ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav."

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt underlagt Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim. Klinikksjef er Anne Hildur Henriksen. Avdelingen har lokaler i østfløya i 2. etg i 1902-bygget på sykehuset. Her disponerer vi et kontorlandskap med 16 plasser, og sammen med Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs hospital tre undersøkelsesrom, spiserom og møterom. Avdelingen er også tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultetet ved NTNU (se v. nedenfor). Helse Midt-Norge fikk fra 2008 fra AID/HOD en årlig tilleggsbevilgning på 3,6 mill for styrking av utrednings- og spesialistutdanningskapasiteten ved Arbeidsmedisinsk avdeling. 20-årsjubileum Avdelingen feiret sitt 20-årsjubileum med faglig seminar og fæst for tidligere og nåværende ansatte og andre innbudte på Britannia den Samarbeid om landbrukshelse Avdelingen har fra 2008 en faglig samarbeidsavtale med Landbrukets HMS-tjeneste på Kongsberg. Avtalen innebærer utveksling av informasjon og faglig bistand innen arbeidsmedisin og yrkeshygiene. En av hensiktene med avtalen er at avdelingen på litt sikt skal forsøke å styrke kompetansen og prosjektvirksomhet innen landbruk og helse. Samarbeid med bedriftshelsetjenester og bedrifter Avdelingen inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med HMStjenesten Orkladal om at vi bistår dem med arbeidsmedisinske tjenester. Avtalen som avdelingen har hatt med Elkem Tana om arbeidsmedisinske tjenester fra oss fortsatte i Fra 2010 har vi også opprettet samarbeidsavtaler av litt ulikt omfang med Bedriftshelsa Fron A/S og Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste.

2 Brukergruppe Avdelingen fikk i 2008 opprettet en brukergruppe med representanter for Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Landslaget for hjerte- og lungesyke og Norges astma- og allergiforbund. Leder for gruppa er fra 2009 Rolf Broholm fra Hørselshemmedes forening. Status presens Ved utgangen av året var alle stillinger ved avdelingen besatt, vi klarer å opprettholde korte ventetider for utredning ved poliklinikken og undervisning og prosjektarbeid går sin gang ved at alle bidrar. OPPGAVER OG MÅLSETTINGER Hovedmålsetting Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Delmålsettinger/oppgaver 1) Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til NAV og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Ventetiden for henviste pasienter skal ikke overstige 2-3 måneder. 2) Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidsammenheng. 4) Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Personalet ved avdelingen har i 2010 bestått av: Avdelingssjef / overlege Bjørn Hilt Overlege Oddfrid Aas (nestleder og fast stedfortreder for avdelingssjef) Yrkeshygieniker Morten Buhagen Administrasjonskonsulent Inger Fredriksen Yrkeshygieniker Solveig Føreland Lege i spesialisering Tom Holthe (50 %) Lege i spesialisering Fredrik Jervell

3 Overlege Håkon Lasse Leira (80 % m/ AFP) Lege i spesialisering Grete Ø Nielsen (50 %) Sykepleier, klinisk spesialist Torgunn Qvenild (75 %) Forsker Pål Romundstad (20 %) Overlege Siri Slåstad Lege i spesialisering/prosjektlege Tonje Strømholm Lege i spesialisering Olav Sande Eftedal (Hospitant i 50 % fra ) Eksternt finansierte prosjektmedarbeidere Forsker Unni Bratt (50 %) Forskerlinjestudent Bjørn Lyngen Forskerlinjestudent Sindre Svedahl til jan 2010 Doktorgradsstipendiat Sindre Svedahl fra august 2010 Bjørn Hilt og Solveig Føreland har 20 % bistillinger ved Institutt for samfunnsmedisin ved DMF ved NTNU som h.h.v. professor II i arbeidsmedisin og universitetslektor II i yrkeshygiene. Håkon Lasse Leira har 20 % bistilling som førsteamanuensis II i arbeidsmedisin ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT fakultetet ved NTNU. Bjørn Hilt er lokaltillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening og Fredrik Jervell er fra foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på St. Olav Hospital (20 % frikjøp). Poliklinikk I 2010 var 280 personer til utredning ved vår poliklinikk. De fleste var henvist fra fastlege/allmennlege, men vi fikk også mange henvisninger fra andre sykehusavdelinger og noen fra privatpraktiserende spesialister. En relativt liten andel var henvist fra bedriftshelsetjenesten. Som tidligere år hadde vi også i 2010 mange trygdesaker, der NAV ba om spesialistuttaleser i forbindelse med spørsmål om yrkessykdom. De fleste henvisningene til vår poliklinikk kommer fra vår egen helseregion, men vi har også noen fra andre deler av landet, heriblant noen second opinion -saker. Vi har også i 2010 greid å holde korte ventelister ved poliklinikken. De fleste får time innen 2 måneder etter at vi har mottatt henvisningen. Lungesykdommer har de siste årene vært den dominerende sykdomsgruppen blant de som utredes. Det dreier seg hovedsakelig om astma og KOLS, men også andre lungesykdommer og øvre luftveislidelser er blant de tilstander vi ofte får til utredning. Kreftsykdommer er en annen sykdomsgruppe vi ser relativt mange tilfeller av. Her er det særlig lungekrefttilfeller det dreier seg om, men også noen med annen type kreft blir henvist til arbeidsmedisinsk vurdering. Av andre tilstander som ble utredet, kan nevnes hudsykdommer, vibrasjonsbetinget skade samt en del andre mer uspesifikke symptomer og tilstander. For enkelte av pasientene har vi i forbindelse med utredningen hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten. I noen saker ble det som ledd i utredningen foretatt bedriftsbesøk. Som tidligere år har vi hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen, og i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader eller annen toksisk encefalopati har vi et godt samarbeid med privatpraktiserende nevropsykolog Helge Sletvold.

4 Yrkeshygiene I 2010 har avdelingens yrkeshygieniske ressurser i stor grad gått med til gjennomføring av Freifjordprosjektet. Arbeidet har for det meste bestått i målinger av både yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk karakter og av jevnlige tilbakemeldinger til oppdragsgiver gjennom resultatpresentasjon i statusmøter. Mye ressurser har også gått med analyser som en av yrkeshygienikerne har fått anledning til å gjøre ved STAMI. Avdelingen har i 2010 gjennomført følgende oppdragsmålinger: Eksponeringsmålinger for svovelsyreaerosol (Lyng Drilling) Måling av kvikksølv (NTNU) Måling av kvikksølv (Sintef) I tillegg har yrkeshygienikerne deltatt på ca 10 bedriftsbesøk i forbindelse med pasientutredning, utdanning av spesialister i arbeidsmedisin eller i forbindelse med mulige måleoppdrag. Freifjordprosjektet medførte at det ble anskaffet en del nytt prøvetakingsutstyr, og avdelingen er av den grunn ganske godt rustet til å påta seg nye oppdrag. En av yrkeshygienikerne er medlem av Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF), og innehar også retten til å bruke tittelen Sertifisert yrkeshygieniker. Temadager: Avdelingen har siden starten i 1990 arrangert arbeidsmedisinske temadager en eller to ganger hvert år. Målgruppa for temadagene er bedriftshelsepersonell i Midt-Norge. Temadagene i 2010 var: Arbeidsrelaterte muskel/skjelletlidelser, 14.april 2010 Arbeidsmedisin i nåtid og framtid, 23.september 2010 Frokostseminarer: Vi inviterer andre fagfolk og interesserte til frokost og faglig påfyll 3-4 torsdager i semesteret. Det ble arrangert seks frokostseminar i 2010 med følgende tema: Tiltak Hørselvern. Odd Kr. Ø. Pettersen, SINTEF IA-avtale nr III nytter det? Solveig Osborg Ose, SINTEF Arbeidsmiljø, mestring, trivsel og sykefravær blant hjelpepleiere i norske kommuner. Solveig Osborg Ose, SINTEF Innføring i CLP. Kristin Svendsen, IØT, NTNU Eksponering og toksikologi. Morten Buhagen, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Arbeidsavklaringspenger. Lars Halvorsen og Arild Hegge Kristensen, NAV

5 Undervisning Internundervisning Som ledd i kravene for leger som er i spesialistutdanning gjennomføres et program med tverrfaglige fagmøter og litteraturmøter i til sammen to timer hver uke. Medisinstudenter. Hoveddelen av undervisningen i arbeidsmedisin skjer i studentenes semester ID og IIIC, men faget undervises på flere stadier under medisinstudiet, ofte i samarbeid med andre avdelinger. Støyskader blir for eksempel omtalt under ØNH-avdelingens undervisning om hørselsskader. Samlet timetall i arbeidsmedisin for medisinstudentene er 49 timer forelesninger og 26 timer andre læringsformer. I stadium ID skriver og presenterer studentene i grupper en oppgave om arbeidsmiljøpåvirkninger og helse i valgte yrker. I stadium IIIC er en uke satt av til arbeidsmedisin. I denne uka blir det forelest over sentrale tema som ikke er dekket tidligere i studiet og en dag brukes til bedriftsekskursjoner. I år kunne studentene velge mellom Nidar sjokoladefabrikk i Trondheim og smelteverket Washington Mills på Orkanger. I undervisningen har vi hatt god nytte av bedriftslegene Bjarte Sæter, Nidar og Hilde Myren, StatoilHydro, som har forelest om hhv bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Et to timers seminar om toksikologisk risikoevaluering blir gjennomført i samarbeid med professor Odd G Nilsen. Ingeniørstudenter Fra avdelingen undervises det også i arbeidsmedisin og yrkeshygiene ved Institutt for industriell økonomi og tekniologiledelse på NTNU Spesialistutdanningen og legers videre- og etterutdanning I 2010 har avdelingen hatt fem leger spesialisering (LIS). Alle har veiledningsopplegg ved avdelingen og deltar i internundervisningen, og alle deltar i Legeforeningens gruppebaserte veiledningsprogram i arbeidsmedisin samt i telefonundervisning sammen med LIS er ved de andre arbeidsmedisinske avdelingene. Utdanningskomiteen ved avdelingen består av Siri Slåstad, Grete Øyvor Nielsen og Fredrik Jervell. Bjørn Hilt har også i 2010 vært veileder for Legeforeningens gruppebaserte veiledningsprogram i arbeidsmedisin. Avdelingen hadde fra ansvar for kurs i Toksikologi for arbeids og miljømedisin for Legers videre og etterutdanning ved NTNU i Trondheim. Avdelingen hadde den besøk av Den norske legeforenings spesialitetskomite i arbeidsmedisin for møter med utdanningsutvalget og spesialistutdanningskandidatene.

6 Prosjekter Aktuelt prosjektarbeid ved avdelingen vises stikkordmessig i tabellen nedenfor. Mer utførlige beskrivelser av de fleste av enkeltprosjektene finnes på hjemmesiden Prosjekt Kommentarer Astma, KOLS og arbeid Samarbeid med Arbeidstilsynet Eksponering og helseforhold i Avsluttes 2011, samarbeid med STAMI silisiumkarbidindustrien Kokker, arbeidsmiljø og helse Prospektiv kohortundersøkelse Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk Oppstart 2009 med fortsettelse i 2010 og overvåking under rehabiliteringsarbeider i avsluttende rapport i Freifjordtunnelen HUNT, Yrke og arbeidsforhold Ferdig. Rapport HUNT, Obstruktive lungesykdommer i Fortsetter 2011 yrket Psykososialt arbeidsmiljø og helse Under planlegging med oppstart visjon for skader i landbruket Samarbeid med ST og NT bondelag, LHMS, Arbeidstilsynet og Gjensidige. Starter i Arbeidsrelaterte årsaker til lungekreft Samarbeid med lungeavdelingen og kreftavdelingen ved St.Olavs Hospital. Støyskader om bord på KV Stålbas. Oppdrag fra Regjeringsadvokaten. Avsluttet i Rapport foreligger. Faglig assistanse fra overlege Haakon Arnesen ved ØNH-avd. St. Olavs Hospital Skader i landbruket Fra 2010, Samarbeid med Senter for bygdeforskning og IRIS. Det Norske Løsemiddelprosjekt Litteraturstudie. Samarbeid mellom alle arbeidsmedisinske avdelinger. Organisert STAMI. Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid har i 2010 vært Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVTfakultetet ved NTNU, STAMI, HUNT, Miljøavdelingen i Trondheim kommune, Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag, Institutt for Nevromedisin ved DMF, Institutt for samfunnsmedisin ved DMF, Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, nevropsykolog Helge Sletvold og Kjemisk institutt ved NTNU. Den største begivenheten på forskningsfronten for avdelingen i 2010 var at Ann Kristin Sjaastad som har arbeidet hos oss i lengre tid den forsvarte sin avhandling Exposure to Cooking Fumes during the Pan Frying of Beefsteak under Domestic and Occupational Conditions for graden Dr. Philos ved NTNU. Sindre Svedahl fullførte den sin tid som forskerlinjestudent ved avdelingen med offentlig forsvar av oppgaven Stekeos og helse. Bjørn Lyngen fullførte i januar 2010 sin hovedoppgave Prevalence and incidence of airway symptoms among farmers based on data from the Nord-Trøndelag HealthSurvey (HUNT)

7 og leverte i desember 2010 sin forskerlinjeoppgave Bønder og luftveishelse. Avdelingen har fra 2009 hatt en intensjonsavtale om prosjektsamarbeid med Norsk underholdningsmedisinsk institutt i Namsos Bjørn Hilt er biveileder for Doktorgradsstipendiat Hanne Weggeberg ved Kjemisk institutt på oppgaven Metal characterization of different size fractions of airborne particulate matter and health effects in humans. Hovedveileder er førsteamanuensis Trond Peder Flaten ved Kjemisk institutt. Foredrag Hilt: Praktisk litteratursøk i arbeidsmedisinsk forskning. Kurs i arbeidsmedisinske forskningsmetoder. Norsk arbeidsmedisinsk forening. STAMI, Oslo Tjenester og samarbeid med bedriftshelsetjenestene og andre. NAV Bedriftshelsetjenestesamling. Trondheim Hvordan lage gode Multiple choice spørsmål til evaluering av kunnskap. UiB, Institutt for indremedisin, Bergen Arbeidsmedisinsk arbeid i Sør Muligheter og begrensninger. Norsk arbeidsmedisinsk forenings vårmøte. Oslo Helseeffekter av asbest og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Lungetoksikologi, Kurs i Toksikologi for arbeids- og miljømedisin, NTNU, Trondheim Inflammasjon i luftveier som følge av ytre påvirkning og følger derav. Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Skien Helseeffekter av nanopartikler, NTNU, Sikkerhetsdagene, Immuntoksikologi. EVU kurs i yrkeshygiene, IØT, NTNU, A safer and healthier world without nuclear weapons. 11th Summit of Nobel Peace Prize Laureates, Hiroshima, Japan, Leira KOLS som yrkessykdom. Seminar for allmennleger og NAV, Angvik Arbeid og helse. Arkitektstudenter NTNU Myter om sykefraværet. o HMS-konferanse for Fellesforbundet i Sør-Trøndelag, Røros o Styremøte i Fellesforbundet ved Trondos, Trondheim o Fagpolitisk konferanse for Legeforeningene i Midt- og Nord-Norge, Vega o Arbeidsmedisinsk vårkonferanse, Oslo o Innlegg og debatt, Protestfestivalen, Kristiansand Løsemiddelskader. Internundervisning for psykologer, Haukåsen, St. Olavs Hospital Arbeidsrelatert astma. Lungemedisinsk vårmøte. Kongsberg Arbeidsrelatert astma. Helsedirektorates strategikonferanse, Oslo Hvor er de late? HMS-konferansen, Haugesund

8 Buhagen Yrkeshygiene i tunneler og gruver. EVU-kurs, NTNU, Instruksjon ved praktisk prøvetaking av løsemidler. EVU-kurs, NTNU, Tunneler og Freifjordprosjektet Arbeidstilsynet Midt-Norge, Slåstad Hudsykdom hos bønder. Landssamling LHMS Jevnaker Arbeidsrelaterte lungesykdommer. Kurs i Lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin, St.Olavs Hospital/NTNU, Trondheim Biologisk overvåkning. Kurs i Toksikologi for arbeids- og miljømedisin, NTNU, Spirometri. Landbrukets HMS-tjeneste, Oslo Føreland: Vernetiltak. EVU kurs i generell yrkeshygiene. IØT, NTNU Aas: Arbeidsmedisinske problemstillinger i landbruket. Landssamling for LHMS rådgivere, Jevnaker, Bønder og helse. Grunnkurs for HMS-rådgivere i LHMS, Kongsberg, Risiko for arbeidsrelaterte forplantningsskader - Praktiske tiltak. Kurs i toksikologi for arbeids- og miljømedisin, NTNU, Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Flere ganger på div. autorisasjonskurs, Skjetlein ressurssenter og Øya Vgs. Holte Reproduksjonstoksikologi. Kurs i toksikologi for arbeids- og miljømedisin. NTNU, Deltakelse på kurs / konferanser / faglige møter Hilt: Norsk arbeidsmedisinsk forenings vårmøte. Oslo (med foredrag) International Physicians for the Prevention of Nuclear War 19th world congress, Basel, Sveits, International Occupational Hygiene Association world congress, Roma, Italia, (med poster) Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Skien (med foredrag) AFA försäkring forskningsseminar, Stockholm, Sverige (ekspertpanel) 11th Summit of Nobel Peace Prize Laureates, The Legacy of Hiroshima A world without nuclear weapons, Hiroshima, Japan, (med foredrag) Jervell: Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet/psykosomatikk. Norsk Arbeidsmedisinsk Forening. Oslo, Vårmøte, NAMF, Oslo

9 Fredriksen Høstmøte, arbeidsmedisinske avdelinger, Skien, oktober 2010 STYRK, kontorlederkonferanse, Fredrikstad Føreland: NYF vårkonferanse, Oslo , International Occupational Hygiene Association world congress, Roma, Italia, (med poster) NYF årskonferanse og kurshelg Oslo, , Buhagen: NYF vårkonferanse, Oslo , International Occupational Hygiene Association world congress, Roma, Italia, (med poster) Høstmøte, arbeidsmedisinske avdelinger, Skien, oktober 2010 NYF årskonferanse og kurshelg Oslo, , Aas: Midtnorsk forum for arbeidsmedisinere, Trondheim juni og Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety, Asker Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene Holthe Ledelse, organisasjonsutvikling og administrasjon for arbeidsmedisinere. Universitetet i Bergen Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin. UiO/legeforeningen, Oslo, Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet/psykosomatikk. Norsk Arbeidsmedisinsk Forening. Oslo, Nielsen Trafikkmedisin. NFAM / NSB, Oslo Arbeidsbetingede lungesykdommer, Universitetet i Bergen Strømholm Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin. STAMI, Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet. Psykosomatikk. STAMI, Arbeidsbetingede lungesykdommer. Universitetet i Bergen, Toksikologi for arbeids- og miljømedisin. NTNU, Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene. Skien, Slåstad Vårmøte, NAMF, Oslo Seminar om bruk av CT i arbeidsmedisinsk overvåkning, STAMI, Oslo,

10 Publikasjoner / rapporter / sammendrag ( abstracts ) / formidling K. Svendsen, T. Syversen, I. Melø, B. Hilt. Historical exposure to mercury in Norwegian dental personnel. Scand J Work Environ Health 2010;36(3): Hilt, B. Salud y trabajo en America Latina. Ramazzini 2010;17 No4:10. Svedahl S, Svendsen K, Hilt B. Short term exposure to cooking fumes and inflammatory markers in blood and exhaled air. 8th international scientific conference IOHA. Book of abstracts. Rome, IOHA, Roma, Italia 28 sept-2 okt 2010, s 230. S. Føreland, M. Buhagen: Exposure assessment of exhaust related agents during subsea road tunnel rehabilitation work. 8th international scientific conference IOHA. Book of abstracts. Rome, IOHA, Roma, Italia 28 sept-2 okt 2010, s 185 M. Buhagen, S. Foreland: Exposure assessment of dust and quartz during subsea road tunnel rehabilitation work. 8th international scientific conference IOHA. Book of abstracts. Rome, IOHA, Roma, Italia 28 sept-2 okt 2010, s 173 Leira HL, Buhagen M, Jervell F: Hørselsrelaterte plager blant mannskapet på kystvaktfartøyet KV Stålbas Betraktninger om mulige årsaksforhold. Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital. Rapport til Regjeringsadvokaten Leira HL. Myter om sykefraværet. Kronikk. Dagbladet Leira HL. Myter om sykefraværet (II). Kronikk. Adresseavisen Leira HL. Hvor er jobbene? Kronikk. Klassekampen Leira HL. Betimelig om sykefravær. Bokmelding om Sandvin J. Arbete, sjukdom och moral. Tidsskrift for den norske legeforening. 2010;130:183 Leira HL. Industriens angrep på folkehelsen i USA. Bokmelding om Michales D. Doubt is their product. Tidsskrift for den norske legeforening. 2010;130:415 Leira HL. Svakt om rehabilitering. Bokmelding om Wågø Aas R. Raskt tilbake. Tidsskrift for den norske legeforening. 2010; 130:2272. Skal arbeidslivet ha plass til alle? Innlegg. Velferd 3-4/2010 s 43 (Leira) Ikke flere misdannelser. Omtale og intervju om undersøkelsen av forplantningsskader blant tannhelsepersonell. Arbeidsmiljø, januar 2010 s. 12. (Hilt) Ikke økt risiko for misdannelser. Omtale/intevju i Tannhelsesekretæren Nr. 1, 2010, s. 17. (Hilt) Intervju med Radio 1 Trondheim om ev helsevirkninger av askeskyen fra vulkanutbruddet på Island (Hilt) NRK, intervjuinnslag i NRK nyheter om NAVs behandling av yrkessykdomssaker (Hilt) Artikler i Arbeidsmiljø om åpne kontorlandskap, arbeidsavklaringspenger og sykefraværsmyter (Leira) Med ryggsekk på tunneljobb. Arbeidsmanden nr 1/2010 side (Freifjordomtale) (Buhagen) For mer opplysninger om avdelingen og vår virksomhet, vennligst se Kontaktadresse: Besøksadresse: Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim Tlf: , Fax: , e-post: 1902-bygget, andre etasje i østfløya.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2007 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

Kokker, arbeidsmiljø og helse

Kokker, arbeidsmiljø og helse Delrapport I Kokker, arbeidsmiljø og helse Spørreundersøkelse blant kokker som tok fagbrev 1988 2008 Trondheim november 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Kokker, arbeidsmiljø og helse Delrapport I Spørreundersøkelse

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2003 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Side BAKGRUNN...3 SAMMENDRAG...4 BIVIRKNINGSREGISTRERING...5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2004 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Side BAKGRUNN...4 SAMMENDRAG...5 BIVIRKNINGSREGISTRERING...6

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Utgitt 05/2011 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 Tema: «Læreres arbeidsmiljø» Årsmøte og vårkonferanse på Jeløya Bente E. Moen, redaktør og referent Arbeidsmedisinernes vårkonferanse

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport

Rapport IS-2279. Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport Rapport IS-2279 Forsøksordning Kompetanseområde palliativ medisin Rapport FORORD Publikasjonens tittel: Forsøksordningen Kompetanseområde palliativ medisin. Rapport Utgitt: 1/2015 Bestillingsnummer: IS-2279

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2000 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer