Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere"

Transkript

1 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

2 Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto Kontakt: 2

3 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning 1. Innledning Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte vedtok i desember 2010 nytt regelverk for oppbygning av spesialistkompetanse der veiledet praksis står sentralt. Hensikten med veiledet praksis er å bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene innenfor sin spesialitet. Veiledning skal ta utgangspunkt i den enkeltes fagutøvelse, og vil som regel foregå på eget arbeidssted. Veiledning skal bidra til refleksjon over og bevisstgjøring av egen yrkesutøvelse, og vil være et viktig virkemiddel for at spesialistkandidaten skal kunne nå det faglige nivået som forventes av en spesialist. I dette veiledningsheftet vil du finne informasjon om og retningslinjer for veiledet spesialistpraksis. Informasjonen er rettet både mot den som ønsker å bli spesialist og mot den som skal veilede spesialistkandidaten. I ny spesialistordning er det kompetansemålene for den enkelte spesialitet som skal sikre at kandidatene får den nødvendige kunnskap og erfaring. I tillegg er det utarbeidet spesifikke krav til praksis for den enkelte spesialitet. Dette vil finnes på nettsidene 2. Søknad om spesialistgodkjenning Den som vil ha godkjenning som spesialist, må sende søknad om dette til Norsk Fysioterapeutforbund. Se søknadsprosedyrer: Søknaden skrives på eget skjema. Attester for tilfredsstillende utført veiledet praksis, samt kopier av kursbevis og annen dokumentasjon som kan inngå i den aktuelle spesialiteten, skal være vedlagt. I søknaden om spesialistgodkjenning må spesialistkandidaten begrunne at kompetansemålene er oppnådd, med henvisning til aktuelle kompetansemål for gjeldende spesialitet. Søknadsbehandling hos Norsk Fysioterapeutforbund skjer to ganger per år. Fristene for søknader er 1. mars og 1. september. Kandidaten kan klage avgjørelsen inn for Ankeutvalget: I det følgende utdypes hva som forstås med spesialist og formålet med veiledet praksis og med veiledning. Du vil også finne en beskrivelse av ulike aktuelle veiled- 3

4 Norsk Fysioterapeutforbund ningsformer og den aktuelle ansvarsfordelingen mellom spesialistkandidat, veileder og NFF v/fagseksjonen, og maler for veiledningskontrakt og attestasjon av praksis. 3. Spesialist Med spesialist forstår man en fysioterapeut som: har avansert kompetanse i fysioterapi og dybdekunnskap innen spesialist området. har dybdekunnskap i å fremme helse, forebygge, undersøke, vurdere og behandle plager knyttet til bevegelsessystemet innen spesialistområdet. er en kunnskapsformidler som kan veilede og informere pasient/bruker, pårørende, annet helsepersonell og samarbeidsparter. er en pådriver for fagutvikling innen spesialistområdet. Denne definisjonen er vedtatt av Fag- og spesialistrådet i Norsk Fysioterapeutforbund (sak 36/10 og 9/11) NFF har 13 spesialiteter, med tilhørende spesifikke kompetansemål. Disse kompetansemålene er en konkretisering av de fire generelle kompetansemålene som er beskrevet over, se 4

5 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte 2010 vedtok følgende nye krav for spesialist: I Utdanning Fysioterapifaglig-/helsefaglig mastergrad (120 sp)* * For fagfeltene manuellterapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke mastergrader som vurderes godkjent for takstkompetanse. II Praksis to årsverk praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon Veiledet praksis har to alternativer, A og B. Alternativ II A Fysioterapifaglig mastergradsprogram med praksisstudier (120 studiepoeng) Minimum ett årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden Veiledet praksis skal innholde minimum 30 timer praksisveiledning og 24 timer veiledningskurs/opplæring. Alternativ II B Helsefaglig mastergradsprogram (120 studiepoeng) Minimum to årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etterkant av mastergraden Veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer praksisveiledning og 24 timer veiledningskurs/opplæring. * MT/Psyk: 1 årsverk praksis. 5

6 Norsk Fysioterapeutforbund 4. Faglig forsvarlighet Kvalitetskrav til fysioterapi, som beskrevet i helsepersonelloven 4 om «faglig forsvarlighet», er overordnet og styrende for all faglig virksomhet. Som alt annet helsepersonell er en spesialist omfattet av helsepersonelloven og kravene til faglig forsvarlighet, uttrykt i 4 slik: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet (...) som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Kravet om forsvarlighet retter seg mot alt «arbeid», dvs. mot all faglig virksomhet. Det betyr at både løpende hjelp over tid og enkelthandlinger må svare til denne standard en. Likeså må faglige sider av mer generell art som kan ha betydning for hjelpen til pasientene, holde slik standard, for eksempel hygieniske forhold og journalsystemer. Helsepersonelloven med rundskriv for utfyllende opplysninger: html?id= Rettslig innebærer forsvarlighetskravet en minstestandard. NFF har forventninger om at fysioterapitjenestene som leveres er av høy kvalitet, og at praksis er kunnskapsbasert. Med «kunnskapsbasert fysioterapi» i klinisk virksomhet forstås: «Kunnskapsbasert fysioterapi er å foreta kliniske beslutninger som gjelder undersøkelse og fysioterapeutiske tiltak, tilpasset den aktuelle konteksten og gjennomført på en måte som bidrar til å styrke pasientens egne ressurser og målsetninger. Valg av virkemidler er basert på en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap, og justeres ut fra pasientens reaksjoner i situasjonen.» Begrepet «kunnskapsbasert praksis» er også å finne i punkt 3 i avtalen for drift av privat fysioterapivirksomhet (ASA 4313). 6

7 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning 5. Veiledere NFF har oversikt over og godkjenner aktuelle veiledere. Veileder har faglig kompetanse på høyt nivå, er selv spesialist i NFFs spesialistordning innen det aktuelle fagområdet, og arbeider med dette i sitt daglige virke. Veileder vil som hovedregel ha formal- og/eller realkompetanse innenfor veiledning. Der spesialister på fagområdet ikke er tilgjengelig i rimelig geografisk nærhet, kan kravene til veileder fravikes noe. En totalvurdering av veileders kompetanse vil bli lagt til grunn. Spesialistkandidaten kan selv fremme forslag om veileder til NFF. 6. Omfang av veiledning Spesialistkandidaten må ha minimum 30 timer veiledning i løpet av ett år hvis det søkes om spesialist på bakgrunn av fysioterapifaglig master (modell II A), evt. minimum 60 timer veiledning over to år hvis det søkes på bakgrunn av helsefaglig master (modell II B). Minimumskravene innebærer at det kan være aktuelt med flere timer veiledning dersom spesialistkandidat og/eller veileder mener det er behov for det. 7. Organisering av veiledningsforholdet Den enkelte spesialistkandidat og veileder oppfordres til, så langt det er mulig, å inngå avtale med arbeidsgiver eller kommunen for dem med driftstilskudd, slik at veiledning kan inngå i ordinær arbeidstid/driftstilskuddstid. Malene for driftstilskuddsavtaler (se vedlegg 1 og 2 til ASA 4313) inneholder en mulighet til å regulere veiledning i driftstilskuddstiden. Veileder vil kunne bruke veiledningen som én av tre læringsaktiviteter innenfor de 200 timene som er nødvendig for fornyet godkjenning av spesialisttittel. Der veiledningstiden inngår i arbeidstid/ driftstilskuddstid og/eller ikke medfører økonomisk tap for veileder, mener NFF at det av etiske grunner ikke er grunnlag for å kreve betaling av spesialistkandidat. NFF er ikke part i en avtale mellom veileder og spesialistkandidat, men vil kunne anbefale veiledningstakster individuelt og i gruppe. 7

8 Norsk Fysioterapeutforbund 8. Gjennomføring av veiledningen Veiledningen skal som hovedregel gis i tilknytning til spesialistkandidatens egen praksis. Avhengig av hva som er praktisk gjennomførbart og ønskelig for veileder og spesialistkandidat, sett i forhold til kompetansemål, kan veiledningen skje både individuelt og i gruppe. Fordelingen mellom individuell veiledning og gruppeveiledning vil kunne variere avhengig av spesialitet. Før veiledningsperiodens oppstart: Spesialistkandidaten skal formulere egne læringsbehov med utgangspunkt i kompetansemålene for den aktuelle spesialiteten der det klart skal fremkomme hva slags kompetanse kandidaten mener at hun/han mangler, og hva slags læringsutfordring er som hun/han mener er nødvendig for å utvikle slik kompetanse. Spesialistkandidatens læringsbehov og ønske om læringsutfordringer nedfelles skriftlig i en veiledningsplan, der spesialistkandidat og veileder blir enige om innhold og progresjon i veiledet praksis, og utarbeider en plan for veiledning i praksisperioden. Planen revideres etter behov. Selve veiledningen 1) Individuell veiledning Veiledningen er knyttet til kandidatens konkrete fagutøvelse, og er rettet mot en aktuell praksissituasjon. Veiledningen kan foregå i tre trinn, avhengig av hva som er hensiktsmessig: før-veiledning, veiledning i situasjonen, og etterveiledning. Før-veiledning: spesialistkandidaten bør utarbeide et veiledningsgrunnlag der hun/han beskriver den faglige praktiske utfordringen som hun/han ønsker veiledning på, og utdyper problemstillingene. I før-veiledningen drøfter kandidat og veileder innholdet i veiledningsgrunnlaget. Kandidaten får mulighet til å reflektere rundt situasjonen og kan evt. endre strategi ved erkjennelser om andre og bedre valg underveis. 8

9 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledning i situasjonen: Veileder er fortrinnsvis på kandidatens arbeidssted og til stede i situasjonen, evt. kan det gjøres videoopptak. Veileder kan være passiv observatør i situasjonen og gjøre sine vurderinger av det som skjer i relasjon til hva kandidaten ønsker veiledning i forhold til, og/eller veileder kan være aktivt deltakende og evt. demonstrere konkrete ferdigheter i en mester-svenn-modell. Etter-veiledning: kandidaten beskriver egne opplevelser fra situasjonen, vurderer det som skjedde, og begrunner sine valg. Veileder stimulerer til utforsking av situasjonen og kritisk refleksjon over kandidatens handle- og tenkemåter. 2) Gruppeveiledning 2-4 spesialistkandidater innenfor samme spesialitet møtes til avtalte tider sammen med en veileder. Praktiske problemstillinger knyttet til konkret fagutøvelse er i fokus også her. Utgangspunktet for veiledningen kan være en kasuistikk eller en problemstilling som deltakerne tar med fra egen virksomhet. Den skal være beskrevet utdypende, og gjerne ledsaget av en video der det er relevant og mulig. Veiledningen kan rette seg mot den enkeltes virksomhet, og slik at gruppa utforsker situasjonen sammen med veileder og bidrar til refleksjon, oppdagelser og begrunnelser. Veiledningen kan også rette seg mot andre aspekter ved den presenterte situasjonen og bidra til å utforske ulike sider ved denne som angår alle gruppedeltakernes virksomhet. 9. Ansvar og oppgaver Spesialistkandidaten har ansvar for å: skaffe veileder blant dem som til enhver tid er registrert av NFF som aktuelle, men kan også foreslå nye (jf. punkt 5). inngå nødvendige avtaler med arbeidsgiver, eventuelt kommunen for selvstendig næringsdrivende, for å få gjennomført veiledningen. ta kontakt med ønsket veileder og inngå kontrakt mht. hvordan veiledningen skal organiseres og gjennomføres (mal for kontraktsskjema; vedlegg 1). utarbeide en veiledningsplan ut fra kompetansemålene for den aktuelle 9

10 Norsk Fysioterapeutforbund spesialiteten, diskutere gjennomførbarhet med veileder, og evt. justere planen. dokumentere tema og omfang av veiledningen, (jf. Beskrivelse av veiledet praksis; vedlegg 2) og sørge for at veileder attesterer. betale veileder for veiledningen dersom det er aktuelt, og i henhold til kontrakten, (jf. punkt 7 og kontraktsforslaget, vedlegg 2). Veileder har ansvar for å: sørge for at det blir inngått kontrakt med spesialistkandidat (jf. vedlegg 1). gjennomgå veiledningsplanen sammen med spesialistkandidaten og godkjenne denne. sette seg inn i kompetansemålene for den aktuelle spesialitet og bidra til at spesialistkandidaten når kompetansemålene. utøve veiledning regelmessig i henhold til plan, og på en støttende og utforskende måte som fremmer læring og utvikling hos kandidaten. attestere på kandidatens dokumentasjonsgrunnlag, se vedlegg 2. NFF v/fagseksjonen har ansvar for å: godkjenne veiledere. ha oversikt over spesialister innenfor hvert spesialistområde og aktuelle veiledere blant disse. yte service og faglig støtte til spesialistkandidat og veileder. utarbeide maler for kontrakt og attestasjonsgrunnlag. 10. Attestering av praksis Veiledet praksis som skal benyttes tellende som ledd i spesialistoppbyggingen, må dokumenteres med fyldig attest som beskriver innholdet i praksisen og hvilke deler av faget kandidaten har fått erfaring fra. Ett års praksis forstås som 100 % stilling i 45 uker med ukentlig arbeidstid 36 timer. Alt fravær fra praksis, uansett årsak (sykdom, svangerskap m.v.) går til fratrekk i beregning av tellende praksis i spesialistoppbyggingen. Etter avsluttet veiledet praksis attesterer veileder på gjennomført praksis, se vedlegg 2. 10

11 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Vedlegg 1: Kontraktsforslag Kontrakt spesialistkandidat veileder.. og.. Spesialistkandidat Veileder.. Arbeidssted.. arbeidssted har i dag inngått kontrakt om hvordan veiledningen skal organiseres og gjennomføres, slik: 1. Veiledningen skal totalt omfatte timer og foregå i tidsrommet 2. dersom veileder og/eller spesialistkandidat av ulike grunner må avbryte kontrakten, gjelder 2 uker gjensidig oppsigelsesfrist. 3. Veiledningen skal ta utgangspunkt i spesialistkandidatens læringsbehov, relatert til kompetansemålene for aktuell spesialitet: og gjennomføres i henhold til anbefalingene i veiledningsheftets punkt 8 4. Veiledningen skal fortrinnsvis skje innenfor ordinær arbeidstid, men kan også foregå slik: (beskriv nærmere) dersom veiledningen skal avlønnes (jf. veiledningsheftets punkt 7), skal den betales med kr. per time. Evt. utbetaling av honorar skjer slik: (beskriv nærmere: underveis/etter avsluttet praksis, til hvilken konto osv.) Sted Dato Underskrift spesialistkandidat Underskrift veileder... 11

12 Norsk Fysioterapeutforbund Vedlegg 2 Beskrivelse av veiledet praksis med attestasjon (fylles ut av spesialistkandidat) Navn spesialistkandidat:... Fødselsdato:... Søker spesialitet innen:... Jeg har arbeidet i % stilling i tiden d.v.s. i uker fra til ved:... Fravær fra tjenesten i uker, i tiden p.g.a.:... Beskrivelse av innholdet i tjenesten; arbeidsoppgaver, pasientkategorier m.v Veiledningen har vært gjennomført som timer individuell veiledning og timer gruppeveiledning. Sted Dato Underskrift spesialistkandidat Jeg bekrefter informasjonen som er gitt over. Sted Dato Underskrift veileder (fylles ut av veileder) 12

13 Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning 13

14 Norsk Fysioterapeutforbund 14

15

16 Norsk Fysioterapeutforbund/fagseksjonen

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer