Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: /236/CRH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014"

Transkript

1 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: /236/CRH RAPPORTERING AV TRAFIKKFARLIGE OMRÅDER Dal Skole & FAU ved Dal Skole setter stor pris på initiativ fra Eidsvoll kommune i forhold til kartlegging av trafikkfarlige områder. I 2009 rapporterte vi tilsvarende i skriv datert og vi ble meget fornøyd med de tiltak som ble iverksatt fra Eidsvoll kommune. Trafikksikkerheten rundt Dal Skole er blitt betydelig bedre etter aktuelle tiltak. Det er dog noen steder som fortsatt blir ansett som trafikkfarlige. Dal Skole og FAU har for eksempel mottatt mange bekymringsmeldinger i forbindelse med jernbanebrua i Aksel Bråtens veg (Fv503). Nedenfor er områder rundt Dal Skole som fortsatt ansees som trafikkfarlige. De er listet i prioritert rekkefølge. 1. Aksel Braatens veg/jernbanebrua Se vedlegg A. Vi ønsker at gangveg over jernbanebrua forbedres! Vedlegg A beskriver et forslag til forbedring av jernbanebrua der gangveg vil bli noe bredere enn den er i dag. Dette forslaget er kun et alternativ som må vurderes av kommunen. Foretrukket løsning er en ombygging av eksisterende bro der gangveg utvides til normal bredde. Denne saken hadde også førsteprioritet i a. Begrunnelse: Jernbanebrua er trafikkfarlig. Et stort antall barn ferdes daglig over denne jernbanebrua på vei til skole eller på vei hjem. Gangvegen er smal og området er uoversiktlig. Spesielt på vinterstid er området spesielt trafikkfarlig da ubrøytet gangveg fører til at barna går i veibanen. Det bygger seg også opp is og snø på gangvegen med de farer dette medfører. Skolen er bekymret for trafikksikkerheten for elever og ønsker sterkt å prioritere dette tiltaket. b. Vinterstid: Prioritere å brøyte gang- og sykkelstien over jernbanebrua; hvis ikke må elevene gå på veien, noe som er svært risikabelt pga. smal, svingete og til tider glatt vegbane. Dal skole Dal skole 2072 DAL Skolefritidsordningen Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

2 2. Finstadvegen, forlengelse av gangveg Se vedlegg B. a. Gangveg i Finstadvegen (Fv503) stopper i dag ved innkjørselen til Skytterseter. Gangveg bør forlenges ca 1 km i forbindelse med bebygd område i Finstadvegen. Det viktigste, i første omgang ifm denne strekningen, er å etablere busslommer. I dag er busstopp lagt til vegkryss noe som ikke er en sikker plass for barna å vente. Vinteren var det to kraftige kollisjoner i dette krysset. Flere foreldre velger å kjøre barna selv til skolen da de mener det er usikkert for barna å vente på nåværende busstopp i vegkryss. Foretrukket løsning er gangveg med etablerte busslommer. Eidsvoll kommune bør også vurdere fartsdumper før/etter busstoppene! 3. Sessvollvegen, ned mot Dal stasjon Se vedlegg C. a. Det er planlagt gangfelt fra brua over E6 på Sessvollvegen (Fv504) og nedover til rett nedenfor trafoanlegget/høyspentanlegget ved trasé inn mot Bjørnsrudskogen. Fra dette punktet er det tenkt at gående/syklende skal bruke veien inn på Bjørnsrudskogen for å kunne bevege seg ned mot Dal sentrum og togstasjonen. Dette vil i praksis ikke fungere siden det blir en omvei for myke trafikanter. De velger da i stedet å gå direkte nedover Sessvollvegen mot Dal stasjon. Det har oppstått flere trafikkfarlige situasjoner med gående/syklende og kjøretøy på denne strekningen der farten som ofte er høy. Foretrukket løsning er å forlenge gangveg som planlagt men i tillegg senke hastighet på strekningen som angitt i vedlegg C til 40 km/t. Denne strekningen er uoversiktlig og det bør også vurderes fartsdump for å tvinge hastighet ned. 4. Trondheimsveien, fra skolen og ned mot Dal Stasjon Se vedlegg D. a. Det er mange gående på strekningen mellom Dal skole og avkjørsel mot Dal stasjon på Trondheimsveien (Fv501). Både skolebarn og ungdom/voksne som skal ta toget fra Dal stasjon. Det bør vurderes gangveg langs denne strekningen som skissert i vedlegg D. Dal skole & FAU ved Dal skole takker for initiativ fra Eidsvoll kommune og ser frem til videre positivt samarbeid. Vi stiller gjerne opp på befaring hvis dette er ønskelig! Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål. Mvh Anne Brodal Rektor Dal skole Bjørn André Johansen Leder FAU Dal skole Dal skole Dal skole 2072 DAL Skolefritidsordningen Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

3 VEDLEGG A Jernbanebru i Aksel Bråtens vei Dal Skole Miljøområde & Skolevei 2014 VEDLEGG A

4 Bakgrunn I 2009 sendte Dal skole, i samråd med FAU, inn en søknad til Skole- og barnehageetaten i Eidsvoll kommune. «Søknad om utbedring av trafikksikkerheten ved Dal Skole» datert Kort tid etter denne søknaden ble det iverksatt en del tiltak fra Eidsvoll kommune, noe som var meget positivt! Det ble gjennomført tiltak i forhold til flere av de prioriterte sakene i søknaden. Som prioritet 1 i søknaden var overgang ved jernbanebru i Aksel Bråtens vei. Fartsgrensen ble satt ned som ett preventivt tiltak i påvente av større tiltak for å utbedre situasjonen. Drøfting FAU ved Dal Skole har mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre ved skolen i forhold til overgang ved nevnte jernbanebru. FAU mottar flere bekymringsmeldinger hvert år! Overgangen ved jernbanebrua er trafikkfarlig for skoleelevene ved Dal Skole. Hver dag ferdes et stort antall barn langs denne strekningen. På vinterstid er situasjonen spesielt farlig. Snø og is som samles opp på den smale overgangen er én av faktorene. Konklusjon Det er nå gått 4,5 år siden Eidsvoll kommune ble skriftlig orientert om situasjonen ved jernbanebrua. FAU ved Dal Skole anmoder Eidsvoll kommune til å befare området ved jernbanebrua og vurdere løsninger som kan bedre situasjonen. På de neste sidene vil FAU forsøke å belyse situasjonen samt komme med forslag til tiltak. mvh Bjørn André Johansen FAU Dal Skole Mobil: Epost: VEDLEGG A 2

5 Situasjon ved Jernbanebru i Aksel Bråtens vei på 2072 Dal VEDLEGG A 3

6 Situasjon ved Jernbanebru i Aksel Bråtens vei på 2072 Dal VEDLEGG A Se neste side for nærmere beskrivelse 4

7 Situasjon ved Jernbanebru i Aksel Bråtens vei på 2072 Dal Langs Aksel Bråtens vei ferdes det en god større kjøretøy i forbindelse med Furuseth slakteri på Dal. Antall mindre kjøretøy er også høyt i perioder da det ferdes barn på denne strekningen. Faktorer: Smal overgang på brua Snø ikke ryddet Is oppbygning som danner en skråning ut i kjørebanen Uoversiktlig sving gjør at bilister legger seg langt ut i sving for å gå klar av møtende trafikk VEDLEGG A Eksisterende gangvei Farlig overgang 5

8 Situasjon ved Jernbanebru i Aksel Bråtens vei på 2072 Dal Farlig overgang VEDLEGG A 6

9 Forslag til tiltak Før tiltak Se neste side VEDLEGG A Eksisterende gangvei Farlig overgang 7

10 Forslag til tiltak Etter tiltak Ved å utnytte eksisterende skulder på sørlige del av brua kan man unngå større arbeider med å utvide brua. Dette vil gi rom for bredere gangfelt på nordsiden av brua. FAU mener dette er et tiltak som vil bedre situasjonen. FAU anmoder Eidsvoll kommune om å informere Dal Skole samt FAU om planlagte tiltak, og planlagt tidspunkt for tiltak. Tiltak som skal gjennomføres vurderes av Eidsvoll kommune. VEDLEGG A Eksisterende gangvei Farlig overgang 8

11 VEDLEGG B Gangveg på Finstadvegen (Fv503) Dal Skole Miljøområde & Skolevei 2014 VEDLEGG B

12 Forlengelse av gangveg på Finstadvegen (Fv503) Gangveg ønskes utvidet til dette punkt. Smal vei, ingen busslommer. Pd stopper gangveg her. VEDLEGG B 2

13 VEDLEGG C Senket hastighet Sessvollvegen (Fv504) Dal Skole Miljøområde & Skolevei 2014 VEDLEGG C

14 Ønskede tiltak på Sessvollvegen (Fv504) Strekning som fartsgrense ønskes redusert til 40 km/t samt vurdering av fartsdump. VEDLEGG C Pd stopper gangveg her. Sessvollvegen/Homlenvegen Planlagt forlengelse av gangveg 2

15 VEDLEGG D Gangveg langs Trondheimsveien (Fv501) Dal Skole Miljøområde & Skolevei 2014 VEDLEGG D

16 Ønsket gangveg langs Trondheimsveien (Fv501) Det er mange fotgjengere langs denne strekningen mellom Dal skole og Dal stasjon. Gangveg bør vurderes! Ønsket gangveg fra rundkjøringen ved skolen og ned mot avkjørsel til Dal stasjon VEDLEGG D 2