Kapittel 6 - Verneombud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 6 - Verneombud"

Transkript

1 Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig Mer enn ett VO skal ha et hovedverneombud

2 Valg av verneombud Velges blant anerkjente og dyktige medarbeidere, som fortrinnsvis har vært 2 år i virksomheten, alle ansatte har stemmerett Velges for 2 år om gangen Velger ett verneombud til hvert verneområde Det vil være hensiktsmessig å ha en stedfortreder for VO

3 6-2 - Verneombudets oppgaver Ivareta alle arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet Tillitsvalgt De ansatte sin fagforeningsrepresentant, skal som regel ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende

4 Verneombudets oppgaver Påse at: Maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare. Verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstede, lett tilgjengelig, forsvarlig stand. Arbeidstaker får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring Arbeidet er tilrettelagt helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig Melding om arbeidsulykker ( 5-2) blir sendt

5 Verneombudet skal - Gjøres kjent med: Yrkessykdommer, arbeidsulykker eller tilløp til slike innen sitt område Yrkeshygieniske målinger og rapporter Gjeldende verneregler, instrukser og pålegg som er gitt Skal delta på Arbeidstilsynet sine inspeksjoner

6 Verneombudet skal - Tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, inkludert HMS-arbeidet

7 6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid Umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse Stansing meldes omgående til arbeidsgiver VO er ikke erstatningsansvarlig

8 6-5 Utgifter, opplæring m.m. Opplæring Tid Innen alminnelig arbeidstid Ikke medføre inntektstap

9 Opplæringen skal omfatte Innføring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives Gi kunnskap om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak Gi kunnskaper om ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr Gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler på dette området Brukes det kjemiske stoffer, skal det gis opplæring om de helsefarer stoffene kan medføre

10 Hvordan involvere seg og ta opp saker som gjelder arbeidsmiljøet Ikke gjør verneombudsarbeidet komplisert snakk med dine arbeidskollegaer fang opp arbeidstakernes opplevelse av arbeidsmiljøet diskuter med de prøve å løse saker på lavest nivå ta tak i de enkle sakene som lett lar seg løse, men som ingen tar tak i innfør arbeidsmiljøspørsmål som fast punkt på klubbmøter personalmøte interne samlinger for alle ansatte

11 Alle har felles målsetning og den er kjent Verneombudets samarbeidspartnere: Arbeidstaker verneombud - arbeidsleder utgjør det grunnleggende vernearbeidet. I tillegg er de mest sentrale samarbeidspartene: Arbeidsgiver Fagforeningene på arbeidsplassen Hovedvernombud Andre verneombud AMU Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet

12 Dokumenter de sakene du engasjerer deg i!! Bli mer formell: skriftlige notater fra alle saker hva saken gjelder hva ble bestemt hvilke tiltak ble sett i verk hvem gjorde hva gjør historikk tilgjengelig

13 UNNGÅ GRØFTENE!!!! politi arbeidsmiljøsjef byråkrat klagemur (onkel verneombud) ensom ulv

14 Forutsetninger for å kunne klare vervet En del pågangsmot Tid Opplæring Støtte fra de som har valgt deg Samarbeidsvilje fra arbeidsgiver

15 Eksempelets makt Det du gjør ikke bare fortelle andre hva de skal gjøre

16 Hvis du har en dårlig dag...

17 Hovedverneombud Mer enn ett verneombud skal det velges ett hovedverneombud Det skal velges stedfortreder for hovedvernombudet En sentral oppgave er å samordne verneombudenes arbeid

18 Hovedverneombud Dersom ikke VO klarer å løse saken i sitt område kan en bruke HVO Skal sitte i AMU Delta i alle omfattende endringer

19 Kapittel 7 - Arbeidsmiljøutvalg 7-1 Plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg I virksomheter med minst 50 ansatte skal det være AMU AMU kan opprettes ved virksomheter med ansatte dersom en av partene ber om det AMU kan ha underutvalg Arbeidstilsynet skal ha melding Hvem som er medlemmer av AMU kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen

20 Kapittel 7 - Arbeidsmiljøutvalg 7-1 Plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg Sammensetning Like mange fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden BHT skal delta Hovedverneombud skal sitte i AMU Velges for 2 år Leder velges for ett år av gangen, og skal skifte mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden Det er praktisk å velge en sekretær, og at dette også skifter hvert år og det året en har lederen er sekretæren fra andre siden Krav om å få nødvendig opplæring

21 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (1) AMU skal behandle ( 7-2 (2)): a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til 18-9

22 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (2) AMU skal behandle ( 7-2 (2)) (fortsetter): d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.

23 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver (3) (4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at undersøkelser skal foretas av sakkyndige Utvalget kan vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet (5) For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet.

24 Saksbehandling i utvalget AMU bestemmer selv hvor ofte de skal ha møter, men normalt skal det holdes minst 4 møter hvert år. Dersom to medlemmer krever det, skal utvalget holde møte. Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud. Når AMU ikke klarer å finne en løsning alle medlemmene er enige om, skal det foretas en avstemning. Standpunkt fra begge sider skal fremkomme av møtereferatet. Det skal skrives referat fra alle møtene i utvalget. Medlemmene av AMU har taushetsplikt om personlige forhold og opplysninger som kan utnyttes av andre til næringsvirksomhet (forretningshemmeligheter). Taushetsplikten gjelder ikke når det er gitt samtykke, eller når det er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere om ulykke- eller helsefare.

25 SAKSGANG S A K E N L Ø S E S Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kan du løse problemet selv? Saken uløst Ta opp saken med din arbeidsleder Saken uløst Kontakt verneombud, som tar saken opp med din arbeidsleder Saken uløst Verneombud kontakter HVO som tar opp saken med arbeidslederen Saken uløst HVO tar saken opp med ledelsen Saken uløst HVO eller ledelsen melder saken inn for AMU Saken uløst Saken klages inn til arbeidstilsynet, eventuelt videre til direktoratet og departementet

26 Myndighetskrav Myndighetskrav Myndighetskrav i lover og forskrifter innen arbeidsmiljø Bedriftens navn Dato : Best.nr. Tittel (siste utgave) (Linker til lovdata eller ATIL) Gjennomgått av: xxx Målinger xxx Risikovurdering Helseundersøkelser Sertifikat Regi-strering Omplas-sering Sakkyndig kontroll 114 Arbeid i tanker (1985) X X X 151 Graving og avstiving av grøfter (1985) 187 Ioniserende stråling (2004) X X 221 Tekniske innretninger (2003) 231 Kullgruvene på Svalbard (1993) X 235 Asbest (2005) X X X X X 287 Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslukking (1987) 299 Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder (2003) X 320 Traktorer (2005) 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (2004) X Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. (2004) Kvilekoier (1987) 384 Tilsetting av luktestoff til oksygen (1979) X 393 Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene (1985) X X X 398 Vern mot støy på arbeidsplassen (2006) X X X X X 404 Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet (2005) 441 Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern (2005) X X 462 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker (2002) Opplæring

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE

HMS INTERNKONTROLL. for IBESTAD KOMMUNE HMS INTERNKONTROLL for IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2010 Rev I i AMU møte 1.11-2013 Rev II i Amu møte 17.03-2015 Innhold Innhold... 2 KAP. 1 Målsetting... 3 Beskrivelse av kommunen...

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer