CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CO2 reduksjon og forbrukeraksept. HJEM & RETUR Arkivnr 20110288723-155 1"

Transkript

1 CO2 reduksjon og forbrukeraksept Arkivnr

2 Innhold -systemet Befolkningens handlevaner Potensialet for CO2-reduskjon Brukernes aksept for systemet Oppsummering og vegen videre Arkivnr

3 -systemet (H&R-systemet) Sikker levering av varer hjem uten at noen må være tilstede for å ta i mot. Mottaksenhet med låsmekanisme H&R-skap IKT løsning for administrasjon, styring, varsling, dokumentasjon og betaling samt belastning av kostnader og generering av inntekter. Arkivnr

4 Innkjøp og bilbruk Arkivnr

5 Handlevaner Over halvparten av befolkningen handler 2-3 ganger i uken. I snitt handler befolkningen i overkant av 3 dager i uken Over 80 % av befolkningen bruker vanligvis under en halvtime når de handler. Snittet er 23 minutter for storbybefolkningen og 22 minutter i landet for øvrig Folk som bor i storbyområder reiser i snitt ca. 2 km til butikken de vanligvis bruker. I resten av landet er snittet på ca 4 km nordmenn (18 %) over 25 år handler på internett (selv eller andre i husstanden) månedlig eller oftere. Arkivnr

6 Innkjøpsreiser 28 % av alle de daglige reisene foretatt av den norske befolkningen er innkjøpsreiser Av disse er 59 % innkjøp av dagligvarer Fordeling av innkjøpsreiser på ulike formål Prosent. Kilde RVU2009 TØI-rapport1130/2011 Arkivnr

7 Bilbruk på innkjøpsreiser De fleste innkjøpsreiser gjøres med bil Mer enn halvparten av alle innkjøpsreiser gjøres med bil Transportmiddelbruk på innkjøpsreisene Prosent. Kilde RVU2009 TØI-rapport1130/2011 Arkivnr

8 Bilbruk innkjøp dagligvarer Flertallet i befolkningen over 25 år bruker bil når de handler. Færre bruker bil i storbybefolkningen Overrepresentert blant åringene, dem med årlig husstandsinntekt over kr og dem som bor i enebolig Bil 67% 80% 87% Går/sykler Kollektivtransport 1% 3% 0% 13% 19% 30% Total Storby Annet 0% 0% Norge for øvrig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

9 Avstand til butikken Under 1 km 32% 43% 26% Folk som bor i storbyområder reiser i snitt ca. 2 km til butikken de vanligvis bruker. 1-2 km 29% 30% 29% I resten av landet er snittet på ca 4 km 3-4 km 5-9 km 1-2 mil 2 mil eller mer Vet ikke/kan ikke svare 21% 18% 22% 10% 7% 12% 6% 1% 9% 1% 0% 2% 0% 1% 0% Total Storby Norge for øvrig 1,1 million av befolkningen over 25 år har mindre enn 1 km til den dagligvarebutikken de vanligvis handler i. Befolkningen i Oslo og Akershus reiser kortere enn befolkningen i de øvrige storbyområdene. 47 % av befolkningen i Oslo reiser mindre enn 1 km til den butikken de vanligvis bruker. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

10 Utslippsreduksjoner og effektivitet Arkivnr

11 Tre konsepter Dagens løsning Konsept 1 - Transport direkte fra distribusjonssentral Konsept 2 Transport fra butikk Arkivnr

12 Dagens løsning Varekjede hvor varene distribueres ut til butikker med lastebil fra grossist/leverandørens distribusjonssenter. Kundene reiser selv med bil til butikk, eller butikksenter. Returer går i prinsippet motsatt veg det er rimelig å forutsette at eventuelle returer bringes tilbake av kunden i forbindelse med nye kjøp i forretning, og at leverandøren også henter retur fra butikkene på sin retur. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Handlereise Retur reise Retur reise Arkivnr

13 Konsept 1 Vareleveransene går direkte fra grossistlager/distribusjonssenter til H&Rskapet ved mottakerens bolig Eventuelle returer går tilbake på samme rute Distribusjonssenter Transport til bolig Retur transport Arkivnr

14 Konsept 2 Varekjede hvor varene distribueres ut til butikker med lastebil fra grossist/leverandørens distribusjonssenter. Varene transporteres fra butikk og leveres H&R-skapet ved mottakerens bolig Eventuelle returer går tilbake på samme rute. Det forutsettes i denne løsningen at selve kjøpet skjer over nett, slik at den fysiske kjøreturen fra bolig til butikk med kundens personbil faller bort.. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Transport til bolig Retur transport Retur transport Arkivnr

15 Tre caseområder Landkommune Klæbu Sentrumsområde Trondheim sentrum Forstadsområde Trondheim Ytre Vest (Byåsen) Utgangspunktet for valg av case Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 2009 Reisevanedata fra Sør-Trøndelag fordi de har det beste datagrunnlaget med et utvalg på 6000 respondenter Valget gjort i samarbeid med Trondheim kommune (Katrine Strømmen, Byplankontoret) Arkivnr

16 Forutsetninger i analysen I Klæbu Ytre Vest Sentrum Avstand til dagligvarebutikk (km) Avstand til annen butikk Volum pr kjøp, dagligvare (kg) Volum pr kjøp, annet (kg) Avstand lager - butikk Antall aktive H&R-husstander SITMA 2011 Arkivnr

17 Forutsetninger i analysen II Felles forutsetninger Kapasitet varebil distribusjonskjøring 6100 Min. utkjøringer pr uke varebil 1 Kapasitet bil Min. utkjøringer pr uke distribusjonsbil 1 CO2-utslipp kg pr km personbil CO2-utslipp kg pr km varebil CO2-utslipp kg pr km langtransport SITMA 2011 Arkivnr

18 CO 2 utslipp -dagens løsning Årlig utslipp fra 3500 husstander på ca. 860 tonn CO 2 Av dette utgjør personbilens utslipp ca. 585 tonn Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Handlereise Retur reise Retur reise Arkivnr

19 CO 2 utslipp -konsept 1 Årlig utslipp på totalt 122 tonn CO 2 fra koordinert varetransport til totalt 3500 husstander i de tre caseområdene En reduksjon på i størrelsesorden 85 %. De beregnede tallene indikerer et øvre potensial Distribusjonssenter Transport til bolig Retur transport Arkivnr

20 CO 2 utslipp -konsept 2 Årlig utslipp på totalt 150 tonn CO 2 med koordinert varetransport til butikk (dagens løsning) og koordinert varetransport til 3500 husstander i de tre caseområdene En besparelse i størrelsesorden drøyt 80 % De beregnede tallene indikerer et øvre potensial. Distribusjonssenter Transport til butikk Butikk Transport til bolig Retur transport Retur transport Arkivnr

21 Konklusjon CO 2 utslipp De beregnede tallene indikerer et øvre potensial, men selv med en god del avvik fra forutsetningene vil reduksjons-potensialet for CO 2 være betydelig. Beregningene illustrerer potensialet for reduksjon i CO 2 ved hjemdistribusjon generelt Gevinstene vil i mange tilfeller være lettere å oppnå ved å kunne levere varer uten at kunden må være tilstede for å ta i mot, enn for alternative hjemleveransesystemer Slipper at transportøren må returnere uten å få levert, og dermed får ekstra leveranseturer Lettere integrerer returleveranser i varebilenes tomkjøring etter leveransene av nye produkter Arkivnr

22 Potensielle kostnadsgevinster Transportkostnadene i caseområdet for private og profesjonelle aktører basert på det beregnede årsvolumet: Kostnader pr år Dagens løsning Konsept 1 Konsept 2 Kostnad lastebil Kostnad varebil Kostnad * - - personbil SUM *Km kostnad på kr 5,50 SITMA 2011 Det er imidlertid viktig for realisering at konsumenten er villig til å betale merkostnaden for den profesjonelle transportøren ut fra sine reduserte personbilkostnader. Forutsatt konsept 2 tatt i bruk av 25% av befolkningen vil besparelser på inntil 3 milliarder pr. år. Arkivnr

23 CO 2 besparelser Generalisering av resultater Markedsanalysen Ca. 25 % av befolkningen vil kunne være interessert i en tjeneste som tar imot bestilling av dagligvarer og leverer hjem uten å måtte være hjemme. Forutsetninger De interesserte benytter systemet ca. 50 % mindre enn forutsetningene i caseberegningene Avstander i gjennomsnitt til butikk og distribusjonslager er lik som i de beregnede casene Ca. 2 personer pr husstand CO 2 besparelser for landsdekkende løsning ca tonn CO 2 pr år. Dette er nok et øvre potensial, og mange faktorer vil kunne bidra til at faktisk realiserbar mengde kan bli noe redusert, men tallet gir allikevel en indikasjon på størrelsesorden av årlige CO 2 besparelser som kan følge av en bred innføring av et slikt distribusjonssystem. Arkivnr

24 Spørreundersøkelse Arkivnr

25 Interesse: Bestilling og hjemlevering av dagligvarer Det er relativt begrenset interesse for hjemlevering av dagligvarer i befolkningen Ca 33 % sier de er meget, ganske eller litt interessert Rundt 10 % oppgir at de er meget eller ganske interessert 100% Total Storby Norge for øvrig 80% 60% 55% 54% 55% 40% 20% 0% 2% 3% 1% 8% 6% 9% 23% 27% 20% 1% 0% 1% 13% 10% 14% Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

26 Noen mer interessert enn andre Menn er mer interessert enn kvinner Blant menn er ca 12 % meget eller ganske interessert, mot 7 % blant kvinner Folk under 40 år er mer positive enn folk over 40 år 17 % blant førstnevnte gruppe er meget eller ganske interessert, mot 8 % blant folk i alder år og 6 % blant folk 60 år +. Handlevaner har betydning De som handler dagligvarer 2-3 ganger i uken, bruker bil til innkjøp, og handler 1-3 ganger i mnd eller oftere på internett er signifikant mer interessert enn andre. Ingen forskjeller mellom bosteder Det er ingen signifikante forskjeller mellom storbybefolkningen og befolkningen for øvrig. Det er heller ingen signifikante forskjeller mellom de fire storbyområdene Arkivnr

27 Ikke interessert (svar på åpent spørsmål) I hovedsak knyttet til: Kort veg til butikken Har tid nok til å gjøre sine innkjøp selv Kan bli for dyrt Har ikke behov for en slik tjeneste Det er lettere å handle selv De liker å gå til butikken og å være i butikken, gjerne av sosiale grunner Arkivnr

28 Interesse: Hjemlevering uten å måtte være hjemme Det er større interesse for en ideell løsning der en ikke behøver å være hjemme for å ta imot varer enn for å benytte seg av dagens leveringstjenester Ca 49 % at de var meget, ganske eller litt interessert Rundt 20 % oppgir at de er meget eller ganske interessert Total Storby Norge for øvrig 100% 80% 60% 40% 20% 6% 6% 6% 14% 17% 13% 29% 27% 30% 40% 42% 39% 11% 8% 12% 0% Meget interessert Ganske interessert Litt interessert Ikke interessert i det hele tatt Vet ikke/ikke aktuelt Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

29 Igjen - noen mer interessert enn andre Det er særlig menn, personer mellom år og personer med årlig husholdningsinntekt over kr som er interessert Samtidig er det først og fremst kvinner som sier at det er meget viktig å få levert varene hjem uten å måtte være hjemme hvis de først skal bestille varer for hjemlevering (20,2 % blant kvinner og 9,4 % blant menn). Totalt sett så er det 40,4 % som svarer at dette er meget eller ganske viktig Blant åringer og personer med årlig husholdningsinntekt over kr er det henholdsvis 58,2 % og 49,8 % som svarer at dette er meget eller ganske viktig. Arkivnr

30 Ville bestilt hvis Påstand: Jeg ville bestilt dagligvarer på Internett hvis jeg kunne fått dem levert hjem på en enkel og sikker måte uten at jeg måtte være hjemme. 23 % var helt eller delvis enig i dette. Personer mellom år hadde flest som var enige (30,3 %). Befolkningen i storbyene hadde i tillegg signifikant flere enige (26,8 %) enn i landet for øvrig (20,0 %). Arkivnr

31 Ikke interessert (svar på åpent spørsmål) I hoved sak knyttet til I tillegg til : Redselen for at noen kan stjele varene At de bor i leilighet hvor de mener det er umulig å få til Ikke interessert i å legge til rette for noe slikt Vil ikke slippe inn noen i boligen uten å være hjemme Manglende tillitt til tjenesten Ønske om å se varene som bli levert Det vil stille (for) høye krav til utplukk av ferskvarer Redd at varene skal bli ødelagt av varme eller kulde og at det kan tiltrekke seg dyr Kort veg til butikken Har tid nok til å gjøre sine innkjøp selv Kan bli for dyrt Har ikke behov for en slik tjeneste Det er lettere å handle selv De liker å gå til butikken og å være i butikken, gjerne av sosiale grunner Arkivnr

32 Arketypen som er interessert Unge menn år Personer med høy inntekt Bruker bil på sine innkjøpsreiser Bruker tid på sine innkjøp Ser gevinsten av å slippe å gjøre sine handleturene med bil. Arkivnr

33 Villig til å betale Ca. 20 % av befolkningen er interessert i å betale for tjenesten Personer mellom år har størst betalingsvillighet for tjeneste (27,8 %) Andelen som er interessert i å betale er høyere blant de som i utgangspunktet er interessert i tjenesten (38 %) Jeg er villig til å betale for å få levert dagligvarer hjem på en enkel og sikker måte uten å måtte være hjemme - Prosent 20,3 Enig/delvis enig 15,1 Verken enig eller uenig 12,9 40,4 11,3 Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/kan ikke svare Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

34 Villig til å installere. Det er størst oppslutning om å få installert et skap eller boks i tilknytning til bolig (ca 20 %) Mest villige: Personer mellom 25 og 39 år (28,4 %) Personer med husholdningsinntekt over 800 (26,8 %) Enig eller delvis enig i følgende påstander - Prosent Jeg er villig til å få installert et skap/boks i tilknytning til min bolig for sikkert mottak av dagligvarer når ingen er hjemme 19,6 Jeg er villig til å få installert et kodelåssystem i tilknytning til bod eller garasje for sikkert mottak av dagligvarer når ingen er hjemme 15,1 Jeg er villig til å få installert et skap/en boks innvendig i boligen, der varene leveres via utvendig luke 7,1 Kilde Synovate 2011 (N=837 Arkivnr

35 Kvaliteter ved en hjemleveringstjeneste Pris og mulighet for å returnere feilvare er viktig for de fleste Meget viktig og ganske viktig Pris på levering 78,9 Mulighet til å returnere feilvare hjemmefra Mulighet til å bestille via internett At det går kort tid fra bestilling til levering Mulighet til å bestille fra den butikken jeg ønsker Mulighet til å få returemballasje/pant hentet hjemme hos meg Mulighet til å levere uten at jeg er hjemme Mulighet til å bestille via telefon 34,8 41,2 40,2 68,9 66, ,6 Mulighet til å bestille via app for smarttelefoner 21,8 Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

36 Kvaliteter ved en tjeneste som leverer varer uten at noen er hjemme De fleste som er interessert i en tjenesten er opptatt av tilgang til en egen nettside og elektronisk kvittering når varen betalt og varsling når varen er på vei. Meget viktig eller ganske viktig Blant de som er interessert i en slik tjeneste Hele utvalget Tilgang til egen nettside med oversikt over bestillinger, leveringer, betaling etc. 58,8 82,3 Kvittering per sms, e-post eller mobilapp når varene er levert 55,4 77 Varsling per sms, e-post eller mobilapp når varene er på vei 52,4 73,3 Mulighet til å fjernstyre åpning og låsing av skap/boks via internett/mobil/sms 22,6 32 Kilde Synovate 2011 (N=837)(N= 169) Arkivnr

37 Tilleggstjenester Flest er opptatt av mulighet for hentetjeneste for pant, retur og emballasje til kildesortering Men igjen, her er de mellom år signifikant mer opptatt av disse tjenestene enn andre grupper i befolkningen. Menn (18,9 %) og de som bor i storbyer (20,5 %) er for øvrig signifikant mer opptatt av muligheten for hentetjenester enn de som bor ellers i landet. Meget eller ganske viktig Muligheten for hentetjenester for pant, retur og emballasje til kildesortering 40,8 Muligheten for å kunne motta andre varer bestilt via internett i tillegg til 36,4 Muligheten for hentetjenester for pakker og klær til rens eller reparasjon og lignende. 15,4 Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

38 Reduksjon av bilbruk En av målsetningene med H&R-systemet er å bidra til mindre bilbruk 34,3 % tror selv at de vil kjøre mindre bil til innkjøp hvis de fikk varer levert hjem. Hvis vi oppskalerer dette til befolkningen tilsvarer dette mennesker over 25 år Jeg tror jeg vil bruke bil mindre til innkjøp hvis jeg fikk varer levert hjem 34,3 28, ,2 9,8 11,7 5 0 Helt/delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/kan ikke svare Kilde Synovate 2011 (N=837) Arkivnr

39 Arkivnr

40 Reduksjon CO 2 -utslipp CO 2 -gevinster på inntil 85 % i caseområdet Kan gi CO 2 reduksjoner på inntil 200 tusen tonn pr år for hele befolkningen (ved ved 25% markedsandel) Arkivnr

41 Kostnadsbesparelser transport Hvis løsningen tas i bruk av ca 25 % av befolkningen kan de gi totale besparelser transport på inntil 3 milliarder pr år. Arkivnr

42 Markedspotensial Ca. 20% er meget eller ganske interessert i ideell løsning for levering hjem uten å måtte være hjemme. Ca. 29% er litt interessert. Arkivnr

43 Holdning til tjenesten Ca. 20 % sier de er villige til å betale for levering hjem uten å måtte være hjemme. Ca 20 % er villige til å installere skap eller boks i tilknytning til bolig Til sammen 22% er villig til andre løsniinger med lås og luke Arkivnr

44 Videre arbeide Analyseresultatet viser betydelig potensiale for miljø-, samfunns- og forretningsmessig gevinst. Forprosjektet tilsier at man går videre med -prosjektet. Arkivnr

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data Sammendrag: TØI rapport 454/1999 Forfatter: Randi Hjorthol Oslo 1999, 27 sider Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi en analyse av norske data

Detaljer

IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim

IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim Forfattere: Katrine N Kjørstad og Unni B Lodden Oslo 2003, 130 sider Sammendrag: IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim Kollektivtrafikantene ønsker sanntids ruteinformasjon

Detaljer

Et kollektivt løft for Sola

Et kollektivt løft for Sola TØI rapport 1223/2012 Liva Vågane Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Sola Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1223/2012

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA

Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr. 12-200 Ingrid Kjørstad og Randi Lavik Handel av reiserelaterte tjenester blant profesjonelle aktører i Norge og USA Oppdragsrapport nr 12 2001 Handel av reiserelaterte tjenester blant

Detaljer

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand

Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand NOTAT 2007:104 Tittel: Forfatter: Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand Aud Tennøy NIBR-notat: 2007:104 ISSN: 0809-6929 ISBN: 82-7071-670-7

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc

Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc TØI-rapport 871/2007 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Åse Nossum Oslo 2007, 116 sider Sammendrag: Fysisk og virtuell mobilitet forholdet mellom daglige reiser og bruk av hjemme-pc Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015

Rapport. Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder. Dokumentasjonsrapport. Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 54/2015 Rapport 54/2015 Tanja Loftsgarden Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Markedsundersøkelse om sykkel i fire byområder Dokumentasjonsrapport Forord Denne rapporten er skrevet innenfor prosjektet «Målrettede

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Et kollektivt løft for Flesland

Et kollektivt løft for Flesland TØI rapport 1221/2012 Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane Et kollektivt løft for Flesland Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Mobilitet og velferd

Mobilitet og velferd Arbeidsdokument av 29 August 1999 O-2419 Velmob Cand sociol Guro Berge SM/1053/1999 Mobilitet og velferd Analyse av ulike mobilitetssegmenter i befolkningen Paper presentert på Trafikkdagene i Aalborg

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer