SAMLA SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLA SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/ /09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIDAREGÅA... I SKULESTADMOEN SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID Administrasjonen si innstilling: 1. I medhald av 12-9 i Plan- og bygningslova vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen vert lagt ut til offentleg ettersyn. 2. I medhald av i Plan- og bygningslova rår FPL til at det kan setjast i gang arbeid med detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen. Formannskap/ plan og økonomi den sak 109/09 Behandling i møte: Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken. Vedtak: 1. I medhald av 12-9 i Plan- og bygningslova vedtek FPL at planprogram for detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen vert lagt ut til offentleg ettersyn. 2. I medhald av i Plan- og bygningslova rår FPL til at det kan setjast i gang arbeid med detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen. Administrasjonen si utgreiing: 2. DOKUMENT SOM BAKGRUNN FOR SAKA: Dokument merka med * ligg ved. Dato Frå/ til Tittel på dokument * Hordaland fylkeskommune Referat frå oppstartsmøte * ABO Plan & arkitektur Søknad om oppstart av detaljregulering for ny vidaregåande skule i Skulestadmo * ABO Plan & arkitektur Kart med planavgrensing ( Ikkje i målestokk) * ABO Plan & arkitektur Planprogram 3. SAMANDRAG AV SAKA:

2 Side 2 ABO Plan & Arkitektur søkjer på vegne av Hordaland fylkeskommune om å få setje i gang planarbeid. Søknad om utarbeiding av detaljreguleringsplan gjeld for området kring det som i dag er Voss jordbruksskule i Skulestadmoen. Føremålet med reguleringsplanen er å utarbeide detaljreguleringsplan som legg til rette for utviding av noverande Voss jordbruksskule til vidaregåande skule for fleire utdanningsprogram. Planarbeidet vil også avklare plassering av ny avkøyrsle til skuleområdet, frå E16. Administrasjonen finn at planprogrammet som er lagt fram, har teke opp i seg dei problemstillingane som vi meinar er viktige å ta hand om i planarbeidet. Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen og medverknad i planprosessen. Vidare er det gjort greie for kva alternativ som vil verte vurderte, viktige problemstillingar, samt kva utgreiingar som ein finn naudsynt i samband med planarbeidet. Administrasjonen rår til at framlegg til planprogram kan leggjast ut til offentleg ettersyn, samt at det kan setjast i gang arbeid med detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen. 4. FAKTA OM SAKA: ABO Plan & Arkitektur søkjer på vegne av Hordaland fylkeskommune om å få setje i gang planarbeid. Søknad om utarbeiding av detaljreguleringsplan gjeld for området kring det som i dag er Voss jordbruksskule i Skulestadmoen. Føremålet med planarbeidet Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å utarbeide detaljreguleringsplan som legg til rette for utviding av noverande Voss jordbruksskule til vidaregåande skule for fleire utdanningsprogram. Skuleanlegget i Skulestadmoen omfattar i dag mange bygningar. Det går fram av søknad om oppstart at det vil vera aktuelt å rive nokre av dei eksisterande bygga for å gje plass til eit eller fleire nybygg. Arealbehovet med ny skulestruktur er ca m2 (BTA), det omfattar ikkje driftsbygningar, gartneri og internat. Vidare er det ynskje om å leggje inn arealpotensiale for ei eventuell framtidig utviding av skulen som fylgje av endring eller utviding av utdanningsprogramma. Planarbeidet vil også avklare plassering av ny avkøyrsle til skuleområdet, frå E16. Det vil skje i tett samarbeid med Statens vegvesen. Området vert søkt om å regulere til bygg og anlegg- undervisning, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønstruktur, landbruks- natur- og friluftsføremål og bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone. I planarbeidet vil ein også sjå på endring av arealføremål på eigedommen gnr. 53, bnr. 11, frå næringsføremål til bustadføremål. jf. vedtak i KST sak 0105/04. Eigedommen er lagt ut til næringsføremål, og ligg rett sørvest for Voss rafting sitt område. Planområdet Området det vert søkt om å få regulera omfattar eigedommane: gnr/ bnr 52/ 2, 53/ 5,6,8,11,13, 54/ 1,5,7,12,17,20,97

3 Side 3 Planområdet er på omlag 260 daa og ligg i Skulestadmoen, nord for Voss sentrum. Området grensar mot Nedkvitnevegen i nord, Lundarvatnet mot aust og mot Voss barneheim i sør. I vest grensar planområdet delvis mot E16, men omfattar også eit stykkje på vestsida av E16, mot Ringheimsvegen. Overordna plan Området for detaljreguleringsplanen er i kommuneplanen delvis lagt ut til offentleg føremål, samt landbruks-, natur-, og friluftsområde. Søknad om oppstart er i tråd med gjeldande kommuneplan. Oppstartsmøte for plansaka vart halde I søknad om oppstart er det opplyst at planarbeidet ikkje vert omfatta av krav om konsekvensutgreiing. Planprogram I samsvar med 12-9 i Plan og bygningslova, er det krav til planprogram for reguleringsplan som kan få vesentleg verknad for miljø og samfunn. Planprogrammet skal tilpassast den konkrete plansituasjonen og planbehovet, men skal gjere greie for fylgjande: - klargjere føremålet med planarbeidet - vise korleis planprosessen med fristar og deltakarar skal gå føre seg - klargjere opplegget for medverknad, spesielt i høve dei gruppene ein går utifrå vert særleg råka - klargjere kva alternativ som vert vurdert - drøfte aktuelle problemstillingar i planarbeidet - drøfte behov for utgreiingar I planprogram for ny vidaregåande skule i Skulestadmoen går det fram at det i samband med planarbeidet vil verta vurdert alternative løysingar knytt til tilkomst, plassering av bygningar, grense mellom byggjeføremål og jordbruksareal, og plassering av parkering. Viktige problemstillingar for planområdet som skal sjåast nærare på i planarbeidet er vurdert å vera: - Trafikk og teknisk infrastruktur - Natur og miljø - Kultur - Sosial infrastruktur - Risiko og sårbarheit - Universell utforming Vidare er det nemnt at det skal utarbeidast ROS- analyse og støyanalyse. 5. ADMINISTRASJONEN SI VURDERING: I kommuneplanen er det aktuelle planområdet delvis lagt ut til offentleg føremål, samt Landbruks-, natur-, og friluftsområde. Skisserte føremål i søknad om oppstart av detaljreguleringsplan er såleis i samsvar med kommuneplanen. Føremålet med planarbeidet er å utarbeida detaljreguleringsplan som legg til rette for utviding av noverande Voss jordbruksskule til vidaregåande skule for fleire utdanningsprogram.

4 Side 4 Ein vidaregåande skule vil vera ein stor arbeidsplass, både for tilsette og elevar. Ei samlokalisering av fleire ulike utdanningsprogram er ei utfordring som set krav til planlegginga, både når det gjeld planprosessen og den endelege utforminga av planen. Det er mange ulike krav og behov som skal løysast og stettast i det endelege resultatet. I oppstartsmøte vart det peika på fleire viktige problemstillingar for planarbeidet: Uteareal og kommunikasjonsliner er viktig å få på plass. Uteområde for den nye vidaregåande skulen vil ha fleire funksjonar, og vil såleis vera utfordrande å gje ei god og funksjonell utforming. Uteområdet skal fungere både som læringsarena og uteopphaldsareal. Dersom ein vidarefører internatfunksjonar vil dette gje uteområda enno ein viktig funksjon. Administrasjonen meinar at det i planarbeidet må synleggjerast med illustrasjonar, korleis ein skal løyse alle funksjonane for uteområda på ein god måte. Tilkomst til området, med tilrettelegging for tilstrekkeleg med parkering, samt kommunikasjonsliner i samband med denne for både køyrande og gåande må løysast. Generelt vil kommunikasjonsliner inn til området og innad i planområdet vil vera viktig for å få til ei god utforming i planområdet. Organisering av bygningsmassen vil krevje god planlegging. Det er mange funksjonar i høve til dei ulike utdanningsprogramma som skal løysast. Mykje ny bygningsmasse og ein del eksisterande bygningsmasse som skal skapa ein god heilskap i området både funksjonelt, arkitektonisk og estetisk. Strandsona langs Lundarvatnet er vesentleg å ta omsyn til i planarbeidet, både fordi det er del av eit verna vassdrag, og som ein ressurs for dei som oppheld seg i området. Universell utforming må liggje til grunn for planarbeidet. Det må leggjast vekt på at planen skal gje tilgjenge for alle, og setje krav som gjev både funksjonelle og estetisk gode løysingar. Støy vil vera eit viktig tema for planarbeidet, med E16 som går gjennom planområdet. Tilhøvet til støy, både i bygningane og for uteområda vil vera viktig å ta med i planarbeidet for å sikra gode løysingar. I dette planarbeidet er det særs viktig at ein legg opp til brei medverknad i planprosessen. Tilsette og elevar som i dag høyrer under dei ulike studieretningane/ utdanningsprogramma, bør vera med i heile planprosessen for å sikre at dei kan vera med å påverke sine framtidige omgjevnadar for arbeid og studiar. Administrasjonen finn at planprogrammet som er lagt fram, har teke opp i seg dei problemstillingane som vi meinar er viktige å ta hand om i planarbeidet. Planprogrammet gjer greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen og medverknad i planprosessen. Vidare er det gjort greie for kva alternativ som vil verte vurderte, viktige problemstillingar, samt kva utgreiingar som ein finn naudsynt i samband med planarbeidet. I høve medverknad meiner administrasjonen at planleggjar bør vurdere å involvere tilsette og elevar, som kjem innunder dei utdanningsprogramma som skal lokaliserast i planområdet, på eit enno tidlegare tidspunkt. Det er lagt opp til eit informasjonsmøte i samband med offentleg ettersyn av planframlegget, men kan hende det vil vera positivt å involvera denne gruppa på eit tidlegare tidspunkt.

5 Side 5 I høve eigedom med gnr. 53, bnr. 11 vil ein i planprosessen sjå på om arealføremålet på denne eigedommen bør endrast frå næringsføremål til bustadføremål. Ein kan då sjå området sør for Nedkvitnevegen under eitt, og få sett eigedommen i samanheng med naboeigedommane. Konklusjon Administrasjonen rår til at framlegg til planprogram kan leggjast ut til offentleg ettersyn, samt at det kan setjast i gang arbeid med detaljreguleringsplan for vidaregåande skule i Skulestadmoen.

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer