Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)"

Transkript

1 Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1

2 Noen grûndere i Østfold: Småspirer Gårdsbarnehage: Ek Gårdskjøkken: Blixland hestesenter: 2

3 Bonden som grûnder (1) Familiesituasjonen er avgjørende! Har etableringen forankring i familien? Etablere seg på tross av motstand i familien? Hvordan få til lagspill / eierskap? Dette er hennes greie. Skjønner ikke helt hva hun tenker på, men men.vurder kostnadene for familien/ nære relasjoner opp mot ønsket om å realisere planene..! 3

4 Bonden som grûnder (2) Hva trengs i tillegg? (finn 3 feil ) Pågangsmot Mye penger til startkapital Noenlunde realistiske forventninger Stor innsikt i lover og regler Tålmodighet Kjennskap til alle kriker og kroker i offentlig forvaltning - Virkemiddelapparatet skal bistå med det som mangler! 4

5 Bonden som grûnder (2) 5

6 Synspunkter på BU- midlene. 6

7 Innovasjon Norge Visjon "Vi gir lokale ideer globale muligheter" Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Landbruk særskilt prioritert næring med omstillingsutfordring 7

8 Én inngangsdør for kundene Regionale prioriteringer Kundens prosjekt Foredling Forstå Beslutte Innovasjon Norges mål og strategier 8

9 Formål BU-midlene... å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 9

10 Fylkesvise BU-midler - type midler Tilskudd etablererstipend bedriftsutvikling/produktutvikling investering generasjonsskifte Rentestøtte tilskudd til nedskriving av rente for lån opptatt til investeringsformål 10

11 Virkemidler BU-midler Etablererstipend Investeringsstøtte Bedriftsutv.- tilskudd Utviklingsfasen Etableringsfasen Investeringstilskudd Rentestøtte Lån 11

12 Bedriftsretta utviklingstiltak Etablererstipend forberede og etablere ny virksomhet med potensiale for ekspansjon kan bevilges i to etapper - utviklingsfase (før etablering) - etableringsfase maks 75% av budsjett maks kr til samme prosjekt totalt for begge faser Eksempel: IPT / turisme / mat utvikle ideen, møte m/kjøpere, avtaler, studietur, kompetanseheving, prøveproduksjon o.l 12

13 Bedriftsretta utviklingstiltak Bedriftsutvikling produktutvikling kompetanse- og nettverksbygging markedsundersøkelser, testsalg markedsføring nye produkter eller nye markeder inntil 50% av budsjett kvinner og ungdom inntil 75% av budsjett tildelingsbeløp inntil kr Eksempel: Reiseliv/IPT: bruker er igang med virksomhet og vil tilby nye tjenester el rette seg mot nye markeder, nettverk 13

14 Investeringer Omfatter investering/kjøp av bygninger, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter (ikke leasing) Tilskudd inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag maks tildelingsbeløp inntil kr (vanligvis ) Rentestøtte til dekning av lånekostnader rentestøtte 1,3 % (var 2,3 % i 2009) maks rentestøttelån inntil kr 5 mill Eksempel: * ved lån i forbindelse med bygging av fjøs el restaurering av hus til IPT kan det gis rentestøtte 14

15 Generasjonsskifte Utgangspunkt i generasjonsskiftet mindre investeringer i driftsbygninger, veg, vann mv søker under 35 år inntil 40% (60 %) av godkjent kostnadsoverslag kvinner inntil 60% av godkjent kostnadsoverslag investeringer mindre enn kr

16 Landbrukslån - LAL Næringsformål investeringer eiendomsoverdragelse, særlig prioritet for landbruksmessig betydning, rekruttering, kvinner, distrikt kjøp av tilleggsareal Boligformål ny bolig og utbedring ingen avgrensning på areal, kostnader eller lånesum Refinansiering særlig i forbindelse med nytt låneopptak i IN 16

17 Landbrukslån - lånevilkår Rente samme rente for alle personlige landbrukskunder beste risikoklasse, dvs laveste rente flytende rente p.t. 3,65% rentebinding i 3 eller 5 år Sikkerhet pant i fast eiendom (eller løsøre) innenfor 90% Gebyr ingen etableringsgebyr ingen termingebyr ingen gebyr for prioritetsvikelse, pantefrafall mv kun offentlige gebyr (tinglysing mv) 17

18 Utbetaling Tilskudd og lån kan utbetales etter framdriften i prosjektet i samsvar med INs del av finansieringen ("byggelån") sluttutbetaling ved sluttrapport/ferdigattest Rentestøtte utbetaling starter ved ferdigattest ved lån i privat bank: Bekreftelse om opptatt/konvertert lån utbetalt som rente for serielån over 15 år utbetalt automatisk to ganger pr. år 18

19 Risikolån til landbruksformål til fysiske og myke investeringer ved utbygging, modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifte pantesikra toppfinansieringslån max 5 millioner rente p.t. 4,85% særlig aktuelt for samdriftsfjøs og annen næringsutvikling der pantegrunnlaget er anstrengt eller der man ønsker å beholde mulighet for utvikling av enkeltbrukene gjennom fortsatt "ledig" pant. 19

20 Prioritering av tradisjonelle saker Til grunn for alle tradisjonelle saker legges følgende føringer: - Ungdom, kvinner og samarbeidstiltak - Prosjektes lønnsomhet og inntektsmessige betydning - Grovfôrbaserte produksjoner foran kraftforbaserte - Økologisk foran konvensjonelle Prioriterte tiltak 2009 tradisjonelt jordbruk Investeringer i melk, storfe og sau Investeringer i økologisk produksjon. Investeringer i husdyr for oppgradering og tilpasning til nye forskrifter. Investeringer i kraftforbaserte husdyrproduksjoner. Eggproduksjon prioriteres foran slaktekylling og smågrisproduksjon foran ren slaktegris. Investeringer i grøntproduksjon friland. 20

21 Prioriteringer Nye næringer med høy prioritet Inn på tunet Landbruksbasert reiseliv Mat, produksjon og foredling Bioenergi og trevirke 21

22 Prioriteringer Nye næringer som ikke vil bli prioritert Generell utleievirksomhet Hestehold med mindre det er ledd i grønt vertskap Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting som for eksempel håndtverkstjenester, frisør, regnskapskontor mm) Handelsvirksomhet på innkjøpte varer 22

23 Saksgang BU-midler og LAL e-søknad (egne søknadsskjema kan lastes ned fra ) kommunen hjelper til i planleggings- og søknadsprosessen kommunen uttaler seg om søknaden INs distriktskontor fatter vedtak kontrakt med IN (standardvilkår) søknader fra prosjekt som er igangsatt kan avslås søk før du går i gang! 23

24 Krav til søknader forretningsplan (marked budsjetter finansieringsplan produkt/tjenester osv) kommunen hjelper til i planleggings- og søknadsprosessen økonomiske vurderinger: bruk regnskapskontor / driftsøkonomilag i tillegg v/investeringssaker: tegninger - tunplan driftsplaner selvangivelse næringsoppgave dokumentasjon av kostnadsoverslag i lånesaker: takst, panteattest ta kontakt med kommunen på et tidlig tidspunkt (TTT) 24

25 Nyttige linker Nyskapingskonferansen: m=5367&amid= Innovasjon Norge: Kvinnesatsingen: 25

26 Takk for oppmerksomheten! 26

27 Programmer Grønt reiseliv Utvikle reiseliv med basis i gårdens og bygdenes ressurser Matprogram Legge til rette for utvikling og produksjon av norske matvarer med vekt på konkurranseevne og bedret lønnsomhet både for primærprodusent og resten av verdikjeden Treprogram Økt lønnsomhet i hele verdikjeden gjennom økt bruk av tre Bioenergiprogram Videreutvikle bioenergi som forretningsområde for jord- og skogbruksnæringen 27

28 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Hva er grønt reiseliv? reiseliv med basis i gårdens og bygdenes ressurser. lokal kultur og tradisjoner kombinert med markedskunnskap. Hva er utfordringene? kompetanse profesjonalisering nettverk og samarbeid utvikle konkurransedyktige og markedsrettede produkter 28

29 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Tiltaksområder Kompetanseutvikling Markedsføring Produktutvikling Samarbeid, nettverk og allianser Tiltak som finansieres skal ha Merkevaren Norge og Geoturisme som bærende prinsipp NB: Ikke rettet mot en bedrift bedriftsovergripende eller bransjerettet markedsføring og utviklingsprosjekter 29

30 Matprogrammet Visjon Nye muligheter for norsk landbruk Hovedmål Legge til rette for utvikling og produksjon av norske matvarer med vekt på konkurranseevne og bedret lønnsomhet både for primærprodusent og resten av verdikjeden. Eksempel: Brødr. Ringstad AS, Holli Mølle, Regional Matkultur, Bondens Marked, Norsk Matraps 30

31 Matprogrammet Målgrupper Bønder som råvareleverandører til industrien Bønder som gardsmatprodusenter Næringsmiddelbedrifter Reiselivsbedrifter Kvalifiserte handelsbedrifter (unntaksvis) Handlingsområde Marked og salg Produktutvikling og kvalitet Kompetanse Mål- og resultatstyring med oppfølging 31

32 Treprogrammet 5-årig utviklingsprogram Mål økt lønnsomhet i hele verdikjeden gjennom økt bruk av tre Hovedstrategier bransjesatsing på utdanning, informasjon og synliggjøring produktutvikling på bransje- og bedriftsnivå effektivisering av verdikjeden samhandling mellom næring, myndigheter og virkemiddelapparat 32

33 Bioenergiprogrammet Mål Videreutvikle bioenergi som forretningsområde for jord- og skogbruksnæringen Målgruppe Landbruksaktører med forretningsmessig interesse og intensjon om å levere biobrensel eller varme fra biobrensel Hovedsatsingsområder Brenselleveranse og verdikjedebygging "ferdigvarme" leveranse Eksempel: forprosjekt salg varme t/kommunen, flisfyrt biobrenselanlegg til till.næring (barnehage/barnevern) 33

34 fagom.aspx?m=5367&amid=

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv

Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Prosjekt B&B på gård, Reiselivssatsing og grønt reiseliv Aaraas Gård, 17. januar -2013 Gudbrand Teigen, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold ENTREPRENØRSKAP Disposisjon Innovasjon Norges budskap

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011

RDA Bedriftsprogrammet. Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 RDA Bedriftsprogrammet Seniorrådgiver Terje Berntsen 18.Mars 2011 Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper morgendagens næringsliv. Gunn Ovesen, adm.dir i Innovasjon Norge Foto: Johnny Syversen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker nilf-rapp ort 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen i va r lars øystei n j u li e o d dv ei g j o s t ei n pet tersen eri ksen nåv i k h va l s torsta d v i k NILF

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker NILF- RAPPORT 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen Targeted policy for investment in agricultural activities Evaluation of the Norwegian rural development initiative

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Matprogram med næringsverdi

Matprogram med næringsverdi RAPPORT 2009 1 Matprogram med næringsverdi Evaluering av bedriftsrettede prosjekter i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon og Nettverksprogrammet Johanne Kjuus Jakob Utgård Ivar Pettersen Mads Svennerud

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend)

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend) Risikolån og Garantier +(Nytt etablererstipend) Innovasjon Norges finansieringstjenester Lån 1,9 (3,5?) mrd i nye tilsagn, herav 1,5 mrd i lavrisiko- og 0,4 (0,9?) mrd i risikolån/innovasjonslån Ca 11

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer