OPPDRAGSLEDER. Alexander Stettin OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Detaljregulering Åmothaugen vest trafikale vurderinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSLEDER. Alexander Stettin OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Detaljregulering Åmothaugen vest trafikale vurderinger"

Transkript

1 OPPDRAG Åmothaugen vest, regulering OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSLEDER Alexander Stettin OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO KONTROLLERT AV Alexander Stettin Detaljregulering Åmothaugen vest trafikale vurderinger 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Det skal utarbeides en detaljregulering for Åmothaugen vest i Vinje kommune i Telemark. Som et innspill i arbeidet ønsker kommunen en beskrivelse av dagens situasjon med tanke på trafikale forhold. Foreliggende notat gir en gjennomgang av dagens situasjon for følgende fire trafikantgrupper: Gående og syklende Kollektivreisende Bilister I trafikkanalysen er det sett på ekstern kommunikasjon, det vil si kommunikasjon mellom planområdet og andre steder i Vinje. Det er også sett på kommunikasjon internt i planområdet. Trafikkanalysen er basert på eksisterende materiale som kart, data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og lignende. Det er i tillegg gjennomført en befaring tirsdag Beliggenhet Planområdet befinner seg på sydsiden av E134 i Åmot i Vinje kommune i Telemark. De viktigste bruksområdene i dag er et lokalsenteret Bratland i nordvest. Bratland huser blant annet en dagligvareforretning. Lenger syd er det sykehjem, legekontor med mer. Disse er heretter kalt «Helsebyggene». Figur 1 viser et oversiktskart over området. Av figuren fremgår også bygg og vegers navn som er brukt i denne trafikkanalysen. Planavgrensningen er grovt skissert i figur 1, vi viser til figur 2 for en mer nøyaktig angivelse av planavgrensningen. -14 S w e co Vangsvegen 143 NO-2312 Hamar Telefonnummer S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Oslo S t ei n E mi l s en Avdeling 144 Trafikk Mobil (23)

2 Åmot skole Åsevegen E134 Ormetjønn Bratland Tilrettelagt kryssingspunkt Esso G/S-kulvert Åmotvegen Vinje kro Kommunehuset Rutebilstasjonen Helsebyggene Fristad Vinjeåi Figur 1 Planområdets beliggenhet. Bygg og vegers navn som er brukt i denne trafikkanalysen 2 (23)

3 Figur 2 Planavgrensning 2 Ekstern kommunikasjon 2.1 Forhold for gående og syklende Gående og syklende er behandlet samlet, ettersom det ikke er etablert egne sykkelveger i Åmot. Figur 3 viser mulige traseer for gående og syklende mellom planområdet og aktuelle start- og målpunkter ellers i Åmot. 3 (23)

4 Åmot skole Boligområde Vinje kro Industriområde Figur 3 Aktuelle traseer for G/S-trafikk mellom planområdet og lokale målpunkter Mellom planområdet og boligområdene nord for E134 For å komme seg fra planområdet til boligene må man krysse E134. Dette kan enten skje i plan over E134 i det tilrettelagte kryssingspunktet, eller via kulverten. Den korteste traseen går via det tilrettelagte kryssingspunktet. Akkurat dette punktet er ganske spesielt, fordi det fremstår helt forskjellig, avhengig av om man står på syd- eller nordsiden av E134. Fra sydsiden er det vanskelig å få øye på kryssingspunktet, som figur 4 illustrerer. Fra nord er kryssingspunktet derimot lett å få øye på, som vist på figur 5. På befaringen ble det opplyst at det tilrettelagte kryssingspunktet tidligere var et gangfelt, men at det av hensyn til trafikksikkerhet ble besluttet å fjerne gangfeltet. Tanken bak å fjerne gangfeltet var at fotgjengerne opplever økt utrygghet og dermed blir mer oppmerksomme når de skal krysse vegen. Vi antar at det er gjort en gjennomgang av trafikksikkerhet i forbindelse med fjerningen, og vi bestrider ikke Statens vegvesens vurdering om at det var riktig å fjerne gangfeltet. 4 (23)

5 Figur 4 Tilrettelagt kryssingspunkt sett fra syd Figur 5 Tilrettelagt kryssing sett fra nord Mellom kryssingspunktet og Bratland er det ikke etablert et eget anlegg for gående og syklende, som vist på figur 6. Gående og syklende må altså bevege seg i kjørebanen. Dette oppleves som usikkert. Rekkverket bidrar dessuten til å redusere sikten for biler som kommer på E134 fra vest. Adkomstkrysset har en relativt «flytende» utforming, noe som betyr at biler som kommer fra vest og kjører av til Bratland, kan holde høy hastighet. Potensiell høy hastighet kombinert med begrenset sikt gir et potensielt farlig konfliktpunkt i adkomsten til Bratland. 5 (23)

6 Figur 6 Trasé mellom tilrettelagt kryssingspunkt og Bratland, sett fra nord Fra det tilrettelagte kryssingspunktet kan man gå og sykle på en egen gang- og sykkelveg (G/Sveg) som går parallelt med E134, se figur 7. Figur 7 G/S-veg på nordsiden av E134, sett fra vest G/S-vegen er cirka 3 meter bred, og det er anlagt en cirka 2 meter bred trafikkdeler mellom E134 og G/S-vegen. Bredden på trafikkdeleren er tilstrekkelig i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «Veg- og gateutforming», som sier at trafikkdeleren bør være 1,5 meter bred når vegen har fartsgrense 50 eller 60 km/t. Fartsgrensen er 50 km/t på E134 gjennom Åmot. Vår vurdering er derfor at G/S-vegen har tilfredsstillende standard. 6 (23)

7 Fra G/S-vegen kan man bruke Åsevegen for å gå eller sykle til boligområdet. Figur 8 viser et fotografi av Åsevegen sett mot E134. Figur 8 Åsevegen sett fra nord mot E134 Det er ikke et eget anlegg for gående og syklende i Åsevegen eller de andre boliggatene i området, men det er heller intet krav om at det skal anlegges fortau langs slike veger. Som det står i Statens vegvesens håndbok V127 «Gangfeltkriterier»: I rene boligområder med 30 km/t bør det ikke være gangfelt. Gatene er utformet slik at de innbyr til lav fart, og de mangler i stor grad separate anlegg for gående og syklende. Ofte blir hele gata benyttet av gående og syklende, og det krysses på mange steder. Forutsatt at fartsgrensen i Åsevegen overholdes, vurderes vegen å ha tilfredsstillende sikkerhet for gående og syklende. Dersom man har mistanke om høyt fartsnivå, bør det gjennomføres radarmålinger for å kartlegge fartsnivået. Fartshumper kan være et aktuelt tiltak om det viser seg at fartsnivået er for høyt. Mellom planområdet og Åmot skole For å komme til Åmot skole fra planområdet kan man enten benytte det tilrettelagte kryssingspunktet eller G/S-kulverten. Det tilrettelagte kryssingspunktet vil være en omveg for de fleste, unntatt de som kommer fra Bratland. Fra det tilrettelagte kryssingspunktet kan man benytte den tidligere omtalte G/S-vegen, som knytter seg til fv. 37. De som benytter kulverten, kan krysse E134 uten å komme i konflikt med trafikken på E134. Kulverten antas å fungere tilfredsstillende med tanke på trafikksikkerhet, men tagging og svak belysning gjør at kulverten fremstår skummel i dagens situasjon. I dagens situasjon er det litt kronglete å ta seg mellom Bratland og kulverten, som illustrert på figur 9. 7 (23)

8 Figur 9 Gangtrasé mellom Bratland og kulverten Det bør arbeides med løsninger for å korte ned gangavstanden mellom Bratland og fv. 37 via kulverten. På denne måten vil det bli mer attraktivt å bruke kulverten. Dette er ønskelig, for på befaringen ble det observert at flere valgte å løpe fra fv. 37 og over E134. Langs fv. 37 kan de gående og syklende benytte seg av en G/S-veg på vestsiden av fv. 37. G/S-vegen er cirka 3 meter bred, og trafikkdeleren er cirka 1,5 meter bred, noe som vurderes som tilfredsstillende da fartsgrensen er 50 km/t. G/S-vegen mellom E134 og skolen er relativt svingete. Etter vår vurdering er dette positivt, fordi det kan bidra til å holde hastighetsnivået til syklister nede. Like nord for E134 krysser G/S-vegen adkomsten til Esso. Denne adkomsten er utflytende, noe som gir en lang konfliktsone mellom G/S-trafikk og bilister, se figur (23)

9 Figur 10 G/S-veg langs fv. 37. Utflytende kryssområde i forgrunnen Det bør undersøkes om denne adkomsten kan strammes opp, uten at det må gå på bekostning av dimensjonerende kjøretøys mulighet for å benytte adkomsten. Mellom planområdet og rutebilstasjonen Mellom adkomsten til Esso og planområdet er det mest aktuelt å bruke samme rute som når man går mellom skolen og planområdet. Fra adkomsten til Esso må man krysse fv. 37 i plan for å komme til Åmotvegen. I krysset fv. 37 X Åmotvegen X adkomst Esso er det ingen tilrettelegging for gående og syklende, og krysset er, som tidligere nevnt, utflytende. Figur 11 Fv. 37 sett fra adkomsten til Esso. Åmotvegen skimtes på motsatt side av fv (23)

10 Det er ikke fortau i Åmotvegen lengst vest mot fv. 37. I forbindelse med en eventuell gjennomgang og ombygging av krysset Åmotvegen X fv. 37 X adkomst til Esso bør det sees på muligheten for å lage fortau og et tilrettelagt kryssingspunkt over fv. 37. En ulempe med dagens trasé via kulverten, er at den gir en omveg for de som kommer fra og skal til de østre delene av planområdet, som for eksempel Fristad. Vi har fått opplysninger om at busspassasjerer som går av på Vinje kro, krysser E134 i plan, selv om det ikke er tilrettelagt for dette. Det burde ideelt sett vært en ekstra planfri kryssing over eller under E134, øst for dagens kulvert. Mellom planområdet og industriområdet på østsiden av fv. 38 Gående mellom planområdet og industriområdet på østsiden av fv. 38 kan benytte G/S-vegen som går mellom tidligere nevnte kulvert og østover parallelt med E134. G/S-vegen og trafikkdeleren mellom G/S-vegen og E134 er begge cirka 3 meter brede, noe som vurderes som tilfredsstillende. Figur 12 G/S-veg på sydsiden av E134, sett mot øst Det er etablert et gangfelt med refuge over den østre adkomsten til planområdet. Området er oversiktlig, og kryssingspunktet antas å fungere tilfredsstillende. G/S-vegen fortsetter mot syd langs fv. 38 og avsluttes på nordsiden av broen over Vinjeåi. Frem til adkomsten til Industriområdet er det trafikkdeler mellom G/S-vegen og fv. 38, se figur 13. Lenger syd fortsetter G/S-vegen som en bred skulder. 10 (23)

11 Figur 13 G/S-veg langs fv. 38 sett mot syd For å komme til industriområdet må man krysse fv. 38 i plan. Fartsgrensen er 50 km/t på stedet. I selve adkomsten til industriområdet er det ingen spesiell tilrettelegging for gående og syklende. Det kunne vært aktuelt å etablere et fortau i adkomsten og kombinert dette med et tilrettelagt kryssingspunkt over fv. 38. Vi kjenner ikke til omfanget av G/S-trafikken mellom planområdet og industriområdet, og det kan godt hende at det ikke er behov for en slik løsning. 2.2 Forhold for kollektivreisende Åmot betjenes av linje NW180 Haukeliekspressen, som har tre daglige avganger i hver retning mellom Oslo og Haugesund. Haukeliekspressen har i tillegg én avgang mellom fra Haukeli til Oslo. I tillegg til Haukeliekspressen er det flere lokale bussruter som gir forbindelse til Rjukan, Høydalsmo, Dalen med mer. Hver av lokalbussrutene har bare et par avganger per dag, og kollektivtilbudet er antakelig mest brukt av bundne trafikanter, det vil si trafikanter som ikke kan benytte andre transportformer. Haukeliekspressen betjener Vinje kro, og de kollektivreisende må benytte gangruten som er beskrevet i kapittel 2.1 for å komme til planområdet. De lokale bussrutene betjener rutebilstasjonen i tillegg til Vinje kro. Det er god tilgjengelighet mellom rutebilstasjonen og planområdet, som ligger på samme side av E134. Vi har ingen forslag til tiltak rettet spesielt mot kollektivreisende. 2.3 Forhold for biltrafikk Planområdet har to adkomster for biltrafikk. Begge adkomstene er utformet som vikepliktsregulerte T-kryss med E134 som gjennomgående veg. Den østre adkomsten er vist tidligere, i figur 12. Den vestre adkomsten er vist på figur (23)

12 Figur 14 Vestre adkomst, sett fra øst Begge adkomstene er utformet med kanalisering på både E134 og i sidevegen. Det er et venstresvingefelt på E134 i begge adkomstene. Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) har det ikke skjedd noen personskadeulykker i de to adkomstene de siste fire årene. Trafikksikkerhetsmessig vurderes adkomstene å fungere tilfredsstillende, selv om det bør vurderes å anlegge et fortau i den vestre adkomsten i forbindelse med det tilrettelagte kryssingspunktet. I forbindelse med befaringen tirsdag ble det gjennomført en trafikktelling i den vestre adkomsten. Tellingen fant sted mellom klokken 1520 og 1550, og resultatet er skalert opp til kjøretøy/time (kjt/t) og vist i figur 15. Registrert trafikk Ettermiddagsrush [kjt/t] 106 E134 vest E134 øst Vestre adkomst Figur 15 Registrert rushtidstrafikk tirsdag (23)

13 Det ble registrert totalt 332 kjt/t i krysset. Dette er godt innenfor kapasiteten til krysset. Trafikken kom puljevis på grunn av sprengningsarbeider på E134, men det er klart at det ikke er avviklingsproblemer selv om E134 hadde vært åpen hele tiden. Vi har fått opplysninger om at det er større avviklingsproblemer i forbindelse med helgeutfart og ferier. Det bør eventuelt gjennomføres nye tellinger i disse periodene dersom man vurderer tiltak som kan påvirke kapasiteten i krysset. Ut fra våre funn er det intet som tyder på at det er behov for tiltak for å bedre adkomstforholdene for biltrafikk i dagens situasjon. 2.4 Oppsummering av ekstern kommunikasjon Ut fra en kvalitativ vurdering av dagens infrastruktur, bør følgende tiltak vurderes for å bedre kommunikasjonen mellom planområdet og øvrige områder i Åmot. Vi understreker at vi ikke har vurdert økonomi og praktisk gjennomførbarhet: Vurdering av geometrien i vestre adkomst, kombinert med fortau i tilknytning til det tilrettelagte kryssingspunktet. Kontroll av at reelt fartsnivå stemmer overens med fartsgrensene. Fartshumper vurderes ved behov. Vurdering av geometrien i krysset Åmotvegen X fv. 37 X adkomst til Esso, inkludert muligheten for å forlenge fortauet i Åmotvegen. Nedkorting av gangavstand mellom kulvert og parkeringsplassen utenfor Bratland. Vurdering av behov for fortau i adkomsten til industriområdet. Ny planfri kryssing over eller under E134, øst for dagens kulvert. 3 Intern kommunikasjon 3.1 Forhold for gående, syklende og kollektivreisende Kollektivreisende er behandlet som gående, da det ikke er kollektivanlegg i planområdet. I de vestre delene av planområdet finnes det knapt egne anlegg for gående og syklende, og disse trafikantgruppene må derfor dele arealer med biltrafikken. Disse arealene er stedvis uoversiktlige og utflytende. Generelt sett bør det utarbeides et planforslag med en strammere geometri og klart definerte områder for de forskjellige trafikantgruppene, tilsvarende det som for seks år siden ble gjort rundt Fristad. I kapittel 2.1 pekte vi på et mulig behov for fortau i den vestre adkomsten. Dette fortauet kan gjerne gå forbi Bratlands varemottak og koble seg til vegen ned mot Ormetjønn. Vi antar at dette området uansett benyttes av fotgjengere, og da vil det være en fordel om gående og lastebilene har hvert sitt klart definerte areal. Det er svært uheldig at det ferdes gående i områder der lastebiler rygger. Sykehjemmets hovedinngang ligger på sydsiden av helsebyggene. Her er det imidlertid ingen parkeringsplasser. Dagens veg, som også må brukes av fotgjengere, er bratt. Dette gjør vege slitsom å gå for eldre. Det bør derfor sees på muligheten for å anlegge en ny gangveg på vestsiden av helsebyggene. Denne kan eventuelt etableres i forlengelsen av et mulig fortau ved 13 (23)

14 varemottaket. Dagens gangtrasé til sykehjemmet er vist med heltrukken pil på figur 16. Mulig ny gangveg er vist med stiplet linje. Figur 16 Dagens og mulig ny gangrute til sykehjemmet 14 (23)

15 3.2 Forhold for biltrafikk I dette kapitlet er det gitt en skjønnsmessig vurdering av varelevering i planområdets vestre deler, det vil si til Bratland og helsebyggene. Det er også gitt en vurdering av varelevering til Fristad og en vurdering av forhold for personbiltrafikken. Varelevering i vestre områder Bratland har to varemottak, som begge ligger på vestsiden av bygningsmassen. Kjøremønsteret til de to varemottakene er illustrert på figur 17. Heltrukken pil angir kjøring fremover, stiplet pil angir rygging. Den grønne pilen viser kjøremønster til det søndre varemottaket, den blå pilen viser kjøremønsteret til det nordre varemottaket. Nordre varemottak Søndre varemottak Figur 17 Kjøremønster til Bratlands to varemottak Kjøremønsteret til det søndre varemottaket vurderes å fungere tilfredsstillende. Ryggingen kan i utgangspunktet skje konfliktfritt, med mindre det kommer en personbil som skal til parkeringsplassen på sydsiden. Vi har tidligere påpekt at det kan ferdes fotgjengere langs denne «varemottaksvegen». Dersom det anlegges et fortau for disse, vurderes søndre varemottak å være helt trygt. 15 (23)

16 Det nordre varemottaket er mindre trygt enn det søndre. Dette skyldes at ryggingen skjer i konflikt med alle kundene til butikken. Også fotgjengere mellom Bratland og det tilrettelagte kryssingspunktet på E134 kommer i konflikt med det ryggende kjøretøyet. Lastebiler som skal til det nordre varemottaket, bør ankomme fra syd. På denne måten vil sjåføren ha bedre oversikt over øvrig biltrafikk og fotgjengere når han eller hun skal rygge inn i varemottaket. Det bør undersøkes om det er mulig å gjøre fysiske tiltak som tvinger lastebilene til å ankomme fra syd. Figur 18 viser antatt kjøremønster til varemottak og avfallsdunker ved helsebyggene. Rygging er angitt med stiplet linje. Den gule linjen angir en alternativ kjøremåte som også benyttes. Avfallsdunker Varemottak kjøkken Figur 18 Antatt kjøremønster for nyttekjøretøy til helsebyggene På veg til helsebyggene kan lastebilen ha vært innom Bratland. Hvis de ikke har det, kjører lastebilene antakelig til byggene via den nordøstre vegen. Leveranser til kjøkkenet skjer enten ved å svinge til venstre av fra vegen og så rygge inn til varemottaket, eller ved å rygge hele 16 (23)

17 vegen opp fra adkomsten til Bratland. Sistnevnte kjøremåte er svært uheldig og bør unngås. Dersom det ikke er plass til å vende kjøretøyet ved kjøkkenets varemottak, bør det settes av plass til dette. Renovasjonskjøretøy kjører antakelig på samme måten, og rygger inn ved avfallsdunkene. Etter at kjøretøyet har levert varer på kjøkkenet, fortsetter det til sløyfen lengst sørvest i området. En ulempe med dagens løsning er at det ferdes fotgjengere der kjøretøyene rygger. Det bør vurderes om det kan etableres noen parkeringsplasser oppe ved sløyfen. Konfliktene med nyttekjøretøyene blir ikke eliminert på denne måten, men lastebilsjåførene får lettere øye på en personbil enn en fotgjenger. Varelevering Fristad Figur 19 viser prinsippet for varelevering til Fristad. Rygging er angitt med stiplete pil. Figur 19 Varelevering Fristad Prinsippet for varelevering til Fristad er i utgangspunktet bra, men det viser seg at løsningen ikke fungerer i praksis. Dette skyldes for det første at lastebilsjåførene ikke forstår at de skal kjøre rett frem i X-krysset de kommer til etter å ha kjørt av fra E134. Dette kan skyldes at krysset er litt forskjøvet, slik at det kan se ut som hovedvegen går mellom nord og øst i krysset, se figur (23)

18 Figur 20 Forskjøvet kryss får det til å se ut som hovedvegen går mellom nord og øst Det burde vært satt opp et skilt som angir kjøreretning for trafikk til varemottaket. De bilene som faktisk velger å kjøre riktig, støter på et par nye problemer. For det første er refugen ved parkeringsplassen utformet slik at det er trangt for lastebilene å kjøre rundt. For det andre parkeres store kjøretøy og tilhengere langs kjørevegen. 18 (23)

19 Trangt areal Ulovlig parkering Figur 21 Problempunkter på veg mot varelevering til Fristad Problemene ved det trange arealet er relativt enkelt å løse. Trafikkdeleren må snevres inn, og den søndre parkeringsplassen for bil må også fjernes, se figur (23)

20 Denne parkeringsplassen må fjernes Her må trafikkdeleren reduseres Figur 22 Parkeringsplass som må fjernes For å bøte på problemet med ulovlig parkering av store kjøretøy og tilhengere, bør det som et absolutt minimum settes opp et skilt som viser parkering forbudt. Vi er usikre på hvor god effekt dette vil få. Kjørevegen bør markeres tydeligere, gjerne fysisk med trafikkdelere tilsvarende den som er vist på figur 22. På denne måten vil det være lettere å se at man faktisk befinner seg på en kjøreveg, og ikke på en parkeringsplass. Dette vil særlig være viktig på vinteren, da man ikke kan se de oppmerkete parkeringsplassene. Prinsippet er illustrert på figur 23, de røde feltene viser mulig plassering av trafikkdelere. 20 (23)

21 Figur 23 Etablering av trafikkdelere vil vise et skille mellom parkeringsplass og kjøreveg Kunder og ansatte Løsningen for kunder og ansatte ved Fristad antas å fungere tilfredsstillende forutsatt at de foreslåtte tiltakene gjennomføres. Vi omtaler derfor ikke denne løsningen mer her. Når det gjelder de vestre delene av planområdet, bærer disse preg av utflytende og dårlig definerte trafikkarealer som deles av samtlige trafikantgrupper. For eksempel står det parkerte biler ut mot E134. Når disse skal kjøre ut fra parkeringsplassen, må de rygge og kommer da i konflikt med biltrafikken mellom E134 og planområdet for øvrig, se figur (23)

22 Etter endt parkering må bilene rygge ut i kjørevegen Figur 24 Uheldig parkeringsrekke Disse parkeringsplassene burde av hensyn til trafikksikkerhet vært fjernet og erstattet av et fortau mellom kulverten og tidligere nevnte tilrettelagte kryssingspunkt. Ulempen er at det vil være vanskelig å erstatte plassene, med den følge at Bratland mister kunder i de mest hektiske periodene. Konflikten kan fjernes ved å stenge den vestre adkomsten. Med dagens vegnett må kunder til Bratland benytte østre adkomst. Denne løsningen vil oppleves kronglete, og igjen vil Bratland kunne miste kunder. En annen mulighet, ved stengning av adkomsten, er å anlegge en firearmet rundkjøring i dagens kryss mellom fv. 37 og E134. Dette vil være kostbart, og kan i tillegg være vanskelig å få gjennomslag for hos Statens vegvesen, som i henhold til NArundskriv 2015/15 bare unntaksvis kan godta rundkjøringer på nasjonale hovedveger. En siste, mulig variant for å redusere konflikten, kan være å stenge vegen mellom Bratland og kommunehuset. I så fall må den søndre innkjøringen til Bratland stenges, hvis ikke overfører man bare trafikk til parkeringsplassen. Løsningen er skissert på figur (23)

23 Figur 25 Mulige stengninger for å redusere konflikten mellom ryggende kjøretøy og gjennomkjøringstrafikk Ulempen med denne løsningen er at man kan oppleve at biler som ikke skal til Bratland, kjører feil og må rygge. Løsningen er også uheldig ved at biler med campingvogn kan «kjøre seg fast». 3.3 Oppsummering av intern kommunikasjon Dagens problemer når det gjelder feil kjøring til Fristads varemottak antas å kunne løses relativt enkelt ved hjelp av skilting og mindre fysiske tiltak. Denne delen av planområdet holder en relativt høy standard etter at det ble rustet opp for seks år siden. I dag er det de vestre områdene, det vil si rundt Bratland og helsebyggene, det er mest utfordrende å finne gode løsninger. Området bærer preg av utflytende kjørearealer for bil, mens det knapt finnes tilrettelegging for gående og syklende. Vår gjennomgang viser at det innenfor dagens fysiske strukturer er vanskelig å finne hensiktsmessige løsninger som ikke medfører vesentlige ulemper. Fremover bør det sees på muligheter for å endre de fysiske strukturene på en måte som gjør det mulig å ivareta alle trafikantgruppers interesser bedre enn i dag. 23 (23)

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET

UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET REGULERINGSPLAN MELLOMILA 79-81, ILSVIKVEGEN 22 UTFYLLENDE NOTAT OM TRAFIKKLØSNINGER I PLANFORSLAGET Utført: Kristian Sandvik 7.4.17 Kontrollert: Siri Luise Rørholt 7.4.17 INNHOLD Notatet gir en utfyllende

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE

IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 20. april 2017 IDD SKOLE TRAFIKKANALYSE IDD SKOLE Revisjon 0 Dato 20.04.2017 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12-14 Bergen kommune Opus Bergen AS 07.04.2015 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning...

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert NOTAT OPPDRAG 416907 Reguleringsplan Sjetne skole supplerende notat trafikk DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 416907-RIT-NOT- 003_rev02 OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk Sammendrag: Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk TØI rapport 1447/2015 Forfattere: Alena Høye, Michael W. J. Sørensen, Tineke de Jong Oslo

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole

Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole Bergen kommune, Etat for utbygging Trafikkvurdering av skoleveg ved Sædalen skole 2015-04-30 Oppdragsnr.: 5150911 3 2015-04-30 Endring etter møte med oppdragsgiver 2015-04-21 darom ihe darom 2 2015-03-27

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar lysregulering av kryssene Torbjørn Bratts veg/ Nardobakken

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 NOTAT Til Fra Anton Bakken Kopi Dato 01.03.2011 Åmot i Vinje kommune GANGKRYSSING AV E134 1 BAKGRUNN OG HENSIKT Vinje kommune har igangsatt regulering av et delområde i

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST

Fillan. Trafikkanalyse. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum. 03.07.15 1. utgave MST MLA MST MST Fillan Trafikkanalyse Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkanalyse Fillan sentrum Dok.nr Tittel ViaNova Trondheim AS Vikantoppen AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl.

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Trafikkanalyse Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Om planområdet Planområdet utgjør ca. 14,4 daa og ligger på Kråkenes, ca. 13 minutters kjøring sør for Bergen sentrum, i Fyllingsdalen bydel. Ca. 400 meter

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST 17.01.12 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Joa Næringsområde Notat adkomst Oppdragsnummer: 1595 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 17. januar 2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging 18.06.15 Notat Innledning Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for opprusting av veg og etablering av fortau langs

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Prinsippene til Sykkelhåndboka skal følges.

Prinsippene til Sykkelhåndboka skal følges. Syklistenes Landsforening er hverdagssyklistenes viktigste interesseorganisasjon. Organisasjonen har høy kompetanse innenfor planlegging og tilrettelegging for sikker og effektiv transportsykling. SLF

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kjersti Bakken / 22073499 15/204220-9 29.04.2016

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer