Kommunesamlingar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunesamlingar 2015"

Transkript

1 Kommunesamlingar 2015 Lindås Etne Karsten Valland, Innovasjon Norge

2 Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg til 2017, det vil seia auka kvotefylling frå ca 85 % til ca 94 % Auka produksjon av lammekjøtt med 10 %, det vil seia med ca 158 tonn til ca 1743 tonn totalt innen 2017 Auka fruktproduksjonen; + 30 % for eple og moreller, % for pærer og plommer innen 2017 Leggja til rette for eit uttak av minst m3 skog Auka verdiskaping innan bygdenæringane 2

3 3

4 4

5 5

6 Så langt i 2015 Mjølkeproduksjon 13 saker + 1 mill liter mjølk Sauehald 7 saker vinterfôra sauer + ca 30 tonn kjøt

7 IBU-midlar 2015 Disponibelt ca 31 millionar kroner Pr 15. juni Mål 2015 Forbruk Rest Omsøkt Tilleggsnæring Husdyrbruk Fruktdyrking

8 Konsekvensar for resten av 2015 Husdyr; Fruktdyrking; Kan ikkje ta i mot fleire søknader no Mogleg å ta i mot nokre søknader Tilleggsnæringar; Har fortsatt ledige midlar og kan ta imot søknader

9 Landbruksretta verkemidlar Investeringstilskott Rentestøtte Lån Føremål Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 9

10 Lønsemda vert vurdert Driftsoverskott Prosjektet skal isolert sett vera lønnsomt Totaløkonomien skal/bør forbetrast Skal gje akseptabel betaling for arbeidet Totaløkonomi (omfattar alle inntekter og kostnader) Kan søkjar greia seg etter investeringa? Vil ho/han vera betalingsdyktig/ likviditet? Kva med eigenkapitalen/ soliditet? 10

11 Finansiering Fleire kjelder Eigenkapital Eige arbeid Oppsparte midlar Bruk av eigne maskiner Lån i bank eller IN BU midlar (tilskott) Andre kjelder (kommunale tilskott o.a.) IN skal ha ein finansieringsplan som viser at prosjektet er fullfinansiert dersom det ikkje vert søkt lån i IN Lånetilsagn eller intensjonsavtale med bank om finansieringa Dokumentert eigenkapital 11

12 Investeringstilskott Omfattar Investering i faste anlegg og tilhøyrande produksjonsutstyr av varig karakter % tilskott til godkjente kostnader Generasjonsskifte. Tilskott til personar under 35 år + 5 % tilskott til godkjente kostnader, max 33 % eller 1,3 mill. Støtte frå IN skal vera utløysande for om prosjektet vert gjennomført 12

13 Utmåling av tilskott Dette vert vektlagt Auka produksjon av mat Betydning for søkjar sin økonomi Ungdom ikkje fylt 35 år Ekstra tilskott ved bygg i tre; / For sauehald vert kostnadstak på pr vinterfôra sau brukt som grunnlag for tilskottsutmåling. Prosjekt skal ikkje vera påbegynt før IN har handsama søknaden! 13

14 Rentestøtte Rentestøtta vert gjeve ut frå same policy som for tilskott. Rentestøtta er tilskott som skal gå til nedskriving av rentekostnadene på lån til investeringar Rentestøtta er for 2015 på 0,8 % Rentestøtta vert avvikla frå og med

15 Landbrukslån frå Innovasjon Norge Formelt sett ikkje ein del av dei landbrukspolitiske verkemidlane, men skal ikkje innvilgast i strid med retningslinjer og policy for dei Kan gjevast til - Næringsføremål, t.d driftsbygningar til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringar - Kjøp av eigedom og tilleggsareal - Bustadføremål (ny og utbetring) Skal ha sikkerheit innan 90 % av landbrukstakst 15

16 Utbetaling Tilskott og lån kan delutbetalast etter framdrifta i prosjektet i samsvar med IN sin del av finansieringa ("byggelån") 10 % vert halde att til prosjektet er ferdig sluttutbetaling ved sluttrapport/ferdigattest Rentestøtte utbetalinga startar ved ferdigattest og sluttregnskap ved lån i privat bank: Stadfesta opptatt/konvertert lån utbetaling som rente for serielån over 15 år utbetaling automatisk to gonger pr. år 16

17 Kommunale oppgåver Uttale til søknaden Gjerast direkte i elektronisk søknad Attestering av delutbetalingar Kontroll av at prosjektet er i gang og at det er brukt pengar minst tilsvarande sum det vert bedt om utbetaling for Ferdiggodkjenning ved kommunen eller andre som IN godtek. IN har eige skjema for ferdiggodkjenning Byggerekneskap Skal vera sett opp av autorisert rekneskapsførar jamført med budsjett Verdivurdering/ takst dersom det vert søkt om lån 17

18 Kommunale oppgåver Uttale ved søknad om Pantefråfall - ved salg av frådelte parsellar Vurdering av om det fortsatt er god nok sikkerhet etter salget Ved innvilging slettar IN pant i frådelt parsell Prioritetsvikelse - dersom annan bank krev betre sikkerhet enn IN for nytt lån til kunde Ved innvilging vert prioritetsrekka endra Debitorskifte - når eigedom vert selt og ny eigar vil overta seljar sine lån i IN Vurdering av ny eigar si betalingsevne Ved innvilging overtek ny eigar IN sine lån i IN

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Rullande fôrbrett til sau 31

32 32

33 33

34 34

35 Saksgang BU-midlar og lån eigne søknadsskjema, e-søknad på Planleggjarar (Tveit, NLR, TINE, Nortura, Fatland, kommunen eller andre) hjelper til i planleggings- og søknadsprosessen. Eller; Gjer det sjølv! kommunen uttalar seg om søknaden IN sitt distriktskontor fattar vedtak kontrakt med IN (standardvilkår) Arbeid skal ikkje starta opp før det er gitt svar frå IN 35

36 Finansieringssøknaden skal innehalda -vedlegg utfylt BU-søknadsskjema (esøknad på driftsplan/ budsjett med kommentarar sjølvmelding for dei 2 siste åra for både brukar og medbrukar næringsoppgåva for dei 2 siste åra teikningar/arbeidsrettleiing/kostnadsoverslag m. dokumentasjon løyve til å gjennomføra tiltaket langsiktige leigejordsavtaler avtale for leige av mjølkekvote, ev. kjøp av kvote kart over eigedomen intensjonsavtale med bank dersom lån i lokal bank dersom lån i IN - også takst/ verdivurdering av eigedommen 36

Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet 30.01.15. May Britt Otterlei

Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet 30.01.15. May Britt Otterlei Landbruksverkemidler hjå IN Inn på tunet 30.01.15 May Britt Otterlei Innovasjon Norge Vi skal realisere verdiskapande næringsutvikling i heile landet Fleire gode gründere Fleire vekstkraftige bedrifter

Detaljer

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond Kommunale næringsfond retningsliner vedtekne av Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond 1. Kva er kommunale næringsfond? Fylkeskommunen gjev årlege løyvingar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing... 2 2 Verkeområde... 2 3 Formål... 2 4 Prinsipp for verkemiddelbruken... 2 5 Tiltak med

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

Bakgrunn for arbeidet 3

Bakgrunn for arbeidet 3 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing 4 1.1. Sentrale føringar 4 1.2. Sentrale og regionale dokument 5 1.3. Landbruket i Sogn og Fjordane 5 1.3.1 Utviklingstrekk i perioden 1998-2008 5 1.3.2 Verdiskapinga

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Vegviser i den offentlege papirmølla!

Vegviser i den offentlege papirmølla! Fylkesmannen i Hordaland Landbruksavdelinga Kari og Ola Nordmann Landsbygda 9999 Noreg Handbok for bonden Lover og reglar Etablering Samdrift Tilskot Miljøtiltak Praktikantar Pensjon Erstatningsordninger

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret 1 MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.15 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane.

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer