Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune"

Transkript

1 Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1

2 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja til rette for ein samordna opptaksprosess, der det vert teke omsyn til barnehagane sitt mangfald og eigenart. Brukarane sine ynskje og behov skal leggjast stor vekt på under sjølve opptaket. Samordna opptaksprosess skal ivareta tre hovudformål: Samordninga skal bidra til ei effektiv fordeling av ar ut frå søkjarane sine ynskje og behov. Samordninga skal sikra likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale. Samordninga skal vera eit reiskap for kommunen i arbeidet med å sørgja for at det er nok ar. Opptaksprosessen skal vera i tråd med Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Forskrifta gjeld ved opptak i alle verksemder som er omfatta av barnehagelova. «Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune» skal gje søkjarar, barnehageeigarar og kommunen som barnehagemynde ein forsvarleg og effektiv opptaksprosess, der kommunen får eit reelt oversyn over tilbod og etterspurnad av ar. Retningslinja gjeld for tilsette i som arbeider med barnehageopptak og for eigarar av ikkje-kommunale. Kommunalsjef med ansvar for oppvekst og utdanning har hovudansvar for samordna opptak i kommunen. Eigarar av ikkje-kommunale har ansvar for at opptaket vert gjennomført i tråd med retningslinja. 2

3 RUTINAR FOR OPPTAK I KOMMUNALE OG IKKJE-KOMMUNALE BARNEHAGAR 1. Elektronisk søknadsskjema ligg på kommunen si heimeside; Der ligg også søknadsskjema for moderasjonsordningar og informasjon om dette. 2. Barnehagane har ansvar for å senda oppdaterte vedtekter. 3. Stord kommune, ved har ansvar for informasjon om høve til å søkja om for nytt barnehageår. Dette vert gjort i Bladet Sunnhordland og på nettsida til Stord kommune. Det vert ei hovudlysing i februar med påfølgjande påminning. 4. gjer opptak i ledige plassar i nært samarbeid med den einskilde barnehage. Naudsynte møte mellom og den einskilde barnehage vert haldne på rådhuset. NB: Det er kun som tildeler. 5. Opptak skjer etter melding på e-post frå barnehagane til om ledige plassar. Meldinga skal sendast til 6. Tildeling av plassar vert gjort ut frå venteliste og etter den einskilde barnehageeigar sine opptakskriterium, jamfør barnehageeigar sine vedtekter. 7. Barnehagar som har tilgang til barnehageprogrammet legg inn endring av plass, oppseiing, med meir sjølv. gjer dette, etter melding, for utan denne tilgangen. 8. har ansvar for å kvalitetssikra at barn med fortrinnsrett til etter Lov om får eit tilbod. Dette gjeld barn med nedsett funksjonsevne og barn det er fatta vedtak om etter lov om barnevernstenester 4-12 og 4-4, andre og fjerde ledd og barn med rett til plass i barnehage 12a. 9. Eining for rekneskap og løn i kommunen sender faktura på foreldrebetaling for barn i kommunale. Ikkje-kommunale fakturerer sjølv. 10. Føresette til barn som ynskjer å byta barnehage frå nytt barnehageår, melder frå om dette på eige skjema til styrar. sender barnehagane skjemaet dei skal nytta til dette. Overføring til annan barnehage frå nytt barnehageår skal leverast på nærare fastsett dato. NB: Denne ordninga gjeld kun før hovudopptaket, dvs. i perioden medio januar til medio februar. Resten av året er det ved barnehage som registrerer og tek hand om ynskje om byte av barnehage. 11. Klage på avslag om blir handsama i. Ved behov vert aktuell barnehage kontakta. 12. Føresette med låg betalingsevne kan søkja kommunen om moderasjon av opphaldsbetalinga. Søknadane vert handsama i Kundetorget. Aktuell barnehage får kopi av innvilga søknad. Kundetorget sender informasjon til rekneskap og løn om redusert opphaldsbetaling for føresette i kommunale som har vedtak om dette. Ikkje-kommunale som har føresette med vedtak om redusert opphaldsbetaling, legg dette inn sjølv i fakturaprogrammet sitt. Dei får automatisk tilført det reduserte beløpet to gonger i året, i desember og i juni. 3

4 AKTIVITET OG ANSVAR Når Kva Korleis Ansvar 1. februar Informasjon om samordna opptak på kommunen si heimeside februar Køyreplan for Vert sendt til alle barnehageopptaket barnehagane februar Informasjon om barnehageopptaket i lokalpressa 1. januar Det vert oppretta nytt barnehageår i barnehageprogrammet. Elektronisk søknadsskjema vert oppdatert samtidig.. Fortløpande Nye søknader vert dagleg importert til februar barnehageprogrammet. Barnehagane rapporterer om ledige plassar til Mars - og i tråd med plan for barnehageopptaket Mars/april Januar Gjennomgang av Retningsline februar for samordna opptak 1. mars Utskrift av gjeldande søknadslister til bruk i opptaket. Listene vert sendt kvar enkelt barnehage. Frå 2. mars og Kommunale og ikkje - fram til kommunale styrarar/ eigarar opptak lagar innstilling til opptak i kommunale og ikkjekommunale Opptaksmøte for styrarar og eigarar i kommunale og ikkjekommunale sender ut brev om tilbod om og evt. brev om avslag på søknad om Informasjon om barnehageopptaket i Bladet Sunnhordland NB: Rapport tal ledige plassar for barn over tre år og for barn under tre år. Fagmøte for barnehagestyrarar Det er kun opptak av barn som har søkt om innan gjeldande søknadsfrist og som ynskjer plass ved oppstart nytt barnehageår. /IKT Styrarar/eigarar Styrarar/eigarar i kommunale og ikkje-kommunale 4

5 Samarbeidsrutinar mellom kommunale/ikkje-kommunale og /Kundetorget Oppgåve Kven Kva tid Merknad Opphaldsbetaling ved vedtak om spes.ped.hjelp: Melding til føresette om endring av opphaldsbetaling når barnet har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 i opplæringslova Styrar reknar ut opphaldsbetaling ved å trekkja frå vedtekne timar (for tida 15,- kr. per time), og sender melding til føresette om dette. Når barnehagen har fått kopi av vedtak frå Kundetorget om spesialpedagogisk hjelp. Ressursoverføring til ikkje-kommunale ved redusert opphaldsbetaling ved vedtak om spes.ped. hjelp. Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag Refusjon ved redusert opphaldsbetaling på økonomisk grunnlag Rapportering kontantstøtte Ikkjekommunale sender refusjonskrav til utviklingsgruppa Desember og Juni Føresette får melding om opphaldsbetalinga så snart som mogleg. Der det er klage på vedtak og dette ikkje er handsama hjå fylkesmannen: Føresette får fråtrekk for det som er gjeldande vedtak. Juster seinare dersom nytt vedtak. Gjeld ikkje-kommunale NB: Eige system for kommunale. Kundetorget Når søknad Kopi av innvilga søknad vert sendt aktuell barnehage til informasjon. Kundetorget utarbeider grunnlag til Desember og Juni Sender kvar månad til NAV utbetaler i samsvar med motteke grunnlag Endringar og samla rapport om 1 og 2 åringane i kommunen NB: Barnehagane har ansvar for å ajourføra endringar i barnehageprogrammet innan den fyrste i kvar månad. Hovudopptak Kvar vår I samarbeid med eigar/styrar. Jamfør retningslina for samla opptak Melding om ledig Spørsmål om ledig, venteliste m.m. Endring av opphaldstid Styrar Når ledig plass E-post til: mune.no Styrar Dei som har tilgang til bhg.programmet endrar sjølv. Dei utan tilgang melder til Oppseiing av plass Styrar Legg inn endringa i barnehageprogrammet straks Styrar viser alle til Kommunale : Endringar utført etter 19. kvar månad, melder styrar til Rekneskap og løn. Styrar undersøkjer om føresette med plass ynskjer å auka bhg.tilbodet før innmelding til 5

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer