Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015"

Transkript

1 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i området rundt Bispehaugen skole. I dette brevet vil vi peke på utfordringer som vi forventer at Trondheim kommune tar tak i. Aller først - Bispehaugen skole er en flott skole! Skolebygget ble i fjor høst tatt i bruk etter et år i brakker på Brøset, og nærområdet farges igjen av elever på vei til og fra skolen sin. FAU vet at foreldre, lærere og elever er glade for å være tilbake, og for arbeidet som er gjort. Gode takter forplikter. Vi vil i dette brevet peke på en rekke konkrete problemer med trafikksituasjonen vi mener Trondheim kommune må se nærmere på. Vi forventer at kommunen i samarbeid med relevante etater iverksetter nødvendige tiltak for å løse de mest alvorlige forholdene: Avfallscontainere sperrer for en av barnas viktigste hovedfartsårer til og fra skolen Uoversiktlig trafikksituasjon ved inn/ut-kjørsel. Dette innebærer manglende fortau/overgang ved utgang. Ulovlig kjøring og parkering i skolegården både i skolens åpningstid og på kveldstid Manglende fotgjengeroverganger langs skolevei der barna må krysse vei Høy hastighet i Stadsingeniør Dahls gate og et komplisert trafikkbilde Foruten disse utfordringene ser vi også at det er rom for forbedringer flere steder i nærområdet: Ødelagte lys i undergang under Stadsingeniør Dahls gate Uoversiktlige kryss Manglende skilting/merking (fotgjengeroverganger og skoleområde) Vedlagt ligger bakgrunnsinformasjon om de fem mest alvorlige forholdene (vedlegg 1-5). I tillegg legger vi ved et områdekart med forklaring som viser problematiske steder og Side 1

2 veistrekninger i skolens nærområde (vedlegg 6). I vedlegg 7 har vi lagt ved «Skolevegrapport » med oversikt over innmeldte forhold for Bispehaugen skolekrets. Vi forventer at Trondheim kommune rydder opp i trafikksituasjonen rundt Bispehaugen skole. Dagens situasjon er ikke holdbar - verken for store eller små trafikanter. FAU er klar over arbeidet som er gjort med «Trafikksikkerhetsplan for » og «Skolevegrapport ». Vi blir gjerne med i arbeidet med en revisjon av trafikksikkerhetsplanen, men vi ønsker også at eksisterende plan i større grad blir fulgt opp. Når vi nå skriver 2015 kan vi ikke se at alle vurderinger, kontroller og tiltak er gjennomført i vår skolekrets. FAU ønsker tilbakemelding på når og hvordan forholdene utbedres. Representant fra FAU stiller gjerne til samtale i forbindelse med oppfølgingen av denne saken, dersom Trondheim kommune ønsker det. Vi kan også stille på en befaring dersom det er ønskelig. Vennlig hilsen Ragnvald Larsen Leder av foreldrenes arbeidsutvalg, Bispehaugen skole Kontaktinformasjon: Mobiltelefon: (Ragnvald Larsen) Epost: Kopi til: Bispehaugen skole v/rektor Arnfinn Brevik Trinnkontaktene ved Bispehaugen skole Kristian Sandvik, Trondheim kommune Rektor Rosenborg skole Rektor Trondheim internasjonale skole Rektor Singsaker skole Trondheim parkering Elevrådet Trondheim bydrift/vegdrift KFG FAU Rosenborg skole FAU Trondheim internasjonale skole FAU Singsaker skole Side 2

3 Vedlegg 1: Plassering av avfallscontainere og deponering av sand/snø Barns forståelse av trafikkbildet blir i større grad enn voksnes påvirket av visuelle hindringer. Containere og snø/sand-deponier er gode eksempler. Der en voksen kan se over hindringen mister barna den samme oversikten ikke minst fordi de er lavere enn oss voksne. Fortauet mot Bispehaugen skole er i dag fullstendig blokkert av fire søppelcontainere plassert ved krysset mellom Gyldenløves gate og Weidemanns vei. Dette er en skolevei og plasseringen er trafikkfarlig. Containerne er i tillegg plassert rett ved et fotgjengerfelt. Dette gjør at bilister ikke ser barn som skal krysse gaten. Barna mister også overblikket over trafikksituasjonen. Bilde 1: Bildet viser de fire containerne som er plassert på fortauet inn mot krysset. Bildet er tatt den 30. januar Side 3

4 Kontakt med kommunen via nettstedet fiksgatami.no har ikke ført til at saken har blitt løst. Leder av FAU ble oppringt fra Bydrift med beskjed om at kommunen skulle se på dette og muligens få flyttet containerne noe. Ved tømming ble containeren plassert tilbake på samme sted. Operatøren så ikke at det var rom for justeringer på grunn av nærhet til skilt og et tre. Neste bilde viser et situasjonsbilde fra da containerne var plassert langs gaten. Bilde 2: Bildet viser plasseringen av 2 containere i 2011 markert med juni 2013 var det plassert tre containere på denne plassen. Under oppussingen av Bispehaugen skole i 2013/14 var skolen tom. Containerne ble da flyttet til dagens plassering (2). I dag står det fire containere på dette stedet. I tillegg til avfallscontainerne er en klesreturcontainer plassert slik at sikten i kryssing av Weidemannsvei i sørlig retning langs Gyldenløves gate blir sperret. Denne representerer altså en ytterligere forringelse av både myke og harde trafikanters mulighet til å ferdes trygt. Vi foreslår at Trondheim kommune utvider eksisterende retningslinjer for plassering av containere. Dagens informasjonsside om dette temaet fokuserer på brannforebyggende tiltak. Vi mener at man også må se på plassering av containere, snødeponier, sand/jord og andre visuelle/fysiske hindringer ved skoler. Dette gjelder både ved private og kommunale initiativer. Side 4

5 Bilde 3: Bildet viser plasseringen av en container lengre oppe i Gyldenløves gate. Her har man flyttet containeren til fortauet. Dette gir muligens bedre plass til parkering. Som eksempel på slike regler viser vi til regler for plassering av kontainere i Bergen kommune. Disse reglene fremhever også behov for sikker passering av kontainere for blinde- og svaksynte. Et utdrag av denne brosjyren er tilgjengelig på neste side. Bergen kommune har laget «Regler om plassering av container/lift/kranbil/stillas på offentlig veg- og gategrunn.»: Saksnr. 8/07 i Komite for miljø og byutvikling vedtatt av Bergen Bystyre Hjemmel i Vegloven er 57, 2 ledd og 9 Kilde er kommunens nettsider Side 5

6 Figur 1: Figuren/utdraget er hentet fra «Regler om plassering av container/lift/kranbil/stillas på offentlig veg- og gategrunn.» gjeldende i Bergen kommune etter vedtak som angitt på forrige side. Legg merke til hvor viktig kommunen anser det å ha tilstrekkelig sikring mot veg på grunn av manglende fortau ved plassering av kontainer. Side 6

7 Vedlegg 2: Uoversiktelig trafikksituasjon Foruten plasseringen av kontainerne mv er også parkeringsplassene ved inn- og utkjøringen til Bispehaugen problematisk. Det er parkering på begge sider av utkjøringsveien. Denne deles i tillegg med beboere i den store murblokken på pynten. Det er ikke fortau på begge sider av Gyldenløves gate. Andre forhold, som av- og påstigning i krysset, gjør at trafikkbildet blir ytterligere komplisert for barn. Bilde 4: Bildet viser et utfordrende trafikkbilde for et av skolebarna. Inn- og utkjøring for avlevering av barn inne på skolens område representerer et problem. Dette skjer på samme tidspunkt som beboere benytter stikkveien for å kjøre ut/inn. Bilde 5: Viser trafikksituasjonen ved innkjøringen til Bispehaugen skole en dag med lite parkering. Weidemannsvei ligger til venstre i bildet Side 7

8 FAU er bekymret. Spesielt vinterstid med mørke og snø kan det lett skje at både store og små mister oversikten. Vi savner en helhetlig vurdering av barnas tilgang til skolen vår på dag- og kveldstid, både som fotgjengere, syklister og passasjerer med foresatte. Momenter i en slik betraktning er: færre parkeringsplasser ved skolens adkomstvei fortau rundt skoleområdet etablering av en tydelig «kiss and drive»-felt ved fotgjengeradkomsten mot Weidemanns vei kjøremønstre i skolens nærområde flere kontroller med tanke på å avdekke og regulere ulovlig og farlig adferd i trafikken En slik vurdering bør innebære en detaljert kartlegging av dagens situasjon og forslag til løsninger hvor barna er i fokus. Vurderingen kan knyttes til en evt revisjon av Trafikksikkerhetsplanen. Vi ser likevel at en slik revisjon kan føre til at tiltak trekker ut i tid. Side 8

9 Vedlegg 3: Ulovlig kjøring og parkering inne på skolegården Kjøringen gjøres i hovedsak av foreldre som henter og leverer til skole på dagtid og i forbindelse med fritidsaktiviteter på kvelden. Dette sammenfaller med tidsrom da mange elever beveger seg i området til fots og på sykkel. Bilde 6: Parkering på skolens område kveldstid den 11. mars Denne parkeringen fortrenger barna fra området. Skolegården er ikke et sted hvor det er enkelt å snu biler. Dette medfører rygging/parkering i en allerede uoversiktlig situasjon. Det parkeres foran elevenes sykkelstativ og utenfor de delene av skolens område hvor biler gis tilgang. Det foregår kjøring til Bygg 4 (kulturskolen) mellom skolens parkanlegg og ballbingen. Bilde 7: Parkering på skolens område kveldstid den 11. mars Parkeringen gjøres foran sykkelparkering og hindrer barnas oversikt. Lek vanskeliggjøres. Området fremstår som en parkeringsplass. Side 9

10 Rektor sendte i februar et skriv til foreldrene ved skolen hvor kjøring og parkering inne på skolegården var tema. Vi har i det siste møtt parkeringsvakter inne på skolens område og ser på dette som en del av en opprydding. Vi mener likevel at en del av dette problemet ikke bare kan løses med bøter til de som overtrer parkeringsreglene. Vi viser til vårt forslag i slutten av vedlegg 2 og mener at en helhetlig vurdering av barnas tilgang til skolen kan gi grunnlag for med langsiktige løsninger. Side 10

11 Vedlegg 4: Manglende skilting/merking Fotgjengeroverganger og skilting mangler flere steder langs barnas skolevei. Vi mener at det kan være behov for en gjennomgang av hvor fotgjengeroverganger er tegnet inn. Bilder av kryss med manglende fotgjengerfelt følger. Bilde 8: Krysset Nonnegata Nedre Møllenberg mangler stort sett fotgjengerfelt Bilde 9: Krysset Nedre Møllenberg/Gyldenløves gate har ingen fotgjengerfelt Side 11

12 Bilde 10: Krysset Gyldenløves gate/weidemanns vei, rett ved Bispehaugen skole. Bilde 11: Gangsti på nedsiden av Bispehaugen skole har ingen tydelig forbindelse med gang- og sykkelstien som er en del av Gyldenløves gate. Det er heller ingen fotgjengerovergang fra fortau til sykkelsti/gangveg. Enkelte bilister benytter denne gang- og sykkelstien som snarvei. Det mangler også skilt som indikerer eksisterende fotgjengeroverganger og skilt som forteller trafikanter at de kjører inn i et skoleområde. Side 12

13 Vedlegg 5: Høy hastighet i Stadsingeniør Dahls gate og et komplisert trafikkbilde I Stadsingeniør Dahls gate er det mye gjennomgangstrafikk, spesielt rundt tidspunkt for skoledagens start og slutt. I tillegg til elever tilhørende Bispehaugen skole krysser også elever ved Rosenborg skole og Trondheim international school (THIS) gata. Det ligger flere barnehager i området. Mange barn krysser og går langs denne veien på vei til skolene sine. Nedenfor følger noen problemer knyttet til Stadsingeniør Dahls gate: Mange bilister holder en høyere hastighet enn tillatt (50 km/t), noe som ofte fører til farlige situasjoner som at biler kjører uten å stanse for fotgjengere på avmerkede fotgjengerfelt og ved lysregulering. Inn- og utkjøring av de fire parkeringskjellerne tilknyttet Rosenborg park og REMA øker kompleksiteten i trafikkbildet. Varsellampene ved åpning av garasjeportene kunne vært tydeligere. Parkeringskjellerne har totalt 334 parkeringsplasser fordelt slik på husnumre: o Nummer 25 har 57 parkeringsplasser o Nummer 21 har 135 parkeringsplasser o Nummer 9 har 101 parkeringsplasser (84 husplasser og 17 for REMA) o Nummer 3 har 41 parkeringsplasser For biler som kommer opp Nonnegata og skal svinge til venstre inn i Stadsingeniør Dahls gate er trafikkbildet spesielt krevende med: o Fotgjengere fra seks retninger o Høy hastighet o Inn/ut-kjøringer fra parkeringskjeller i Stadsingeniør Dahls gate nummer 3 o Varekjøring til varemottak for Rosenborg skole Side 13

14 På kartet nedenfor kan man se et utdrag av Vegvesenets ulykkesdatabase. Dette gir brukeren et inntrykk av belastede punkter i området rundt Bispehaugen skole. Informasjon fra denne databasen kan med fordel benyttes i planleggingen av området rundt Bispehaugen. Man må da gå inn i tallene bak og gjøre en vurdering av disse. En bedre kartlegging av eneulykker slik nevnt i «Trafikksikkerhetsplanen Trondheim kommune » side 5 er en god ide. Figur 2: Uttrekk av ulykkesinvolverte enheter fra Vegvesenets innsynsløsning (https://www.vegvesen.no/vegkart/). Kartet viser ulykker over et langt tidsrom (flere tiår). En gjennomgang hendelsene bak kartet kan gi et bedre bilde av utfordringer i området. Side 14

15 Side 15

16 Vedlegg 7 Trafikkfarlige områder fra «Skolevegrapporten 2012» Side 16

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90/71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer:

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Elevbok Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Mikkelsen og Richartz, 2013 1 2 Den mest ulykkesutsatte perioden er de to

Detaljer