NAF Norges Automobil-Forbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no"

Transkript

1 NAF Norges Automobil-Forbund Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger: I følge den norske verdsettingsstudien verdsetter bilister tid gjennomsnittlig høyere enn kollektivtrafikanter. Dette betyr at bilister gjennomsnittlig har høyere betalingsvillighet for å komme fortere frem enn kollektivreisende. NAFs forslag til innfartsparkeringssystem handler om å gjøre det kollektive så effektivt som mulig slik at alternativet velges fordi det blir et raskere alternativ enn bilen. Bilister som innfartsparkerer, i NAFs foreslåtte innfartsparkeringssystem, vil således få en nytteverdi som overgår den de ellers ville fått ved å fortsette og benytte bilen. Dette til tross for at systemet også øker fremkommeligheten for bilen. Ved å benytte normal kollektiv verdsettelse vil man således underestimere den reelle n ved systemet for disse trafikantene. Gjennom å sette tidsgevinsten for disse trafikantene lik gevinsten for de som velger å kjøre, vil vi i dette tilfellet få et bedre estimat. Estimatet vil likevel ikke fange opp hele tidsgevinsten, og dermed mernytten, ved å velge den mer effektive innfartsparkeringsløsningen. Estimatet må derfor anses å være konservativ på dette punkt. Tid: E18 Asker-Bispelokket NAF har lagt til grunn en representativ trafikktelling fra SVV på E18 ved Lysaker Vest. I de fire rushtids timene mellom kl. 7 og 9.30 om morgenen og kl og 17 om ettermiddagen passerte kjøretøy tellepunktet. Av disse gikk i rushretning. Av disse var kjøretøy over 5,5m. NAF har benyttet følgende tellinger: For morgenrushet korte kjøretøy og 761 lange kjøretøy og for ettermiddagsrushet korte kjøretøy og lange kjøretøy. NAF har videre benyttet et vektet gjennomsnitt av reisehensiktene fritid, til og fra jobb og tjenestereiser fordelt på korte (under 10 mil) og lange reiser (over 10 mil) med tilhørende personbelegg for ulike typer av reisehensikter beregnet på bakgrunn av tabellene i SVV Håndbok 140 (2006). Videre har NAF justert disse for tidsverdiene fra den norske verdsettelsesstudien for etatene (TØI rapport og diskontert tallene til 2011-kr. Køtidskostnader Den gjennomsnittlig tidsvektfaktor for kø har NAF estimert til å være 3,35 på bakgrunn av vektene oppgitt i TØI rapport 1053/2010 for kø på servicenivå E og F 1 Kødef: Servicenivå A-E representerer stabil avvikling, servicenivå F ustabil avvikling. (SVV Håndbok 159) Postadresse: Gateadresse: Telefon: Telefaks: Bankkonto: Bankadresse: Swiftadresse: Foretaksnr.: Pb Etterstad Østensjøveien 14 DNBANOKK NO MVA NO-0609 Oslo Oslo Drift: IBAN: NO Medlem: IBAN: NO Den norske Bank ASA Pb Sentrum NO-0107 Oslo Vedlegg 2 NAF

2 Morgen I følge PROSAM «fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus » 1, rapport 190 vedlegg 1, var det en gjennomsnittlig forsinkelse på 1,36 min pr km i 22,54 km i morgenrushet. Hvilket gir 30,65 min gjennomsnittlig forsinkelse. NAF forventer 15 min køtids i morgenrushet. Korte kjøretøy: 10239*230*3,35/4= kr Lange kjøretøy: 761*586*3,35/4= kr Ettermiddag I ettermiddagsrushet (Prosam 2010-registrering) var gjennomsnittlig rush 0,68 min pr km på 22,19 km. Dvs. gjennomsnittlig forsinkelse på 15,08 min ut av byen. NAF forventer 15 min på vei ut av byen. Lette kjøretøy: 9879*230*3,35/4= kr Tunge kjøretøy: 1107*586*3,35/4= kr Tilkomne trafikanters mernytte (følger av økt fremkommelighet) NAF tar hensyn til mernytten ved at også andre trafikantgrupper får mer effektive reisealternativer. Årsaken er at når fremkommeligheten bedres på E18 så vil noen trafikanter foretrekke dette reisealternativet. Disse trafikantene vil således også få en velferdsøkning da deres reisealternativ blir mer effektivt. Vi legger til grunn at disse trafikantene jevnt kommer til etter hvert som fremkommeligheten bedres i beregningen. Spredningen gjør at deres gjennomsnittlige velferdsøkning i regnestykket blir halvparten av de øvrige trafikantenes. NAFs forslag til utbygging tar hensyn til denne effekten også i sitt forslag til utbyggingsbehov for å reflektere nytten ved en faktisk kjøretøysreduksjon på 10-20% i beregningen. Urbanet analyses notat 8/2008 «Potensial for bruk av innfartsparkering i Osloregionen» indikerer at NAFs forslag til innfartsparkeringssystem har et markedspotensial på ca 42% av privatbilistene imens det er tilstrekkelig at antall kjøretøy reduseres med ca 10-20% for å få flyt på veiene. NAF har her sjablongmessig benyttet at annethvert kjøretøy som innfartsparkerer medfører ett nytt kjøretøy inn på veien i gjennomsnitt som en avdempende effekt på reduksjonen. Hvis færre enn estimert kommer til reduseres nytteverdien i forhold til beregnet, men da også estimert behov for antall innfartsparkeringsplasser og dermed samtidig utbyggingskostnadene i et helhetlig samfunnsøkonomisk regnestykke *0,15/2/2*3,35*230= kr. Køtids Korte biler <5,5 m Lange biler>5,5 m Morgen 07-9: kr kr Ettermiddag 14: kr kr Bilister som kommer kr til som følge av økt fremkommelighet kr kr kr Noen svakheter: Kun kø i klasse E og F er innberegnet i tallene. Kø som medfører lengre reisetid utover 2 timer i rushen f.eks. i klasse C og D ovenfor regnes ikke inn. Men det er grunn til å tro 1 Registreringen i morgenrushet 2010 viser betydelig høyere gjennomsnittlig køtid 1 time og 16 min., men baserer seg på kun to registreringer der én var med ekstremkø registreringen er således mer representativ med syv registreringer, men har tilsynelatende ikke fått med seg noen tilfeller med ekstremkø hvilket skjer relativt ofte i forbindelser med ulykker, bilstans, togstans o.l. Estimatet er således i overkant konservativt. Politirapporterte ulykker justert for sykehusrapporterte ulykker viser 2726 ulykker på 10 år på strekningen, eller 273 ulykker pr år

3 at innfartsparkeringsløsningen vil ha effekt på kødannelser og reiser også utenfor rushtid. Reduserte køeffekter ellers på veinettet som følge av færre biler på hovedårene er ikke innberegnet. Det er grunn til å anta at disse blir betydelig hvis det flyter bedre på hovedveinettet. Redusert variasjon i ankomsttid: I følge PROSAM-rapport 190 varierte reisetiden mellom 35:35 og 59:23 min i morgenrushet med en gjennomsnittlig reisetid på 48:57 min. Dette gir en variasjonsbredde i testperioden (7 kjøringer) på hhv. -13,22 og 10,66 min i morgenrushet. I ettermiddagsrushet varierte tidene i 2009 mellom 23:26 og 45:14 min med en gjennomsnittlig reisetid på 32:25 min. Dvs. variasjonsbredden var -8,59 og +12,49 min. NAF benytter i denne beregningen sjablongmessig 3 min reduksjon i standardavviket i forventet ankomsttid som følge av 15 min reduksjon i køtid. Dette gir følgende kostnadsbilde. Reisetidskostnadene vektes til 0,42 for korte reiser og 0,25 for lange reiser (TØI rapport. Med dette som bakgrunn får vi Morgen Lette kjøretøy: 10239*93/20= kr Tunge kjøretøy: 761*234/20= 8904 kr Ettermiddag Lette kjøretøy: 9879*93/20= kr Tunge kjøretøy: 1107*234/20= kr Besparelse. redusert Korte biler <5,5 m Lange biler>5,5 m variasjon i ankomsttid Morgen 07-9: kr kr Ettermiddag 14: kr kr kr kr kr Ulykker: ÅDT ved Høvik var Av dette er relevant rushtidstrafikk For at vi skal få trafikken til å flyte trengs det at mellom 10-20% av rushtidstrafikken innfartsparkerer. Vi trenger således ca. 15%*1,5 av gjennomsnittlig morgen- og kveldsrushtrafikk. at ekstra bilister vil benytte vei og innfartsparkeringsløsningene når begge alternativer blir mer effektive. Vi får da behov for minimum (17.840*0,15*1,5)/2= 2007 innfartsparkeringsplasser. Vi bør derfor bygge mellom innfartsparkeringsplasser langs E18 på Vest for Oslo. Hvis vi har en målsetning om at 2007 plasser fylles gjennomsnittlig i 225 dager pr år, så utgjør dette ca 1,5% av årstrafikken, dvs av kjøretøy pr år. I følge TØIs trafikksikkerhetshåndbok vil 10% reduksjon i trafikk medføre 8,8% reduksjon i ulykker. Ulykkeseffekten bør dermed antas å bli en reduksjon på 1,3%. Hvis vi justerer for underrapportering av ulykker til politiet og tar hensyn til sykehus- og forsikringsselskapsregistrerte ulykker, så har det siste 10 år vært 120 drepte hardt og alvorlig skadde og 2606 ulykker med lettere personskader. Den samfunnsøkonomiske kostnaden har gjennomsnittlig vært 2,972 mrd kr årlig. Innfartsparkeringssystemet vil dermed anslagsvis kunne spare samfunnet for ca 1059 kr pr dag i ulykkeskostnader. Miljø: NAF har her lagt til grunn TØI rapport «NO 2 - utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer» vedlegg 1 og benytter et forenklet uvektet gjennomsnitt mellom ulike - 3 -

4 Euroklasser vektet på trafikkarbeid mellom personbiler med bensinmotor, dieselmotor, lette lastebiler(varebiler), tunge lastebiler og busser. Vi har benyttet den norske verdsettingsstudien for å verdsette utslippene. Ettersom det vil være kø og utregningene skal gjenspeile at det vil være, har vi lagt inn vekter som hensyntar dette ut fra prosentvis reduksjon i kø. NO x : Gjennomsnittlig NO x utslipp vil da være 1,416 g pr kjøretøy pr km i reduserte utslipp. Det er kjøretøy som passerer i rushen. NO x Korte og lange Gjennomsnitts utslipp g/pr km (TØI rapport CO 2 : CO 2 Korte og lange Gjennomsnittlig utslippsbesparel se g/pr km (TØI rapport Morgen 07-9: ,416 22,54km 200 pr kg 0, Ettermiddag 14: ,416 22,19km 200 pr kg 0, kr Morgen 07-9: ,76 22,54km 221kr/tonn 0, Ettermiddag ,76 22,19km 221kr/tonn 0, : kr PM PM Korte og lange Gjennomsnittlig utslippsbesparel se g/pr km (TØI rapport Morgen 07-9: , ,54km 3900kr pr kg 0, Ettermiddag , ,19km 3900kr pr kg 0, : kr - 4 -

5 Konklusjon Asker-Bispelokket Bedret fremkommelighet (Køtids) næringsliv og privat Redusert variasjon i ankomsttid Færre ulykker Reduserte utslipp NO x CO 2 PM Daglig Årlig for trafikanter og miljø i kr kr kr kr kr kr kr kr kr (dvs. 1,3 mrd. kr) Vi har her estimert virkning i kun 225 dager pr år. I den grad innfartsparkeringssystemet benyttes utover dette så vil dette medføre ytterligere r på trafikanter og miljø. Hverken utbyggingskostnader av innfartsparkeringsplassene, reduserte vedlikeholdskostnader av E18 som følger av redusert bruk eller reduserte utbyggingskostnader i et 100 års perspektiv, dvs. behov for færre antall utbygginger i 100 års perspektiv, som følge av bedre kapasitetsutnyttelse av veien er heller ikke tatt med i denne beregningen. Referanse: NAF Seksjon Politikk og Forbruker Christer Tonheim Rådgiver samfunnsøkonomi og politikk - 5 -

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter

Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter Bedre øst-vest-forbindelse beregning av nytteeffekter Foto: Matt Banks/ FreeDigitalPhotos.net Utarbeidet for Opplysningsrådet for Veitrafikken 10. februar 2014 Oslo Economics Report number 2014-3 Project

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS)

Konsekvenser av økt hastighet på veinettet. av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) Konsekvenser av økt hastighet på veinettet av Thor-Erik S. Hanssen Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1002/2006 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Ad Notat fra siv-ing. Helge Hopen til Artec Prosject Team AS av 16.06.2009: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse.

Ad Notat fra siv-ing. Helge Hopen til Artec Prosject Team AS av 16.06.2009: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse. Vedlegg 2 Dette notatet er utarbeidet på anmodning av styret av en siv.ing. og mangeårig medlem av SKF. Men siden det er bare en skisse utarbeidet i stor hast, og ferieavviklinger har hindret drøfting

Detaljer

Innfartsparkering med bil og sykkel

Innfartsparkering med bil og sykkel Sammendrag: TØI notat 1159/2000 Forfattere: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter Oslo 2000, 80 sider Innfartsparkering med bil og sykkel Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Akershus,

Detaljer

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser

Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon med utgangspunkt i arbeidsreiser TØI rapport 620/2002 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Oslo 2002, 75 sider Sammendrag: Trafikanters verdsetting av informasjon Innledning Med bakgrunn i Vegdirektoratets etatprosjekt Bedre utnyttelse

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak

Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Bedre kollektivtransport Trafikantenes verdsetting av ulike kollektivtiltak Katrine Næss Kjørstad Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Norge 1. Innledning I løpet av de ti siste årene er det blitt

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Sør-korridoren. Kostnadsberegning av konkret rutealternativer. Bård Norheim. Urbanet Analyse Notat 4/2007 NOTAT NR 4/2007.

Sør-korridoren. Kostnadsberegning av konkret rutealternativer. Bård Norheim. Urbanet Analyse Notat 4/2007 NOTAT NR 4/2007. NOTAT NR 4/2007 Bård Norheim Kostnadsberegning av konkret rutealternativer 1 2 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Omlegging av rutetilbudet innenfor dagens økonomiske ramme... 4 2 Enhetskostnader for

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen

Ekspressveien. Årdal. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen. Cand.oecon. Kristen Knudsen E134 Ekspressveien Årdal Fagernes Horten Larvik = Kommuner med over 5000 innb. Gjensyn med Ekspressveien E134 over Haukeli med arm mot Bergen Cand.oecon. Kristen Knudsen Uavhengig økonomisk analyse og

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund På oppdrag fra: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Utarbeidet av: Dato: 31. mars 2014 Terramar AS og Oslo Economics AS INNHOLD

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens TØI rapport 1262/2013 Vegard Østli Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens TØI rapport 1262/2013 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens Vegard Østli Transportøkonomisk institutt

Detaljer