ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr ÅRSRAPPORT Trondheim mars 2003 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302"

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr ÅRSRAPPORT Trondheim mars 2003 ISSN

2 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser " 5 Prøvetakningsutstyr/måleinstrumenter " 6 Laboratorier " 7 Økonomi " 7 Poliklinikk " 8 Arbeidsplassbesøk " 9 Telefonhenvendelser rådgivning " 10 Arbeidsmiljøforskning " 10 Undervisning " 15 Foredrag " 16 Publikasjoner " 17 Deltagelse konferanser/møter " 19 Kursdeltagelse " 20 Besøk i avdelingen " 20 Utvalg, råd, styrer " 20 Annet " 21 Program for temadag " 22 Regnskap " 23 Tidligere rapporter " 24 2

3 Innledning Arbeidsmedisinsk avdeling har i 2002 vært organisert under Miljøsenteret ved St. Olavs Hospital HF som er en del av Helse Midt-Norge RHF. Senterdirektør har vært Rolf J Windspoll. Bjørn Hilt var i 2002 avdelingssjef for avdelingen. Fra er avdelingen organisert som en del av sykehusets avd. 9, Lungeavdelingen og Arbeidsmedisinsk avdeling der Sigurd Loe Steinshamn er avdelingssjef. Bjørn Hilt fungerer som leder ved Arbeidsmedisinsk avdeling. Arbeidsmedisinsk avdeling har takket være stor innsats fra alle faste og midlertidig ansatte i 2002 hatt et år med god aktivitet på det forebyggende området. Vår kjernevirksomhet er pasientutredninger, arbeidsplassbesøk, rådgivning, forskning og undervisning. Vi har orden på økonomien og er stolte over å ha et godt arbeidsmiljø som grunnlag for produktivitet og utvikling. I 2002 ble det inngått avtale med HMS-senteret Indre Fosen om samarbeid for å supplere deres virksomhet med nødvendig kompetanse der det trengs. Avdelingen arbeider for å kunne inngå lignende avtaler med andre bedriftshelsetjenester i regionen. Nytt i 2003 var også at avdelingen i januar sendte inn søknad til EU s 5. rammeprogram om accompanying measures for prosjektet Exposure to respiratory irritants and particles and risk of ischemic heart disease Initiatives to develop further research activities og at vi i juni sendte inn en Expression of Interest om det samme prosjektet i forbindelse med EU s 6. rammeprogram. Disse aktivitetene har ennå ikke gitt uttelling i form av konkrete forskningsbidrag, men har likevel ført til mange interessante kontakter som grunnlag for mulige videre forskningssamarbeid. Vi gleder oss også over godt samarbeid med flere enheter på sykehuset, på NTNU og SINTEF, nasjonalt og internasjonalt. For avdelingens prosjektarbeid har vi i 2002 fortsatt samarbeidet med Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Arne Kooij ved bedriftshelsetjenesten i Longyearbyen om å undersøke om det kan være sammenheng mellom arbeidmiljøpåvirkninger og iskemisk hjertesykdom blant kullgruvearbeiderne. For prosjektene har vi også hatt gleden av å samarbeide med Tor B. Aasen og Alan Nyfors ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus, Bjarne Malvik og Eli Børresen ved Sintef Unimed, Bjørn Larsen i Alpha Consult, Knut Jørgen Arntzen ved Spesialistlegesenteret, Steinar Webjørnsen i Mediebedriftenes landsforening, Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune, Bente Oftedahl ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Kristin Aspelund ved Norske Skog Follum, Morten Berntsen ved Teknologisk Institutt og Roar Johnsen, Pål Romundstad og andre ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved NTNU. Vi samarbeider også stadig nært med Odd G Nilsen, Jan Alexander, Martinus Løvik og Asbjørn Nilsen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin og Olav Bjørseth ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. I 2002 har vi hatt gleden av å ha flere studenter tilknyttet avdelingen. Syv medisinstudenter arbeider med deres hovedoppgaver og en student ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU har arbeidet med en prosjektoppgave og fortsetter med sin diplomoppgave hos oss. 3

4 Målsettinger og oppgaver Hovedmålsetting Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Delmålsettinger/oppgaver 1) Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til trygdevesenet og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Ventetiden for henviste pasienter skal ikke overstige 2-3 måneder. 2) Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidsammenheng. 4) Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Verdimål Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid. Andre verdimål for Arbeidsmedisinsk avdeling er å: Bedre rammene for å fylle våre oppgaver i h.h. til målbeskrivelsen og virksomhetsplanen for Helseforetaket og avdelingen. Drive en faglig forsvarlig virksomhet etter kvalitetssikrede rutiner. Møte alle som henvises til avdelingen eller som på annen måte søker vår bistand med en positiv serviceinnstilling, empati og respekt. Sørge for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø som gir utviklingsmuligheter for alle ansatte. Gi vårt bidrag til et positivt samarbeid med ledelsen og andre avdelinger ved 4

5 helseforetaket og ved NTNU. Formidle betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid til studenter og andre deler av helsetjenesten. Utfordringer: Vår hovedoppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til arbeidslivet. Vi ønsker å videreutvikle dette gjennom ytterligere kompetanseoppbygging i forhold til våre kjerneaktiviteter. I forhold til målsettingene og oppgavene mangler avdelingen fortsatt nødvendig kompetanse innen forebygging av arbeidsrelaterte muskel-skjelettlidelser og organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøforhold. Vi håper og tror at sykehusets nye organisering skal gi muligheter for å rette på dette. Ved årsskiftet 2002/2003 er det også en stor utfordring at de økonomiske midlene til forskning på arbeidsmiljø og helse er mer begrenset enn på lenge. Dette har ført til at det nå er kritisk for oss å beholde ressurser og kompetanse for å kunne gå inn i videre forskningsvirksomhet når mulighetene kommer tilbake. Status og ressurser Avdelingen disponerer hensiktsmessige lokaler på ca. 400 m 2 i Medisinsk teknisk senter, fordelt på 17 kontorer, møterom og undersøkelsesrom. Personalet har i 2002 bestått av: kontorleder Inger Fredriksen avdelingssjef Bjørn Hilt overlege Håkon Lasse Leira avdelingssykepleier Torgunn Qvenild overingeniør (yrkeshygiene) Olve Rømyhr overingeniør (yrkeshygiene) Kristin Svendsen ass.lege Oddfrid Aas Eksternt finansierte stillinger/prosjektengasjementer: lege Siri Slåstad (20% stilling) forsker MPH Unni Bratt (50%) yrkeshygieniker/prosjektmedarbeider Hanne Naper Jensen (50%) yrkeshygieniker/prosjektmedarbeider Jonas Holme (60%) yrkeshygieniker/prosjektmedarbeider Ingvill Sivertsen yrkeshygieniker/prosjektmedarbeider Ann Kristin Sjaastad ass.lege Tina Bruun (50% utd.stilling hos oss finansiert av Trondheim kommune) Tilknyttede studenter: Gunvor Hesla-Halvorsen, Prosjektoppgave om Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. Hun fortsetter i 2003 med sin diplomoppgave hos oss om samme tema. 5

6 Ole Henrik Øyum og Vegard Vestvik, Hovedoppgave om kvartseksponering og lungekreft. Stein Kristian Lereim og Karl Hilt, Hovedoppgave om arbeidsmiljø og dyspepsi. Torkel Vikan, Bård Mannsåker, Hovedoppgave om miljøeksponering og hjertekarsykdommer. Eirin Heyerdal, Hovedoppgave om arbeidsmiljøpåvirkninger for billedkunstnere. Prøvetakingsutstyr og måleinstrumenter: PRØVETAKING STØV 5 stk. universalpumper for aerosoler og gass/damp [SKC 224-PCEX7K5B] med div. utstyr for kontroll av pumpekarakteristikk og lader, 5-punkts [224-L-16B] 5 stk enkle ladere for pumper[224-14b] 4 stk. støvpumper [AMETEK S 2500] med fempunktslader 5 stk universalpumper for aerosoler [Vortex standard2] 5 Enkle ladere [Batterilader for AFC A Vortex] 3 Rotametre [Porter F150-V/B-2501SS] ORGANISK GASS/DAMP Low Flow pumper for løsemiddelmålinger [SKC 222-6DK3B] Lader 5-punkts Lader 5-punkts med vedlikeholdsfunksjon [SKC ] 4 stk enkle ladere [SKC ] DIREKTEVISENDE INSTRUMENTER ORGANISK GASS/DAMP Direktevisende FID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [Foxboro OVA 128] Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [MicroTIP M- 1000] Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [Rae PGM-30] UORGANISKE GASSER: Dataloggere (2 stk) med el.kjem sensorer for H 2 S og CO; inkl. EDB-program [Metrosonics PM-7700: CO, H 2 S] Direktevisende 2-gassmåler med logger: Elektrokjemiske celler for NO, NO 2 inkl. EDB-program [Q-RAE PLUS,NO,NO2] Belgpumpe for vanlige Dräger-rør [Multi-Gas-Detector GSP 21/31] STØV: Direktevisende støvmåler basert på lysspredning [Casella AMS] Direktevisende bærbar støvmåler basert på lysspredning med logger [MIE pdr-1200] STØY/VIBRASJON Lydanalysator, med 1/3 oktavbåndfilter, modus for lydnivå/tid-forløp, etterklangstid, opsjon 14 for vibrasjonsmålinger og stort internminne. Oppgradert med parallell filter mode -95 [Norsonic Sound Analyzer 110] Utleseprogram fra SA110 til PC [Norsonic 110 READ] Støydosimeter[Norsonic SIE-95] 6

7 Lydnivåmåler[Norsonic SLM116] Integrerende lydnivåmåler type 2 [Norsonic modell 102] Kalibrator type 1 [Norsonic 1251] LYS Måler for belysningsstyrke og luminans [Hagner type S2] KLIMA Koffert m. div. utstyr for måling av klima-parametre [TCAK 1100] Slyngehygrometer [Casella T 8716] Luftfuktighets og temperaturmåler [Vaisala HM34] Ventilasjonsmåler; hastighet,mengde, temperatur [TSI 8345 VelociCalc] med printer [TSI 8925 printer] DIVERSE UTSTYR Utstyr for videoopptak av arbeidsoperasjoner med mulighet for tilkobling av direktevisende instrumenter [MINI PIMEX]. FTIR analyseinstrument [Modell 1605 FT-IR](plassert på Unimed) Printer til FTIR [Epson FX-850] Motorassistert åndedrettsvern [Racal Dustmaster, DM1] Motorassistert åndedrettsvern[racal Breath Easy] Datalogger [Spektrum] med databehandlingsprogram [EasyView] Laboratorier I Trondheim finnes allerede flere laboratorier for analyse av arbeidsmiljøprøver, og avdelingen har derfor ikke satset på oppbygging av eget laboratorium. I stedet har vi funnet fram til egnede samarbeidsformer for å få utført slike analyser i de eksisterende miljøer i Trondheim og ved STAMI. Økonomi Fra 1995 ble statens finansiering av de arbeidsmedisinske avdelingene overført til regionsykehusenes funksjonstilskudd. Det ble den gang også fra Sosial og helsedepartementet gjort klart at økningen av funksjonstilskuddet skal gå til fortsatt drift av de arbeidsmedisinske avdelingene ved regionsykehusene. Vi har oppfattet at dette er føringer som også gjelder for de nye helseforetakene som i bestillingen fra Helsedepartementet også har forebyggende og helsefremmende arbeid som en av sine oppgaver. I forbindelse med overgangen til foretaksmodell ser vi også på muligheter for tilleggsfinansiering av økt aktivitet og kompetanse ved avdelingen. Det er også av stor betydning at forebyggende og helsefremmende arbeid kommer med i framtidige statlige finansieringsmodeller for spesialisthelsetjenesten. Avdelingen ble i 2002 drevet innenfor vedtatt budsjett. Se vennligst regnskapsoppsett som 7

8 vedlegg. Poliklinikk I 2002 ble 264 personer mottatt til utredning ved vår poliklinikk. For 27 av disse var utredningen ikke avsluttet ved årsskiftet. Den fylkesvise fordelingen av pasientene som var henvist til poliklinikken var 25 % fra Møre og Romsdal, 54 % fra Sør-Trøndelag og 16 % fra Nord-Trøndelag, mens 5 % var fra andre fylker. Av pasientene var 16 % kvinner og 84 % menn. Litt over en tredel av pasientene (36 %) var henvist fra primærhelsetjenesten, mens 9 % var henvist fra bedriftshelsetjenester i regionen. Lungeavdelingen ved St.Olavs Hospital sto for 11 % av henvisningene, mens 73 saker (28 %) var primære trygdesaker. Andre henvisningsinstanser var andre sykehusavdelinger, privatpraktiserende spesialister samt advokater og forsikringsselskap. Blant de 237 sakene som var ferdig utredet, ble det i 127 tilfeller konkludert med en sikker eller sannsynlig yrkesmessig årsak til sykdom. Disse tilfellene ble meldt Direktoratet for arbeidstilsynet som yrkessykdom. Tabell 1 gir en oversikt over de arbeidsmedisinske diagnosene/sykdomsgruppene som ble meldt. Som tidligere år har vi i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader også i 2002 hatt et godt samarbeid med nevropsykologene Randi Gimse og Helge Sletvold. Vi har dessuten hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen og hudavdelingen. For flere av pasientene har vi hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten om utredning av arbeidsmiljøpåvirkninger, forebyggende tiltak og/eller attføringsspørsmål. I noen saker ble det som ledd i utredningen foretatt bedriftsbesøk. 8

9 Tabell 1. Arbeidsmedisinske diagnoser meldt som yrkessykdom i 2002 Diagnose/ Antall sykdomsgruppe Lungekreft 9 Malignt mesoteliom 2 Annen kreftsykdom 1 Toksisk encefalopati 29 Kronisk obstruktiv lungesykdom 10 Eksogen astma bronkiale 29 Støvlungesykdom inkl. pleurareaksjoner 0 Andre luftveislidelser 8 Kontaktdermatitt 9 Urticaria 1 Vibrasjonsskade (TVS) 2 Tinnitus 1 Kjemisk overfølsomhet 8 Andre symptomer/tilstander 18 Totalt 127 Arbeidsplassbesøk Avdelingen foretok i 2002 arbeidsplassbesøk og yrkeshygieniske vurderinger i forbindelse med følgende problemstillinger og oppdrag: Pasientrelaterte: Bakeri. Vurdering og målinger av eksponering for mineralolje i forbindelse med smøring av kakeformer. Luftveisplager hos ansatt (KOLS) Plastproduksjonsbedrift. Vurdering av eksponering for røyk og oljedamp i forbindelse med arbeid med gnisterosjonsprosess. Anbefalinger om tiltak. Hudproblemer. Mekanisk verksted. Vurdering av eksponering for sveiserøyk. Luftveisplager hos ansatt (KOLS) Strutsefarm. Luftveisplager. Vurdering av eksponering for organisk meteriale og forslag til vernetiltak i forbindelse med allergisk alveolitt hos driver. Billakkeringsverksted. Vurdering av eksponering knyttet til arbeidsoperasjoner og mulige tiltak. Problemer med hoste og øvre luftveisplager. Konsulentoppdrag: Mekanisk verksted. Vurdering av eksponering for skjæreoljer. Skipsverft. Vurdering av eksponering for sveiserøyk og nødvendige vernetiltak. Mekanisk verksted. Vurdering av eksponering for oljer og sveiserøyk i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av store kjøretøyer og vurdering av eksponering i forbindelse med vask av kjøretøy, samt reparasjon av dekk. Trebearbeidende bedrift. Måling av støv og støy. 9

10 Trebearbeidende bedrift. Vurdering og måling av eksponering for trestøv. Andre bedriftsbesøk Befaring med omvisning på Aker Verdal og Norske Skog, Skogn i forbindelse med besøk i avdelingen av yrkeshygieniker fra India. Løsemiddelmålinger i forbindelse med bilbransjeprosjektet ved flere bilverksteder. Befaring på flere trykkerier (offset og silketrykk) i forbindelse med grafisk prosjekt. Telefonhenvendelser Rådgivning En av avdelingens oppgaver er å være rådgiver for offentlige og andre instanser, bedrifter og enkeltpersoner i arbeidsmiljøspørsmål. Vi har i løpet av året hatt mange telefonhenvendelser. Henvendelsene er kommet fra bl.a. myndigheter, primærleger, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere og arbeidstakere. Spørsmålene dreier seg om bl.a. risiko knyttet til de ulike eksponeringer, bruk av personlig verneutstyr, trygderettigheter, spørsmål om graviditet og arbeidsmiljø og annet. Arbeidsmiljøforskning Det er en viktig oppgave for avdelingen er å drive forskning og utredning om arbeidsmiljøpåvirkning og helse. I 2002 har avdelingen drevet følgende prosjekter: Prosjekt 1/97 Eksponering for epoksy- og polyuretanprodukter og omfang av hud- og luftveissykdommer i forbindelse med overflatebehandling (Olve Rømyhr, Håkon Lasse Leira, Inger Fredriksen, Hans Thore Smedbold) En gruppe arbeidstakere som arbeider med overflatebehandling ble fulgt for å registrere forekomsten av hud- og luftveissykdommer. Prosjektets målsetning var primært å framskaffe data for omfanget av slike sykdommer, og spesiellt omfanget hud- og luftveissykdommer som kan knyttes til bruk av epoksy og polyuretanprodukter (insidens og prevalens). Det ble opprettet en database over aktuelle arbeidstakere (ca 1300), og utredning av aktuelle pasienter startet Aktuelle pasienter ble henvist via bedriftenes egne bedriftshelsetjenester eller identifisert ved at alle som slutter i prosjektperioden kontaktes. En enkel spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført. Denne viste at 42% av arbeidstakerne hadde arbeidsrelaterte hud-eller luftveisplager. I løpet av de to første årene av prosjektet registrerte vi ni nye tilfeller av epoksyallergi og fem nye tilfeller av yrkesastma blant arbeidstakerne (jfr rapport 02-00). De siste to årene (fram til ) ble det registrert et tilfelle av yrkesastma og 15 tilfeller av allergisk kontakteksem (14 epoksyutløste og ett isocyanatutløst). Sluttrapport fra prosjektet forventes våren Det er foretatt yrkeshygieniske kartlegginger med hovedvekt på eksponering ved bruk av epoksy- og polyuretanprodukter (jfr rapport 02-02). Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, og 10

11 ble finansiert av NHO's arbeidsmiljøfond, Statoil, Norsk Hydro og Maling- og lakkfabrikkenes forening. Prosjektet ble avsluttet i Sluttrapport vil foreligge i løpet av første halvår Prosjekt 2/99 Løsemiddelskader I: Hvor bør den forebyggende innsatsen styrkes? (Håkon Lasse Leira, Unni Bratt, Jonas Holme, Bjarne Malvik) Prosjektet kartla eksponeringen for organiske løsemidler i ulike bransjer i Norge som en rettesnor for seinere forebyggende arbeid. NHOs Arbeidsmiljøfond bidro med finansiering. Resultatene fra dette prosjektet ble publisert i tre rapporter i En artikkel kalt løsemidelskader eksponering og forebygging ble publisert i Ramazzini i Prosjekt 3/99 Løsemiddelskader II: Eksponeringsvurdering og pasientutredning behov for konsensus. Yrkeshygienisk forprosjekt. (Ingvill Sivertsen, Håkon Lasse Leira, Bjarne Malvik, Jonas Holme, Kristin Svendsen) I dette prosjektet har vi i samarbeid med Bjarne Malvik fra Sintef Unimed utarbeidet forslag til mal for å registrere eksponering for pasienter som blir henvist til utredning med minstanke om løsemiddelskade. Hensikten er at slik registrering skal bli gjort så likt som mulig ved alle de arbeidsmedisinske avdelingene i landet. Et forslag vil bli presentert for avdelingene i 2003 og finnes også på vår hjemmeside NHOs Arbeidsmiljøfond har bidratt til finansiering av arbeidet. Prosjekt 5/99 Dyspepsi og arbeidsmiljø. (Karl Hilt, Stein Kristian Lereim, Oddfrid Aas, Bjørn Hilt, Jonas Holme, Roar Johnsen) En studie av mulig sammenheng mellom organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og dyspepsiplager. Med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nordland ser vi på forekomst av dyspepsiplager i ulike yrker og på evt. sammenheng mellom slike plager og ulike arbeidsmiljøfaktorer. To medisinstudenter (KH og SKL) arbeider fra 2002 med å sluttføre og rapportere fra prosjektet som en hovedoppgave. Prof. Roar Johnsen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved DMF har bidratt til at prosjektet kom i stand. Forsker Pål Romundstad ved samme institutt har bidratt med veiledning i statistikk og metode. 11

12 Prosjekt 6/99 Risikoindikatorer for hjerte-karsykdom blant metallarbeidere (Jonas Holme, Torgunn Qvenild, Bjørn Hilt, Kristin Svendsen) Som ledd i prosjektet er det tidligere gjort undersøkelser av konsentrasjoner av interleukin-6 og fibrinogen i blod i starten og slutten av en arbeidsuke blant eksponerte og ueksponerte arbeidere ved Landteknikk a.s og Moen Slip. Analyser er gjort i 2002 og det arbeides med å få resultatene rapportert i Prosjekt 2/00 Yrkesastma (Siri Slåstad, Håkon Lasse Leira, Unni Bratt) Det er gjort en analyse av meldinger om arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet i perioden I en spørreskjemaundersøkelse har vi dessuten undersøket medisinske og økonomiske konsekvenser av sykdommen. Noen resultater ble presentert på en kongress om arbeidsmedisinsk epidemiologi i Barcelona høsten En fullstendig rapport blir presentert våren Arbeidet er blitt forsinket av at vi fikk betydelige dataproblemer på grunn av optisk lesning av spørreskjemaene. Rapport fra arbeidet blir publisert våren Arbeidstilsynet og NHOs Arbeidsmiljøfond har bidratt med finansiering av dette arbeidet. Prosjektet vil bli videreført i 2003 i et arbeid for å vurdert årlig forekomst (insidens) av arbeidsrelatert astma i Trondheim. Tanken var å gjøre en landsrepresentativ undesøkelse, men erfaringer fra et pilotprosjekt i 2002 viste at det var uråd. Videreføringen er gjort mulig gjennom midler fra Helse og Rehabilitering, via Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjekt nr 01/01 En database over eksponeringsfaktorer i arbeidslivet (Knut Jørgen Arntzen, Olve Rømyhr, Håkon Lasse Leira) Det skal etableres en kortfattet og oversiktlig informasjonskilde om eksponeringsfaktorer i arbeidslivet for almenleger og bedriftshelsepersonell. Databasen skal legges offentlig tilgjengelig ut på internett som en underside til Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. Norsk Helseinformatikk AS skal i tillegg få integrere databasen i sine produkter (Norsk Elektronisk legehåndbok, NEL). Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten ved Spesialistlegesenteret (KJA) og har mottatt støtte fra kvalitetsutvalget i Den norske lægeforening. Prosjekt 2/01 Sykehusinnleggelser sett i sammenheng med luftforurensning i Trondheim (Jonas Holme, Bjørn Ove Berthelsen 1, Bente Oftedahl 2 ) Med bakgrunn i registreringer av luftforurensning som er foretatt av Trondheim kommune, blir det sett på sammenhenger for sykehusinnleggelser for luftveissykdommer og hjerte- 12

13 karsykdommer i perioden Prosjektet er publisert som en Bedre byluft rapport i januar Dette prosjektet har også gitt opphav til en hovedoppgave for to medisinerstudenter (Mannsåker og Vikan). Denne skal ferdigstilles innen juni Pål Romundstad ved ISM på DMF har bidratt med veiledning i statistikk og metode. 1) Miljøavdelingen, Trondheim Kommune 2) Divisjon epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Prosjekt nr. 03/01 Støveksponering og iskemisk hjertesykdom blant kullgruvearbeidere. (Jonas Holme, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Arne Kooij, Bjørn Hilt). Det er inngått samarbeid med Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Bedriftshelsetjenesten i Longyearbyen (AK) om å foreta personbårne eksponeringsmålinger og blodprøver med tanke på indikatorer for iskemisk hjertesykdom for gruvearbeiderne i Sveagruva på Svalbard. Undersøkelsene ble påbegynt i Det arbeides med å skaffe finansiering for å utvide prosjektet med epidemiologiske undersøkelser av forekomsten av iskemisk hjertesykdom blant tidligere og nåværende kullgruvearbeidere på Svalbard. Prosjektet støttes av Store Norske Spitsbergen Grubekompani og av Fondet for spesielle medisinske formål og Ingrid Hoel og Thorleif Hoels legat ved St. Olavs Hospital. Prosjekt nr 01/02 Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. (Håkon Lasse Leira, Hanne Naper Jensen, Ann Kristin Sjaastad, Kristin Svendsen) Målet med dette prosjektet er å lage en bransjeveiledning som foruten å beskrive arbeidsoperasjoner, produkter og deres potensielle helsefare, også angir mål (kvantitative) på løsemiddeleksponering for de forskjellige delprosessene ved billakkering. I løpet av 2002 ble det utarbeidet et utkast til en veileder som foreligger i to versjoner. Den ene er en kortfattet utgave som beskriver hvordan HMS-forholdene bør være i et verksted, hva som er de viktigste kildene til eksponering og hvilke forholdsregler som bør treffes (bruk av verneutstyr med mer) for at helseskade skal unngås. Dette veiledningsforslaget inneholder også en oversikt over de skader og sykdommer som kan oppstå etter eksponering for løsemidler. Kortversjonen er beregnet på bruk i bransjen, dvs. på billakkererne selv. Den andre, lengre versjonen er tenkt å skulle være til bruk for arbeidsgivere som ønsker mer inngående kunnskap om eksponeringsforhold i verkstedet, og for HMS-personell som har bransjen som kunder. Denne inneholder detaljer om verkstedforhold og eksponeringsforhold knyttet til hver enkelt delprosess. Denne versjonen skal også inneholde informasjon om eksponeringsnivå ved de forskjellige delprosessene under forskjellige forhold. I løpet av 2002 ble det også gjennomført orienterende løsemiddelmålinger i 2-3 lakkeringsverksteder. På basis av disse ble det utarbeidet en prøvetakingsstrategi for resten av 13

14 målingene. Det ble gjennomført målinger i henhold til denne strategien i 5 verksteder. Resultatene av målingene skal etter hvert integreres i veiledningen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bjørn Larsen i Alpha Consult og Bilbransjeforbundet. Prosjekt 02/02 Forekomst av luftveissymptomer hos papirindustriarbeidere (Torgunn Qvenild, Kristin Aspelund, Bjørn Hilt) I samarbeid med bedriftshelsetjenesten ved Norske Skog Follum (KA) har vi foretatt en kartlegging og analyse av forekomsten luftveissymptomer i relasjon til arbeidsmiljøvariabler ved Follum fabrikker. Artikkelmanus er innsendt og norsk rapport vil foreligge i løpet av første halvår Undersøkelsen ble støttet av Norske Skog Follum. Prosjekt 03/02 Kvarts og lungekreft (Vegard Vestvik, Ole Henrik Øyum, Bjørn Hilt) Som ledd i deres hovedoppgave og for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget gjennomgår to medisinstudenter (VV og OHØ) nyere epidemiologisk og eksperimentell litteratur om kvartseksponering og lungekreft. De gjennomgår også våre journaler for lungekreftpasienter for å se om ev kvartseksponering er tatt i betraktning i vurderingene av årsakssammenheng. De vil også se på data om kvarts og lungekreft fra Arbeidstilsynet, Kreftregisteret og Trygderetten. Prosjekt 04/02 Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. (Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Jonas Holme, Kristin Svendsen) Dette er en hovedoppgave som utvides til diplomoppgave for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTN som går ut på å utvikle et standardisert oppsett for å kunne gjøre en risikovurdering der det brukes narkosegasser på sykehus. Problemstillingen er å kartlegge hvordan narkosegasser brukes, hvor i en arbeidsprosess risiko for eksponering er tilstede og finne hensiktsmessige måleområder. Dette blir gjort gjennom en prøvetakingsstrategi. Målinger utført etter prøvetakingsstrategien og eksponeringsvurderinger danner grunnlag for risikovurderingen. 14

15 Undervisning Det medisinske fakultet Undervisningen i arbeidsmedisin for de medisinske studentene er knyttet opp mot undervisningen i miljømedisin ved Det medisinske fakultet (DMF). Arbeidsmedisinsk avdeling var i 2002 tilknyttet Institutt ved Miljøsenteret som senere ble slått sammen med andre institutt til det som nå heter Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKM). Vi har fortsatt også nært undervisningssamarbeid med Institutt for samfunnsmedisinske fag. Bjørn Hilt er professor II og Olve Rømyhr universitetslektor II ved IKM på DMF. Håkon Lasse Leira og Kristin Svendsen har bistillinger ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse som førsteamanuensis II med arbeidsplass ved IKM på DMF. Øvrige ansatte og stipendiater ved avdelingen deltar også i undervisningen ved DMF. Vår undervisningen i arbeidsmedisin (og litt miljømedisin) foregår nå på flere stadier i studiet. Hilt hadde hovedansvar for et miljømedisinsk seminar i stadium ID. Seminaret er samordnet med undervisning i farmakologi og toksikologi og går over en to-ukers periode. Studentene arbeider i grupper med reelle arbeidsmiljøproblemer ved RiT. I 2002 fikk vi oppgaver fra verneombudene gjennom et samarbeid med hovedverneombud på RiT, John Olav Berdahl. Som en del av oppgaven utførte studentene enklere yrkeshygieniske målinger. Denne delen av seminaret ble ledet av overingeniørene Kristin Svendsen og Olve Rømyhr. Gruppene utarbeidet en sluttrapport som ble presentert i plenum på avslutningsdagen. Samlet utgjorde rapportene pensum i miljømedisin. Studentene uttrykte stor tilfredshet med denne undervisningsformen. Leira hadde hovedansvar for en "arbeidsmedisinsk uke" i stadium IIIC. Det ble forelest over arbeidsbetingete sykdommer, eksponering, trygd og regelverk forøvrig. Studentene deltok i praktiske øvelser om pasientutredning og rutiner for melding av yrkessykdom. En dag var avsatt til bedriftsekskursjon i samarbeid med de respektive bedriftshelsetjenestene. I 2002 ble Lilleby smelteverk og Nidar besøkt. En halv dag ble brukt til et seminar om toksikologisk risikoevaluering, i samarbeid med institutt for farmakologi og toksikologi. Hilt har medansvar for en miljømedisinsk uke i stadium IIIC der blant annet et seminar om risikovurdering i epidemiologisk sammenheng inngår. NTNU for øvrig Aas, Bratt, Svendsen, Rømyhr, Hilt og Leira underviser om ulike arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske tema, spesielt i fagene SIS 1052 Helse og arbeidsliv, SIS 1054 HMS industrimiljø og SIS 1084 Miljøkunnskap og yrkeshygiene. Leira har det faglige ansvaret for kurset Arbeid og helse SIS Kristin Svendsen er delansvarlig for faget SIS1045 HMS Industrimiljø sammen med Rolf Westgaard IØT, og for faget SIS1084 Miljøkunnskap og yrkeshygiene sammen med John Hermansen IØT. Begge fagene med 10 forelesningstimer. Undervisning SIS timer høst. Øvrig undervisning Torgunn Qvenild er timelærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, inst. for sykepleierutdanning. Kristin Svendsen har undervist i Yrkeshygiene i miljøvernkurs for forsvaret på 5 kurs a 4 timer. Oddfrid Aas underviser på Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler. Flere kurs ulike steder i regionen.skjetlein og , Øya vgs

16 FOREDRAG: Bjørn Hilt: Arbeidsmiljø og iskemisk hjertesykdom. Midt-nordisk arbeidsmiljøsamling i Åre, HMS-arbeid i et helsekonsern forslag til Helse Midt-Norge. Midt-nordisk arbeidsmiljøsamling i Åre, Arbeidsmiljø og iskemisk hjertesykdom. Forum for arbeidsmedisinere, Trondheim Asbestrelaterte helseskader og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i Arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Lungetoksikologi. Kurs i Toksikologi for arbeidsmedisn og miljømedisin, DMF, NTNU, Induction of acute phase systemic reactions and ischemic heart disease due to inhalation of fine dust. Third international symposium on silica, silicosis, cancer and other diseases. Santa Margherita Ligure, Portofino, Italia Håkon Lasse Leira: Arbeidsmedisin kan bidraget til folkehelsa bli større enn i dag? Forum for bedriftshelsetjeneste i Sør- og Nord Trøndelag. Oppdal Helserisiko i sveiseyrket. Norsk sveisetekninsk forening M&R. Molde Leira: Om arbeidsmedisinsk avdeling. Internundervisning for leger ved medisinsk avdeling, St Olavs Hospital Solvent induced encephalopathy still a problem in Norway. 5 th International scientific conference in occupational hygiene. Bergen Leira: Kjemisk yrkesskade og yrkessykdom i nervesystemet. Kurs i juridiske og trygdemesssige aspekter ved nevrologi. NTNU Ny kunnskap om løsemiddelskader. Landsforeningen for løsemiddelskadde. Trondheim Kristin Svendsen: Eksponering for stekeos i kjøkken. Midt-nordisk arbeidsmiljøsamling i Åre, Svendsen, Kristin. Exposure conditions in engine rooms on ships. IOHA 5 th International scientific conference, Bergen juni Olve Rømyhr: Målinger av isocyanateksponering med urinprøver, og egnet åndedrettsvern ved isocyanateksponering, Sikker produksjon og bruk av PUR-skum, PUR-gruppen i Plastindustriforbundet, Oslo Kjemikaliehansker, lokalavdelingen av Norsk Yrkeshygienisk Forening, Trondheim, Skin and lung diseases among Norwegian industrial painters, 5 th International scientific conference, International Occupational Hygiene Association, Bergen Exposure to allergic agents during corrosion protection occupational hygiene challenges, PDC-course, 5 th International scientific conference, International Occupational Hygiene Association, Bergen (foredraget fremført av Leira HL). Kjemikalieforskriften, Midt-Norsk Forum for Arbeidsmedisinere, Trondheim,

17 Eksponering for allergifremkallende stoffer og forekomst av yrkesallergi blant industrimalere, Overflatedagene Teknologisk Institutt, Oslo, Kjemisk risikovurdering og -håndtering, Team Trafikk, Trondheim, og Kjemisk risikovurdering og håndtering, Forsvaret, FLT, Stjørdal, Oddfrid Aas: Arbeidsmiljø og graviditet. Dagsseminar for kommune-jordmødre i Sør-Trøndelag, Hvilket tilbud har Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital? Norsk revmatikerforbunds konferanse Nettverk og arbeid, Dombås Medisinsk og ervervsmessig invaliditet ved yrkessykdom. Kurs i juridiske og trygdemessige aspekter ved nevrologi, Trondheim Publikasjoner: Publiserte artikler og innsendte manus: Svendsen K, Jensen HN, Sivertsen I, Sjaastad AK. Exposure to cooking fumes in restaurant kitchens in Norway. Ann Occup Hyg, 2002;46(4): Sivertsen I, Sjaastad AK, Svendsen K, Krøkje Å. Alveolar macrophages as biomarkers of pulmonary irritation in kitchen workers. Ann occup hyg, 2002;46(8): Svendsen K, Sjaastad AK, Sivertsen I. Respiratory symptoms in kitchen workers. Am J Ind Med. Akseptert for publisering. Bratt U, Leira HL. Løsemiddelskader eksponering og forebygging. Ramazzini :14-16 Leira HL. Arbeidsliv, sykefravær og politiske beslutninger. Akseptert for publisering i Tidsskrift for den norske lægeforening. Hilt B, Qvenild T, Holme J, Svendsen K, Ulvestad B. Increase in interleukin-6 and fibrinogen after exposure to dust in tunnel construction workers. Occup Environ Med 2002;59:9-12. Smedbold HT, Ahlen C, Nilsen AM, Norbäck D, Hilt B. Relationships between indoor environments and nasal inflammation in nursing personnel. Arch Environ Health 2002;57: Sjögren B, Hilt B, Holme J. Mortality from cardiovascular diseases and exposure to inorganic mercury. Letter to the editor. Occup Environ Med, 2002;59:494. Hilt B, Kvenild K, Stenersen H. Arbeidsrelaterte sykdommer i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen. Akseptert for publisering. 17

18 Publiserte sammendrag: Svendsen, K. Exposure conditions in engine rooms on ships. IOHA 5 th International scientific conference juni s.59 Sivertsen I, Sjaastad AK, Svendsen K, Krøkje Å. Alveolar macrophages as biomarkers of pulmonary irritation in kitchen workers. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen juni Resymésamling. s 138. Rømyhr O. Skin and lung disease among Norwegian industrial painters. Abstractsamling, 5 th International scientific conference, International Occupational Hygiene Association, Bergen s.51 Rømyhr O, Eksponering for allergifremkallende stoffer og forekomst av yrkesallergi blant industrimalere, Abstractsamling, Overflatedagene Teknologisk Institutt, Oslo, s Slåstad S, Bratt U, Leira HL. Incidense, causes and socioeconomic consequences of workrelated asthma. EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational health, Barcelona september s Hilt B, Holme J, Qvenild T, Svendsen K. Induction of acute phase systemic reactions and ischemic heart disease due to inhalation of fine dust. In 3 rd International symposium on silica, silicosis, cancer and other diseases. S. Margherita Ligure, October Med Lavoro 2002;93 (Suppl. 2002):S33-4. Rapporter Rømyhr O., Berntsen M., Dalene M., Karlson D., Lindahl R., Skarping G., Smedbold H.T., Leira H.L., Yrkeshygieniske målinger ved påføring av epoksy- og polyuretanbaserte industrimalinger, Rapport 02/2002, Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs hospital, Annen publisering / formidlingsaktivitet: Leira HL. Med fagforeningene, mot privatisering. Arbeidsmiljø 2002;1:28 Leira HL. Løsemiddelskader Bedriftshelsetjenestens ansvar! Arbeidsmiljø 2002;3:28 Leira HL. Løsemiddelskader hva må gjøres? Arbeidsmiljø 2002;5:32 Hilt B, Svendsen K. Uorganisk mineralsk støv og fibre. I: Moen BE et al. Håndbok for bedriftshelsetjenesten, Del 2: Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer. Bergen, Institutt for arbeidsmedisin, 2002, 2.rev.utg. Leira, HL. Arbeidslivet til glede og gagn. Kronikk i Adresseavisen

19 Hilt B. Sykefravær til besvær. Debattinnlegg Adresseavisen, okt Avdelingens hjemmesider: Deltagelse konferanser/møter: Airmon 2002, 4th International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring, Hafjell Lillehammer, (Sivertsen, Sjaastad, Svendsen) Sikker produksjon og bruk av PUR-skum, PUR-gruppen i Plastindustriforbundet, Oslo (Rømyhr) Doculive EPR Brukerforum. Gardermoen (Fredriksen) Norsk arbeidsmedisinsk forenings tariffkonferanse, Oslo (Aas) Stipendiatsamling for Norges Forskningsråds program Arbeid og helse. Hell (Hilt, Qvenild). Midtnordisk arbeidsmedisinsk seminar Åre (Hilt, Svendsen) Fagseminar. Norsk Fysioterapeutforbunds ergonomigruppe, Oppdal (Aas) Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere, Trondheim og (Aas, Bruun, Hilt) Regional kontorlederkonferanse, Trondheim (Fredriksen) IOHA 5 th International scientific conference on occupational hygiene. Bergen (Holme, Jensen, Leira, Sivertsen, Sjaastad, Svendsen) NSH-konferanse, Medisinsk kontorfaglig virksomhet. Trondheim (Fredriksen) 15. Årskonferanse for kontorfaglige ledere i sykehus. Oslo (Fredriksen) 16th Congress on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH). Barcelona (Slåstad, Bratt, Leira) NYF Høstkonferanse, Gardermoen (Holme, Sivertsen, Sjaastad) 3nd International symposium on silica, silicosis, cancer and other diseases. St Margherita Ligure, Portofino, Italia (Hilt, Svendsen) Arbeidsmedisinsk høstkonferanse, Oslo (Aas, Hilt) Den 10. Norske epidemiologikonferanse. Trondheim (Leira) Fellesmøter for BHT i Helse Midt-Norge RHF 6.6. og (Hilt, Qvenild) 19

20 Kursdeltagelse: Toksikologi for arbeids- og miljømedisin, NTNU, Trondheim, (Bruun) Modellering og Målestrategi, kurs for yrkeshygienikere, YMA Sykehuset Telemark, (Sjaastad, Sivertsen). Besøk i avdelingen Bedriftslege Kristin Aspelund, Norske Skog, Follum Yrkeshygieniker Murty Prabhakar fra Vizag Steel, Visakhapatnam, India Orkladal bedriftshelsetjeneste Trygdeetatens arbeidslivssenter v/kjell Inge Nordgård og Jon Sandvik Utvalg, råd, styrer Unni Bratt: Faglig kontaktperson for likemannsarbeidere i Sør-Trøndelag lag av Landsforeningen for løsemiddelskadde Inger Fredriksen: Ansvarlig for kontorledermøter internt i St. Olavs Hospital (fra sept. 2002) Arrangementskomite for den første kontorlederkonferansen for ansatte i RHF Midt- Norge Senterverneombud ved Miljøsenteret på St. Olavs Hospital. Bjørn Hilt: Editorial board i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Leder av styret for Norske leger mot atomvåpen. Valgkomiteen i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Vararepresentant til spesialitetsrådet i Dnlf Styret for Institutt ved Miljøsenteret (til ) Medlem av programstyret for Arbeid og helse i Norges forskningsråd Medlem av fagrådet i Arbeidsmiljøskaddes landsforening. Medlem av Faglig råd for Prosjekt HMS-petroleum ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Håkon Lasse Leira: Spesialitetsrådet i Dnlf, varamedlem Institusjonsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening, medlem Spaltist i tidsskriftet Arbeidsmiljø Ankeutvalget i Norsk yrkeshygienisk forening, medlem Tidsskrift for den norske lægeforening, faglig medarbeider i arbeidsmedisin Helsetilsynets fagråd for kvinnehelse, medlem 20

21 Torgunn Qvenild: Kasserer for styret i Midt-norsk forum for sykepleieforskning og fagutvikling Samarbeidsgruppe for Bedriftshelsetjenestene i Regionalt helseforetak Midt-Norge Olve Rømyhr: Styremedlem Norsk yrkeshygienisk forening (inntil ) Kristin Svendsen: Nestleder Norsk Yrkeshygienisk forening, leder fra 24 september. Oppmann orienteringsgruppa ved bedriftsidrettslaget St Olavs hospital Medlem/leder av forskergruppe for kjemisk eksponering i HMS i Petroleum Oddfrid Aas: Styremedlem i Norsk arbeidsmedisinsk forening Sekretær i Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere Annet Bjørn Hilt var medlem av bedømmelseskomiteen og andre opponent ved Khaldoun Issa Nijem s doktorgradsprøve ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin ved DMF ved UiO

22 Temadag 2002 UTBRENTHET, STRESS OG PSYKOSOSIALE KRAV Onsdag Arbeidsmedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Ordstyrer, overlege Håkon Lasse Leira Registrering Kaffe/te Om det psykososiale arbeidsmiljø Lunsj Stress og konsekvenser av stress Mestring av stress Utbrenthet- hva er det? Bearbeiding av utbrenthet Forebygging v/amanuensis Per Sletten Industriell økonomi og teknologiledelse, Inst. NTNU Verksted for stressmestring og arbeidsmiljøutvikling v/bedr.sykepleier Randi Berge Strand og bedr.fysioterapaut Mette Estenstad Brå SINTEF HMS-seksjonen Pause Det gode arbeidsliv nærmer vi oss? Kritikk av Sintef rapport v/overlege Håkon Lasse Leira Arb.med.avd. St.Olavs Hospital Nytt fra Arbeidsmedisinsk avdeling v/avd.sjef Bjørn Hilt - Prosjekt; hjerte-karsykdom og støveksponering Samarbeid BHT og Arbeidsmedisinsk avdeling 22

23 REGNSKAPSOVERSIKT FOR 2002 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING, ST. OLAVS HOSPITAL KONTONAVN REGNSKAP BUDSJETT Lønn og sos.utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Sum driftsutgifter Rammetilskudd Salgsinntekter Trygdedel poliklinikk Sykelønnsrefusjon Div. refusjon andre Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

24 TIDLIGERE UTGITTE RAPPORTER FRA ARBEIDSMEDISINSK AVDELING, 1991 Nr.1. Årsrapport Nr.1. Årsrapport 1991 Nr.2. Håkon Lasse Leira og Torgunn Qvenild. Helserisiko ved vaksinasjon av oppdrettsfisk Nr.3. Unni Bratt og Håkon Lasse Leira. Oppfølging av pasienter med løsemiddelskade Nr.4. Torgunn Qvenild og Arne Tiltnes. Støy og støyskader i svinefjøs 1993 Nr.1. Årsrapport 1992 Nr.2. Unni Bratt og Håkon Lasse Leira. Sluttrapport for prosjektet "Etterundersøkelse av løsemiddelskadde og forslag til tiltak" 1994 Nr.1. Årsrapport 1993 Nr.2. Håkon Lasse Leira (red). Arbeid med kreftfremkallende stoffer. Hvordan bør informasjon om økt risiko formidles. En rapport fra prosjektet "Koksverkshelse" Nr.3. Unni Bratt og Håkon Lasse Leira. Lov om yrkesskadeforsikring Noen sentrale spørsmål Nr.4. Åse Krøkje og Håkon Lasse Leira. Alveolære makrofager i ekspektorat ("harkeprøver"). En rapport fra prosjektet "Koksverkshelse" 1995 Nr.1. Årsrapport 1994 Nr.2. Unni Bratt og Håkon Lasse Leira. Lov om yrkesskadeforsikring. Konsekvenser for personer med yrkessykdom Nr.3. Unni Bratt og Håkon Lasse Leira. Lov om yrkesskadeforsikring. Konsekvenser for personer med yrkesskade Nr.4. Olve Rømyhr og Hans Thore Smedbold. Eksponering for toulendiisocyanat (TDI) og tertiære aminer ved blokkstøping av skumplast 1996 Nr.1. Årsrapport 1995 Nr.2. Kristin Svendsen, Bård Skage. Eksponering for kjølevæske og metallstøv ved slipe-, dreieog metalliseringsarbeid i tre NSB verksteder Nr.3. Bjørn Hilt, Odd Gustav Johansen. Luftveisplager blant bussjåfører i Trondheim Nr.4. Unni Bratt, Håkon Lasse Leira. Folketrygdens ytelser og yrkesskade Nr.5. Hans Thore Smedbold. Forekomst av helseplager ved et utvalg omsorgsinstitusjoner. Rapport fra prosjektet "Inneklima og helse i alders- og sykehjem i Trondheim" Nr.6. Magne Varslot. Arbeidsmiljø og luftveislidelser ved husdyrhold. Rapport fra prosjektet "Arbeidsmiljø og helse ved husdyrhold" Nr.7. Hans Thore Smedbold. Arbeidsmiljøvurderinger og måling av støv og gass i husdyrfjøs. Rapport fra prosjektet "Arbeidsmiljø og helse ved husdyrhold" Nr.8. Bård Skage. Kartlegging av inneklima i et utvalg omsorgsinstitusjoner. Rapport fra prosjektet "Inneklima og helse i alders- og sykehjem i Trondheim" 1997 Nr. 1 Årsrapport 1996 Nr. 2 Torgunn Qvenild, Olve Rømyhr. Forekomst av hjerte-karsykdom blant arbeidstakere i en bedrift som vesentlig driver med sveising av rustfritt stål. Nr. 3 Bjørn Hilt. Arbeidsmedisin på Cuba. Rapport fra en studiereise. Nr. 4 Anne Brit Westerheim, Håkon Lasse Leira, Stein Kaasa. Helseovervåkningsprogram for tidligere ansatte ved Norsk Koksverk A/S. Statusrapport og beskrivelse av delprosjekt 4: Livskvalitet. Nr. 5 Håkon Lasse Leira, Tore Bye, Pål Romundstad, Anne Brit Westerheim. Koksverkshelse. Samlerapport fra et prosjekt om helse og eksponering for tidligere ansatte ved Norsk 24

25 Koksverk A/S. Nr. 6 Tore Bye. Koksverkshelse. Helseundersøkelse av tidligere ansatte ved Norsk Koksverk A/S. Nr. 7 Pål Romundstad. Kartlegging av eksponering ved Norsk Koksverk A/S. Et delprosjekt i Koksverkshelseprosjektet. Nr. 8 Tore Bye. Koksverkshelse. Krefthyppighet og dødelighet blant tidligere ansatte ved Norsk Koksverk A/S. Nr. 9 Bård Skage. Arbeidsmiljøutvikling og redusert sykefravær ved Regionsykehuset i Trondheim. Sluttrapport. Nr.10 Bård Skage. Stress på arbeidsplassen blant kvinner med og uten inneklimarelaterte helseplager. Rapport fra prosjektet Inneklima og helse ved alders- og sykehjem i Trondheim Nr. 1 Årsrapport 1997 Nr. 2 Kristin Svendsen. Karakterisering av eksponering for oljetåke og helseeffekter på lunger og hud hos skipsmaskinister Nr. 1 Årsrapport 1998 Nr. 2 Kristin Svendsen, Kari Sølvernes Rognes, Hanne Naper Jensen. Måling av løsningsmidler i offset-trykkerier Nr. 1 Årsrapport 1999 Nr. 2 Rømyhr, Bratt, Nyfors, Smedbold. Aasen, Leira, Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere, rapport etter 2 års oppfølging Nr. 1 Årsrapport 2000 Nr. 2 Bratt U, Leira HL. Løsemiddelskader: Hvor bør den forebyggende innsatsen styrkes? En gjennomgang av meldinger sendt til Arbeidstilsynet. Nr. 5 Smedbold HT. Eksponering for støv og mikroorganismer ved innsamling av restavfall og sortering av papir- og miljøavfall Nr. 6 Sivertsen I, Sjaastad AK. Arbeidsmiljø og luftveisplager blant kjøkkenpersonale som arbeider med steking 2002 Nr. 1 Årsrapport 2001 Nr. 2 Rømyhr O, Berntsen M, Dalene M, Karlson D, Lindahl R, Skarping G, Smedbold HT, Leira HL. Yrkeshygieniske målinger ved påføring av epoksy- og polyuretanbaserte industrimalinger. 25