Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene"

Transkript

1 Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi seniorrådgiver Statens Arbeidsmiljøinstitutt

2 Forskriften Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade

3 Kommentarer til forskriften gitt av Arbeidstilsynet, 1 Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten 4 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten Kartlegging og risikovurdering Kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøet må foregå som en kontinuerlig prosess og skal omfatte det totale arbeidsmiljøet, dvs. både organisatorisk, psykososialt, fysisk, ergonomisk kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Arbeidsgiveren skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår virksomheten i dette arbeidet. (Forskrift om Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 10. september 2009, nr. 1173)

4 Kommentarer til forskriften gitt av Arbeidstilsynet, 2 Kartlegging av arbeidsmiljøet omfatter blant annet vurdering av: arbeidsprosesser utstyr og tekniske innretninger (arbeidsplassens utforming) eksponering for helseskadelige belastninger og stoffer bruk av personlig verneutstyr organisering og tilrettelegging av arbeidet arbeidets innhold, herunder krav til arbeidet og egen kontroll over arbeidssituasjonen

5 Kommentarer til forskriften gitt av Arbeidstilsynet, 3 De vanligste kartleggingsmetodene som benyttes ved undersøkelse av arbeidsplasser, er: vernerunder med blant annet verneombud og arbeidsgiver besøk på arbeidsplassen (arbeidsplassvurdering) yrkeshygieniske målinger/vurderinger ergonomiske undersøkelser sosiologiske/arbeidspsykologiske undersøkelser målrettede helseundersøkelser av arbeidstakerne

6 Kommentarer til forskriften gitt av Arbeidstilsynet, 4 Resultatet av bedriftshelsetjenestens kartlegginger og forslag til forebyggende arbeidsmiljøtiltak skal legges frem for arbeidsgiveren. Bedriftshelsetjenesten skal sammen med virksomheten, dvs. arbeidsgiver, arbeidstakere, verneombud og eventuelt arbeidsmiljøutvalget, arbeide med tiltak som reduserer risikoen for helseskader, se arbeidsmiljøloven 2-3 og arbeidsmiljøloven 7-2. Forslag til forebyggende tiltak fra bedriftshelsetjenesten bør vise en prioritering blant de tiltakene som foreslås. Dette vil bidra til at virksomheten får fokus på de mest helseskadelige arbeidsmiljøfaktorene, for eksempel ved å gjennomføre opplæring, gjøre endringer i arbeidsprosesser eller stoppe bruken av en maskin. Gjennomføring av forebyggende tiltak kan innebære at risikoen fjernes helt. Dersom forebyggende tiltak ikke kan gjennomføres, bør de helsefarlige faktorene avskjermes. Når disse to mulighetene ikke er realistiske, bør det anskaffes verneinnretninger eller tas i bruk personlig verneutstyr.

7 Arbeidsmiljøkartlegging. Bør vi gjøre det? Dårlige erfaringer Resultater liggende i en skuff Uforståelige resultater Manglende sammenheng mellom resultater og tiltak Uenighet om forståelsen av resultatene Uenighet om hvilke tiltak som skal igangsettes Etc.

8 Gjennomføring av undersøkelsen 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål 3. Informasjonsmøter Informer de ansatte om hensikt, gjennomføring, kontaktpersoner, tidsplan, møter og anonymitet. 5. Fokusgrupper En plan for hvordan arbeide med resultatene. Top down buttom up involvering 4. Presentasjon av resultater 3. Lage rapporter Innregistreres i EXCEL, enkle analyser, rapportskriving. Ferdigstilles i løpet av to uker

9 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). Gjennomføring av undersøkelsen

10 Fordeler og ulemper ved spørreskjema Fordeler Når ut til mange Samme spørsmål til alle Tids/kostnadseffektivt Kan sammenligne Mulig å generalisere Unngår direkte påvirkning Anonymitet Ulemper Ingen interaksjon Spørsmål misforstås Missing values Lav svarprosent

11 Noen forutsetninger ved bruk av spørreskjema Bedre med skalaer enn enkeltspørsmål Må bruke valide (gyldige) spørsmål Må bruke reliable (sikre) spørsmål Hvem har ansvar for disse kvalitetskravene?

12 Gjennomføring av undersøkelsen 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål

13 Valg av temaer i en undersøkelse Arbeidsmiljø Krav/kontroll/støtte Innsats/belønning Omorganisering Skiftarbeid Ledelse Mobbing Etc. Jobbtilfredshet Helse Hjerte/kar Mental helse Muskel/skjelett Alkoholbruk Migrene Turnover Etc

14 Krav og kontroll modellen (Karasek) Figur hentet fra Nytrø (1995)

15 Rapporterte nivåer av jobbkrav og kontroll i EUlandene

16 Rapporterte nivåer av jobbkrav og kontroll blant norske yrkesaktive

17 Innsats- belønningsmodellen (Siegrist)

18 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). Gjennomføring av undersøkelsen: Informasjonsmøter til de ansatte 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål 3. Informasjonsmøter Informer de ansatte om hensikt, gjennomføring, kontaktpersoner, tidsplan, møter og anonymitet.

19 Informasjonsmøter Informere om undersøkelsen Formål til undersøkelsen Gjennomføring av undersøkelse Anonymitet Tidshjulet Når skal undersøkelsen gjennomføres Når skal rapportene være klare Når skal rapportene presenteres Når skal man utarbeide handlingsplaner Når skal handlingsplanene evalureres

20 Hvordan analysere data og fremstille resultatene i rapport? 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål 3. Informasjonsmøter Informer de ansatte om hensikt, gjennomføring, kontaktpersoner, tidsplan, møter og anonymitet. 3. Lage rapporter Innregistreres i EXCEL, enkle analyser, rapportskriving. Ferdigstilles i løpet av to uker

21 Rapportering Hvem skal få rapporter? Ledelse Tillitsvalgte De ansatte Hvordan bør det rapporteres? Gjennomsnitt Frekvenser Noen sammenhenger (korrelasjoner med helsemål) Referansemateriale Bechmarching Intern Ekstern Over tid

22 Fra regneark og hyperlink Resultater i regneark Resultater med individ gjennomsnitt Resultater med virksomhets gjennomsnitt Korrelasjoner Se nærmere på sluttrapport (den har dere) Hyperlink til qps-skjema med referanseverdier

23 Gjennomføring av undersøkelsen 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål 4. Presentasjon av resultater 3. Informasjonsmøter Informer de ansatte om hensikt, gjennomføring, kontaktpersoner, tidsplan, møter og anonymitet. 3. Lage rapporter Innregistreres i EXCEL, enkle analyser, rapportskriving. Ferdigstilles i løpet av to uker

24 Gruppeoppgave

25 Hvordan presentere resultatene? Presentasjon i plenum Oppgave til den enkelte Finn tre bevaringsområder Finn tre endrings områder Diskusjon i grupper Første oppgave Finn tre bevaringsområder Finn tre endrings områder Andre oppgave Oversettelse av resultatene til egen historie Gjennomgang i plenum Første oppgave Bli enige om tre bevaringsområder Bli enige om tre endrings områder Andre oppgave Lage handlingsplaner

26 Gjennomføring av undersøkelsen 1. Planlegging a) Samarbeid med ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU. b) Hva slags undersøkelse Papir eller web? c) Lag en tidsplan (Innsamlingstidspunkt 2-3 uker). 2. Hva skal kartlegges? a) Valg av tema b) Valg av spørsmål 3. Informasjonsmøter Informer de ansatte om hensikt, gjennomføring, kontaktpersoner, tidsplan, møter og anonymitet. 5. Gruppearbeid En plan for hvordan arbeide med Resultatene for å skape endrin Top down buttom up involvering 4. Presentasjon av resultater 3. Lage rapporter Innregistreres i EXCEL, enkle analyser, rapportskriving. Ferdigstilles i løpet av to uker

27 Hvordan skape endringer?

28 Hvordan skape endring? Intervensjon avhenger av hva som skal endres Høye krav: Ny arbeidsfordeling? Bortfall av arbeidsoppgaver? Bedre bemanning? Liten egenkontroll: Selvstyrte team Rotasjon av teamledelse Opplæring / egenutvikling Lav støtte: Kolleger: teamutvikling Leder: Lederutvikling Løsnings orientert tilnærming (LØFT)?

29 Hvordan skape endring? Løsningsfokusert tilnærming; skalaspørsmålet På denne skalaen fra 1 til fem, hvor 1 står for et arbeidsmiljø som ikke oppfyller noen av deres ønsker, og 5 står for et arbeidsmiljø hvor alle ønskemål er oppfylt, så ligger dere på X. Hvorfor ligger dere ikke lavere? Hvor på skalaen må dere være for at dere skal tenke at arbeidsmiljøet fungere godt nok? Hva er tegnene på at det er godt nok, hva er annerledes da, hvem gjør hva annerledes? Hvor høyt tror dere det er realistisk å komme? Svar på skalaspørsmålet konkretiseres realistiske ønskemål for videre utvikling og identifiserer hva som skal til for å oppnå ønsket utvikling

30 Ulike tilnærminger Bottom up Top down Ansvar for oppfølging Virksomhetsnivå Arbeidet videre i organisasjonen med handlingsplaner Ledelse, AMU, Verneombud, tillitsvalgte Avdelingsnivå Lokal ledelse, ansatte Eksterne BHT eller andre BHTs rolle Framtidig evaluering Ny undersøkelse? Tidspunkt for denne?

31 Arbeidsmiljøkartlegging. Skal vi gjøre det? Ja, men under visse forutsetninger Riktig metode Valide og reliable spørsmål Anonym og enkel innsamling av data Gode forståelige rapporter Presentasjon som fremmer deltagelse Oppfølging som skaper forbedringer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer