DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder"

Transkript

1 DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave HBP KRL HBP HBP 2 2. utgave HBP KRL HBP HBP Klæbuvn. 196 b, Trondheim, E-post:

2 2 Innhold 1 Generelt Håndbøker og rapporter Forutsetninger Eksisterende situasjon Turproduksjon Framtidig situasjon Kjøreadkomst Parkering Myke trafikanter Interntrafikk Skoleveg Varetransport Renovasjon Oppsummering Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

3 3 1 Generelt Det er igangsatt planarbeid på eiendom 103/614, Drivhusvegen. Planen omfatter også eiendommene 103/614, 103/1470 og 103/1610. Formålet med planarbeidet er å omregulere gjeldende reguleringsplan r0348f fra boligformål til forretnings- og boligformål. I forbindelse med planarbeidet skal det gjøres en vurdering av trafikksituasjonen på eiendommen. 2 Håndbøker og rapporter Følgende rapporter er brukt i forbindelse med notatet: - Hb 146 Trafikkberegninger, veiledning (utgitt av Statens vegvesen, 1988), videre omtalt som Hb Prosam Rapport 137, Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus, videre omtalt som Prosam Hb 017 Veg- og gateutforming (utgitt av Statens vegvesen, 2013), videre omtalt som Hb Hb 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (Utgitt av Statens vegvesen, 2013), videre omtalt som Hb Hb 270 Gangfeltkriterier (utgitt av Statens vegvesen, 2007), videreomtalt som Hb Forutsetninger Følgende forutsetninger er gjort for planområdet i dagens situasjon: - Planområdet har i dag to kjøreadkomster fra General Bangs veg - Planområdet mangler trafikksikker adkomst for myke trafikanter - Skoleveg er i dag ikke sikker da det mangler fortau og gangfelt Følgende forutsetninger er gjort for planområdet i ny situasjon: - Det skal bygges forretning (dagligvarehandel), 1200 m2. - Det skal bygges 49 boenheter, 70 m2 i snitt/bolig - Felles adkomst for bolig og forretning - Egen utkjøring fra området for varelevering - Illustrasjonsplan datert er lagt til grunn vurderinger gjort i dette notatet Følgende forutsetninger er gjort for General Bangs veg: - ÅDT 4000 kj.t./d (Statens vegvesens Nasjonale vegdatabank, NVDB, 2011) - Fartsgrense: 40 km/t - Bredde: 6,5 meter - Klassifisering: Sa2 Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

4 4 4 Eksisterende situasjon Eiendommen har tidligere inneholdt en bensinstasjon og et gartneri. Bygningsmassen er nå revet. Planområdet har i dag to kjøreadkomster fra General Bangs veg. Det mangler fortau og gangfelt, og området er lite tilgjengelig for fotgjengere. I gjeldende reguleringsplan har området en avkjøring. 5 Turproduksjon Ved estimering av framtidig trafikkmengde må det gjøres en rekke forutsetninger og antagelser som i de aller fleste tilfeller kan diskuteres. Det kan være betydelig usikkerhet knyttet til estimering av trafikkmengder, dette synliggjøres ved å vise variasjonsområde for trafikkmengder i tabell 1 nedenfor. På området planlegges det utbygging av 49 boliger og en dagligvareforretning. For fremtidig estimert trafikkmengde er Prosam 137 og Hb 146, samt en vurdering av tomtas beliggenhet lagt til grunn. Estimert trafikkmengde 2016 Framskrevet estimert trafikkmengde 2026 Variasjonsområde 2016 Boligbebyggelse 170 kjt/d 207 kjt/d kjt/d Dagligvarehandel 585 kjt/d 713 kjt/d kjt/d Totalt 755 kjt/d 920 kjt/d kjt/d Tabell 1: Estimert trafikkmengde Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

5 5 6 Framtidig situasjon På planområdet skal det etableres et bygg for forretning (dagligvare) og 5 boligblokker med til sammen 49 leiligheter. Det skal legges til rette for parkering, renovasjon, varelevering, gangveger og sikker adkomst for myke trafikanter. Bilde 1 viser illustrasjonsplan for planområdet. Bilde 1: Illustrasjonsplan 6.1 Kjøreadkomst For å minimalisere kjøreareal og for kun å ha en adkomst, er det plassert felles adkomst til området mellom forretningsdelen og boligdelen. Parkering og kjøreveg for kunder til forretningen er plassert i tilknytning til adkomsten. Kjøreveg for varelevering er lagt rundt forretningsbygget og varelevering vil ha egen utkjøring til General Bangs veg øst for forretningsbygget. I Hb 017 er det krav til sikt i forbindelse med kryss og avkjørsler. Siktkrav defineres med sikttrekanter, og innen sikttrekanten skal det ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter over primærvegens kjørebanenivå. Hb 017 sier at i dette tilfellet skal sikttrekanten måles fra et øyepunkt 4 meter tilbake i adkomstvegen regnet fra samlevegens kjørbanekant og 45 meter til hver side. Krav til sikt er tilfredsstilt for avkjørsel til området og for utkjøring for varelevering, se bilde 2. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

6 6 Bilde 2: Sikttrekanter Vi har forutsatt at General Bangs veg klassifiseres som en samleveg Sa2. I henhold til Hb 017 kan en samleveg Sa2 dimensjoneres etter kjøremåte C. Kjøremåte C innebærer at kjøretøy forutsettes å kunne bruke hele kjørebanebredden både i den veg/gate kjøretøyet svinger av fra og i den veg/gate kjøretøyet svinger inn i. Se figur F10 fra Hb 017. Med kjøremåte C for lastebil 12 m, er det tilstrekkelig med 6 meters bredde for avkjørselen. Det samme gjelder for to personbiler som møtes i avkjørselen. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

7 7 Imidlertid er trafikkmengden i General Bangs veg og framtidig forventet trafikkmengde for avkjørsel til planområdet såpass høy at vi anbefaler at man tillater kun kjøremåte B for avkjørsel til planområdet. Kjøremåte B innebærer at kjøretøyet kan bruke deler av motgående kjørefelt i den veg/gate kjøretøyet svinger inn i. Det er da ikke tilstrekkelig med en bredde på 6 meter i avkjørselen. Denne bør utvides til 8 meter. Trafikkavvikling gjennom avkjøringen vil nok også gå mer smidig med bedre plass. Bilde 3: Sporingskurver for lastebil i avkjørsel, henholdsvis med ankomst fra vest og ankomst fra øst. Adkomst for utrykningskjøretøy (brannbil) fram til bygning vurderes som ivaretatt via adkomstveg for myke trafikanter i forkant av boliger i henhold til veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK Parkering Parkering for boliger er tenkt i parkeringskjeller under boligene. Forretningsdelen er tiltenkt parkering delvis i en parkeringsetasje med 3 boligetasjer over (hus C), og delvis parkering på terreng. 6.3 Myke trafikanter Det planlegges fortau langs General Bangs veg fra rundkjøring forbi avkjørsel til området, videre langs dagligvareforretningen og fram til utkjøring for varelevering nord på tomta. Det er foreslått to gangfelt over General Bangs veg. Ett gangfelt er plassert i tilknytning til avkjørsel, og det andre er plassert nærmere rundkjøring med Gamle Oslovei. Med etablering av fortau langs General Bangs veg, og for adkomst til området med nye boliger og dagligvareforretning er det viktig at det etableres gode, hensiktsmessige krysningspunkt av General Bangs veg. Med 200 meter til nærmeste bussholdeplass og 300 meter til nærmeste trikkeholdeplass er Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

8 8 det god kollektivdekning i området. I tillegg er det kun 500 meter til Byåsvegen som har svært god kollektivdekning. Avkjørsel til området antas etablert i henhold til Trondheim kommunes normtegning TK-F-03. Fortau vil være gjennomgående, se bilde 4. Bilde 4: Gjennomgående fortau over avkjørsel. Plassering av gangfelt over General Bangs veg i tilknytning til avkjørsel og inngangsområde for dagligvareforretning vurderes som naturlig og hensiktsmessig. Det er også lagt opp til egne sykkelparkeringsplasser utenfor inngangsområdet for dagligvareforretningen. General Bangs veg har fartsgrense 40 km/t. I henholdt til Hb 270 skal fartsnivå være mindre enn 40 km/t dersom det skal anlegges gangfelt på veger med fartsgrense 40 km/t. Dersom dette ikke er tilfelle skal det gjøres sikkerhetstiltak i forbindelse med gangfelt. Som sikringstiltak på veger med fartsgrense 40 km/t anbefaler Hb 270 opphøyd gangfelt. I samsvar med gjeldende reguleringsplan anbefaler vi at begge gangfeltene i denne planen etableres som opphøyde gangfelt med bakgrunn i at det ligger til rette for et relativt høyt fartsnivå i General Bangs veg. Ett gangfelt i tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveg ved rundkjøring med gamle Oslovei vurderes som gunstig med bakgrunn i at dette vil bli et naturlig kryssingsområde i forbindelse med at det etableres fortau langs General Bangs veg, som vil avsluttes i dette området. I tillegg vil dette kunne bli en naturlig snarveg i forbindelse med fotgjengersmettet som er vist i illustrasjonsplanen. Se bilde 6, side 10. Figur E.18 fra Hb 017 viser krav til siktlinjer i forbindelse med gangfelt. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

9 9 Ved etablering av gangfelt i tilknytning til rundkjøring bør det være fri sikt i en lengde lik 1,2 ganger stoppsikt (L2) gitt i tabell E5 i Hb 017. Fartsnivået langs kjørekurven i rundkjøringen antas å være opp i mot 40 km/t. Fri sikt i tilknytning til gangfelt bør da være 54 meter, samt 4 meter til side for gangfeltet på begge sider. Krav til frisikt i forbindelse med gangfelt er tilfredsstilt, se bilde 5. Bilde 5: Frisikt ved gangfelt over General Bangs veg Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

10 10 Sørvest på tomta planlegges det en intern sti fra gang- og sykkelveg i sør til fortau i nord, langs General Bangs veg, hvor det ene av de to gangfeltene er planlagt plassert. Se bilde 6. Dette anses som en god løsning for å gi beboere og allmenheten et godt tilbud til en trygg snarveg som gir tilgang til friområder og idrettsanlegg i nærheten. Gang- og sykkelveg i sørøst planlegges etablert i kombinasjon med adkomst for myke trafikanter til hus D og E. Bilde 6: Fotgjengersmett 6.4 Interntrafikk Internt på området er det lagt opp til gode traseer for gang- og sykkelveger og interne stier. Valgte løsninger er lett lesbare og sikrer god tilgjengelighet til boliger, dagligvareforretning, skoler og barnehage, friområder og idrettsanlegg i nærheten. All parkering, inkludert gjesteparkering, for boligområdet er tenkt plassert i kjeller under boligene. Adkomstveger til boliger er primært tiltenkt for myke trafikanter, men kan også benyttes av utrykningskjøretøy, varelevering og lignende. Kjøreadkomst til alle husene for beboere ivaretas via parkeringskjeller. Gang- og sykkelveg fram til hovedinngang for hus D og E er primært for myke trafikanter, men utrykningskjøretøy, varelevering o.l. vil måtte benytte gang- og sykkelveg. Ved kjøring til hus D og E vil det være behov for å rygge langs gang- og sykkelveg. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

11 11 Ved Hus A og Hus D er det lagt opp til vendehammer som kan benyttes av personbiler. Dette vil redusere behovet for rygging langs gang- og sykkelveg og arealer som er tiltenkt for myke trafikanter. Gang- og sykkelveg kan benyttes som adkomstveg i utbygde områder for inntil ca. 10 boliger. Bruken av gang- og sykkelveg sør på planområdet vurderes som trafikksikkerhetsmessig tilstrekkelig da antallet kjøretøy vil være svært lavt. Bilde 7: Vendehammer ved Hus A og Hus D I tilknytning til felles adkomst for området er det lagt opp til merking av gangfelt for fotgjengere i forlengelsen av gang- og sykkelveger og fortau for å sikre gode/trygge passasjer for beboere/handlende. Merking av gangfelt internt på området vurderes som hensiktsmessig med hensyn på kanalisering av gangtrafikk. Dette vil synliggjøre skjæringspunkter mellom ulike trafikantgrupper, og lede gangtrafikken internt på parkeringsområdet. Oppmerking av gangfelt på områder med blandet trafikk er benyttet i andre prosjekter og viser seg å være en velfungerende løsning for å lede gangtrafikk. Framlagt plan legger opp til blandet trafikk internt på området. Med bakgrunn i valgte løsninger for fotgjengere og forventet trafikkmengde, lav fart og mye sideaktivitet der kjøretøy ferdes kan denne løsningen forsvares. Interne veger i grøntområdet, fortau og gang- og sykkelveg i sør vil ellers sørge for separering av myke trafikanter og kjørende. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

12 12 Bilde 8: Gangfelt for å lede gangtrafikk 6.5 Skoleveg Planområdet har i dag ingen sikker adkomst for myke trafikanter. Med etablering av fortau langs General Bangs veg, etablering av to opphøyde fotgjengerkryssinger over General Bangs veg og gang- og sykkelveger inne på planområdet legges det rette for sikre skoleveger for nye beboere. For beboere rundt planområdet vil det åpne seg flere muligheter for sikre skoleveger gjennom planområdet. 6.6 Varetransport Varetransport for dagligvareforretningen er tenkt enveiskjørt inne på området. Det antas 1-2 vareleveringer pr. døgn. Vareleveringer vil i hovedsak foregå på dagtid. Den valgte løsningen for varelevering vurderes som god. Det er en stor fordel at man legger opp til enveiskjørt varelevering, behovet for rygging og manøvrering av store kjøretøy inne på området reduseres betraktelig. Etter levering av varer vil lastebil kjører ut på General Bangs veg i egen utkjøring som skiltes innkjøring forbudt og sikres med bom. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

13 13 Bilde 9: Trase for varelevering Med hensyn på varelevering og utkjøring i General Bangs veg vil man måtte legge kjøremåte C til grunn for dimensjoneringen av utkjøringen. Se kapittel 6.1 for alternative kjøremåter. Med 1-2 vareleveringer pr. døgn vil kjøremåte C være tilfredsstillende for påkjøring til General Bangs veg. Se bilde 9 for sporingskurver for utkjøring til General Bangs veg. Bilde 2 i kapittel 6.1 viser at krav til sikt er tilfredsstilt for påkjøring til General Bangs veg i forbindelse med varelevering. Bilde 10: Sporingskurver for varelevering med lastebil, henholdsvis med utkjøring mot vest og øst. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

14 Renovasjon Avfallscontainere er tenkt plassert bak hus C. Plasseringen av avfallscontainere medfører at renovasjonsbiler må rygge foran utkjøring til parkeringsareal under hus C. Rygging vil foregå i et område hvor det forventes lite aktivitet. Ved henting av avfall til renovasjonsbil sperre for utkjøring fra parkeringsetasje under hus C noe som vurderes som en mindre ulempe og kan aksepteres. Rygging vil ikke berøre arealer som er tiltenkt mye trafikanter. Løsningen vurderes som akseptabel. Bilde 11: Plassering av avfallscontainere 7 Oppsummering Utgangspunktet for notatet er å vurdere trafikksituasjonen innen planområdet. For å minimere kjørearealet er det lagt opp til en løsning med kun en adkomst til planområdet. Dette medfører at avsatt areal vil romme blandet trafikk hvor myke trafikanter, kjørende beboere og handlende, varelevering og renovasjon vil ferdes. Adkomst til planområdet for myke trafikanter anses som ivaretatt på en trafikksikker og hensiktsmessig måte. Området som i dag mangler sikker adkomst for fotgjengere og syklister får i framtidig situasjon flere gode alternative adkomstveger. Utbygging med bakgrunn i framlagte plan vil også kunne sikre trygge skoleveger, både til Dalgård skole i sør og Ugla ungdomsskole i nord. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

15 15 Det er lagt opp til gode gangforbindelser til området, både langs General Bangs veg, og i tilknytning til Dalgård skole i sør. Foreslåtte plassering av renovasjonsanlegg minimerer behovet for rygging og manøvrering med renovasjonsbiler. Foreslåtte plassering vurderes som hensiktsmessig og akseptabel. Kjøreadkomst til planområdet vurderes som ivaretatt på en trafikksikker og hensiktsmessig måte med framlagte løsning. Kjøreareal for personbiler og tyngre kjøretøy er begrenset i størst mulig grad. Det er lagt opp til at gangtrafikk på området ledes med bruk av gangfelt som tydeliggjør krysningspunkter med kjøretøy. Ved bruk av interne gangveger i grøntområde, fortau og gang- og sykkelveger sørger for separering av myke trafikanter og kjørende. Trafikksikre, gode løsninger for myke trafikanter vurderes som ivaretatt i planen for området. Q:\Prosjekt\2014\ Norgesgruppen - Dalgård\2. Fag\Fag_veg\Dalgård docx

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER September 2007 Felles kommunal vegnorm Side 2 av 73 0 Forord Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer