ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav."

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt underlagt Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim. Klinikksjef er Anne Hildur Henriksen. Avdelingen har tilhold lokaler i østfløya i 2. etg i 1902-bygget på sykehuset. Fra ble avdelingens tilknytning til Det medisinske fakultetet ved NTNU flyttet fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin til Institutt for samfunnsmedisin. Styrking og evaluering Gjennom en styrkingsbevilgning fra AID/HOD i revidert nasjonalbudsjett 2008 fikk de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene i Norge til sammen 20 mill kroner. Av dette fikk Helse Midt-Norge f.o.m tildelt en bevilgning på 3,6 mill øremerket til styrking av utrednings- og spesialistutdanningskapasiteten ved Arbeidsmedisinsk avdeling. For de bevilgede midlene ble det opprettet to overlegestillinger og en stilling for lege i spesialisering. For overførte midler ble det også opprettet en tidsbegrenset kombinert legestilling for prosjektarbeid og spesialisering og en 20 % stilling som rådgiver for prosjektarbeid innen epidemiologi og statistikk. Telemarksforskning foretok i på oppdrag fra AID en evaluering av de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge. Evalueringsrapporten finnes på Vi ga i des høringsuttalelse om rapporten til AID Samarbeid om landbrukshelse Avdelingen har fra 2008 en faglig samarbeidsavtale med Landbrukets HMS-tjeneste på Kongsberg. Avtalen innebærer utveksling av informasjon og faglig bistand innen arbeidsmedisin og yrkeshygiene. En av hensiktene med avtalen er at avdelingen på litt sikt skal forsøke å styrke kompetansen innen landbruk og helse. Samarbeid med bedriftshelsetjenester og bedrifter Avdelingen inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med HMStjenesten Orkladal om at vi bistår dem med arbeidsmedisinske tjenester. Avtalen som avdelingen har hatt med Elkem Tana om arbeidsmedisinske tjenester fra oss fortsatte i 2009.

2 Brukergruppe Avdelingen fikk i 2008 opprettet en brukergruppe med representanter for Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Landslaget for hjerte- og lungesyke og Norges astma- og allergiforbund. Ny leder for gruppa er fra 2009 Rolf Broholm fra Hørselshemmedes forening. Status presens I skrivende stund (januar 2010) er status at alle stillinger ved avdelingen er besatt, at vi klarer å opprettholde korte ventetider for utredning ved poliklinikken og at undervisning og prosjektarbeid går sin gang. OPPGAVER OG MÅLSETTINGER Hovedmålsetting Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Delmålsettinger/oppgaver 1) Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til NAV og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Ventetiden for henviste pasienter skal ikke overstige 2-3 måneder. 2) Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidsammenheng. 4) Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene.

3 Personalet ved avdelingen har i 2009 bestått av: Avdelingssjef / overlege Bjørn Hilt Yrkeshygieniker Morten Buhagen Lege i spesialisering Jennie Bystedt (til ) Administrasjonskonsulent Inger Fredriksen Yrkeshygieniker Solveig Føreland Lege i spesialisering Tom Holthe (50 % fra ) Lege i spesialisering Fredrik Jervell (fra ) Overlege Håkon Lasse Leira (80 % m/ AFP) Lege i spesialisering Grete Ø Nielsen (fra ) Sykepleier, klinisk spesialist Torgunn Qvenild (75 %) Forsker Pål Romundstad (20 %) Overlege Siri Slåstad (fra ) Lege i spesialisering/prosjektlege Tonje Strømholm (fra ) Overlege Oddfrid Aas Eksternt finansierte prosjektmedarbeidere Forsker Unni Bratt (50 %) Prosjektmedarbeider Ingrid Heggland (til ) Forskerlinjestudent Bjørn Lyngen Forskerlinjestudent Sindre Svedahl Bjørn Hilt og Solveig Føreland har 20 % bistillinger ved Institutt for samfunnsmedisin ved DMF ved NTNU som h.h.v. professor II i arbeidsmedisin og universitetslektor II i yrkeshygiene. Håkon Lasse Leira har 20 % bistilling som førsteamanuensis II i arbeidsmedisin ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT fakultetet ved NTNU. Poliklinikk I 2009 ble 285 personer mottatt til utredning ved vår poliklinikk. De fleste var henvist fra primærhelsetjenesten, men en ikke ubetydelig andel var henvist fra andre sykehusavdelinger. Noen var henvist fra bedriftshelsetjenesten. Som tidligere år utgjorde trygdesaker med spørsmål om yrkessykdom en stor del av utredningene som ble gjort ved poliklinikken. Henvisningene kommer i all hovedsak fra vår egen helseregion, men vi har også noen fra andre deler av landet, heriblant noen second opinion -saker. Vi har også i 2009 greid å holde korte ventelister ved poliklinikken. De fleste får time innen 2 måneder etter at vi har mottatt henvisningen. Lungesykdommer er den dominerende sykdomsgruppen blant de som utredes. Det dreier seg hovedsakelig om astma og KOLS, men også øvre luftveislidelser er blant de tilstander vi ofte får til utredning. Kreftsykdommer er en annen sykdomsgruppe vi ser relativt mange tilfeller av. Her er det særlig lungekrefttilfeller det dreier seg om, men også noen med annen type kreft blir henvist til arbeidsmedisinsk vurdering. Av andre tilstander som ble utredet, kan nevnes hudsykdommer, vibrasjonsbetinget skade samt en del andre mer uspesifikke symptomer og tilstander. Antall pasienter henvist med spørsmål om toksisk encefalopati viser en klart fallende tendens.

4 For flere av pasientene har vi hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten om utredning av arbeidsmiljøpåvirkninger, forebyggende tiltak og/eller attføringsspørsmål. I noen saker ble det som ledd i utredningen foretatt bedriftsbesøk. Som tidligere år har vi hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen, og i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader eller annen toksisk encefalopati har vi et godt samarbeid med de privatpraktiserende nevropsykologene Randi Gimse og Helge Sletvold. Yrkeshygiene I 2009 har avdelingen utført følgende yrkeshygieniske undersøkelser: Eksponeringsmålinger for narkosegass i en dyrestall før og etter tiltak Eksponeringsmålinger for melstøv ved et bakeri I tillegg har yrkeshygienikerene deltatt på sju bedriftsbesøk i forbindelse med pasientutredning og/eller utdanning av spesialister i arbeidsmedisin. Avdelingen har gjennom storparten av 2009 bistått HMS-avdelingen ved NTNU med yrkeshygienisk kompetanse i forbindelse med deres egen yrkeshygienikers permisjon. Ellers har store deler av den yrkeshygieniske aktiviteten dreid seg om forberedelse til og oppstart av Freifjordprosjektet. Nytt yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk utstyr: 20 stk støvpumper (Casella, Tuff) 10 NO 2 /CO gassmålere med direktevisende elektrokjemiske sensorer og datalogging 1 stk Klimakoffert (TSI) 10 Respirable sykloner (SKC) 10 Torakale sykloner (BGI) 40 stk metallinnmat til IOM prøvetakere 1 Støydosimeter (Spark) 10 sekker for bæring av prøvetakingsutstyr 1 PC 1 blekkskriver NO-måler for måling på utåndingsluft Ultralydbad for vasking av prøvetakingsutstyr Varme- / Tørkeskap En av yrkeshygienikerne er medlem av Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Yrkeshygieniker Morten Buhagen har i løpet av året bestått sertifiseringseksamen og oppnådd retten til å bruke tittelen Sertifisert yrkeshygieniker. Temadager: Avdelingen har siden starten i 1990 arrangert arbeidsmedisinske temadager en eller to ganger hvert år. Målgruppa for temadagene er bedriftshelsepersonell i Midt-Norge. Temadagene i 2009 var: Arbeidsrelatert kreft, Ny giv for bedriftshelsetjenesten,

5 Frokostseminarer: Nytt av året er at avdelingen fra 2009 har begynt å arrangere frokostseminarer der andre fagfolk og interesserte inviteres til frokost og faglig påfyll 2-3 torsdager i semesteret. I 2009 har vi hatt følgende frokostseminarer: : Nanopartikler og helse hva vet vi og hva vet vi ikke? Rikke Jørgensen og Bjørn Hilt : Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom v/ Håkon Lasse Leira Skiftarbeid og kreft, v/ Håkon Lasse Leira Strøm og strømskader, v/ Per Einar Uggen Kvikksølv helseeffekter og målemetoder. v/ Helge Sletvold, Ingrid Heggland og Bjørn Hilt Kan støyeksponering på arbeidsplassen gi fosterskade. v/ Haakon Arnesen Undervisning Internundervisning Som ledd i kravene for leger som er i spesialistutdanning gjennomføres et program med tverrfaglige fagmøter og litteraturmøter i til sammen to timer hver uke. Medisinstudenter. Hoveddelen av undervisningen i arbeidsmedisin skjer i studentenes semester ID og IIIC, men faget undervises på flere stadier under medisinstudiet, ofte i samarbeid med andre avdelinger. Støyskader blir for eksempel omtalt under ØNH-avdelingens undervisning om hørselsskader. Samlet timetall i arbeidsmedisin for medisinstudentene er 49 timer forelesninger og 26 timer andre læringsformer. I stadium ID skriver og presenterer studentene i grupper en oppgave om arbeidsmiljøpåvirkninger og helse i valgte yrker. I stadium IIIC er en uke satt av til arbeidsmedisin. I denne uka blir det forelest over sentrale tema som ikke er dekket tidligere i studiet og en dag brukes til bedriftsekskursjoner. I år kunne studentene velge mellom Nidar sjokoladefabrikk i Trondheim og smelteverket Washington Mills på Orkanger. I undervisningen har vi hatt god nytte av bedriftslegene Bjarte Sæter, Nidar og Hilde Myren, StatoilHydro, som har forelest om hhv bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Et tre timers seminar om toksikologisk risikoevaluering blir gjennomført i samarbeid med professor Odd G Nilsen. Ingeniørstudenter Avdelingen har hver høst siden 2001 hatt ansvar for et kurs om arbeid og helse i regi av Institutt for industriell økonomi og tekniologiledelse. Kurset er et såkalt fordypningsemne innenfor fagområdet Helse, miljø og sikkerhet (HMS), med omfang svarende til 7,5 studiepoeng. I tillegg til forelesninger over et bredt spekter tilbys studentene å skrive en rapport om HMS-utfordringer i deres forestående yrker. Det foreligger et kompendium som følger temaene det foreleses over. Legers videre- og etterutdanning Bjørn Hilt har også i 2009 vært veileder for Legeforeningens gruppebaserte veiledningsprogram i arbeidsmedisin. Alle leger i spesialisering ved avdelingen deltar i veiledningsprogrammet.

6 Prosjekter Aktuelt prosjektarbeid ved avdelingen vises stikkordmessig i tabellen nedenfor. Mer utførlige beskrivelser av de fleste av enkeltprosjektene finnes på hjemmesiden Prosjekt Kommentarer Astma, KOLS og arbeid Samarbeid med Arbeidstilsynet Kjemisk helserisiko i olje og gassindustrien Avsluttet og rapport skrevet i 2009 Kvikksølv og forplantning hos tannhelsepersonell Avsluttet og rapport skrevet i Under publisering. Eksponering og helseforhold i Avsluttes 2010, samarbeid med STAMI silisiumkarbidindustrien Stekeos og helse Forskerlinjeoppgave, Avsluttet 2009, Under publisering Inflammasjonsmarkører i grisefjøs Forskerlinjeoppgave, avsluttes Bønder i HUNT Hovedoppgave for forskerlinjestudent. Del 1 avsluttes og publiseres i Miljø og iskemisk hjertesykdom Står i bero. Kokker, arbeidsmiljø og helse Hovedoppgave for forskerlinjestudent i 2009, Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk overvåking under rehabiliteringsarbeider i Freifjordtunnelen Fortsetter Oppstart 2009 med fortsettelse i HUNT og yrke Start vår 2009, fortsetter i 2010 Psykososialt arbeidsmiljø og helse Planlegging i 2009 med planlagt oppstart visjon for skader i landbruket Samarbeid med ST og NT bondelag, LHMS, Arbeidstilsynet og Gjensidige. Starter i Arbeidsrelaterte årsaker til lungekreft Samarbeid med lungeavdelingen og kreftavdelingen ved St.Olavs Hospital Under planlegging 2009, oppstart Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid har i 2009 vært Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVTfakultetet ved NTNU, STAMI, HUNT, Miljøavdelingen i Trondheim kommune, Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag, Institutt for Nevromedisin ved DMF, Institutt for samfunnsmedisin ved DMF, Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, nevropsykolog Helge Sletvold og Kjemisk institutt ved NTNU. Avdelingen har fra 2009 inngått en intensjonsavtale om prosjektsamarbeid med Norsk underholdningsmedisinsk institutt i Namsos. Foredrag Hilt: Samhandlingsreformen og det arbeidsmedisinske fagfeltet. Tariffkonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Losby gods,

7 Hva må vi vite for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer hos bønder? Arbeidsseminar om HMS i landbruket. Norges Forskningsråd, Oslo, Erstatningssaker og arbeidsmedisineren som sakkyndig og årsaksvurderinger i yrkessykdomssaker. Dnlf kurs O-23928, Jus i arbeidsmedisinen. Oslo Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. Nordisk arbeidsmiljømøte, Työterveyslaitus, Helsinki, Nanopartikler og helse. Frokostseminar, Arbeidsmedisinsk avdeling Helseeffekter av asbest og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Kvikksølveksponering og kognitiv helseskade. Frokostseminar, Arbeidsmedisinsk avdeling Arbeidsrelaterte lungesykdommer - hva bør legene tenke på? Kurs i lungesykdommer for spesialistkandidater i indremedisin. NTNU Luftveisreaksjoner ved gasspåvirkning. Internundervisning, Lungeavdelingen, KOLS en yrkessykdom? og Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge. Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer. Norsk Trygdemedisinsk Forening, Trondheim Praktisk system for spirometrioppfølging over tid. Forum for arbeidsmedisinere. Trondheim, Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk oppfølging av arbeidsmiljø og helse ved rehabilitering av Freifjordtunnelen. Fredagsmøte, St. Olavs Hospital, KOLS, røyking og arbeidsmiljø, Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndigesaker. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Bedriftshelsetjenesten og samhandlingsreformen - Er noe eller noen uteglemt? Seminar om samhandlingsreformen arrangert av Regionutvalget i Dnlf og Helse Midt-Norge Leira Kjemisk betingete sykdommer i olje- og gassindustrien. Frokostseminar, Oljeindustriens Landsforening, Stavanger Kols som yrkessykdom. Kols-dagen, Helsedirektoratet, Oslo Arbeidsrelatert astma. Internundervisning, Lungeavdelingen St Olavs Hospital Om løsemiddelskader. Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Trondheim COPD: The Norwegian Experience, NIVA- Saltsjøbaden Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Nidaroskongressen Bedriftshelsetjeneste på allmennlegekontoret. Niodaroskongressen Arbeidsrelatert astma. Nidaroskongressen Kausalitetsmodeller. Dagsseminar om årsaksvurderinger, STAMI Arbeidsrelatert kols. Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim Arbeidsrelatert astma. Glittreklinikken, Hakadal Føreland: Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. Kurs for verneombud, Sykehuset i Levanger, Aas: Nanopartikler og helse. Møte for primærleger i Orkdal Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Div. autorisasjonskurs, Skjetlein og Øya Vgs. Bønder og helse. Grunnkurs for HMS-rådgivere i LHMS, Kongsberg

8 Arbeidsmedisinske problemstillinger i landbruket. Landssamling for LHMS Selbu Hva er tilstrekkelig eksponering? Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Strømholm: Hva er kreft? Temadag v/arbeidsmedisinsk avd Slåstad: Kjemisk helserisiko i oljeidustrien. Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Bønder og helse. Grunnkurs for HMS-rådgivere i LHMS, Kongsberg Arbeidsmedisinske problemstillinger i landbruket. Landssamling for LHMS Selbu Observasjon og behandling ved inhalasjon av diverse gasser. Internunderisning for sykepleiere ved lungeavdlingen , Observasjon og behandling ved inhalasjon av diverse gasser. Midtnorsk forum for arbeidsmedisinere Deltakelse på kurs / konferanser / faglige møter Hilt: Helseinstitusjonssamarbeid Nord-Sør: Erfaringer og nye muligheter. NORAD / Fredskoprset, Oslo, Fagkonferanse for lokaltillitsvalgte i Namf, Losby gods Arbeidsseminar om HMS i landbruket. Norges Forskningsråd, Oslo, Samarbeidsmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene. STAMI, Konferanse om skader som følge av kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten. Paneldeltaker. Arbejdstilsynet, København, IPPNW symposium om atomvåpen og regionalt Europeisk møte. LSV, Helsinki, Finland, Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Nanomat, Milgenhel-symposium. Norges forskningsråd, Lillehammer, Nordisk arbeidsmiljømøte, Työterveyslaitus, Helsinki, Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndigesaker. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Leira: Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, NIVA: Obstructive Airway Disease in the Workplace:Asthma and COPD, Saltsjsøbaden, Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Kursarrangør: Yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo Fredriksen: Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø

9 Føreland: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer, Trondheim , NTNU Kurs i Pubmed, Trondheim , St. Olavs Hospital Kurs i Embase, Trondheim , St. Olavs Hospital ICOH, , Cape Town, Sør-Afrika (posterpresentasjon) NYF vårkonferanse, , Oslo NYF årskonferanse og kurshelg, , Kristiansand Buhagen: Kurs i epidemiologi, , NTNU NYF vårkonferanse, , Oslo NYF årskonferanse, , Kristiansand Biologiske arbeidsmiljøfaktorer / Inneklima, , NTNU Aas: Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere og Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Holthe Miljømedisin sept Tromsø Arb.rel. Muskel-/skjelettplager UIO Arb.betingedee nevrologiske sykdommer UIO Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere Yrkesskader og yrkessykdommer , Trondheim Strømholm Arbeidsrelatert kreft , Trondheim Arbeidsmedisinsk Vårkonferanse , Henningsvær Midt-Norsk forum for arbeidsmedisinere og , Trondheim Psychosocial epidemiology in the workplace , København Arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager , Oslo Yrkesskader og yrkessykdommer , Trondheim Slåstad Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere og Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Møte om Arbeidstilsynets KOLS-strategi, Oslo Yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo

10 Publikasjoner / rapporter / sammendrag ( abstracts ) / formidling Svedahl S, Svendsen K, Qvenild T, Sjaastad AK, Hilt B. Short term exposure to cooking fumes and pulmonary function. J Occup Med Toxicol 2009;4:9. Hilt, B., Svendsen, K., Syversen, T., Aas, O., Qvenild, T., Sletvold, H.,, Melø, I. (2009) Occurrence of cognitive symptoms in dental assistants with previous occupational exposure to metallic mercury. Neurotoxicol 2009; 30: Hilt, B, Buhagen, M Banebrytende arbeid i bekmørk tunnel, Pulsen aspx?epslanguage=NO K. Svendsen, T. Syversen, I. Melø, B. Hilt. Historical exposure to mercury in Norwegian dental personnel. Scand J Work Environ Health, e-pub ahead of print, jan Sletvold H, Svendsen K, Aas O, Syversen T, Hilt B. Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. Submitted. Hilt, B. Nanopartikler og helse. Yrkeshygienikeren, 2009, No. 2: 13. Hilt, B, Ulvestad, B. Eksponering for partikler og iskemisk hjertesykdom. Ramazzini 2009;16 No 4:8-9. Sletvold H, Svendsen K, Aas O, Syversen T, Hilt B. Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. 54th Nordic Work Environment Meeting, Helsinki , Työterveyslaitus 2009, 44. Heggland I, Irgens Å, Tollånes M, Aas O, Qvenild T, Svendsen K, Syversen T, Melø I, Romundstad P, Hilt B. Forekomst av misdannelser hos barn og andre uønskede fødselsutfall i en kohort av tannhelsepersonell. Rapport, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF / Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, November sdannelser_tannhelse.pdf Leira HL, Slåstad S, Bratt U, Larsen K. Kjemisk betingete sykdommer i olje- og gassindustrien. Rapport, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, oktober 2009 Berg JA, Leira HL, Bratt U, Slåstad S. En 39 år gammel mann med helårsrhinitt og akutt dyspné. Tidsskr nor legeforen 2009; 129: Leira HL. Etiske aspekter ved biologisk monitorering. Yrkeshygienikeren 2009 nr 1, s 22-3 Leira HL, Kjuus H. Hvem får erstatning ved yrkessykdom? Dagens medisin 3. sept 2009, s 23 Leira HL, Sivesind Mehlum I, Kjuus H. Om relative vekting av årsaksfaktorer I yrkessykdomssaker. Ramazzini nr 3, 2009, s Leira HL. Ei bok til å bli klok av (bokmelding Sosialepidemiologi sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt) Velferd ut 7/2009, s 32-33

11 Leira HL. Organic solvents. In Ballantyne B, Marrs T, Syversen T (eds) General and applied toxocology 3. ed, John Wiley&Sons Ltd, Chichester UK. Leira HL (red). Helse og arbeidsliv. Kompendium TIØ NTNU Inst for industriell økonomi og teknologiledelse, August 2009 Bye E, Føreland S, Lundgren L, Kruse K, Rønning R.: Quantitative determination of airborne respirable non-fibrous alpha-silicon carbide by x-ray powder diffractometry. Ann Occup Hyg Jun;53(4): S. Føreland, M. D. Bugge, E. By 1, B. Bakke and W. Eduard: Developing a retrospective job-exposure matrix for the Norwegian silicon carbide industry. ICOH, Cape Town, Sør-Afrika, 2009 Føreland, S. Helsesjekk i tunnel. TV-innslag av NRK Møre og Romsdal samt omtale på NRK sine nettsider om Freifjordprosjektet For mer opplysninger om avdelingen og vår virksomhet, vennligst se Kontaktadresse: Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital HF Olav Kyrres gt. 17, N-7006 Trondheim Tlf: , Fax: e-post: Besøksadresse: St. Olavs Hospital, 1902-bygget, andre etasje i østfløya.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2004 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Side BAKGRUNN...4 SAMMENDRAG...5 BIVIRKNINGSREGISTRERING...6

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2003 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Side BAKGRUNN...3 SAMMENDRAG...4 BIVIRKNINGSREGISTRERING...5

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer