S T A S J O N S H A V E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T A S J O N S H A V E N"

Transkript

1 ÅRSPLAN S T A S J O N S H A V E N BARNE- HAGE

2 INNHOLD Forord 3 Barnehagelovens formål 4 Taushetsplikt.. 4 Omsorg og oppdragelse. 4 Sosial kompetanse.. 5 Barns medvirkning. 5 Inkludering og likeverd.. 6 Lek. 6 Progresjon.. 8 Rammeplan 8 Planer for overgang barnehage skole.. 12 Satningsområder 2013/ Foreldresamarbeid.. 13 Vurdering av barnehagen Barnehagens styre.. 14 Personale Viktige datoer 15 Kontaktinformasjon

3 Forord «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er en forskrift til lov om barnehager og kom, første gang, i Den er senere revidert i Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. For å sette Rammeplanen ut i livet, ble kommunene pålagt å utarbeide egen kompetanseplan. Kristiansand lagde i 2008 kompetanseplanen SKUP, som er førende for arbeidet med kvalitet og utvikling. Denne ble rullert i 2012 og skal gjelde fram til Arbeidet med kompetanse de neste toårene skal spisses rundt språk og lek. I tillegg satses det på å heve kompetansen i forhold til hvordan vi legger til rette læringsmiljøet i barnehagen (FLIK). Alle barnehager er pålagt å skrive årsplan, og den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Foreldre vil bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal gi opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om en person er uegnet til å arbeide i barnehage. (Lovendring fra 1/8-2013) Målsettingen med Stasjonshaven barnehages årsplan er å gi god og oversiktlig informasjon til foreldre og samarbeidspartnere. Dette er en forutsetning for at godt samarbeid skal finne sted. Avdelingene vil utarbeide og sende ut plan for hver mnd. Planen vil også inneholde en beskrivelse/evaluering av hva som ble jobbet med måneden før. Planen som blir sendt ut vil fremstå som en kalender og kommer på mail. Dersom noen ønsker den på papir er det bare å si ifra. (Stasjonshaven har grønt flagg, og barn og voksne har ett bevisst forhold til bruk av papir.) 3

4 Barnehagelovens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Stasjonshaven barnehage er en livssynsnøytral barnehage (se side 11. ) Taushetsplikt Ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter Lov om barnehager jf. forvaltningsloven 13. Omsorg og oppdragelse Omsorg og oppdragelse Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. Sosial kompetanse vil gå som en rød tråd gjennom hele barnehagehverdagen. 4

5 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt, kulturelt fellesskap (Bhg loven 2) God sosial kompetanse er det viktigste utviklings- og læringsmålet for alle barn. Det er en form for kompetanse som i stor grad påvirker både hvordan vi har det, hvor godt vi presterer og hvordan vi fungerer på en rekke områder i hverdagen (Mari-Anne Sørlie, spesialpedagog og forsker ved Atferdssenteret). Sosial kompetanse dreier seg om et sett av sosiale kjerneferdigheter som det er innenfor en gitt kultur. Sosiale ferdigheter alene er ikke nok. Et sosialt kompetent barn må også ha evnen og viljen til å bruke dem på fleksible måter, avhengig av sosial situasjon. Du kan nemlig lære deg sosiale ferdigheter, men bruke dem antisosialt - for eksempel ved å manipulere og herske over andre. Samarbeid, ansvarsfølelse, selvkontroll, empati og selvhevdelse er viktige ferdighetsdimensjoner i den sosiale kompetansen hvor selvhevdelsen er viktig.. Sosial kompetanse dreier seg delvis om barns evne til å tilpasse seg og innfri sosiale forventninger, men likevel ikke på en slik måte at det blir blind lydighet, underkastelse eller sosialt slaveri. Gjennom motorisk aktivitet ønsker Stasjonshaven å skape ett felleskap hvor barna lærer å vise omsorg og ta hensyn for å bli en del av fellesskapet. Samarbeid og konflikthåndtering er viktige elementer og barnets individualitet vil også utvikles gjennom språk, sanser, fantasi og kommunikasjon. Alle barna skal få muligheten til å bli trygge på kroppen sin og bli glade i å bruke den. Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Bhg loven 3) For at barna skal bli bedre til å ta vare på og utvikle virkeligheten de lever i, er det viktig at vi som voksne ser og forstår barna som selvstendige personer og samtidig erkjenner voksnes betydning i aktivt å påvirke og støtte dem til å bli selvstendige individer Å utvikle selvbestemmelse handler ikke om at barnet skal bestemme alt selv, men at det skal bestemme ut fra alder, viten, erfaring. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi ønsker motiverte barn til å påvirke sin egen hverdag. 5

6 Prosjektarbeid Stasjonshaven jobber helst i prosjekter, prosjekter som springer ut barnas interesser og ønsker. Å jobbe i prosjekter er spennendes, de voksne blir tilretteleggere, mens barna står for fremdriften. Siden barna arbeider i ulike prosjekter vil de også få med seg ulike mengder av formingsprodukter hjem. Aktivitetene skal være lystbetonte for barna og barnas valgfrihet skal stå i fokus. Personalet stimulerer og oppmuntrer barna til kreativitet og fantasi. Inkludering og likeverd Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. Likestilling Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Ansatte jobber aktivt med å ha en reflektert holdning til kjønnsroller og legger til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er. Lek Lek, fysisk eller psykisk aktivitet som ikke synes å ha noe (eksplisitt) mål utover seg selv. Leken forekommer hos dyr og mennesker og i alle aldere. Hos barn er lek en fremtredende aktivitet. Lek er også en viktig del av barns sosialisering og kultur, og finnes i ulike former og i ulikt omfang. De fleste lekene er tradisjon, dvs. former som har levd i flere «generasjoner» barn. Også lekene finnes i varianter, dvs. at en lek ikke har en og samme form i alle barnegrupper. Lek på de ulike alderstrinn Til å begynne med leker barnet alene; på et litt senere alderstrinn kan det leke ved siden av andre barn, men fremdeles opptatt av sin egen lek, parallell-lek; etter hvert utvikler det seg til samlek mellom 2, 3 og flere barn, og fra 5 7-årsalderen foregår lek ofte i store grupper. Ofte inngår det da i leken bestemte regler som alle retter seg etter. De forskjellige former for lek hos barn kan vi ordne i tre hovedgrupper: 6

7 1) Funksjonslek, hvor det viktigste er at muskler og sanser er i funksjon; barnet hopper, løper, ser på ting som rører seg, hører på lyder, tar i ting, bærer på ting osv., dominerer i 1 2- årsalderen. 2) Fiksjonslek (eller illusjonslek), hvor barnet lever seg inn i en rolle eller later som om andre ting og vesener er noe annet enn de egentlig er (leke far, mor og barn, leke butikk, leke tog osv.). Her spiller fantasien en stor rolle. Fiksjonslek er svært vanlig i 3 5-årsalderen. 3) Konstruksjonslek, hvor forskjellige slags materialer brukes for å oppnå bestemte formål (bygge med klosser, grave i sand, klippe og klistre, modellere, tegne, skrive, snekre, sy osv.). Denne formen for lek blir mer og mer dominerende i 4 6-årsalderen. Teorier om lek: Ved siden av at barns spontane aktivitet uttrykker seg gjennom lek, har denne også til alle tider vært brukt i pedagogikken til innlæring av kunnskap, utvikling av arbeidsevne og oppøving i sosial disiplin. Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier. Leken er et fenomen, på linje med språket, håpet, kjærligheten. Et fenomen er noe som får selve livet til å tre frem. Torben H. Rasmussen Hva lærer barna i leken? -Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder lytter - blir lyttet til - lærer å løse konflikter - lærer å forhandle og fordele roller - lærer om fleksibilitet - lærer å regulere atferd - tar initiativ lære å hemme seg lærer et rikt og variert språk - øker ordforrådet - Bearbeider vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - Prøve ut roller- Få mulighet til å prøve og feile Mestring - Bruker fantasien - Oppøver oppmerksomhet og konsentrasjon - Tilegner seg kunnskap Stasjonshaven ønsker å legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. 7

8 Progresjon I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel tenker vi at noen aktiviteter skal tilpasses og forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. I Stasjonshaven barnehage gjøres dette ved at vi jobber i aldersbestemte grupper. Førskolebarna har også eget opplegg det siste året før skolestart. Rammeplan Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. I følge lovens formålbestemmelser ( 1) «skal virksomheten skje i nær forståelse med barnas hjem». Det er foreldrene som har ansvar for barn oppdragelse (barnekonvensjonen), og barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Rammeplanen sier noe om: - barnehagens samfunnsmandat - barnehagens innhold - fagområder - planlegging Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentral og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg loven 2) I leken kommuniserer barn og utvikler språket Kommunikasjon, språk og tekst God språkstimulering er en viktig del av Stasjonshavens hverdag. Rim, regler, lesing sang og musikk skal være en del av hverdagen. Vi har en målsetting om at alle barna skal bli lest for hver dag Alfa bruker tegn til tale i språkopplæring. Vi har fellessamlinger hvor tekst og musikk er tema 8

9 Vi vil leke og trene hele dagen Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktiviteter lærer barna seg selv å kjenne. Vi ønsker: -at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring -allsidig bevegelse og utfordringer -utvikle grov- og finmotoriske ferdigheter -gode erfaringer med friluftsliv hele året -glede ved å være å bruke naturen -forståelse og respekt for egen og andres kropp og for forskjellene Barn som driver med lek og fysisk aktiviteter sammen får gode muligheter til å oppleve mestring gjennom samarbeid og samhold. Å utvikle kroppsbeherskelse og grunnleggende grov og finmotoriske ferdigheter gir barna positiv selvoppfatning, Sangleker, rytme og bevegelsesleker utvikler fellesskapsfølelsen samtidig som den utvikler kroppen. Det at alle gjør sitt beste er et mål i seg selv. Kunst, kultur og kreativitet Stasjonshaven er en grønn barnehage, og gjenbruk er gøy! Vi ønsker å gi barna mulighet til å oppleve kunst og til selv å være med å skape kunst. Vi legger til rette for at barn får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Vi kler oss ut og voksne tilrettelegger god tilgang på materiale og opplevelser, og gjerne gjennom lokale kulturuttrykk. (Besøke kunstmuseet, Nupen og fylkesmuseet.) Vi vil eksperiment ere og leke med uttrykk og materiale. 9

10 Hvis vi blir glad i naturen så ønsker vi å bevare den når vi blir store Natur, miljø og teknikk Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Her vil barnehagen benytte seg av fotballøkka hvor det er et rikholdig utvalg av planter og dyr. Vi undrer oss sammen over naturens mangfold og samspillet i naturen. Miljøvern er også ett av Stasjonshavens satsningsområde. Vi setter fokus på Grønt Flagg og jobber for å resertifisere oss. Spiser sneglen gulrøtter? Den ligger jo stille? Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Stasjonshaven ønsker å reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen samtidig som vi er livssynsnøytrale. Her vil toleranse, kjennskaper til tradisjoner, tilegnelse av samfunnets grunnleggende normer og verdier og reflektering bli vektlagt 10

11 Stasjonshaven barnehage er en livssynsnøytral barnehage. I vedtektene står det: «Virksomheten skal bidra til å sikre at barna får en oppdragelse i samsvar med de grunnverdier vårt samfunn bygger på. I trosspørsmål skal barnehagen være nøytral, og de ansatte skal vise respekt og toleranse overfor foreldrenes livssyn, slik disse kommer til uttrykk gjennom barna i barnehagen. Barnehagen skal på denne måte sikre de etiske verdier som er nedfelt så vel i vårt samfunn som i de internasjonale konvensjoner (FN) Norge har tiltrådt.» Stasjonshaven er en del av nærmiljøet Nærmiljø og samfunn Barnehagen ligger sentralt på Grim i Kristiansand, og dette gir barnehagen gode muligheter til å bli kjent med byen vår. Baneheia, Fotballøkka og Ravnedalen benytter vi oss av muligheter dette gir til opplevelser for barna. Barnehagen ønsker at barna opplever at det taes like mye hensyn til gutter og jenter, og at barnas egne valg blir vektlagt når de velger aktiviteter (prosjektarbeid). Hvor mange barn er det på sykkelen? Størst - minst??? Antall, rom og form Personalet har fokus på å finne matematikk i hverdagen for å støtte barnets matematiske utvikling. Eksperimentering, opplevelser, undring og refleksjon er i fokus 11

12 Planer for overgang barnehage- skole Stasjonshavens målsetning er at vi skal være med på å gi barna troen på seg selv samt gi dem interesse for å lære. Utforsking og undring vil stå sentralt. Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en god sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem. Vi forsøker å bygge opp en forventning mot skolestart. Det å begynne på skolen er et nytt spennende kapittel i barnas liv. Vi ønsker at barna skal bli kjent og trygge på hva skolen er. Vi øver på ting som er greit å mestre ved skolestart (påkledning, do, vente på tur). Stasjonshaven samarbeider med Solholmen og Krossen skole (opptakskrets). SATSINGSOMRÅDER 2013/2014 På bakgrunn av spørreundersøkelsen i forbindelse med FLIK blir sosial kompetanse hovedsatningsområdet dette året. Vennskap Rammeplanen sier: Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barn samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Stasjonshaven har som målsetting at alle barn skal få minst en god venn i barnehagen. For at barna skal trives er de avhengige av gode tilbakemeldinger. Voksne som rollemodeller settes det fokus på. Sosial kompetanse jobbes med hele året- hver dag. Barna skal bli kjente, trygge og få venner. Dette blir en rød tråd gjennom hele året. I Reggio filosofien legges det vekt på at alle mennesker er unike, og at vi utvikler oss og lærer i relasjoner med andre i barn. Alle mennesker er unike, og læring oppnås best i gode relasjoner med andre. Vi setter fokus på hvordan vi bør være mot andre mennesker. Hvordan liker du at vennene dine er mot deg? Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem er noe vi ønsker at alle barn forstår. Barna på stor avdeling lager sammen noen leveregler som blir hengt opp rundt i barnehagen. Levereglene skal være til hjelp for alle for å lære å omgås andre på en positiv måte 12

13 I barnehagen skal vi møtes i respekt for det som er forskjellig. Innsikt blir viktig her. Vi ønsker at barna skal oppleve positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og uroligheter. Temaet vennskap kan og sees i et større perspektiv. Stasjonshaven-barna er faddere for Maria i Bangladesh via sos barnebyer. Her blir vi kjent med Maria som er 7 år og som lever annerledes men samtidig likt med norske barn. Vi oppfordrer alle til å følge med på dokumentasjon og informasjon fra avdelingene. Motorisk aktivitet Stasjonshaven barnehage ønsker å tilby barna en aktiv hverdag. Turer, lek og aktiviteter for å fremme motorisk utvikling er en del av dagen Aktivitet og kosthold henger sammen, og Stasjonshaven ønsker å tilby barna godt kosthold og ulike aktiviteter og hvile.. (Dersom frokost skal spises må dette taes med.) Bordene dekkes sammen med barna, og de lærer å smøre selv. Barna har kun med niste på turdagen (stor avdeling), og det serveres varm mat 1 gang i uka. Saft og sukkerholdige påleggstyper brukes ikke til hverdags i barnehagen. Foreldresamarbeid Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vurdering av barnehagen Avdelingene evaluerer kontinuerlig gjennom hele året på personalmøter og avdelingsmøter. Evalueringen og plan for neste måned blir sendt til alle foreldre på mail. Årsevalueringen behandles også i styret/su. Personalet ønsker å kommunisere fortløpende med dere foreldre, og foto, tegninger, barns uttalelser blir gjort tilgjengelige. Personalet prøver å synliggjøre den pedagogiske prosessen gjennom dokumentasjon. Ta turen inn på avdelingene for å se gjennom evalueringen av prosjektarbeid 13

14 Barnehagens styre Barnehagens styre er sammensatt av representanter for andelslaget og de ansatte. Andelslagets representanter velges på lagets årsmøte i mars. De ansattes representant velges av de ansatte i tiden før andelslagets årsmøte. Nåværende styre er: Tina Andersson Kirsti Gilje Kjell Arne Arnesen Kjersti Sandsdalen Anett Pedersen Ansattes representanter: Referent: Styreleder Styremedlem Vara Styremedlem Sluttet Carina Aas og Sissel Myran. Anita Bjorå(vara) Sissel Wåland PERSONALET: MAX MEKKER: Lisbeth Bjørke, ped leder i 80 % stilling. Fast Sissel Myran, assistent 80 % stilling. Fast Carina Aas, fagarbeider i 100 % stilling. Fast Anita Bjorå 20 % stilling assistent, vikariat Sissel Wåland, 20 % stilling ped leder, vikariat ALFA: Renate Høye, ped leder i 100 % stilling. Fast Anita Bjorå, assistent 60 %. Fast. Monica Bentsen, assistent 60 %. Fast Andrea Abrahamsen 80 % fagarbeider. Fast Sissel Wåland styrer i 60 % stilling. 14

15 Viktige datoer Stasjonshaven har 5 planleggingsdager i barnehageåret. Planleggingsdagene brukes til planlegging, kursing og studieturer. På planleggingsdagene er bhg stengt. Planleggingsdagene er: Tirsdag 1. oktober 2013 (skolens høstferie) Onsdag 27. november 2013 Torsdag 2. januar 2014 (skolefri) Mandag 7. april 2014 Fredag 2. mai 2014 (skolefri) Andre viktige datoer: Foreldremøte 15. oktober 2013 Foreldremiddag(int uke) 24. oktober 2013 Nisseaften i bhg kveld 3. desember 2013 Påskefrokost 11.april Grillfest 4. juni 2015 Minner om at bhg er stengt jule- og nyttårsaften (vedtekter) 15

16 Kontaktinformasjon Stasjonshaven Barnehage Jørgen Moesgate Kristiansand Styreleder: Tina Andersson Tlf: Styrer: Sissel Wåland Telefon: eller Kontor: Alfa: Max Mekker: e-post: Hjemmeside: 16

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer