SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/ Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har gjennom høringsrunden fått fram mange forhold ved skoleveier som er bekymringsfulle. 2. Hovedutvalget mener at det er viktig å ha fokus på barns trygghet i trafikken, og hovedutvalget vil be om at tiltak som kan bidra til tryggere hverdag for barn og unge prioriteres. 3. Noen av tiltakene vil kunne gjennomføres uten store kostnader, men andre tiltak vil kreve ressurser som må inntas i kommunale planer. 4. Hovedutvalget vil nedsette en egen arbeidsgruppe som får til oppgave å belyse forslagene faglig og prioritere tiltak innenfor dette området. Arbeidsgruppen får sekretærbistand fra berørte sektor(er). Arbeidsgruppen består av: Hovedutvalget ber om at arbeidsgruppen foretar en vurdering og prioritering av de ulike forslagene med sikte på at disse kan realiseres innenfor kommunale handlingsplaner og budsjett. Saksutredning: Vedlegg: - Høringsuttalelser Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjorde slikt vedtak i sak vedrørende skoleskyss i Alta kommune: 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil overvåke utviklingen når det gjelder skoleskyss i Alta kommune. Hovedutvalget vil legge vekt på at skoleskyssen skal gi elevene de rettigheter lovverket fastslår uten at dette påfører kommunen ekstra kostnader. 2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser at der finnes utfordringer i forhold til skoleskyss knyttet til a. den trinnvise innføring av valgfag på ungdomstrinnet der 8.trinn i skoleåret 2012/13 får flere timer enn de øvrige elevene på ungdomstrinnet. Videreføring

2 av valgfaget medfører at alle elever på ungdomstrinnet først får samme timetall skoleåret 2014/15 b. mellomskyss på barnetrinnet der ulike timetall for de første trinnene i grunnskolen kan medføre at elever må vente på annen skyss eller kommunen må betale for ekstra skyss. Hovedutvalget vil overvåke løsninger på disse skyssutfordringene for å sikre at kommunen ikke påføres ekstra kostnader. 3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur legger de vedtatte retningslinjer for særlig trafikkfarlig skolevei til grunn for behandling av søknader om skyss på dette grunnlag. Hovedutvalget forutsetter at veier som anses som særlig trafikkfarlig vurderes fortløpende av kommunen i samarbeid med fagmyndigheter. 4. Bussvettregler og Tiltak ved systematiske brudd på bussvettreglene gjøres kjent for hjemmene og elevene gjennom ranselpost og ved publisering på skolenes hjemmesider. 5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil be om administrasjonen i samarbeid med skolene kartlegger barns skoleveier i Alta med vekt på å få fram tiltak som kan bedre sikkerheten gjennom f.eks: - belysning - gangveier/sykkelveier/fortau - andre trafikksikrende tiltak Med bakgrunn i pkt 5 i vedtaket ble skoler med rådsorgan invitert til å gi innspill knyttet til tiltak som kan gjøre skoleveien bedre. Høring/merknader: I høringsprosessen er det innkommet i alt 70 ulike forslag. Forslagene gjengis under. Fra Aronnes skole foreslås følgende tiltak: 1. Aronnesveien er en lang strekning som mangler fysisk skille mellom gang-/sykkelsti og bilveien. Noen steder ligger også gang-/sykkelstien helt inntil veien. Her bør man få sett på muligheten for å skille med et gjerde eller lignende. 2. Det bør lages fotgjengerovergang over Aronnesveien ved krysset fra Aronsletta, samt at krysset må ryddes for trær. 3. Lys ved fotgjenger-overgangen ved Opheim anleggsgartneri. Det brøytes heller ikke på vinteren. 4. Krysset mellom Holstbakkveien og Aronneveien er uoversiktlig. Kan dette gjøres mer oversiktelig for barna på noen måte. 5. Bilene har stor fart på Aronnesveien. Kanskje fotoboks kan være et alternativ. Fartsdumper ved busstoppene og fotgjengerovergangene er også en mulighet. Eventuelt kan fartsgrensen senkes. 6. Knut Kvens vei er smal på vinteren og mørk helt til og med Nygjerdet. Her bør utbedringer foretas.

3 7. Ulovlig kjøring i Holstbakken. Mopeder og motorsykler bruker gangstien som vei. Her bør hindringer legges, da elever som skal opp på ungdomsskolen har en farefull gangvei. 8. Fartsdumper i Grepplyngvegen da denne er smal og svingete. Bilene kjører for fort i veien. 9. Krysset ved Rikets sal er uoversiktlig for små barn. Kan dette gjøres mer oversiktelig for barna på noen måte. 10. Bommen ned fra Blåbærveien ned til Røsslyngveien kan fysisk enkelt åpnes. Det oppstår dermed gjennomgangstrafikk hvor biler og mopeder bruker gangstien. Kan det legges inn en annen hindring enn bom. 11. Elvestrandkrysset mangler fotgjengerovergang og skilting. Fra Elvebakken skole foreslås det slike tiltak: 12. Oppfordre foreldre og barn til å bruke gangbrua. Gir mindre trafikk ved skolen, og barna får litt trim. I tillegg vil det være en miljøgevinst ved at det blir mindre kjøring. 13. Skilte og lage av og påstigningssoner ved skolen for å unngå trafikkaos. Rundkjøringen ved skolen gjøres smalere for å hindre parkering der. 14. Ved Spar bør støyskjerm som gir farlige og uoversiktlig soner flyttes noe. 15. Overgang eller undergang ved Buktabakken for elever fra Amtmannsnes og i Bukta. Alle har ikke skolebuss, som gjør veien SVÆRT usikker. 16. Høyere rekkverk på Kronstadbrua. Samme med autovernet som er veldig lavt. Dette for økt trygghet for barn og voksne som bruker brua til og fra skole. Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og FAU ved Saga skole har slike forslag: 17. Samarbeidsutvalget på Saga skole har ønske om bedre tilrettelegging av gangsti fra Sagabrinken til Saga skole. Dette fordi alle barn fra Sagabrinken bruker stien gjennom skogen når de går til skolen. Spesielt er det ønske om lys langs stien, men det er også ønskelig med ordentlig tilrettelagt gangvei med asfalt og som brøytes om vinteren. Det er et piggtrådgjerde ved stien barna bruker nå som FAU ønsker fjernet slik at ingen barn skader seg. 18. Gangvei fra Høysletta til Utsikten, ned langs Bangjordet må få lys. Gangveien er skolevei for mange barn. I tillegg bes det om at det ordnes sperring av gangveien nederst for å hindre biler i å kjøre der. Det er sperring oppe ved skolen. 19. Skolemiljøutvalget på Saga skole støtter FAU sitt ønske bedre belysning på området utenfor Saga skole. Spesielt viktig i forhold til trygg trafikk er parkeringsplassen for

4 lærere som også er ankomst for skolebuss og foreldre som kjører til skolen for å levere barn på SFO. Skolemiljøutvalget vil føye til at det er behov for skilting som anviser parkeringsplass slik at det ikke står biler plassert i veien for bussene slik at de må rygge. Der er rundkjøring for buss, som bussene ikke alltid slipper til på grunn av at biler står i veien. Spesielt gjelder det bilene til gjester og de som kjører barn til SFO. 20. Skolemiljøutvalget vil som FAU gjøre oppmerksom på at elever krysser over Tverrelvdalveien utenom fotgjengerfelt: Barna som bor på Tørrfossbakken og Tørrfossmoen tar en snarvei bak huset i Tørrfossbakken 7. Da krysser de veien til Tverrelvdalen i bakken utenom fotgjengerfeltet. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner fordi veien der ofte er glatt og sporete og bilister kanskje ikke er forberedt på at barn krysser veien. Bakken er også et sted hvor biler kan ha fart fordi de akselererer etter å ha svingt av fra Altaveien. Årsaken til at barna krysser veien her er antagelig at fotgjengerovergangen det er ment at barna skal bruke ligger nede ved Altaveien. Det blir en omvei for barna å gå ned dit når de er på tur til skolen. 21. Skolemiljøutvalget ønsker at skoleveien tilrettelegges bedre for barna fra Lathari. Spesielt er det ønskelig meg god belysning fra husene i Lathari til Altaveien. Dette har foreldre derfra vært opptatt av i mange år. Fra Øvre Alta skole er det kommet slike forslag: 22. Øvre Alta skole Øytun og Lampemyra: Redusert hastighet forbi krysningen. Hvorfor har andre skoler fått km sone? (viktigste tiltak!) Bedre merking av at dette er skolevei/ krysning for skolebarn Bedre belysning sterkere pærer ved fotgjengerfeltet Større bredde av veiskulder ved fotgjengerfeltet 23. Øvre Alta skole Skillemo, Jøraholmen og Eiby Vi mener det må iverksettes både kortsiktige og langsiktige tiltak: Så raskt som mulig få satt opp fotobokser med (helst med gjennomsnittsmåling) på strekningen fra vekta og forbi Skillemoen. Så raskt som overhodet mulig bygge gang og sykkelvei sånn at både barn og voksne som ønsker å sykle eller gå kan ferdes trygt. 24. Øvre Alta skole Salkobekken i Storgjerdet til brua i Øvre Alta. Gang og sykkelvei mellom Salkobekken og brua i Øvre Alta må ferdigstilles. 25. Steinfossveien Bygge gang og sykkelvei fra riksveien til skolen, evt. skilte veien med enveiskjøring Steinfossveien-Tøllefsvei. Forgjengerfelt fra Steinfossholmen over Steinfossveien 26. Krysset Jordfallet/Holmen Bygge busslomme og sette opp belysning

5 27. Riksveien/Killiveien Sette opp speil for å få bedre sikt rundt svingen. 28. Eiby Problematikken her ved smal vei uten veiskulder og mye trafikk skal være velkjent. Riksveien fra Eiby forbi Øvre Alta skole er i følge målinger den desidert mest trafikkerte veien inntil Alta med mange tunge kjøretøy. Gakori skole har fremmet slike forslag: 29. Belysning mangler bak skolen langs gangvei/parkering opp til SFO/småtrinn. Saken er tatt opp tidligere i forbindelse med utredning om uteområdet i 2011, men det er ikke kommet noen lys på plass enda. Lite lys fører til uoversiktlighet i fat. trafikk og at elever føler seg utrygge når de går på gangstien. Mulig at det også kan være en årsak til uønsket kjøring fra foreldre inn på området. 30. Bedre skilting av innkjøring forbudt for foreldre bak skolen. 31. Brøyting av gangvei helt opp til inngang småtrinnet/sfo. Pr. i dag brøytes ikke hele strekningen pga. at området er anlagt for trangt for brøyteutstyr i flg. brøyteansvarlige. Saken er tatt opp tidligere i forbindelse med utredning om uteområdet, men det er ikke gjort noen utbedringer så langt. 32. Farlig gangfelt nede ved barnehagen må forbedres. Rydde skog, fjerne gjerde, lage forhøyet gangfelt, sluse for å redusere fart til gående/syklende/skiløpere. Gangfeltet er uoversiktlig og gangstien ned mot gangfeltet ligger i bakke slik at det oppstår farlige situasjoner når både voksne og barn skal krysse veien med sykkel/ski. 33. Kryss mellom vei og sykkelstier i Måsesvingen-Svaneveien-Ternesvingen og snarvei inn mot skolen trenger både lys, fartsdempere og gangfelt. Mye trafikk av barn fra hele området. 34. Tilleggsforslag som ikke direkte angår skolevei, men farlig trafikk på fritid, til trening o.l. som også har betydning for barn/unge: Det mangler hensiktmessig krysningspunkt over Kautokeinoveien mellom Ugleveien i Gakori og Thomasbakken på Bossekopsida. Barn og unge krysser derfor hovedveien i 70-sonen, noe som kan være svært farlig. Talvik skole har fremmet slike forslag: 35. Gang- og sykkelvei i skolebakken fra E6 til barnehagen. Spesielt om vinteren er skolebakken for smal for biler å møtes. Det er ikke plass til gående - de blir tvunget ut på veien og farlige situasjoner oppstår. Det er mye trafikk av både biler og barn i bakken ved skolestart og skoleslutt. Også her er gatelysene ofte slokt. 36. Oppgradering av Bratta til gang- og sykkelvei.

6 Denne stien er i dag en snarvei fra midt i Ressebakken til Storelvveien. Ved å bedre stien her med ev. grusing, med å installere lys og med brøyting vil man minske trafikken av gående i en farlig og svingete parti av Ressebakken 37. Endret trafikkmønster foreldrekjøring Når foreldrene kjører barn til skolen stopper de ved innkjørselen til småskolesiden for å sleppe ut elever og rygger ut etterpå. Dette kan skape farlige situasjoner. For å endre på dette ønsker vi at foreldrene kjører rundt via parkeringsplassen foran skolen. Et mulig tiltak for å få til dette er å stenge fysisk innkjørselen til småskolen. 38. Bedre vedlikehold av gatelys. Bossekop skole har levert slike forslag: 39. Vi har tidligere samarbeidet om ulike tiltak for å trygge elevenes kryssing av E-6. De tiltakene som er gjort er senking av hastigheten til 30 km/t, bedre belysning og et opphøyet gangfelt. I ettertid viser det seg at det fortsatt ikke er tilfredsstillende i forhold til trygghet. Farten overholdes ikke og det er mange biler som kjører for fort forbi skolen. Det opphøyede gangfeltet er ikke laget slik at bilene trenger å redusere farten for å passere dette. Mulig det hadde vært bedre med en fartsdump på begge sidene av dette gangfeltet for å få redusert hastigheten ytterligere. Pr. dato er hastigheten for høy. Vi vet at det er utfordringer når tunge kjøretøy skal passere. De må ha en viss hastighet opp bakken for å klare å passere. Dette gjør det vanskelig å gjøre ytterligere tiltak oppå bakken. Mulig her burde vært vurdert en gangbro over veien slik at sikkerheten til elevene hadde blitt bedre. 40. Innkjøringen til Bul-hallen/ Bossekop barnehage/ Breverud barnehage. Elevene som kommer fra Thomasbakken bruker dette krysset til å krysse veien. Meget trafikkfarlig da det er mange biler som kjører inn/ut her i forbindelse med avlevering av barn til barnehagene. Her må det settes opp skilt og lages et fysisk gangfelt. Dette krysset er i tillegg dårlig opplyst og vi har sett at det er vanskelig å se barn før de er godt ute i veien. 41. Mathilassi snekkeri: Reguleringen her er ikke god. Den største utfordringen er nå på vinteren. Det brøytes en meget stor snø-dunge rett før krysset til Skogforvalterveien. Elevene må gå rundt denne dungen for å komme seg inn på Skogforvalterveien samtidig som det er uoversiktlig fra begge sidene. Dårlig belysning i tillegg. 42. Nytt boligfelt på Aronsletta. Elevene som skal krysse veien for å ta buss til skolen har ikke gangfelt. De må gå langs Aronnesveien et godt stykke for å komme til et gangfelt. I tillegg er det meget dårlig belysning her. 43. Spikergjerdet/ Elvestrand: Elevene har ikke rett på skoleskyss pga. trafikkfarlig skolevei. Dette området mangler gatelys og der er heller ikke gang-sykkelbane. Mye tungtransport og høy hastighet. Dette er et område som er mørkt og skummelt for elevene på vinterstid. Her er også et elgtråkk som elevene må passere over Spikergjerdet.

7 44. Krysset ved gamle NNS / Riksvei 93: Vi har en del elever som har delt bosted der de bor en uke hos mor og en uke hos far på Thomasbakken. Disse elevene går på Gakori skole. De må krysse R-93. Dette er også en utfordring på ettermiddagstid når elevene skal besøke hverandre på sin fritid. Krysset er stort og uoversiktlig. Her trengs en regulering. Fra krysset (ca. 150 m) og ned mot E-6 går det en undergang som brukes til skiløype om vinteren. Er det mulig å lage en gang/sykkelbane langs R-93 fra krysset og ned til denne undergangen? Da vil barna kunne krysse R-93 på en trygg måte både på dag- og kveldstid. Kaiskuru nærmiljøsenter har levert slike forslag: 45. Det må lages tiltak for å sikre en trygg passasje for der byløypa (Gamelveien) krysser Bregnevegen. Mange barn benytter denne som skolevei mellom Kronstad og Kaiskuru Nærmiljøsenter. Her trengs merking, belysning og en bør vurdere fartsdempende tiltak da bilisten ofte har stor fart i Bregnevegen. 46. En må ha en befaring og vurdere alle 30 skilt i Bregneveien, Myrullveien, Kvekveveien, og Rødsvingelveien. Vi mener at en må skilte flere av områdene som 30 soner. 47. Gangveien som kommer ned fra Kaiskuru og krysser Kjosveien er en utfordring da billistene har dårlig oversikt over de som kommer i motgående retning.. Det hevdes at her har vært mange nesten ulykker. Her bør en vurdere å forlenge gangveien helt til brua. Da vil en slipper å krysse Kjosveien to ganger. Komsa skole har levert slike forslag: 48. Manglende og mørke lyspunkt langs Midtbakkveien og veien ned til Skaialuft 49. Skoleveien: Mangler forgjengerfelt flere steder. Barna må veksle fra den ene siden til den andre for å følge gangveien. Svært mye trafikk langs hele veien fra rundkjøring ved Kvilekrysset og helt til rådhuset. Erfaring viser at det er få biler som stopper for barna når de krysser veien. Trafikken har økt mye etter at det er blitt boligfelt i Kvileskogen. 50. Farlig overgang fra Komsa skole over til Prix. 51. Ny utkjørsel for av- og påstiging ved Komsa skole blir ofte brukt til parkering. Fører til trafikkaos, især om morgenen 52. Farlig overgang fra Komsa skole over veien til Valhallveien. Flere innkjøringer til de ulike husene og til skolen gir et uoversiktlig trafikkbilde. 53. Byløypa er mørk på mange steder. Gjør at den ikke blir brukt så mye som ønskelig Rafsbotn skole har levert slike forslag: 54. Markere at skoleområdet ikke skal benyttes som bilvei (skilting).

8 55. Skifte lysarmaturer langs skoleveien. Det vil si E6 som går gjennom Rafsbotn, veien opp til Sørelvdalen og hele Russeluftveien 56. Gatelys innenfor 4 km grensen. Det vil si E6 mot Alta, Russeluftveien og Sørelvdalen. 57. Gatelys også utenfor 4 km grensen for de strekningene som er skolevei med buss for elevene: Russeluftveien er en svingete og trang skolevei for barna. Forlenge traseen med gatelys etter E6 mot Alta 58. Gang og sykkelvei innenfor 4 km grensen 59. Gang og sykkelvei etter E6 mot Alta så langt det bor skolebarn innenfor 4 km grensen. 60. Flere busstopp langs Russeluftveien. Markering med skilt og lys av de busstoppene som allerede finnes i dag. 61. Bedre belysning ved alle gangfelt som krysser E6 i Rafsbotn (per tiden 3 stykk: en overfor RIL-huset, ved butikken og ved innkjørsel til Sørelvdalen fra E6) 62. Bedre belysning på gangfelt i krysset der Russeluftveien starter fra E Gatelys mellom starten på Sisuveien og RIL-huset. Mange elever bruker denne veien som skolevei (krysser parkeringsplassen ved RIL-huset der det er parkering for blant annet barnehagen i Rafsbotn). Fra Randine Wisløff: 64. Redusert hastighet på Detsikaveien. Dette er også skolevei. 65. Lyspunkt i kryss på Detsikaveien der skolebussen stanser. Elevrådet ved Elvebakken skole har slik beskrivelse av problemer og slike forslag til løsninger: Problem - hva føles utrygt? Tiltak hva kan gjøres? 66. Bilkjøring i Fransbakken av og til kjører Stenge bakken for trafikk de som bor øverst kan bilene fort og tuter på elever for at de skal kjøre rundt slik alle som skal til de andre bygningene flytte seg og husene i området må gjøre 67. Belysning Fransbakken og Gamleveien + Rolfbakken opp mot Kaiskuru lite lys fører til generell utrygghet og farlige situasjoner mellom gående og kjørende (ikke lov å kjøre med kjøretøy i Rolfbakken, men det gjøres likevel) Bedre belysning Politikontroll av og til 68. Uoversiktelig i Kaiskurukrysset og i Rundkjøring, overgang for gående/gangfelt fra 90

9 overgangen rett etter 90 grader svingen mot Kaiskuru 69. Uoversiktlig inn fra Bregneveien til Kjerringrokk/Kråkeforveien sommerstid er det mye trær som gjør dette krysset farlig for syklister 70. Elever går over veien og bruker ikke gangbrua. De skaper farlige situasjoner for kjørende p.g.a. at Lyngsvingen er uoversiktlig grader svingen mot Kaiskuru og helt til brua Rydde skog Oppfordre elevene til å bruke gangbrua Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene. Læreplanen for Kunnskapsløftet gir skolene klare føringer for elevenes trafikkopplæring, og av planen framgår slike kompetansemål for skolenes trafikkopplæring: Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag. Samspillet mellom hjem og skole er viktig i tillegg til den tilrettelegging som eiere av veier må gjøre. Kommunen har doble plikter på dette området plikter som skoleeier og som veieier. Jo flere barn som går og sykler, dess færre biler blir det på skoleveien. Men det er ikke bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening. Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken. Samtidig bør kommunene legge til rette for trygge skoleveier. For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen. Trygg trafikk peker på følgende treningsopplegg for foreldre og barn: Gå skoleveien med barna: Øv på å stoppe, se og høre, før dere krysser veien. Se etter andre trafikanter, skilt og signaler. Snakk om det dere ser og om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. På sikt er målet at barna skal komme seg trygt til og fra skolen alene.

10 Følgeordning: Samarbeid med andre foreldre om å følge barna til og fra skolen. Da blir de fulgt av en voksen, samtidig som du slipper å gjøre det hver dag. Finn den tryggeste veien: Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om turen kan bli litt lengre. La barnet gå en del av veien: Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du vurdere å stoppe et stykke fra skoleporten. Kanskje kan barnet gå den siste strekningen alene, sammen med andre barn eller sammen med deg? Vurder barnets ferdigheter: De fleste skoler har i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) satt en bestemt grense for når elevene har lov til å bruke sykkel på skolevei. I tillegg må du som forelder selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det innebærer god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler. Tren sammen med barnet: Finn trygge steder som egner seg til øving. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være år gamle og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid, for å sykle alene i blandet trafikk. Trygg trafikk peker på følgende innsatser fra skoler: Lag en lokal læreplan i trafikk: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er omfattende, og for å nå målene bør alle skoler ha en plan for trafikkopplæringen. Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har ansvar for barnas sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker, og er samtidig viktig trafikkopplæring for barna. Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp spørsmål for eksempel om elevenes trafikksikkerhet på skolevei og fra hvilken alder elevene kan sykle til skolen. Gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og hvilke utfordringer de har. Da kan dere enklere samarbeide om trafikkopplæringen og øve sammen med barna på det som er vanskelig. Temamøter: Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål vedrørende trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Alta kommune har en aktiv trafikkavdeling med høy kompetanse. Alta kommune har en aktiv og faglig sterk trafikkavdeling, og det samhandles mellom oppvekst og kultur sektoren knyttet til: - kommunens trafikksikkerhetsplan - opplæring for elever - stimuleringsmidler knyttet til trafikktiltak i skoler og barnehager - opplæring for lærere og ansatte i barnehager De mange forslagene som er fremmet må vurderes i lys av faglige forhold, og de må belyses i forhold til ulike myndigheter: - kommunen som veieier - kommunen som skiltmyndighet - statens veivesen som veieier Det er svært positivt at vi har fått mange innspill. Dette medfører at innbyggerne har aktivt vurdert hva som kan forbedre trafikksikkerheten i nærområde og for skolebarn. På noen områder gjelder forslagene alle myke trafikanter. For å få en samlet vurdering av forslaget tilrås det at det nedsettes en arbeidsgruppe på tvers av sektorer med sikte på å belyse forslagene og prioritere disse.

11 Arbeidsgruppen må settes sammen av hovedutvalget slik at denne kan være et godt egnet organ for å arbeide videre med forslagene. Denne saken gjelder allmenne tiltak for å bedre trafikksikkerheten for barn på vei til og fra skole. Saken har ikke sammenheng med sak / retningslinjer vedrørende rett til skyss pga særlig farlig skolevei. Sikring av barns skolevei er viktig, og dette arbeidet har mange komponenter. Alta kommune samarbeider tett med mange instanser i dette arbeidet. Vi har et særlig samarbeid med Trygg trafikk for å sikre at barns beste blir ivaretatt. Alta, Per Hindenes kommunalleder

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

16. MERKING AV FARTHUMPER... 21 17. TRAFIKKREGULERING ALTA U-SKOLE... 22 18. TRAFIKKSIKKERHET TALVIK SKOLE... 23 19. MARDALSVEIEN - REDUSERT

16. MERKING AV FARTHUMPER... 21 17. TRAFIKKREGULERING ALTA U-SKOLE... 22 18. TRAFIKKSIKKERHET TALVIK SKOLE... 23 19. MARDALSVEIEN - REDUSERT Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Oppsummering av tiltak... 3 Innledning... 5 1. TRAFIKKSIKKER KOMMUNE... 7 2. FELLES PLAN FOR TRAFIKKOPPLÆRING I SKOLEN TRINN 1.-7.... 9 3. SKOLENE TAR I BRUK

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER Sammen med Trygg trafikk, Statens vegvesen og Kommunalteknisk avdeling, ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2012 Tid: 10.00 13.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall V Leder Noodt Trine H Nestleder Pedersen

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte

Trygg og aktiv på skoleveien. Foreldrehefte Trygg og aktiv på skoleveien Foreldrehefte Innhold Innledning...3 Hva kjennetegner de yngste barna som trafikanter?...4 Hvordan vurdere om skoleveien er sikker?...6 Aktiv bruk av sikker skolevei...8 Utrygg

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver

Seminar Trafikksikker kommune Ivar Fett, Senior rådgiver Seminar Trafikksikker kommune 01.03.2017 Ivar Fett, Senior rådgiver «20-80 regelen» - 20 % innsats gir 80 % effekt - Etter mange år med systematisk arbeid for trafikksikkerhet er mange av de billige løsningene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: FDATO Arkivsaksnr.: 10/958

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: FDATO Arkivsaksnr.: 10/958 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: FDATO 16.12.03 Arkivsaksnr.: 10/958 SØKNAD OM SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2010/2011 IDA OLSEN DAHLEN Rådmannens innstilling: Søknaden fra Renate

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole

Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole Vedtatt 10. april 2014 Trafikksikkerhetsutvalget Underutvalg til FAU ved Jørstadmoen skole Innhold Innledning... 3 Status... 5 Spørreundersøkelse... 9 Trafikktelling...

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Tilleggsinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Kommunestyre Tid: 02.11.2017 kl.: 10:00-18:00 Sted: SKS Arena Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse

Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse Vedlegg C: Tilleggsrapport om Røyken kommunes barnetråkkundersøkelse BARNETRÅKKUNDERSØKELSE OPPSUMMERING Innledning I et trafikksikkerhetsprosjekt peker barn og unge seg ut som spesielt viktige å ta hensyn

Detaljer

Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA Hjemmel: Opplæringsloven

Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA Hjemmel: Opplæringsloven Arkivsaksnr.: 09/2149-1 Arkivnr.: N06 Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim SKYSSREGLEMENT GJELDENDE FRA 15.08.2010 Hjemmel: Opplæringsloven 7.1 7.6. Rådmannens innstilling: Skyssreglement

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Høringsfrist H31. Mars 2014

Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsplan for Jørstadmoen skole Høringsfrist H31. Mars 2014 Trafikksikkerhetsutvalget Underutvalg til FAU ved Jørstadmoen skole Innhold Innledning... 3 Status... 5 Spørreundersøkelse... 10

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Hei, Vedlagt ligger vår høringsuttalelse vedrørende «Høringsuttalelsen skolebehovsplan ».

Hei, Vedlagt ligger vår høringsuttalelse vedrørende «Høringsuttalelsen skolebehovsplan ». Fra: Andreas Forø Tollefsen Sendt: 1. mars 2016 22:23 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Alta voksenopplæringssenter i Skaialuft

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Alta voksenopplæringssenter i Skaialuft SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 30.04.2013 kl. 10:00 på Alta voksenopplæringssenter i Skaialuft Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar 1. Det er planlagt en gjennomgang av fartsgrensesonen i sentrum. Dette er drift og tas ikke

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

Sak til Årsmøtet 2016 i Nesodden Iddretsforening v. Leif Marcussen og miljøgruppa i Berger skole FAU.

Sak til Årsmøtet 2016 i Nesodden Iddretsforening v. Leif Marcussen og miljøgruppa i Berger skole FAU. Sak til Årsmøtet 2016 i Nesodden Iddretsforening v. Leif Marcussen og miljøgruppa i Berger skole FAU. Oppsummering - Leif Marcussen ber Styret og Årsmøtet 2016 i NIF om å vurdere følgende forslag relatert

Detaljer

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016

Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 Hva gjør vi for å sikre god sykkelkultur blant de yngste? Kristin Eli Strømme, juni 2016 1 Barn på sykkel Svært forskjellig trafikkmiljø Noen sykler mye, andre sykler lite Alder og modning Opplæring Praktisk

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer