Årsplan med hjerte for alle 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1"

Transkript

1 Årsplan

2 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune... 5 Barnehagens satsingsområde... 6 Hjerteprogrammet... 6 Organisering og dagsplan... 7 Omsorg og dannelse... 7 Inkludering, likestilling og likeverd... 8 Barns medvirkning... 8 Lek... 9 Solkollens pedagogiske arbeid fagområder som barnehagen skal arbeide etter: Progresjon Sammenheng barnehage og skole Samarbeid mellom hjem og barnehage Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kontaktinformasjon for Solkollens barnehager

3 Forord Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011) er en forskrift til lov om barnehager og kom første gang i Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. For å sette rammeplanen ut i livet, utarbeidet Kristiansand en kompetanseplan; SKUP. Mer om SKUP Solkollen har utarbeidet et eget pedagogiske verktøy for å nå målene i rammeplanen. Hensikten med dette verktøyet er at barnehagens innhold skal ha progresjon i forhold til barnets alder og modenhet. Verdidokument s. 9. Solkollen har to overordnede planer, Verdidokument og Årsplan. Årsplanen er først og fremst et dokument som skal synliggjøre vår hverdag og pedagogikk og bygger på vårt verdisyn og vår visjon: Med hjerte for alle. Verdidokument og Årsplanen kan også leses på vår hjemmeside Barnehagen har mange samarbeidspartnere, så som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Foreldre /foresatte vil bli involvert i saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt i forhold til informasjon vedrørende barna, foresatte og personalet. Alle ansatte må legge fram politiattest ved tiltredelse. Solkollen har samarbeid med Strømmestiftelsen og tar hvert år imot studenter fra deres samarbeidsland. 2014/15 skal Solkollen Hånes ta imot to studenter. Presentasjon av barnehagen Barnehagen er både en pedagogisk virksomhet, og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Vi skal støtte det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Solkollen barnehage er en offentlig godkjent barnehage som offisielt ble åpnet 13. desember Barnehagen eies av Filadelfia, Kristiansand. Barnehagen blir drevet med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i nært samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand. Solkollen har barnehager i fire bydeler i Kristiansand Hellemyr, Søm, Hånes og Flekkerøy. Hellemyr 2001/08 Søm Hånes Flekkerøy

4 Formål for barnehagen Barnehagene har fra 2010 endret formålet for å være mer i sammenheng med skolens formål. Med denne formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Som privat barnehage har vi valgt å benytte oss av muligheten til å drive virksomheten med et tillegg til formålsparagrafen. Formålet i Barnehageloven 1 blir i sin helhet beskrevet i Solkollens Verdidokument., s. 3. Tillegg 1a: Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jf. Barnehagelovens 1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Rammeplanen s. 11, 1.1 Verdiformidlingen skjer i hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. I barnegrupper der andre religioner og livssyn er representert, kan noen av deres merkedager og høytider synliggjøres, dersom foresatte ønsker det. Barnehagens mål Solkollen barnehage er en del av den gode barndom med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap. Her er delmålene gjengitt i kortversjon. De kan i sin helhet leses i Solkollens verdidokument s. 5. Delmål 1: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon. Delmål 2: Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna. Delmål 3: Vi er et godt tilbud til hele familien. Delmål 4: Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø. Delmål 5: Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt. 4

5 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune Det er utarbeidet en felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen, SKUP. Det overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en felles verdiplattform. Satsningsområdene i SKUP er SPRÅK og LEK i et inkluderende læringsmiljø. Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 2016 vil være på utvikling av læringsmiljøet i prosjektet FLiK. Solkollens barnehager deltar i prosjektet. FLiK står for Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet effekt av dette arbeidet skisseres slik: 1. Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole. 2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole. (eks. barn tas ut av gruppa til spesialundervisning) 3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret og mobbing er redusert. Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljøet over tid. På bakgrunn av pedagogisk analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet de hører til. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis blant de som jobber i barnehagen. Målet er at pedagogisk analyse er blitt en innarbeidet arbeidsform i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehage og skole må bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø. har vi pedagogisk analysegrupper med personalet. har vi fokus på arbeid i små grupper/ Gruppetid for å gi et godt lærings og sosialt utbytte i hverdagen. leser personalet forskningsbasert litteratur og artikler. har SKUP`s basis om språk og lek har sentral plass i hverdagen. 5

6 Barnehagens satsingsområde Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for det enkelte barn. Alle barn er unike og har en egenverdi som vi skal ta vare på. Ved å styrke det enkelte barns selvfølelse og hjelpe dem til å være en del av et større fellesskap har vi tro på at de får styrket sin sosiale kompetanse. Voksne er viktige forbilder i dette arbeidet og skal opptre anerkjennende og ha positive holdninger. Vi skal være engasjert og ta barna på alvor i lek og hverdagsliv. Barna i barnehagen skal få mulighet til å bruke sine talenter og utvikle nye sider av seg selv. Hvert barn skal bli møtt med respekt ut fra den de er hvert barn er et mesterverk. Kristiansand Kommunes satsning på FLiK understreker viktigheten av at barna trives og opplever tilhørighet i barnehagen. Gjennom dette arbeidet har vi fokus på barns trivsel, tilhørighet og sosialt utbytte. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre. Ved å bli kjent med det som er forskjellig blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen Rammeplanen kap.2 tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Mål for satsningsområdet: Hvert barn skal ha et godt selvbilde og oppleve seg inkludert i fellesskapet. har vi grupper daglig for å inkludere alle barn i lek. bruker vi Hjerteprogrammet som er verktøy for å arbeide målrettet med å styrke barnas selvbilde. skal voksne være gode rollemodeller i lek og aktiviteter. Hjerteprogrammet Hjerteprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter med temaer knyttet til sosial kompetanse og verdiformidling. Målet er å få disse verdiene til å vokse i kjennskap, vennskap, trygghet og glede. Vi arbeider med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. En av barnehagens viktigste oppgaver er å hjelpe barn å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette er grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens travle hverdag er det nettopp i det daglige samspillet at barnets selvfølelse, sosiale kompetanse, og empati utvikles. Samtidig skal barna skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er JEG? Hvem er DU? Hva er min plass i fellesskapet, VI? Veiledningshefte Hjerteprogrammet s. 4 Dette barnehageåret skal vi bruke til å sette oss godt inn i pedagogikken og metodikken i programmet og arbeide med at den blir en del av Solkollens pedagogikk og verdiformidling. er Hjerteprogrammet inspirasjon i det daglige verdiformidlingsarbeidet. har vi ukentlige samlinger der Hjerteprogrammet har fokus. brukes Hjerteprogrammet som en del av den kristne verdiformidlingen. 6

7 Organisering og dagsplan Barnehagen har fast struktur på hverdagen, hvor barna også får medvirke til innhold. Dette fremmer barnas behov for trygghet, tilknytning og tilhørighet. Dagsplanen i avdelingen består av ulike elementer som sammen gjør at hverdagen blir variert og forutsigbar. Lekevalg Lekevalg er en metode hvor barna presenteres for ulike lekforslag. Barnas medvirkning preger hverdagen i lekevalgtiden. Voksne legger til rette for god og utviklende lek. Lekevalgene varierer ut fra alder og modning. Dette avgjør også hvor mange valg som presenteres, og hvor lang lekevalgtiden er. Lekevalgene gjør at barna får kompetanse i å leke med ulike barn og får variasjon i lekeinnholdet. Gruppetid I gruppetiden har gruppelederen ansvaret for å planlegge et opplegg, prosjekt eller aktivitet som er tilpasset sin barnegruppe. Gruppetid er varierte aktiviteter, for eksempel samling, turer, forming og gymlek. Her får barnet voksenkontakt, blir sett og hørt, får tid og konsentrasjon omkring et emne. I gruppetiden skal Solkollens pedagogiske verktøy ha fokus. Barna påvirker innholdet i gruppetiden og de skal ha mulighet til å være med å planlegge deler av innholdet. Hvilestund Hvilestund har en avslappende atmosfære med rolig musikk, lydbok, høytlesning og stillhet. Alle skal oppleve en hverdag med innhold og variasjon mellom aktivitet og hvile. Tidspunkt 3-5 åringer 1-2 åringer Felles morgen Frokost Lekevalg Felles morgen Frokost Lek Utelek Gruppetid Måltid Påkledning Gruppetid Måltid Bleieskift Soving Utetid Hvilestund Lek Måltid Måltid Hvilestund Lekevalg/ utelek Bleieskift Lek Felles ettermiddag Felles ettermiddag Barnehagen stenger Barnehagen stenger Tidspunkt tilpasses avdelingens behov. Omsorg og dannelse Å se omsorg og dannelse i en sammenheng er beskrevet i barnehageloven. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Omsorgens intensjon er utvikling av trivsel, trygghet og tilhørighet. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. (Årsplanmal Kristiansand Kommune ) Dannelse kan beskrives som en kombinasjon av kunnskap og sosial kompetanse. På folkemunne kan man også kalle dannelse for god folkeskikk. I tillegg til manerer og folkeskikk, innebefatter dannelsesbegrepet rett og slett formingen av et menneskes personlighet og tanker rundt hva slags mennesker vi ønsker å være. (I.Eidsvåg) Omsorg og dannelse skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Foreldre/ foresatte og personale må bygge opp et gjensidig tillitsforhold. Samtidig må personalet være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. har vi et målrettet arbeid med trygghet og tilhørighet i tilvenningsperioden. får dere kontaktperson og velkommensamtale i tilvenningsperioden. er dagsplanen forutsigbar og med rom for fleksibilitet og tid til enkeltbarn. har vi tilstedeværende voksne som bekrefter barn. er det stort fokus på empati, omsorg og vennskap i samlinger og hverdagsaktiviteter. arbeider vi for å forebygge og motvirke mobbing gjennom tilstedeværelse av voksne i lek og aktiviteter. 7

8 Inkludering, likestilling og likeverd Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med rom for det enkelte barn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt. Alle oppmuntres til deltakelse i ulike aktiviteter gjennom lekevalg og gruppetid. Felles opplevelser styrker samholdet i barnegruppa og gir gode relasjoner og vennskap. Barna utfordres til å stå på egne ben og ta selvstendige valg. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Mobbing er når en person eller gruppe gjentatte ganger over tid plager og trakasserer et offer. Mobbing i barnehagen et hefte for deg som arbeider i barnehagen s. 4 Mobbing forebygges ved holdningsarbeid og ved konflikthåndtering. Inkludering er en kontinuerlig prosess. er alle barna inndelt i smågrupper. legger vi tilrette for utfordrende aktiviteter for gutter og jenter. skal barna oppleve at de har venner på tvers av alder og kjønn. brukes lekevalg aktivt til å forebygge mobbing og fremme inkludering, likestilling og likeverd. arbeider vi med Hjerteprogrammet som et verktøy for inkludering, likestilling og likeverd. Barns medvirkning Barns medvirkning er nedfelt gjennom FN s barnekonvensjon og i lov om barnehager ( 3). Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har betydning for fellesskapet. En vid forståelse inkluderer barns rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill. (Årsplanmal Kristiansand Kommune ) opplever barna en trygg og fleksibel hverdag som er tilpasset deres behov. tar vi barnas innspill på alvor. medvirker barna i lekevalg. er det god tid til lek der barna er aktive deltakere. hjelper barna til med daglige gjøremål og oppgaver. legger vi til rette for at store og små kan hjelpe hverandre. har vi voksne som lytter, er aktive og viser begeistring for barna. 8

9 Lek Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å være med på. Glede og humor gir overskudd og fremmer skaperevne. Lek er en måte å lære på, og gjennom leken utvikler barn seg. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, lystbetont og frivillig. I leken utvikles språk og begreper. Den språklige kompetansen dannes i kommunikasjon med andre. I rolleleken fremmes god språkutvikling. Leken er en viktig sosial arena. Barna får venner, de samarbeider og de lærer noen av livets spilleregler. I rolleleken lærer barna sosiale koder, innlevelse og hvordan man forholder seg til andre mennesker. De voksne hjelper barna med å fordype seg i leken, være i ulike roller og videreutvikle den. Noen barn trenger ekstra støtte for å komme i gang med lek. Andre vil trenge hjelp til å strukturere leken og til å holde konsentrasjonen. Barn skal ha tid og ro til å fordype seg i leken. bruker vi lekevalg, og legger tilrette for god rollelek. hjelper voksne barna til å fordype seg og utvikle leken. er leker og lekevalg tilrettelagt etter barnas alder. har vi en bevisst holdning til lek og språkutvikling. brukes lek til å fokusere på Rammeplanens syv fagområder. har vi materiell og utstyr som stimulerer til allsidig lek. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære Kari Pape Solkollens pedagogiske arbeid I Solkollen barnehage har vi valgt avdelingsstruktur og vi har fokus på det enkelte barn og smågrupper. Smågruppepedagogikk er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Målet vårt er at hvert barn skal bli sett og hørt, vi har hjerte for den enkelte. Vi har et eget pedagogisk verktøy som gir oversikt over det pedagogiske arbeidet. Det er utarbeidet mål for de ulike aldersgruppene som samsvarer med rammeplanens fagområder. Målene skal være redskap for de ansatte i barnehagen for å planlegge, dokumentere og vurdere arbeidet. De er ikke ment som ferdighetsmål for det enkelte barn, men som pedagogisk styring for den enkelte aldersgruppe. Dette hjelper oss til å synliggjøres verdigrunnlaget, pedagogisk praksis og Rammeplanens føringer i forhold til fagområdene. Se også Solkollens verdidokument s.9 Daglige smågrupper skal ha fokus på verdiformidling og fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og i hverdagen opererer vi med flere samtidig. Rammeplanen angir formulerte mål og presisering av personalets ansvar. Hensikten er å fremme barnas utvikling og læring. Informasjon om hvordan den enkelte avdeling arbeider med verdiformidling og fagområdene fra Rammeplanen blir gitt i månedsplane. 9

10 7 fagområder som barnehagen skal arbeide etter: Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal gi rom for undring og samtaler og møte barnas spørsmål med respekt. Barnehagen gir barn etisk veiledning som tar hensyn til barnets forutsetninger og normer og verdier i det norske samfunnet. Verdier og tradisjoner i den kristne og humanistiske kulturarven vektlegges, samtidig respekteres og arbeides det i forhold til det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Kristen verdiformidling står sentralt i Solkollen og gjennomsyrer hverdagen vår, og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Friluftsaktiviteter og utelek er en del av barnehagens hverdagsliv. Alle barna i Solkollen er på tur ukentlig. Barnehagen skal bidra til at barn får undre seg, eksperimentere, systematisere og samtale om fenomener i den fysiske verdenen og videre erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, gjennom natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Medienes betydning i barns hverdag vektlegges i barnehagen. Kropp, bevegelse og helse Barn er fysisk aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Grunnleggende motoriske ferdigheter og god helse utvikles fra barnehagealder. Gjennom kroppslig mestring utvikler barn en positiv selvoppfatning og bevissthet om kropp og helse. Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Kreative aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Dans, musikk, teater og forming er vesentlig for å skape kulturelle uttrykk og inntrykk. Barnekulturen utvikles gjennom leken og barnehagens oppgave blir å utvikle, bevare og stimulere barnets nysgjerrighet og forskertrang, så rikt og allsidig som mulig. Kulturelle opplevelser kan bidra til samhørighet og inspirasjon til lek. Antall, rom og form Lek er drivkraften i all læring, også i utviklingen av barns forståelse for matematiske begreper. I arbeidet med antall, rom og form får barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning. Barnehagen skal legge tilrette for at barna har tilgang til og tar i bruk ulikt materiell som spill, tellemateriell, klosser, teknologi, etc. Kommunikasjon, språk og tekst All samhandling er kommunikasjon. Språket gir identitet og tilhørighet. Kommunikasjon er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utvikling. De voksne er språklige forbilder, og må derfor være bevisst på hvordan de kommuniserer med barna. 10

11 Progresjon Barn er i utvikling. De møter utfordringer, mestrer og må strekke seg. Barn opplever fremgang og at kompetansen deres øker. Progresjonen må tilpasses det enkelte barn. Målet vårt er at hvert barn blir sett og hørt, vi har hjerte for alle. Samtidig ønsker vi at barna lærer noe nytt og utvikler seg i takt med alder og modning. Lek skal ha stor plass i den enkelte avdeling der store og små kan leke sammen og lære av hverandre. For å ivareta dette arbeider avdelingene med vårt eget pedagogiske verktøy. Det skal være progresjon i målene i forhold til alder og modenhet både i avdeling og i aldersrene grupper. Det blir da progresjon i lekemateriell, fysisk utforming i avdelingene og ulike aktiviteter og samlinger i løpet av barnehagetida. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter. Årsplanmal fra Kristiansand Kommune, s. 10 Sammenheng barnehage og skole Barnehagen legger til rette for at barna kan ta avskjed med oss som 6 åringer og glede seg til å begynne på skolen. Vi arbeider for å få en god sammenheng mellom barnehage og skole og har ukentlige gruppesamlinger for alle skolebarna. I Kristiansand kommune er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole. I foreldresamtale før skolestart samtaler vi om følgende punkter: Barnets sterke sider/ interesser, barnets sosiale kompetanse, barnets språklige ferdigheter, barnets motoriske ferdigheter, annen viktig informasjon eks. konsentrasjon. Solkollens skoleklubbarbeid har 3 fokusområder: 1. Sosial kompetanse (eks. å være venner, få venner, dele, oppførsel, hilse, være en del av en gruppe, Hjerteprogrammet) 2. Antall, rom og form (eks. grunnleggende matematikk-lek rettet mot forberedelse til 1. klasse, spill, tall og telling, former, målinger, symetri, parkobling) 3. Kommunikasjon, språk og tekst (eks. gjenkjenne bokstaver, små ord, eventyr, fra bilde til tekst, lyder, språket i leken) har vi skoleforberedende aktiviteter. inviteres 5 åringene i nærmiljøet til kor og gym hver måned. legges det til rette for skolebesøk/sfo. inviteres førskolebarn og deres foresatte til en avslutning på våren. 11

12 Samarbeid mellom hjem og barnehage Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i barnehagen, dette er nedfelt i barnehageloven. Foreldre/foresatte skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg(su), foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar i følge barnekonvensjonen og barneloven. For at barna skal bli mer selvstendige, ønsker barnehagen at foreldre/foresatte arbeider med utvikling av språk, grensesetting og selvstendighet hjemme. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Både foreldre/foresatte og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Solkollen barnehage vil fremstå som en ressurs for hele familien. Vår tankegang er at hele familien er brukere av barnehagen. Samarbeid fremmer trygghet og sammenheng i barnas liv. Og der barna trives, er foreldrene trygge. Barnehagen må forholde seg til foreldre/ foresatte enkeltvis, og samtidig hele gruppa. Foreldre/ foresatte skal være trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og respektert. I Solkollen barnehage har vi: samtaler med alle nye familier ved oppstart. tilbud om foreldresamtaler en gang pr år og ellers ved behov. sommerfest for barn og familier. frokostsamlinger ved jul og påske. FN cafè i oktober. foreldremøter og invitasjon til Solkollen Familieskole. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen skal være en lærende organisasjon som har rutiner og metoder som sikrer at vi lærer av egen praksis. Gjennom dokumentasjon kan vi gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndighet informasjon om vår virksomhet som gir mulighet til å fornye og forbedre barnehagen SKUP s. 15/16 Verdidokument, årsplan og månedsplaner er redskap for å sikre progresjon og kvalitet i barnehagens innhold. Disse gir rettledning og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til medarbeidere, foresatte og andre interesserte. På bakgrunn av overordnede planer og dokumenter organiserer og planlegger den enkelte avdeling sin hverdag. Det er beskrevet mer om planlegging, dokumentasjon og vurdering i Verdidokument s. 10 skriver vi referat fra dagen på tavle i garderoben. gir vi muntlige tilbakemeldinger på dagens hendelser. får foreldre/foresatte informasjon om pedagogisk og praktisk innhold i månedsplanen fra avdelingene. tar vi bilder fra hverdagssituasjoner og ulike aktiviteter. får bursdagsbarna bilder fra sin egen bursdagsfeiring med hjem. vurderes arrangementer og aktiviteter etter hvert som de gjennomføres. gjennomfører vi halvårlige og årlige vurderinger av det pedagogiske arbeidet. vurderer den enkelte avdeling sitt arbeid med utgangspunkt i månedsplanen. Solkollens pedagogiske verktøy er utgangspunkt for vurdering av gruppearbeidet og for å se til at vi utfører Rammeplanens føringer for arbeidet i barnehagen. er alle ansatte er med i planleggings, dokumentasjons og vurderingsarbeidet som ledes av det pedagogiske personalet. 12

13 Kontaktinformasjon for Solkollens barnehager Solkollen Søm Bamse Brakarsvei 1, 4638 Kr. Sand Styrer: Maria Strømme Korsvik tlf Solkollen Hellemyr Breimyrveien 100, 4628 Kr. Sand Styrer: Cecilie Aateigen tlf Nancy Erklev tlf Solkollen Hånes Hånesveien 101, 4635 Kr. Sand Styrer: Hilde Ramsland tlf Hilde Lauvland Andresen tlf Solkollen Flekkerøy Lindebøskauen 31, 4625 Flekkerøy Styrer: Ann Kristin Wigardt tlf Felles administrasjon Styrer: Thore Aas, tlf Utvikler: Heidi Øksendal Natvig tlf Sentralbord med valgalternativer: tlf Hjemmeside: 13

Årsplan 2013-14. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2013-14. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2013-14 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i... 5 Barnehagens satsingsområder... 6 Språkstimulering

Detaljer

Årsplan 2012-13. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2012-13. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2012-13 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Barnehagens satsingsområder... 5 Verdiformidling... 5 Språkstimulering og lek... 5

Detaljer

Årsplan 2011-12. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2011-12. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2011-12 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 4 Nytt formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 5 Barnehagens satsingsområder... 6 Omsorg og dannelse... 7 Barns medvirkning...

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle

Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle Årsplan for 2010 11 -med hjerte for alle 1 INNHOLD Forord...3 Presentasjon av barnehagen...4 Barnehagens mål...5 Omsorg og dannelse...6 Barns medvirkning...6 Inkludering, likeverd og likestilling...7 Lek...7

Detaljer

Presentasjon av barnehagen. Barnehagens mål

Presentasjon av barnehagen. Barnehagens mål Årsplan 2015-16 Innholdsfortegnelse s. 3 Forord s. 4 Presentasjon av barnehagen Barnehagens mål s. 5 Formål for barnehagen s. 6 Barnehagens satsningsområder. Kristen verdiformidling Hjerteprogrammet FLiK

Detaljer

Presentasjon av barnehagen. Barnehagens mål

Presentasjon av barnehagen. Barnehagens mål Årsplan 2015-16 Innholdsfortegnelse s. 3 Forord s. 4 Presentasjon av barnehagen Barnehagens mål s. 5 Formål for barnehagen s. 6 Barnehagens satsningsområder. Kristen verdiformidling Hjerteprogrammet FLiK

Detaljer

Verdidokument. Verdidokument. med hjerte for alle 1

Verdidokument. Verdidokument. med hjerte for alle 1 Verdidokument med hjerte for alle 1 Gjeldende fra: 01.08.2012 Innhold Innledning s. 3 Visjon s. 3 Lovverk s. 4 Mål for virksomheten s. 5 Delmål s. 5 Pedagogikk, verdier og kvalitet s. 6 Den gode barnehagen,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fergefjellet barnehage

Fergefjellet barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2014 15 Fergefjellet barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord s. 3 Barnehagens formål

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage

Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Voietun barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Barnehagens formål..4 Kristiansandsbarnehagen..4

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Årsplan for høsten 2015 og våren 2016 Finsland barnehage Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Om årsplanen og generell informasjon Årsplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årsplan Solkollen barnehage Hånes

Årsplan Solkollen barnehage Hånes Årsplan 2016-17 Solkollen barnehage Hånes Innholdsfortegnelse Dette bør du vite om barnehagen 3 Lover og rammer for barnehagen Årsplanen Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest Presentasjon av

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer