FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT"

Transkript

1 FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT Informasjonsmøte om bustadbygging i Tørvikbygd Lars Kristian Vikøy Banksjef i DNB Bank ASA

2 Tema Bustadmarknaden i Tørvikbygd Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig hus? Krav til lånesøknad og eigenkapital Erfaringar og trendar Husbanken / Startlån Tilrådingar og tips 2 Tørvikbygd grendautval

3 Bustadmarknaden i Tørvikbygd 3 registrerte sal (einebustader) siste 2 åra Høgste pris 2,7 mill. kr. Lågaste pris 0,95 mill. kr. Snittpris BOA/P-rom kr ,- Berre eldre bustader (byggjeår frå ) Ingen bustader lagt ut for sal i 2012 (pr ) 3 Tørvikbygd grendautval

4 Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig? Bygging i eigen regi krev kjennskap til ein del lover og reglar; bl.a.: Bustadoppføringslova regulerer avtalar mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bustad Garanti frå entreprenør i 5 år etter overtaking 10 % av vederlaget Plan og bygningslov, særleg kapittel 4, byggesaksdelen Forbrukarkjøpslova: Kjøp av byggjesett til bustad eller andre bygningar Avhendingslova gjeld sal av fast eigedom (frivillig) Tomtefestelova gjeld leige av grunn til hus som festaren har eller får på tomta 4 Tørvikbygd grendautval

5 Bygging i eigen regi Viktige moment: Tomt eigande eller festa tomt, regulert til bustadføremål? Budsjett få med alle postane viktig å unngå overskridingar Val av entreprenør sjekk soliditeten, krav om garanti, referansar, fagleg utføring etc. Bruk standardkontrakter/leveransebeskrivelse Anbod på hovudfaga Framdriftsplan Igangsetjingsløve - byggjeløyve 5 Tørvikbygd grendautval

6 Kjøpa nøkkelferdig bustad Enkelte entreprenørar tilbyr nøkkelferdig bustad Fast pris Leveransebeskrivelse inkl. endringar Framdriftsplan avtalt overtakingsdato Entreprenørgaranti Søknader om igangsetjingsløyve og byggjeløyve etc. Mindre risiko? 6 Tørvikbygd grendautval

7 Krav til lånesøknad Dokumentasjonskrav: Kontrakt med husleverandør/entreprenør med spesifikasjonar Anbod frå leverandør/underleverandør på vesentlege postar Førehandstakst Kostnadsoverslag Finansieringsplan Teikningar Byggjeforsikring Entreprenørgaranti Målebrev/situasjonskart/reguleringsplan/byggjeløyve Godkjent takstmann Sjølvmelding 2 siste lønsslippar 7 Tørvikbygd grendautval

8 Krav til eigenkapital Nye reglar frå (Finanstilsynet): 15 % av objektets marknadsverdi (ikkje byggjekostnad) 5 % rente utover marknadsrente Lån over 70 % av verdi skal ha avdragsbetaling Andre vurderingar: Betjeningsevne: Inntekter (løn, pensjon, leigeinntekter) Andre utgifter (SFO, barnebidrag) Positiv likviditet etter nytt låneopptak Betalingsvilje: Sparing Overtrekk/betalingsmerknader 8 Tørvikbygd grendautval

9 Erfaringar og trendar Einebustader selt 116 stk. i Kvam siste 2 år Kr ,- i snittpris Kr ,- pr. m2 (BOA/P-rom) Rekkehus selt 20 stk. Kr ,- i snittpris Kr ,- pr. m2 (BOA/P-rom) Leiligheiter selt 26 stk. Kr ,- i snittpris Kr ,- pr. m2 (BOA/P-rom) Tomannsbustad selt 18 stk. Kr ,- i snittpris Kr ,- pr. m2 (BOA/P-rom) Kva type hus treng/ønskjer ein i Tørvikbygd? 9 Tørvikbygd grendautval

10 Erfaringar og trendar Passivhus kjenner berre til eit hus (Øystese) Behov for fleire mindre bustader? Er det ein marknad for rekkehus, tomannsbustader eller småblokker i Tørvikbygd? Kven skal stå for utbygginga? Problem med å skaffa finansiering til bustadprosjekt! Få kvemmingar som vil forplikta seg med utgangspunkt i eit prospekt 10 Tørvikbygd grendautval

11 Husbanken - grunnlån Grunnlån inntil 80 % av prosjektkostnad eller salspris Kan brukast til nye bustader, utbetring og ombygging av bygningar til bustader Privatpersonar, utbyggjarar, bustadbyggjelag, burettslag, kommunar, fylkeskommunar, selskap og stiftingar kan søkja. Krav til universell utforming (definisjon): Utforma produkt og omgjevnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogeleg. NS Universell utforming av byggverk del 2: Bustader Krav til energi og miljø: NS 3700 Lavenergihus klasse 1 Bruke andre energikjelder enn elektrisitet og fossil brensel Ikkje like strengt som til passiv hus 11 Tørvikbygd grendautval

12 Husbanken Kostnader: Mindre, nøkterne bustader Gjev ikkje lån til bustader med stort areal, kostbar innreiing og/eller materialbruk Vilkår (desember 2012): Flytande rente - 1,982 % p.a. Fast rente 3 år - 1,982 % p.a. Fast rente 5 år - 2,080 % p.a. Fast rente 10 år - 2,472 % p.a. Fast rente 20 år - 2,667 % p.a. Inntil 30 års løpetid Inntil 8 års avdragsfri periode Søknad kan sendast til Husbankens regionkontor i Bergen søknadsskjema kan lastast ned frå 12 Tørvikbygd grendautval

13 Startlån Finansieringstilbod for dei som har vanskar med å koma inn på bustadmarknaden har vanskar med å verta buande i bustaden, t.d. ved samlivsbrot vert innvilga av kommunen kan kombinerast med tilskot og/eller bustønad ved låg inntekt Kven kan få Startlån? Unge i etableringsfasen Barnefamiliar Einslege Personar med nedsett funksjonsevne Flyktningar eller personar opphaldsløyve på humanitært grunnlag Andre økonomisk vanskelegstilte 13 Tørvikbygd grendautval

14 Startlån Føresetnad for å få lån: Problem med å få lån i dei private bankane Må kunne betala rente og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midlar att til livsopphald Bustaden må vera eigna for husstanden Rimeleg i høve til prisnivået der du skal bu Må liggja i kommunen som gjev lån Kva får du lån til? Kjøp av bustad topp- eller fullfinansiering Verta buande i bustaden refinansiering eller utbetrin Bygging av bustad - toppfinansiering 14 Tørvikbygd grendautval

15 Startlån Kor stort lån kan du få? Opp til den enkelte kommune å vurdera om du kan få lån og evt kort mykje Samarbeider ofte med dei private bankane Vanskelegare etter nye reglar frå Finanstilsynet Slik søkjer du i Kvam herad: Du kan søkja kommunen om lån til ein konkret bustad eller få ei førehandsgodkjenning (finansieringsbevis) Søknadsskjema kan lastast ned frå Kontaktperson i Kvam herad: Helene Hushagen 15 Tørvikbygd grendautval

16 Tilrådingar og tips Snakk med banken din om finansiering, bl.a. kor mykje du kan låna noverande inntekt Skaff deg eigenkapital min. 15 % av marknadsverdi Få hjelp av foreldre? Utleige av sokkeletasje? Start sparing straks om du har planar for å kjøpa deg bustad Utnytt BSU ordninga Dersom du ikkje har eigenkapital: Lag deg ein plan for sparing spør banken din om råd Kjøp tomt og betal den ned før bygging Sjekk moglegheiter for eigeninnsats etc. Du må vera villig til å ofra noko for å nå bustaddraumen 16 Tørvikbygd grendautval

17 P&D_WQ_2011

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing startlån tilskot til etablering Søknaden gjeld startlån og banklån tilskot til tilpassing førehandsgodkjenning konet bustad 1. Søkjar Fødselsnr.

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer