Erling Bergsaker NORSKOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erling Bergsaker NORSKOG"

Transkript

1 Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG

2 Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen?

3 Hva har vi av finansieringskilder og hva kan de brukes til? Fond Årlig bevilgning (Nivå) Antall årlige søknadsfrist er Skogbrukets utviklingsfond 3-4 mill. kr 1 Skogtiltaksfondet mill kr Verdiskapingsfondet 5 7 mill kr 2 3 Andre muligheter: Innovasjon Norge (sentralt og fylkesnivå) Norges forskningsråd Skattefunn Rentemidler (sentralt og fylkesnivå)

4 Skogbrukets utviklingsfond Utgangspunkt Kompensasjon for veiavgift på drivstoff i skogbruket Finansiering Sekretariat Krav til søker Profil Finansieringsan del Årlig bevilgning fra LMD. SLF Ingen spesielle Støtter prosjekter innen anvendt FoU, som bidrar til økt lønnsomhet og aktivitet i næringen. Fra frø til industritomt. Prioriterer driftstekniske utfordringer. Prioriterer prosjekt med næringsdeltakelse. Reise-stipend for utenlandsstudier. Ingen formelle begrensninger, men ofte ikke mer enn 50 %. Betraktes som offentlig finansiering

5 Skogtiltaksfondet Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Profil Skogeiernes felles forskningsfond etablert i samarbeid med LMD, med formål å sikre brukerfinansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til å utvikle norsk skogbruk. FoU-avgiften + avkastning på fondskapital. Norges Skogeierforbund Finansieringsandel Normalt %. Betraktes som privat finansiering Næringsaktør, fra kretsen som bidrar til FoU-avgiften. Fellestiltak i næringen FoU-prosjekter som øker lønnsomheten i norsk skogbruk. FoU-prosjekter for å: Bedre forvaltningen av skog. Øke utnyttelsen av utmarksressurser Fremskaffe kunnskap for bedre rammebatingelser.

6 Verdiskapingsfondet Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Profil Benytte gjenværende midler etter opphør av pensjonstrygden for skogsarbeidere, for å støtte utvikling av skogbedrifter herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak Fondskapital, avkastning og bruk. NORSKOG Finansieringsandel Normalt %. Betraktes som privat finansiering Næringsaktør eller FoU-institusjon som involverer næringsaktør Utviklingsprosjekter som kan bidra til: Utdanning og rekruttering til næringen Bedre HMS Økt verdiskaping og sysselsetting i næringen.

7 Rentemidler Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Renter av innbetalt skogfond tilfaller ikke skogeier, men skal benyttes til fellestiltak i næringen. Årlig renteavkastning, som fordeles mellom kommunalt nivå, fylke og nasjonalt. SLF Ingen definerte krav Profil 1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket. 2. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen. 3. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Søknader som gjelder prosjektorienterte tiltak prioriteres fremfor faste aktiviteter. Finansieringsan del -

8 Skattefunn Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Rettighetsbasert ordning for fremme av FoU i næringslivet. Norges største satsing for å stimulere til mer forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Skatt. Norges Forskningsråd Næringsdrivende i skatteposisjon. Profil Utvikling eller forbedring av en vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Forbedring av funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning Utviklingen som vil kreve systematisk forskning og/eller utvikling for å få til en god løsning Finansieringsan del Inntil 20 % av prosjektkostnad, max 4,4 mill. kr i støtte pr år.

9 Innovasjon Norge. Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Profil Finansieringsan del Støtteordninger for bedrifts og produktutvikling, tilpasset små og mellomstore bedrifter. Lån, tilskudd og garantier Innovasjon Norge Tilskudd til små og mellomstore bedrifter Støtter både forprosjekt/mulighetsstudie og hovedprosjekt. FoU-støtte gjennom IFU/OFU prosjekter. Resultatet av et IFU/OFU-prosjektet må representere et nytt produkt eller ny teknologi/løsning. Inntil % av prosjektkostnad.

10 NFR - Innovasjonsprosjekt i næringslivet Utgangspunkt Finansiering Sekretariat Krav til søker Profil/kriterier Utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Statsbudsjettet. Norges Forskningsråd Næringsdrivende innovasjonsgrad verdiskapingspotensial for bedriftspartnere realisering av innovasjonen forskningsgrad prosjektkvalitet for FoU-prosjektet forskningens innovasjonsrelevans FoU-risiko internasjonalt samarbeid Finansieringsandel Inntil 50 % av prosjektkostnad.

11 Hvordan er ordningene tilpasset hverandre og behovet? Vi har 2 næringsfond (Skogtiltaksfondet og Verdiskapingsfondet) som er tiltenkt å dekke næringens andel av FoU-kostnadene med størrelsesorden 25 % av samlet FoU kostnad. Årlig samlet finansieringsevne for næringens fond ca. 15 mill. kr. Næringen har hovedfokus på mindre ikke alt for langvarige, ofte mer utviklingsorienterte prosjekter. Foretrekker ofte enkle prosjektstrukturer og løsningsorienterte prosjekter. For den type prosjekter det er størst interesse for i næringen, og skisserte finansierings-andeler, blir det den offentlige finansieringen som blir minimumsfaktor.

12 Hva gir kapasitet til deltakelse i FoU i næringen? Fagpersoner med tid til å tenke seg om. Et minimum av egen finansiell evne. Kobling mot faglige utfordringer i egen virksomhet/næring.

13 Hva gir kapasitet til deltakelse i FoU i næringen, og hvordan utvikler dette seg? Fagpersoner med tid til å tenke seg om. Svekkes Et minimum av egen finansiell evne. Svekkes Kobling mot faglige utfordringer i egen virksomhet/næring. Stabilt eller øker

14 Utfordringer Endringene i tømmermarkedet reduserer omsetningsleddene i næringen (Skogeierandelslag, NORSKOG m.fl) sin evne til å delta finansielt og faglig i prosjekter. Undersøkelse gjennomført mot næringsaktører bekrefter redusert evne til å ta på seg prosjektlederansvar og mulighet til å ta på seg større egenandeler i prosjekter. Behovene for omstilling og faglig utvikling er ikke redusert. Utvikling i forskerfinansieringen går med hensyn til prosjketstruktur i motsatt retning av hva næringen foretrekker.

15 Konkret forslag Styrke finansieringsgrunnlaget spesielt for mer kortvarige og utviklingsorienterte FoUprosjekter i skogbruket ved: Øke FoU-avgiften til kr 1,50 pr. m3. Øke årlig bevilgning til Skogbrukets utviklingsfond til 10 mill. kr. Akseptere redusert finansiell egensinnsats fra prosjekt-deltakere. NB! Forutsettes gjennomført som en samlet pakke.

16 Oppsummerende betraktninger. Nasjonal forskningsstrategi går i retning av større FoU-programliknende og forskningstunge prosjekter. Næringen ønsker større mulighet for mindre og mer målrettede prosjketer. Konkurransen i tømmermarkedet reduserer skognæringens evne til egenfinansiering ut over FoU-avgiften. Muligheten for finansiering av prosjekter som i dag støttes av Utviklingsfondet bør økes. Kravene til egenfinansiering fra næringsdeltaker bør reduseres. FoU-avgiften bør økes til 1,50 kr/m3.

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kommunale næringsfond Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Dagsorden Ulike fond Kommunale og regionale næringsfond Kraftfond Hjemfallsfond Krav til ulike fond Hva funker? Harmonisering av vedtekter Hvor

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer