Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet May Britt Otterlei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet 30.01.15. May Britt Otterlei"

Transkript

1 Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet May Britt Otterlei

2 Innovasjon Norge Vi skal realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet Fleire gode gründere Fleire vekstkraftige bedrifter Fleire innovative næringsmiljøer Hovedkontoret Distriktskontorer 2

3 Tema i dag: Inn på tunet Finansieringsordninger i landbruket, tilskot og lån Foto: Pål Bugge/Inovasjon Norge 3

4 Bygdeutviklingsmidlane Årlige avsetninger i jordbruksforhandlingane Viktig landbrukspolitisk instrument utvikling av tradisjonelt landbruk type produksjon bruksstruktur fremme av alternative produksjoner Ny forskrift om midlane til investering og bedriftsutvikling i landbruket Regionalt næringsprogram for landbruket i Hordaland

5 Bygdeutviklingsmidlane Føremål «å leggja til rette for langsiktig og lønsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og eit variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbruket sine ressurser generelt og landbrukseigedomen spesielt» 5

6 BU-midlar - målgruppe Ved tildeling av BU-midlar skal bønder vere hovudmålgruppe, men det kan i særlege høve takast omsyn til samla nærings- og busetnadsverknad for bygdesamfunnet. Bedriftsretta bygdeutviklingsmidlar skal prioriterast gardsbruk i aktiv drift, men kan og tildelast landbrukseigedomar der jorda er bortleigd. 6

7 Hovudmål i RNP - Hordaland Landbruksproduksjonen i fylket skal aukast! Auka verdiskaping innan: 1. Mjølkeproduksjon 2. Sauekjøtt 3. Frukt og bær 4. Skog og trevirke 5. Bygdenæringar 7

8 Prioritert i RNP Hordaland: Gardsbruk i aktiv drift Bedriftsøkonomisk lønsemd Bruk der stor del av inntekta etter utbygging kjem frå landbruk Utløysande effekt for gjennomføring Nyskapande tiltak Kvinner og ungdom 8

9 Strategi Inn på tunet Tiltak der søkjar har avtale med kjøpar av tenestene skal ha høgtast prioritet. Ved investeringstilskot skal det minimum ligge føre 1-årige avtaler med kjøpar, med signal om forlenging. Inn på Tunet-tilbodet skal vere godkjent etter KSL-standard før det kan gjevast tilskot til større investeringar. 9

10 Tilskot og lån til landbruket i Hordaland frå Innovasjon Norge, pr år Hordaland mill kr BU-tilskot 32,0 Rentestøtte til lån 45,0 Lån, ca. 30,0 Andre tilskot, 6,0 10

11 Dei ulike finansieringsordningane 11

12 Bygdeutvikling Utvikling av tradisjonelt landbruk Utvikling av bygdenæringar Innovasjon Norge kan bidra med: * Finansiering Investeringsstøtte Tradisjonelt landbruk og nye næringar - tilskott og rentestøtte Generasjonsskifte Etablererstøtte Bedriftsutvikling * Kompetanse og nettverk 12

13 Investeringsstøtte Omfatter Investering/kjøp av bygninger, faste anlegg og tilhøyrande produksjonsutstyr av varig karakter Tilskudd Inntil 33% av godkjent kostnadsoverslag Inntil kr Rentestøtte til dekking av lånekostnader rentestøtte p.t 0,8% av lånebeløpet, pr år 13

14 Rentestøtte Knytast til lån i Innovasjon Norge eller i andre banker På søknadstidspunkt (ved lån i privat bank): Krav om intensjons-/låneavtale med bank Rentestøttesats pt er 0,8%, variabel Før utbetaling av rentestøtte: Finansieringsbekreftelse fra bank Ferdigattest og rekneskap 14

15 Lån til landbruksformål Formål Næringsformål investeringar, eigedomsoverdragelse, tilleggsareal Bustadformål ny og utbetring Lågrisikolån Same rente for alle landbrukskundar Flytande rente, rentebinding i 3 eller 5 år Rente frå 3,65% (19 jan 2015) Ingen gebyr Pant i fast eigedom eller lausøyre innanfor 90% Risikolån Rente på 4,85% Aktuell for større investeringar med svakt pantegrunnlag 15

16 Etablererstøtte ideavklaringsfase Til mjuke investeringar Utarbeiding av plan for verksemda og planlegge sjølve etableringa Du kan få støtte til eksterne og interne kostnader i samband med: Kompetanse, prøveproduksjon, marknadstest, produktutvikling, konsulenthjelp, relevante kurs, reiser, nettverksbygging mm Inntil 75 % tilskott 16

17 Gode spørsmål Kva kan vi levere? Kven er kunden - kjøpar? Er kunden interessert, tidleg avklaring. Justering, - kva kan vi no levere? Ny avsjekk med kunden er det dette kunden ynskjer? Kva treng vi for å levere dette? 17

18 Etablererstøtte, ideavklaring eksempel: Omsøkt Godkjent Planlegging og tilrettelegging Marknadstest Prøveopplegg Kompetanseheving Sum Støtte, eks. 75% av godkjent kostnad: kr % av godkjent kostnad: kr Vilkår: Rapport om marknadsarbeidet. 18

19 Etablererstøtte - etableringsfase Til mjuke investeringar Denne fasen omfatter utvikling av tjeneste/produkt fram til kommersialisering. Typiske aktiviteter kan vere: konsept- og produktutvikling mindre fysiske investeringer, utstyr marknadsundersøkingar sikring av immaterielle rettigheter kompetansebygging konsulenhjelp Inntil 75 % tilskott 19

20 Etablererstøtte, etablererfasen eksempel: Omsøkt Godkjent Planlegging, marknadstest Marknadsføring Kompetanseheving Juridisk hjelp Eige arbeid Prøveopplegg Barnepass Diverse utstyr Sum Støtte, eks. 75% av godkjent kostnad: kr % av godkjent kostnad: kr

21 Bedriftsutvikling - bygdenæringar Gjeld nye produkt eller nye marknader produktutvikling kompetanse- og nettverksbygging marknadsundersøkingar, nye produkt/marknader, testsal tilskot inntil 50% av budsjett kvinner og ungdom inntil 75% av budsjett 21

22 Innhald i søknad om etablerarstøtte i etableringsfasen og investeringsstøtte utfylt e-søknad ( plan for veksemda (forretningplan) kostnadsoverslag driftsbudsjett sjølvmelding, næringsoppgåve teikningar, bilder intensjonsavtale/avtale med kommunen el andre uttale frå kommunen intensjonsavtale med bank/ dokumentasjon på fullfinansiering IPT: avtale med kjøpar, KSL-godkjenning (v/investering i bygn) Dersom lån i IN - også takst/ verdivurdering 22

23 Søknad og saksgang for BU-midlar og lån eigne søknadsskjema på (gå inn via landbruk) kommunen eller rådgivar kan hjelpa til i planleggings- og søknadsprosessen kommunen uttalar seg om søknaden IN sitt distriktskontor fattar vedtak kontrakt med IN (standardvilkår) om finansiering og gjennomføring av prosjektet Frist for ferdigstilling 2 år (kan gje maks 3 år) + søknadsåret 23

24 Søk først, nye forskrifter frå Støtte frå Innovasjon Norge skal vere utløysande. Dvs. støtten skal vere viktig for at eit prosjekt vert sett i gang Prosjekt som vert sett i gang før søknaden er handsama vil ikkje få tilskot. 24

25 Prioriteringar kva ser vi etter? Prosjektet skal bidra til auka verdiskaping og sysselsetting Prosjektet skal sannsynleggjere potensiale for lønsemd Nyskapings- eller innovasjonsgrad Evne til å gjennomføre og utnytte resultata av prosjektet, herunder kompetanse og nettverk i dag Søkjar og ideen sine potensiale Realisme i føresetnadane, planar og budsjett Utløysande effekt Risiko 25

26 Bidrag frå det offentlege støtteapparat 26

27 Korleis kome i gang med finansieringssøknaden Etablererveiledning Kommunen hjelper til i planleggingsprosessen 1. linjetenesten i kommunen kan bistå i planlegging Norsk landbruksrådgiving Konsulenter/rådgivere Forretningsplan/driftsplan Etablererkurs Ta kontakt med Innovasjon Norge 27

28 Kompetanse og nettverk Fagkurs innan ulike tema, bransjer KSL-Kvalitetssikring i landbruket Matmerk Mattilsynet Fagnettverk td Fagforum IPT Faglag Planleggingsverktøy, Osterwalder mm Handbok for IPT, maler, sjekklister Handlingsplan for IPT Forskning 1.linjetenesta FM Landbruksavdeling 28

29 Døme: Inn på tunet 29

30 Inn på tunet

31 visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter

32 Who are our Key Partners? Who are our Key Suppliers? Hvem er partnerne våre? Hvilke leverandører har vi? What key activities do we have to do to deliver the Value Propositions? Hvilke kjerneaktiviteter må vi selv utføre for å levere verdiløftet? What Key Resources do our Value Propositions require? (Physical, Intellectual, Human, Financial) Hvilke ressurser trenge vi for å oppfylle verdiløftet? What value do we deliver to the customer? Which one of our customer s problems are we helping to solve? Which customer needs are we satisfying? Hva slags verdi gir vi kundesegmentene våre? Hvilket problem løser vi for kundene? Hvilke kundebehov tilfredsstiller vi? How do we maintain the relationship with our customer segments over time? (i.e. Personal assistance, Self-service, Automated services) Hvilken type relasjon har vi til våre kundesegment? Through which channels do we reach our customers? (Channel phases: Awareness, Evaluation, Purchase, Delivery, After sales) Gjennom hvilke kanaler når vi våre kunder? For whom are we creating value? Who are our most important customers? Hvem skaper vi verdi for? Hvem er våre viktigste kunder? What are the most important costs in our business model? Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen? For what are the customers currently paying? How are they currently paying? Hva tar vi oss betalt for i dag? Hvordan tar vi oss betalt?

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012

Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012 Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012 Per Næs Energi&Miljø IKT Innovasjonsklynger Anniken Damm-Larsen Reiseliv FRAM Randi Egge Husby Industri SkatteFUNN OFU/IFU Reidun Løite Myhra Landbruk Kultur&opplevelser

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond Kommunale næringsfond retningsliner vedtekne av Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond 1. Kva er kommunale næringsfond? Fylkeskommunen gjev årlege løyvingar

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

Langsiktig finansiering av vekstbedrifter. Direktør Halvor Flatland 03.11.2011

Langsiktig finansiering av vekstbedrifter. Direktør Halvor Flatland 03.11.2011 Langsiktig finansiering av vekstbedrifter Direktør Halvor Flatland 03.11.2011 IN sine finansielle tenester er særleg retta mot nyetableringar og/eller selskap som gjer strategiske investeringar som kan

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer