SAMLA SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLA SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/ /14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN VOSS HUSFLIDSKULE Administrasjonen si innstilling: 1. Med heimel i plan og bygningslova 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Voss husflidskule, plan-id Tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet, samt oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale etter Plan og bygningslova Formannskap/ plan og økonomi den sak 72/14 Behandling i møte: Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedteken. Vedtak: 1. Med heimel i plan og bygningslova 12-3 vedtek FPL oppstart av privat detaljreguleringsplan for Voss husflidskule, plan-id Tiltakshavar varslar oppstart av planarbeidet, samt oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale etter Plan og bygningslova Administrasjonen si utgreiing: 2. DOKUMENT SOM BAKGRUNN FOR SAKA: Dokument merka med * ligg ved. *Planprogram m/vedlegg datert A/Stab *Referat frå oppstartsmøte, datert Plandokument og vedlegg til saka ligg på Voss kommune si heimeside under kunngjeringar; Har de problem med å opne dokument på heimesida, ta kontakt med planavdelinga på tlf , eller send e-post til 3. SAMANDRAG AV SAKA: Saka gjeld vedtak om oppstart og utlegging av planprogram for privat detaljreguleringsplan for Gamle husflidskulen på Voss, Eskelandsvegen 8. Føremålet med planen er å leggje til rette for bustad med eit eller fleire leilighetsbygg med godt tilrettelagte uteopphaldsareal, parkering og grøntstruktur. Eksisterande skulebygning har

2 Side 2 eit bruksareal på om lag 2500 m2, mogleg utnytting kan vere einingar. Det skal og vurderast om bruksarealet kan aukast opp mot 4000 m2, anten ved påbygg eller tilbygg. Planarbeidet skal vurdere moglege nye tilkomstar og utnytting av eigedomen frå den nye vegen på nedsida av eigedomen. Planane for bustadutvikling på denne eigedomen er i tråd med kommunen sin bustadpolitikk og ynskje om fortetting i sentrum. I rulleringa av kommuneplanen vil aktuelt område bli lagt inn som bustad. I gjeldande kommuneplan ligger område som tenesteyting. 4. FAKTA OM SAKA: Bakgrunn I samband med Hordaland Fylkeskommune sine planar for ny skulestruktur på Voss (to-skule alternativet), med bakgrunn i Fylkestinget sitt vedtak av , vedommande utdanningsprogram, vart det vedteke ombygging og etablering av nye skulesenter for vidaregåande utdanning kring Voss gymnas på Skulehaugen og Voss Jordbrukskule i Skulestadmoen. Det medfører at dei andre vidaregåande skulane som er etablert på Voss skal samlokaliserast i dei to nye skulesentra. Med bakgrunn i vedtaket blir mykje bygningsmasse frigjort og Hordaland fylkeskommune som eigar av bygningane har begynt å selje unna dei bygga som ikkje skal nyttast til skule lenger. Voss Husflidskule er eit av tre eksisterande skulebygg som er selt i løpet av Voss Husflidskule sett frå nord mot sør Føremål med planarbeidet Føremålet med planen er å leggje til rette for bustader med eit eller fleire leiligheitsbygg med godt tilrettelagte uteopphaldsareal, parkering og grøntstruktur. Eksisterande skulebygg har eit bruksareal på om lag 2500 m2, mogleg utnytting kan verte einingar. Det skal og vurderast om bruksarealet kan aukast opp mot 4000 m2, anten ved påbygg eller tilbygg. Planarbeidet skal vurdere moglege nye tilkomstar og utnytting av eigedomen frå den nye vegen på nedsida av eigedomen. Eigedomstilhøve, tiltakshavar og planleggjar I matrikkelen står Hordaland fylke som eigar av store delar av planområdet. Kjøpsavtale er inngått mellom Kristianborg as og Hordaland fylke. I tillegg er Voss kommune og to private grunneigarar innafor planområdet.

3 Side 3 Kristianborg as er tiltakshavar for planarbeidet, A/STAB as er plankonsulent. Planstatus I gjeldande kommuneplan ligg aktuelt areal som tenesteyting. Kommuneplanen er under rullering og vil bli lagt ut på offentleg høyring i haust. Der vil aktuelt areal bli fremja med bustadføremål. Voss kommune har som mål i denne rulleringa av kommuneplanen å leggje til rette for vesentleg auke av sentrumsnære bustader. Dette arealet ligg i eit eigna areal for bustadfortetteing. Arealet er pr. i dag ikkje regulert, men ligg inntil tilgrensande reguleringsplaner. Gullfjordungen plan id 87012, og Vangstunnelen EV16 Stamveg forbi Voss, planid Utsnitt av kommuneplanens arealdel Utsnitt tilgrensande reguleringsplan Planavgrensing Planområdet er lokalisert vest for Vossavangen i Voss kommune, Hordaland på nordsida av Vangsvatnet. Det omfattar gnr. 42 bnr. 31, delar av Eskelandsvegen i nord, nybygd del av Ekselandsvegen i sør samt gnr. 43 bnr. 61 og gnr. 43 bnr. 28 på respektivt oppsida og nedsida av Eskelandsvegen. I vest grensar planområdet til Voss Folkehøgskule, til Finnesvegen i nordaust og til jernbana og E16 i sør.

4 Side 4 Planavgrensing Tiltaksområde. Stipla ring: aktuelt område for utviding. Eksisterande arealbruk innanfor planavgrensinga er vidaregåande skule, bustad og parkering. Tiltakshavar har erverva omtrent 4 dekar av eigendomen sitt totale areal på omtrent 9.5 daa slik det er vist i kartutsnitt fig. 1. Eigedomen var tidlegare del av landbruksareal for garden Seim Utgreiingstema: -Støymiljø -Luftkvalitet -Flaumfare og erosjon -Uteopphaldsareal, barn og unges interesser samt sosial infrastruktur -Helse i planlegging -Estetikk, nær og fjernverknad -Tilkomst til området, parkering, trafikk, kollektivtilbod, gang og sykkelvegar -Andre aktuelle utredningstema: Staden sin identitet inkl. området si historie, kvalitetar for bebuarar, kvalitetar for tilreisande (tursitar) osv. Landskap og topologi. Naturmiljø og vassdragsmiljø (biologisk mangfald, naturtypar osv) Kulturmiljø (kulturlandskap, landbruk og kulturminne) Friluftsområde, turvegar og grøntkorridorar i området Universell utforming, energiløysningar og renovasjon 5. ADMINISTRASJONEN SI VURDERING: Etter at det vart vedteke at dei vidaregåande skulane skulle slåast saman og samlokaliserat i to nye skulesenter på Voss, har det vore interessant å følgje på med kven som har vore aktuelle kjøparar til dei store skulebygga, og ikkje minst til kva føremål/bruk. Dei nedlagte skulane har vore viktige institusjonar på Voss og det er knytt historie til sjølve bygga og til området rundt. Bygningane ligger sentrumsnært og har til dels gode og store uteområde som er viktig for nærområdet. Uavhengig av kjøpar eller tiltakshavar har administrasjonen vurdert etterbruken av skulane. Det er vurdert under rulleringa av kommuneplanen og det er gjort enkle analysar av bustadpotensialet i dei gamle skulebygga. Den konkrete søknaden som no vert fremja er heilt i tråd med administrasjonen si vurdering so langt og vi vil tilrå at det vert sett i gang arbeid med reguleringsplan. Det er viktig med ein open og god prosess. Skulen ligg i eit etablert område og endringane som skal gjerast må vurderast opp mot eksisterande situasjon. Det er viktig å ivareta området sin karakter av openheit og utsyn. God dokumentasjon med tanke på estetikk, nær- og fjernverknad er viktig. Ein må få fram eventuelle konsekvensar for naboar med tanke på utsikt og innsyn. Tilkomst til området, parkeringsløysingar, gjesteparkering og uteområde m.m. er viktige tema som må løysast i planen. Det må tilretteleggjast nærleikeplass og uteopphaldsareal med gode kvalitetar. Det kan vere behov for endring av terreng mot sør for å få tilstrekkeleg areal for gode uteområde.

5 Side 5 Det er og viktig å vurdere / omtale andre tilbod for barn og unge i området rundt. Planavgrensinga tek med seg noko omkringliggjande areal. Det er viktig at ein gjennom denne planen vurderer utnytting av alt ledig areal. Den nye vegen (Eskelandsvegen) på sørsida av eigedomen, som vart bygd i samband med Vangstunellen/Vossapakko, gjev området større potensiale med tanke på alternativ tilkomst frå sør. Tilkomst frå sør vil bli ein viktig del av utgreiinga.. Kapasiteten til dagens tilkomst i nordaust er begrensa, derfor er det viktig å vurdere andre alternativ. Den kommunale parkeringsplassen rett på oppsida må og vurderast. Parkeringsplassen ligg innafor plangrensa. I samband med tilkomst og parkering vert det varsla om at det skal utarbeidast utbyggingsavtale innafor området. Det er aktuelt at ei så stor utbygging må bidra i opparbeiding og utbetring av offentleg infrastruktur. Parkering er plasskrevjande, og for så mange einingar som kan vere aktuelt her, er det naudsynt å byggje noko parkering innandørs. Bustadfortetting krev at ein ikkje byggjer ned meir bakkeareal enn naudsynt, og då spesielt ikkje med parkering. Ubygd ledig areal må nyttast til gode uteområde og grøntstruktur. Eit viktig punkt som administrasjonen har peika på og som plankonsulent har fokus på, er støy. Statens vegvesen sitt støyvarselkart viser at planområdet truleg ligg i gul støysone. Det vert viktig og undersøke med Statens vegvesen og Jernbaneverket om dei har fleire støymålingar for aktuelt område. Tilhøve til støy frå veg, jernbane og flaumelv må utgreiast. Elva som renn forbi må og vurderast med tanke på erosjon og flaumfare. Kravet om eventuell konsekvensutgreiing er grundig vurdert i planprogrammet. Administrasjonen er samd i planleggjar si vurdering i høve til KU forskrifta og konkluderer med at tiltaket ikkje utløyser krav om KU. Illustrasjonane som er lagt ved planprogrammet syner ulike alternativ for tilkomst og utnytting av eigedomen. Planarbeidet er sett igang på ein god måte med konseptval og enkle analysar for å nærme seg ei mogleg løysing for denne eksisterande situasjonen. Administrasjonen meiner at planprogrammet som blir fremja er oversiktleg og gir eit bra bilete av planprosessen og kva tema ein skal ha mest fokus på. Administrasjonen tilrår oppstart av planarbeidet og at planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn.

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer