FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013"

Transkript

1 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på høring i våres, med frist for innspill satt til 1. juni. Høringen ble publisert på Ås kommunes hjemmeside, samt i Ås avis. Kommunen mottok innspill fra 12 personer/ institusjoner, og disse vil bli kommentert i det aktuelle forslaget til tiltaksplan. Skoleveier skal prioriteres. Tiltak skal være ferdig prosjektert for å være gjennomførbare førstkommende år. Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tabell 1 - Kommunale veier Prioritet Tiltak Totale kostnader (1000 kr) 01 Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende 300 tiltak: Anlegge parkeringsplasser (24 stk) for ansatte mellom Rustadtorget og Kroerveien 02 Rustad skole: For å bedre trafikksituasjonen foreslås følgende tiltak: Tiltakene planlegges i Vurdere rundkjøring i krysset Nylenda og Drottveien - Anlegge fortau langs Drottveien fra gangvei ved Ole Bygdevekters vei til eksisterende fotgjengerovergang i Drottveien fra Arbeidskirken til Rustad skole, inkl. fotgjengerovergang ved innkjøringen til Arbeidskirken 03 Bedre trafikksikkerhet for bringing og henting av elever på parkeringsplassen foran SFO-inngangen ved Nordby skole. Oppstart av planlegging i Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 20 parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør utbedres. 05 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/ Nordskogenveien Gang- og sykkelvei langs Søråsveien, inkl. veilys Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien til Ås stasjon Videreføring av gang- og sykkelvei langs Emily Kirkerudsvei Gang- og sykkelvei Abberud Vestby gr. 80 Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) Prioritet Tiltak 01 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien sikres bedre ved:

2 - Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet - Lysforholdene bedres - Skiltinga bedres - Enkelt lyskryss 02 Tilrettelegge for å komme fra UMB til busslomme på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset. Krav til universell utforming må ivaretas. 03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir sikker skolevei. 04 Gang- og sykkelvei Meierikrysset Syverudveien 05 Forbedre veilys i kryssingpunkter langs gang- og sykkelveien langs rv Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 07 Kroerveien legges om ved Kjossvingen og gjennom Revhaug 08 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 09 Sikre gående/syklende ved Meierikrysset; rv Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 11 Gang- og sykkelvei langs Kongeveien fra krysset Syverudveien til Egget 12 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 13 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- Solliveien 15 Endring/utbedring av Norderåstoppen 16 Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 17 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 20 Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 21 Utkjørsel til Rv Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i reguleringsplanen. 22 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 23 Rundkjøring på rv 152 i x med Osloveien 24 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken 25 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 26 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 27 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 28 Venstresvingfelt på rv 156 Nessetveien som ny atkomst til Vinterbrosenteret 29 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov Tabell 3 Riks- og europaveier (Statens vegvesen er ansvarlig for tiltaksgjennomføring.) Prioritet 01 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Korsegården/ Brønnerud 02 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 03 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården

3 Nye innspill om tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling Nye skilt som skal vurderes: Parkering forbudt-skilt ved Brønnerud skole Parkering forbudt-skilt (med underskilt Kun av- og påstigning ) ved Rustad skole (både i Drottveien og Nylenda) Parkering forbudt-skilt ved Kroerveien 58 og 60 (Bjørnebekk) Parkering forbudt-skilt ved innfarten til Søråsteigen barnehage (gjerne også fysiske hinder) Redusere fartsgrensen på følgende strekninger skal vurderes: Nyveien: 80 km/t 50 km/t Myrerveien: 80 km/t 50 km/t Børsumveien: 80 km/t 50 km/t Askehaugveien (nedre del): 60 km/t 40 km/t Kongeveien 80 km/t 50 km/t (Statens vegvesen) Osloveien 80 km/t 50 km/t Osloveien 50 km/t 30 km/t Nygårdsveien 30/40 km/t 30 km/t Kjærnesveien 50 km/t 30 km/t Hogstvetveien Flytte skiltet med 60 km/t til etter avkjøringen til Solliveien (når man kommer fra Åshallen) (Statens vegvesen) Innspill vedrørende fartsdumper fra innbyggere i Ås kommune Velforeningene bør samordne innspill om fartsdumper i og med at det er delte meninger om dette i nærmiljøet. Innspill om fartsdumper vurderes på kommunalteknisk avdeling. I de tilfeller der det gjelder fylkesvei videresendes henvendelsen til Statens vegvesen. Kommunalteknisk avdeling vil gå gjennom alle innspill og se på helheten og behovet. Bl.a. bør fartsmålinger utføres. Innspill vedr. kommunale veier Solfallsveien, fra der fartsdumpene slutter i nedre del og opp til Dysterlia barnehage. Gamle Mossevei Moerveien Opphøyde gangfelt i begge fotgjengerfeltene i kryssene ved Brekkeveien/ Sagaveien/ Tunveien Idrettsveien (En del unge går i veibanen i stedet for på fortauet. I tillegg er det ønskelig at eksisterende fartsdump merkes. Dersom noen velger å gå i veibanen i stedet for på fortauet er det andre virkemidler som bør benyttes for å løse dette. Det er ikke krav om å merke fartsdumper i 30 km/t-sone.) Nedre del av Sjøskogenveien utbedring av eksisterende. Utbedring er utført. Skoleveien en før og en etter svingen ved Søråsteigen barnehage

4 Innspill vedr. fylkesveier Rv 152 opphøyde gangfelt ved Nyborgveien og Von Øtkens vei: forslag om at disse bør gjøres høyere, i tråd med normen for opphøyde gangfelt på vei med fartsgrense 40 km/t Kjonebakken Polleveien Kroerveien ved Bjørnebekk Kongeveien ved Høyskoleveien opphøyd gangfelt Egget Melby Meierikrysset opphøyd gangfelt Hogstvetveien videreføring av fartsdumper fra der veien deler seg og bort til undergangen Kvestadveien x Gamle Mossevei opphøyd gangfelt Aud Max og Samfunnsveien opphøyd gangfelt Rv152 x Osloveien opphøyd gangfelt

5 Tidligere Tiltaksplan for trafikksikkerhet Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møtet den Tabell 1 - Kommunale veier Prioritet Tiltak Totale kostnader (1000 kr) 01 Fortau i Moerveien 350 Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved at hekken fjernes eller trekkes tilbake 02 Frisiktsutbedring i Toveien Parkering forbudt-skilt v/brønnerud skole Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig 20 å parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør utbedres. 05 Veilys langs skolesti Hesteskoen til Nordbyskolene Gang- og sykkelvei - Gml.Mossevei m/fartshumper Av- og påstigningsrampe v/brønnerud skole Utvidelse av Kvestadveien Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien Gang- og sykkelvei langs Søråsveien inkl. veilys Parkeringsplass ved Verkenbakken i Gamle Kongevei Videreføring av gang- og sykkelvei i Emily Kirkerudsvei Gang- og sykkelvei langs Myhrerveien fra krysset mot Gultvedt gård til riksvei Gang- og sykkelvei Abberud Vestby gr Gang- og sykkelvei langs Børsumveien inkl. veilys Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til stasjonen Sum totalt Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) Prioritet Tiltak 01 Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien; inkl gangfelt ved Kjonebakken. Hastigheten settes ned til 40 km/t og det anlegges fartshumper på strekningen Kjonebakken Polleveien 02 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien sikres bedre ved: Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet. Lysforholdene bedres. Skiltinga bedres. Enkelt lyskryss 03 Fartsdempere i Hogstvetveien og Kroerveien ved Bjørnebekk 04 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 05 Sette ned hastigheten til 50 km/t på Kongeveien 06 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved Høgskoleveien

6 07 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- Solliveien 08 Gang- og sykkelvei Meierikrysset Syverudveien 09 Veilys langs Hogstvetveien - undergang NSB til S. Moer 10 Endring/utbedring av Norderåstoppen 11 Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 12 Kroerveien legges om ved Kjossvingen og gjennom Revhaug 13 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, langs Kroerveien, til krysset med Solfallsveien 15 Rundkjøring i Rustadporten og av-/påstigningsplass i Kroerveien 16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 17 Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 18 Gang- og sykkelvei fra x med Syverudveien til Egget 19 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 20 Ny Bølstad bru 21 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov Tabell 3 Riks- og europaveier Prioritet 01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 02 Gang- og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til Nyborgveien 03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir sikker skolevei. 04 Gangfelt til busslomme ved NLH på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset 05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang- og sykkelveien langs rv Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 08 Venstresvingfelt på rv 156 Nessetveien som ny atkomst til Vinterbrosenteret 09 Gangveiundergang i nærheten av Meierikrysset; rv Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei Utbedre/asfaltere gang- og sykkelveien fra Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 13 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved kryssningspunktet Kvestadveien - Gamle Mossevei 14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien 15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 16 Utkjørsel til Rv Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i reguleringsplanen. 17 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 18 Rundkjøring på rv 152 i x med Osloveien 19 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken 20 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 21 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense Kommentarer til tidligere Tiltaksplan for trafikksikkerhet sett i forhold til

7 planen som nå foreslås. (Tiltaksplan for trafikksikkerhet finnes på slutten av dette dokumentet.) Kommunale veier Prioritet 01: Tiltak gjennomført Prioritet 02: Tiltak gjennomført Prioritet 03: Tatt inn i driftsbudsjettet Prioritet 04: Prioritet 04 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 05: Tiltak gjennomført Prioritet 06: Grunneier er ikke interessert i å inngå avtale. Tiltak utgår. Prioritet 07: Ikke lenger aktuelt pga. annen lokalisering av brannstasjonen. Tiltak utgår. Prioritet 08: Tiltak utgår i påvente av vedtak om privatisering av kommunale veier. Prioritet 09: Prioritet 05 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 10: Prioritet 06 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 11: Prioritet 07 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 12: I følge forslag til tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for er ikke et snøproduksjonsanlegg i Verkenbakken aktuelt. Tiltak utgår. Prioritet 13: Prioritet 09 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 14: Tiltak utgår i påvente av vedtak om privatisering av kommunale veier. Prioritet 15: Prioritet 10 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet kommunale veier Prioritet 16: Tiltak utgår i påvente av vedtak om privatisering av kommunale veier. Prioritet 17: Tiltak delvis gjennomført. Resterende tiltak har prioritet 08 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan. Fylkesveier Prioritet 01: Gang- og sykkelveien bygges i Vedr. fartsreduksjon oversendes saken til Statens vegvesen, og fartsdumpene inngår i oversikt under tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 02: Prioritet 01 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 03: Det er etablert noen fartsdumper i Hogstvetveien, men det er ønske om flere. Innspill om fartsdumper inngår i oversikt under tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 04: Prioritet 19 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 05: Tiltak som fartsreduksjon på fylkesveier oversendes Statens vegvesen for videre behandling. Prioritet 06: Innspill om fartsdumper inngår i oversikt under tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 07: Prioritet 14 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 08: Prioritet 04 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 09: Tiltak gjennomført Prioritet 10: Prioritet 15 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 11: Prioritet 06 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 12: Prioritet 07 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 13: Prioritet 08 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 14: Den foreslåtte gang- og sykkelveien vil generere behov for trygg krysning av Kroerveien ved Solfallsveien. Kommunalteknisk avdeling kan ikke se noen god løsning for dette. Tiltaket utgår. Prioritet 15: Etter møte med Statens vegvesen ble det klart at enda et av-/påkjøringspunkt på Kroerveien ikke var ønskelig. Alternativt forslag ble utarbeidet, og dette har prioritet 01 og 02 i tiltaksplanen for trafikksikkerhet , kommunale veier.

8 Prioritet 16: Prioritet 26 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 17: Prioritet 10 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 18: Prioritet 11 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 19: Prioritet 12 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Prioritet 20: Tiltak gjennomført Prioritet 21: Prioritet 29 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet - Fylkesveier Europaveier Prioritet 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22: Rv 152 endret fra riksvei til fylkesvei, overført til tabell 2 - Fylkesveier Prioritet 02: Tiltak skal påbegynnes i løpet av første halvår Prioritet 05: Prioritet 01 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet Riks- og europaveier Prioritet 07: Prioritet 02 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet Riks- og europaveier Prioritet 12: Flyttet til tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 13: Innspill om fartsdumper inngår i oversikt under tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 14: Innspill om fartsdumper inngår i oversikt under tiltak som vurderes som en del av driften ved kommunalteknisk avdeling. Prioritet 15: Prioritet 03 i forslag til ny tiltaksplan for trafikksikkerhet Riks- og europaveier

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 04/01856 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN- REVIDERT TILTAKSPLAN Saksbeh.: Gunnar Larsen Arkivkode: Q81 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Ås Eldreråd 0022/04 21.09.2004 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 02.02.2011 2. etasje, møterom 1-2 Fra F-sak: 10/11 Fra kl.: 16.15 Til F-sak: 12/11 Til kl.: 18.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 26.08.2008 Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 26.08.2008 Kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 Kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato)

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong 19.08.2008 Kl. 10.00 (OBS! ny møtedato) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.09.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 85/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.08.2008 FRA SAKSNR: 61/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 73/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 10.09.2008 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 10.09.2008 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 10.09.2008 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.08.2008 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.08.2008 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.08.2008 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 10.09.2008 FRA SAKSNR: 74/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 79/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal Kl

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal Kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 15.10.2008 Kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 12.06.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 12.06.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 12.06.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 26.08.2008 FRA SAKSNR: 13/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 15/08 TIL KL: 20.00 Av utvalgets

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar 1. Det er planlagt en gjennomgang av fartsgrensesonen i sentrum. Dette er drift og tas ikke

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 15.10.2008 FRA SAKSNR: 46/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 54/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.11.2006 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 12.06.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 12.06.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 12.06.2008 FRA SAKSNR: 61/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 79/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.06.2014 Foto: Erlend Pehrson Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2015-2018 bygger på samme lest som planen for 2014-2017.

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

Konkret tiltaksplan

Konkret tiltaksplan Konkret tiltaksplan 2016-2030 Prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier. Disse gjelder tiltak knyttet til nybygg og omlegging av stam-, riks- og fylkesveier, tiltak langs riks- og fylkesveier

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 17.10.2006 FRA SAKSNR: 5/05 FRA KL: 17.00 TIL SAKSNR: 6/05 TIL KL: 18.20 Av utvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Trafikksikkerhetstiltak rundt Ås modulskole Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/01245-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Notat vedr. trafikksikkerhetstiltak for midlertidig modulskole,

Detaljer

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016

Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Status 1. tertial 2016 for Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016 Det er etablert en prosjektgruppe som består av representanter fra kommunens veimyndighet, samfunnsutvikling, skoler og barnehager for utarbeidelse

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01245-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: 1. Fremlagte

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 Vedtatt av kommunestyret 04.09.2013 Foto: Erlend Pehrson Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2014-2017 bygger på samme lest som planen for 2013-2016.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt

Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Deltagere: Bærum kommune Referat Møtet Bærum Velforbund/ Adm. Bærum kommune/statens Vegvesen 6. september 2017 kl. 14:00 15:30 Kommunegården, møterom Von Hutt Arthur Wøhni; kommunaldirektør Jan Willy Mundal;

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet har med hjemmel i Skiltforskriftens 26 truffet følgende vedtak: Saksframlegg BYÅSEN SKOLE, FORESPØRSEL VEDRØRENDE SIKRING AV SKOLEVEG: - REDUSERTE FARTSGRENSER I SELSBAKKVEGEN OG BØCKMANNS VEG Arkivsaksnr.: 02/27057 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole.

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole. Vedlegg nr. 19 Registrering av skoleveier fra planområdet Fantoft Studentby og senterområde Slettebakken Barneskole Tveitevannet Storetveitvannet Fantoft Studentby Skoleveitraséer fra planområdet 1 2 3

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås rådhus, Lille sal 29.09.2011 Fra HTM-sak: 63/11 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 89/11 Til kl.: 22.20 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune. Ringerike kommune Utvalg: Trafikkrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert NOTAT OPPDRAG 416907 Reguleringsplan Sjetne skole supplerende notat trafikk DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 416907-RIT-NOT- 003_rev02 OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Oversikt over utførte tiltak i henhold til plan vedtatt 20.09.05 3. Mål for planen 4. Tiltaksplan. Se eget vedlegg.

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 21.08.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Odny Dahle : Tor

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Innledning Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaet med rapportnavn

Detaljer

Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien Søknad om deling - Dispensasjon. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/

Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien Søknad om deling - Dispensasjon. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/ Ås kommune Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/05673-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag Kongsgårdmoen skole trafikkfaglige vurderinger og veisystem Kunde Kongsberg kommunale Eiendom Notat nr. 1 Dato 2.10.2013 Til Therese Hagen, Feste Grenland as Fra Sigrun Dalen Ganz og Elin

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/ Sunndal kommune Arkiv: 20130910 Arkivsaksnr: 2009/1764-78 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 37/16 19.04.2016 Reguleringsplan for fv. 62 Driva

Detaljer

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august.

Vi viser til utsendt høringsutkast datert med høringsfrist og med mulighet til forlengelse til maksimalt 7. august. 1 post@furubakkenvel.no Bærum kommune Vei og trafikk, veiogtrafikk@baerum.kommune.no Kopi: Bærum Velforbund post@baerumvelforbund.no Bekkestua 17.07.2016 Ref.: 16/107567 Trafikksikkerhetsplan for Bærum

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel:

NOTAT. Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt. Tittel: NOTAT Tittel: Vurdering av trafikksikkerhet ved stenging av eksisterende E18 Regulering sør Kjørholt Rugtvedt Oppdragsgiver: Oppdrag: Dokumenttype: Notatnummer: Beregnet til: Utarbeidet av: Nye Veier As

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

3 HANDLINGSPLAN MED PRIORITERING AV SATSINGSOMRÅDER FOR Status for gjennomføring av tiltak pr vedtak i Svelvik kommunestyre

3 HANDLINGSPLAN MED PRIORITERING AV SATSINGSOMRÅDER FOR Status for gjennomføring av tiltak pr vedtak i Svelvik kommunestyre 3 HANDLINGSPLAN MED PRIORITERING AV SATSINGSOMRÅDER FOR 2009-2012 Status for gjennomføring av tiltak vedtak i kommunestyre Hovedansvaret for riksvei 319 og fylkesveiene 991 på Berger og 990 i Storgaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889 Dato: 02.02.05 Dato for siste revisjon: 07.10.06 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning Vår ref. Arkivkode Avd/Saksb. Deres ref. 05/00129/000470 /Q80/&30 TEK/MJU SKILTPLAN 2005 2009 Skilter/annen

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 Fra ER-sak: 14/12 Fra kl.: 15.00 Til ER-sak: 15/12 Til kl.: 17:10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Arealer for bebyggelse og anlegg

Arealer for bebyggelse og anlegg Arealer for bebyggelse og anlegg Nye arealer til boligbebyggelse Framtidige områder for boligbebyggelse Avklart B2 Brekkeveien 61 Åsgård Avklart B3 Brekkeveien 43 Åsgård Avklart B4 Brekkeveien 19A/B Åsgård

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00049-3 Ønsker innsyn - Innspel kommuneplan Innsynsbegjæringer 2013 Signe Kroken Service- og kommunikasjon dato: 20.09.2013 Sakarkiv 041 26.09.2013, Besvart med utgående

Detaljer

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt )

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt ) NOTAT OPPDRAG Fv. 171 MPG Lørenfallet DOKUMENTKODE 125797-PLAN-NOT-002 EMNE Mindre reguleringsendringer TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region Øst OPPDRAGSLEDER Torunn Hognestad KONTAKTPERSON

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER

RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV SKOLESKYSS I FORHOLD TIL TRAFIKKFARLIGE SKOLEVEIER Sammen med Trygg trafikk, Statens vegvesen og Kommunalteknisk avdeling, ble det foretatt en gjennomgang av flere av skoleveiene

Detaljer

SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SAMMENDRAG AV SVAR/INNSPILL VED VARSEL OM REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2019 Innspill 1 Jernbaneverket Det er viktig at arbeidet med å øke sykkelbruken og legge til rette for et godt gang- og sykkelveinett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer