Regodkjenning Ergoterapispesialist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regodkjenning Ergoterapispesialist"

Transkript

1 Regodkjenning Ergoterapispesialist 2014

2 Innhold Innledning... 3 Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder:... 3 Faglig forsvarlighet Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist... 5 Generelle kriterier... 5 Kriterier Autorisasjon og medlemskap Arbeidserfaring Videre- og etterutdanning Veiledning, hospitering eller prosjektarbeid Formidling av spesialistemnet og pedagogisk kompetanse Samlet vurdering og generelle kommentarer Søknad om regodkjenning... 8 Skjema for søknad om regodkjenning som ergoterapispesialist... 9 Side 2

3 1. Innledning Norsk Ergoterapeutforbunds forbundsinterne spesialistgodkjenningsordningen ble innført i 2000 og tar utgangspunkt i brukergrupper og helse- og velferdspolitiske prioriteringer. I september 2013 vedtok Sentralstyret nye kriterier for ergoterapispesialistgodkjenning. De nye kriteriene bygger på en mastergrad og trer i kraft fra Fram til kan søknader bli behandlet både etter de gamle og de nye kriteriene. Ergoterapispesialist godkjenningen gjelder for syv år fra og med vedtak i spesialistråd, deretter kan en søke om regodkjenning. Ergoterapeuter godkjent etter både gammel og etter ny ordning, regodkjennes etter samme regodkjenningskriterier. Dette veiledningsheftet inneholder informasjon om regodkjenning av ergoterapispesialister, kriteriene for regodkjenning og søknadsskjema. Informasjonen er rettet mot kandidater som søker regodkjenning og de som vil tilegne seg informasjon om forbundets regodkjenning av ergoterapispesialister. Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder: Allmennhelse. Inkluderer ergoterapi i kommunenes helse- og velferdstjenester, herunder hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Arbeidshelse. Inkluderer ergoterapi innen arbeidsdeltakelse, arbeidsrehabilitering, arbeidstrening og arbeidstilrettelegging, herunder tilbud i NAV, bedriftshelsetjeneste og arbeidstilsyn. Barns helse. Inkluderer ergoterapi for helsefremming, forebygging, behandling og habilitering, herunder intervensjon for å forebygge ekskludering. Eldres helse. Inkluderer ergoterapi for friske, skrøpelige og syke eldre, inkludert endring fra passiv til aktiv omsorg og deltakelse samt hverdagsrehabilitering. Folkehelse. Inkluderer ergoterapeuters kompetanse innen helse både på individ og samfunns nivå, herunder universell utforming som virkemiddel. Psykisk helse. Inkluderer ergoterapi for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, herunder rehabilitering og tilrettelegging for mestring av hverdagslivet og inkludering i arbeidslivet. Side 3

4 Somatisk helse. Inkluderer ergoterapi for mennesker med ulike somatiske sykdommer og skader, herunder behandling, rehabilitering og tilpassing av omgivelsene. (Kompetansebeskrivelser i Ergoterapi, 2012,s.23) Flere av områdene vil være overlappende. Faglig forsvarlighet Norsk Ergoterapeutforbund forventer at ergoterapispesialister utøver tjenester av høy faglig og etisk kvalitet slik det er beskrevet i yrkesetiske retningslinjer. Ergoterapeuter tar samfunnsansvar basert på befolkningens rett til aktivitet og deltagelse samt at yrkesutøvelsen er i tråd med samfunnets helse- og velferdsutfordringer. I bunnen for yrkesutøvelsen ligger internasjonale føringer; FNs menneskerettigheter (1948), FNs konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (2008), The Ottawa Charter for Health Promotion (WHO 1986), International Classification of Function and Health (WHO 2001) og World Report on Disability (WHO og World Bank 2011) med flere. Helsepersonell er omfattet av Lov om helsepersonell der kravene til faglig forsvarlighet er beskrevet i 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet [...] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Rettslig innebærer forsvarlighetskravet en minstestandard. Les mer om Helsepersonelloven med rundskriv: Side 4

5 2. Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist Kandidaten skal kunne dokumentere og begrunne faglig oppdatering og evne til å dele kunnskap innen spesialistområdet. Generelle kriterier Kandidaten følger Norsk Ergoterapeutforbund sine retningslinjer for oppsett av søknad Kandidaten må ha vært medlem i Norsk Ergoterapeutforbund siden forrige godkjenning som ergoterapispesialist. Søknaden må være oversiktlig og vise evne til å arbeide kunnskapsbasert. Begrunnet søknad med vedlegg må dokumentere at kandidaten er oppdatert innen spesialistområdet og fyller kravene beskrevet under. Side 5

6 Kriterier 1. Autorisasjon og medlemskap Det kreves norsk autorisasjon som ergoterapeut og medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund. 2. Arbeidserfaring Kandidaten må dokumentere minimum 2 års aktiv deltakelse innen for sitt spesialistområde Ved redusert stilling, for eksempel i 50 % stilling, vil det ta 4 år for å oppnå 2 årsverk. 3. Videre- og etterutdanning Kandidaten må dokumentere relevant fordypet kompetanse, som erergoterapispesifikk (3a), spesialistspesifikk (3b) 3.a Ergoterapispesifikk kompetanse 35 timer ergoterapispesifikke vider- og etterutdanning 3.b Spesialistspesifikk kompetanse 55 timer spesialistspesifikke videre- og etterutdanning 4. Veiledning, hospitering eller prosjektarbeid 10 timer utøvd faglig veiledning til studenter, spesialistkandidater, kollegaer eller andre samarbeidspartnere. Veiledningen kan erstattes av hospitering eller prosjektarbeid. 5. Formidling av spesialistemnet og pedagogisk kompetanse Kandidaten må dokumentere formidling pedagogisk kompetanse innen spesialistemnet tilsvarende, 4 poeng, se tabell under. Minimum ett poeng må være innen undervisning og minimum ett poeng innen skriftlig formidling Undervisning 1 time = 45 min Side 6

7 Type kompetanse Muntlig formidling Antall Poeng Undervisning/forelesninger 10 timer 1poeng Presentasjoner ved fag- eller forskningskongresser 2 pres. m/ abstract 1 poeng Veiledning Faglig veiledning 15 timer 1poeng Skriftlig formidling Studentveiledning 15 timer 1poeng Medforfatter i publisert vitenskapelig artikkel 2 sider 2 poeng Forfatter av publisert fagartikkel 5 sider 1poeng Publisert lærebok/kapittel 10 sider 1 poeng Rapport fra forsknings- og utviklingsarbeid 15 sider 1 poeng Rapport fra fagutvikling 15 sider 1 poeng Poster ved kongress 1 poeng Publikasjoner må være gjort tilgjengelig for andre utenfor egen arbeidsplass. Relevansen av dokumentert kompetanse for ergoterapi og/eller spesialistområdet, må begrunnes. 6. Samlet vurdering og generelle kommentarer I dette punktet skal kandidaten gi en samlet vurdering og begrunnelse for søknaden. Det gjøres en skjønnsmessig av vurderinger søknaden som helhet. Dersom kandidaten ønsker å erstatte enkelte krav med annen kompetanse, må denne kompetanses relevans begrunnes. Samme kompetansen kan ikke dekke eller erstatte flere av kravene. Side 7

8 3. Søknad om regodkjenning Kandidaten har allerede blitt godkjent ergoterapispesialist og skal ved regodkjenningen, demonstrere faglig oppdatering og vilje til å dele sin kompetanse. Kandidaten må begrunne og dokumentere at regodkjennings kriteriene og nødvendige kompetanse for spesialistområdet er oppnådd. Søknad om regodkjenning som ergoterapispesialist skrives på eget skjema, som sendes Norsk Ergoterapeutforbund Attester og annen attestert dokumentasjon skal være vedlagt. Søknadsfrist er 15. september hvert år. Søknadene blir behandlet i Norsk Ergoterapeutforbunds Spesialistråd. Kandidaten kan klage avgjørelsen inn for et Sentralstyret. Side 8

9 Vedlegg 2 Rev Skjema for søknad om regodkjenning som ergoterapispesialist Søknadsfrist 15. september hvert år. Kun dokumentert og vedlagt materiale blir tatt med i vurdering. Spesialistområdet: Det kan kun søkes én spesialistgren per år. Personalia Kandidatens navn Fødselsår Adresse Side 9

10 1. Autorisasjon og medlemskap Det kreves norsk autorisasjon som ergoterapeut og medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund. 2. Arbeidserfaring etter spesialistgodkjenning Arbeidssted og stillingstittel Stillings- størrelse År/måneder Vedlegg nr Totalt antall år Legg til eller trekk fra rader ved behov. Alle kolonnene skal fylles ut. Begrunnelse for relevans 3. Videre- og etterutdanning (3.a) Ergoterapispesifikk kompetanse Årstall Ant. timer/ stud.poeng Vedlegg nr Totalt antall studiepoeng/timer Legg til eller trekk fra rader ved behov. Alle kolonnene skal fylles ut. Begrunnelse for relevans Side 10

11 3.b Spesialistspesifikk kompetanse Årstall Ant. timer/ stud.poeng Vedlegg nr Totalt antall studiepoeng/timer Legg til eller trekk fra rader ved behov. Alle kolonnene skal fylles ut. Begrunnelse for relevans 4. Veiledning, hospitering eller prosjektarbeid Årstall Ant. timer Vedlegg nr Totalt antall studiepoeng/timer Legg til eller trekk fra rader ved behov. Begrunnelse for relevans Side 11

12 5. Formidling av spesialistemnet og pedagogisk kompetanse Type formidling Form Ant.timer/ sider Årstall Vedlegg nr. Totalt antall timer Begrunnelse for relevans 6. Samlet vurdering og generelle kommentarer Kandidaten kan gi en helhetlig samlet begrunnelse for sin søknad. Dato og signatur Side 12

13