Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling /12 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012"

Transkript

1 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling /12 Kommunestyret Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12 Jan Olav Møller, Reguleringsplan(detaljregulering) for Framigarden i Flåm - oppstart av planarbeid Kort samandrag Frå arkitekt Jarle Sandvik ligg det på vegne av Terje Hilstad føre førespurnad om oppstart av reguleringsplan(detaljregulering) for Gnr 38 bnr 2 og 8, Framigarden. Føremålet med reguleringsplanen er å regulera område til fritids- og turistføremål/utleigehytter. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova 12-8, å starte ein reguleringsplanprosess for Framigarden. Føremålet med planarbeidet er å laga ein reguleringsplan(detaljregulering) som regulerar området til fritids- og turistføremål. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing(ku). Vedlegg: Vedlegg: J.dato Tittel Førespurnad om oppstart av reguleringsplan for Framigarden i Flåm Kart Byggjearbeid på gbnr 38/2 - referat frå møte PLAN OG UTVIKLING Side 1 av 6

2 PUT-030/12 VEDTAK: Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova 12-8, å starte ein reguleringsplanprosess for Framigarden. Føremålet med planarbeidet er å laga ein reguleringsplan(detaljregulering) som regulerar området til fritids- og turistføremål. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing(ku). Samrøystes KOMMUNESTYRET KS-047/12 VEDTAK: Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova 12-8, å starte ein reguleringsplanprosess for Framigarden. Føremålet med planarbeidet er å laga ein reguleringsplan(detaljregulering) som regulerar området til fritids- og turistføremål. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing(ku). Samrøystes.. Side 2 av 6

3 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. - Plan- og bygningslova Naturmangfaldlova - Kommuneplan for Aurland, av Saksutgreiing Frå arkitekt Jarle Sandvik ligg det på vegne av Terje Hilstad føre førespurnad om oppstart av reguleringsplan(detaljregulering) for Framigarden. Terje Hilstad ynskjer å regulera del av Gnr 38 Bnr 2 og 8 for å leggje til rette for inn på tunet gardsturisme. Føremålet med reguleringsplanen er å regulera område til fritids- og turistføremål/utleigehytter. Området er i kommuneplan for Aurland, av , sett av til LNF-område. Planområdet er om lag 11 daa stort. Det vart halde oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet med tiltakshavar, Syner til referat frå møte, som vedlegg i saka. Vurdering I fylgje 12-3 i Plan- og bygningslova har private, tiltakshavar, organisasjonar og andre myndigheiter rett til å fremja framlegg til detaljregulering, herunder utfyllande regulering, for konkrete byggje- og anleggstiltak og arealendringar, og til å få kommunen sin handsaming av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som vert teke opp i det private framlegget. Private planframlegg må innhaldsmessigt fylgje opp hovudtrekk og rammer i kommuneplanen sin arealdel og føreliggjande områdereguleringar. Reguleringsplanen skal utarbeidast av fagkyndige. Planen vil vera ein privat reguleringsplan(detaljregulering), der tiltakshavar sjølv finansierar arbeidet, fram til planen skal til offentleg ettersyn, og vert sendt på høyring. Kommunen tek då over planen og står for handsaming og kunngjering av planen. Det vert lagt til grunn at Arkitekt Jarle Sandvik er fagkyndig og erfaren innan utarbeiding av reguleringsplanar, og det er difor ingen merknadar til sjølve valet av forslagsstillar/plankonsulent. Ved ein endeleg vedteken plan, skal ein feilfri SOSI-fil sendast til kommunen. Administrasjonen vil spesielt peike på at SOSI fila for planen bør delast opp etter laga(omsynssoner m.m), slik at dette vert lettare å importera inn i det digitale planregisteret. Side 3 av 6

4 ROS-analyse(Risiko- og sårbarheisanalyse) Det skal utarbeidast detaljregulering med ROS-analyse for området, jf 4-3 i Plan- og bygningslova. Resultatet frå analysen skal kome til uttrykk i planen. Det er viktig at tema i ROS-analysen ikkje vert for innskrenka. For at kravet om ROS-analyse skal vera oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Det må gå tydeleg fram kven som har utført ROS-analysen, og kva kjelder som har vore brukte. Ei sjekkliste er eit godt utgangspunkt for å velje ut hendingar som skal analyserast vidare. Ei sjekkliste åleine er ikkje å sjå på som ein ROS-analyse. ROS-analysen bør ha spesielt fokus på: - Jordbruk fulldyrka jord: Dersom fulldyrka jord skal regulerast til fritids- og turistføremål, bør det vera konkrete planar. Det bør vidare vurderast at 12 i jordlova, framleis skal gjelde for fritids- og turistføremål, slik at ikkje areal kan frådelast frå garden. Ein vil då sikre at dei nye hyttene vert ei styrking for garden. Ved utbygging på fulldyrka jord bør også rekkjefølgekrav vurderast. Ved evt regulering av fulldyrka jord bør vurderingar av alternativ plassering av hytter, vera utgreidd. - Flaum/overvatn/klimaendringar. - Skred(fritidshytter er plassert i tryggleiksklasse 2, jf 7-3 i Byggteknisk forskrift). - Avstand til verna vassdrag: 15 meters vegetasjonsbelte langs Flåmsvassdraget, i kommuneplan for Aurland, bør leggjast til grunn i planlegginga. Naturmangfaldlova(NML): NML set sterkare krav til vurderingar av tema som t.d biologisk mangfald ved sakshandsaming etter Plan- og bygningslova. Av NML 7 går det fram at vurderinga av dei såkalla miljørettslege prinsippa i 8-12, skal gå fram av vedtaket. Denne vurderinga skal liggja føre i planen ved utlegging til offentleg ettersyn. Kommunen vil her syne til 8 om kunnskapsgrunnlaget. Ved private reguleringsplanar har forslagsstillar ansvar for å framskaffa opplysningar/kunnskap, som skal liggja til grunn for kommunen sin vidare handsaming av planen(ved høyring og vedtak). Administrasjonen vil anbefale at vurderingar i høve Naturmangfaldlova vert innarbeidd i ROS-analysen. Planomtale: I ny Plan- og bygningslov er det krav om planomtale, som skal gjere greie for verknadane planen vil kunne få for ulike interesser og omsyn, jf 4-2 i Plan- og bygningslova. Lokale tilhøve som krev særleg vektlegging/utgreiing: - Jordvern- og landbruksfag - Biologisk mangfald - Kulturlandskap og kulturminne/kulturmiljø - Vassdrag(verna vassdrag). - Miljøvernfaglege vurderingar - Folkehelse (ureining mv) Side 4 av 6

5 Konekvensutgreiing(KU): Det skal i oppstartsfasen avklarast om planen vert omfatta av krav om planprogram og konsekvensutgreiing. Om reguleringsplanen fell inn under 3 i KU-forskrifta, men er vurdert til ikkje å skulle konsekvensutgreiiast, skal dette gå fram av varsel og kunngjering om oppstart av planarbeidet. Ei detaljregulering med føremål for å omregulere areal til fritids- og turistføremål, er omfatta av 3 i KU forskrifta, pkt b: reguleringsplanar som inneheld tiltak nevnt i vedlegg II, 2: Detaljregulering av hytte- og boligområder der planen avviker frå kommuneplan eller områdeplan. Tiltaket må difor vurderast i høve kriteriar for vurdering av vesentlege verknadar for miljø og samfunn. Planar og tiltak etter 3 skal handsamast etter forskrifta dersom dei: a. Er lokalisert i eller kjem i konflikt med område med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er verna eller freda, mellombels freda eller freda eller føreslege verna eller freda, eller kor det finst eller er stor sannsynlegheit for å finne automatisk freda kulturminne som inngår i eit kulturmiljø med stor tidsdybde? Nei, ingen kjente. Nye bygningar må tilpassast eksisterande bygningsmiljø på garden, men bygningsmiljø vert ikkje rekna som særleg verdifullt. b. Er lokalisert i eller kjem i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområde eller utgjer ein trussel mot trua naturtyper, trua artar eller dei sine leveområde, mot prioriterte artar eller deira funksjonsområde, mot utvalgte naturtypar, eller mot andre område som er særlege viktig for naturen sitt mangfald? Nei, tiltaka kjem i tilknyting til eksisterande bygningsmasse/gardstun. c. Er lokalisert i større naturområde som er særlege viktige for utøving av friluftsliv, herunder markaområde, eller i viktige vassdragsnære område som ikkje er sett av til utbyggingsføremål eller i overordna grønnstrukturer, eller i viktige vassdragsnære områder som ikkje er avsatt til utbyggingsføremål eller i overordna grøntstrukturar og viktige friområde i byar og tettstadar, og kor planen eller tiltaket kjem i konflikt med friluftsinteresser? Nei, tiltaka kjem i tilknyting til eksisterande bygningsmasse/gardstun. d. Kjem i konflikt med gjeldande rikspolitiske retningslinjer eller regionale/statlege planbestemmelsar? Nei e. Kjem i konflikt med reinsdriftinteresser? Nei f. Inneber større omdisponering av LNF område eller område regulert til landbruk, og som er av stor betydnad for landbruksverksemda? MIndre omdisponering er aktuelt, men føremålet er inn på tunet gardsturisme, og tiltaket er meint å vera ein styrke for gardsdrifta. g. Gjev vesentleg auke i tal personar som vert utsett for høg belastning av luftforrureining, støy, lukt, eller kan føre til forurrureining til jord, vatn eller sedimentar, eller kan føre til auka i utslipp av klimagassar, eller vestentleg stråling? Nei h. Fører til risiko for alvorlege ulykker, ras, skred og flaum? Nei, skred- og flaum problematikken er kartlagt for området, gjennom <<Flaumsonekartlegging for Flåmsvassdraget av Norconsult AS, samt <<Skredfarevurdering for Haugen Flåm kyrkje>> av COWI AS. i. Kan få konsekvensar for befolkningens helse eller helsa si fordeling blant innbyggjarane? Nei j. Kan få konsekvensar for innbyggjarane si tilgjenge til uteområde, bygningar og tenester? Nei k. Kan få vesentlege miljøverknadar i ein annan stat? Nei Side 5 av 6

6 Etter ein samla vurdering finn administrasjonen at reguleringsplanen, som fell inn under 3 i forskrift om konsekvensutgreiing, ikkje fell inn under kriteriane i 4. Tiltaket vil ikkje føre til vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn.. Planarbeidet utløyser difor ikkje krav om konsekvensutgreiing(ku). Gebyr for private detaljreguleringar: For handsaming av private reguleringsplanar(detaljreguleringar) vert det fakturert eit gebyr på kr ,- jf gebyrregulativ av , sak 132/11. Gebyret skal dekke kostnadar for kunngjeringar ved offentleg ettersyn og vedtak av plan, samt sakshandsaminga. Etter administrasjonen si vurdering ligg det til rette for at reguleringsplan(detaljregulering) for Framigarden, kan settast i gang. Side 6 av 6

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer