Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark. Vedtatt i styremøte 12.03."

Transkript

1 Retningslinjer for behandling av BU-søknader i Hedmark i 2014 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte

2 Bygdeutviklingsmidler generelt Til grunn for retningslinjene ligger «Regionalt Næringsprogram for Hedmark (RNP) samt oppdragsbrev 2014 fra Fylkesmannen i Hedmark til Innovasjon Norge Hedmark datert I RNP er det lagt til grunn en fordeling av de bedriftsrettede midlene med 75 prosent til tradisjonelt landbruk 25 prosent til bygdenæringer. Det kan foretas overføring av midler mellom formålene mot slutten av året, dersom det viser seg at det ellers blir udisponerte midler til ett av formålene. I tillegg er det en egen ramme for bioenergi. Felles søknadskriterier Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket. Landbrukseiendommen må ligge i et LNF-område i kommuneplanens arealdel og ikke være regulert til andre formål enn landbruk. Søknadsbeløp under kr ,- vil ikke bli behandlet. Er det gitt annen offentlig støtte kan det virke inn på størrelsen av eventuell BU-støtte. Søknaden må være elektronisk. Tradisjonelt landbruk Alle faste investeringer i forbindelse med produksjoner innenfor det som betraktes som tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner kan støttes, under forutsetning av at investeringen er nødvendig i forhold til planlagt produksjon og at det forventes avsetningsmuligheter/avtaler for produktene. Det skal videre sannsynliggjøres at det er tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet og at søker har økonomisk og praktisk gjennomføringsevne. RNP gir følgende kriterier til geografisk fordeling av midlene: Glåmdalen 17 % Hedmarken 26 % Sør-Østerdal 12 % Nord-Østerdal 30 % Fylkesnivå (fokusområde) 15 % Produksjonene er prioritert på følgende måte: 1. a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. b) All økologisk produksjon 2. Planteproduksjon for salg Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon. Det kan også gis støtte til grasproduksjon for salg og kornproduksjon. Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området. 3. Kraftforbaserte produksjoner 4. Andre søknader

3 Prioriteringer og satsingsområder Det er i «RNP» satt av 15 % av tilskuddsmidlene til bruk på fylkesnivå eller til spesielle satsingsområder. Fokusområdet i 2014 er prosjekter innenfor frukt- og bærproduksjon og grønnsak- og potetproduksjon. Midler utover dette benyttes til grovforbaserte produksjoner i de regioner hvor det måtte være behov. På grunn av markedssituasjonen for svin og konsumegg, vil det ikke bli gitt støtte til prosjekter innenfor disse kategoriene. Det vil dog være åpning for å kunne gi støtte til prosjekter vedrørende gjødsellager hos eksisterende produsenter innenfor kraftforkrevende produksjoner. Byggeprosjekter i tre kan prioriteres med inntil kr ,- i ekstra tilskuddsutmåling. Tre må i vesentlig grad erstatte andre byggematerialer. Virkemidler tradisjonelt landbruk Investeringstilskudd Hjemmelshaver skal normalt stå som søker Tilskudd kan gis med inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr ,-. Til unge brukere (under 35 år) kan det gis støtteutmåling opp til 40 % av investeringen for de første kr ,- av kostnadsoverslaget. For kostnader utover kr ,- kan det gis inntil 20%. Maksimalt tilskudd er på kr ,-. Generasjonsskifteordningen kan benyttes bare en gang per søker. Rentestøtte Rentestøtte kan innvilges på inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag i investeringsprosjekter innenfor bygdeutviklingsmidlene. Støtte kan gis til lån på min. kr og maks. inntil kr ,-. Rentestøtte kan gis både til lån gitt av Innovasjon Norge og andre banker. Det gis ikke rentestøtte ved kjøp av eiendom eller gårdsoverdragelser. Risikolån Risikolån til primærproduksjon og nye næringer kan gis til gode prosjekter hvor sikkerhetsdekningen ikke kvalifiserer for et lavrisikolån. Risikolån bør i første omgang prioriteres til prosjekter i distriktene, hvor pantegrunnlagene gjennomgående er lavere enn i mer sentrale strøk. Tapsavsetninger til Risikolån skal gjøres fra tilskuddsramma på fylkesnivå. Policy for bruk av risikolån legges til grunn. Søknadsfrist og søknadsbehandling For tradisjonelt landbruk er det 1 årlig søknadsfrist, som er satt til 1. februar. Søknadene skal være mottatt av Innovasjon Norge fra kommune innen denne dato. Det er krav til elektronisk søknad, levert på Kommunen skal med basis i regionale og fylkesvise strategier sette opp ei prioritert liste over prosjektene som videresendes til Innovasjon Norge Hedmark for behandling.

4 Søknaden må inneholde følgende Investerings- og finansieringsplan. Driftsbudsjett/ driftsplan med utgangspunkt i dekningsbidragskalkyler som viser forventet årlig resultat i 5-7års perspektiv. Kostnadsoverslag, med tegninger. Kostnadsoverslaget skal være oppsatt av planlegger som kan dokumentere kunnskap eller et undertegnet tilbudsbrev fra leverandør. Prosjektet må være byggemeldt/omsøkt til kommune og Mattilsynet før første delutbetaling kan finne sted. Siste 2 års resultatregnskap og næringsoppgave. Egeninnsats dokumenteres med timelister og godkjennes med kr 350 per time. Bruk av egne maskiner kan godkjennes i.h.h.t. gjeldende Leiekjørings- og maskinleieprisliste fra Norsk Landbruk. Bygdenæringer Bygdenæringer som skal kunne motta BU-tilskudd forutsettes å være tilknyttet en landbrukseiendom i aktiv drift og der bygdenæringen kommer som et supplement til det tradisjonelle landbruket. Den nye næringa skal ha basis i eiendommens ressurser. Krav til søker Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom i aktiv drift. Eier/bruker/ektefelle/samboer eller framtidig eier kan søke. Andre kriterier Søker må på søknadstidspunkt ha minst 50 % eierskap i prosjektet. Er det gitt annen offentlig støtte kan dette virke inn på størrelsen av eventuell BU-støtte. Søknadsbeløp under kr vil ikke bli behandlet. Prosjekter som gis høy prioritet Inn på tunet. Det er et krav at bedriften enten er, er i prosess for, eller kan bli godkjent i henhold til Matmerks godkjenningsordning for Inn på tunet. Reiseliv/opplevelse Mat videreforedling Bioenergi Generelt vil Innovasjon Norge legge stor vekt på søkers kompetanse og gjennomføringsevne, samt prosjektets økonomiske potensiale.

5 Virkemidler - bygdenæringer Etablererstipend For informasjon om etablererstipend-ordningen se vår hjemmeside. Etablereropplæring AB Utvikling AS har ansvaret for gjennomføringen i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. For mer informasjon se: Bedriftsutvikling Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader. For kvinner og ungdom inntil 75 % av godkjente kostnader. Tilskudd kan gis i forbindelse med: produktutvikling, kompetanse- og nettverksbygging, markedsundersøkelse, testsalg og markedsføring av nye produkter eller nye markeder. Investeringer Søker må være hjemmelshaver. Tilskudd kan gis med inntil 30 % av kostnadsoverslag, maksimalt kr Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. Rentestøtte kan gis til lån pålydende mellom kr millioner, med maksimalt 60 % av godkjent kostnadsoverslag. Rentestøtte kan gis både til lån gitt av Innovasjon Norge og andre banker. Risikolån kan gis til gode prosjekter i tilfeller der det er vanskelig å få tilstrekkelig pantegrunnlag for ordinært lån. Tapsavsetninger til Risikolån skal gjøres fra tilskuddsramma på fylkesnivå. Policy for bruk av risikolån legges til grunn. Prosjekter som ikke støttes Investeringer i forbindelse med idrettsanlegg/travsport/ridning og nye overnattingsplasser vil ikke bli prioritert. Virksomheter innen varehandel, franchisekonsept, import, transport, finansielle tjenester, frie yrker, hobbyvirksomheter, utleievirksomhet. Søknadsfrist og søknadsbehandling For søknader innenfor bygdenæring er det ingen søknadsfrist, det er løpende søknadsbehandling. Bioenergi Det er egen ramme for bioenergiformål som fordeles fylkesvis. Følgende saker skal behandles i forhold til fylkesvise BU-midler: Gardsanlegg Veksthusanlegg Fylkesvise informasjonstiltak Søknadene skal behandles etter gjeldende retningslinjer for tildeling av tilskudd under Bioenergiprogrammet, inntil det foreligger ny BU-forskrift der bioenergi er integrert. Virkemidler bioenergi Gårdsvarmeanlegg til næringsformål Ordningen gjelder kun varmeanlegg bygd på landbrukseiendom. Brensel må være rent trebrensel i form av flis, ved eller halm. Det gis ikke tilskudd til anlegg basert på prefabrikkert brensel som pellet og briketter eller til anlegg som brenner avfall, rivingsvirke o.l. Fyring med brensel som anlegget ikke er godkjent for kan medføre krav om tilbakebetaling av støtten.

6 Ordningen gjelder landbrukseiendommer som er registrert med en avgiftspliktig omsetning på over kr pr år, innen jord-, hage- og skogbruksnæringer. Avgiftspliktig omsetning for de to siste regnskapsår må dokumenteres. Det gis inntil 33 % støtte av inv. kostnad. Øvre tilskuddsgrense er ,- kroner. Dersom flere gårdsbruk bygger fellesanlegg, kan total tilskuddssum økes, men ikke prosentsats. Det skal ikke gis tilskudd etter denne ordning dersom samme varmeanlegg har mottatt annet direkte tilskudd f.eks. BU midler. Derimot kan bioenergiprogrammet finansiere varmeanlegget, mens f. eks næringsbygg for øvrig finansieres av BU midler. Godkjent egeninnsats kan tas med i regnskapet med kr 350 pr time etter timeliste. Hva omfattes: Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg, distribusjon av varmen fram til alle typer bygg, inklusiv varmeveksler og lager for brensel for inntil en fyringssesong, kan tas med. Hva omfattes ikke: Brukt utstyr, utstyr til brenselproduksjon og transportutstyr kan ikke medtas. Det gis ikke støtte til planlegging, forstudier eller forprosjekt for gårdsvarmeanlegg. Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom på gardsbruk Tilskudd gis til eier av landbrukseiendom jfr. ovenstående definisjon. Kun ett tilskudd kan gis pr eier og bruk. Med varmeanlegg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis eller halm som brensel, og at denne kobles til et vannbårent varmesystem. Fyrrom regnes som del av varmeanlegg. Varmeanlegget kan nyttes til en eller flere boliger eller kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler skiftes ut etc. Støtte til utskifting av fyrkjele/anlegg, kan ikke gis dersom anlegget har vært i drift mindre enn 15 år. Det kreves en total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på minst kr inkludert MVA. Kjøp og installasjon av ny fyrkjel må være en del av tiltaket. Til varmeanlegg med halm, eller ved som brensel gis kr Til varmeanlegg med treflis som brensel gis kr Veksthus Det gis finansiell støtte til nye varmeanlegg i veksthus. I stor grad sammenfaller dette med finansiering av gårdsvarmeanlegg til næringsformål, men uten øvre begrensning i tilskudd. Veksthusnæring betraktes i denne sammenheng som landbruk. En ser derfor bort fra kravet om landbruksareal over 100 daa som vilkår for å få tilskudd. Det ytes inntil 35 % investeringsstøtte til anlegg med halm, flis eller ved som brensel. Øvre grense for effekt på fyrkjel er 1 MW. Det vil under normale forhold gi ca 3 GWh i årlig varmeproduksjon fra bioenergi. Søknadsfrist og søknadsbehandling For søknader innenfor bygdenæring er det ingen søknadsfrist, det er løpende søknadsbehandling.

Næringsutvikling basert på grønne næringer

Næringsutvikling basert på grønne næringer Næringsutvikling basert på grønne næringer Agenda Kort om Innovasjon Norge Idè- og forretningsutviklingsprosessen Finansieringsordninger Formål Innovasjon Norge skal fremme bedriftsog samfunnsøkonomisk

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem

Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012. Sivert Gravem Regionmøte 28. og 29. februar 2012 Næringsstrategien 2012 Sivert Gravem Policy Innovasjon Norge For landbruksvirksomheten, som er basert på bevilgninger som følger av jordbruksforhandlingene, kan det finansieres

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene)

Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) Bygdeutviklingsmidlene (BU- midlene) - Østfolds virkemidler spesielt mot landbruket Foredrag på KVINNOVASJON torsdag 18. mars 2010 Olav Moe Seniorrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 1 Noen

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Finansiering av varmeanlegg.

Finansiering av varmeanlegg. Finansiering av varmeanlegg. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Finansiering Økonomioversikt Lån Egenkapital Egeninnsats Skogfond Likviditet Byggeprosess

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer