CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1"

Transkript

1 CO2 reduksjon og forbrukeraksept Arkivnr

2 Innhold -systemet Befolkningens handlevaner Potensialet for CO2-reduskjon Brukernes aksept for systemet Oppsummering og vegen videre Arkivnr

3 -systemet (H&R-systemet) Sikker levering av varer hjem uten at noen må være tilstede for å ta i mot. Mottaksenhet med låsmekanisme H&R-skap IKT løsning for administrasjon, styring, varsling, dokumentasjon og betaling samt belastning av kostnader og generering av inntekter. Arkivnr

4 Innkjøp og bilbruk Arkivnr

5 Handlevaner Over halvparten av befolkningen handler 2-3 ganger i uken. I snitt handler befolkningen i overkant av 3 dager i uken Over 80 % av befolkningen bruker vanligvis under en halvtime når de handler. Snittet er 23 minutter for storbybefolkningen og 22 minutter i landet for øvrig Folk som bor i storbyområder reiser i snitt ca. 2 km til butikken de vanligvis bruker. I resten av landet er snittet på ca 4 km nordmenn (18 %) over 25 år handler på internett (selv eller andre i husstanden) månedlig eller oftere. Arkivnr

6 Innkjøpsreiser 28 % av alle de daglige reisene foretatt av den norske befolkningen er innkjøpsreiser Av disse er 59 % innkjøp av dagligvarer Fordeling av innkjøpsreiser på ulike formål Prosent. Kilde RVU2009 TØI-rapport1130/2011 Arkivnr

7 Bilbruk på innkjøpsreiser De fleste innkjøpsreiser gjøres med bil Mer enn halvparten av alle innkjøpsreiser gjøres med bil Transportmiddelbruk på innkjøpsreisene Prosent. Kilde RVU2009 TØI-rapport1130/2011 Arkivnr

8 Bilbruk innkjøp dagligvarer Flertallet i befolkningen over 25 år bruker bil når de handler. Færre bruker bil i storbybefolkningen Overrepresentert blant åringene, dem med årlig husstandsinntekt over kr og dem som bor i enebolig Bil 67% 80% 87% Går/sykler Kollektivtransport 1% 3% 0% 13% 19% 30% Total Storby Annet 0% 0% Norge for øvrig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

9 Avstand til butikken Under 1 km 32% 43% 26% Folk som bor i storbyområder reiser i snitt ca. 2 km til butikken de vanligvis bruker. 1-2 km 29% 30% 29% I resten av landet er snittet på ca 4 km 3-4 km 5-9 km 1-2 mil 2 mil eller mer Vet ikke/kan ikke svare 21% 18% 22% 10% 7% 12% 6% 1% 9% 1% 0% 2% 0% 1% 0% Total Storby Norge for øvrig 1,1 million av befolkningen over 25 år har mindre enn 1 km til den dagligvarebutikken de vanligvis handler i. Befolkningen i Oslo og Akershus reiser kortere enn befolkningen i de øvrige storbyområdene. 47 % av befolkningen i Oslo reiser mindre enn 1 km til den butikken de vanligvis bruker. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

10 Utslippsreduksjoner og effektivitet Arkivnr

11 Tre konsepter Dagens løsning Konsept 1 - Transport direkte fra distribusjonssentral Konsept 2 Transport fra butikk Arkivnr

12 Dagens løsning Varekjede hvor varene distribueres ut til butikker med lastebil fra grossist/leverandørens distribusjonssenter. Kundene reiser selv med bil til butikk, eller butikksenter. Returer går i prinsippet motsatt veg det er rimelig å forutsette at eventuelle returer bringes tilbake av kunden i forbindelse med nye kjøp i forretning, og at leverandøren også henter retur fra butikkene på sin retur. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Handlereise Retur reise Retur reise Arkivnr

13 Konsept 1 Vareleveransene går direkte fra grossistlager/distribusjonssenter til H&Rskapet ved mottakerens bolig Eventuelle returer går tilbake på samme rute Distribusjonssenter Transport til bolig Retur transport Arkivnr

14 Konsept 2 Varekjede hvor varene distribueres ut til butikker med lastebil fra grossist/leverandørens distribusjonssenter. Varene transporteres fra butikk og leveres H&R-skapet ved mottakerens bolig Eventuelle returer går tilbake på samme rute. Det forutsettes i denne løsningen at selve kjøpet skjer over nett, slik at den fysiske kjøreturen fra bolig til butikk med kundens personbil faller bort.. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Transport til bolig Retur transport Retur transport Arkivnr

15 Tre caseområder Landkommune Klæbu Sentrumsområde Trondheim sentrum Forstadsområde Trondheim Ytre Vest (Byåsen) Utgangspunktet for valg av case Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 2009 Reisevanedata fra Sør-Trøndelag fordi de har det beste datagrunnlaget med et utvalg på 6000 respondenter Valget gjort i samarbeid med Trondheim kommune (Katrine Strømmen, Byplankontoret) Arkivnr

16 Forutsetninger i analysen I Klæbu Ytre Vest Sentrum Avstand til dagligvarebutikk (km) Avstand til annen butikk Volum pr kjøp, dagligvare (kg) Volum pr kjøp, annet (kg) Avstand lager - butikk Antall aktive H&R-husstander SITMA 2011 Arkivnr

17 Forutsetninger i analysen II Felles forutsetninger Kapasitet varebil distribusjonskjøring 6100 Min. utkjøringer pr uke varebil 1 Kapasitet bil Min. utkjøringer pr uke distribusjonsbil 1 CO2-utslipp kg pr km personbil CO2-utslipp kg pr km varebil CO2-utslipp kg pr km langtransport SITMA 2011 Arkivnr

18 CO 2 utslipp -dagens løsning Årlig utslipp fra 3500 husstander på ca. 860 tonn CO 2 Av dette utgjør personbilens utslipp ca. 585 tonn Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Handlereise Retur reise Retur reise Arkivnr

19 CO 2 utslipp -konsept 1 Årlig utslipp på totalt 122 tonn CO 2 fra koordinert varetransport til totalt 3500 husstander i de tre caseområdene En reduksjon på i størrelsesorden 85 %. De beregnede tallene indikerer et øvre potensial Distribusjonssenter Transport til bolig Retur transport Arkivnr

20 CO 2 utslipp -konsept 2 Årlig utslipp på totalt 150 tonn CO 2 med koordinert varetransport til butikk (dagens løsning) og koordinert varetransport til 3500 husstander i de tre caseområdene En besparelse i størrelsesorden drøyt 80 % De beregnede tallene indikerer et øvre potensial. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Transport til bolig Retur transport Retur transport Arkivnr

21 Konklusjon CO 2 utslipp De beregnede tallene indikerer et øvre potensial, men selv med en god del avvik fra forutsetningene vil reduksjons-potensialet for CO 2 være betydelig. Beregningene illustrerer potensialet for reduksjon i CO 2 ved hjemdistribusjon generelt Gevinstene vil i mange tilfeller være lettere å oppnå ved å kunne levere varer uten at kunden må være tilstede for å ta i mot, enn for alternative hjemleveransesystemer Slipper at transportøren må returnere uten å få levert, og dermed får ekstra leveranseturer Lettere integrerer returleveranser i varebilenes tomkjøring etter leveransene av nye produkter Arkivnr

22 Potensielle kostnadsgevinster Transportkostnadene i caseområdet for private og profesjonelle aktører basert på det beregnede årsvolumet: Kostnader pr år Dagens løsning Konsept 1 Konsept 2 Kostnad lastebil Kostnad varebil Kostnad * - - personbil SUM *Km kostnad på kr 5,50 SITMA 2011 Det er imidlertid viktig for realisering at konsumenten er villig til å betale merkostnaden for den profesjonelle transportøren ut fra sine reduserte personbilkostnader. Forutsatt konsept 2 tatt i bruk av 25% av befolkningen vil besparelser på inntil 3 milliarder pr. år. Arkivnr

23 CO 2 besparelser Generalisering av resultater Markedsanalysen Ca. 25 % av befolkningen vil kunne være interessert i en tjeneste som tar imot bestilling av dagligvarer og leverer hjem uten å måtte være hjemme. Forutsetninger De interesserte benytter systemet ca. 50 % mindre enn forutsetningene i caseberegningene Avstander i gjennomsnitt til butikk og distribusjonslager er lik som i de beregnede casene Ca. 2 personer pr husstand CO 2 besparelser for landsdekkende løsning ca tonn CO 2 pr år. Dette er nok et øvre potensial, og mange faktorer vil kunne bidra til at faktisk realiserbar mengde kan bli noe redusert, men tallet gir allikevel en indikasjon på størrelsesorden av årlige CO 2 besparelser som kan følge av en bred innføring av et slikt distribusjonssystem. Arkivnr

24 Spørreundersøkelse Arkivnr

25 Interesse: Bestilling og hjemlevering av dagligvarer Det er relativt begrenset interesse for hjemlevering av dagligvarer i befolkningen Ca 33 % sier de er meget, ganske eller litt interessert Rundt 10 % oppgir at de er meget eller ganske interessert 100% Total Storby Norge for øvrig 80% 60% 55% 54% 55% 40% 20% 0% 2% 3% 1% 8% 6% 9% 23% 27% 20% 1% 0% 1% 13% 10% 14% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

26 Noen mer interessert enn andre Menn er mer interessert enn kvinner Blant menn er ca 12 % meget eller ganske interessert, mot 7 % blant kvinner Folk under 40 år er mer positive enn folk over 40 år 17 % blant førstnevnte gruppe er meget eller ganske interessert, mot 8 % blant folk i alder år og 6 % blant folk 60 år +. Handlevaner har betydning De som handler dagligvarer 2-3 ganger i uken, bruker bil til innkjøp, og handler 1-3 ganger i mnd eller oftere på internett er signifikant mer interessert enn andre. Ingen forskjeller mellom bosteder Det er ingen signifikante forskjeller mellom storbybefolkningen og befolkningen for øvrig. Det er heller ingen signifikante forskjeller mellom de fire storbyområdene Arkivnr

27 Ikke interessert (svar på åpent spørsmål) I hovedsak knyttet til: Kort veg til butikken Har tid nok til å gjøre sine innkjøp selv Kan bli for dyrt Har ikke behov for en slik tjeneste Det er lettere å handle selv De liker å gå til butikken og å være i butikken, gjerne av sosiale grunner Arkivnr

28 Interesse: Hjemlevering uten å måtte være hjemme Det er større interesse for en ideell løsning der en ikke behøver å være hjemme for å ta imot varer enn for å benytte seg av dagens leveringstjenester Ca 49 % at de var meget, ganske eller litt interessert Rundt 20 % oppgir at de er meget eller ganske interessert Total Storby Norge for øvrig 100% 80% 60% 40% 20% 6% 6% 6% 14% 17% 13% 29% 27% 30% 40% 42% 39% 11% 8% 12% 0% Meget interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke interessert i det hele tatt Vet ikke/ikke aktuelt Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

29 Igjen - noen mer interessert enn andre Det er særlig menn, personer mellom år og personer med årlig husholdningsinntekt over kr som er interessert Samtidig er det først og fremst kvinner som sier at det er meget viktig å få levert varene hjem uten å måtte være hjemme hvis de først skal bestille varer for hjemlevering (20,2 % blant kvinner og 9,4 % blant menn). Totalt sett så er det 40,4 % som svarer at dette er meget eller ganske viktig Blant åringer og personer med årlig husholdningsinntekt over kr er det henholdsvis 58,2 % og 49,8 % som svarer at dette er meget eller ganske viktig. Arkivnr

30 Ville bestilt hvis Påstand: Jeg ville bestilt dagligvarer på Internett hvis jeg kunne fått dem levert hjem på en enkel og sikker måte uten at jeg måtte være hjemme. 23 % var helt eller delvis enig i dette. Personer mellom år hadde flest som var enige (30,3 %). Befolkningen i storbyene hadde i tillegg signifikant flere enige (26,8 %) enn i landet for øvrig (20,0 %). Arkivnr

31 Ikke interessert (svar på åpent spørsmål) I hoved sak knyttet til I tillegg til : Redselen for at noen kan stjele varene At de bor i leilighet hvor de mener det er umulig å få til Ikke interessert i å legge til rette for noe slikt Vil ikke slippe inn noen i boligen uten å være hjemme Manglende tillitt til tjenesten Ønske om å se varene som bli levert Det vil stille (for) høye krav til utplukk av ferskvarer Redd at varene skal bli ødelagt av varme eller kulde og at det kan tiltrekke seg dyr Kort veg til butikken Har tid nok til å gjøre sine innkjøp selv Kan bli for dyrt Har ikke behov for en slik tjeneste Det er lettere å handle selv De liker å gå til butikken og å være i butikken, gjerne av sosiale grunner Arkivnr

32 Arketypen som er interessert Unge menn år Personer med høy inntekt Bruker bil på sine innkjøpsreiser Bruker tid på sine innkjøp Ser gevinsten av å slippe å gjøre sine handleturene med bil. Arkivnr

33 Villig til å betale Ca. 20 % av befolkningen er interessert i å betale for tjenesten Personer mellom år har størst betalingsvillighet for tjeneste (27,8 %) Andelen som er interessert i å betale er høyere blant de som i utgangspunktet er interessert i tjenesten (38 %) Jeg er villig til å betale for å få levert dagligvarer hjem på en enkel og sikker måte uten å måtte være hjemme - Prosent 20,3 Enig/delvis enig 15,1 Verken enig eller uenig 12,9 40,4 11,3 Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/kan ikke svare Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

34 Villig til å installere. Det er størst oppslutning om å få installert et skap eller boks i tilknytning til bolig (ca 20 %) Mest villige: Personer mellom 25 og 39 år (28,4 %) Personer med husholdningsinntekt over 800 (26,8 %) Enig eller delvis enig i følgende påstander - Prosent Jeg er villig til å få installert et skap/boks i tilknytning til min bolig for sikkert mottak av dagligvarer når ingen er hjemme 19,6 Jeg er villig til å få installert et kodelåssystem i tilknytning til bod eller garasje for sikkert mottak av dagligvarer når ingen er hjemme 15,1 Jeg er villig til å få installert et skap/en boks innvendig i boligen, der varene leveres via utvendig luke 7,1 Kilde Synovate 2011 (N=837 Arkivnr

35 Kvaliteter ved en hjemleveringstjeneste Pris og mulighet for å returnere feilvare er viktig for de fleste Meget viktig og ganske viktig Pris på levering 78,9 Mulighet til å returnere feilvare hjemmefra Mulighet til å bestille via internett At det går kort tid fra bestilling til levering Mulighet til å bestille fra den butikken jeg ønsker Mulighet til å få returemballasje/pant hentet hjemme hos meg Mulighet til å levere uten at jeg er hjemme Mulighet til å bestille via telefon 34,8 41,2 40,2 68,9 66, ,6 Mulighet til å bestille via app for smarttelefoner 21,8 Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

36 Kvaliteter ved en tjeneste som leverer varer uten at noen er hjemme De fleste som er interessert i en tjenesten er opptatt av tilgang til en egen nettside og elektronisk kvittering når varen betalt og varsling når varen er på vei. Meget viktig eller ganske viktig Blant de som er interessert i en slik tjeneste Hele utvalget Tilgang til egen nettside med oversikt over bestillinger, leveringer, betaling etc. 58,8 82,3 Kvittering per sms, e-post eller mobilapp når varene er levert 55,4 77 Varsling per sms, e-post eller mobilapp når varene er på vei 52,4 73,3 Mulighet til å fjernstyre åpning og låsing av skap/boks via internett/mobil/sms 22,6 32 Kilde Synovate 2011 (N=837)(N= 169) Arkivnr

37 Tilleggstjenester Flest er opptatt av mulighet for hentetjeneste for pant, retur og emballasje til kildesortering Men igjen, her er de mellom år signifikant mer opptatt av disse tjenestene enn andre grupper i befolkningen. Menn (18,9 %) og de som bor i storbyer (20,5 %) er for øvrig signifikant mer opptatt av muligheten for hentetjenester enn de som bor ellers i landet. Meget eller ganske viktig Muligheten for hentetjenester for pant, retur og emballasje til kildesortering 40,8 Muligheten for å kunne motta andre varer bestilt via internett i tillegg til 36,4 Muligheten for hentetjenester for pakker og klær til rens eller reparasjon og lignende. 15,4 Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

38 Reduksjon av bilbruk En av målsetningene med H&R-systemet er å bidra til mindre bilbruk 34,3 % tror selv at de vil kjøre mindre bil til innkjøp hvis de fikk varer levert hjem. Hvis vi oppskalerer dette til befolkningen tilsvarer dette mennesker over 25 år Jeg tror jeg vil bruke bil mindre til innkjøp hvis jeg fikk varer levert hjem 34,3 28, ,2 9,8 11,7 5 0 Helt/delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/kan ikke svare Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

39 Arkivnr

40 Reduksjon CO 2 -utslipp CO 2 -gevinster på inntil 85 % i caseområdet Kan gi CO 2 reduksjoner på inntil 200 tusen tonn pr år for hele befolkningen (ved ved 25% markedsandel) Arkivnr

41 Kostnadsbesparelser transport Hvis løsningen tas i bruk av ca 25 % av befolkningen kan de gi totale besparelser transport på inntil 3 milliarder pr år. Arkivnr

42 Markedspotensial Ca. 20% er meget eller ganske interessert i ideell løsning for levering hjem uten å måtte være hjemme. Ca. 29% er litt interessert. Arkivnr

43 Holdning til tjenesten Ca. 20 % sier de er villige til å betale for levering hjem uten å måtte være hjemme. Ca 20 % er villige til å installere skap eller boks i tilknytning til bolig Til sammen 22% er villig til andre løsniinger med lås og luke Arkivnr

44 Videre arbeide Analyseresultatet viser betydelig potensiale for miljø-, samfunns- og forretningsmessig gevinst. Forprosjektet tilsier at man går videre med -prosjektet. Arkivnr

Transnova Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo. Arkivnummer 20110288723 155 SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT HJEM & RETUR AS

Transnova Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo. Arkivnummer 20110288723 155 SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT HJEM & RETUR AS Transnova Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Arkivnummer 20110288723 155 SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT HJEM & RETUR AS INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 Mål og innhold... 3 Aktivitet og metoder...

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Livsstil og transportmiddelvalg

Livsstil og transportmiddelvalg Livsstil og transportmiddelvalg Guro Berge, Transportøkonomisk Institutt Abstrakt: Paperet presenter resultater fra en analyse av data fra en generell livsstilsmodell som viser at forskjellige livsstilssegmenter

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet TØI-rapport 1000/2008 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Susanne Nordbakke Oslo 2008, 72 sider Sammendrag: Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet I løpet av 20-30 år vil opp mot 25 prosent av

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål?

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Arvid Strand Transportøkonomisk institutt Kilder for all trafikkvekst som følge av befolkningsveksten

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter:

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Det er gjort mange meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring spesielt. Norsk Friluftsliv har utarbeidet en oversikt

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

ASKO er en del av NorgesGruppen

ASKO er en del av NorgesGruppen ASKO er en del av NorgesGruppen Norges største handelshus Kjernevirksomheten er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer Markedssegmentene er dagligvare, storhusholdninger og servicehandel

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 Denne presentasjon tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 1500 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag av befolkningens

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Kan ny mobilteknologi bidra til at flere reiser miljøvennlig i byen? Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Hva har skjedd med reiseopplevelsen? Film/TV Samtaler... Nyheter Reiseinformasjon

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Mobilitet og velferd. Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier?

Mobilitet og velferd. Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier? Sammendrag Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier? TØI rapport 1587/2017 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2017 55 sider Formålet med denne studien har vært å identifisere forskjeller i mobiltetsmønstre

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter Sammendrag: Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter TØI rapport 1190/2012 Forfatter(e): Randi Hjorthol Oslo 2012, 43 sider Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge

Detaljer

Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk

Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk Befolkningens mening om bevilgninger over statsbudsjettet til norsk landbruk Egil Petter Stræte Notat nr 7/08, ISSN 1503-2027 egil.p.strate@bygdeforskning.no Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bakgrunnen for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet BISEKSEMINAR Oslo 4. mai 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunnen for prosjektet Eldre en større del av

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS

TippNett. Et logistikksystem for samhandling med masser. Per Erik Svendsrud. Styreleder TippNett AS TippNett Et logistikksystem for samhandling med masser Per Erik Svendsrud Styreleder TippNett AS Masseadministrasjon dagens praksis Lite gjenvinning på plassen Kjøres bort for mellomlagring eller fyllplass

Detaljer

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data Sammendrag: TØI rapport 454/1999 Forfatter: Randi Hjorthol Oslo 1999, 27 sider Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

TINE Meieriet Øst BA. Vi betyr mye for nasjonens økonomi Norges viktigste verdiskaper 2

TINE Meieriet Øst BA. Vi betyr mye for nasjonens økonomi Norges viktigste verdiskaper 2 TINE Meieriet Øst BA Vi betyr mye for nasjonens økonomi Norges viktigste verdiskaper 2 TINE Meieriet Øst, Oslo - Kalbakken Vi er en virksomhet med stor omsetning og mange ansatte Norges viktigste verdiskaper

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014

Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Toril Presttun Gods i by Tekna 8. april 2014 Hva karakteriserer vareforsyningen i bykjernen? Matvarer Stykkgods / Pakker /Paller Ekspressgods Godstransporten er der andre aktiviteter er TØI 1006/2009 De

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Presentasjon BVL. Røros 10 februar 2012

Presentasjon BVL. Røros 10 februar 2012 Presentasjon BVL Røros 10 februar 2012 Sven Bugge Daglig leder LUKS Jürg Berger Spesialrådgiver LUKS Prosjektet er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond Transportbransjen i Norge har samlet seg bak én felles

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Randi Hjorthol rh@toi.no Transportøkonomisk institutt Fagkonferanse om Transport i by 19. september Historisk skepsis til storbyliv i Norge Uegnet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Sammendrag: TØI rapport 436/1999 Forfatter: Randi Johanne Hjorthol Oslo 1999, 88 sider Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Tre nasjonale reisevaneundersøkelser

Detaljer

Potet til ferskkonsum

Potet til ferskkonsum Gartnerhallens satsing på økologisk dyrket potet Potet til ferskkonsum Bioforsk-konferansen 2011 Ole Anders Viken Overhalla Klonavssenter AS Gartnerhallen har i sin strategiske plan bestemt at det skal

Detaljer

1 av 3 handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat», mens 2 av 3 handler alt i samme butikk.

1 av 3 handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat», mens 2 av 3 handler alt i samme butikk. INNLEDNING Forbrukerrådet har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å utrede muligheten for en informasjonsløsning i dagligvaremarkedet for forbrukerne. Utredningen er et

Detaljer

Evaluering av samkjøring

Evaluering av samkjøring Bergen, 27. og 28. mai 2014 Evaluering av samkjøring Foreløpige resultater Lone-Eirin Lervåg og Solveig Meland, SINTEF Teknologi for et bedre samfunn 1 Evalueringens hovedspørsmål: Har samkjøring potensiale

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Utvikling i ulykker i forhold til kjøretøybestand 4,0 3,5 3,0 Relativ andel skadde og drepte i forhold til kjøretøybestand* Relativ andel drepte i forhold til

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen?

Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Bybanen i Bergen en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen? Kollektivforums årskonferanse 2016 Samspill og effektivitet i transportsystemet 1.-2. februar 2016, Oslo Kongressenter, Youngs

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Hvordan legge til rette for næringstransport i by? Tekna, 08 04 14, Erling Sæther

Hvordan legge til rette for næringstransport i by? Tekna, 08 04 14, Erling Sæther Hvordan legge til rette for næringstransport i by? Tekna, 08 04 14, Erling Sæther Godsvolumet vil fordobles innen 2040 Hvordan tilrettelegge? Mindre transportarbeid Alternative drivstoff Smartere distribusjons-

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

Ambisjon-mål-resultater

Ambisjon-mål-resultater ASKO Vest AS Netto omsetning engros 2015 ca. 6,3 milliarder kroner 2015 Antall ansatte 340, med leietakere ca. 500 Eier er NorgesGruppen ASA Anlegget er på 45300 m2 Vi har ca. 1700 kunder hvorav ca. 300

Detaljer