNE DØDSULYKKER MED UOPPGITT OM TETTBYGD OMRÅDE I ALT 14

133 ND Hordaland 17 SKATTESTATISTIKK ETTERSKOTSPLIKTIGE SKATTYTARAR, FASTSETJINGAR AV FORMUE, INNTEKT OG UTLIKNA SKATTAR VED KOMMUNE-, FYLKES- OG STATSSKATTELIKNINGA ETTER SKATTYTARGRUPPE. Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette statistikk over fastsetjing av formue, inntekt og skattar ved kommune-, fylkes- og statsskattelikninga for etterskotspliktige skattytarar. Statikken byggjer på skattedirektoratet sitt Etterskotsregister. Inntektsskatt til kommunane og fylket omfattar inntektsskatt til kommunane på 13,5 prosent og til fylket på 7,5 prosent. All skatt på formue ved kommune- og fylkesskattelikninga er utlikna på kommunane. Tabellane viser antall skattytarar, nettoformue, nettoinntekt, formuesskatt, inntektsskatt, fellesskatt og sum skatt til kommune, fylke og stat etter skattytargruppe for inntektsåret Tal for heile landet blir publiserte i Statistisk Ukehefte. For Hordaland fylke viser tabellane for 1986 at sum utlikna skatt ved kommune- og fylkesskattelikninga for etterskotspliktige skattytarar utgjorde 366 millionar kroner. Ei auke på 8 prosent frå ,8 millionar, eller 83 prosent, av dette er inntektsskatt og 62,1 millionar, eller 17 prosent, skatt på formue. 225,1 millionar, eller 62 prosent, er utlikna på aksjeselskap, aksjebankar og og forsikringsselskap registrerte i Noreg, 30 prosent på kraftselskap, 3 prosent på sparebankar, 2 prosent på rederier og 1,5 prosent på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap. Sum skatt til staten for etterskotspliktige skattytarar med kontoradresse Hordaland, utgjorde i alt 303,1 millionar kroner. Ei auke på 8 prosent frå Av totalen var 29 millionar fellesskatt til skattefordelingsfondet. 246 millionar var skatt på inntekt og 28,2 millionar skatt på formue. Av sum skatt ble 272,3 millionar utlikna på aksjeselskap, aksjebankar og forsikringsselskap registrerte i Noreg. Dette var 6 prosent meir enn i ,4 millionar blei utlikna på rederier, fangst og bergingsverksemd, 8,2 millioner på utenlandske aksje-/ forsikringsselskap, og 5,2 millioner på kraftselskap.

134 HORDALAND Tabell 1. Etterskotsspliktige skattytarar. Fastsetjingar av inntekt, formue og utlikna skattar ved kommune- og fylkesskattelikninga etter skattytargruppe. Absolutte tal Skattytargruppe Talet på skatt- Nettoytarar formue Kommune- og fylkesskattelikninga Netto- Skatt på inntekt formue kr Skatt på inntekt Sum skattar til kommune og fylke 4569 I alt Aksjeselskap, aksjebankar og forsikringsselskap registrerte i Noreg... Innanby(gd)s... Utanby(gd)s... Rederier, fangst og bergingsverksemd... Innanby(gd)s. Utanby(gd)s Gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap... - Innanby(gd)s... Utanby(gd)s Sparebankar Innanby(gd)s Utanby(gd)s Bustadselskap... Kraftselskap... Andelsmeieri... Innanby(gd)s... Utanby(gd)s Forbruksforeningar, innkjøpsog salslag /samvirkelag Utanby(gd)s samvirkelag Institusjoner/foreninger og pensjonsfond Innanby(gd)s Utanby(gd)s... m.m Konsignasjonslager Utenlandske aksjeselskap/ forsikringsselskap Aksjefond/seljande gruppe/ utanlandske styremedlemer

135 HORDALAND Tabell 2. Etterskotspliktige skattytarar. Fastsetjing av inntekt, formue og utlikna skatter ved statsskattelikninga etter skattytargruppe. Absolutte tal Skattytergruppe Statsskattelikninga Sum Talet skatter på skatt- Netto- Netto- Skatt på Skatt på Felles- til ytarar formue inntekt formue inntekt skatt staten I kr I I alt Aksjeselskap, aksjebankar og forsikringsselskap registrerte i Noreg Rederier, fangst og bergingsvirksomhet... Gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap Sparebankar Bustadselskap Kraftselskap Andelsmeieri... Forbruksforeningar, innkjøpsog salgslag/samvirkelag Institusjoner/foreningar og pensjonsfond... Konsignasjonslager... Utanlandske aksjeselskap/ forsikringsselskap Aksjefond/seljande gruppe/ utanlandske styremedlemer

136 20 PUBLIKASJONAR UTSENDT I MAI 1988 BILVERKSTADER MV REPARASJON AV KJØRETY, HUSHALDNINGSAPPARAT OG VARER FOR PERSONLEG BRUK (NOS B; 754). Publikasjonen gir opplysninger om tallet på bedrifter, sysselsetting, lønn, produksjonsverdi, investeringer mv. Sidetall 44, 30 kr ISBN ISSN BYGGE- OG ANLEGGSSTATISTIKK 1986 (NOS B; 751). Publikasjonen gir opplysninger om tallet på bedrifter, sysselsetting, produksjonsverdi, materialkostnad, investering mv. i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Statens og kommunenes byggeog anleggsvirksomhet i egen regi er også med i statistikken. Sidetall 78, 40 kr ISBN ISSN X BYGGEAREALSTATIST1KK 4. KVARTAL 1987 (NOS B; 769). Gir hovedtall for igangsatte, fullførte og bygg under arbeid. Publikasjonen inneholder dessuten ny statistikk over godkjente ennå ikke igangsatte bygg. Sidetall 56. Årsabonnement 160 kr, kan bestilles direkte fra Statistisk Sentralbyrå. Enkelthefter er til slags hos bokhandlere, 40 kr ISBN ISSN KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENT- LIGE BANKER 1986 (NOS B; 739). Denne publikasjonen gir en samlet oversikt over de private og offentlige bankenes virksomhet i 1985 og 1986, samt en del tabeller med lengre tidsserier. Sidetall 273, kr 70 ISBN ISSN KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTER- FORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1986 (NOS B; 737). Gir statistikk over forbrytelser ferdig etterforsket av politiet i 1986 og over tilbakefall blant siktede for forbrytelser i Gir videre statistikk over strafferettslige reaksjoner i forseelses- og forbrytelsessaker i 1986 og over innsettinger og løslatinger i fengselsanstalter i Sidetall 138, 50 kr ISBN ISSN LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I BERGVERKS- DRIFT OG INDUSTRI 3. KVARTAL 1987 (NOS B; 759). Sidetall 42, 30 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/4). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 112, 20 kr ISSN STØY OG HELSE ANALYSE AV STØYOPPLEVELSE I NORGE/Liv GrOtvedt (SOS; 66). Publikasjonen gir en oversikt over omfang og utvikling av subjektivt opplevd støybelastning fra forskjellige kilder. Veitrafikkstøy omtales spesielt, bl.a. blir opplevelse av slik støy sett i forhold til målte og beregnede støynivåer. I en analyse av data fra Levekårsundersøkelsen 1980 blir det undersøkt om det er noen systematisk sammenheng mellom opplevd støybelastning og symptomer på psykiske lidelser. Sidetall 71, 45 kr ISBN ISSN TJENESTEYTING 1986 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UT- STYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET (NOS B; 752). Tjenesteyting 1986 gir oppgaver over bedrifter, sysselsetting, lønnskostnader, produksjonsverdi, vareinnsats, investeringer mv. for næringene: Forretningsmessig tjenesteyting, Utleie av maskiner og utstyr, Renovasjon og reingjøring og Vaskeriog renserivirksomhet. Sidetall 72, 40 kr ISBN ISSN YRKESDELTAKELSE FOR PERSONER OVER ALDERS- GRENSEN EN LOG-LINEÆR ANALYSE/Grete Dahl (RAPP; 88/5). Gir opplysninger om yrkesdeltakelse for menn og kvinner med forskjellig utdanning og familietilknytning. Analysen omhandler spesielt personer i alderen år. Ved siden av resultatene presenteres den estimeringsmetoden som er nyttet. Sidetall 38, 30 kr ISBN ISSN ØKONOMISKE ANALYSER (OA; 88/4). Inneholder artikler om reviderte nasjonalregnskapstall for 1987, NIS-registrerte og utenlandsregistrerte skips behandling i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet, utbygging av oljefelter med usikre oljepriser: eksemplet SNORRE og reformer i personbeskatningen Sidetall 90, 15 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

137 21 PUBLIKASJONAR UNDER OTSENDING I JUNI 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Byggearealstatistikk 1987 Sidetal 71 (NOS B; 762) 40 kr Skogstatistikk 1986 Sildetal 100 (NOS B; 748) 40 kr Veterinærstatistikk 1986 Sidetal 93 (NOS B; 749) 40 kr Lønninger og inntekter 1984 Sidetal 96 (NOS B; 741) 45 kr Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1987 Sidetal 134 (NOS B; 761) 45 kr Samferdselsstatistikk 1986 Sidetal 188 (NOS B; 744) 50 kr Sjøfart 1986 Sidetal 170 (NOS B; 747) 50 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk uke -hefte kr Statistisk månedshefte Tt Månedsstatistikk over utenrikshandelen ft Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall ty økonomiske analyser t, Nye distriktstal (pr. fylke) tt Kvartalsvis byggearealstatistikk tt Samfunnsspeilet It 75 30

138 NYTT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ TELEFAX Den 18. mai 1988 blei ein ny telefax installert i Oslo. Den har direkte linje , og linja er open heile dognet. Telefax på Kongsvinger har direkte linje Telefaxmeldingane blir delte ut saman med annan inngaande post, AUTOMATISK TELEFONSVARAR FOR KONSUMPRISINDEKSEN har nå direkte nummer Konsumprisindeksen blir rekna ut pr. den 15. i kvar månad, og blir som regel offentleggjort den 10. i den påfolgjande månaden. Dersom den 10. er laurdag eller heilagdag, vil indeksen bli publisert den næraste arbeidsdagen. Konsumprisindeksen kan ein også få i abonnement med aktuelle og tilbakegaande tal på eit postkort. Pris pr. år kr. 190,-. STATISTIKK PA TELEDATA - SSB-DATA SSB-data blir ajourfort dagleg, og inneheld hovudtal frå sentrale statistikkområde, blant anna befolkning, undervisning, utanrikshandel, oljeverksemd, samferdsel, sysselsetjing og dei nyaste prisindeksane. NYTT TINGINGSPROGRAM Ein ajourfort oversikt over publikasjonar gjeve ut siste året og hittil i Ar er tekne med i eiget avsnitt, saman med eit tingingsprogram. Tingingane blir effektuerte via ein av våre kommisjonærar. INDEKSBEREKNINGSPROGRAM Det er lagt inn eit spesielt program for indeksberekningar med konsumprisindeksar og engrosprisindeksar fra 1925, byggekostnadsindeksar frå 1978, og prisindeks for jordbruket frå Abonnement på Teledata kan teiknast i Teledirektoratet, telefon (02) eller næraste teleområde. Oppslag på dei sidene som gir opplysningar om utkome publikasjonar etc. er gratis, mens oppslag på dei Øvrige sidene kostar mellom kroner 2 og kroner 4 pr. side.

139 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 NTERINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle neeringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 RettstilhOve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

140 Nr. 7/ juli 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Folketalet i kommunane, 1. april 1988 (K) 1 21 Folkemengd etter kjønn og alder, 1. januar 1988 (K) 2 21 Utanlandske statsborgarar, 1. januar 1988 (K) 7 34 Skattestatistikk. Personlege skattytarar etter inntektstrinn, 1986 (K) Bilar vraka mot pant, 1987 (K) Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-april 1988 (K) Skattestatistikk. Oversikt over skattelikninga, 1986 (K) 21 Publikasjonar utsendt i juni Publikasjonar under utsending i juli Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

141 Folketalet i kommunane 1. april Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketal 1. Januar 1987 og førebels oppgåver over fødslar, dødsfall og flyttingar i månadene januar-mars, laga eit oversyn over,folkemengda i dei einskilde kommunane 1. april Eit samla oversyn over folkemengda i dei einskilde fylka pr. 1. januar og 1. april 1988, og endringane i første kvartal, er publiserte i Statistisk ukehefte nr. 25, Ved vurdering av dei regionale tala må ein ta omsyn til at det er eit etterslep, særleg av flyttemeldingar, for Oslo folkeregister. Dette tyder at kommunar med utflytting til Oslo kan få forverra flyttebalanse. Tabell 1. Folkemengd 1. april 1988 og endringane i 1. kvartal. Kommune. Hordaland MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MOOMODMIOMMMOVOMP MMMMMM MUIIMMDMIMMODMMIWIMMOMMMODIMMOD.MIMMMOOMMCOMM Endringar i 1. kvartal 1988 Folke- Folke- Nr. Kommune mengd Fødsels- Netto- Folke- mengd 1.1. Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til ) skot tingar tingar flytting vekst 1988 (endelege tall) - MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM - MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM ,-- 12 Hordaland Bergen Etne 14 Olen 16 Sveio 19 Bømlo 21 Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss...mom Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy..., Meland øygarden Radøy Lindås...a.m Austrheim Fedje Masfjorden MMUS MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MIMS. MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM WIWIIIIM.MMODMMMODMIMMIIIMIMMOOMMIMMUMMMOMMODWOMMIIM. 1) Tala er korrigerte for endringar i 4. kvartal som ikkje var komne med ved forrige framrekning.

142 ND Hordaland FOLKEMENGD ETTER KJØNN OG ALDER. 1. JANUAR 1988 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av uttak frå Det sentrale personregisteret utarbeidd tabellar som viser folkemengda fordelt etter kjønn og alder pr. 1. januar Tabellane i dette heftet gir tal for fylket, handelsdistrikt og kommunar. Gjeldande bustad er registrert bustadskommune pr Det vil seie at det blir tatt omsyn til kommuneendringar ved Arsskiftet. Det er verdt A merke seg at det i tala er tekne med nokre asylsøkjarar der løyve for opphald i landet ikkje er endeleg avgjort. Desse vart ikkje rekna med 1 tala pr Dette kan gi relativt store verknader i enkelte mindre kommunar. Tilsvarande tabellar for er gitt i Nye distriktstall nr. 7/8, Eit samla oversyn over folkemengd etter kjønn og alder blir gitt i NOS "Befolkningsstatistikk Hefte II. Folkemengd 1. januar 1988." Ein vil også kunne få tilgang til meir detljerte tabellar som dels blir sende folkeregister/kommune. Eit oversyn over desse kan ein få ved å vende seg til Statistisk Sentralbyrå, Kontor for befolkningsstatistikk, Kongsvinger, tlf. (066)

143 3 Tabell 1. Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. Absolutte tal. 1. januar HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år år år år år over 12 HORDALAND Menn Kvinner SONDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner Etne Menn Kvinner Olen Menn Kvinner Sveio Menn Kvinner NORDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner Bømo Menn Kvinner Stord Menn Kvinner Fitjar Menn Kvinner Tysnes Menn Kvinner Kvinnherad Menn Kvinner ODDA H D Menn Kvinner Jondal Menn Kvinner Odda Menn Kvinner Ullensvang Menn Kvinner Eidfjord Menn Kvinner BERGEN H.D Menn Kvinner Bergen Menn Kvinner Kvam Menn Kvinner Fusa Menn Kvinner

144 4 Tabell 1. framh. Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. Absolutte tal. 1. januar HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år år år 5r år over 1242 Samnanger Menn Kvinner Os Menn Kvinner Austevoll Menn Kvinner Sund Menn Kvinner Fjell Menn Kvinner Askøy Menn Kvinner Vaksdal Menn Kvinner Modalen Menn Kvinner OsterOy Menn Kvinner øygarden Menn Kvinner VOSS H D Menn Kvinner Ulvik Menn Kvinner Granvin Menn Kvinner Voss Menn Kvinner YTRE NORD- HORDLAND N.D Menn Kvinner Meland Menn Kvinner Radøy Menn Kvinner Lindås Menn Kvinner Austrheim Menn Kvinner Fedje Menn Kvinner Masfjorden Menn Kvinner '

145 5 Tabell 2. Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. Prosent. 1. januar HANDELSDISTRIKT KOMMUNE alt 1) 0-6 år 7-12 år år år år år år år år år år 80 år og over 12 HORDALAND 100,0 9,4 8,1 4,7 6,6 15,8 14,7 11,8 8,9 6,6 2,9 7,2 3,5 Menn 100,0 9,8 8,4 4,9 6,8 16,5 15,4 12,2 8,9 6,3 2,6 5,9 2,3 Kvinner 100,0 9,1 7,8 4,5 6,4 15,0 14,0 11,4 8,9 6,9 3,1 8,3 4,7 323 SONDRE SUNN- HORDLAND H.D. 100,0 11,0 9,8 5,4 6,8 13,3 14,0 10,6 7,8 6,5 2,9 7,9 4,1 Menn 100,0 11,1 9,8 5,6 7,1 13,7 14,5 11,0 8,1 6,1 2,9 7,2 3,0 Kvinner 100,0 10,9 9,7 5,1 6,5 12,9 13,5 10,2 7,5 6,8 3,0 8,7 5, Etne 100,0 10,6 8,9 5,4 6,7 13,4 12,3 11,3 7,8 7,0 3,3 9,1 4,2 Menn 100,0 10,7 9,2 5,2 6,8 14,1 13,0 11,6 8,1 6,6 3,0 8,9 2,8 Kvinner 100,0 10,5 8,6 5,5 6,7 12,6 11,6 11,0 7,5 7,4 3,5 9,3 5, ølen 100,0 10,9 8,6 5,0 6,2 15,2 13,3 9,2 8,9 7,0 2,9 8,1 4,7 Menn 100,0 11,0 9,2 5,3 6,9 15,6 14,3 8,9 9,2 6,6 2,7 6,8 3,4 Kvinner 100,0 10,9 8,0 4,7 5,4 14,8 12,2 9,5 8,6 7,4 3,1 9,4 6, Sveio 100,0 11,3 11,2 5,6 7,3 12,0 16,1 10,9 7,2 5,7 2,6 6,7 3,5 Menn 100,0 11,4 10,6 6,1 7,4 12,1 16,1 11,8 7,5 5,4 2,8 5,9 2,9 Kvinner 100,0 11,2 11,9 5,1 7,1 11,9 16,1 10,0 6,8 5,9 2,4 7,6 4,1 324 NORDRE SUNN- HORDLAND H.D. 100,0 10,8 9,8 5,4 7,5 15,0 14,4 11,1 8,2 5,9 2,6 6,3 2,9 Menn 100,0 10,9 10,0 5,6 7,7 15,8 14,8 11,5 8,1 5,6 2,5 5,4 2,0 Kvinner 100,0 10,7 9,6 5,3 7,2 14,1 14,1 10,7 8,2 6,3 2,8 7,3 3, Bømlo 100,0 11,7 10,1 5,7 7,2 13,9 14,2 10,1 7,9 6,5 2,8 6,6 3,1 Henn 100,0 12,0 10,2 5,5 7,9 14,9 14,4 11,0 8,0 6,0 2,6 5,3 2,2 Kvinner 100,0 11,4 9,9 6,0 6,6 12,8 14,0 9,2 7,8 7,1 3,0 8,1 4, Stord 100,0 10,7 10,0 5,7 7,9 17,0 15,2 12,2 8,3 5,0 1,9 4,5 1,7 Menn 100,0 10,5 10,1 6,0 8,1 17,5 15,4 12,3 8,5 4,7 1,8 3,9 1,1 Kvinner 100,0 10,9 9,9 5,4 7,6 16,4 14,9 12,1 8,1 5,2 1,9 5,1 2, Fitjar 100,0 11,3 12,3 5,9 6,6 13,9 16,2 9,3 7,4 5,8 2,9 5,6 2,7 Menn 100,0 11,5 13,5 6,4 6,3 14,4 16,4 9,8 6,9 4,7 3,1 5,0 1,9 Kvinner 100,0 11,1 11,1 5,4 6,9 13,4 16,0 8,8 7,9 7,0 2,7 6,3 3, Tysnes 100,0 9,0 8,6 3,8 6,2 11,6 12,6 9,4 9,1 8,2 4,4 10,6 6,5 Menn 100,0 8,7 8,7 4,2 6,8 13,1 12,9 10,6 8,3 8,4 4,4 9,0 4,9 Kvinner 100,0 9,3 8,6 3,4 5,6 10,0 12,2 8,3 9,8 8,1 4,4 12,3 8, Kvinnherad.. 100,0 10,5 9,2 5,1 7,7 14,7 13,8 11,3 8,2 6,1 2,9 7,3 3,2 Menn 100,0 11,0 9,3 5,2 7,7 15,7 14,4 11,5 8,0 5,8 2,6 6,5 2,2 Kvinner 100,0 10,1 9,0 5,0 7,6 13,7 13,3 11,1 8,4 6,3 3,1 8,2 4,1 325 ODDA H D 100,0 8,0 7,6 4,4 6,6 13,8 13,0 11,3 9,4 8,0 4,0 9,8 4,2 Menn 100,0 8,2 8,0 4,5 6,4 15,1 14,0 11,6 9,7 7,9 3,5 8,2 2,9 Kvinner 100,0 7,8 7,2 4,2 6,8 12,4 12,0 11,0 9,2 8,1 4,5 11,3 5, Jondal 100,0 7,0 9,2 5,5 7,4 10,5 13,0 10,6 8,0 6,9 5,5 11,6 4,8 Menn 100,0 7,5 9,3 4,9 7,2 12,2 13,8 12,1 8,8 6,5 4,9 9,0 3,9 Kvinner 100,0 6,6 9,2 6,2 7,7 9,0 12,2 9,3,7,2 7,2 6,0 14,0 5, Odda 100,0 7,7 7,0 4,1 6,2 14,3 12,8 11,1 10,2 8,8 4,0 9,9 4,0 Menn 100,0 7,8 7,4 4,3 5,8 15,5 14,2 11,3 10,1 9,0 3,7 8,3 2,6 Kvinner 100,0 7,5 6,5 3,9 6,5 13,1 11,4 10,9 10,4 8,7 4,3 11,4 5, Ullensvang.. 100,0 9,1 8,2 4,8 7,5 13,6 13,0 12,2 8,2 6,2 3,7 9,0 4,5 Menn 100,0 9,6 8,4 5,1 7,5 14,8 13,2 12,6 9,2 5,6 2,9 7,7 3,2 Kvinner 100,0 8,5 8,0 4,5 7,5 12,3 12,9 11,8 7,2 6,8 4,5 10,3 5, Eidfjord 100,0 7,6 8,4 3,5 5,6 14,0 14,1 10,4 9,6 9,8 3,4 9,5 4,2 Menn 100,0 6,7 9,0 3,7 5,4 16,7 15,4 9,9 9,4 9,9 2,6 8,8 2,4 Kvinner 100,0 8,4 7,9 3,3 5,7 11,2 12,8 10,8 9,8 9,6 4,1 10,2 6,1 331 BERGEN H.D.. 100,0 9,2 7,6 4,5 6,4 16,4 14,8 12,0 9,1 6,7 2,8 7,0 3,5 Menn 100,0 9,6 8,0 4,7 6,6 17,1 15,6 12,4 9,0 6,4 2,6 5,7 2,1 Kvinner 100,0 8,8 7,3 4,3 6,2 15,7 14,1 11,6 9,1 7,0 3,0 8,3 4, Bergen 100,0 8,6 6,8 4,1 6,1 17,2 14,7 12,0 9,6 7,0 3,0 7,3 3,7 Menn 100,0 9,2 7,2 4,4 6,4 18,0 15,7 12,4 9,5 6,7 2,7 5,8 2,1 Kvinner 100,0 8,1 6,4 3,9 5,8 16,4 13,8 11,6 9,6 7,3 3,2 8,8 5, Kvam 100,0 9,5 8,9 4,6 6,8 13,7 12,4 11,2 8,8 7,4 3,3 9,1 4,3 Menn 100,0 9,7 9,8 4,6 6,7 14,7 12,8 11,7 8,6 7,2 3,0 8,3 2,7 Kvinner 100,0 9,2 8,1 4,6 6,9 12,7 12,0 10,6 9,0 7,6 3,5 10,0 6, Fusa 100,0 9,5 8,9 5,1 6,4 12,9 13,1 9,2 9,5 7,5 3,7 9,3 4,9 Menn 100,0 9,8 9,0 5,2 6,4 14,4 13,0 10,4 9,0 7,3 3,5 8,3 3,7 Kvinner 100,0 9,2 8,7 5,0 6,4 11,2 13,2 8,0 10,0 7,7 4,0 10,5 6,1

146 6 Tabell 2. framh. Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. Prosent. 1. januar HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 80 år og alt 1) år år år år år år år år år år år over 1242 Samnanger 100,0 9,7 9,6 4,7 7,1 12,5 14,7 10,7 7,4 7,0 3,0 9,2 4,4 Menn 100,0 9,3 10,9 5,0 7,0 13,4 15,2 11,8 7,2 7,0 2,7 7,1 3,2 Kvinner 100,0 10,2 8,2 4,3 7,2 11,5 14,2 9,4 7,7 7,0 3,2 11,4 5, Os 100,0 10,9 10,1 5,5 7,4 15,2 16,3 12,9 7,9 5,0 2,0 4,9 2,1 Menn 100,0 11,2 9,8 5,7 7,3 16,0 16,4 13,1 7,7 4,7 2,0 4,2 1,8 Kvinner 100,0 10,5 10,4 5,2 7,4 14,4 16,1 12,7 8,1 5,2 1,9 5,5 2, Austevoll 100,0 11,9 9,3 5,2 6,7 14,2 14,2 10,1 8,2 6,9 2,8 6,9 3,6 Menn 100,0 12,2 9,3 4,8 6,4 15,3 15,5 10,4 8,2 6,3 2,5 6,2 2,8 Kvinner 100,0 11,6 9,2 5,7 7,0 12,9 12,7 9,9 8,2 7,5 3,2 7,6 4, Sund 100,0 12,7 ' 10,5 6,1 6,6 14,0 17,0 11,0 6,7 4,9 2,7 5,2 2,4 Menn 100,0 13,4 10,7 6,4 6,8 14,2 16,9 11,5 6,8 4,9 2,7 4,0 1,8 Kvinner 100,0 12,0 10,3 5,7 6,4 13,9 17,1 10,5 6,6 5,0 2,8 6,6 3, Fjell 100,0 11,4 11,5 6,1 7,9 14,9 17,2 13,3 6,6 4,2 1,7 3,9 1,6 Menn 100,0 11,4 11,7 6,4 7,9 14,8 17,1 13,7 6,8 3,8 1,7 3,4 1,3 Kvinner 100,0 11,4 11,2 5,7 7,8 14,9 17,2 12,7 6,4 4,6 1,8 4,4 1, Askøy 100,0 10,4 9,9 5,8 7,8 14,9 16,2 13,1 7,8 5,0 2,1 5,1 2,0 Menn 100,0 10,2 10,4 5,8 7,9 15,7 16,4 13,2 8,1 4,9 1,9 4,4 1,2 Kvinner 100,0 10,6 9,4 5,8 7,7 14,0 15,9 12,9 7,5 5,2 2,3 5,8 2, Vaksdal 100,0 8,4 7,0 4,0 6,2 13,4 11,2 10,8 10,0 9,4 3,6 10,6 5,5 Menn 100,0 9,2 6,6 4,0 6,3 14,4 12,2 11,2 10,0 9,2 3,5 8,9 4,4 Kvinner 100,0 7,5 7,4 4,0 6,0 12,4 10,1 10,4 10,1 9,5 3,8 12,2 6, Modalen 100,0 16,1 7,9 5,4 3,9 14,9 15,8 8,2 7,3 4,8 3,4 5,1 7,3 Menn 100,0 16,7 7,0 3,8 4,3 14,5 18,3 7,5 7,5 5,4 3,8 6,5 4,8 Kvinner 100,0 15,4 8,9 7,1 3,6 15,4 13,0 8,9 7,1 4,1 3,0 3,6 10, Osterøy 100,0 10,5 8,7 5,9 7,6 13,8 14,1 11,5 7,8 6,1 2,9 7,2 3,9 Menn 100,0 10,2 8,7 6,0 7,8 14,6 14,6 11,9 8,1 5,7 2,9 6,4 3,1 Kvinner 100,0 10,8 8,7 5,7 7,4 13,1 13,5 11,1 7,4 6,5 2,8 8,1 4, Øygarden 100,0 11,2 9,6 4,4 6,5 13,5 14,6 10,1 7,9 8,0 3,2 7,3 3,7 Menn 100,0 11,8 9,1 4,2 6,7 14,5 16,2 10,3 8,1 6,6 3,5 6,3 2,8 Kvinner 100,0 10,5 10,1 4,6 6,4 12,5 12,9 10,0 7,8 9,4 2,9 8,4 4,6 332 VOSS H D 100,0 8,4 7,1 4,7 6,3 14,5 13,3 11,2 9,7 7,8 3,1 8,9 5,0 Menn 100,0 8,7 7,4 4,8 6,8 15,4 14,0 11,4 9,9 7,6 2,8 7,9 3,3 Kvinner 100,0 8,1 6,9 4,6 5,8 13,6 12,6 10,9 9,6 8,0 3,4 9,8 6, Ulvik 100,0 7,5 6,2 4,1 6,3 14,0 11,4 12,5 8,3 8,5 4,3 12,0 4,8 Menn 100,0 6,7 6,7 4,3 7,6 13,0 12,5 13,2 8,7 9,5 3,3 11,0 3,5 Kvinner 100,0 8,2 5,7 3,9 5,1 15,1 10,3 11,8 7,9 7,5 5,2 13,0 6, Granvin 100,0 9,4 8,0 4,9 4,9 11,9 14,6 10,5 8,4 6,4 3,3 10,9 6,8 Menn 100,0 10,7 9,0 5,0 3,9 11,6 15,3 11,8 8,5 7,4 2,6 9,7 4,8 Kvinner 100,0 8,2 7,0 4,8 5,9 12,2 13,9 9,1 8,4 5,5 4,0 12,2 8, Voss 100,0 8,4 7,1 4,7 6,4 14,8 13,4 11,1 10,0 7,8 3,0 8,4 4,9 Menn 100,0 8,8 7,3 4,9 6,9 15,9 14,0 11,2 10,1 7,5 2,8 7,5 3,1 Kvinner 100,0 8,0 6,9 4,6 5,9 13,6 12,7 11,0 9,8 8,2 3,3 9,3 6,6 333 YTRE NORD- HORDLAND H.D. 100,0 10,0 10,4 5,7 7,1 13,2 15,3 11,8 7,4 5,7 2,7 7,1 3,7 Menn 100,0 10,0 10,2 5,6 7,2 13,7 15,6 12,6 7,6 5,6 2,4 6,5 2,9 Kvinner 100,0 10,0 10,7 5,7 6,9 12,7 15,0 11,0 7,1 5,8 3,0 7,7 4, Meland 100,0 11,1 11,1 6,3 7,7 13,6 17,1 11,3 6,7 4,4 2,1 5,4 3,2 Menn 100,0 11,3 11,2 6,2 8,1 13,3 17,2. 11,7 7,3 4,5 2,0 4,5 2,7 Kvinner 100,0 10,9 10,9 6,5 7,4 13,9 17,0 11,0 6,0 4,2 2,2 6,3 3, Radøy 100,0 9,4 10,3 5,3 6,7 13,3 13,6 10,4 7,7 6,7 3,5 9,1 4,2 Menn 100,0 8,9 10,5 5,0 6,8 14,6 13,8 11,1 7,8 6,6 3,1 9,0 2,8 Kvinner 100,0 9,8 10,0 5,6 6,5 12,0 13,5 9,7 7,6 6,8 3,8 9,2 5, Lindås 100,0 10,2 10,8 5,7 7,0 13,0 16,3 12,3 7,0 5,6 2,4 6,4 3,3 Menn 100,0 10,3 10,5 5,6 7,1 13,5 16,7 13,3 7,1 5,3 2,1 6,0 2,6 Kvinner 100,0 10,2 11,1 5,8 6,9 12,4 15,9 11,2 6,8 5,9 2,7 6,9 4, Austrheim 100,0 9,1 9,8 5,7 7,6 13,4 14,5 14,3 7,4 5,1 2,6 7,2 3,3 Menn 100,0 9,1 8,9 6,5 8,0 13,6 14,6 15,2 8,2 4,7 2,2 6,2 2,9 Kvinner 100,0 9,2 10,8 4,9 7,3 13,1 14,3 13,4 6,5 5,5 3,1 8,3 3, Fedje 100,0 8,0 8,1 4,2 6,4 14,7 12,0 10,2 11,3 7,8 3,5 8,7 5,0 Menn 100,0 9,7 6,9 4,3 4,8 15,5 14,0 10,7 11,7 8,1 3,3 6,9 4,1 Kvinner 100,0 6,3 9,5 4,1 8,2 13,9 9,8 9,8 10,9 7,3 3,8 10,6 6, Masfjorden 100,0 9,8 8,9 5,3 6,3 12,9 11,6 10,5 9,1 6,5 3,4 9,4 6,3 Menn 100,0 9,9 8,7 4,9 6,2 13,6 12,2 11,4 8,7 7,1 3,1 8,4 5,6 Kvinner 100,0 9,5 9,1 5,7 6,4 12,1 11,0 9,7 9,5 5,7 3,7 10,4 7,0 1) Summen av prosenttala på ei linje vil ikkje alltid vere 100,0.

147 ND Hordaland 7 UTANLANDSKE STATSBORGARAR. 1. JANUAR 1988 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av uttak frå Det sentrale personregisteret laga tabellar over utanlandske statsborgarar busette i Noreg pr. 1. januar Talet på utanlandske statsborgarar i Noreg auka med nærare Auken var europearar, frå Afrika, frå Asia, 160 frå Nord-Amerika og frå SOr-Amerika. Den største auken var det av personar frå Iran med 2 000, frå Sri Lanka med og frå Chile med Dette må ein dels sjå i samanheng med at asylsøkjarar i 1987 er blitt rekna som busette også for sporsmålet om løyve for opphald i landet er endeleg avgjort. I alt var det utanlandske statsborgarar i Noreg ved utgangen av 1987.

148 8 Tabell 1. Utanlandske statsborgarar etter statsborgarskap. Kommune. 1. januar 1988 Utan- Av dette Kommune landske I alt stats- Forborgarar Dan- Fin- Is- Sve- Frank- Ita- Jugo- Ned- Stor- Tyr- bunds- 1 alt mark land land rige rike lia sla- er- brit- kia rep. via land annia Tyskland Europa 12 HORDALAND Bergen Etne Olen Sveio Bomb Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger s _ _ Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen _ 1253 Osterøy Meland Øygarden Radq Lindas Austrheim Fedje Masfjorden

149 9 Afrika Asia Amerika Av dette Av dette Av dette Uoppgitt Oce- stats- I alt I alt I alt ania borgarskap Marokko India Paki- Viet- Cana- USA Chile i og stan nam da alt statslause Nr i _ _ _ _ _ _ _ _

150 ND Hordaland 10 SKATTESTATISTIKK PERSONLEGE SKATTYTARAR ETTER INNTEKTSTRINN. Skattestatistikken frå Statistisk Sentralbyrå for inntektsåret 1986 syner at av dei personlege skattytarane i fylket hadde 22 prosent ei inntekt under kroner, 32 prosent ei inntekt mellom og kroner, 29 prosent ei inntekt mellom og kroner, og 17 prosent hadde ei inntekt på kroner eller meir. Statistikken byggjer på oppgåver frå den ordinære skattelikninga og frå den særskilde skatteordninga for sjøfolk. Som personleg skattytar er rekna person som er ilikna skatt på inntekt eller formue til stat, fylke eller kommune eller medlemsavgift til folketrygda, eller som er registrert med tal for pensjonsgjevande inntekt. Felleslikna ektefeller utgjer ei skattytareining. Skattytaren er registrert i bustadskommunen med heile inntekta same kvar denne er opptent eller skattlagt. Inntekta er definert og samansett på ein av dei alternative måtane: 1) Nettoinntekt for særfrådrag ved statsskattelikninga - dersom skatt på inntekt til staten eller sjukedelen av medlemsavgifta til folketrygda er utlikna. Elles: 2) Nettoinntekt for særfrådrag ved kommuneskattelikninga - dersom skatt på inntekt til kommunen(ane) er utlikna. Elles: 3) Pensjonsgjevande inntekt Nettoinntekta omfattar inntekter av arbeid, kapital, pensjon og ymse stønader. Frådragspostane i sjølvmeldinga er trekte frå. Pensjonsgjevande inntekt omfattar hovudsakleg bruttoinntekter av arbeid og nettoinntekter i næring. Oversikt over personlege skattytarar i 1986, fordelte etter inntekts- og formuestrinn for heile landet vert gjeve i Statistisk ukehefte nr. 28, 1988.

151 11 Personlege skattytarar etter inntektstrinn. Kommune HORDA- LAND 1201 Bergen 1211 Etne 1214 Olen 1216 Sveio 1219 Bonito 1221 Stord I alt

152 12 Personlege skattytarar etter inntektstrinn. Kommune Fitjar Tysnes Kvinnherad 1227 Jondalen 1228 Odda 1231 Ullensvang 1232 Eidfjord 1 alt

153 1 3 Personlege skattytarar etter inntektstrinn. Kommune Ulvik 1234 Granvin 1235 Voss 1238 Kvam 1241 Fusa 1242 Samnanger 1243 Os I at

154 14 Personlege skattytarar etter inntektstrinn. Kommune Auste- Sund FjellAskøy Vaks- Mo- Ostervoll dal dalen øy I alt

155 15 Personlege skattytarar etter inntektstrinn. Kommune Meland 1259 øygarden 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim Fedje Masfjorden 449 I alt

156 ND Hordaland 16 BILER VRAKA MOT PANT 1987 I Hordaland ble det i 1987 vraka personbilar og 371 varebilar mot pant. Tilsvarande tall for 1986 var og 421. Talet på vraka personbilar utgjorde 4,4 prosent av personbilbestanden i fylket pr. 31. desember 1987, mot 4,7 prosent i For heile landet var vrakprosenten 4,4. Den gjennomsnittlege alderen til personbilane ved vraking var 14 år. Gjennomsnittet for heile landet var også 14 år. Olen hadde flest panta personbilar, og Eidfjord flest panta varebilar i forhold til bestanden i gruppene med repektive 5,6 og 8,2 prosent. Modalen hadde færrest panta personbilar med 0,9 prosent. I fem kommunar blei det ikkje panta nokre varebilar. Panteordninga for bilar vraka: mot pant blei innfot 1. mai Den omfattar person- og varebilar som var registrerte 1. januar 1977 eller som er blitt registrert seinare. Statistisk Sentralbyrå har pa grunnlag av vrakmeldingane som blir registrerte ved Toll- og avgiftsdirektoratet laga en kommunevis oversikt over panta bilvrak. Stadfestinga grunner seg på bustadkommunen til bileigaren. Tall for heile landet og eit samandrag av oppgåvene for kvart fylke er gitt i Statistisk ukehefte nr. 23, 1986.

157 2545/ ND/ HORDALAND 17 BILAR VRAKA MOT PANT. KOMMUNE BILAR (1) VRAKA MOT PANT BIL- BESTAND I PROSENT AV BE- GJENNOMSNITTLEG PR. KOMMUNE (2) 31. I ALT PERSON- VARE- STANDEN I GRUPPA ALDER. AR DESEMBER BILAR BILAR 1987 PERSON- VARE- PERSON- VARE- BILAR BILAR BILAR BILAR HEILE LANDET FYLKET BERGEN ETNE OLEN SVEIO BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL SUND FJELL ASKOY VAKSDAL MODALEN OSTEROY MELAND ØYGARDEN RADOY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN (1)OMFATTAR PERSONBILAR OG VAREBILAR MED TOTALVEKT MINDRE ENN 3,5 TONN. (2)BUSTADSKOMMUNEN TIL BILEIGAREN. KJELDE: KJORETØYREGISTERETIVEGDIREKTORATET OG VRAKPANTDATA FRA TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET.

158 18 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR-APRIL 1988 Statistisk Sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for berekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabellane inneheld tal for skatteinngang "hittil i år", og for dei 4 siste månadene. Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av dei beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokført sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokforing og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i løn og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

159 TABELL 1. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR APRIL MILL. KR. ENDRING I PROSENT I OLJE- HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS SKATTE- ORDINÆR ORDINKR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIM/ER- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMER.. FYLKES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV, MUNEN MUNEN 12 HORDALAND 4617,5 1147,0 31,6 969,5 1164,0 577,6 757, BERGEN 2853,1 642,8 13,9 562,3 810,7 359,2 476, ETNE. OOOOO 30,4 9,1 0,2 7,4 5,2 3,9 4, OLEN... OOOOO OOOOO 26,7 7,3 0,2 6,0 4,5 3,6 5, SVEIO... OOOOO 30,0 9,4 0,7 7,8 3,8 4,0 4, BOMLO... OOOOO 59,1 17,2 2,6 13,7 12,0 7,2 9, STORD OOOOO 206,0 45,6 0,5 39,8 65,5 24,4 30, ,4 6,0 0,2 5,9 4,7 3,0 3, TYSNES 19,6 5,6 0,6 4,4 3,4 2,8 3, KVINN HERAU 116,4 37,3 1,0 25,2 23,6 13,0 16, JONDAL... OOOOO 9,3 3,5 0,2 2,0 1,3 1,1 1, ODDA.. OOOOO 89,5 23,9 0,2 19,6 22,2 10,8 12, ULLENSVANG... 28,7 8,3 0,2 7,0 5,1 3,5 4, EIDFJORD 27,9 17,5.. 2,2 1,5 2,2 4, ULVIK. 16,3 8,8 2,0 1,6 1,5 2, GRANVI - --N... OOOOO 7,6 2,2 0,1 1,9 1,5 0,9 1, VOSS OOOOO 130,8 35,9 0,3 29,8 29,1 16,0 20, KVAM 74,9 21,3 0,5 17,8 15,5 9,2 11, FUSA... 33,9 9,5 0,4 7,7 5,5 4,6 6, SAMNANGER - 18,4 6,2 0,1 4,5 2,3 2,4 3, ,8 29,6 1,0 28,0 21,0 15,0 19, AUSTEVOLL... OOOOO 35,8 10,3 1,1 8,2 6,5 4,6 5, SUND. OOOOO OOOOO 33,7 9,6 0,8 9,5 4,8 4,4 5, FJELL 130,0 33,7 1,8 32,7 26,5 16,5 20, ASKOY 139,1 39,0 2,1 37,6 20,8 18,2 23, VAKSDAL 44,2 13,7 0,2 9,5 9,4 5,0 6, MODALEN 7,2 4,2 0,7 0,6 0,6 1, OSTERØY 58,9 16,0 0,4 14,9 11,3 7,3 9, MELAND. 31,7 8,4 0,2 8,6 5,8 4,0 4, ØYGARDEN 22,7 7,0 0,5 5,0 2,6 3,2 4, RADOY 32,1 9,3 0,2 8,6 4,6 4,2 5, LINDAS 109,9 30,4 0,8 27,1 20,3 13,9 18, AUSTRHEIM 31,9 7,9 0,6 6,9 8,0 4,1 5, FEDJE ,7 1,7 0,1 1,4 0,9 0,8 0, MASFJORDEN O OOOO 20,0 8,6 0,1 3,8 2,1 2,3 3,

160 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, APRIL 1988,MILL, KR. 20 NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALTPRIMÆR- SJØ-FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND. 364,6 123,0 8,0 44,3 32,4 56,7 108, BERGEN 247,2 70,4 3,5 37,2 22,6 39,8 77,3 1,9 0, ETNE... 0,9 0,3 0,2 0,2 0, ØLEN... 3,1 0,9-0,4 0,1 0,5 1, SVEIO BOMLO STORD ,2 0,2 3,9 1,6 11,3 3,2 0,2-0, ,7 0,6 0,3 0,5 0,8 0,1-2,3 0,6 3,7 6, FITJAR TYSNES KVINNHERAD JONDAL ODDA ,1 0,3 1,6 0,7 9,7 5,2 1,1 0,8 4,8 1,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 Oa 0,3 0,2 0,5 0,4 1,0 2,5 0,1-0,1 0,2 0,8 0,3 0,7 1, ULLENSVANG... 1,9 0,7 as 0,4 0,1 0,3 0, EIDFJORD... 9,9 7,6 to 0,1-0,6 1, ULVIK GRANVIN... 0, 1235 VOSS.... 4,7 3,4 0,5 0,2 10,3 3,9 1-0,1 0,1 0,4 0,9 0,1-0,1 0,1-1,1 0,6 2,7 4,2 0, KVAM... 5,2 1,9 1,1 0,3 0,7 1, FUSA... 3,2 1,2 0,1 0,4-0,5 1, SAMNANGER... 0,5 - -0,3 - -0,1-0, OS... 2,2 0,7 0,3-0,1 0,9 0,2 0, AUSTEVOLL... 3,6 1,0 0,3 0,6 1,0 0,4 0, SUND ,9 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0, FJELL ,1 1,2 0,5 0,2 1,0 0,2 0, ASKOY ,8 1,2 0,5 0,2 0,6 0,3 0,6 as 1251 VAKSDAL... 4,6 2,4 0,6 0,2 0,5 0, MODALEN... 2,4 1, ,2 0, OSTERØY MELAND ØYGARDEN RADØY LINDAS... 5,0 1,2 1,7 0,6 2,1 0,9 2,5 0,8 5,6 2,0 0,1 0,9 1,6 0,5 0,8 0,1 0,5 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,1 0,5 0,2 0,4 0,6 0,2 1,1 0,4 0,8 1, AUSTRHEIM... 1,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0, FEDJE ,3 0,1 0, , MASFJORDEN... 3,8 2,6 0,2 0,1 0,3 0,6

161 ND HORDALAND 21 SKATTESTATISTIKK OVERSIKT OVER SKATTELIKNINGA Skattestatistikken for inntektsåret 1986 frå Statistisk Sentralbyrå viser at utlikna skatt på formue og inntekt til kommunane i HORDALAND og HORDALAND fylkeskommune var i alt 4450 millionar kroner. Av skatten vart 4067 millionar kroner utlikna på forskotspliktige skattytarar og norske sjøfolk, og 378 millionar kroner på etterskotspliktige skattytarar. Statistikken byggjer på oppgåver frå den ordinære skattelikninga for forskotspliktige og etterskotspliktige skattytarar, og frå den særskilde skatteordninga for sjøfolk. Talet på skattytarar ved kommuneskattelikninga omfattar forskotspliktige og etterskotspliktige skattytarar som er ilagde skatt på formue eller inntekt ved den ordinære kommuneskattelikninga, og sjøfolk som har opptent inntekt under skatteordninga for sjøfolk. For forskotspliktige skattytarar utgjer felleslikna ektefellar ei skattytareining. Oppgåvene over nettoinntekt før særfrådrag og nettoformue omfattar ikkje beløp som ligg under grensene for skattlegging. Nettoinntekta omfattar inntekter av arbeid, kapital, pensjon og ymse stønader. Frådragspostane i sjølvmeldinga er trekte fra. Nettoformuen omfattar verdien av uteståande fordringar, fast eigedom, maskinar, innbu og anna lausøyre. Sum gjeld er trekt frå. Forskotspliktige skattytarar omfattar innanby(gd)s personlege skattytarar og utanby(gd)s personlege skattytarar, og sjøfolk likna for formue/inntekt i Land. Dødsbu og personar busette i utlandet som er likna for fast eigedom i kommunen eller for mellombels opphald i arbeid, er inkluderte i innanby(gd)s personlege skattytarar. For skattytargruppa sjøfolk om bord er det berre gjeve opplysningar om skattlegginga av inntekt opptent om bord på skip. Skattytargruppa utanlandske sjøfolk omfattar sjøfolk utan fast bustad i Noreg. Trekt skatt er fordelt med 30 prosent til staten og. 70 prosent til kommunane. Kommunedelen, statsdelen og medlemsavgift til folketrygda er vidare fordelte pa kommunane etter talet pa norske sjøfolk i kvar kommune. Alle skattefrådrag og nedsetjingar er trekte frå i tala for skatt. For forskotspliktige er forsørgjarfrådrag trekt frå i inntektsskatt til staten. Skattefrådrag for bankinnskot, livsforsikringspremie og frådrag for aksjesparing er trekte frå i inntektsskatt til kommune, fylke, stat medlemsavgift til folketrygda. For sjøfolk er alle skattefrådrag trekte frå i statsskatten. Folketrygdfrådrag er trekt frå pensjonsdelen av medlemsavgifta til folketrygda. Folketrygdfradraget utgjorde 29,8 millionar kroner i fylket. Medlemsavgift til pensjonsdelen av folketrygda av inntekt som overstig 12 gangar grunnbeløpet ( kroner), utgjorde 2,0 millionar kroner i fylket. Beløpet er ikkje med i tala for utlikning til folketrygda. Skatt på vinst ved vesentleg aksjesal er med i tala for skatt, med unntak av statsdelen for skattytargruppa utanby(gd)s personlege skattytarar. For denne skattytargruppa utgjorde statsskatten (inntektsskatt og fellesskatt) av vinst ved vesentleg aksjesal kroner fylket. Avgift ved for seint Levert sjølvmelding og tilleggsskatt, som ikkje er med i tabellane, var på 1,3 millionar kroner og 20,0 millionar kroner,i same følgd. Oversikt over skattelikninga for heile landet og fylka er offentleggjort i Statistisk vekehefte nr. 24, I Nye distriktstal nr. 5/6, 1988 og Statistisk vekehefte nr. 19, 1988 er gjennomsnittstal for personlege skattytarar i 1986 offentleggjorde.

162 22 Oversikt over skattelikninga etter skattytargruppe. Kommune kroner Kommune- og fylkesskattelikninga KommwxJ skattytargruppe I alt Kommuneskatt Talet på skattytarar Nettoformue Nettoinntekt før særfrådrag Inntektsskatt Formuesskatt Fylkesskatt 12 HORDALAND Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord 7004 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar BERGEN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord 2733 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar ETNE 2955 Personlege skattytarar i alt 2932 Forskotspliktige 2883 Sj0folk om bord 49 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar OLEN 2226 Personlege skattytarar i alt 2205 Forskotspliktige 2144 Sjøfolk om bord 61 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar SVEIO 3452 Personlege skattytarar i alt 3429 Forskotspliktige 3304 Sjøfolk om bord 125 Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar. 2i 1219 BOMLO 5697 Personlege skattytarar i alt 5634 Forskotspliktige 5018 Sjøfolk om bord 616 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar STORD 8595 Personlege skattytarar i alt 8490 Forskotspliktige 8343 Sj0folk om bord 147 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar FITJAR 1646 Personlege skattytarar i alt 1631 Forskotspliktige 1562 Sjøfolk om bord 69 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar TYSNES 2594 Personlege skattytarar i alt 2575 Forskotspliktige 2420 Sjøfolk om bord 155 Utanlandske sjøfolk - Etterskotspliktige skattytarar , _

163 23 Statsskattelikninga Talet på skattyta rar I alt Statsskatt Nettoformue Nettoinntekt for særfrådrag Inn-Fortekts-mues skatt skatt Fellesskatt Medlemsavgift til folketrygda Sum utlikna skatt Kommune/ skattytargruppe HORDALAND Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige BERGEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ETNE Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige OLEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige SVEIO Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige % BOMLO Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord ' Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige STORD Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige FITJAR Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige TYSNES Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige

164 24 Oversikt over skattelikninga etter skattytargruppe. Kommune kroner Kommune- og fylkesskattelikninga Kommune/ skattytargruppe I alt Kommuneskatt Talet på skattytarar Nettoformue Nettoinntekt før særfrådrag Inntektsskatt Formuesskatt Fylkesskatt 1224 KVINNHERAD Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar JONDALEN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord _ Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar ODDA Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar ULLENSVANG Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar EIDFJORD Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord _ Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar ULVIK Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar GRANVIN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord _ Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar VOSS Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord _ - Utanlandske sjøfolk Etterskottspliktige skattytarar KVAM Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord _ - Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar

165 25 Statsskattelikninga Talet på Netto- Netto- Statsskatt Medlems- Sum Kommune/ skatt- formue inntekt avgift ut- skattytargruppe ytararfør sær- I alt Inn- For- Fel- til likna frådrag tekts- mues les- folke- skatt skatt skatt skatt trygda KVINNHERAD Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige JONDALEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ODDA Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ULLENSVANG Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige EIDFJORD Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ULVIK Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige GRANVIN Persohlege skattytarar Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige VOSS Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige KVAM Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige

166 2 6 Oversikt over skattelikninga etter skattytargruppe. Kommune kroner Kommune- og fylkesskattelikninga Kommuneskatt I alt Inntektsskatt Formuesskatt Talet Kommune/ på Netto- Nettoskatt- skattytargruppe formue inntekt ytarar for særfrådrag Fylkesskatt 1241 FUSA Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar SAMNANGER Persontege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar OS Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar AUSTEVOLL Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord _ - Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar SUND Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar FJELL Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar ASKOY Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sj0folk Etterskotspliktige skattytarar VAKSDAL Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar MODALEN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar

167 27 Statsskattelikninga Talet på Nettoformuinntekt Netto- Statsskatt skattytarar for sær- I alt For- Inntektsfrådrag mues skatt skatt Fellesskatt Medlemsavgift til folketrygda Sum utlikna skatt Kommune/ skattytargruppe _ FUSA Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske søfolk Etterskotspliktige 1242 SAMNANGER Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1243 OS Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1244 AUSTEVOLL Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1245 SUND Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1246 FJELL Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ASKØY Persontege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1251 VAKSDAL Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige 1252 MODALEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige

168 28 Oversikt over skattelikninga etter skattytargruppe. Kommune kroner Kommune- og fylkesskattelikninga Kommune/ skattytargruppe I alt Kommuneskatt Talet på skattytarar Nettoformue Nettoinntekt for særfrådrag Inntektsskatt Formuesskatt Fylkesskatt 1253 OSTERØY Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1256 MELAND Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1259 ØYGARDEN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1260 RADØY Personlege skattytarar i alt. Forskotspliktige Sjofolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1263 LINDAS Personlege skattytarar i alt. Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1264 AUSTRHEIM Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar 1265 FEDJE Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar MASFJORDEN Personlege skattytarar i alt Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige skattytarar _

169 29 Statsskattelikninga Medlems- Talet på Nettoformuinntekt ut- skattytargruppe Netto- Statsskatt Sum Kommune/ avgift skattytarar for sær- I alt For- Fel- til likna Innfolketektsfrådrag mues les- skatt skatt skatt skatt trygda OSTERØY Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige MELAND Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige ØYGARDEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige RADØY Persontege skattytarar Forskotsptiktige Sjøfolk om bord Utanlandske sj0folk Etterskotspliktige LINDAS Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige AUSTRHEIM Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige FEDJE Persbnlege skattytarar Forskotspliktige Sj0folk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige MASFJORDEN Personlege skattytarar Forskotspliktige Sjøfolk om bord Utanlandske sjøfolk Etterskotspliktige

170 30 PUBLIKASJONAR UTSENDT I JUNI 1988 BYGGEAREALSTATISTIKK 1987 (NOS B; 762). Gir opplysninger om igangsetting og fullføring av bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av året. Sidetall 71, 40 kr ISBN ISSN LØNNINGER OG INNTEKTER 1984 (NOS B; 741). Inneholder en oversikt over hovedtall fra den offisielle statistikk når det gjelder lønninger og inntekter til personer og husholdninger. I publikasjonen er det blant annöt lagt vekt på å få fram sammenhengen mellom de ulike typer av lønns- og inntektsdata. Sidetall 98, 45 kr ISBN ISSN X LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 (NOS B; 776). Sidetall 55, 30 kr ISBN ISSN LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. SEPTEMBER 1987 (NOS B; 761). Sidetall 136, 45 kr ISBN ISSN OLJE- OG GASSVIRKSOMHET 1. KVARTAL 1988 STATISTIKK OG ANALYSE (NOS B; 763). Publikasjonen vil bli utgitt kvartalsiv og erstatter den tidligere årspublikasjonen NOS Oljevirksomhet. Kvartalsheftet inneholder om lag 30 tabeller som gir viktig informasjon om utviklingen på norsk kontinentalsokkel, også årsstatistikk. I en tekstdel gis en redegjørelse for statistiske behandlinger av oljevirksomheten og en analyse av investeringsaktivitet, produksjon, markedsutviklingen for olje og gass og lønnsomheten for operatørselskapene i Sidetall 78, 40 kr ISBN ISSN REGNSKAPSSTATISTIKK 1986 ENGROSHANDEL (NOS B; 758). Gir detaljerte opplysninger om inntekts- og kostnadsarter, om eiendeler, gjeld og egenkapital. Dessuten beregnes en rekke sentrale nøkkeltall for de ulike nærings- og omsetningsgrupper. Sidetall 114, 45 kr ISBN ISSN SAMFERDSELSSTATISTIKK 1986 (NOS B; 744). Inneholder opplysninger om sjotransport, jernbaneog sporveistransport, veitransport, luftfart, post, telekommunikasjoner. Publikasjonen gir fullstendig statistikk for året 1985 og også noe statistikk for året Sidetall 188, 50 kr ISBN ISSN SAMFUNNSSPEILET (2/88). Har aktuelle artikler om likestilling, frynsegoder, sosial bakgrunn og utdanningsvalg, familieformer i åttiåra, seksuell debutalder, selvmord, innvandring og befolkningsutvikling. Sidetall 36, 30 kr ISBN ISSN SJØFART 1986 (NOS B; 747). Publikasjonen inneholder tabeller over handelsflåtens størrelse og sammensetning og flåtens bemanning, samt skip i utenriksfart mv. Sidetall 170, 50 kr ISBN ISSN SKOGSTATISTIKK 1986 (NOS B; 748). Gir tall fra Byråets statistikk over skogressurser, eierforhold, skogbruk og jakt. Her finnes også statistikk utarbeidd av andre institusjoner. Sidetall 100, 40 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/5). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal g-ir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 112, 20 kr ISSN UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1985 (NOS B; 753). Publikasjonen omfatter universiteter og høgskoler, og gir opplysninger om studenter, studenter som avsluttet en utdanningsaktivitet og lwrere. Sidetall 142, 45 kr ISBN ISSN VETERINÆRSTATISTIKK 1986 (NOS B; 749). Gir opplysninger over veterinærenes sjukebehandlinger, offentlig kjøttkontroll, prøver undersøkt ved Veterinærinstituttet eller statens veterinærlaboratorier og omsetning av sera, vaksiner og tuberkulin. Det er også med årsmelding for det sivile veterinærvesen. Sidetall 93, 40 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

171 31 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING I JULI 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Regnskapsstatistikk 1986 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Sidetal 170 (NOS B; 757) 50 kr Befolkningsstatistikk 1988 Hefte I Endringstal for kommunar Sidetal 60 (NOS B; 766) 40 kr Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1987 Sidetal 89 (NOS B; 768) 40 kr. Regnskapsstatistikk 1986 Detaljhandel Sidetal 84 (NOS B; 770) 40 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Landsoversikt for programdagene 30 januar - 5. februar Sidetal 91 (RAPP 88/9) 40 kr Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Fylkesoversikt for programdagene 30. januar - 5. februar Sidetal 168 (RAPP 88/10) 50 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. r Statistisk månedshefte OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOO Månedsstatistikk over utenrikshandelen OOOOOOOO " Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall OOOOOOOOOOOOOOO Økonomiske analyser OOO OOOO OOOOO OOO OO. It Nye distriktstal (pr. fylke)... OOOOO Kvartalsvis byggearealstatistikk OOOOO OOOOO Samfunnsspeilet OOOOOOOO 75 30

172 NYTT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ TELEFAX Den 18. mai 1988 blei ein ny telefax installert i Oslo. Den har direkte linje , og linja er open heile døgnet. Telefax på Kongsvinger har direkte linje Telefaxmeldingane blir delte ut saman med annan inngaande post. AUTOMATISK TELEFONSVARAR FOR KONSUMPRISINDEKSEN har nå direkte nummer Konsumprisindeksen blir rekna ut pr. den 15. i kvar månad, og blir som regel offentleggjort den 10. i den påfølgjande månaden. Dersom den 10. er laurdag eller heilagdag, vil indeksen bli publisert den næraste arbeidsdagen. Konsumprisindeksen kan ein også få i abonnement med aktuelle og tilbakegåande tal på eit postkort. Pris pr. år kr. 190,-. STATISTIKK PA TELEDATA - SSB-DATA SSB-data blir ajourfort dagleg, og inneheld hovudtal frå sentrale statistikkområde, blant anna befolkning, undervisning, utanrikshandel, oljeverksemd, samferdsel, sysselsetjing og dei nyaste prisindeksane. NYTT TINGINGSPROGRAM Ein ajourfort oversikt over publikasjonar gjeve ut siste Aret og hittil i år er tekne med i eiget avsnitt, saman med eit tingingsprogram. Tingingane blir effektuerte via ein av våre kommisjonærar. INDEKSBEREKNINGSPROGRAM Det er lagt inn eit spesielt program for indeksberekningar med konsumprisindeksar og engrosprisindeksar frå 1925, byggekostnadsindeksar frå 1978, og prisindeks for jordbruket frå Abonnement på Teledata kan teiknast i Teledirektoratet, telefon (02) eller næraste teleområde. Oppslag på dei sidene som gir opplysningar om utkome publikasjonar etc. er gratis, mens oppslag på dei øvrige sidene kostar mellom kroner 2 og kroner 4 pr. side.

173 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosiookonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 NÆRINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre nteringsokonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhove, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhove og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

174 Nr. 8/ august 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Flyttingar, 1987 (K) 1 41 Jordbruksavling, Skog- og utmarksbrannar, Publikasjonar utsendt i juli Publikasjonar under utsending i august Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

175 ND Hordaland FLYTTINGAR 1987 Statistisk Sentralbyrå har som ein del av flyttestatistikken for 1987 utarbeidd ein tabell (tabell 1) som viser flytting mellom kommunane innan fylket og mellom kommunane og utvalde område utanfor fylket. Vidare er det laga ein tabell (tabell 2) som gir fråflytting, tilflytting og nettoflytting etter flyttaranes kjønn og alder for kvar kommune og for handelsdistrikt. Grunnlaget for statistikken er meldingar frå folkeregistra til Det sentrale personregisteret i Statistisk Sentralbyrå. Etter lov om folkeregistrering pliktar dei som flyttar frå ein kommune til ein annan innan 8 dagar å melde flytting for seg og huslyden sin til folkeregisteret i innflyttingskommunen. Statistikken omfattar alle registrerte flyttingar mellom norske kommunar og mellom norske kommunar og utlandet. Ut frå tabell 1 er det mellom anna mogleg å studere kva kommunar den enkelte kommune har størst flyttesamkvem med og korleis flyttebalansen er mellom kommunane i fylket. Tabell 2 gir høve til A sjå kva aldersgrupper som har størst flytteaktivitet og i kva aldersgrupper det er innflyttings- eventuelt utflyttingsoverskot. Tilsvarande tabellar for 1986 er gitt i Nye distriktstal nr. 9, Nokre hovudtal frå flyttestatistikken for 1987 er gitt i Statistisk ukehefte nr. 28, Publikasjonen Befolkningsstatistikk 1988 Hefte III Oversikt vil mellom anna gi eit oversyn over flyttingane mellom fylka. NOKRE HOVUDTAL I 1987 blei det registrert flyttingar til Noreg frå utlandet. Dette er fleire enn året før. Utflyttingane auka med 600, til nærare , slik at nettoinnflyttinga blei nærare mot omkring året før. Det var i 1987, som i føregåande år, nettoutflytting av norske statsborgarar. Denne auka i 1987 til Nettoinnflyttinga av utanlandske statsborgarar blir dermed Den sterke auken i nettoinnflyttinga kjem i første rekkje av auka innflytting av asylsøkjarar, særleg frå Sri Lanka, Iran og Chile. Til saman auka nettoinnflyttinga frå desse landa med vel jamført med året før. Også frå Afrika var det auka nettoinnflytting. Dette gjeld særleg frå Etiopia og Somalia. Auka nettoinnflytting frå Europa kjem særleg av ein auke frå Tyrkia og Jugolavia, mens det var redusert nettoinnflytting frå bl.a. dei nordiske landa. Oslo og Akershus hadde til saman ei nettoinnflytting på nærare i Av dette kom vel frå utlandet. Dei tre nordlegaste fylka hadde ei nettoutflytting på til saman vel 2 600, mot året for. I tillegg hadde Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag nettoutflytting i 1987.

176 2 Tabell 1. Flyttingar frå/til kommunane i fylket oq utvalde område utanfor fylket Horda land Frå Ti Ber- Fit- Tys- Kvinn- Jon- Ulgen Etne Olen Sveio Ben lo Stord jar nes herad dal Odda lensyang 1201 Bergen Etne Olen Sveio EWA Stord Fitjar Tysnes...., Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger s Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen l253 Osterøy Meland Øygarden Rad Lindas Austrheim Fete Masfjorden Fylket i alt Frå andre område i alt Av dette: 123 Oslo H D Stavanger H.D Haugesund H.D Indre Sogn H.D Trondheim H.D Utlandet Tilflytting i alt

177 3 Tabell 1 (framh.). Flyttingar frå/til kommunane i fylket og utvalde område utanfor fylket Hordaland Ti l Eid- Gran- Sam- Austefjord Ulvik vin Voss Kvam Fusa anger Os voll Sund Frå 1201 Bergen Etne. 1 - _ Olen _ Sveio _ - _ Bømlo _ Stord Fitjar Tysnes i 1224 Kvinnherad Jondal _ _ Odda Ullensvang 1232 Eidfjord 1233 Ulvik 1234 Granvin 1235 Voss 1238 Kvam 1241 Fusa 1242 Samnanger 1243 Os 1244 Austevoll 1245 Sund 1246 Fjell 1247 Askøy 1251 Vaksdal 1252 Modalen 1253 OsterOy 1256 Meland 1259 øygarden 1260 Radøy 1263 Linas 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Mast jorden Fylket i alt Frå andre område i alt 21 Av dette: 123 Oslo H D Stavanger H.D Haugesund H.D Indre Sogn H.D Trondheim H.D.. - Utlandet i i i i i i _ i i i _ i i Tilflytting i alt

178 TabeLL 1 (framh.). FLyttinclar frå/til kommunane i fylket og utvalde område utanfor fylket Hordatand Frå Ti Vaks- Mo- Oster-øy-Lind- Austr- FjellAskøydal dalen øy Meland gar- Radøyasheim den 1201 Bergen Etne Olen Sveio 1 _ - _ B0mlo Stord Fitjar _ - - _ Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord _ Utvik _ Granvin Voss 1 3 Q Kvam Fusa Samnanger s Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radq Lindas Austrheim l265 Fedje Masfjorden Fylket i att Frå andre område i alt Av dette: 123 Oslo H D Stavanger H.D Haugesund H.D Indre Sogn H.D Trondheim H.D Utlandet Tilflytting i alt

179 5 Tabel 1 (framh.). Flyttingar frå/til kommunane i fylket og utvalde område utanfor fylket Hordaland Til Til andre område Av dette Handelsdistrikta Fra- I Ut- flyt- Mas- alt I lan- ting Fedje fjor- alt Sta- Hauge- Indre Trond- det i alt den Oslo van- Sund Sogn heim ger Frå Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik i Granvin Voss i Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen OsterOy Meland øygarden Radoly Lindas Austrheim Fete Mast jorden Fylket i alt Frå andre område i alt Av dette: 123 Oslo H D Stavanger H.D Haugesund H.D Indre Sogn H.D Trondheim H.D Utlandet Tilflytting i alt I

180 6 Tabell 2. Fråflytting etter kjonn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 80 år og alt år år år år år år år år år år år over 12 HORDALAND Menn Kvinner SONDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner Etne Menn Kvinner ølen Menn Kvinner Sveio Menn Kvinner NORDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner Bømlo Menn Kvinner Stord Menn Kvinner Fitjar Menn Kvinner Tysnes Menn Kvinner Kvinnherad Menn Kvinner ODDA H D Menn Kvinner Jondal Menn Kvinner Odda Menn Kvinner Ullensvang Menn Kvinner Eidfjord Menn Kvinner _ _ _ ) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting frå kommunar innan fylket/handelsdistriktet.

181 7 Tabell 2 (framh.). Fråflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT KOMMUNE alt 0-6 år 7-12 år år år år år år år år år år 80 år og over 331 BERGEN H.D Menn Kvinner Bergen Menn Kvinner Kvam Menn Kvinner Fusa Menn Kvinner Samnanger Menn Kvinner Os Menn Kvinner Austevoll Menn Kvinner Sund Menn Kvinner Fjell Menn Kvinner Askøy Menn Kvinner Vaksdal Menn Kvinner Modalen Menn Kvinner Osterøy Menn Kvinner øygarden Menn Kvinner V- 1) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting frå kommunar innan fylket/handelsdistriktet.

182 8 Tabell 2 (framh.). Fråflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år 5r år år år år år år år over 332 VOSS H D Menn Kvinner Ulvik Menn Kvinner Granvin Menn Kvinner Voss Menn KOnner YTRE NORDHORD- LAND H D Menn Kvinner Meland Menn Kvinner Radøy Menn Kvinner Lindås Menn Kvinner Austrheim Menn Kvinner Fedje Menn Kvinner Masfjorden Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting frå kommunar innan fylket/handelsdistriktet.

183 9 Tabell 2. Tilflytting etter, kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år år år år år over 12 HORDALAND Menn Kvinner SONDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner 1211 Etne Menn Kvinner 1214 Ølen Menn Kvinner 1216 Sveio Menn Kvinner 324 NORDRE SUNN- HORDLAND H.D Menn Kvinner 1219 Bømlo Menn Kvinner 1221 Stord Menn Kvinner 1222 Fitjar Menn Kvinner 1223 Tysnes Menn Kvinner 1224 Kvinnherad Menn Kvinner 325 ODDA H D Menn Kvinner 1227 Jondal Menn Kvinner 1228 Odda Menn Kvinner 1231 Ullensvang Menn Kvinner 1232 Eidfjord Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting til kommunar innan fylket/handelsdistriktet i _

184 1 0 Tabell 2 (framh.). Tilflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 80 år og alt år år år år år år år år år år år over 331 BERGEN H.D Menn Kvinner Bergen Menn Kvinner Kvam Menn Kvinner Fusa Menn Kvinner Samnanger Menn Kvinner Os Menn Kvinner Austevoll Menn Kvinner Sund Menn Kvinner Fjell Menn Kvinner Askøy Menn Kvinner Vaksdal Menn Kvinner Modalen Menn Kvinner Osterøy Menn Kvinner Øygarden Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting til kommunar innan fylket/handelsdistriktet.

185 11 Tabell 2 (framh.). TiLflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 80 år og atår 5r år år 5r år år år år år år over 332 VOSS H. D Menn Kvinner Ulvik Menn Kvinner Granvin Menn Kvinner Voss Menn Kvinner YTRE NORDHORD- LAND H D Menn Kvinner Meland Menn Kvinner Radøy Menn Kvinner Lindås Menn Kvinner Austrheim Menn Kvinner Fedje Menn Kvinner Masfjorden Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttinga. For fylke og handelsdistrikt gir tala sum av flytting til kommunar innan fylket/handelsdistriktet

186 12 Tabell 2. Nettoflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT 12 HORDALAND 1117 Menn 684 Kvinner SONDRE SUNN- HORDLAND H.D. 36 Menn 31 Kvinner Etne 39 Menn 27 Kvinner Olen 3 Menn 6 Kvinner Sveio Menn -6-2 Kvinner NORDRE SUNN- HORDLAND H.D. 58 Menn 44 Kvinner Bonk) -4 Menn 3 Kvinner Stord 92 Menn 56 Kvinner Fitjar 2 Menn 2 Kvinner Tysnes Menn Kvinner Kvinnherad -5 Menn -8 Kvinner ODDA H D -78 Menn -37 Kvinner Jondal 11 Menn 7 Kvinner Odda -24 Menn -24 Kvinner Ullensvang Menn -23 Kvinner Eidfjord 4 Menn 3 Kvinner 1 80 år og KOMMUNE alt år år år år år år år år år år år over 1) Alder i fylte år ved flyttinga _ _ _ _

187 13 Tabell 2 (framh.). Nettoflytting etter kjønn og alder 1). Kommune HANDELSDISTRIKT KOMMUNE alt 80 år og år år år år år år år år år år år over BERGEN H. D Menn Kvinner Bergen 184 Menn 107 Kvinner Kvam Menn Kvinner Fusa -9 Menn -1 Kvinner Samnanger -13 Menn Kvinner Os 82 Menn 43 Kvinner Austevoll -55 Menn -13 Kvinner Sund 65 Menn Kvinner Fjell 320 Menn 177 Kvinner Askøy -12 Menn 22 Kvinner Vaksdal Menn Kvinner Modalen -28 Menn -15 Kvinner Osterøy 5 Menn -10 Kvinner øygarden 127 Menn 64 Kvinner 63 1) Alder i fylte år ved flyttinga = i i i

188 Tabell 2 (framh.). Nettoftytting etter kjønn og alder 1). Kommune 1987 HANDELSDISTRIKT KOMMUNE 80 år og alt år år år år år år år år år år år over 332 VOSS H D Menn Kvinner Ulvik Menn Kvinner Granvin Menn i i - - Kvinner Voss i Menn Kvinner YTRE NORDHORD- LAND H D Menn Kvinner i Meland Menn Kvinner Radøy _ Menn Kvinner i Lindås Menn Kvinner i Austrheim Menn Kvinner Fedje Menn Kvinner Masfjorden Menn Kvinner ) Alder i fylte år ved flyttinga.

189 ND Hordaland 15 JORDBRUKSAVLING 1987 Statistisk Sentralbyrås avlingsstatistikk viser at potetavlinga i Hordaland var tonn i 1987 mot tonn året for. Utrekna pr. dekar var potetavlinga kg i 1987, kg i 1986 og kg i gjennomsnitt for åra frå og med Avlinga frå eng til slått var tonn rekna som tørt høy. Gras til silo og ferskt gras til oppfôring er då medrekna. Av engavlinga blei 65 prosent hausta ved første slått og 35 prosent ved etterslått. Ved første slått blei avlinga frå 16 prosent av arealet tørka til høy, avlinga frå 80 prosent av arealet blei lagd i silo, medan resten av avlinga blei nytta fersk. Engavlinga pr. dekar er utrekna til 725 kg tørt høy i 1987 mot 665 kg i 1986 og 710 kg i gjennomsnitt for åra Gjennomsnittsavlinga for alle jordbruksvekstar (utanom beite) er utrekna til 338 fôreiningar pr. dekar i Det er 10 prosent mer enn året før og 3 prosent mer enn gjennomsnittet for åra frå og med Avlingsstatistikken byggjer på oppgåver frå eit tilfeldig utval av bruk og gjeld berre bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Tal for heile landet er publisert i Statistisk ukehefte nr. 23, Tabell 1. Jordbruksavling. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Hordaland Vekst ITTEPITIM Gj snitt r. år amla avling 1986 onn 1987 A v r r. Ar 732 Potet Rotvekstar i alt Grønfôr og silovekstar i alt 2) Av dette: Eittårig raigras 2 Høy 3) f.e. F.e. Avling i alt ) Uveid gjennomsnitt. 2) Råvekt. 3) Omfattar all avling frå eng til slått omrekna til høy. Etterslått er tatt med. 4) Omfattar korn, oljevekstar til mogning, potet, rotvekstar, grønfôr og silovekstar, eng til slått og halm hausta til fôr. Det er nytta faste omrekningstal: 1 f.e. = 1 kg kveite, rug og bygg, 1,2 kg havre, 0,7 kg oljefrø, 4,5 kg potet, 10 kg nepe, kålrot og fôrbete, 8,5 kg raigras, 9,5 kg fôrmergkål og kornvekstar til grønfôr, 12 kg oljevekstar til grønfôr, 2,2 kg høy og 4 kg halm.

190 ND Hordaland 16 Tabell 2. Eng til slått. Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Hordaland Ar Samla hoyavling i ) Forste Etterngarea et etter bergings- Nedlagt silomåte ved forste slått fôr av gras Nytta og gronfôr- I alt slått.slått 110y Silo ferskt vekstar tonn Prosent m 3 ferdig masse , ) Omfattar all avling frå eng til slått omrekna til hoy.

191 ND Hordaland 17 SKOG- OG UTIVIARKSBRANNAR 1987 Statistisk Sentralbyrås statistikk viser at det var 11 skog- og utmarksbrannar i Hordaland i 1987 med eit brent areal på i alt 65 dekar. I 1986 var det 38 brannar med eit brent areal på i alt 595 dekar. Brannskadene i 1987 kom opp i 400 kroner. Aret før utgjorde skadene kroner. Brannane fann stad i perioden april-oktober. Flest brannar var det i mai med 4. I alt 157 personar tok del i sløkking og vakthald. Desse personane utførte 363 timeverk. Sløkkingsutgiftene blei oppgitt til kroner. Kostnadene til førebyggjande tiltak var kroner. Av dette blei kroner brukt til skogbrannutstyr og kr til vaktteneste med fly. Nærare opplysningar om skog- og utmarksbrannar vil bli gitt i publikasjonen Skogstatistikk 1987, som vil kome ut ved årsskiftet 1988/89. Skog- og utmarksbrannar. Hordaland Brent areal Ar Tal Av dette Utgifter til brannar I alt produktiv Brann- sløkking og sko skade vakthald Dekar kroner ,2 15, ,2 99, ,4 168, ,0 113, ,4 32,5

192 18 PUBLIKASJONAR UTSENDT I JULI 1988 BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1988 HEFTE I ENDRINGS- TAL FOR KOMMUNAR (NOS B; 766). Publikasjonen viser folkemengden i kommunene 1. januar 1986, 1987 og 1988, og tall for endringer (fødte, døde, flyttinger og folketilvekst) i 1986 og Det gis også tall for landsdeler, fylker og handelsdistrikter. Sidetall 60, 40 kr ISBN ISSN ELEKTRISITETSSTATISTIKK 1986 (NOS B; 778). Gir oppgaver over antall elverker, linjenett, produksjon og forbruk av elektrisk kraft, bearbeidingsverdi, investeringer mv. Publikasjonen gir også opplysninger om fjernvarme. Sidetall 93, 40 kr ISBN ISSN HELSESTATISTIKK 1986 (NOS B; 767). Publikasjonen har tabeller over helsepersonale, helseinstitusjoner og helseforhold ellers. For ulike typer sykehus er gitt opplysninger om driftsutgifter etter utgiftenes art. Sidetall 125, 45 kr ISBN ISSN INDUSTRISTATISTIKK 1986 HEFTE I NÆRINGSTALL (NOS B; 755). Gir detaljerte strukturtall for næringene oljeutvinning, bergverksdrift og industri. Publikasjonen inneholder tabeller med tall for antall bedrifter og sysselsatte, lønnskostnader, bruttoproduksjonsverdi, bearbeidingsverdi, bruttoinvesteringer m.m. Det er tatt inn tabeller med grupperinger etter lønnskostnadsandeler og konkurransetype. Sidetall 174, kr 50 ISBN ISSN x LØNNSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 777). Statistikken er utarbeidd etter samarbeid mellom Forbruker- og administrasjonsdepartementet, og Statistisk Sentralbyrå. Sidetall 88, 40 kr ISBN ISSN RADIOLYTTING OG FJERNSYNSSEING VINTEREN 1988 LANDSOVERSIKT FOR PROGRAMDAGENE 30. JANUAR- 5. FEBRUAR/ Gustav Haraldsen (RAPP; 88/9). Inneholder tall om hvilke radio- og fjernsynstilbud som er tilgjengelig i ulike deler av befolkningen og gir en oversikt over radiolyttingen, kassettbruken, fjernsynsseingen og videobruken i løpet av en uke. Landsoversikten inneholder detaljerte tall for NRK's radio- og fjernsynsprogram, og for ulike befolkningsgrupper. Sidetall 91, 40 kr ISBN ISSN RADIOLYTTING OG FJERNSYN SSEING VINTEREN 1988 FYLKESOVERSIKT FOR PROGRAMDAGENE 30. JANUAR- 5. FEBRUAR/ Gustav Haraldsen (RAPP; 88/10). Inneholder tall om hvilke radio- og fjernsynstilbud som er tilgjengelig i ulike deler av befolkningen og gir en oversikt over radiolyttingen, kassettbruken, fjernsynsseingen og videobruken i løpet av en uke. Fylkesoversikten inneholder hovedtall fra hvert enkelt fylke. Sidetall 168, 50 kr ISBN ISSN REGNSKAPSSTATISTIKK 1986 DETALJHANDEL (NOS B; 770). Gir naeringsfordelte opplysninger om inntekts- og kostnadsarter, om eiendeler, gjeld og egenkapital. Dessuten beregnes en rekke sentrale nøkkeltall for ulike næringsgrupper. Det gis tall bare for store aksjeselskap og andelslag. Sidetall 83, 40 kr ISBN ISSN REGNSKAPSSTATISTIKK 1986 OLJEUTVINNING; BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI (NOS B; 757). Gir detaljerte opplysninger om inntekts- og kostnadsarter, om eiendeler, gjeld og egenkapital. Dessuten beregnes en rekke sentrale nøkkeltall for de ulike nærings- og omsetningsgrupper. Sidetall 170, 50 kr ISBN ISSN STATISTISK SENTRALBYRA LANGTIDSPROGRAM (RAPP; 88/12). I langtidsprogrammet trekkes det opp retningslinjer for virksomheten i Statistisk Sentralbyrå fram til Rapporten har omtaler av utviklingen innen de enkelte statistikkområder, forskning og samfunnsplanlegging, brukerservise og arbeidsteknikker. Den inneholder også høringsuttalelser fra en rekke viktige statistikkbrukere. Sidetall 55, 40 kr ISBN ISSN UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 768). Gir tall for elever, klasser og lærere mv. ved grunnskoler og spesialskoler. Sidetall 89, 40 kr ISBN ISSN x PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

193 19 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING I AUGUST 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Industristatistikk 1986 Hefte I Næringstall Sidetal 174 (NOS B; 755) 50 kr Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1987 Sidetal 46 (NOS B; 740) 30 kr Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1987 Sidetal 88 (NOS B; 777) 40 kr Helsestatistikk 1986 Sidetal 125 (NOS B; 767) 45 kr Elektrisitetsstatistikk 1986 Sidetal 93 (NOS B; 778) 40 kr Befolkningsstatistikk 1987 Hefte III Oversikt Sidetal 131 (NOS B; 764) 45 kr Fylkestingsvalget 1987 Sidetal 135 (NOS B; 771) 45 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Statistisk Sentralbyrå Langtidsprogram Sidetal 55 (RAPP; 88/12) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte it Månedsstatistikk over utenrikshandelen t, Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall 1, Økonomiske analyser It Nye distriktstal (pr. fylke) tt Kvartalsvis byggearealstatistikk tt Samfunnsspeilet t, 75 30

194 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOOKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 10 Ressurs- og miljørekneskap og, 36 Bustader og butilhøve 39 Andre sosiookonomiske emne andre generelle ressurs- og milmemne 11 Areal 12 Energi 13 Luft 14 Vatn 15 Mineral 16 Skog og planteliv 17 Dyreliv 18 Naturmiljø - levekår og Økonomi 19 Andre ressurs- og miljoemne 4 NfERINGSOKONOMISKE EMNE 40 Generelle næringsøkonomiske emne 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 43 Byggje- og anleggsverksemd 44 Utanrikshandel 45 Varehandel 46 Samferdsel og reiseliv 47 Tenesteyting 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhove, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhove og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STAN DARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

195 9/ september 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Folketalet i kommunane, 1. juli 1988 (K) 1 32 Personar melde til arbeids- og sjømannskontora som heilt arbeidslause, 1986 og 1987 (K) 3 32 Sysselsetjingsstatistikk for tilsette i skoleverket 1986 og 1987 (K) 5 32 Sysselsetjingsstatistikk for embets- og tenestemenn i staten, 1986 og 1987 (K) 6 51 Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-mai 1988 (K) 8 Publikasjonar utsendt i august Publikasjonar under utsending i september TilfØyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengitte.

196 Folketalet i kommunane 1. juli 1988 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketal 1. april 1988 og førebels oppgåver over fødslar, dødsfall og flyttingar i månadene april-juni, laga eit oversyn over folkemengda i dei einskilde kommunane 1. juli Eit samla oversyn over folkemengda i dei einskilde fylka pr. 1. april og 1. juli 1988, og endringane i første kvartal, er publiserte i Statistisk ukehefte nr. 33, Ved vurdering av dei regionale tala må ein ta omsyn til at det er eit etterslep, særleg av flyttemeldingar, for Oslo folkeregister. Dette tyder at kommunar med utflytting til Oslo kan få forverra flyttebalanse. Tabell 1. Folkemengd 1. juli 1988 og endringane i 2. kvartal. Kommune. Hordaland, Endringar i 2. kvartal 1988 Folke- Folkemengd Nr. Kommune Fødsels- Netto- Folke- mengd 1.4. Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til ) skot tingar tingar flytting vekst Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bollo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Z Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindas Austrheim Fedje Masfjorden ) Tala er korrigerte for endringar i 1. kvartal som ikkje var komne med ved forrige framrekning.

197 Tabell 2. Folkemengd 1. juli 1988 og endringane hittil i Kommune. Hordaland Folkemengd Folke- Endringar hittil i 1988 Nr. Kommune 1.1. Fødsels- Netto- Folke- mengd 1988 Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til (Endelege skot tingar tingar flytting vekst 1988 tat) 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bormlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindas Austrheim Fede Masfjorden

198 ND Hordaland 3 PERSONAR MELDE TIL ARBEIDS- OG SJØMANNSKONTORA SOM HEILT ARBEIDSLAUSE 1986 OG 1987 Arbeidsdirektoratet registrerer kvar månad talet på menn og kvinner som er melde til arbeidsog sjømannskontora som heilt arbeidslause fordelt på bustadkommune. Statistisk Sentralbyrå har rekna ut gjennomsnittleg årleg arbeidsløyse fordelt på kjønn for alle landets kommunar. Tala for 1987 syner at det i gjennomsnitt for heile landet var menn og kvinner registrerte som heilt arbeidslause. Dette var ein nedgang frå 1986 på 9 prosent for menn, mens det for kvinner var ein nedgang på 12 prosent. I Hordaland var det i 1987 gjennomsnittleg menn og kvinner registrerte som heilt arbeidslause. Dette var ein nedgang på 23 prosent for menn og ein nedgang på 27 prosent for kvinner frå Tabellen nedanfor er ei oppdatering av oppgåvene i tabell 3.14 i Statistisk fylkeshefte 1983 Hordaland.

199 4 TABELL 3.4. PERSONAR MELDE TIL ARBEIDS OG SJOMANNSKONTORA SOM HEILT ARBEIDSLAUSE. ETTER KJØNN OG ALDER. 1) KOMMUNE. ARSGJENNOMSNITT OG MANADSTAL FOR JANUAR OG SEPTEMBER OG ) ALDERSGRUPPE MANADSTAL MANADSTAL ARSGJEN ARSGJEN... HANDELSDISTRIKT NOMSNITT JANUAR SEPTEMBER NOMSNITT JANUAR SEPTEMBER KOMMUNE MENN KVIN NER MENN KVIN KVIN NER MENN NER MENN KVIN NER MENN KVIN NER MENN KVIN NER HEILE FYLKET ' ALDERSGRUPPE UNDER 20 AR AR a ! AR CY AR AR OG OVER...i SONDRE SUNNHORDLAND H.D , ' 1211 ETNE V 1214 OLEN t 1216 SVEIO V 324 NORDRE SUNNHORDLAND H.D , 1219 BØMLO STORD FITJAR TYSNES , 1224 KVINNHERAD ODDA H.D JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD BERGEN H.D BERGEN KVAM FUSA SAMNANGER OS A.USTEVOLL SUND FJELL ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY YGARDEN VOSS H. D ULVIK GRANVIN VOSS YTRE NORDHORDLAND H.D MELAND RADØY LINDAS AUSTRHEIM FEDJE MASFJORDEN UOPPGITT KOMMUNE REGISTRERT VED SJØMANNSKONTORET I BERGEN KJELDE: ARBEIDSDIREKTORATET. 1) SOM REGEL BUSTADKOMMUNE.. 2) TALA FOR ALDERSGRUPPENE ER FRAMKOMNE VED A SUMMERE OPP TAL FOR ARBEIDSKONTORDISTRIKTA I FYLKET. GRENSENE FOR ARBEIDSKONTORDISTRIKTAFØLGJER IKKJE ALLTID FYLKESGRENSENE.

200 ND Hordaland 5 SYSSELSETJINGSSTATISTIKK FOR TILSETTE I SKOLEVERKET OG 1987 Statistikken syner at det pr. 1. oktober 1987 var tilsette i skoleverket i Hordaland, menn og kvinner. Pr. 1. oktober 1986 var det til saman tilsette, menn og kvinner. Sysselsetjingsstatistikken for tilsette i skoleverket byggjer på "Sentralt tenestemannsregister for skoleverket", og omfattar tilsette som var løna i samsvar med avtaler som er inngått mellom staten og tenestemannsorganisasjonane (lærarlønsregulativa eller "Lønsregulativ for offentlege tenestemenn mv."). Tilsette som var lønt etter kommunale avtaler, er ikkje med i statistikken. Tilsette ved private folkehøgskolar og private helsefaghøgskolar er rekna med, men ikkje tilsette ved andre private skolar. Tilsette ved førskolar og leirskolar er ikkje med i statistikken. Ein del skolar og institusjonar, i første rekkje universiteta og ein del av høgskolane, går ikkje inn i denne statistikken. Desse er teke med i statistikken for statens embets- og tenestemenn sjå "Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn". Vi viser elles til publikasjonen "Arbeidsmarkedstatistikk 1986" (NOS B 703), som også gir opplysningar om skoleslag og utdanning. Tilsette i skoleverket etter kjønn og arbeidsstadkommune. Hordaland fylke og 1987 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 12 HORDALAND Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

201 ND Hordaland 6 SYSSELSETJINGSSTATISTIKK FOR EMBETS- OG TENESTEMENN I STATEN OG 1987 Statistikken syner at det pr. 1. oktober 1987 var tenestemenn, menn og kvinner, med arbeidsstad i Hordaland. Pr. 1. oktober 1986 var det til saman tenestemenn, menn og kvinner. Vegadministrasjonen i fylka har for ein del sysselsette ikkje gitt opp arbeidsstadkommune. Tenestemenn i Forsvaret går ikkje inn i fylke- og kommunetala. I 1986 og 1987 omfatta Forsvaret respektive og tenestemenn for landet under eitt. Sysselsetjingsstatistikken for embets- og tenestemenn i staten byggjer på Statens sentrale tenestemannsregister, og omfattar tilsette i staten med løn etter "Lønsregulativ for offentlege tenestemenn mv." og overeinskomstlønte. For embets- og tenestemenn i skoleverket blir det utarbeidd eigen sysselsetjingsstatistikk. Vi viser elles til publikasjonen "Arbeidsmarkedstatistikk 1986" (NOS B 703), som også gir opplysningar om utdanning og arbeidstid. Tabell 1. Tilsette i staten etter kjønn og arbeidsstadkommune. Hordaland fylke og 1987 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 12 HORDALAND Bergen Etne. OOOOO Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnh.erad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden RadOy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Uoppgitt kommune

202 ND Hordaland 7 Tabell 2. Tilsette i staten etter kjønn og næring. Hordaland fylke og 1987 Nr. Næring I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I ALT Industri Reparasjon av jernbane- og sporvognmateriell Bygge- og anleggsvirksomhet Alminnelig anleggsvirksomhet Transport, lagring, post og telekommunikasjoner Transport og lagring Post og telekommunikasjoner Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Offentlig, sosial og privat tjenesteyting Av dette: 9121 Generell statsadministrasjon Statsadministrasjon med tilknytning til helse- og andre sosialtjenester Statsadministrasjon med tilknytning til næringsliv Statsadministrasjon ellers Universiteter og høgskoler Forskningsvirksomhet Helsetjenester Religiøs virksomhet Radio og fjernsyn Andre næringer

203 8 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR-MAI 1988 Statistisk Sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for berekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabellahe inneheld tal for skatteinngang "hittil i år", og for siste månad. Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blei gitt i Statistisk Ukehefte nr. 29, Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av del beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokført sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokføring og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i løn og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

204 TABELL 1. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR MAI MILL. KR. ENDRING I PROSENT I OLJE.. HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM-. AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMER.. SJØ- FOLKE.. TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMER.. FYLKES MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR,KOMMUNE MV, MUNEN MUNEN 12 HORDALAND ,6 1613,0 39,6 1383,9 1702,2 821,4 1099, BERGEN ,2 917,5 17,4 804,1 1187,5 509,8 688, ETNE... 42,1 12,3 0,3 10,2 7,3 5,5 6, OLEN... 36,8 10,1 0,2 8,4 6,4 4,9 7, SVEIO... 40,7 12,7 0,9 10,7 4,5 5,6 7, BOMLO... 87,5 24,9 3,2 20,1 17,9 10,7 13, STORD ,5 64,7 0,7 56,8 97,1 35,1 45, FITJAR... 33,5 8,6 0,3 8,4 6,7 4,2 5, TYSNES... 27,3 7,8 0,8 6,1 5,0 3,7 4, KVINNHERAD ,7 51,9 1,2 37,4 35,0 19,1 24, JONDAL... 12,5 4,4 0,2 2,7 1,9 1,5 2, ODDA ,2 34,4 0,2 28,6 33,7 16,2 20, ULLENSVANG... 41,3 11,7 0,2 10,2 7,3 5,1 6, EIDFJORD... 32,0 18,7 3,2 2,2 2,7 5, ULVIK... 20,7 10,1 3,0 2,4 2,0 3, GRANVIN... 11,0 3,1 0,1 2,7 2,1 1,3 1, VOSS ,3 50,3 0,4 42,2 42,6 22,8 29, KVAM ,5 29,5 0,6 25,0 22,5 13,0 16, FUSA... 43,0 11,9 0,5 9,7 7,4 5,8 8, SAMNANGER... 26,8 8,6 0,1 6,7 3,3 3,5 4, ,6 43,1 1,2 41,1 31,0 22,2 29, AUSTEVOLL... 46,6 13,3 1,4 10,7 8,8 5,9 7, SUND... 46,9 13,3 1,0 13,0 6,3 6,3 7, FJELL ,7 47,9 2,3 46,7 38,3 23,8 31, ASKOY ,9 55,2 2,6 53,7 30,3 26,2 34, VAKSDAL... 62,3 18,3 0,2 13,6 13,7 7,2 9, MODALEN... 8,6 4,6 1,0 0,8 0,8 1, OSTEROY... 81,1 22,4 0,5 20,7 14,4 10,2 13, MELAND... 45,5 11,9 0,3 12,2 8,5 5,7 7, OYGARDEN... 30,6 9,3 0,7 6,9 3,9 4,2 6, RADOY... 45,8 13,1 0,3 12,1 6,7 6,0 7, LINDAS ,9 42,2 1,0 38,3 28,3 19,8 26, AUSTRHEIM... 49,0 11,4 0,7 9,9 14,0 6,0 7, FEDJE... 8,2 2,4 0,2 2,0 1,4 1,1 1, MASFJORDEN... 28,5 11,1 0,1 6,0 2,9 3,5 5,

205 10 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, MAI MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINER AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINER INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL. MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIMER- Sae- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND 2004,2 466,1 8,0 414,4 538,2 243,9 341, BERGEN 1256,1 274,8 3,5 241,9 376,8 150,6 212, ETNE... 11,7 3,2 0,1 2,8 2,1 1,5 2, ØLEN... 10,2 2,7-2,4 1,9 1,3 1, SVEIO... 10,7 3,3 0,2 2,9 0,7 1,6 2, BØMLO... 28,5 7,7 0,7 6,5 6,0 3,5 4, STORD... 93,4 19,1 0,1 17,1 31,6 10,7 15, FITJAR... 10,0 2,5 0,1 2,4 2,0 1,3 1, TYSNES... 7,7 2,2 0,2 1,7 1,6 0,9 1, KVINNHERAD... 52,3 14,6 0,2 12,1 11,5 6,1 8, JONDAL... 3,2 0,9-0,7 0,6 0,4 0, ODDA... 43,7 10,5-9,0 11,5 5,4 7,4 12, ULLENSVANG 3,5 3,2 2,2 1,6 2, EIDFJORD... 4,2 1,2 1,0 0,8 0,5 0, ULVIK GRANVIN... 4,4 1,3 3,4 0,9 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,4 0,6 0, VOSS... 56,4 14,4 12,3 13,5 6,8 9, KVAM 1241 FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL 31,6 8,3 0,1 7,1 7,0 3,8 5,3 9,1 2,4 0,1 2,1 1,9 1,1 1,6 8,4 2,4-2,1 1,0 1,2 1,6 53,8 13,5 0,3 13,1 9,9 7,2 10,0 10,8 3,0 0,3 2,5 2,3 1,3 1, SUND FJELL 1247 ASKØY 1251 VAKSDAL MODALEN 1253 OSTEROY MELAND ØYGARDEN RADØY ,2 3,7 57,7 14,2 60,8 16,2 18,1 4,7 1,4 0,4 22,2 6,3 13,9 3,6 7,9 2,3 13,7 3,8 45,0 11,8 0,2 3,5 1,5 1,8 2,6 0,5 14,0 11,8 7,3 10,4 0,5 16,1 9,5 7,9 11,0-4,0 4,3 2,1 3,0-0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 5,8 3,1 2,9 4,1 0,1 3,5 2,7 1,7 2,4 0,1 1,9 1,3 1,0 1,4 0,1 3,5 2,1 1,8 2,5 0,2 11,2 8,0 5,9 8, AUSTRHEIM..., 17,1 3,5 0,1 3,1 5,9 1,9 2, FEDJE... 2,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0, MASFJORDEN... 8,5 2,5 2,2 0,8 1,2 1,7

206 11 PUBLIKASJONAR UTSENDT I AUGUST 1988 BYGGEAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1988 (NOS B;780). Gir hovedtall for igangsatte, fullførte Cog bygg under arbeid. Publikasjonen inneholder dessuten ny statistikk over godkjente ennå ikke igangsatte bygg. Sidetall 55. Arsabbonnement 160 kr, kan bestilles direkte fra Statistisk Sentralbyrå. Enkelthefter er til salgs hos bokhandlere, 40 kr ISBN ISSN HVEM REISER IKKE PA FERIE? EN ANALYSE AV IKKE-REISENDE I NORGE, SVERIGE, DANMARK OG FINLAND/Ragni Hege Kitterød (RAPP; 88/8). Publikasjonen tar for seg personer som ikke reiser på ferie i lopet av ett år i fire nordiske land, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den viser utviklingen i andelen ikke- reisende i løpet av og 1980-tallet og sammenligner situasjonen i de ulike land og for ulike grupper av befolkningen. Sidetall 47, 40 kr ISBN ISSN JORDBRUKSSTATISTIKK 1986 (NOS B;775). Gir opplysninger om areal og husdyrhold. Dessuten opplysninger om produksjon, priser, lønninger m.m. I tillegg er det med tabeller over arbeidsinnsats i jordbruket. Sidetall 129, 45 kr ISBN ISSN KOMMUNESTYREVALGET 1987 (NOS B; 765). I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram detaljerte resultater over valgdeltakingen og over fordelingen av stemmer, representanter og kandidater etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget 13. og 14. september Publikasjonen inneholder ellers en del tabeller fra en utvalgsundersøkelse son) SSB har gjort om valgdeltakingen blant førstegangsvelgere og utenlandske statsborgere. Sidetall 171, 50 kr ISBN ISSN SKOGAVVIRKNING TIL SALG OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (NOS B; 779). Gir kommunetall for avvirket kvantum fordelt på sortiment og fordelt etter treslag og kjøpergrupper. Sidetall 62, 40 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/6). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 124, 20 kr ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/7). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 112, 20 kr ISSN VAREHANDELSSTATISTIKK 1986 (NOS B; 782). Gir opplysninger om tallet på bedrifter, sysselsetting og omsetning i de enkelte bransjer, fordelt etter bedriftenes beliggenhet, størrelse og eierform. Publikasjonen inneholder også opplysninger om varefordeling i de enkelte bransjer, prisindekser mv. Sidetall 81, 40 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

207 12 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING I SEPTEMBER 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Byggearealstatistikk 1. kvartal 1988 Sidetal 55 (NOS B; 780) 40 kr Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1986 Sidetal 109 (NOS B; 773) 45 kr Statistisk årbok 1988 Sidetal 502 (NOS B; 774) 70 kr Varehandelsstatistikk 1986 Sidetal 81 (NOS B; 782) 40 kr Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Sidetal 62 (NOS B; 779) 40 kr Jordbruksstatistikk 1986 Sidetal 129 (NOS B; 775) 45 kr Kommunestyrevalget 1987 Sidetal 171 (NOS B; 765) 50 kr Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 (NOS B; 788) I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Hvem reiser ikke på ferie? En analyse av ikke- reisende i Norge, Sverige, Danmark og Finland Sidetal 47 (RAPP; 88/8) 40 kr Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetal 64 (RAPP; 88/13) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte,, Månedsstatistikk over utenrikshandelen Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall økonomiske analyser Nye distriktstal (pr. fylke) t, Kvartalsvis byggearealstatistikk Samfunnsspeilet 75 30

208 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE '3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 NÆRINGSØKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv Økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre neeringsokonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 RettstilhOve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

209 Nr. 10/ oktober 1988 HORDALAND Emne INNHALD 41 Husdyr, 1. januar 1988 (K) 1 41 Skoggrøfting, Kommunerekneskapar, 1987 (K) 5 Side Publisering av korttidsstatistikk på Teledata 13 Publikasjonar utsendt i august Publikasjonar under utsending i september Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver frå dette heftet vert gjengifte.

210 N N b. ittita Statistisk Sentralbyrå Resultata av SSB sin statistikkproduksjon blir presentert i serien NOREGS OFFI- SIELLE STATISTIKK NOS. Kvart år gir vi ut omtrent 80 hefte med detaljerte data fri dei fleste områda i samfunnet. Hovudtar fri denne statistikken blir samla i STATISTISK ARBOK, ei innhaldsrik oppslagsbok STATISTISK ÅRBOK 1988 ER KOME! På om lag 500 sider finst oversiktstal om miljø og ressursar, befolkning, helse, arbeid, sosiale forhold, kultur, tidsbruk og levekår. Statistisk årbok inneheld også statistikk om næringsliv, produksjon, handel, transport og tenesteyting, og om økonomiske forhold, nasjonalrekneskap og forvaltning. Boka har eit eige avsnitt med internasjonal statistikk. Her er nokre eksempel på opplysningar du kan finne i Arboka: Sjåarane liker NRK betre enn video og utanlandsk fjernsyn. Den årlege befolkningsveksten er halvert i løpet av dei siste 20 åra. Vel 50 prosent av brutto nasjonalprodukt går til privat forbruk. Det offentlege bruker omtrent 20 prosent. 4 av 10 barnehagar i Noreg er private. Verdien av innførselen av varer frå Europa er 75 gangar så stor som den frå Afrika. STATISTISK ÅRBOK 1988 kan kjøpast hos bokhandlarane. Den kostar kr 70,. tgl 0 4 INFORMASJONSAVDELINGA Statistisk Postboks 8131 Dep 0033 OSLO 1 Sentralbyrå

211 ND Hordaland HUSDYR PR. 1. JANUAR Brukarar med minst 10 dekar jordbruksareal og ein produksjon tilsvarande minst 0,1 årsverk kan søkje Landbruksdepartementet om produksjonstillegg. Da dei fleste brukarar med husdyrhald søkjer om produksjonstillegg, kan registreringa reknast som ei tilnærma totalteljing. Pr. 1. januar 1988 søkte husdyrbrukarar i Hordaland om produksjonstillegg. Dette er 197 færre enn til same tid året før. Talet på mjølkekyr gjekk ned med 0,8 prosent siste året. Ein nedgang på 0,8 prosent var det også i talet på andre storfe. Pr. 1. januar 1988 var det storfe i alt, av desse var det mjølkekyr. Det blei registrert vinterfôra sauer, ein nedgang på 1,7 prosent frå året før. Talet på geiter i alt (over 6 månader) var om lag som året før. Talet på mjølkegeit har gått ned med 3,1 prosent. Det blei registrert geiter (over 6 månader) i fylket, av desse var miolkegeiter. For alssvin blei det registrert dyr pr. januar i år og i fjor svin blei sette på til slakt i perioden 1. august til 31. desember Dette er 5,2 prosent fleire enn i tilsvarande periode året før. Talet på honer var pr. 1. januar 1988, ein nedgang på 2,2 prosent fra Aret før.

212 ND Hordaland 2 Tabell 1. Bruk med husdyr og talet på storfe og sau pr. 1. januar 1988, Hordaland ' Kommune Bruk i alt med husdyr I alt Ku l) Storfe Vinter- Andre stor e fôra Over Onder sau 12 md. 12 md OOOOO OOOOO OOOOO Bergen Etne ølen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes... OOOOO Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam OOOOO Fusa Samnanger Os OOOOOOOO Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy' Meland øygarden den Radøy Lindås Austrheim Fedje OOOOO Masfjorden ) Medrekna ammekyr.

213 ND Hordaland 3 Tabell 2. Talet på geit, svin og honer pr. 1. januar 1988, Hordaland Kommune Geit A v d-gre I alt mjølkeeit Alssvin Svin Påsett til slakt 1) HOner 2) ) ) ) 1988 Bergen Etne Ølen Sveio BOmlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang OOOOOO Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden RadOy Lindås OOOOO Austrheim... OOOOOO Fedje Masfjorden : : , ) Gjeld svin over 8 veker som er sette på til slakt i perioden For åra føre 1986 var registreringsperioden ) Gjeld honer over 16 veker. Føre 1985 er ender, gjæser og kalkunar inkludert. For produsentar med kontraktproduksjon av konsumegg er det frå og med 1984 tatt med det avtalefesta dyretalet frå perioden før dersom det ikkje var honer i produksjon pr. 1.1., eller det pr berre var ein del av den kontraktfesta besetninga som var i produksjon. 3) Geiter under 6 mndr. (kje) er ikkje medrekna. 4) Frå og med 1988 ikkje medrekna dyr som tilhøyrer kontrollavisstasjonar.

214 ND Hordaland 4 SKOGGROFTING 1987 Statistisk Sentralbyrås samandrag av oppgåvene over skoggroftinga viser at det i Hordaland blei tørrlagt dekar myr og vassjuk skogsmark i Statistikken omfattar berre nyanlegg. Utgiftene til skoggrofting i 1987 var kroner. Av dette blei kroner dekt ved statstilskot. Utgiftene tilsvarar gjennomsnittleg 713 kroner pr. dekar tørrlagt areal., Meir detaljerte opplysningar blir gitt i publikasjonen Skogstatistikk 1987, som vil kome ut etter nyttår. SkoggrOfting. Hordaland Samla Ar GrOftelengd areal utgifter Tørrlagt Stats- tilskot Km Dekar kroner OOOOO OOOOO OOOOOOOO OOOOO OOOOO

215 ND Hordaland 5. KOMMUNEREKNESKAPAR 1987 Rekneskapstala for inntekter og utgifter i 1987 byggjer på oppgåver sum Statistisk Sentralbyrå har henta inn frå alle kommunar og fylkeskommunar. Hamnekasser, kommunale aksjeselskap og felleskommunale føretak er ikkje med i statistikken. Fyrste del av tabellen gjev ei postvis fordeling av utgifter og inntekter for kommunane (i 1000 kr). Utgifter og inntekter som gjeld forretningsdrifta på hovudkapittel 1.7 er spesifiserte særskilt. Samlekapittel for fellesutgifter (h.k. 1.0) er halde utanfor i tabellen for å unngå dobbeltteljingar. For nokre kommunar har dette samlekapitlet ikkje same totalbeløp på utgiftsida som på inntektssida. Difor vil mellom anna beløpet for bruttoutgifter i alt kunne avvike noko frå bruttoinntekter i alt i tabellen. Nedste del av tabellen syner driftsutgifter (i kr pr. innb.) fordelt etter hovudkapittel. Siste lina i tabellen "Nettoutgifter h.k. 1.7" er bruttoutgifter på hovudkapittel 1.7 fråtrekt tilsvarande bruttoinntekter (i kr pr. innb.). Samandrag av dei endelege rekneskapstala (utgifter/inntekter) for fylkeskommunane blei publisert i Statistisk ukehefte nr. 32, Samandrag for alle by- og heradskommunar vil bli publisert i Statistisk ukehefte 4. kvartal Publikasjonen "Strukturtall for kommunenes økonomi 1987" kjem ut i 1. kvartal Her vil ein finne nokkeltal for 1987 som gjev eit bilete av den økonomiske stillinga i kommunane.

216 6 KOMMUNEREGNSKAPER FYLKET I ALT * BY- OG FYLKES- HERREDS- KOMMUNEN KOMMUNER I ALT BERGEN ETNE OLEN FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUlGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN , STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSKJI. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PRI NNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

217 7 KOMMUNEREGNSKAPER SVEIO BOMLO STORD FITJAR TYSNES KVINNHERAD FOLKETALL 31 DESEMBER KR UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL, ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG.IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

218 8 KOMMUNEREGNSKAPER JONDAL ODDA ULLENSVANG EIDFJORD ULVIK GRANVIN FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN C 17 0 BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

219 9 KOMMUNEREGNSKAPER VOSS KVAM FUSA SAMNANGER OS AUSTEVOLL FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFØRINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJOP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFØRINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K

220 1 0 KOMMUNEREGNSKAPER SUND FJELL 1) ASKØY VAKSDAL MODALEN OSTERØY FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VECL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJOP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFORING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFORING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLAN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LANEMIDLER ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K ) REKNESKAPET ER FØREBELS

221 11 KOMMUNEREGNSKAPER MELAND ØYGARDEN RADØYLINDAS AUSTRHEIM 1) FEDJE FOLKETALL 31 DESEMBER K R UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN FYLKESKOMMUNEN q 0 BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE, INKL. RENTER AV DETTE:RENTER EGNE AVDELINGER UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJØP FAST EIENDOM FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSETNING TIL FOND FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) AVDRAG PA EKSTERNE LAN ÅRETS REGNSK.M. OVERSKUDD BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER AV DETTE: LØNN UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG FINANSIERINGSUTGIFTER BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR FORDELTE UTGIFTER OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER BY- OG HERREDSKOMMUNER ANDRE AV DETTE:RENTER AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV AV DETTE: SALG FAST EIENDOM AV DETTE: OVERF. FRA STATEN FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN FORBRUK AV OVERFØRTE BEV FORBRUK AV FOND LAN AV FOND LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN FORBRUK AV LÅNEMIDLER ÅRETS REGNSK.M. UNDERSK. MV BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV FINANSIERINGSINNTEKTER BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGGER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN UNDERVISNING HELSEVERN SOSIALE TJENESTER KIRKE- OG KULTURFORMAL UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMÅL YMSE FORMAL NETTOUTGIFTER H.K ) REKNESKAPET ER FØREBELS

222 12 KOMMUNEREGNSKAPER MASFJORDEN FOLKETALL 31 DESEMBER KR UTGIFTER BRUTTOUTG. H.K DRIFTSUTGIFTER LØNN INKL. TRYGD OG PENSJON UTSTYR 1053 VEDL.HOLD BYGN./ANLEGG MV ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6817 OVERFORINGER TIL TRYGDEFORVALTNINGEN 537 STATEN 0 FYLKESKOMMUNEN 5 BY- OG HERREDSKOMMUNER 1112 ANDRE, INKL. RENTER 7664 AV DETTE:RENTER 5030 EGNE AVDELINGER 34 UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG AV DETTE:KJOP FAST EIENDOM 1 FINANSIERINGSUTG. KAP TIDL. ARS REGNSK.M. UNDERSK 0 UTLAN 2863 OVERFØRTE BEVILGNINGER 307 AVSETNING TIL FOND 3494 FONDSMIDLER (TILBAKEFØRING) 471 KONT.BEH.(STYRKING/TILB.F.) 1149 AVDRAG PA EKSTERNE LAN 3077 ARETS REGNSK.M. OVERSKUDD 19 BRUTTOUTG. FORRETNINGSDRIFT DRIFTSUTGIFTER 9478 AV DETTE: LØNN 1950 UTGIFTER TIL NYBYGG/NYANLEGG 1597 FINANSIERINGSUTGIFTER 854 BRUTTOUTG. IALTH.K INNTEKTER BRUTTOINNT. H.K DRIFTSINNTEKTER VANLIGE SALGS- OG LEIEINNT SALG AV UTSTYR 0 FORDELTE UTGIFTER 0 OVERFORINGER FRA TRYGDEFORVALTNINGEN 1150 STATEN AV DETTE:RAMMEOVERFØRING FYLKESKOMMUNER 2399 BY- OG HERREDSKOMMUNER 193 ANDRE AV DETTE:RENTER 1166 AV DETTE:SKATTER/ALM.AVG EGNE AVDELINGER 329 INNTEKTER I SAMB. MED NYB. MV 3277 AV DETTE: SALG FAST EIENDOM 202 AV DETTE: OVERF. FRA STATEN 884 FINANSIERINGSINNT.KAP TIDL. REGNSK.M. OVERSK. MV. MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN 522 FORBRUK AV OVERFØRTE BEV. 196 FORBRUK AV FOND 1638 LAN AV FOND 3318 LAN AV KONTANTBEHOLDNINGEN 3622 FORBRUK AV LANEMIDLER 8037 ARETS REGNSK.M. UNDERSK. MV 0 BRUTTOINNT.FORRETNINGSDRIFT DRIFTSINNTEKTER 9419 AV DETTE:SALGS-/LEIEINNT INNTEKTER I SAMB. MED NYB.MV. 587 FINANSIERINGSINNTEKTER 1707 BRUTTOINNT. IALTH.K KR PR INNBYGG ER DRIFTSUTGIFTER H.K , SENTRALADMINISTRASJONEN 2270 UNDERVISNING 6557 HELSEVERN 1802 SOSIALE TJENESTER 6300 KIRKE- OG KULTURFORMAL 1140 UTBYGGINGS- OG BOLIGFORMAL 1779 YMSE FORMAL 2963 NETTOUTGIFTER H.K

223 13 PUBLISERING AV KORTIDSSTATISTIKK PA TELEDATA For at det skal vere mogleg for alle A hente inn opplysningar så snart tala er publiserte, gir Statistisk sentralbyrå no opplysningar om publiseringsstidspunkt i SSB-data, teledatabasen var. Ordninga som er etablert, er kort denne: (i) I fotskrifter til aktuelle tabellar oppgir vi når (dato og klokkeslett) nye tal kan ventast. (ii) Varsla dato for publisering blir korrigert så snart det blir klart at publiseringa må utsetjast. Normalt kan ei slik korrigering gjerast seinast 2 dagar før publiseringa. Ajourførte tabellar blir lagt inn i teledatabasen på det siste gitte publiseringstidspunktet. Anna form for publisering kan skje først på dette tidspunktet. Denne ordninga er førebels berre sett i verk for konsumprisindeksen, hovudtal for utanrikshandelen mod varer, volumindeksen for utanrikshandelen og lønsindeksen for industrien. Vi vil vurdere om andre korttidsdata skal takast med i ordninga dersom brukarane ber om det.

224 14 PUBLIKASJONAR UTSENDT I AUGUST 1988 BYGGEAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1988 (NOS 13;780). Gir hovedtall for igangsatte, fullførte og bygg under arbeid. Publikasjonen inneholder dessuten ny statistikk over godkjente ennå ikke igangsatte bygg. Sidetall 55. Arsabbonnement 160 kr, kan bestilles direkte fra Statistisk Sentralbyrå. 'Enkelthefter er til salgs hos bokhandlere, 40 kr ISBN ISSN HVEM REISER IKKE PA FERIE? EN ANALYSE AV IKKE-REISENDE I NORGE, SVERIGE, DANMARK OG FINLAND/Ragni Hege Kitterød (RAPP; 88/8). Publikasjonen tar for seg personer som ikke reiser på ferie i løpet av ett år i fire nordiske land, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den viser utviklingen i andelen ikke- reisende i løpet av og 1980-tallet og sammenligner situasjonen i de ulike land og for ulike grupper av befolkningen. Sidetall 47, 40 kr ISBN ISSN JORDBRUKSSTATISTIKK 1986 (NOS 13;775). Gir opplysninger om areal og husdyrhold. Dessuten opplysninger om produksjon, priser, lønninger m.m. I tillegg er det med tabeller over arbeidsinnsats i jordbruket. Sidetall 129, 45 kr ISBN ISSN KOMMUNESTYREVALGET 1987 (NOS B; 765). I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram detaljerte resultater over valgdeltakingen og over fordelingen av stemmer, representanter og kandidater etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget 13. og 14. september Publikasjonen inneholder ellers en del tabeller fra en utvalgsundersøkelse som SSB har gjort om valgdeltakingen blant førstegangsvelgere og utenlandske statsborgere. Sidetall 171, 50 kr ISBN ISSN SKOGAVVIRKNING TIL SALG OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (NOS B; 779). Gir kommunetall for avvirket kvantum fordelt på sortiment og fordelt etter treslag og kjøpergrupper. Sidetall 62, 40 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/6). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 124, 20 kr ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/7). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 112, 20 kr ISSN VAREHANDELSSTATISTIKK 1986 (NOS B; 782). Gir opplysninger om tallet på bedrifter, sysselsetting ok omsetning i de enkelte bransjer, fordelt etter bedriftenes beliggenhet, størrelse og eierform. Publikasjonen inneholder også opplysninger om varefordeling i de enkelte bransjer, prisindekser mv. Sidetall 81, 40 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

225 15 PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING I SEPTEMBER 1988 I serien Noregs offisielle statistikk (NOS): Commodity List Edition in English of Statistikk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 (NOS B; 788) Industristatistikk 1986 Hefte II Varetal Sidetal 173 (NOS B; 781) 50 kr Utenrikshandelen 1987 Hefte I Sidetal 358 (NOS B; 783) 70 kr Lønnstatistikk 1987 Sidetal 116 (NOS B; 786) 45 kr Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1988 Statistikk og analyse Sidetal 70 (NOS B; 794) 40 kr Regional dødelighet Sidetal 58 (NOS B; 790) 40 kr I serien Rapportar frå Statistisk Sentralbyrå (RAPP): Four papers on the Theory of Unemployment Sidetal 149 (RAPP; 87/11) 50 kr Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Sidetal 64 (RAPP; 88/13) 40 kr Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86 Sidetal 56 (RAPP; 88/14) 40 kr BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte kr Statistisk månedshefte It Månedsstatistikk over utenrikshandelen Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall ff Økonomiske analyser tt Nye distriktstal (pr. fylke) " Kvartalsvis byggearealstatistikk tr Samfunnsspeilet it 75 30

226 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 00 Generelle emne, nasjonalt 01 Generelle emne, regionalt 09 Andre generelle emne 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 10 Ressurs- og miljørekneskap og andre generelle ressurs- og miljoemne 11 Areal 12 Energi 13 Luft 14 Vatn 15 Mineral 16 Skog og planteliv 17 Dyreliv 18 Naturmiljø - levekår og Økonomi 19 Andre ressurs- og miljøemne 30 Generelle sosioøkonomiske emne 31 Folketeljingar 32 Arbeidskraft 33 Lon 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 36 Bustader og butilhøve 39 Andre sosioøkonomiske emne 4 N/ERINGSOKONOMISKE EMNE 40 Generelle næringsøkonomiske emne 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 43 Byggje- og anleggsverksemd 44 Utanrikshandel 45 Varehandel 46 Samferdsel og reiseliv 47 Tenesteyting 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhove og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0 Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien ISSN

227 Nr. 11/88 7. november 1988 HORDALAND INNHALD Emne 25 Side Barnehagar, 1987 (K) 1 41Landbruksvikarordninga, 1987 (K) 4 41Skogsvegar for motorkøyrety, 1987 (K) 5 44Utanrikshandelen, 1987 (K) 6 51Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-august 1988 (K) 8 51Skatterekneskap. Innbetalt og fordelt skatt, januar-september 1988 (K) 11 Publikasjonar utsendt i september Publikasjonar under utsending i oktober Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal.

228 ND Hordaland 1 BARNEHAGAR 1987 Den 15. desember 1987 hadde barn plass i barnehage i Hordaland. Det vil seie at 33 prosent av alle barn under 7 år i fylket hadde plass i barnehage. Dette var ein auke på 2 prosentdelar frå året for. Tilsvarande tal for landet under eitt var 31 prosent. 14 prosent av barna i Hordaland hadde heildagsplass, dvs. frammøtetid meir enn 30 timar pr. veke. Det tilsvarande talet for heile landet var 15 prosent. Prosentdelen av barn i heildagsbarnehage i fylkét gjekk opp med 2 prosentdelar frå året for. Av kommunane i fylket hadde Eidfjord den høgaste barnehagedekninga, med plass til 77 prosent av alle barn under 7 år. Lågast dekning hadde Osterøy, der 6 prosent av barna hadde plass i barnehage. Ulvik hadde best dekning av heildagsplassar, 30 prosent. I 3 kommunar var det ikkje barn i heildagsbarnehage, mot 4 kommunar året for. Det var 434 barnehagar i Hordaland i desember Det var 35 fleire enn året for. Det var tilsette i barnehagane. Av desse hadde 840 førskulelærarutdanning.

229 2 Tabell 1. Barnehagar etter eigar, tilsette og barn i barnehagar. Kommune Hordaland Barn i Barn i barnehagar Barnehagar Tilsette barne- pr barn hagar 0-6 år Kommune Av dette Av dette Med frammed møtetid I alt Offent- Pri- I alt før- I alt I alt pr. veke lege vate skule- 31 timer lærar- og meir utdanning Heile fylket Bergen 186 Etne 6 Olen 4 Sveio 8 B0mlo 9 Stord 10 Fitjar 4 Tysnes. 7 Kvinnherad 20 Jondal 1 Odda 8 Ullensvang 10 Eidfjord 4 Ulvik 1 Granvin 2 Voss 17 Kvam 13 Fusa 9 Samnanger 2 Os 14 Austevoll 8 Sund 13 Fjell 13 Askøy 9 Vaksdal 7 Modalen 1 OsterOy 3 Meland 9 Øygarden 3 Radøy 6 Lindås 20 Austrheim 2 Fedje i Masfjorden '

230 3 Tabell 2. Barn i barnehagar etter alder/frammøtetid. Kommune Hordaland Kommune I alt Alder Frammøtetid pr. veke , timar år år år år timar timar timar og meir Heile fylket Bergen Etne Olen Sveio B0mlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen , Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

231 ND Hordaland 4 LANDBRUKSVIKARORDNINGA 1987 Oppgåver til Statistisk sentralbyrå viser at det pr. 31. desember 1987 var tilsett 40 landbruksvikarar i kommunane i Hordaland. Av desse var 31 tilsette på heiltid. 31 av fylkets 34 kommunar hadde landbruksvikar i arbeid. I alt fekk 737 brukarar landbruksvikarhjelp i 1987, mot 746 året før. Talet på brukarar som fekk hjelp av di dei var sjuke var 367 i 1987, mot 386 i Utgiftene til landbruksvikarordninga i Hordaland var til saman 5,3 mill. kroner i Staten dekte 2,5 mill. kroner av utgiftene og kommunane 1,8 mill. kroner. Resten, vel 1,0 mill. kroner, vart dekte av dei brukarane som fekk hjelp. Tal for heile landet og kvart fylke er gitt i Statistisk ukehefte nr. 41, Landbruksvikarordninga i Hordaland. Kommune Kommune Landbruksvikarar i arbeid pr. Brukarar som Brutto 31. desember fekk hjelp utgifter På i Av desse grunn kroner I alt på heiltid I alt av sjukdom e Bergen Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda, Ullensvang og Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Sund og Fjell Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden RadOy Lindås Austrheim Masfjorden

232 ND Hordaland 5 SKOGSVEGAR FOR MOTORKØYRETY 1987 Statistisk sentralbyrås samandrag viser at det i Hordaland fylke blei nybygd og ombygd i alt 71 km skogsvegar for motorkøyrety i 1987, fordelt på 90 anlegg. Anleggsutgiftene var 8,5 mill. kroner. Offentlege tilskot utgjorde 4,2 mill. kroner. Opplysningar om bygging av skogsvegar blir elles gitt i publikasjonen Skogstatistikk 1987, som vil kome ut vinteren Skogsvegar for motorkøyrety Hordaland Kommune Tal anlegg Heilårs bilvegar Vinterbilvegar og traktorvegar Lengd LengdTalLengd Lengd nyanlegg ombygging anlegg nyanlegg ombygging I ALT Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal _ 1) Odda Ullensvang Ulvik Granvin i. Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll AskOy Vaksdal Modalen OsterOy Meland Lindås egistrert ti. egare

233 ND Hordaland 6 UTANRIKSHANDELEN 1987 Tala for innførsel og utførsel bygger for det meste på opplysningar frå tolldeklarasjonane som importørar og eksportørar må gi til tollvesenet ved innførsel og utførsel av varer. Ved fordelinga av utanrikshandelen på tollstader blir varer som er komne til ein tollstad og sende med tollpass vidare til ein annan, rekna som innførte ved den siste tollstaden, der varene blir tollbehandla. Utførselen omfattar dei varene som er utført ved kvar tollstad. Varer som ikkje blir utførte på eksportøren sin heimstad, men t.d. sende til ein annan tollstad og ført ut derifrå, blir registrert som utført ved den siste tollstaden. Eksport direkte frå og import direkte til fangstfelta, Noregs kontinentalsokkel og Svalbard er ikkje med i tala i Nye distriktstal. (SITC-Rev.2). Varegrupperinga er i samsvar med den internasjonale handelsstatistiske nomenklaturen

234 7 INNFØRSEL OG UTFORSEL ETTER VAREGRUPPE. TOLLSTAD HORDALAND HANDELSDISTRIKT TOLLSTAD I ALT MAT- VARER, DRIKKE- VARER OG TOBAKK RRVARER, BRENSEL, BORTSETT SMORE- FRR OLJER. KJEMISKE SPISELEGE ELEKTRISK PRO- VARER OG STROM DUKTAR BRENSEL MV. MASKINER BEAR OG YMSE BEIDDE TRANS FERDIG- VARER PORT VARER MIDLAR KR INNFØRSEL ABSOLUTTE TAL HEILE FYLKET PST. AV HEILE LANDET NORDRE SUNNHORDLAND H.D STORD ODDA N.D ODDA BERGEN H.D , BERGEN RELATIVE TAL HEILE LANDET HEILE FYLKET UTFORSEL ABSOLUTTE TAL HEILE FYLKET PST. AV HEILE LANDET , NORDRE SUNNHORDLAND H.D STORD ODDA H.D ODDA. OOOOO evo.omods.ompeos BERGEN H.D. 4a...o BERGEN RELATIVE TAL.....e HEILE LANDET HEILE FYLKET KILDE : NOS UTENRIKSHANDEL.

235 8 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR-AUGUST 1988 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for utrekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabellane inneheld tal for skatteinngang "hittil i år", og for dei 3 siste månadene samla. Ei ny oppgjersordning for forskotstrekk av skatt har gjort at det blir forskyvingar i månadsstatistikken mellom juni-august Tal for dei enkelte månadene er derfor ikkje tilgjengeleg. Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av dei beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokfort sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokforing og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i Lon og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

236 TABELL 1. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - AUGUST MILL. KR. ENDRING I PROSENT I OLJE- HOVE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR- FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MV. - MUNEN MUNEN 12 HORDALAND 8833,0 2096,4 63,8 1806,1 2418,4 1067,2 1443, BERGEN 5491,8 1201,8 27,8 1052,5 1672,6 661,7 901, ETNE 56,5 16,0 0,4 13,3 10,8 7,2 9, OLEN 47,6 12,8 0,4 10,7 9,3 6,1 8, SVEIO 58,6 17,8 1,4 15,0 7,8 7,8 10, BOMLO 122,9 35,2 5,3 27,6 25,8 14,8 19, STORD 408,4 84,1 1,0 73,8 143,9 45,7 60, FITJAR 45,4 11,5 0,5 11,1 9,7 5,6 7, TYSNES 37,6 10,8 1,3 8,2 7,4 4,9 6, KVINNHERAD 222,2 64,7 1,9 48,8 49,9 25,1 33, JONDAL 16,3 5,5 0,3 3,5 2,8 1,9 2, ODDA 171,9 42,2 0,3 34,9 48,5 20,1 25, ULLENSVANG 55,1 15,5 0,3 13,5 10,1 6,8 9, EIDFJORD 36,1 19,8-4,2 3,1 3,2 5, ULVIK 25,5 11,3 0,1 4,0 3,7 2,6 3, GRANVIN 14,3 4,0 0,2 3,3 3,1 1,7 2, VOSS 242,5 62,8 0,6 52,7 60,3 28,7 37, KVAM 140,3 37,8 1,0 31,7 32,3 16,7 22, FUSA 61,2 16,5 0,8 13,6 11,9 7,9 11, SAMNANGER 34,2 10,6 0,1 8,4 4,6 4,5 6,0.._ OS 220,0 55,6 2,0 52,7 45,0 28,6 38, AUSTEVOLL 63,9 18,3 2,3 14,5 12,6 7,9 10, SUND 64,0 18,0 1,6 17,2 9,5 8,4 10, FJELL 249,3 61,7 3,7 59,6 56,6 30,7 40, ASKØY 273,2 74,8 4,2 72,4 43,8 35,2 46, VAKSDAL 80,7 22,9 0,4 17,4 18,7 9,2 12, MODALEN 9,9 4,9-1,3 1,1 1,0 1, OSTERØY 110,0 29,9 0,8 27,8 20,5 13,7 18, MELAND 63,7 16,5 0,4 16,7 12,7 7,8 10, ØYGARDEN 41,8 12,6 1,1 9,5 5,9 5,6 8, RAM 61,0 17,0 0,5 15,8 9,5 8,0 10, LINDAS 199,3 53,8 1,6 48,8 37,1 25,4 34, AUSTRHEIM 64,4 14,2 1,1 12,1 21,2 7,3 9, FEDJE 11,1 3,2 0,3 2,6 2,0 1,5 1, MASFJORDEN 32,5 12,0 0,1 6,7 4,5 3,9 5,

237 10 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JUNI - AUGUST MILL. KR. NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDJNER AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIM- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOA- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND 2211,3 483,4 24,2 422,2 716,2 245,7 343, BERGEN 1382,6 284,2 10,4 248,4 485,1 152,0 212, ETNE 14,4 3,7 0,2 3,1 3,5 1,7 2, OLEN 10,8 2,7 0,1 2,3 2,9 1,2 1, SVEIO 17,9 5,0 0,5 4,3 3,3 2,2 3, BOMLO 35,3 10,2 2,0 7,5 7,9 4,1 5, STORD 108,9 19,4 0,4 17,0 46,8 10,7 15, FITJAR 12,0 2,9 0,2 2,8 3,0 1,4 1, TYSNES 10,3 3,0 0,5 2,1 2,4 1,1 1, KVINNHERAD 53,5 12,8 0,7 11,4 14,9 5,9 8, JONDAL 3,8 1,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0, ODDA 38,7 7,8 0,1 6,4 14,8 3,9 5, ULLENSVANG 13,8 3,7 0,1 3,3 2,9 1,6 2, EIDFJORD 4,1 1,1-0,9 0,9 0,5 0, ULVIK 4,7 1,2-1,0 1,2 0,5 0, GRANVIN 3,4 0,9 0,1 0,7 1,0 0,4 0, VOSS 55,2 12,6 0,2 10,5 17,8 5,9 8, KVAM 33,9 8,3 0,4 6,8 9,8 3,7 5, FUSA 18,2 4,6 0,4 3,8 4,5 2,2 3, SAMNANGER 7,5 2,0-1,7 1,3 1,0 1, OS 53,5 12,5 0,8 11,6 14,1 6,4 8, AUSTEVOLL 17,3 5,0 0,9 3,9 3,8 2,0 2, SUND 17,1 4,7 0,6 4,3 3,1 2,1 2, FJELL 61,6 13,8 1,4 12,8 18,4 6,8 9, ASKØY 73,3 19,6 1,6 18,7 13,5 9,1 12, VAKSDAL 18,3 4,6 0,1 3,8 5,0 2,1 2, MODALEN 1,2 0,3-0,3 0,3 0,2 0, OSTERØY 28,8 7,6 0,3 7,2 6,1 3,4 4, MELAND 18,1 4,5 0,2 4,5 4,2 2,1 2, ØYGARDEN 11,2 3,3 0,4 2,6 2,0 1,4 1, RADØY 15,2 4,0 0,2 3,7 2,8 2,0 2, LINDAS 44,4 11,6 0,6 10,5 8,8 5,6 7, AUSTRHEIM 15,4 2,8 0,4 2,2 7,2 1,3 1, FEDJE 2,9 0,8 0,1 0,6 0,6 0,4 0, MASFJORDEN 4,0 0,8 0,1 0,7 1,6 0,4 0,5

238 1 1 SKATTEREKNESKAP. INNBETALT OG FORDELT SKATT JANUAR-SEPTEMBER 1988 Statistisk sentralbyrå sin skatterekneskapsstatistikk byggjer på skjemaet for månadsoppgjeret over innbetalte og fordelte skattar og avgifter frå kommunekasserarane. SSB får desse oppgåvene frå Skattedirektoratet. Statistikken omfattar og månadlege oppgåver for sjømannsskatt, oppgåver for utrekna arbeidsgivaravgift for tilsette i staten og oppgåver for oljeskatt.. Statistikken omfattar ikkje indirekte skattar. Tabell 1 inneheld tal for skatteinngang for januar-september 1988, og tabell 2 for siste månad. Vidare blir det vist endringstal i hove til same perioden året for. Tal for heile landet blir gitt i Statistisk Ukehefte. Med "skatteinngang i alt" meiner ein summen av dei beløpa som er bokførte som fordelt skatt i skatterekneskapen, og bokført sjømannsskatt. Ved samanlikning med tal for bokførte skatteinntekter i kommunerekneskapane, kan tidspunkt for bokføring og endringar i nøklane for fordeling mellom skattekreditorane gje avvik mellom desse tala og dei som er gitt i statistikken. I tala for skatteinngangen er dessutan ikkje rente- og innfordringsutgifter trekt ut. Endringane over året i dei innbetalte og fordelte skattane vil bli påverka av endringar i løn og sysselsetting, og av forhold knytta til skattereglar og betalingsordninga.

239 12 TABELL 1. INNBETALT OG FORDELT SKATT, JANUAR - SEPTEMBER MILL. KR ENDRING I PROSENT I OLJE- HOYE TIL SAME SKATT, PERIODEN ARET FOR ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- SKATTE- ORDINÆR ORDINÆR INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT INNGANG SKATT SKATT I ALT PRIMÆR- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, I ALT TIL TIL KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- PRIMÆR- FYLKES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT KOM- KOM- NR. KOMMUNE MIL MUNEN MUNEN 12 HORDALAND 10714,1 2523,1 71,8 2190,0 2958,1 1239, , BERGEN 6626,0 1436,1 31,3 1260,1 2059,7 789,7 1078, ETNE 69,4 19,6 0,5 16,3 13,1 8,8 11, OLEN 57,4 15,4 0,4 13,0 11,2 7,3 10, SVEIO 73,5 22,0 1,6 18,8 9,7 9,9 13, BOMLO 150,9 43,0 5,9 34,2 30,9 18,3 24, STORD 468,5 95,2 1,2 83,3 168,3 51,9 69, FITJAR 55,4 14,2 0,5 13,7 11,2 7,0 9, TYSNES 46,0 13,2 1,4 10,1 9,1 5,9 7, KVINNHERAD 283,6 80,5 2,2 63,5 62,5 32,7 44, JONDAL 20,2 6,6 0,4 4,4 3,5 2,4 3, ODDA 215,1 52,6 0,3 43,8 59,8 25,4 33, ULLENSVANG 69,3 19,3 0,4 17,0 12,8 8,5 11, EIDFJORD 40,2 20,8-5,2 4,0 3,7 6, ULVIK 30,1 12,6 0,1 5,0 4,6 3,1 4, GRANVIN 17,7 4,9 0,2 4,1 3,8 2,1 2, VOSS 298,1 77,7 0,6 65,6 71,2 35,8 47, KVAM 172,7 46,3 1,2 39,1 39,4 20,7 27, FUSA 75,3 20,3 0,9 16,8 14,7 9,7 13, SAMNANGER 42,9 13,2 0,1 10,7 5,5 5,8 7, OS 270,6 68,3 2,2 65,0 54,4 35,4 47, AUSTEVOLL 77,3 21,9 2,6 17,6 15,6 9,4 12, SUND 79,8 22,3 1,8 21,3 11,9 10,5 13, FJELL 303,4 74,9 4,2 72,8 68,0 37,5 50, ASKØY 343,3 94,2 4,8 91,8 52,3 44,8 60, VAKSDAL 97,0 27,3 0,4 21,2 22,0 11,2 15, MODALEN 10,8 5,1-1,4 1,4 1,1 1, OSTERØY 134,0 36,3 0,9 33,8 25,0 16,7 22, MELAND 77,5 20,0 0,5 20,3 15,2 9,5 12, ØYGARDEN 51,6 15,5 1,2 11,9 7,4 6,9 9, RADØY 76,2 21,4 0,5 19,8 11,5 10,0 13, LINDAS 245,7 66,5 1,8 61,1 43,3 31,8 43, AUSTRHEIM 81,2 17,7 1,3 15,2 26,9 9,2 12, FEDJE 13,4 3,9 0,3 3,1 2,4 1,8 2, MASFJORDEN 40,2 14,2 0,2 8,7 5,4 5,0 7,

240 13 TABELL 2. INNBETALT OG FORDELT SKATT, SEPTEMBER MILL. KR NR. KOMMUNE OLJE- SKATT, ORDINÆR AV DETTE MEDLEMS- ARBEIDS- ORDINÆR INN- SKATTE- SKATT KOM- AVGIFT GJEVAR- SKATT TEKTS- INNGANG TIL MUNAL TIL AVGIFT TIL SKATT I ALT PRIM- SJØ- FOLKE- TIL FYLKES- STAT, KOM- MANNS- TRYGDA FOLKE- KOM- FELLES- MUNEN SKATT TRYGDA MUNEN SKATT MV. 12 HORDALAND 1881,2 426,7 8,0 383,9 539,7 222,3 308, BERGEN 1134,2 234,3 3,5 207,6 387,1 128,0 177, ETNE 13,0 3,6 0,1 3,1 2,3 1,7 2, OLEN 9,8 2,6-2,3 2,0 1,2 1, SVEIO 14,9 4,3 0,2 3,8 1,9 2,0 2, BOMLO 28,0 7,8 0,7 6,6 5,1 3,6 4, STORD 60,2 11,1 0,1 9,5 24,4 6,1 9, FITJAR 10,0 2,7 0,1 2,6 1,6 1,3 1, TYSNES 8,4 2,4 0,2 1,9 1,7 1,0 1, KVINNHERAD 61,4 15,8 0,2 14,7 12,6 7,7 10, JONDAL 3,9 1,1-0,9 0,7 0,5 0, ODDA 43,2 10,4-8,9 11,3 5,3 7, ULLENSVANG 14,2 3,9-3,5 2,7 1,7 2, EIDFJORD 4,1 1,0-1,1 0,8 0,5 0, ULVIK 4,7 1,3-1,1 0,9 0,6 0, GRANVIN 3,4 0,9-0,8 0,7 0,4 0, VOSS 55,6 14,9 0,1 12,9 10,9 7,1 9, KVAM 32,4 8,5 0,1 7,4 7,1 3,9 5, FUSA 14,1 3,7 0,1 3,2 2,8 1,8 2, SAMNANGER 8,7 2,5-2,3 0,9 1,2 1, OS 50,6 12,7 0,3 12,3 9,4 6,8 9, AUSTEVOLL 13,4 3,6 0,3 3,0 3,0 1,6 2, SUND 15,7 4,2 0,2 4,1 2,4 2,1 2, FJELL 54,2 13,2 0,5 13,2 11,4 6,8 9, ASKØY 70,1 19,4 0,5 19,4 8,5 9,5 13, VAKSDAL 16,3 4,4-3,8 3,4 2,0 2, MODALEN 0,9 0,2-0,2 0,3 0,1 0, OSTERØY 24,0 6,4 0,1 6,0 4,5 3,0 4, MELAND 13,8 3,6 0,1 3,6 2,6 1,7 2, ØYGARDEN 9,8 2,9 0,1 2,4 1,5 1,3 1, RADØY 15,2 4,3 0,1 4,0 2,1 2,0 2, LINDAS 46,4 12,7 0,2 12,3 6,2 6,4 8, AUSTRHEIM 16,7 3,4 0,1 3,1 5,7 1,9 2, FEDJE 2,3 0,7-0,5 0,4 0,3 0, MASFJORDEN 7,7 2,3-2,0 0,9 1,1 1,5

241 14 PUBLIKASJONAR UTSENDT I SEPTEMBER 1988 BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1987 HEFTE III OVER- SIKT (NOS B; 764). Publikasjonen gir en samlet oversikt over området befolkningsstatistikk. Den gir tall for ekteskap, fødsler, dødsfall og flyttinger for hele landet, landsdeler og fylker. Sidetall 131, 45 kr ISBN ISSN DRIFTS- OG YRKESSTRUKTUREN I JORDBRUKET 1985/86/Berit Bjorlo, Audun Loen og Elin Ouren (RAPP; 88/14). I rapporten er det beskrevet et nytt opplegg for driftsforminndeling i jordbruket. Opplegget er brukt til å beskrive driftsstrukturen i jordbruket i 1985/86. Videre er det vist hvordan driften på bruket er tilpasset ulike yrkesvalg utenom bruket. Sidetall 56, 40 kr ISBN ISSN FOUR PAPERS ON THE THEORY OF UNEMPLOYMENT /Fritz C. Holte (Rapp; 87/11). Her presenteres fire artikler basert på klassiske og keynesianske teorier om årsaker til arbeidsløshet. De danner grunnlag for en analyse av hvorfor det er så vanskelig å finne en Økonomisk politikk som kan redusere arbeidsledigheten i OECD-landene. Sidetall 149, 50 kr ISBN ISSN FYLKESTINGSVALGET 1987 (NOS B; 771). Publikasjonen gir detaljerte resultater over valgdeltaking og fordeling av stemmer og representanter etter parti ved Fylkestingsvalget 13. og 14. september For fylkesrepresentantene er det gitt opplysninger om navn, fordeling etter kjønn, alder og grove yrkesgrupper. Resultater fra valget til fylkes-. utvalget, og opplysninger fra en intervjuundersøkelse er også tatt med. Sidetall 135, kr 45 ISBN ISSN KREDITTMARKEDSSTATISTIKK PRIVATE KREDITT- FORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1986 (NOS B; 773). Gir en samlet oversikt over regnskapene for de private kredittforetakene (bl.a. kredittforeningene) og de private finansieringsselskapene med spesifikasjoner bl.a. av utlån etter låntakersektor og -næring. Dessuten gis det regnskapstall for hvert enkelt av de private kredittforetakene. Publikasjonen gir også analysefigurer og -tabeller. Sidetall 109, kr 45 ISBN ISSN INDUSTRISTATISTIKK 1986 HEFTE II VARETALL (NOS B; 781). Inneholder detaljerte oppgaver over produksjon av varer og forbruk av brensel og viktige råstoffer. Varenomenklaturen inngår også. Sidetall 173, kr 50 ISBN ISSN LØNNSSTATISTIKK 1987 (NOS B; 786). Gir en oversikt over all lønnsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå for Sidetall 116, 45 kr ISBN ISSN LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLE- VERKET 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 740). Sidetall 46, kr 30 ISBN ISSN OLJE- OG GASSVIRKSOMHET 2. KVARTAL 1988 STATISTIKK OG ANALYSE (NOS B; 794). Publikasjonen blir utgitt kvartalsvis og inneholder om lag 30 tabeller som gir viktig informasjon om utvikling på norsk kontinentalsokkel, også årsstatistikk. I en tekstdel gis en redegjørelse for statistisk behandling av oljevirksomheten og en analyse av investeringsaktivitet, produksjon, markedsutviklingen for olje og gass. Sidetall 70, 40 kr ISBN ISSN REGIONAL DODELIGHET (NOS B; 790). Gir opplysninger om dødelighetsforholdene i de enkelte fylker for de viktigste grupper av dødsårsaker. For å kunne sammenlikne dødelighetsratene fra fylke til fylke er det foretatt standardberegninger etter samme prinsipper som i tidligere regionale undersøkelser. Sidetall 58, 40 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/8). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste mined eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 112, 20 kr ISSN UTENRIKSHANDEL 1987 HEFTE I (NOS B; 783). Gir opplysninger om innførselen og utførselen av varer fordelt på henholdsvis produksjonsland og forbruksland. Sidetall 358, 70 kr ISBN ISSN PUBLIKASJONER UNDER UTSENDING I OKTOBER 1988 AKTUELLE SKATTETALL 1988 (RAPP; 88/24). Sidetall 42, 30 kr BARNETALL I EKTESKAP (RAPP; 88/21). Sidetall 39, 30 kr BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1988 HEFTE II FOLKE- MENGD 1. JANUAR (NOS B; 789). Sidetall 150, 50 kr BYGGEAREALSTATISTIKK 2. KVARTAL 1988 (NOS B; 796). Sidetall 55, 40 kr FERIEUNDERSOKELSEN 1986 (NOS B; 742). Sidetall 162, 45 kr LEVEKARSUNDERSØKELSEN 1987 (NOS B; 772). Sidetall 232, 55 kr LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 795), Sidetall 129, 45 kr LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDS- TAKERE PR. 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 792). Sidetall 94, 40 kr SKATTER OG OVERFORINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ARENE (RAPP; 88/20). Sidetall 64, 40 kr KOMMENTARER TIL STANDARD FOR INNDELING ETTER SOSIOØKONOMISK STATUS (RAPP; 88/18). Sidetall 49, 40 kr PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

242 15 BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1987 fastsett til: Pr. år Pr. hefte Statistisk ukehefte OOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOO OOOOO kr Statistisk månedshefte OOOOOOOO OOOOO OOOOOO. OOOOO " Månedsstatistikk over utenrikshandelen " Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall økonomiske analyser OOOOO OOOOOOOOOO tt Nye distriktstal (pr. fylke) It Kvartalsvis byggearealstatistikk OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO " Samfunnsspeilet 75 30

243 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 PRIS PR. AR KR 90,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOOKONOMISKE EMNE 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 31 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Lon 30 Generelle.sosioøkonomiske emne 34 Personleg inntekt og formue 3:5 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJO 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og 4 NÆR1NGSOKONOMISKE EMNE miljøemne 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, ksergverksd ri ft industri, og kraftforsyning 14 Vatn 15 Mineral 43 Byggie- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv 47 Tenesteyting økonomi 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre nteringsokonomiske emne 5 SAMFUNNSOKONOMISKE EMNE 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsokonorniske emne 51 Offentleg forvaltning emne 21 Befolkning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 22 Helsetilhøve og helseteneste 53 Konjunkturar 23 Utdanning og skolevesen 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 24 Kulturelle till love, generell - tidsbruk, ferie og fritid 6 SAMFUNNSORGAN ISATORISKE EMNE 25 Sosiale tilhove og sosialvesen 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 26 Rettstilhove og rettsvesen 61 Administrative emne 27 Levekår elles 62 Politiske emne 29 Andre sosiodemografiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne ST ANDAROTEIKN Tal er umogleg Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Oppgåve manglar FOrebels tal Oppgåve manglar førebels Brot i den loddrette serien Tal kan ikkje offentliggjera:st Brot i den vassrette serien Null ISSN

244 Nr. 12/88 5. desember 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Folketalet i kommunane, 1. oktober 1988 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. september 1988 (K) 3 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, (K) 4 25 Hjelpeordningar for heimane, 1987 (K) '5 26 Overformynderia. Midlar forvalta, 31. desember 1987 (K).9 62 Kommunale utval, (K) 11 Publikasjonar utsendt i oktober Publikasjonar under utsending i november Tilføyinga (K) viser at tabellen inneheld kommunetal. Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kjelde når oppgåver f rå dette heftet vert gjengitte.

245 Folketalet i kommunane 1. oktober 1988 Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketal 1. juli 1988 og førebels oppgåver over fødslar, dødsfall og flyttingar i månadene juli-september, laga eit oversyn over folkemengda i dei einskilde kommunane 1. oktober Eit samla oversyn over folkemengda i dei einskilde fylka pr. 1. juli og 1. oktober 1988, og endringane i tredie kvartal, er publiserte i Statistisk ukehefte nr. 46, Ved vurdering av dei regionale tala må ein ta omsyn til at det er eit etterslep, særleg av flyttemeldingar, for Oslo folkeregister. Dette tyder at kommunar med utflytting til Oslo kan få forverra flyttebalanse. Tabell 1. Folkemengd 1. oktober 1988 og endringane i 3. kvartal. Kommune. Hordaland Endringar i 3. kvartal 1988 Folke- Folke- Nr. Kommune mengd Fødsels- Netto- Folke Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- inn- til ) skot tingar tingar flytting vekst Hordaland Bergen Etne Olen Sveio B0mlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad li Jondal i Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger , 0s Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radq Lindas Austrheim Fedje Masfjorden , ) Tala er korrigerte for endringar i 2. kvartal som ikkje var komne med ved forrige framrekning.

246 2 Tabell 2. Folkemengd 1. oktober 1988 og endringane hittil i Kommune. Hordaland Folke- Endringar hittil i 1988 mengd Folke- Nr. Kommune 1.1. Fødsels- Netto, Folke- mengd 1988 Fødde Døde over- Innflyt- Utflyt- (Endelege skot tingar tingar flytgig végi 1 4 tal) 12 Hordaland Bergen Etne Olen Sveio Bollo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland mien R y Lindas Austrheim Fedje Masfjorden

247 ND Hordaland 3 GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1988 Statistisk sentralbyrås statistikk over grunnskolar 1. september 1988 viser at det var 377 grunnskolar i Hordaland fylke. Av desse var 268 barneskolar, 60 kombinerte barne- og ungdomsskolar og 49 ungdomsskolar. Av elevane ved desse skolane fekk grunnskoleutdanning på klassesteget og 66 på 10. klassesteget, til saman elevar. Samanlikna med Aret før var det 941 færre elevar på klassesteget, som gjev ein nedgang på 1,8 prosent, mens det var 256 færre elevar i det 10. frivillige skoleåret, eller ein nedgang på 79,5 prosent. Størst nedgang i elevtalet var det i kommunane Masfjorden med 8,0 prosent, Austrheim med 7,9 prosent og Jondal med 6,3 prosent, mens kommunane Tysnes, Samnanger og Granvin hadde størst auke med i same følgd 3,9 prosent, 2,9 prosent og 2,8 prosent. Av dei 34 kommunane i fylket var det 12 som hadde elevar på 10. klassesteget. Eit oversyn over skoleskyssen i fylket viser at 22 prosent av elevane hadde skyss heile året. For heile landet var tilsvarande tal 24 prosent. HOgast låg Masfjorden kommune med 85 prosent, mens Stord med 12 prosent låg nedst. Det var framandspråklege elevar 1 Hordaland fylke, delt på 22 kommunar. Flest elevar hadde Bergen med 898, deretter kom Os med 21 framandspråklege elevar. kvartal Fleire opplysningar vil bli gjevne i publikasjonen Grunnskolar 1988, som vil kome ut i 1. Grunnskolar 1. september Skolar etter skoleslag og elevar etter klassesteg/skyss/framandspråkleg bakgrunn. Hordaland Skolar Elevar Prosent Kombi- elevar Framnerte med and- Kommune Barne- barne- Ungdoms skyss språk- I alt skolar og ung- skolari alt klasse- klasse- heile lege doms- steget steget skole- elevari' skolar året HEILE FYLKET Bergen Etne Olen Sveio mlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden Raditty Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Førebels tal.

248 ND Hordaland 4 NYNORSK SOM HOVUDMAL I GRUNNSKOLEN I Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk viser at 49,1 prosent av grunnskoleelevane i Hordaland hadde nynorsk som opplæringsmål i Dette var 0,1 prosentpoeng fleire enn i Dei 10 siste åra har nynorsk som opplæringsmål i grunnskolen gått fram frå 46,6 prosent av elevane til 49,1 prosent. Det var ein oppgang på 1,2 prosentpoeng i perioden og i perioden gjekk nynorsken fram med 1,3 prosentpoeng. Det var elevar med nynorsk som opplæringsmål i alle dei 34 kommunane i fylket i 1988, og i 32 av desse hadde fleirtalet av elevane opplæring på nynorsk. Elevar i grunnskolen med nynorsk som hovudmål i prosent av elevar i alt Hordaland Kommunar med elevar som Ar Endring brukte nynorsk som hovudmål HEILE FYLKET.. 46,6 47,8 47,7 48,6 48,8 49,0 49,1 2,5 1,2 1,3 Bergen 8,1 7,0 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9-1,2-1,1-0,1 Etne ,9 99,5 99,5 99,3 99,8 99,0 99,3 0,4 0,6-0,2 Olen 99,3 99,8 99,8 100,0 99,8 99,5 99,1-0,2 0,5-0,7 Sveio 98,8 99,1 99,4 99,6 99,7 99,7 99,6 0,8 0,3 0,5 Bømlo 99,3 99,5 99,6 99,6 99,9 99,6 99,8 0,5 0,2 0,3 Stord 99,298,6 98,8 99,2 98,7 98,3 98,8-0,4-0,6 0,2 Fitjar 99,8 99,6 99,4 100,0 99,8 99,8 100,0 0,2-0,2 0,4 Tysnes 99,2 99,598,1 97,9 95,7 97,5 97,6-1,6 0,3-1,9 Kvinnherad... 91,5 94,3 96,0 96,8 97,9 98,2 98,5 7,0 2,8 4,2 Jondal 100,0 96,2 98,9 96,4 97,4 98,9 98,9-1,1-3,8 2,7 Odda ,6 51,1 51,4 51,4 53,4 55,2 54,8 5,2 1,5 3,7 Ullensvang 1.00,0 99,5 99,5 99,3 99,6 99,6 99,4-0,6-0,5-0,1 Eidfjord... 97,6 100,0 100,0 99,2 99,2 98,4 100,0 2,4 2,4 - Ulvik. 98,4 99,4 100,0 100,0 99,3 100,0 98,4-1,0-1,0 Granvin 100,0 99,2 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 - -0,8 0,8 Voss 99,4 98,8 98,8 99,0 98,7 98,7 98,5-0,9-0,6-0,3 Kvam 99,5 98,4 99,3 99,6 99,3 99,7 99,6 0,1-1,1 1,2 Fusa 99,1 99,6 99,6 99,6 100,0 99,8 99,4 0,3 0,5-0,2 Samnanger ,0 99,7 100,0 99,7 99,7 99,7 99,4-0,6-0,3-0,3 Os 85,2 82,8 81,4 83,3 86,2 86,7 87,3 2,1-2,4 4,5 Austevoll 99,7 99,7 99,2 99,8 97,7 98,0 97,7-2,0 --2,0 Sund. 95,3 95,0 93,6 90,6 88,2 88,5 89, ,3-5,7 Fjell... 89,9 75,4 72,4 69,5 65,7 63,1 59,5-30,4-14,5-15,9 Askøy ,4 9,7 9,4 9,4 9,4 9,0 8,5-0,9 0,3-1,2 Vaksdal 99,0 99,7 99,5 99,6 100,0 100,0 99,4 0,4 0,7-0,3 Modalen 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0 93,9-6,1 --6,1 Osterøy 99,4 99,2 98,9 98,8 99,0 99,2 98,7-0,7-0,2-0,5 Meland 98,892,3 89,185,081,5 80,3 78,7-20,1-6,5-13,6 øygarden 99,898,5 98,5 98,196,1 97,2 97,7-2,1-1,3-0,8 RadOy 99,7 99,9 99,3 99,7 99,9 99,2 99,6-0,1 0,2-0,3 Lindås 90,3 84,1 82,7 81,8 81,0 79,7 79,9-10,4-6,2-4,2 Austrheim 96,9 96,6 97,5 96,2 95,8 95,7 96,1-0,8-0,3-0,5 Fedje ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Masfjorden 99,7 98,6 98,6 98,6 99,6 99,6 100,0 0,3-1,1 1,4

249 ND Hordaland 5 HJELPEORDNINGAR FOR HEIMANE 1987 I Hordaland var det heimar som fekk husmorvikarhjelp og heimar som fekk heimehjelp for eldre og uføre i Samanlikna med 1986 var det 62 farre 4tmar som fekk husmorvikarhjelp, og 256 fleire heimar som fekk heimehjelp for eldre og uføre. Ved utgangen av 1987 var 199 husmorvikarar i arbeid i Hordaland. Til saman utførte desse timeverk, dvs. 56 timeverk for kvar heim som fekk hjelp. Talet på heimehjelparar var 3 077, og desse utførte timeverk. Dette er 175 timeverk i gjennomsnitt for kvar heim som fekk hjelp, og 38 timeverk for kvar person 67 år og over i fylket. Dei tilsvarande tala for landet under eitt var 168 og 35. Tala for husmorvikarverksemda og heimehjelpen bor ein sjå i samanheng, då ordningane i mange kommunar går over i kvarandre. Utgiftene til hjelpeordningar for heimane var 207,1 mill. kroner for kommunane i Hordaland i 1987, ein oppgang på 8 prosent frå året for. Som for 1986 var det fleire av distriktskontora i Bergen som ikkje sendte inn oppgåver. Tala for Bergen er difor frå 1985.

250 Tabell 1. Husmorvikarteneste. Kommune Hordaland Kommune Husmor- Heimar som Timevikarar fekk hjelp verk Heile fylket Bergen Etne Olen Sveio Boomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sdnd Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

251 Tabell 2. Heimehjelp for eldre og uføre. Kommune Hordaland Timeverk Kommune Heime- Heimar som hjelparar fekk hjelp I alt Pr. heim Pr. innsom fekk byggjar 67 år hjelp og over Heile fylket Bergen Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden

252 Tabell 3. Brutto driftsutgifter til hjelpeordningar for heimane. Kommune. 1 0, kr Hordaland Kommune Brutto drifts- Husmorvikar- Heimehjelp Andre tiltak utgifter i alt teneste Heile fylket Bergen Etne Olen Sveio Beimlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askely Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindis Austrheim Fedje Masfjorden

253 ND Hordaland 9 OVERFORMYNDERIA. MIDLAR FORVALTA PR. 31. DESEMBER 1987 Overformynderia i Hordaland forvalta nær 182 mill.kr pr. 31. desember Umyndige åtte 54 prosent av dei forvalta midlane, andre personar åtte 9 prosent og offentlege legat og fond vel 36 prosent. Av den forvalta kapitalen var 31 prosent plassert i fordringar sikra i pant, 38 prosent I bankinnskott og 1 prosent i aksjar. Overformynderia forvalta midlar for umyndige ved årsskiftet Tal for heile landet er offentleggjort i Statistisk ukehefte nr. 45, Tabell 1. Forvalta midlar og talet på umyndige. Hordaland Kommune For offent- Umyndige med midlar I alt For For andre lege Under 18 tir umyndige personar legat I alt 18 år og over og fond kr kr 1 GOO kr I GOO kr HEILE FYLKET Bykommunar Bergen Heradskommunar Etne Olen Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda i) Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss, Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen * Osterøy Meland øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden ) Odda overformynderi har ikkje sendt inn oppgåve for 1986 og Det er difor brukt 1985-tal for denne kommunen

254 ND Hordaland 10 Tabell 2. Forvalta midlar etter plassering. 31. desember kr. Hordaland Kommune Fast Ford- eigedom Ihenderingar (etter havar- Andre I alt sikra frådrag obliga- Aksjar Bank aktiva i pant av sjonar gjeld) HEILE FYLKET Bykommunar Bergen Heradskommunaro Etne Olen OOOOO... OOOOO Sveio BOmlo OOOOO Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad JondLil, Odda ' Ullensvang Eidfjord Ulvik Chi:Li:win Voss Kw= Fulsa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell AskOy Vaksdal Modalen Osterøy M øygarden eland RadOy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden '1) SA note 1, tabell -1)

255 ND Hordaland 11 KOMMUNALE UTVAL Oppgåvene er samla inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av Forbrukar- og administrasjonsdepartementet for A gi Likestillingsombudet grunnlag for å vurdere oppnemningane i hove til paragraf 21 i likestillingslova, om representasjon av begge kjønn i alle offentlege utval mv. Det innsamla materialet viser at av utvalsmedlemer i Hordaland er 2 605, eller 37,4 prosent kvinner. I førre periode, , var prosentandelen kvinner 32,9. Gjennomsnittleg 27,0 prosent av utvala fyller ikkje minstekravet i lova, mot 36,8 prosent ved oppnemninga i Det blei oppnemnd i alt utval 1 Hordaland for perioden For heile landet er 36,1 prosent av i alt utvalsmedlemer kvinner, og gjennomsnittleg 28,5 prosent av utvala fyller ikkje minstekravet i likestillingslova. I førre periode var prosentandelen kvinner 31,9, og 37,5 prosent av utvala hadde skeiv kjønnssamansetjing i høve til lova. utval. Som utval er rekna utval med 3 eller fleire medlemer. Same person kan vere medlem i fleire I Statistisk ukehefte nr. 46, 1988 er det gitt tal for heile landet. I same hefte er samansetjinga av fylkeskommunale utval gitt.

256 12 Tabell 1. Kommunestyreperioden Utvalsmedlemer etter kjønn. Prosent kvinner. Utval som ikkje fyller minstekravet i lova når det gjeld samansetjing av medlemer 1). Utvalet sitt arbeidsområde og kommune. Hordaland Utval som ikkje fyller Utvalet sitt Utvalsmedlemer minstekravet i lova arbeidsområde Utval - Kommune Prosent i I alt Menn Kvinn. kvinner alt I alt Prosent Heile fylket , ,0 (1) Administrasjon og økonomi , ,0 (2) Undervisning , ,9 (3) Helsevern og sosial omsorg , ,8 (4) Kyrkje, kultur og fritid , ,2 (5) Teknisk sektor , ,9 (6) Kommunal og anna næringsdrift , ,6 (7) Andre arbeidsområde , ,8 Kommune 01 Bergen , ,1 11 Etne , ,6 14 ølen , ,8 16 Sveio , ,7 19 Bømlo , ,4 21 Stord , ,8 22 Fitjar , ,0 23 Tysnes , ,9 24 Kvinnherad , ,6 27 Jondal , ,5 28 Odda , ,9 31 Ullensvang , ,4 32 Eidfjord , ,6 33 Ulvik , ,5 34 Granvin , ,3 35 Voss , ,6 38 Kvam , ,2 41 Fusa , ,9 42 Samnanger , ,5 43 Os , ,5 44 Austevoll , ,1 45 Sund , ,4 46 Fjell , ,1 47 Askøy , ,6 51 Vaksdal , ,3 52 Modalen , ,4 53 Osterøy , ,4 56 Meland , ,0 59 Oy arden , ,6 60 R , ,0 63 Lindas , ,7 64 Austrheim , ,0 65 Fedje , ,9 66 Masfjorden , ,8 1) Omfattar berre utval med 3 eller fleire medlemer. Paragraf 21 i likestillingslova blei endra 14. desember 1967, men den nye regelen skulle gjelde frå 1. mai Alle oppnemningar som blei gjort før denne datoen skulle vurderast etter den gamle regelen. Derfor er tala vurdert etter følgjande minstekrav: - Utval med 3 medlemer; minst 1 av kvart kjønn. - Utval med fleire enn 3 medlemer; minst 2 av kvart kjønn.

257 13 Tabell 2. Kommunestyreperioden Utvalsmedlemer 1) etter utvalet sitt arbeidsområde. Kommune Kommune Utvalsmedlemer i alt Administra- Undersjon og visning aonomi Helse og SOS ial omsorg Utvalet sitt arbeidsområde Kyrkje, kultur, fritid Teknisk sektor Kommunal og anna rimringsdrift Andre arbeidsområde 6958 Hordaland Kommune 01 Bergen 11 Etne Olen Sveio Bomlo Stord Fitjar 23 Tysnes 24 Kvinnherad 27 Jondal 28 Odda 31 Ullensvang 32 Eidfjord 33 Ulvik 34 Granvin 35 Voss 45 Sund 46 Fjell 47 Askøy 51 Vaksdal 52 Modalen 53 Osterøy 56 Meland 59 Øygarden 60 Radoy 63 Lindas 64 Austrheim 65 Fedje 66 Masfjorden Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll ) Omfattar berre utval med 3 eller fleire medlemer '27 56

258 14 PUBLIKASJONAR UTSENDT I OKTOBER 1988 AKTUELLE SKATTETALL 1988 (RAPP; 88/24). Publikasjonen presenterer et tallmateriale som er bearbeidet og tilrettelagt med sikte på å belyse skattenivå og skattestruktur i Norge i historisk og internasjonalt perspektiv. Sidetall 42, 30 kr ISBN ISSN BARNETALL I EKTESKAP (RAPP; 88/21). Rapporten beskriver gifte kvinners barnetall på grunnlag av folketellingen Formålet er å oppdatere tilsvarende publikasjoner fra tellingene Tallene for en så lang periode er vanskelig å sammenlikne fordi både definisjoner og fødselsmønster har endret seg sterkt. Det er blitt færre med mange barn (5 eller flere) og færre barnløse. Sidetall 39, 30 kr ISBN ISSN BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1988 HEFTE II FOLKE- MENGD 1. JANUAR (NOS B; 789). Publikasjonen erstatter den tidligere publikasjonen Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember. Den gir tall for befolkning etter alder, ekteskapelig status og statsborgerskap for hele landet, fylker og kommuner. Sidetall 150, 50 kr ISBN ISSN BYGGEAREALSTATISTIKK 2. KVARTAL 1988 (NOS B; 796). Gir hovedtall for igangsatte, fullførte og bygg under arbeid. Publikasjonen inneholder dessuten ny statistikk over godkjente ennå ikke igangsatte bygg. Sidetall 55. Arsabbonnement 160 kr, kan bestilles direkte fra Statistisk sentralbyrå. Enkelthefter er til salgs hos bokhandlere, 40 kr ISBN ISSN FERIEUNDERSØKELSEN 1986 (NOS B; 742). Publikasjonen gir opplysninger om nordmenns ferievaner perioden 1. september august 1986 med hovedvekt på sommerferien Publikasjonen belyser også endringen i feriemonsteret i tiden Sidetall 162, 45 kr ISBN ISSN KOMMENTAR TIL STANDARD FOR INNDELING ET- TER SOSIOØKONOMISK STATUS/Dag Album (RAPP; 88/18). Rapporten gir en mer fyldig omtale av SSBs Inndeling etter sosioøkonomisk status (SNS 5). Den redegjør for forutsetningene som lå til grunn for inndelingen og prinsippene for den, og drofter noen spørsmål j tilknytning til slike inndelinger. I appendiks vises SSBs bruk av dem. Sidetall 49, 40 kr ISBN ISSN LEVEKARSUNDERSØKELSEN 1987 (NOS B; 772). Publikasjonen har som formål å gi en oversikt over de viktigste sidene ved befolkningens levekår. Den belyser levekårene både for befolkningen om helhet og for en del befolkningsgrupper. Sidetall 232, 55 kr ISBN ISSN LONNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 795). Sidetall 129, 45 kr ISBN ISSN LONNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTA- KERE PR. 1. OKTOBER 1987 (NOS B; 792). Sidetall 94, 40 kr ISBN ISSN SAMFUNNSSPEILET (3/88). Har aktuelle artikler om luftforurensning, røykevarer, likestillingsutvikling, innvandring, yrkesaktivitet blant skoleungdom, privat forbruk i Norge sammenliknet med andre land og * baby-boomen i de store byene. Dessuten introduseres en ny spalte: "Statistikkskolen". Den vil i dette nummeret og i nummerene framover ta opp vanlige problemer i lesingen av statistikk. Første artikkel handler om beregning av usikkerhet i utvalgsundersøkelser. Sidetall 36, 30 kr, ISBN ISSN SKATTER OG OVERFORINGER TIL PRIVATE HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER MV. ARENE (RAPP; 88/20). Publikasjonen omfatter satser mv. fra og med 1970 for direkte og indirekte skatter, trygdeavgifter, visse trygdeytelser o.a. Sidetall 64, 40 kr ISBN ISSN STATISTISK MANEDSHEFTE (SM; 88/9). Gir i et sett av faste tabeller oversikt over det aller meste av det SSB lager av konjunkturstatistikk og annen måneds- og kvartalsstatistikk. Foruten tall for siste eller nest siste måned eller kvartal gir månedsheftet tall for en rekke tidligere måneder, kvartal og år. Sidetall 124, 20 kr ISSN PUBLIKASJONAR UNDER UTSENDING I NOVEMBER 1988 Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft (RAPP; 88/17). Sidetall 139, 45 kr Helse og livsstil i figurer og tekst. Utviklingstrekk (RAPP; 88/23). Sidetall 44, 30 kr Veitrafikkulykker 1987 (NOS B; 787). Sidetall 136, 45 kr Standard for handelsområder 1988 (SNS; 8) Sidetall 38, 30 kr Modeling Demand for Natural Gas A Review of Statistisk månedshefte (SM; 88/10). Sidetall 112, Various Approaches (SOS; 67). Sidetall 81, 40 kr 20 kr Sjøfart 1987 (NOS B; 785). Sidetall 141, 45 kr Økonomiske analyser (OA; 88/8). Sidetall 44, 15 kr PUBLIKASJONANE ER TIL SALS I BOKHANDLANE

259 15 BYRAETS VEKE- OG MANADSPUBLIKASJONAR Abonnementsprisane for Byråets veke- og månadspublikasjonar er for året 1989 fastsett til: Pr. år Pr. hefts Statistisk ukehefte r Statistisk månedshefte " Månedsstatistikk over utenrikshandelen.. " Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall " Økonomiske analyser " Nye distriktstal (pr. fylke) " Byggearealstatistikk, kvartalspublikasjon Olje- og gassvirksomhet, kvartalspublikasjon if Samfunnsspeilet n 90 40

260 PRIS PR. AR KR 90,00 PRIS PR. HEFTE KR 10,00 SYSTEMATISK OVERSIKT OVER EMNEGRUPPENE 0 GENERELLE EMNE 3 SOSIOØKONOMISKE EMNE 30 Generelle sosioøkonomiske emne 00 Generelle emne, nasjonalt 31 Folketeljingar 01 Generelle emne, regionalt 32 Arbeidskraft 09 Andre generelle emne 33 Løn 34 Personleg inntekt og formue 35 Personleg forbruk 1 NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ 36 Bustader og butilhøve 10 Ressurs- og miljørekneskap og 39 Andre sosioøkonomiske emne andre generelle ressurs- og miljøemne 4 NÆRINGSOKONOMISKE EMNE 11 Areal 40 Generelle næringsøkonomiske emne 12 Energi 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 13 Luft 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri 14 Vatn og kraftforsyning 15 Mineral 43 Byggje- og anleggsverksemd 16 Skog og planteliv 44 Utanrikshandel 17 Dyreliv 45 Varehandel 18 Naturmiljø - levekår og 46 Samferdsel og reiseliv økonomi 47 Tenesteyting 19 Andre ressurs- og miljøemne 49 Andre næringsøkonomiske emne 2 SOSIODEMOGRAFISKE EMNE 20 Generelle sosiodemografiske emne 21 Befolkning 22 Helsetilhøve og helseteneste 23 Utdanning og skolevesen 24 Kulturelle tilhøve, generell tidsbruk, ferie og fritid 25 Sosiale tilhøve og sosialvesen 26 Rettstilhøve og rettsvesen 27 Levekår elles 29 Andre sosiodemografiske emne 5 SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE 50 Nasjonalrekneskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emne 51 Offentleg forvaltning 52 Finansinstitusjonar, pengar og kreditt 53 Konjunkturar 59 Andre samfunnsøkonomiske emne 6 SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE 60 Generelle samfunnsorganisatoriske emne 61 Administrative emne 62 Politiske emne 69 Andre samfunnsorganisatoriske emne STANDARDTEIKN Tal er umogleg Oppgåve manglar Oppgåve manglar førebels Tal kan ikkje offentliggjerast Null Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Førebels tal Brot i den loddrette serien Brot i den vassrette serien 0 ISSN

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting?

Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Osterøy? Hvordan skal Osterøy bli en attraktiv

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Folketalsvekst er i vår del av verden eit teikn på suksess. At folketalet i ein region aukar, viser først og fremst at

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet 25. - 26. mai 2016 1 Vi trenger en samlet strategi for Vestlandet Det blir skjerpede

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

Data til Klimaplan for Hordaland

Data til Klimaplan for Hordaland Data til Klimaplan for Hordaland Klimagassutslepp, energibruk, bygningar, avfall Juli 2009 AUD- rapport nr. 8-09 1 Innleiing Denne rapporten inneheld statistikk som er innsamla og bearbeidd som ein del

Detaljer

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland www.idrett.no/hordaland Hordaland 2013 812 idrettslag landets største idrettskrets målt i antall idrettslag

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Region vest SAMLEKONTRAKT BRUVEDLIKEHOLD HORDALAND 2011-2012 Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Oversiktskart for arbeidene Prinsippskisse skjøting av håndlist Rekkverk, prinsippskisse innfestning av K01 stålrekkverk

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-21 Forord Også i 29 har det vore rekordstor vekst i Hordaland. Folketalet har auka med 1,6 %, dvs. om lag 75 fleire hordalendingar. Dette er

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Hordaland og Akershus på veksttoppen

Hordaland og Akershus på veksttoppen Nr. 1/ 2005 Hordaland og Akershus på veksttoppen 1990-99 2000-05 Frogn (Ak) 2,5 Ullensaker (Ak) 4,0 Fjell (Ho) 2,1 Nannestad (Ak) 2,5 Førde (SF) 2,1 Askøy (Ho) 2,2 Gjesdal (Ro) 2,1 Gjerdrum (Ak) 2,1 Hemsedal

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 46/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Hordaland TF-notat nr: 46/2009 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Næringsanalyse Hordaland

Næringsanalyse Hordaland Næringsanalyse Hordaland Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 22/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 22/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet:

HORDA LAND. Referat fra e-post votering Fylkesstyret. A. Landsmøtedelegat fordeling i Hordaland. Votering gjort i tidsrommet: HORDA LAND Referat fra e-post votering Fylkesstyret Votering gjort i tidsrommet: 28-29.april 2017 Sak 27/17 LM delegater Sak 22/17 B. ble utsatt frå sist fylkesstyremøte 13.3: A. Landsmøtedelegat fordeling

Detaljer

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars 2016 FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV 2016 Ajourhold ble utført fra februar 2016 til januar 2017 I forbindelse

Detaljer

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016 SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016 Syns- og Audiopedagogisk Teneste Adresse: Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen Sentralbord: 53 03 72 50 E-post synogaudio@bergen.kommune.no

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi Foto: Arne Dag Myking/Kondis HORDALAND I TAL Nr. 1-2017 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Statistikk er eit viktig verkty for å forstå

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Hordaland har no over ein halv million innbyggjarar. Mange år med sterk vekst, og ny rekord i 20 med nye innbyggjarar,

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Klimaplan for Hordaland utkast

Klimaplan for Hordaland utkast Klimaplan for Hordaland 2010 2020 utkast Gudrun Mathisen 22. oktober 2009 Føremål med klimaplanen: Føremål Planen skal gi mål og strategiar for reduksjon i utslepp av klimagassar utvikling av andre energikjelder

Detaljer

Kartlegging av elektroniske arkiv

Kartlegging av elektroniske arkiv INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Kartlegging av elektroniske arkiv Eirik Netteland, Øyvind Westad Olsen 01.09.2015 Innhald 1 Innleiing...1 Arbeidsform...1 Bruk av funksjonskategoriar...2 Bevaringsvurdering...3

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter.

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter. Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/22472-2 Saksbehandlar: Kjell Helge Kleppestø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2014 Opplærings- og helseutvalet 11.11.2014 Svar på spørsmål

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Politireformen i Vest pd

Politireformen i Vest pd Politireformen i Vest pd pm K Songstad Vest politidistrikt 55 kommuner 585 891 innbyggere Ca 1300 ansatte Endres i topp-/bunntekst 10.11.2016 Side 2 Hva inneholder politireformen? VEST POLICE DISTRICT

Detaljer