Velkommen Arbeidsdeltakelse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen Arbeidsdeltakelse 2012"

Transkript

1 Velkommen Arbeidsdeltakelse september i Oslo Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

2 Arbeidsdeltakelse 2012 Helsefremmende og forebyggende strategier med fokus på ergonomiske forhold ved arbeidsmiljøet

3 «If you, when visiting a medical specialist, are found not to be sick it is not a matter of being well, but a matter of not being thoroughly medically examined» (Espenes 2012) SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

4 Hvordan forstår vi begrepet helse? helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav. (Hjort 1994) Å ha et holistisk eller helhetlig syn på helse betyr at man må ta hensyn til både fysisk, psykisk, sosial og åndelig helse. (Nordenfelt 1991). SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

5 Hvordan forstår vi helse helsefremming? Disease prevention is activities designed to protect patients or other members of the public from actual or potential health threats and their harmful consequences (Mosby's Medical Dictionary, 2009) Health promotion is the process of enabling people to increase control over their health and its determinants, and thereby improve their health (Ottawa Charter, 1986) SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

6 .. SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

7 Antonovsky (2005) Salutogenesen helse er ingen stabil tilstand, men at man beveger seg på en helseskala Antonovsky (2000) har beskrevet begrepet salutogenese som et allment sett å forholde seg på som styrker eller fremmer vår helse. Salutogen orientering har fokus på mestring, opplevelse av sammenheng. SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

8 SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

9 Hvordan forstår vi deltakelse? Deltakelse handler om at den eller de det angår skal involveres på alle nivå når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering. (WHO 1986, Rootman et al 2001). SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

10 Hvordan forstår vi ergonomi? Ergonomi er samspill mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss. Ergonomi kan omfatte så vel tekninske- som organisatoriske forhold. (Moen,2003) SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

11 Ergonomisirkelen (Utarbeidet av K. Jakobsen med utgangspunkt i Bullock,1990) Det psykososiale/ organisatoriske Organisatoriske arbeidsmiljø forhold Menneskelig atferd Det fysiske arbeidsmiljø Fysiske omgivelser Arbeidsplass utforming Andre forhold Arbeids fysiologi SIDE Kurset Arbeidsdeltak

12 Rammebetingelser Offentlige føringer, aktuelle lover og forskrifter Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

13 Helsefremmende og forebyggende perspektiv i offentligeføriger for arbeidslivet I St.meldingen nr.16 Resept for et sunnere Norge Folkehelsepolitikken ( ) og St.melding nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller, legger føringer for at samfunnet må ta et større ansvar for befolkningens helse I St. melding 47. Samhandlingsreformen og Folkehelselov en (2011) trekkes arbeid frem som en viktig arena for fremming av befolkningens helse og utjevning av sosial ulikheter. SIDE 13 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

14 Historisk.. Arbeidslinja: Intensjon var økt arbeidsdeltakelse og reduksjon i sosiale ytelser og utstøting St.meld. nr. 35 ( ) Velferdsmeldingen St.meld nr. 39 ( ) Attføringsmeldingen IA-æraen: Det overordnede ansvaret fra myndighetene og arbeidstaker til arbeidsgiver Arbeidsplassen hovedarena for forebyggende og rehabiliterende sykefraværsarbeid Arbeidstaker og arbeidsgiver ble hovedaktører Inkludere på tross av sykdom SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

15 Sentrale dokument. St.meld.nr. 9 ( ) Arbeid, velferd, inkludering, -videreutvikling og fornying av arbeidsrettede tiltak spesielt i forhold til personer med nedsatt funksjonsevne, - bla. Raskere tilbake NOU 2010:13 Arbeid og helse. Sykefravær og utstøting i helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgsdepartemente. Meld. St. 29 ( ) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Den noverande registreringa av arbeidsulykker, yrkessjukdommar og arbeidsskadedødsfall er for fragmentert og gir ei mangelfull oversikt over omfanget og utviklinga av arbeidsrelaterte ulykker, skadar og sjukdom i Noreg. SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

16 Fortsetter. Meld.St.16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) - Endringene i Arbeidsmiljøloven skal sikre en bedre og mer effektiv sykefraværsoppfølging, tettere oppfølging av den sykmeldte og sanksjoner overfor alle aktører som ikke følger opp. Det er viktig at helsepersonell deltar i dialogmøter med arbeidstaker og arbeidsgiver SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

17 IA - avtalen Avtalen innebærer en endring fra fokus på sykelønn og sykefravær til å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. Gradert sykmelding skal være hovedregelen Større fokus på delmål 2 sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne Øke yrkesaktiviteten blant de over 50 år SIDE 17 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

18 Medfører IA- avtalen skjerpede forpliktelser for bedriftene? Rutiner for medvirkning og oppfølging Større oppmerksom het rundt HMS arbeid i bedriften Domstolene stiller strengere krav til IA-bedrifter Bedrifter som har oppfylt sine forpliktelser står sterkere ved tvister (Skaring 2011) SIDE 18 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

19 Lovverket Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt helsefremmende arbeidsmiljø som gir trygghet i ansettelsesforholdet. Folketrygdloven skal sikre den enkeltes rettigheter og bidra til økonomisk trygghet, utjevning av inntekt og levekår og hjelp til selvhjelp fremfor passive ytelser. SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

20 Arbeidsmiljøloven (AML) Lovens formål 1-1. er å sikre trygge ansettelse og likebehandling i det norske arbeidslivet og sikre at arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. 4-1 Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnsystemer m.v. skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. 4-2 krav om at utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal legges til rette slik at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid Arbeidsgiver skal sørge for informasjon, medvirkning og kompetanseheving. SIDE 20 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

21 Forskrifter og veiledere Arbeidstilsynet. Arbeid ved dataskjerm. Oslo: 1995 (Arbeidstilsynets bestillingsnummer 528) Arbeidstilsynet. Arbeid ved dataskjerm. Veiledning for forskrift. Oslo: 1997 (Arbeidstilsynets bestillingsnummer 540) Arbeidstilsynet. Tungt og ensformig arbeid. (Arbeidstilsynets bestillingsnummer 531) Arbeidstilsynet. Tungt og ensformig arbeid. Veiledning for forskrift. Oslo: 2001 SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

22 Norsk Ergoterapeutforbunds politiske dokument for Arbeidshelse Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse. Høringsutalelser forbundet har kommet med; Om ergoterapi, fagområder og Arbeidshelse;http://www.netf.no/index.php/Ergoterapeutene/omergoterapi/Ergoterapeuters-kompetanse/Fagomraader/Arbeidshelse SIDE Kurset Arbeidsdeltakelse 2012, Anita Engeset

23 Oppsummering Større fokus på helsefremmende og forebyggene perspektiver og tiltak Fokus på nærvær i arbeidslivet Større fokus på psykososiale og organisatoriske forhold ved arbeidslivet SIDE 23 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

24 Referanser: Arbeidsmiljøloven 1-20 Arbeidstilsynet. Ny ordning for bedriftshelsetjeneste fra 2010 Ose.S.O. (2009).Evaluering av IA-avtalen ( ) SINTEF Teknologi og samfunn,trondheim St. Meld. 29 ( ). Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit. Arbeidsdepartementet (Regjeringa Stoltenberg II). Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember (IA-avtalen) NOU 2010:13 Arbeid og helse. Sykefravær og utstøting i helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgsdepartementet. Nasjonalt folkehelseinstitutt (2010). Helsetilstanden i Norge. Folkehelserapport Rapport 2010: s. ISBN: SIDE 24 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

25 St.meld. nr. 47 ( ). Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted- til rett tid. Helse og omsorgsdepartementet St.meld. nr 20 ( ). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Skaring, N. (2011). Sykefravær. Nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse. Universitetsforlaget. Oslo Espenes,G.A. (2012).Welcome to the dawn of a new research era. Health romotion Research An International Forum. Trondheim. WHO 1986, Ottawa Charter Mæland, J.G. 2007, Forebyggende helsearbeid i teori og praksis, 2.utg, 3.opplag Universitetsforlaget, Oslo. Nordenfelt, L Livskvalitet och Hälsa.Teori och kritik. Almquist &Wiksell, Förlag AB. Stockholm SIDE 25 Videreutdanning Arbeidsdeltakelse 2012 Anita Engeset

26 Takk for oppmerksomheten Anita Engeset Spesialrådgiver Telefon: Mobil: E-post:

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Vedlegg 1 Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier. Kurs i tilrettelegging av arbeidsplasser med fokus på det fysiske arbeidsmiljøet Kurset tilfredsstiller

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

Del 2. Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Del 2 Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Utgivere Sosial- og helsedirektoratet Besøksadresse: Universitetsgata 2,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer