S T A S J O N S H A V E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T A S J O N S H A V E N"

Transkript

1 ÅRSPLAN S T A S J O N S H A V E N BARNE- HAGE

2 INNHOLD Forord 3 Barnehagelovens formål 4 Taushetsplikt.. 4 Omsorg og oppdragelse. 4 Sosial kompetanse.. 5 Barns medvirkning. 5 Inkludering og likeverd.. 6 Lek. 6 Progresjon.. 8 Rammeplan 8 Planer for overgang barnehage skole.. 12 Satningsområder 2013/ Foreldresamarbeid.. 13 Vurdering av barnehagen Barnehagens styre.. 14 Personale Viktige datoer 15 Kontaktinformasjon

3 Forord «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er en forskrift til lov om barnehager og kom, første gang, i Den er senere revidert i Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. For å sette Rammeplanen ut i livet, ble kommunene pålagt å utarbeide egen kompetanseplan. Kristiansand lagde i 2008 kompetanseplanen SKUP, som er førende for arbeidet med kvalitet og utvikling. Denne ble rullert i 2012 og skal gjelde fram til Arbeidet med kompetanse de neste toårene skal spisses rundt språk og lek. I tillegg satses det på å heve kompetansen i forhold til hvordan vi legger til rette læringsmiljøet i barnehagen (FLIK). Alle barnehager er pålagt å skrive årsplan, og den skal presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer fram hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Foreldre vil bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Videre må alle som ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse. Attesten skal gi opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere om en person er uegnet til å arbeide i barnehage. (Lovendring fra 1/8-2013) Målsettingen med Stasjonshaven barnehages årsplan er å gi god og oversiktlig informasjon til foreldre og samarbeidspartnere. Dette er en forutsetning for at godt samarbeid skal finne sted. Avdelingene vil utarbeide og sende ut plan for hver mnd. Planen vil også inneholde en beskrivelse/evaluering av hva som ble jobbet med måneden før. Planen som blir sendt ut vil fremstå som en kalender og kommer på mail. Dersom noen ønsker den på papir er det bare å si ifra. (Stasjonshaven har grønt flagg, og barn og voksne har ett bevisst forhold til bruk av papir.) 3

4 Barnehagelovens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Stasjonshaven barnehage er en livssynsnøytral barnehage (se side 11. ) Taushetsplikt Ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter Lov om barnehager jf. forvaltningsloven 13. Omsorg og oppdragelse Omsorg og oppdragelse Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. Sosial kompetanse vil gå som en rød tråd gjennom hele barnehagehverdagen. 4

5 Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt, kulturelt fellesskap (Bhg loven 2) God sosial kompetanse er det viktigste utviklings- og læringsmålet for alle barn. Det er en form for kompetanse som i stor grad påvirker både hvordan vi har det, hvor godt vi presterer og hvordan vi fungerer på en rekke områder i hverdagen (Mari-Anne Sørlie, spesialpedagog og forsker ved Atferdssenteret). Sosial kompetanse dreier seg om et sett av sosiale kjerneferdigheter som det er innenfor en gitt kultur. Sosiale ferdigheter alene er ikke nok. Et sosialt kompetent barn må også ha evnen og viljen til å bruke dem på fleksible måter, avhengig av sosial situasjon. Du kan nemlig lære deg sosiale ferdigheter, men bruke dem antisosialt - for eksempel ved å manipulere og herske over andre. Samarbeid, ansvarsfølelse, selvkontroll, empati og selvhevdelse er viktige ferdighetsdimensjoner i den sosiale kompetansen hvor selvhevdelsen er viktig.. Sosial kompetanse dreier seg delvis om barns evne til å tilpasse seg og innfri sosiale forventninger, men likevel ikke på en slik måte at det blir blind lydighet, underkastelse eller sosialt slaveri. Gjennom motorisk aktivitet ønsker Stasjonshaven å skape ett felleskap hvor barna lærer å vise omsorg og ta hensyn for å bli en del av fellesskapet. Samarbeid og konflikthåndtering er viktige elementer og barnets individualitet vil også utvikles gjennom språk, sanser, fantasi og kommunikasjon. Alle barna skal få muligheten til å bli trygge på kroppen sin og bli glade i å bruke den. Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Bhg loven 3) For at barna skal bli bedre til å ta vare på og utvikle virkeligheten de lever i, er det viktig at vi som voksne ser og forstår barna som selvstendige personer og samtidig erkjenner voksnes betydning i aktivt å påvirke og støtte dem til å bli selvstendige individer Å utvikle selvbestemmelse handler ikke om at barnet skal bestemme alt selv, men at det skal bestemme ut fra alder, viten, erfaring. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Vi ønsker motiverte barn til å påvirke sin egen hverdag. 5

6 Prosjektarbeid Stasjonshaven jobber helst i prosjekter, prosjekter som springer ut barnas interesser og ønsker. Å jobbe i prosjekter er spennendes, de voksne blir tilretteleggere, mens barna står for fremdriften. Siden barna arbeider i ulike prosjekter vil de også få med seg ulike mengder av formingsprodukter hjem. Aktivitetene skal være lystbetonte for barna og barnas valgfrihet skal stå i fokus. Personalet stimulerer og oppmuntrer barna til kreativitet og fantasi. Inkludering og likeverd Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet må tilpasse seg barnet, ikke motsatt. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage. Likestilling Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr må stimulere til allsidig lek. Ansatte jobber aktivt med å ha en reflektert holdning til kjønnsroller og legger til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er. Lek Lek, fysisk eller psykisk aktivitet som ikke synes å ha noe (eksplisitt) mål utover seg selv. Leken forekommer hos dyr og mennesker og i alle aldere. Hos barn er lek en fremtredende aktivitet. Lek er også en viktig del av barns sosialisering og kultur, og finnes i ulike former og i ulikt omfang. De fleste lekene er tradisjon, dvs. former som har levd i flere «generasjoner» barn. Også lekene finnes i varianter, dvs. at en lek ikke har en og samme form i alle barnegrupper. Lek på de ulike alderstrinn Til å begynne med leker barnet alene; på et litt senere alderstrinn kan det leke ved siden av andre barn, men fremdeles opptatt av sin egen lek, parallell-lek; etter hvert utvikler det seg til samlek mellom 2, 3 og flere barn, og fra 5 7-årsalderen foregår lek ofte i store grupper. Ofte inngår det da i leken bestemte regler som alle retter seg etter. De forskjellige former for lek hos barn kan vi ordne i tre hovedgrupper: 6

7 1) Funksjonslek, hvor det viktigste er at muskler og sanser er i funksjon; barnet hopper, løper, ser på ting som rører seg, hører på lyder, tar i ting, bærer på ting osv., dominerer i 1 2- årsalderen. 2) Fiksjonslek (eller illusjonslek), hvor barnet lever seg inn i en rolle eller later som om andre ting og vesener er noe annet enn de egentlig er (leke far, mor og barn, leke butikk, leke tog osv.). Her spiller fantasien en stor rolle. Fiksjonslek er svært vanlig i 3 5-årsalderen. 3) Konstruksjonslek, hvor forskjellige slags materialer brukes for å oppnå bestemte formål (bygge med klosser, grave i sand, klippe og klistre, modellere, tegne, skrive, snekre, sy osv.). Denne formen for lek blir mer og mer dominerende i 4 6-årsalderen. Teorier om lek: Ved siden av at barns spontane aktivitet uttrykker seg gjennom lek, har denne også til alle tider vært brukt i pedagogikken til innlæring av kunnskap, utvikling av arbeidsevne og oppøving i sosial disiplin. Mange ulike aktiviteter og pedagogiske metoder konkurrerer om plass i barnehagehverdagen, men fremdeles kan ingenting måle seg med leken, som er barnets egen iboende kraft. Leken kjennetegnes av at den er spontan, frivillig og styrt av barnets indre forestillinger, erfaringer og fantasier. Leken er et fenomen, på linje med språket, håpet, kjærligheten. Et fenomen er noe som får selve livet til å tre frem. Torben H. Rasmussen Hva lærer barna i leken? -Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder lytter - blir lyttet til - lærer å løse konflikter - lærer å forhandle og fordele roller - lærer om fleksibilitet - lærer å regulere atferd - tar initiativ lære å hemme seg lærer et rikt og variert språk - øker ordforrådet - Bearbeider vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - Prøve ut roller- Få mulighet til å prøve og feile Mestring - Bruker fantasien - Oppøver oppmerksomhet og konsentrasjon - Tilegner seg kunnskap Stasjonshaven ønsker å legge til rette for variert lek som gir mulighet for læring, gode opplevelser, glede og mestring. 7

8 Progresjon I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel tenker vi at noen aktiviteter skal tilpasses og forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. I Stasjonshaven barnehage gjøres dette ved at vi jobber i aldersbestemte grupper. Førskolebarna har også eget opplegg det siste året før skolestart. Rammeplan Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. I følge lovens formålbestemmelser ( 1) «skal virksomheten skje i nær forståelse med barnas hjem». Det er foreldrene som har ansvar for barn oppdragelse (barnekonvensjonen), og barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Rammeplanen sier noe om: - barnehagens samfunnsmandat - barnehagens innhold - fagområder - planlegging Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentral og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Bhg loven 2) I leken kommuniserer barn og utvikler språket Kommunikasjon, språk og tekst God språkstimulering er en viktig del av Stasjonshavens hverdag. Rim, regler, lesing sang og musikk skal være en del av hverdagen. Vi har en målsetting om at alle barna skal bli lest for hver dag Alfa bruker tegn til tale i språkopplæring. Vi har fellessamlinger hvor tekst og musikk er tema 8

9 Vi vil leke og trene hele dagen Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktiviteter lærer barna seg selv å kjenne. Vi ønsker: -at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring -allsidig bevegelse og utfordringer -utvikle grov- og finmotoriske ferdigheter -gode erfaringer med friluftsliv hele året -glede ved å være å bruke naturen -forståelse og respekt for egen og andres kropp og for forskjellene Barn som driver med lek og fysisk aktiviteter sammen får gode muligheter til å oppleve mestring gjennom samarbeid og samhold. Å utvikle kroppsbeherskelse og grunnleggende grov og finmotoriske ferdigheter gir barna positiv selvoppfatning, Sangleker, rytme og bevegelsesleker utvikler fellesskapsfølelsen samtidig som den utvikler kroppen. Det at alle gjør sitt beste er et mål i seg selv. Kunst, kultur og kreativitet Stasjonshaven er en grønn barnehage, og gjenbruk er gøy! Vi ønsker å gi barna mulighet til å oppleve kunst og til selv å være med å skape kunst. Vi legger til rette for at barn får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Vi kler oss ut og voksne tilrettelegger god tilgang på materiale og opplevelser, og gjerne gjennom lokale kulturuttrykk. (Besøke kunstmuseet, Nupen og fylkesmuseet.) Vi vil eksperiment ere og leke med uttrykk og materiale. 9

10 Hvis vi blir glad i naturen så ønsker vi å bevare den når vi blir store Natur, miljø og teknikk Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Her vil barnehagen benytte seg av fotballøkka hvor det er et rikholdig utvalg av planter og dyr. Vi undrer oss sammen over naturens mangfold og samspillet i naturen. Miljøvern er også ett av Stasjonshavens satsningsområde. Vi setter fokus på Grønt Flagg og jobber for å resertifisere oss. Spiser sneglen gulrøtter? Den ligger jo stille? Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Stasjonshaven ønsker å reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen samtidig som vi er livssynsnøytrale. Her vil toleranse, kjennskaper til tradisjoner, tilegnelse av samfunnets grunnleggende normer og verdier og reflektering bli vektlagt 10

11 Stasjonshaven barnehage er en livssynsnøytral barnehage. I vedtektene står det: «Virksomheten skal bidra til å sikre at barna får en oppdragelse i samsvar med de grunnverdier vårt samfunn bygger på. I trosspørsmål skal barnehagen være nøytral, og de ansatte skal vise respekt og toleranse overfor foreldrenes livssyn, slik disse kommer til uttrykk gjennom barna i barnehagen. Barnehagen skal på denne måte sikre de etiske verdier som er nedfelt så vel i vårt samfunn som i de internasjonale konvensjoner (FN) Norge har tiltrådt.» Stasjonshaven er en del av nærmiljøet Nærmiljø og samfunn Barnehagen ligger sentralt på Grim i Kristiansand, og dette gir barnehagen gode muligheter til å bli kjent med byen vår. Baneheia, Fotballøkka og Ravnedalen benytter vi oss av muligheter dette gir til opplevelser for barna. Barnehagen ønsker at barna opplever at det taes like mye hensyn til gutter og jenter, og at barnas egne valg blir vektlagt når de velger aktiviteter (prosjektarbeid). Hvor mange barn er det på sykkelen? Størst - minst??? Antall, rom og form Personalet har fokus på å finne matematikk i hverdagen for å støtte barnets matematiske utvikling. Eksperimentering, opplevelser, undring og refleksjon er i fokus 11

12 Planer for overgang barnehage- skole Stasjonshavens målsetning er at vi skal være med på å gi barna troen på seg selv samt gi dem interesse for å lære. Utforsking og undring vil stå sentralt. Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en god sammenheng mellom barnehage og skole. Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem. Vi forsøker å bygge opp en forventning mot skolestart. Det å begynne på skolen er et nytt spennende kapittel i barnas liv. Vi ønsker at barna skal bli kjent og trygge på hva skolen er. Vi øver på ting som er greit å mestre ved skolestart (påkledning, do, vente på tur). Stasjonshaven samarbeider med Solholmen og Krossen skole (opptakskrets). SATSINGSOMRÅDER 2013/2014 På bakgrunn av spørreundersøkelsen i forbindelse med FLIK blir sosial kompetanse hovedsatningsområdet dette året. Vennskap Rammeplanen sier: Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barn samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Stasjonshaven har som målsetting at alle barn skal få minst en god venn i barnehagen. For at barna skal trives er de avhengige av gode tilbakemeldinger. Voksne som rollemodeller settes det fokus på. Sosial kompetanse jobbes med hele året- hver dag. Barna skal bli kjente, trygge og få venner. Dette blir en rød tråd gjennom hele året. I Reggio filosofien legges det vekt på at alle mennesker er unike, og at vi utvikler oss og lærer i relasjoner med andre i barn. Alle mennesker er unike, og læring oppnås best i gode relasjoner med andre. Vi setter fokus på hvordan vi bør være mot andre mennesker. Hvordan liker du at vennene dine er mot deg? Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem er noe vi ønsker at alle barn forstår. Barna på stor avdeling lager sammen noen leveregler som blir hengt opp rundt i barnehagen. Levereglene skal være til hjelp for alle for å lære å omgås andre på en positiv måte 12

13 I barnehagen skal vi møtes i respekt for det som er forskjellig. Innsikt blir viktig her. Vi ønsker at barna skal oppleve positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og uroligheter. Temaet vennskap kan og sees i et større perspektiv. Stasjonshaven-barna er faddere for Maria i Bangladesh via sos barnebyer. Her blir vi kjent med Maria som er 7 år og som lever annerledes men samtidig likt med norske barn. Vi oppfordrer alle til å følge med på dokumentasjon og informasjon fra avdelingene. Motorisk aktivitet Stasjonshaven barnehage ønsker å tilby barna en aktiv hverdag. Turer, lek og aktiviteter for å fremme motorisk utvikling er en del av dagen Aktivitet og kosthold henger sammen, og Stasjonshaven ønsker å tilby barna godt kosthold og ulike aktiviteter og hvile.. (Dersom frokost skal spises må dette taes med.) Bordene dekkes sammen med barna, og de lærer å smøre selv. Barna har kun med niste på turdagen (stor avdeling), og det serveres varm mat 1 gang i uka. Saft og sukkerholdige påleggstyper brukes ikke til hverdags i barnehagen. Foreldresamarbeid Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Barnehagen må forholde seg til foreldre enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert og at de får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Vurdering av barnehagen Avdelingene evaluerer kontinuerlig gjennom hele året på personalmøter og avdelingsmøter. Evalueringen og plan for neste måned blir sendt til alle foreldre på mail. Årsevalueringen behandles også i styret/su. Personalet ønsker å kommunisere fortløpende med dere foreldre, og foto, tegninger, barns uttalelser blir gjort tilgjengelige. Personalet prøver å synliggjøre den pedagogiske prosessen gjennom dokumentasjon. Ta turen inn på avdelingene for å se gjennom evalueringen av prosjektarbeid 13

14 Barnehagens styre Barnehagens styre er sammensatt av representanter for andelslaget og de ansatte. Andelslagets representanter velges på lagets årsmøte i mars. De ansattes representant velges av de ansatte i tiden før andelslagets årsmøte. Nåværende styre er: Tina Andersson Kirsti Gilje Kjell Arne Arnesen Kjersti Sandsdalen Anett Pedersen Ansattes representanter: Referent: Styreleder Styremedlem Vara Styremedlem Sluttet Carina Aas og Sissel Myran. Anita Bjorå(vara) Sissel Wåland PERSONALET: MAX MEKKER: Lisbeth Bjørke, ped leder i 80 % stilling. Fast Sissel Myran, assistent 80 % stilling. Fast Carina Aas, fagarbeider i 100 % stilling. Fast Anita Bjorå 20 % stilling assistent, vikariat Sissel Wåland, 20 % stilling ped leder, vikariat ALFA: Renate Høye, ped leder i 100 % stilling. Fast Anita Bjorå, assistent 60 %. Fast. Monica Bentsen, assistent 60 %. Fast Andrea Abrahamsen 80 % fagarbeider. Fast Sissel Wåland styrer i 60 % stilling. 14

15 Viktige datoer Stasjonshaven har 5 planleggingsdager i barnehageåret. Planleggingsdagene brukes til planlegging, kursing og studieturer. På planleggingsdagene er bhg stengt. Planleggingsdagene er: Tirsdag 1. oktober 2013 (skolens høstferie) Onsdag 27. november 2013 Torsdag 2. januar 2014 (skolefri) Mandag 7. april 2014 Fredag 2. mai 2014 (skolefri) Andre viktige datoer: Foreldremøte 15. oktober 2013 Foreldremiddag(int uke) 24. oktober 2013 Nisseaften i bhg kveld 3. desember 2013 Påskefrokost 11.april Grillfest 4. juni 2015 Minner om at bhg er stengt jule- og nyttårsaften (vedtekter) 15

16 Kontaktinformasjon Stasjonshaven Barnehage Jørgen Moesgate Kristiansand Styreleder: Tina Andersson Tlf: Styrer: Sissel Wåland Telefon: eller Kontor: Alfa: Max Mekker: e-post: Hjemmeside: 16

S T A S J O N S H A V E N

S T A S J O N S H A V E N ÅRSPLAN S T A S J O N S H A V E N BARNE- HAGE 2014-2015 1 INNHOLD Forord 3 Barnehagelovens formål 4 Taushetsplikt.. 4 Omsorg og oppdragelse. 5 Sosial kompetanse.. 5 Barns medvirkning. 6 Inkludering og

Detaljer

ÅRSPLAN STASJONSHAVEN BARNEHAGE 2012-13

ÅRSPLAN STASJONSHAVEN BARNEHAGE 2012-13 ÅRSPLAN STASJONSHAVEN BARNEHAGE 2012-13 1 INNHOLD Forord 3 Barnehagelovens formål 3 Taushetsplikt.. 4 Omsorg og oppdragelse. 4 Sosial kompetanse.. 4 Barns medvirkning. 5 Inkludering og likeverd.. 6 Lek.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2016-2017 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Fergefjellet barnehage

Fergefjellet barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2014 15 Fergefjellet barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord s. 3 Barnehagens formål

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Russerveien 14, 7203 Vinjeøra Tlf. kontor: 72 46 03 70 Mobil: 97 00 13 08 e-post: elin.bakken@hemne.kommune.no hjemmeside: www.hemne.kommune.no 1 FORORD

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2017-2018 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer