Årsplan med hjerte for alle 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1"

Transkript

1 Årsplan

2 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune... 5 Barnehagens satsingsområde... 6 Hjerteprogrammet... 6 Organisering og dagsplan... 7 Omsorg og dannelse... 7 Inkludering, likestilling og likeverd... 8 Barns medvirkning... 8 Lek... 9 Solkollens pedagogiske arbeid fagområder som barnehagen skal arbeide etter: Progresjon Sammenheng barnehage og skole Samarbeid mellom hjem og barnehage Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kontaktinformasjon for Solkollens barnehager

3 Forord Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) er en forskrift til lov om barnehager og kom første gang i Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. For å sette rammeplanen ut i livet, utarbeidet Kristiansand en kompetanseplan; SKUP. Mer om SKUP Solkollen har utarbeidet et eget pedagogiske verktøy for å nå målene i rammeplanen. Hensikten med dette verktøyet er at barnehagens innhold skal ha progresjon i forhold til barnets alder og modenhet. Verdidokument s. 9. Solkollen har to overordnede planer, Verdidokument og Årsplan. Årsplanen er først og fremst et dokument som skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk og bygger på vårt verdisyn og vår visjon: Med hjerte for alle. Verdidokument og Årsplanen kan også leses på vår hjemmeside Barnehagen har mange samarbeidspartnere, så som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Foreldre /foresatte vil bli involvert i saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt i forhold til informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Alle ansatte må legge fram politiattest ved tiltredelse. Solkollen har samarbeid med Strømmestiftelsen og tar hvert år imot studenter fra deres samarbeidsland. 2014/15 skal Solkollen Hånes ta imot to studenter. Presentasjon av barnehagen Barnehagen er både en pedagogisk virksomhet, og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Vi skal støtte det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Solkollen barnehage er en offentlig godkjent barnehage som offisielt ble åpnet 13. desember Barnehagen eies av Filadelfia, Kristiansand. Barnehagen blir drevet med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i nært samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand. Solkollen har barnehager i fire bydeler i Kristiansand Hellemyr, Søm, Hånes og Flekkerøy. Hellemyr 2001/08 Søm Hånes Flekkerøy

4 Formål for barnehagen Barnehagene har fra 2010 endret formålet for å være mer i sammenheng med skolens formål. Med denne formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Som privat barnehage har vi valgt å benytte oss av muligheten til å drive virksomheten med et tillegg til formålsparagrafen. Formålet i Barnehageloven 1 blir i sin helhet beskrevet i Solkollens Verdidokument., s. 3. Tillegg 1a: Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jf. Barnehagelovens 1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Rammeplanen s. 11, 1.1 Verdiformidlingen skjer i hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. I barnegrupper der andre religioner og livssyn er representert, kan noen av deres merkedager og høytider synliggjøres, dersom foresatte ønsker det. Barnehagens mål Solkollen barnehage er en del av den gode barndom med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Her er delmålene gjengitt i kortversjon. De kan i sin helhet leses i Solkollens verdidokument s. 5. Delmål 1: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon. Delmål 2: Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna. Delmål 3: Vi er et godt tilbud til hele familien. Delmål 4: Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø. Delmål 5: Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt. 4

5 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune Det er utarbeidet en felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP. Det overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en felles verdiplattform. Satsningsområdene i SKUP er SPRÅK og LEK i et inkluderende læringsmiljø. Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 2016 vil være på utvikling av læringsmiljøet i prosjektet FLiK. Solkollens barnehager deltar i prosjektet. FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet effekt av dette arbeidet skisseres slik: 1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole. 2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole. (eks. barn tas ut av gruppa til spesialundervisning) 3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og mobbing er redusert. Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljøet over tid. På bakgrunn av pedagogisk analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet de hører til. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis blant de som jobber i barnehagen. Målet er at pedagogisk analyse er blitt en innarbeidet arbeidsform i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehage og skole må bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø. har vi pedagogisk analysegrupper med personalet. har vi fokus på arbeid i små grupper/ Gruppetid for å gi et godt lærings og sosialt utbytte i hverdagen. leser personalet forskningsbasert litteratur og artikler. har SKUP`s basis om språk og lek har sentral plass i hverdagen. 5

6 Barnehagens satsingsområde Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for det enkelte barn. Alle barn er unike og har en egenverdi som vi skal ta vare på. Ved å styrke det enkelte barns selvfølelse og hjelpe dem til å være en del av et større fellesskap har vi tro på at de får styrket sin sosiale kompetanse. Voksne er viktige forbilder i dette arbeidet og skal opptre anerkjennende og ha positive holdninger. Vi skal være engasjert og ta barna på alvor i lek og hverdagsliv. Barna i barnehagen skal få mulighet til å bruke sine talenter og utvikle nye sider av seg selv. Hvert barn skal bli møtt med respekt ut fra den de er hvert barn er et mesterverk. Kristiansand Kommunes satsning på FLiK understreker viktigheten av at barna trives og opplever tilhørighet i barnehagen. Gjennom dette arbeidet har vi fokus på barns trivsel, tilhørighet og sosialt utbytte. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen Rammeplanen kap.2 tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Mål for satsningsområdet: Hvert barn skal ha et godt selvbilde og oppleve seg inkludert i fellesskapet. har vi grupper daglig for å inkludere alle barn i lek. bruker vi Hjerteprogrammet som er verktøy for å arbeide målrettet med å styrke barnas selvbilde. skal voksne være gode rollemodeller i lek og aktiviteter. Hjerteprogrammet Hjerteprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter med temaer knyttet til sosial kompetanse og verdiformidling. Målet er å få disse verdiene til å vokse i kjennskap, vennskap, trygghet og glede. Vi arbeider med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. En av barnehagens viktigste oppgaver er å hjelpe barn å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette er grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens travle hverdag er det nettopp i det daglige samspillet at barnets selvfølelse, sosiale kompetanse, og empati utvikles. Samtidig skal barna skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er JEG? Hvem er DU? Hva er min plass i fellesskapet, VI? Veiledningshefte Hjerteprogrammet s. 4 Dette barnehageåret skal vi bruke til å sette oss godt inn i pedagogikken og metodikken i programmet og arbeide med at den blir en del av Solkollens pedagogikk og verdiformidling. er Hjerteprogrammet inspirasjon i det daglige verdiformidlingsarbeidet. har vi ukentlige samlinger der Hjerteprogrammet har fokus. brukes Hjerteprogrammet som en del av den kristne verdiformidlingen. 6

7 Organisering og dagsplan Barnehagen har fast struktur på hverdagen, hvor barna også får medvirke til innhold. Dette fremmer barnas behov for trygghet, tilknytning og tilhørighet. Dagsplanen i avdelingen består av ulike elementer som sammen gjør at hverdagen blir variert og forutsigbar. Lekevalg Lekevalg er en metode hvor barna presenteres for ulike lekforslag. Barnas medvirkning preger hverdagen i lekevalgtiden. Voksne legger til rette for god og utviklende lek. Lekevalgene varierer ut fra alder og modning. Dette avgjør også hvor mange valg som presenteres, og hvor lang lekevalgtiden er. Lekevalgene gjør at barna får kompetanse i å leke med ulike barn og får variasjon i lekeinnholdet. Gruppetid I gruppetiden har gruppelederen ansvaret for å planlegge et opplegg, prosjekt eller aktivitet som er tilpasset sin barnegruppe. Gruppetid er varierte aktiviteter, for eksempel samling, turer, forming og gymlek. Her får barnet voksenkontakt, blir sett og hørt, får tid og konsentrasjon omkring et emne. I gruppetiden skal Solkollens pedagogiske verktøy ha fokus. Barna påvirker innholdet i gruppetiden og de skal ha mulighet til å være med å planlegge deler av innholdet. Hvilestund Hvilestund har en avslappende atmosfære med rolig musikk, lydbok, høytlesning og stillhet. Alle skal oppleve en hverdag med innhold og variasjon mellom aktivitet og hvile. Tidspunkt 3-5 åringer 1-2 åringer Felles morgen Frokost Lekevalg Felles morgen Frokost Lek Utelek Gruppetid Måltid Påkledning Gruppetid Måltid Bleieskift Soving Utetid Hvilestund Lek Måltid Måltid Hvilestund Lekevalg/ utelek Bleieskift Lek Felles ettermiddag Felles ettermiddag Barnehagen stenger Barnehagen stenger Tidspunkt tilpasses avdelingens behov. Omsorg og dannelse Å se omsorg og dannelse i en sammenheng er beskrevet i barnehageloven. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Omsorgens intensjon er utvikling av trivsel, trygghet og tilhørighet. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. (Årsplanmal Kristiansand Kommune ) Dannelse kan beskrives som en kombinasjon av kunnskap og sosial kompetanse. På folkemunne kan man også kalle dannelse for god folkeskikk. I tillegg til manerer og folkeskikk, innebefatter dannelsesbegrepet rett og slett formingen av et menneskes personlighet og tanker rundt hva slags mennesker vi ønsker å være. (I.Eidsvåg) Omsorg og dannelse skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Foreldre/ foresatte og personale må bygge opp et gjensidig tillitsforhold. Samtidig må personalet være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. har vi et målrettet arbeid med trygghet og tilhørighet i tilvenningsperioden. får dere kontaktperson og velkommensamtale i tilvenningsperioden. er dagsplanen forutsigbar og med rom for fleksibilitet og tid til enkeltbarn. har vi tilstedeværende voksne som bekrefter barn. er det stort fokus på empati, omsorg og vennskap i samlinger og hverdagsaktiviteter. arbeider vi for å forebygge og motvirke mobbing gjennom tilstedeværelse av voksne i lek og aktiviteter. 7

8 Inkludering, likestilling og likeverd Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for det enkelte barn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt. Alle oppmuntres til deltakelse i ulike aktiviteter gjennom lekevalg og gruppetid. Felles opplevelser styrker samholdet i barnegruppa og gir gode relasjoner og vennskap. Barna utfordres til å stå på egne ben og ta selvstendige valg. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Mobbing er når en person eller gruppe gjentatte ganger over tid plager og trakasserer et offer. Mobbing i barnehagen et hefte for deg som arbeider i barnehagen s. 4 Mobbing forebygges ved holdningsarbeid og ved konflikthåndtering. Inkludering er en kontinuerlig prosess. er alle barna inndelt i smågrupper. legger vi tilrette for utfordrende aktiviteter for gutter og jenter. skal barna oppleve at de har venner på tvers av alder og kjønn. brukes lekevalg aktivt til å forebygge mobbing og fremme inkludering, likestilling og likeverd. arbeider vi med Hjerteprogrammet som et verktøy for inkludering, likestilling og likeverd. Barns medvirkning Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( 3). Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har betydning for fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill. (Årsplanmal Kristiansand Kommune ) opplever barna en trygg og fleksibel hverdag som er tilpasset deres behov. tar vi barnas innspill på alvor. medvirker barna i lekevalg. er det god tid til lek der barna er aktive deltakere. hjelper barna til med daglige gjøremål og oppgaver. legger vi til rette for at store og små kan hjelpe hverandre. har vi voksne som lytter, er aktive og viser begeistring for barna. 8

9 Lek Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å være med på. Glede og humor gir overskudd og fremmer skaperevne. Lek er en måte å lære på, og gjennom leken utvikler barn seg. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, lystbetont og frivillig. I leken utvikles språk og begreper. Den språklige kompetansen dannes i kommunikasjon med andre. I rolleleken fremmes god språkutvikling. Leken er en viktig sosial arena. Barna får venner, de samarbeider og de lærer noen av livets spilleregler. I rolleleken lærer barna sosiale koder, innlevelse og hvordan man forholder seg til andre mennesker. De voksne hjelper barna med å fordype seg i leken, være i ulike roller og videreutvikle den. Noen barn trenger ekstra støtte for å komme i gang med lek. Andre vil trenge hjelp til å strukturere leken og til å holde konsentrasjonen. Barn skal ha tid og ro til å fordype seg i leken. bruker vi lekevalg, og legger tilrette for god rollelek. hjelper voksne barna til å fordype seg og utvikle leken. er leker og lekevalg tilrettelagt etter barnas alder. har vi en bevisst holdning til lek og språkutvikling. brukes lek til å fokusere på Rammeplanens syv fagområder. har vi materiell og utstyr som stimulerer til allsidig lek. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære Kari Pape Solkollens pedagogiske arbeid I Solkollen barnehage har vi valgt avdelingsstruktur og vi har fokus på det enkelte barn og smågrupper. Smågruppepedagogikk er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Målet vårt er at hvert barn skal bli sett og hørt, vi har hjerte for den enkelte. Vi har et eget pedagogisk verktøy som gir oversikt over det pedagogiske arbeidet. Det er utarbeidet mål for de ulike aldersgruppene som samsvarer med rammeplanens fagområder. Målene skal være redskap for de ansatte i barnehagen for å planlegge, dokumentere og vurdere arbeidet. De er ikke ment som ferdighetsmål for det enkelte barn, men som pedagogisk styring for den enkelte aldersgruppe. Dette hjelper oss til å synliggjøres verdigrunnlaget, pedagogisk praksis og Rammeplanens føringer i forhold til fagområdene. Se også Solkollens verdidokument s.9 Daglige smågrupper skal ha fokus på verdiformidling og fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og i hverdagen opererer vi med flere samtidig. Rammeplanen angir formulerte mål og presisering av personalets ansvar. Hensikten er å fremme barnas utvikling og læring. Informasjon om hvordan den enkelte avdeling arbeider med verdiformidling og fagområdene fra Rammeplanen blir gitt i månedsplane. 9

10 7 fagområder som barnehagen skal arbeide etter: Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål med respekt. Barnehagen gir barn etisk veiledning som tar hensyn til barnets forutsetninger og normer og verdier i det norske samfunnet. Verdier og tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven vektlegges, samtidig respekteres og arbeides det i forhold til det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Kristen verdiformidling står sentralt i Solkollen og gjennomsyrer hverdagen vår, og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Alle barna i Solkollen er på tur ukentlig. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, gjennom natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Medienes betydning i barns hverdag vektlegges i barnehagen. Kropp, bevegelse og helse Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske ferdigheter og god helse utvikles fra barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Dans, musikk, teater og forming er vesentlig for å skape kulturelle uttrykk og inntrykk. Barnekulturen utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets nysgjerrighet og forskertrang, så rikt og allsidig som mulig. Kulturelle opplevelser kan bidra til samhørighet og inspirasjon til lek. Antall, rom og form Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for matematiske begreper. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Barnehagen skal legge tilrette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, tellemateriell, klosser, teknologi, etc. Kommunikasjon, språk og tekst All samhandling er kommunikasjon. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er språklige forbilder, og må derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna. 10

11 Progresjon Barn er i utvikling. De møter utfordringer, mestrer og må strekke seg. Barn opplever fremgang og at kompetansen deres øker. Progresjonen må tilpasses det enkelte barn. Målet vårt er at hvert barn blir sett og hørt, vi har hjerte for alle. Samtidig ønsker vi at barna lærer noe nytt og utvikler seg i takt med alder og modning. Lek skal ha stor plass i den enkelte avdeling der store og små kan leke sammen og lære av hverandre. For å ivareta dette arbeider avdelingene med vårt eget pedagogiske verktøy. Det skal være progresjon i målene i forhold til alder og modenhet både i avdeling og i aldersrene grupper. Det blir da progresjon i lekemateriell, fysisk utforming i avdelingene og ulike aktiviteter og samlinger i løpet av barnehagetida. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. Årsplanmal fra Kristiansand Kommune, s. 10 Sammenheng barnehage og skole Barnehagen legger til rette for at barna kan ta avskjed med oss som 6 åringer og glede seg til å begynne på skolen. Vi arbeider for å få en god sammenheng mellom barnehage og skole og har ukentlige gruppesamlinger for alle skolebarna. I Kristiansand kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. I foreldresamtale før skolestart samtaler vi om følgende punkter: Barnets sterke sider/ interesser, barnets sosiale kompetanse, barnets språklige ferdigheter, barnets motoriske ferdigheter, annen viktig informasjon eks. konsentrasjon. Solkollens skoleklubbarbeid har 3 fokusområder: 1. Sosial kompetanse (eks. å være venner, få venner, dele, oppførsel, hilse, være en del av en gruppe, Hjerteprogrammet) 2. Antall, rom og form (eks. grunnleggende matematikk-lek rettet mot forberedelse til 1. klasse, spill, tall og telling, former, målinger, symetri, parkobling) 3. Kommunikasjon, språk og tekst (eks. gjenkjenne bokstaver, små ord, eventyr, fra bilde til tekst, lyder, språket i leken) har vi skoleforberedende aktiviteter. inviteres 5 åringene i nærmiljøet til kor og gym hver måned. legges det til rette for skolebesøk/sfo. inviteres førskolebarn og deres foresatte til en avslutning på våren. 11

12 Samarbeid mellom hjem og barnehage Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i barnehagen, dette er nedfelt i barnehageloven. Foreldre/foresatte skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg(su), foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. For at barna skal bli mer selvstendige, ønsker barnehagen at foreldre/foresatte arbeider med utvikling av språk, grensesetting og selvstendighet hjemme. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre/foresatte og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Solkollen barnehage vil fremstå som en ressurs for hele familien. Vår tankegang er at hele familien er brukere av barnehagen. Samarbeid fremmer trygghet og sammenheng i barnas liv. Og der barna trives, er foreldrene trygge. Barnehagen må forholde seg til foreldre/ foresatte enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre/ foresatte skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert. I Solkollen barnehage har vi: samtaler med alle nye familier ved oppstart. tilbud om foreldresamtaler en gang pr år og ellers ved behov. sommerfest for barn og familier. frokostsamlinger ved jul og påske. FN cafè i oktober. foreldremøter og invitasjon til Solkollen Familieskole. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder som sikrer at vi lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen SKUP s. 15/16 Verdidokument, årsplan og månedsplaner er redskap for å sikre progresjon og kvalitet i barnehagens innhold. Disse gir rettledning og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til medarbeidere, foresatte og andre interesserte. På bakgrunn av overordnede planer og dokumenter organiserer og planlegger den enkelte avdeling sin hverdag. Det er beskrevet mer om planlegging, dokumentasjon og vurdering i Verdidokument s. 10 skriver vi referat fra dagen på tavle i garderoben. gir vi muntlige tilbakemeldinger på dagens hendelser. får foreldre/foresatte informasjon om pedagogisk og praktisk innhold i månedsplanen fra avdelingene. tar vi bilder fra hverdagssituasjoner og ulike aktiviteter. får bursdagsbarna bilder fra sin egen bursdagsfeiring med hjem. vurderes arrangementer og aktiviteter etter hvert som de gjennomføres. gjennomfører vi halvårlige og årlige vurderinger av det pedagogiske arbeidet. vurderer den enkelte avdeling sitt arbeid med utgangspunkt i månedsplanen. Solkollens pedagogiske verktøy er utgangspunkt for vurdering av gruppearbeidet og for å se til at vi utfører Rammeplanens føringer for arbeidet i barnehagen. er alle ansatte er med i planleggings, dokumentasjons og vurderingsarbeidet som ledes av det pedagogiske personalet. 12

13 Kontaktinformasjon for Solkollens barnehager Solkollen Søm Bamse Brakarsvei 1, 4638 Kr. Sand Styrer: Maria Strømme Korsvik tlf Solkollen Hellemyr Breimyrveien 100, 4628 Kr. Sand Styrer: Cecilie Aateigen tlf Nancy Erklev tlf Solkollen Hånes Hånesveien 101, 4635 Kr. Sand Styrer: Hilde Ramsland tlf Hilde Lauvland Andresen tlf Solkollen Flekkerøy Lindebøskauen 31, 4625 Flekkerøy Styrer: Ann Kristin Wigardt tlf Felles administrasjon Styrer: Thore Aas, tlf Utvikler: Heidi Øksendal Natvig tlf Sentralbord med valgalternativer: tlf Hjemmeside: 13

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN SPIREN FRILUFTS OG LIVSSYNSBARNEHAGE 2011 2014 side.1 Innhold Forord...3 Presentasjon av barnehagen...4 Barnehagens mål...8 Livssynsbarnehagen...9 Omsorg og dannelse...10 Sosial kompetanse...11

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer