SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/ Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har gjennom høringsrunden fått fram mange forhold ved skoleveier som er bekymringsfulle. 2. Hovedutvalget mener at det er viktig å ha fokus på barns trygghet i trafikken, og hovedutvalget vil be om at tiltak som kan bidra til tryggere hverdag for barn og unge prioriteres. 3. Noen av tiltakene vil kunne gjennomføres uten store kostnader, men andre tiltak vil kreve ressurser som må inntas i kommunale planer. 4. Hovedutvalget vil nedsette en egen arbeidsgruppe som får til oppgave å belyse forslagene faglig og prioritere tiltak innenfor dette området. Arbeidsgruppen får sekretærbistand fra berørte sektor(er). Arbeidsgruppen består av: Hovedutvalget ber om at arbeidsgruppen foretar en vurdering og prioritering av de ulike forslagene med sikte på at disse kan realiseres innenfor kommunale handlingsplaner og budsjett. Saksutredning: Vedlegg: - Høringsuttalelser Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for oppvekst og kultur gjorde slikt vedtak i sak vedrørende skoleskyss i Alta kommune: 1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil overvåke utviklingen når det gjelder skoleskyss i Alta kommune. Hovedutvalget vil legge vekt på at skoleskyssen skal gi elevene de rettigheter lovverket fastslår uten at dette påfører kommunen ekstra kostnader. 2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser at der finnes utfordringer i forhold til skoleskyss knyttet til a. den trinnvise innføring av valgfag på ungdomstrinnet der 8.trinn i skoleåret 2012/13 får flere timer enn de øvrige elevene på ungdomstrinnet. Videreføring

2 av valgfaget medfører at alle elever på ungdomstrinnet først får samme timetall skoleåret 2014/15 b. mellomskyss på barnetrinnet der ulike timetall for de første trinnene i grunnskolen kan medføre at elever må vente på annen skyss eller kommunen må betale for ekstra skyss. Hovedutvalget vil overvåke løsninger på disse skyssutfordringene for å sikre at kommunen ikke påføres ekstra kostnader. 3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur legger de vedtatte retningslinjer for særlig trafikkfarlig skolevei til grunn for behandling av søknader om skyss på dette grunnlag. Hovedutvalget forutsetter at veier som anses som særlig trafikkfarlig vurderes fortløpende av kommunen i samarbeid med fagmyndigheter. 4. Bussvettregler og Tiltak ved systematiske brudd på bussvettreglene gjøres kjent for hjemmene og elevene gjennom ranselpost og ved publisering på skolenes hjemmesider. 5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur vil be om administrasjonen i samarbeid med skolene kartlegger barns skoleveier i Alta med vekt på å få fram tiltak som kan bedre sikkerheten gjennom f.eks: - belysning - gangveier/sykkelveier/fortau - andre trafikksikrende tiltak Med bakgrunn i pkt 5 i vedtaket ble skoler med rådsorgan invitert til å gi innspill knyttet til tiltak som kan gjøre skoleveien bedre. Høring/merknader: I høringsprosessen er det innkommet i alt 70 ulike forslag. Forslagene gjengis under. Fra Aronnes skole foreslås følgende tiltak: 1. Aronnesveien er en lang strekning som mangler fysisk skille mellom gang-/sykkelsti og bilveien. Noen steder ligger også gang-/sykkelstien helt inntil veien. Her bør man få sett på muligheten for å skille med et gjerde eller lignende. 2. Det bør lages fotgjengerovergang over Aronnesveien ved krysset fra Aronsletta, samt at krysset må ryddes for trær. 3. Lys ved fotgjenger-overgangen ved Opheim anleggsgartneri. Det brøytes heller ikke på vinteren. 4. Krysset mellom Holstbakkveien og Aronneveien er uoversiktlig. Kan dette gjøres mer oversiktelig for barna på noen måte. 5. Bilene har stor fart på Aronnesveien. Kanskje fotoboks kan være et alternativ. Fartsdumper ved busstoppene og fotgjengerovergangene er også en mulighet. Eventuelt kan fartsgrensen senkes. 6. Knut Kvens vei er smal på vinteren og mørk helt til og med Nygjerdet. Her bør utbedringer foretas.

3 7. Ulovlig kjøring i Holstbakken. Mopeder og motorsykler bruker gangstien som vei. Her bør hindringer legges, da elever som skal opp på ungdomsskolen har en farefull gangvei. 8. Fartsdumper i Grepplyngvegen da denne er smal og svingete. Bilene kjører for fort i veien. 9. Krysset ved Rikets sal er uoversiktlig for små barn. Kan dette gjøres mer oversiktelig for barna på noen måte. 10. Bommen ned fra Blåbærveien ned til Røsslyngveien kan fysisk enkelt åpnes. Det oppstår dermed gjennomgangstrafikk hvor biler og mopeder bruker gangstien. Kan det legges inn en annen hindring enn bom. 11. Elvestrandkrysset mangler fotgjengerovergang og skilting. Fra Elvebakken skole foreslås det slike tiltak: 12. Oppfordre foreldre og barn til å bruke gangbrua. Gir mindre trafikk ved skolen, og barna får litt trim. I tillegg vil det være en miljøgevinst ved at det blir mindre kjøring. 13. Skilte og lage av og påstigningssoner ved skolen for å unngå trafikkaos. Rundkjøringen ved skolen gjøres smalere for å hindre parkering der. 14. Ved Spar bør støyskjerm som gir farlige og uoversiktlig soner flyttes noe. 15. Overgang eller undergang ved Buktabakken for elever fra Amtmannsnes og i Bukta. Alle har ikke skolebuss, som gjør veien SVÆRT usikker. 16. Høyere rekkverk på Kronstadbrua. Samme med autovernet som er veldig lavt. Dette for økt trygghet for barn og voksne som bruker brua til og fra skole. Samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og FAU ved Saga skole har slike forslag: 17. Samarbeidsutvalget på Saga skole har ønske om bedre tilrettelegging av gangsti fra Sagabrinken til Saga skole. Dette fordi alle barn fra Sagabrinken bruker stien gjennom skogen når de går til skolen. Spesielt er det ønske om lys langs stien, men det er også ønskelig med ordentlig tilrettelagt gangvei med asfalt og som brøytes om vinteren. Det er et piggtrådgjerde ved stien barna bruker nå som FAU ønsker fjernet slik at ingen barn skader seg. 18. Gangvei fra Høysletta til Utsikten, ned langs Bangjordet må få lys. Gangveien er skolevei for mange barn. I tillegg bes det om at det ordnes sperring av gangveien nederst for å hindre biler i å kjøre der. Det er sperring oppe ved skolen. 19. Skolemiljøutvalget på Saga skole støtter FAU sitt ønske bedre belysning på området utenfor Saga skole. Spesielt viktig i forhold til trygg trafikk er parkeringsplassen for

4 lærere som også er ankomst for skolebuss og foreldre som kjører til skolen for å levere barn på SFO. Skolemiljøutvalget vil føye til at det er behov for skilting som anviser parkeringsplass slik at det ikke står biler plassert i veien for bussene slik at de må rygge. Der er rundkjøring for buss, som bussene ikke alltid slipper til på grunn av at biler står i veien. Spesielt gjelder det bilene til gjester og de som kjører barn til SFO. 20. Skolemiljøutvalget vil som FAU gjøre oppmerksom på at elever krysser over Tverrelvdalveien utenom fotgjengerfelt: Barna som bor på Tørrfossbakken og Tørrfossmoen tar en snarvei bak huset i Tørrfossbakken 7. Da krysser de veien til Tverrelvdalen i bakken utenom fotgjengerfeltet. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner fordi veien der ofte er glatt og sporete og bilister kanskje ikke er forberedt på at barn krysser veien. Bakken er også et sted hvor biler kan ha fart fordi de akselererer etter å ha svingt av fra Altaveien. Årsaken til at barna krysser veien her er antagelig at fotgjengerovergangen det er ment at barna skal bruke ligger nede ved Altaveien. Det blir en omvei for barna å gå ned dit når de er på tur til skolen. 21. Skolemiljøutvalget ønsker at skoleveien tilrettelegges bedre for barna fra Lathari. Spesielt er det ønskelig meg god belysning fra husene i Lathari til Altaveien. Dette har foreldre derfra vært opptatt av i mange år. Fra Øvre Alta skole er det kommet slike forslag: 22. Øvre Alta skole Øytun og Lampemyra: Redusert hastighet forbi krysningen. Hvorfor har andre skoler fått km sone? (viktigste tiltak!) Bedre merking av at dette er skolevei/ krysning for skolebarn Bedre belysning sterkere pærer ved fotgjengerfeltet Større bredde av veiskulder ved fotgjengerfeltet 23. Øvre Alta skole Skillemo, Jøraholmen og Eiby Vi mener det må iverksettes både kortsiktige og langsiktige tiltak: Så raskt som mulig få satt opp fotobokser med (helst med gjennomsnittsmåling) på strekningen fra vekta og forbi Skillemoen. Så raskt som overhodet mulig bygge gang og sykkelvei sånn at både barn og voksne som ønsker å sykle eller gå kan ferdes trygt. 24. Øvre Alta skole Salkobekken i Storgjerdet til brua i Øvre Alta. Gang og sykkelvei mellom Salkobekken og brua i Øvre Alta må ferdigstilles. 25. Steinfossveien Bygge gang og sykkelvei fra riksveien til skolen, evt. skilte veien med enveiskjøring Steinfossveien-Tøllefsvei. Forgjengerfelt fra Steinfossholmen over Steinfossveien 26. Krysset Jordfallet/Holmen Bygge busslomme og sette opp belysning

5 27. Riksveien/Killiveien Sette opp speil for å få bedre sikt rundt svingen. 28. Eiby Problematikken her ved smal vei uten veiskulder og mye trafikk skal være velkjent. Riksveien fra Eiby forbi Øvre Alta skole er i følge målinger den desidert mest trafikkerte veien inntil Alta med mange tunge kjøretøy. Gakori skole har fremmet slike forslag: 29. Belysning mangler bak skolen langs gangvei/parkering opp til SFO/småtrinn. Saken er tatt opp tidligere i forbindelse med utredning om uteområdet i 2011, men det er ikke kommet noen lys på plass enda. Lite lys fører til uoversiktlighet i fat. trafikk og at elever føler seg utrygge når de går på gangstien. Mulig at det også kan være en årsak til uønsket kjøring fra foreldre inn på området. 30. Bedre skilting av innkjøring forbudt for foreldre bak skolen. 31. Brøyting av gangvei helt opp til inngang småtrinnet/sfo. Pr. i dag brøytes ikke hele strekningen pga. at området er anlagt for trangt for brøyteutstyr i flg. brøyteansvarlige. Saken er tatt opp tidligere i forbindelse med utredning om uteområdet, men det er ikke gjort noen utbedringer så langt. 32. Farlig gangfelt nede ved barnehagen må forbedres. Rydde skog, fjerne gjerde, lage forhøyet gangfelt, sluse for å redusere fart til gående/syklende/skiløpere. Gangfeltet er uoversiktlig og gangstien ned mot gangfeltet ligger i bakke slik at det oppstår farlige situasjoner når både voksne og barn skal krysse veien med sykkel/ski. 33. Kryss mellom vei og sykkelstier i Måsesvingen-Svaneveien-Ternesvingen og snarvei inn mot skolen trenger både lys, fartsdempere og gangfelt. Mye trafikk av barn fra hele området. 34. Tilleggsforslag som ikke direkte angår skolevei, men farlig trafikk på fritid, til trening o.l. som også har betydning for barn/unge: Det mangler hensiktmessig krysningspunkt over Kautokeinoveien mellom Ugleveien i Gakori og Thomasbakken på Bossekopsida. Barn og unge krysser derfor hovedveien i 70-sonen, noe som kan være svært farlig. Talvik skole har fremmet slike forslag: 35. Gang- og sykkelvei i skolebakken fra E6 til barnehagen. Spesielt om vinteren er skolebakken for smal for biler å møtes. Det er ikke plass til gående - de blir tvunget ut på veien og farlige situasjoner oppstår. Det er mye trafikk av både biler og barn i bakken ved skolestart og skoleslutt. Også her er gatelysene ofte slokt. 36. Oppgradering av Bratta til gang- og sykkelvei.

6 Denne stien er i dag en snarvei fra midt i Ressebakken til Storelvveien. Ved å bedre stien her med ev. grusing, med å installere lys og med brøyting vil man minske trafikken av gående i en farlig og svingete parti av Ressebakken 37. Endret trafikkmønster foreldrekjøring Når foreldrene kjører barn til skolen stopper de ved innkjørselen til småskolesiden for å sleppe ut elever og rygger ut etterpå. Dette kan skape farlige situasjoner. For å endre på dette ønsker vi at foreldrene kjører rundt via parkeringsplassen foran skolen. Et mulig tiltak for å få til dette er å stenge fysisk innkjørselen til småskolen. 38. Bedre vedlikehold av gatelys. Bossekop skole har levert slike forslag: 39. Vi har tidligere samarbeidet om ulike tiltak for å trygge elevenes kryssing av E-6. De tiltakene som er gjort er senking av hastigheten til 30 km/t, bedre belysning og et opphøyet gangfelt. I ettertid viser det seg at det fortsatt ikke er tilfredsstillende i forhold til trygghet. Farten overholdes ikke og det er mange biler som kjører for fort forbi skolen. Det opphøyede gangfeltet er ikke laget slik at bilene trenger å redusere farten for å passere dette. Mulig det hadde vært bedre med en fartsdump på begge sidene av dette gangfeltet for å få redusert hastigheten ytterligere. Pr. dato er hastigheten for høy. Vi vet at det er utfordringer når tunge kjøretøy skal passere. De må ha en viss hastighet opp bakken for å klare å passere. Dette gjør det vanskelig å gjøre ytterligere tiltak oppå bakken. Mulig her burde vært vurdert en gangbro over veien slik at sikkerheten til elevene hadde blitt bedre. 40. Innkjøringen til Bul-hallen/ Bossekop barnehage/ Breverud barnehage. Elevene som kommer fra Thomasbakken bruker dette krysset til å krysse veien. Meget trafikkfarlig da det er mange biler som kjører inn/ut her i forbindelse med avlevering av barn til barnehagene. Her må det settes opp skilt og lages et fysisk gangfelt. Dette krysset er i tillegg dårlig opplyst og vi har sett at det er vanskelig å se barn før de er godt ute i veien. 41. Mathilassi snekkeri: Reguleringen her er ikke god. Den største utfordringen er nå på vinteren. Det brøytes en meget stor snø-dunge rett før krysset til Skogforvalterveien. Elevene må gå rundt denne dungen for å komme seg inn på Skogforvalterveien samtidig som det er uoversiktlig fra begge sidene. Dårlig belysning i tillegg. 42. Nytt boligfelt på Aronsletta. Elevene som skal krysse veien for å ta buss til skolen har ikke gangfelt. De må gå langs Aronnesveien et godt stykke for å komme til et gangfelt. I tillegg er det meget dårlig belysning her. 43. Spikergjerdet/ Elvestrand: Elevene har ikke rett på skoleskyss pga. trafikkfarlig skolevei. Dette området mangler gatelys og der er heller ikke gang-sykkelbane. Mye tungtransport og høy hastighet. Dette er et område som er mørkt og skummelt for elevene på vinterstid. Her er også et elgtråkk som elevene må passere over Spikergjerdet.

7 44. Krysset ved gamle NNS / Riksvei 93: Vi har en del elever som har delt bosted der de bor en uke hos mor og en uke hos far på Thomasbakken. Disse elevene går på Gakori skole. De må krysse R-93. Dette er også en utfordring på ettermiddagstid når elevene skal besøke hverandre på sin fritid. Krysset er stort og uoversiktlig. Her trengs en regulering. Fra krysset (ca. 150 m) og ned mot E-6 går det en undergang som brukes til skiløype om vinteren. Er det mulig å lage en gang/sykkelbane langs R-93 fra krysset og ned til denne undergangen? Da vil barna kunne krysse R-93 på en trygg måte både på dag- og kveldstid. Kaiskuru nærmiljøsenter har levert slike forslag: 45. Det må lages tiltak for å sikre en trygg passasje for der byløypa (Gamelveien) krysser Bregnevegen. Mange barn benytter denne som skolevei mellom Kronstad og Kaiskuru Nærmiljøsenter. Her trengs merking, belysning og en bør vurdere fartsdempende tiltak da bilisten ofte har stor fart i Bregnevegen. 46. En må ha en befaring og vurdere alle 30 skilt i Bregneveien, Myrullveien, Kvekveveien, og Rødsvingelveien. Vi mener at en må skilte flere av områdene som 30 soner. 47. Gangveien som kommer ned fra Kaiskuru og krysser Kjosveien er en utfordring da billistene har dårlig oversikt over de som kommer i motgående retning.. Det hevdes at her har vært mange nesten ulykker. Her bør en vurdere å forlenge gangveien helt til brua. Da vil en slipper å krysse Kjosveien to ganger. Komsa skole har levert slike forslag: 48. Manglende og mørke lyspunkt langs Midtbakkveien og veien ned til Skaialuft 49. Skoleveien: Mangler forgjengerfelt flere steder. Barna må veksle fra den ene siden til den andre for å følge gangveien. Svært mye trafikk langs hele veien fra rundkjøring ved Kvilekrysset og helt til rådhuset. Erfaring viser at det er få biler som stopper for barna når de krysser veien. Trafikken har økt mye etter at det er blitt boligfelt i Kvileskogen. 50. Farlig overgang fra Komsa skole over til Prix. 51. Ny utkjørsel for av- og påstiging ved Komsa skole blir ofte brukt til parkering. Fører til trafikkaos, især om morgenen 52. Farlig overgang fra Komsa skole over veien til Valhallveien. Flere innkjøringer til de ulike husene og til skolen gir et uoversiktlig trafikkbilde. 53. Byløypa er mørk på mange steder. Gjør at den ikke blir brukt så mye som ønskelig Rafsbotn skole har levert slike forslag: 54. Markere at skoleområdet ikke skal benyttes som bilvei (skilting).

8 55. Skifte lysarmaturer langs skoleveien. Det vil si E6 som går gjennom Rafsbotn, veien opp til Sørelvdalen og hele Russeluftveien 56. Gatelys innenfor 4 km grensen. Det vil si E6 mot Alta, Russeluftveien og Sørelvdalen. 57. Gatelys også utenfor 4 km grensen for de strekningene som er skolevei med buss for elevene: Russeluftveien er en svingete og trang skolevei for barna. Forlenge traseen med gatelys etter E6 mot Alta 58. Gang og sykkelvei innenfor 4 km grensen 59. Gang og sykkelvei etter E6 mot Alta så langt det bor skolebarn innenfor 4 km grensen. 60. Flere busstopp langs Russeluftveien. Markering med skilt og lys av de busstoppene som allerede finnes i dag. 61. Bedre belysning ved alle gangfelt som krysser E6 i Rafsbotn (per tiden 3 stykk: en overfor RIL-huset, ved butikken og ved innkjørsel til Sørelvdalen fra E6) 62. Bedre belysning på gangfelt i krysset der Russeluftveien starter fra E Gatelys mellom starten på Sisuveien og RIL-huset. Mange elever bruker denne veien som skolevei (krysser parkeringsplassen ved RIL-huset der det er parkering for blant annet barnehagen i Rafsbotn). Fra Randine Wisløff: 64. Redusert hastighet på Detsikaveien. Dette er også skolevei. 65. Lyspunkt i kryss på Detsikaveien der skolebussen stanser. Elevrådet ved Elvebakken skole har slik beskrivelse av problemer og slike forslag til løsninger: Problem - hva føles utrygt? Tiltak hva kan gjøres? 66. Bilkjøring i Fransbakken av og til kjører Stenge bakken for trafikk de som bor øverst kan bilene fort og tuter på elever for at de skal kjøre rundt slik alle som skal til de andre bygningene flytte seg og husene i området må gjøre 67. Belysning Fransbakken og Gamleveien + Rolfbakken opp mot Kaiskuru lite lys fører til generell utrygghet og farlige situasjoner mellom gående og kjørende (ikke lov å kjøre med kjøretøy i Rolfbakken, men det gjøres likevel) Bedre belysning Politikontroll av og til 68. Uoversiktelig i Kaiskurukrysset og i Rundkjøring, overgang for gående/gangfelt fra 90

9 overgangen rett etter 90 grader svingen mot Kaiskuru 69. Uoversiktlig inn fra Bregneveien til Kjerringrokk/Kråkeforveien sommerstid er det mye trær som gjør dette krysset farlig for syklister 70. Elever går over veien og bruker ikke gangbrua. De skaper farlige situasjoner for kjørende p.g.a. at Lyngsvingen er uoversiktlig grader svingen mot Kaiskuru og helt til brua Rydde skog Oppfordre elevene til å bruke gangbrua Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene. Læreplanen for Kunnskapsløftet gir skolene klare føringer for elevenes trafikkopplæring, og av planen framgår slike kompetansemål for skolenes trafikkopplæring: Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7.trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag. Samspillet mellom hjem og skole er viktig i tillegg til den tilrettelegging som eiere av veier må gjøre. Kommunen har doble plikter på dette området plikter som skoleeier og som veieier. Jo flere barn som går og sykler, dess færre biler blir det på skoleveien. Men det er ikke bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening. Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken. Samtidig bør kommunene legge til rette for trygge skoleveier. For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen. Trygg trafikk peker på følgende treningsopplegg for foreldre og barn: Gå skoleveien med barna: Øv på å stoppe, se og høre, før dere krysser veien. Se etter andre trafikanter, skilt og signaler. Snakk om det dere ser og om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. På sikt er målet at barna skal komme seg trygt til og fra skolen alene.

10 Følgeordning: Samarbeid med andre foreldre om å følge barna til og fra skolen. Da blir de fulgt av en voksen, samtidig som du slipper å gjøre det hver dag. Finn den tryggeste veien: Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om turen kan bli litt lengre. La barnet gå en del av veien: Hvis du må kjøre barnet ditt til skolen, bør du vurdere å stoppe et stykke fra skoleporten. Kanskje kan barnet gå den siste strekningen alene, sammen med andre barn eller sammen med deg? Vurder barnets ferdigheter: De fleste skoler har i samarbeid med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) satt en bestemt grense for når elevene har lov til å bruke sykkel på skolevei. I tillegg må du som forelder selv vurdere om ditt barn er modent og mestrer sykkelen godt nok. Det innebærer god balanse, å kunne gi tegn til andre trafikanter, å kunne stanse, samt kunnskap om grunnleggende trafikkregler. Tren sammen med barnet: Finn trygge steder som egner seg til øving. Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være år gamle og ha gjennomgått sykkelopplæring over tid, for å sykle alene i blandet trafikk. Trygg trafikk peker på følgende innsatser fra skoler: Lag en lokal læreplan i trafikk: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er omfattende, og for å nå målene bør alle skoler ha en plan for trafikkopplæringen. Legg inn trafikksikkerhet i Internkontrollsystemet: Skolen har ansvar for barnas sikkerhet i skoletiden. Gode rutiner som følges på alle turer er avgjørende for å unngå skader og ulykker, og er samtidig viktig trafikkopplæring for barna. Snakk med foreldrene: I FAU kan skolen ta opp spørsmål for eksempel om elevenes trafikksikkerhet på skolevei og fra hvilken alder elevene kan sykle til skolen. Gi informasjon til foreldrene om hva barna lærer og hvilke utfordringer de har. Da kan dere enklere samarbeide om trafikkopplæringen og øve sammen med barna på det som er vanskelig. Temamøter: Foreldremøtene er en god arena for å ta opp spørsmål vedrørende trafikkopplæring og trafikksikkerhet. Alta kommune har en aktiv trafikkavdeling med høy kompetanse. Alta kommune har en aktiv og faglig sterk trafikkavdeling, og det samhandles mellom oppvekst og kultur sektoren knyttet til: - kommunens trafikksikkerhetsplan - opplæring for elever - stimuleringsmidler knyttet til trafikktiltak i skoler og barnehager - opplæring for lærere og ansatte i barnehager De mange forslagene som er fremmet må vurderes i lys av faglige forhold, og de må belyses i forhold til ulike myndigheter: - kommunen som veieier - kommunen som skiltmyndighet - statens veivesen som veieier Det er svært positivt at vi har fått mange innspill. Dette medfører at innbyggerne har aktivt vurdert hva som kan forbedre trafikksikkerheten i nærområde og for skolebarn. På noen områder gjelder forslagene alle myke trafikanter. For å få en samlet vurdering av forslaget tilrås det at det nedsettes en arbeidsgruppe på tvers av sektorer med sikte på å belyse forslagene og prioritere disse.

11 Arbeidsgruppen må settes sammen av hovedutvalget slik at denne kan være et godt egnet organ for å arbeide videre med forslagene. Denne saken gjelder allmenne tiltak for å bedre trafikksikkerheten for barn på vei til og fra skole. Saken har ikke sammenheng med sak / retningslinjer vedrørende rett til skyss pga særlig farlig skolevei. Sikring av barns skolevei er viktig, og dette arbeidet har mange komponenter. Alta kommune samarbeider tett med mange instanser i dette arbeidet. Vi har et særlig samarbeid med Trygg trafikk for å sikre at barns beste blir ivaretatt. Alta, Per Hindenes kommunalleder

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90/71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad

Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Trafikksikkerhetsplan for Fenstad Forord Mennesker er viktige. Viktig for den nærmeste familie, for lokalmiljøet og for samfunnet generelt. Fenstad vel er overbevist om at trygghet skaper gode lokalsamfunn.

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 Meløy kommuneplan Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 1 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering...3 1.3 Behovsregistrering...3

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal

2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN. for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal 2015-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN for kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal En arbeidsgruppe bestående av medlemmer av styringsgruppa for nullvisjonsprosjektet, supplert med en administrativ person fra

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune

Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Trafikksikkerhetsplan 2012-15 Kongsberg kommune Vedtatt i Kongsberg Kommunestyre 30.11.11 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING...4 2. GENERELT OM KONGSBERG KOMMUNE...4 3. ULYKKESSITUASJONEN I KONGSBERG...7

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

Trafikksikkerhet 2010-2013

Trafikksikkerhet 2010-2013 KOMMUNAL OFFENTLIG UTREDNING 2009:3 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og utfordringer knyttet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer