Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien Sivert Gravem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem"

Transkript

1 Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem

2 Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres prosjekter som isolert sett har svakere lønnsomhetskrav enn IN ellers legger til grunn. Prosjektene skal ha en landbrukspolitisk tilfredsstillende begrunnelse, at tilskuddet virker utløsende på gjennomføringen, at prosjektet bidrar til å forbedre økonomien i virksomheten og at de virksomheter som mottar støtte vurderes å være varig lønnsomme. 2

3 Policy forts. 1 Dersom debitor for landbrukslån er AS eller annet selskap med begrenset ansvar, eller at investeringen som finansieres er > 5 mill. kroner skal normalt egen byggelånsfinansiering etableres. Normalt ikke delutbetaling for større lån. Kreve bekreftelse på byggelån før første utbetaling av tilskudd. Det oppfordres til økt bruk av kvartalsvise terminer Vi skal ikke lånefinansiere moms i investeringsprosjekter unntak ikke mvapliktig omsetning. 3

4 Policy forts. 2 Alle nye saker på torskeoppdrett og andre nye marine arter hvor historien har vist at det økonomiske grunnlaget ofte er dårlig forutsetter behandling i hovedkredittutvalget. Det samme gjelder saker som omfatter idrettsrelaterte anlegg som skiheiser, golf, trav, ridesentre i tilknytning til landbruket mv. 4

5 Policy finansielle tjenester Korrigere for markeds- og systemsvikt Samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomhet Verdiskapning i Norge Stimulere til innovasjon og internasjonalisering Utløse penger fra andre Risikodeling mellom IN, banker og eiere 5

6 Policy landbruk

7 Rollene til Innovasjon Norge 1. Som utfører av oppdrag - For LMD - For FM Styringsdokument Ta landet i bruk Oppdragsbrev LMD BU-forskrift BU-rundskriv Programnotat og handlingsplaner Fylkesvise strategier Oppdragsbrev FM Policy IN (generell + landbruk) m.fl. 2. Som premissleverandør - Innspill Jordbruksforhandlingar, statsbudsjett m.v.. 7

8 Policy Videreutvikle eksisterende og skape ny næringsvirksomhet med økt lønnsomhet, ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og materielle ressurser. Bønder som henter eller planlegger å hente en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården skal prioriteres. 8

9 Bygdeutviklingsmidler Formål: Utvikling av tradisjonelt landbruk Utvikling av alternative næringer (bygdenæringer) Finansiering: Etablerertilskudd Bedriftsutviklingstilskudd Investeringer o Tradisjonelt landbruk og nye næringer o Generasjonsskifte o Rentestøtte o Tapsfond for risikolån 9

10 Mat (tradisjonelt landbruk) Mål: Økt verdiskaping basert på råvarer fra det norske landbruket. Strategier: Bidra til oppgradering og fornyelse av driftsapparat for å oppnå kostnadsreduksjoner i volumorientert primærproduksjon. Bidra til nyskaping, utvikling av norsk matkultur, kompetanseutvikling og FoU. Utvikling av merkeordninger, økt markedsadgang og gode distribusjonsløsninger 10

11 Landbruk virkemidler 1 1. Investeringstilskudd: For prosjekt med kostnad under kroner og søker er under 35 år er investeringstilskuddet på inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag. For disse sakene blir det ikke gitt rentestøtte. For prosjekt med kostnad under kroner er investeringstilskuddet på inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag. For disse sakene blir det ikke gitt rentestøtte. For prosjekt med kostnad over kroner er investeringstilskuddet på inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag, men avgrensa til kroner. For disse sakene kan det linnvilges rentestøtte med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag, avgrensa oppover til 4 mill. kroner. 11

12 Landbruk virkemidler 2 Etableringstilskudd ved eierskifte er avgrensa til å gjelde investeringer med en kostnadsgrense på kr og søkere under 35 år. Ordninga omfattar ulike miljøtiltak knyttet til eksisterende bygningsmasse. Eksempel kan være fôrlager, gjødsellager, smittesluse, melkerom, ventilasjon og sikring i bygg. Ny godkjent vannforsyning er også eksempel, i tillegg til utbedring av driftsveier, gjerder, opptaking av kanaler m.v. Søkere kan få opp til 40 % tilskudd av godkjent kostnad. Tilskuddsatsen er lik for både mannlige og kvinnelige søkere. Det kan bare innvilges tilskudd etter denne ordninga de første 5 åra etter overtakelse. 12

13 Landbruk virkemidler 3 Etablerertilskudd kan innvilges med inntil kroner pr. tilsagn og i sum for 3 år ikke over 1,6 mill. kroner pr bedrift. Tilskouddet blir innvilga primært for to faser: Bedriftsutviklingsfase Markedsintroduksjonsfase. Tilskuddet kan som hovedregel dekke inntil 50 %, unntaksvis inntil 75% av kostnadsoverslaget. Mindre investeringer må ikke utgjøre mer enn 25 % av samla, godkjent tilskuddsgrunnlag. Målet er at minst 50 % av disse midla skal gå til kvinneretta prosjekt. 13

14 Landbruk virkemidler 4 Tilskudd til bedriftsutvikling kan innvilges med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Ungdom under 35 år og kvinner kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Ordninga gjelder tilskudd til prosjekt innen: produktutvikling, kompetanseoppbygging, markedsundersøkelser, testsalg, nett-verksbygging, markedsføring o.a. Søknaden må gjelde enten nye produkt, eller tiltak for å selge på nye markeder /nye markedskanaler 14

15 Landbruk virkemidler 5 1. Lån 1. pr. betingelser inntil 90% av vurdert verdi (takst) Rentesats p.t. 3,9 % p.a. (eller markedsrente for selskap) Formål: Næring og bolig 2. Risikolån er primært retta inn mot toppfinansiering av saker som det er vanskelig å finansiere gjennom vanlige banklån. Dette gjør at ordninga har høyere rente enn lavrisikolån. Samme prioriteringer som for BU-midlene Avsetning til tapsfond belastes tilskuddsrammen Kanselleringsgebyr etter at lånetilbudet er akseptert 15

16 Søknader Elektroniske søknader opprettes på vår hjemmeside. o Lag din egen side som du kan benytte til demonstrasjon o NB ved investeringssøknader må søker benytte funksjonen «Søker som enkeltperson» - da benyttes personnummer. Søknaden skal om landbrukskontoret for uttale dette skjer automatisk ved elektroniske søknader Uttale fra kommunen i henhold til forslag til disposisjon Ved elektronisk søknad går grunndata og uttalelser direkte inn i saksinnstillingen 16

17 Krav til søknader 1: 1. 5-årig driftsplan/forretningsplan 2. Tekniske planer 3. Kart over eiendommen med nytt tiltak inntegna 4. Kalkyler 5. Finansieringsplan 6. Tilsagn eller intensjonsavtale om lånefinansiering i bank ved søknad om rentestøtte. 7. Tilsagn eller intensjonsavtale om samfinansiering med IN fra lokal bank ved totalt lånebehov på 2,5-3 mill og over 17

18 Krav til søknader 2: 1. Nødvendige offentlige tillatelser 2. Selvangivelser og næringsoppgaver 3. Leieavtale(r) kvote 4. Avtaler for leiejord. Skal være tinglyst når en vesentlig del av arealgrunnlaget er leiejord (fellesformular) 18

19 Tilleggskrav ved samdrifter. Søker er i samdrift: 1. Samdriftsavtale/avtale mellom deltagerne i selskapet 2. Godkjenning av samdrifta av SLF 3. Firma-attest for samdrifta/selskapet 4. Leieavtaler mellom samdrifta og hvert enkelt av bruka for areal, dyr, bygninger hvis ikke regulert i samdriftsavtalen. 19

20 Tilleggskrav samdrifter Samdrifta er søker 1. Driftsplan for samdrifta 2. Driftsplan for hver enkelt bruk i samdrifta 3. Driftsplan for eiendomsselskap når det er utbygger 4. Selvangivelse og næringsoppgave for alle bruka (2 år) 5. Leieavtaler for areal, bygninger, produksjonsretter m.m. mellom samdrifta og hvert av bruka hvis ikke regulert i samdriftsavtalen. 6. Leieavtale for bygning mellom bygningseier og samdrifta 7. Kopi av tinglyst skjøte og konsesjonsdokument for tomt og leieavtaler. 20

21 Tillegg ved lånesøknader 1. Beskrivelse og verdivurdering eller takst av nyere dato 2. Konsesjonsdokument eller tinglysingsdokument for kjøp som trenger konsesjon 3. Kjøpekontrakt 4. Selvangivelse og næringsoppgave m/tilleggskjema siste to år 5. Tinglyste leieavtaler for jord når drifta er basert i alt vesentlig på leid areal. 21

22 Lykke til 22

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012

Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012 Unge bønder! Uppigard Natadal 20.01.2012 Per Næs Energi&Miljø IKT Innovasjonsklynger Anniken Damm-Larsen Reiseliv FRAM Randi Egge Husby Industri SkatteFUNN OFU/IFU Reidun Løite Myhra Landbruk Kultur&opplevelser

Detaljer

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

Vedr: Ny landbruksmelding

Vedr: Ny landbruksmelding 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer