ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav."

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt underlagt Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim. Klinikksjef er Anne Hildur Henriksen. Avdelingen har tilhold lokaler i østfløya i 2. etg i 1902-bygget på sykehuset. Fra ble avdelingens tilknytning til Det medisinske fakultetet ved NTNU flyttet fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin til Institutt for samfunnsmedisin. Styrking og evaluering Gjennom en styrkingsbevilgning fra AID/HOD i revidert nasjonalbudsjett 2008 fikk de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene i Norge til sammen 20 mill kroner. Av dette fikk Helse Midt-Norge f.o.m tildelt en bevilgning på 3,6 mill øremerket til styrking av utrednings- og spesialistutdanningskapasiteten ved Arbeidsmedisinsk avdeling. For de bevilgede midlene ble det opprettet to overlegestillinger og en stilling for lege i spesialisering. For overførte midler ble det også opprettet en tidsbegrenset kombinert legestilling for prosjektarbeid og spesialisering og en 20 % stilling som rådgiver for prosjektarbeid innen epidemiologi og statistikk. Telemarksforskning foretok i på oppdrag fra AID en evaluering av de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge. Evalueringsrapporten finnes på Vi ga i des høringsuttalelse om rapporten til AID Samarbeid om landbrukshelse Avdelingen har fra 2008 en faglig samarbeidsavtale med Landbrukets HMS-tjeneste på Kongsberg. Avtalen innebærer utveksling av informasjon og faglig bistand innen arbeidsmedisin og yrkeshygiene. En av hensiktene med avtalen er at avdelingen på litt sikt skal forsøke å styrke kompetansen innen landbruk og helse. Samarbeid med bedriftshelsetjenester og bedrifter Avdelingen inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med HMStjenesten Orkladal om at vi bistår dem med arbeidsmedisinske tjenester. Avtalen som avdelingen har hatt med Elkem Tana om arbeidsmedisinske tjenester fra oss fortsatte i 2009.

2 Brukergruppe Avdelingen fikk i 2008 opprettet en brukergruppe med representanter for Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Landslaget for hjerte- og lungesyke og Norges astma- og allergiforbund. Ny leder for gruppa er fra 2009 Rolf Broholm fra Hørselshemmedes forening. Status presens I skrivende stund (januar 2010) er status at alle stillinger ved avdelingen er besatt, at vi klarer å opprettholde korte ventetider for utredning ved poliklinikken og at undervisning og prosjektarbeid går sin gang. OPPGAVER OG MÅLSETTINGER Hovedmålsetting Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Delmålsettinger/oppgaver 1) Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til NAV og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Ventetiden for henviste pasienter skal ikke overstige 2-3 måneder. 2) Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidsammenheng. 4) Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene.

3 Personalet ved avdelingen har i 2009 bestått av: Avdelingssjef / overlege Bjørn Hilt Yrkeshygieniker Morten Buhagen Lege i spesialisering Jennie Bystedt (til ) Administrasjonskonsulent Inger Fredriksen Yrkeshygieniker Solveig Føreland Lege i spesialisering Tom Holthe (50 % fra ) Lege i spesialisering Fredrik Jervell (fra ) Overlege Håkon Lasse Leira (80 % m/ AFP) Lege i spesialisering Grete Ø Nielsen (fra ) Sykepleier, klinisk spesialist Torgunn Qvenild (75 %) Forsker Pål Romundstad (20 %) Overlege Siri Slåstad (fra ) Lege i spesialisering/prosjektlege Tonje Strømholm (fra ) Overlege Oddfrid Aas Eksternt finansierte prosjektmedarbeidere Forsker Unni Bratt (50 %) Prosjektmedarbeider Ingrid Heggland (til ) Forskerlinjestudent Bjørn Lyngen Forskerlinjestudent Sindre Svedahl Bjørn Hilt og Solveig Føreland har 20 % bistillinger ved Institutt for samfunnsmedisin ved DMF ved NTNU som h.h.v. professor II i arbeidsmedisin og universitetslektor II i yrkeshygiene. Håkon Lasse Leira har 20 % bistilling som førsteamanuensis II i arbeidsmedisin ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT fakultetet ved NTNU. Poliklinikk I 2009 ble 285 personer mottatt til utredning ved vår poliklinikk. De fleste var henvist fra primærhelsetjenesten, men en ikke ubetydelig andel var henvist fra andre sykehusavdelinger. Noen var henvist fra bedriftshelsetjenesten. Som tidligere år utgjorde trygdesaker med spørsmål om yrkessykdom en stor del av utredningene som ble gjort ved poliklinikken. Henvisningene kommer i all hovedsak fra vår egen helseregion, men vi har også noen fra andre deler av landet, heriblant noen second opinion -saker. Vi har også i 2009 greid å holde korte ventelister ved poliklinikken. De fleste får time innen 2 måneder etter at vi har mottatt henvisningen. Lungesykdommer er den dominerende sykdomsgruppen blant de som utredes. Det dreier seg hovedsakelig om astma og KOLS, men også øvre luftveislidelser er blant de tilstander vi ofte får til utredning. Kreftsykdommer er en annen sykdomsgruppe vi ser relativt mange tilfeller av. Her er det særlig lungekrefttilfeller det dreier seg om, men også noen med annen type kreft blir henvist til arbeidsmedisinsk vurdering. Av andre tilstander som ble utredet, kan nevnes hudsykdommer, vibrasjonsbetinget skade samt en del andre mer uspesifikke symptomer og tilstander. Antall pasienter henvist med spørsmål om toksisk encefalopati viser en klart fallende tendens.

4 For flere av pasientene har vi hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten om utredning av arbeidsmiljøpåvirkninger, forebyggende tiltak og/eller attføringsspørsmål. I noen saker ble det som ledd i utredningen foretatt bedriftsbesøk. Som tidligere år har vi hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen, og i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader eller annen toksisk encefalopati har vi et godt samarbeid med de privatpraktiserende nevropsykologene Randi Gimse og Helge Sletvold. Yrkeshygiene I 2009 har avdelingen utført følgende yrkeshygieniske undersøkelser: Eksponeringsmålinger for narkosegass i en dyrestall før og etter tiltak Eksponeringsmålinger for melstøv ved et bakeri I tillegg har yrkeshygienikerene deltatt på sju bedriftsbesøk i forbindelse med pasientutredning og/eller utdanning av spesialister i arbeidsmedisin. Avdelingen har gjennom storparten av 2009 bistått HMS-avdelingen ved NTNU med yrkeshygienisk kompetanse i forbindelse med deres egen yrkeshygienikers permisjon. Ellers har store deler av den yrkeshygieniske aktiviteten dreid seg om forberedelse til og oppstart av Freifjordprosjektet. Nytt yrkeshygienisk/arbeidsmedisinsk utstyr: 20 stk støvpumper (Casella, Tuff) 10 NO 2 /CO gassmålere med direktevisende elektrokjemiske sensorer og datalogging 1 stk Klimakoffert (TSI) 10 Respirable sykloner (SKC) 10 Torakale sykloner (BGI) 40 stk metallinnmat til IOM prøvetakere 1 Støydosimeter (Spark) 10 sekker for bæring av prøvetakingsutstyr 1 PC 1 blekkskriver NO-måler for måling på utåndingsluft Ultralydbad for vasking av prøvetakingsutstyr Varme- / Tørkeskap En av yrkeshygienikerne er medlem av Fagrådet i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Yrkeshygieniker Morten Buhagen har i løpet av året bestått sertifiseringseksamen og oppnådd retten til å bruke tittelen Sertifisert yrkeshygieniker. Temadager: Avdelingen har siden starten i 1990 arrangert arbeidsmedisinske temadager en eller to ganger hvert år. Målgruppa for temadagene er bedriftshelsepersonell i Midt-Norge. Temadagene i 2009 var: Arbeidsrelatert kreft, Ny giv for bedriftshelsetjenesten,

5 Frokostseminarer: Nytt av året er at avdelingen fra 2009 har begynt å arrangere frokostseminarer der andre fagfolk og interesserte inviteres til frokost og faglig påfyll 2-3 torsdager i semesteret. I 2009 har vi hatt følgende frokostseminarer: : Nanopartikler og helse hva vet vi og hva vet vi ikke? Rikke Jørgensen og Bjørn Hilt : Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom v/ Håkon Lasse Leira Skiftarbeid og kreft, v/ Håkon Lasse Leira Strøm og strømskader, v/ Per Einar Uggen Kvikksølv helseeffekter og målemetoder. v/ Helge Sletvold, Ingrid Heggland og Bjørn Hilt Kan støyeksponering på arbeidsplassen gi fosterskade. v/ Haakon Arnesen Undervisning Internundervisning Som ledd i kravene for leger som er i spesialistutdanning gjennomføres et program med tverrfaglige fagmøter og litteraturmøter i til sammen to timer hver uke. Medisinstudenter. Hoveddelen av undervisningen i arbeidsmedisin skjer i studentenes semester ID og IIIC, men faget undervises på flere stadier under medisinstudiet, ofte i samarbeid med andre avdelinger. Støyskader blir for eksempel omtalt under ØNH-avdelingens undervisning om hørselsskader. Samlet timetall i arbeidsmedisin for medisinstudentene er 49 timer forelesninger og 26 timer andre læringsformer. I stadium ID skriver og presenterer studentene i grupper en oppgave om arbeidsmiljøpåvirkninger og helse i valgte yrker. I stadium IIIC er en uke satt av til arbeidsmedisin. I denne uka blir det forelest over sentrale tema som ikke er dekket tidligere i studiet og en dag brukes til bedriftsekskursjoner. I år kunne studentene velge mellom Nidar sjokoladefabrikk i Trondheim og smelteverket Washington Mills på Orkanger. I undervisningen har vi hatt god nytte av bedriftslegene Bjarte Sæter, Nidar og Hilde Myren, StatoilHydro, som har forelest om hhv bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Et tre timers seminar om toksikologisk risikoevaluering blir gjennomført i samarbeid med professor Odd G Nilsen. Ingeniørstudenter Avdelingen har hver høst siden 2001 hatt ansvar for et kurs om arbeid og helse i regi av Institutt for industriell økonomi og tekniologiledelse. Kurset er et såkalt fordypningsemne innenfor fagområdet Helse, miljø og sikkerhet (HMS), med omfang svarende til 7,5 studiepoeng. I tillegg til forelesninger over et bredt spekter tilbys studentene å skrive en rapport om HMS-utfordringer i deres forestående yrker. Det foreligger et kompendium som følger temaene det foreleses over. Legers videre- og etterutdanning Bjørn Hilt har også i 2009 vært veileder for Legeforeningens gruppebaserte veiledningsprogram i arbeidsmedisin. Alle leger i spesialisering ved avdelingen deltar i veiledningsprogrammet.

6 Prosjekter Aktuelt prosjektarbeid ved avdelingen vises stikkordmessig i tabellen nedenfor. Mer utførlige beskrivelser av de fleste av enkeltprosjektene finnes på hjemmesiden Prosjekt Kommentarer Astma, KOLS og arbeid Samarbeid med Arbeidstilsynet Kjemisk helserisiko i olje og gassindustrien Avsluttet og rapport skrevet i 2009 Kvikksølv og forplantning hos tannhelsepersonell Avsluttet og rapport skrevet i Under publisering. Eksponering og helseforhold i Avsluttes 2010, samarbeid med STAMI silisiumkarbidindustrien Stekeos og helse Forskerlinjeoppgave, Avsluttet 2009, Under publisering Inflammasjonsmarkører i grisefjøs Forskerlinjeoppgave, avsluttes Bønder i HUNT Hovedoppgave for forskerlinjestudent. Del 1 avsluttes og publiseres i Miljø og iskemisk hjertesykdom Står i bero. Kokker, arbeidsmiljø og helse Hovedoppgave for forskerlinjestudent i 2009, Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk overvåking under rehabiliteringsarbeider i Freifjordtunnelen Fortsetter Oppstart 2009 med fortsettelse i HUNT og yrke Start vår 2009, fortsetter i 2010 Psykososialt arbeidsmiljø og helse Planlegging i 2009 med planlagt oppstart visjon for skader i landbruket Samarbeid med ST og NT bondelag, LHMS, Arbeidstilsynet og Gjensidige. Starter i Arbeidsrelaterte årsaker til lungekreft Samarbeid med lungeavdelingen og kreftavdelingen ved St.Olavs Hospital Under planlegging 2009, oppstart Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid har i 2009 vært Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVTfakultetet ved NTNU, STAMI, HUNT, Miljøavdelingen i Trondheim kommune, Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag, Institutt for Nevromedisin ved DMF, Institutt for samfunnsmedisin ved DMF, Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, nevropsykolog Helge Sletvold og Kjemisk institutt ved NTNU. Avdelingen har fra 2009 inngått en intensjonsavtale om prosjektsamarbeid med Norsk underholdningsmedisinsk institutt i Namsos. Foredrag Hilt: Samhandlingsreformen og det arbeidsmedisinske fagfeltet. Tariffkonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Losby gods,

7 Hva må vi vite for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer hos bønder? Arbeidsseminar om HMS i landbruket. Norges Forskningsråd, Oslo, Erstatningssaker og arbeidsmedisineren som sakkyndig og årsaksvurderinger i yrkessykdomssaker. Dnlf kurs O-23928, Jus i arbeidsmedisinen. Oslo Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. Nordisk arbeidsmiljømøte, Työterveyslaitus, Helsinki, Nanopartikler og helse. Frokostseminar, Arbeidsmedisinsk avdeling Helseeffekter av asbest og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Kvikksølveksponering og kognitiv helseskade. Frokostseminar, Arbeidsmedisinsk avdeling Arbeidsrelaterte lungesykdommer - hva bør legene tenke på? Kurs i lungesykdommer for spesialistkandidater i indremedisin. NTNU Luftveisreaksjoner ved gasspåvirkning. Internundervisning, Lungeavdelingen, KOLS en yrkessykdom? og Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge. Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer. Norsk Trygdemedisinsk Forening, Trondheim Praktisk system for spirometrioppfølging over tid. Forum for arbeidsmedisinere. Trondheim, Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk oppfølging av arbeidsmiljø og helse ved rehabilitering av Freifjordtunnelen. Fredagsmøte, St. Olavs Hospital, KOLS, røyking og arbeidsmiljø, Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndigesaker. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Bedriftshelsetjenesten og samhandlingsreformen - Er noe eller noen uteglemt? Seminar om samhandlingsreformen arrangert av Regionutvalget i Dnlf og Helse Midt-Norge Leira Kjemisk betingete sykdommer i olje- og gassindustrien. Frokostseminar, Oljeindustriens Landsforening, Stavanger Kols som yrkessykdom. Kols-dagen, Helsedirektoratet, Oslo Arbeidsrelatert astma. Internundervisning, Lungeavdelingen St Olavs Hospital Om løsemiddelskader. Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Trondheim COPD: The Norwegian Experience, NIVA- Saltsjøbaden Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Nidaroskongressen Bedriftshelsetjeneste på allmennlegekontoret. Niodaroskongressen Arbeidsrelatert astma. Nidaroskongressen Kausalitetsmodeller. Dagsseminar om årsaksvurderinger, STAMI Arbeidsrelatert kols. Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim Arbeidsrelatert astma. Glittreklinikken, Hakadal Føreland: Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. Kurs for verneombud, Sykehuset i Levanger, Aas: Nanopartikler og helse. Møte for primærleger i Orkdal Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Div. autorisasjonskurs, Skjetlein og Øya Vgs. Bønder og helse. Grunnkurs for HMS-rådgivere i LHMS, Kongsberg

8 Arbeidsmedisinske problemstillinger i landbruket. Landssamling for LHMS Selbu Hva er tilstrekkelig eksponering? Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Strømholm: Hva er kreft? Temadag v/arbeidsmedisinsk avd Slåstad: Kjemisk helserisiko i oljeidustrien. Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Bønder og helse. Grunnkurs for HMS-rådgivere i LHMS, Kongsberg Arbeidsmedisinske problemstillinger i landbruket. Landssamling for LHMS Selbu Observasjon og behandling ved inhalasjon av diverse gasser. Internunderisning for sykepleiere ved lungeavdlingen , Observasjon og behandling ved inhalasjon av diverse gasser. Midtnorsk forum for arbeidsmedisinere Deltakelse på kurs / konferanser / faglige møter Hilt: Helseinstitusjonssamarbeid Nord-Sør: Erfaringer og nye muligheter. NORAD / Fredskoprset, Oslo, Fagkonferanse for lokaltillitsvalgte i Namf, Losby gods Arbeidsseminar om HMS i landbruket. Norges Forskningsråd, Oslo, Samarbeidsmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene. STAMI, Konferanse om skader som følge av kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten. Paneldeltaker. Arbejdstilsynet, København, IPPNW symposium om atomvåpen og regionalt Europeisk møte. LSV, Helsinki, Finland, Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Nanomat, Milgenhel-symposium. Norges forskningsråd, Lillehammer, Nordisk arbeidsmiljømøte, Työterveyslaitus, Helsinki, Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndigesaker. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Leira: Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, NIVA: Obstructive Airway Disease in the Workplace:Asthma and COPD, Saltsjsøbaden, Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Kursarrangør: Yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo Fredriksen: Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø

9 Føreland: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer, Trondheim , NTNU Kurs i Pubmed, Trondheim , St. Olavs Hospital Kurs i Embase, Trondheim , St. Olavs Hospital ICOH, , Cape Town, Sør-Afrika (posterpresentasjon) NYF vårkonferanse, , Oslo NYF årskonferanse og kurshelg, , Kristiansand Buhagen: Kurs i epidemiologi, , NTNU NYF vårkonferanse, , Oslo NYF årskonferanse, , Kristiansand Biologiske arbeidsmiljøfaktorer / Inneklima, , NTNU Aas: Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere og Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Holthe Miljømedisin sept Tromsø Arb.rel. Muskel-/skjelettplager UIO Arb.betingedee nevrologiske sykdommer UIO Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere Yrkesskader og yrkessykdommer , Trondheim Strømholm Arbeidsrelatert kreft , Trondheim Arbeidsmedisinsk Vårkonferanse , Henningsvær Midt-Norsk forum for arbeidsmedisinere og , Trondheim Psychosocial epidemiology in the workplace , København Arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager , Oslo Yrkesskader og yrkessykdommer , Trondheim Slåstad Årskonferanse Norsk arbeidsmedisinsk forening, Henningsvær, Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere og Høstmøte for de arbeidsmedisinske institusjonene, Tromsø Møte om Arbeidstilsynets KOLS-strategi, Oslo Yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim Dagsseminar om årsaksvurderinger i arbeidsmedisinske sakkyndighetssaker. Statens arbeidmiljøinstitutt, Oslo

10 Publikasjoner / rapporter / sammendrag ( abstracts ) / formidling Svedahl S, Svendsen K, Qvenild T, Sjaastad AK, Hilt B. Short term exposure to cooking fumes and pulmonary function. J Occup Med Toxicol 2009;4:9. Hilt, B., Svendsen, K., Syversen, T., Aas, O., Qvenild, T., Sletvold, H.,, Melø, I. (2009) Occurrence of cognitive symptoms in dental assistants with previous occupational exposure to metallic mercury. Neurotoxicol 2009; 30: Hilt, B, Buhagen, M Banebrytende arbeid i bekmørk tunnel, Pulsen aspx?epslanguage=NO K. Svendsen, T. Syversen, I. Melø, B. Hilt. Historical exposure to mercury in Norwegian dental personnel. Scand J Work Environ Health, e-pub ahead of print, jan Sletvold H, Svendsen K, Aas O, Syversen T, Hilt B. Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. Submitted. Hilt, B. Nanopartikler og helse. Yrkeshygienikeren, 2009, No. 2: 13. Hilt, B, Ulvestad, B. Eksponering for partikler og iskemisk hjertesykdom. Ramazzini 2009;16 No 4:8-9. Sletvold H, Svendsen K, Aas O, Syversen T, Hilt B. Exposure to metallic mercury and neuropsychological function in female dental workers. 54th Nordic Work Environment Meeting, Helsinki , Työterveyslaitus 2009, 44. Heggland I, Irgens Å, Tollånes M, Aas O, Qvenild T, Svendsen K, Syversen T, Melø I, Romundstad P, Hilt B. Forekomst av misdannelser hos barn og andre uønskede fødselsutfall i en kohort av tannhelsepersonell. Rapport, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF / Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, November sdannelser_tannhelse.pdf Leira HL, Slåstad S, Bratt U, Larsen K. Kjemisk betingete sykdommer i olje- og gassindustrien. Rapport, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, oktober 2009 Berg JA, Leira HL, Bratt U, Slåstad S. En 39 år gammel mann med helårsrhinitt og akutt dyspné. Tidsskr nor legeforen 2009; 129: Leira HL. Etiske aspekter ved biologisk monitorering. Yrkeshygienikeren 2009 nr 1, s 22-3 Leira HL, Kjuus H. Hvem får erstatning ved yrkessykdom? Dagens medisin 3. sept 2009, s 23 Leira HL, Sivesind Mehlum I, Kjuus H. Om relative vekting av årsaksfaktorer I yrkessykdomssaker. Ramazzini nr 3, 2009, s Leira HL. Ei bok til å bli klok av (bokmelding Sosialepidemiologi sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt) Velferd ut 7/2009, s 32-33

11 Leira HL. Organic solvents. In Ballantyne B, Marrs T, Syversen T (eds) General and applied toxocology 3. ed, John Wiley&Sons Ltd, Chichester UK. Leira HL (red). Helse og arbeidsliv. Kompendium TIØ NTNU Inst for industriell økonomi og teknologiledelse, August 2009 Bye E, Føreland S, Lundgren L, Kruse K, Rønning R.: Quantitative determination of airborne respirable non-fibrous alpha-silicon carbide by x-ray powder diffractometry. Ann Occup Hyg Jun;53(4): S. Føreland, M. D. Bugge, E. By 1, B. Bakke and W. Eduard: Developing a retrospective job-exposure matrix for the Norwegian silicon carbide industry. ICOH, Cape Town, Sør-Afrika, 2009 Føreland, S. Helsesjekk i tunnel. TV-innslag av NRK Møre og Romsdal samt omtale på NRK sine nettsider om Freifjordprosjektet For mer opplysninger om avdelingen og vår virksomhet, vennligst se Kontaktadresse: Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital HF Olav Kyrres gt. 17, N-7006 Trondheim Tlf: , Fax: e-post: Besøksadresse: St. Olavs Hospital, 1902-bygget, andre etasje i østfløya.

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2013 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. Innledning

ÅRSRAPPORT FOR 2013 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. Innledning ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2013 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Tilstrekkelig eksponering.

Tilstrekkelig eksponering. Tilstrekkelig eksponering. Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer Trondheim 5. 6.november 2009 Overlege Oddfrid Aas Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Folketrygdlovens krav 13-4. Yrkessykdommer

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker

Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker Sindre Svedahl Torgunn Qvenild Kristin Svendsen* Tonje Strømholm Oddfrid Aas Bjørn Hilt Institutt for samfunnsmedisin / Arbeidsmedisinsk avdeling

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse

det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse Lege Hill Øien Spesialist i arbeidsmedisin Master i konflikthåndtering og konfliktforståelse Veileder i arbeidsmedisin for Nord-Norge, Legeforeningen Rådhusgt. 16, (2. etg. Postboks 525, 8401 Sortland

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi Hvilke ressurser kan vi bidra med ute blant klinikere? Hvordan kan vi nås? Hvordan kan vi bidra til bedret legemiddelinformasjon og økt legemiddelsikkerhet? RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Kjemisk arbeidsmiljø Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Gunnar Breivik HMS direktør StatoilHydro Leder av styringsgruppen for kjemisk arbeidsmiljø AID ministeren krevde handling Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Rapport nr. 01.02 ÅRSRAPPORT 2001 Trondheim april 2002 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver "

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Poliklinikk og pasienter

Poliklinikk og pasienter Hva driver de egentlig med på Arbeidsmedisinsk avdeling? Poliklinikk og pasienter Yrkeshygiene Rådgivning og konsulenttjenester Prosjekter og forskning Undervisning Poliklinikk og pasienter 1 2 Hva gjør

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100 % fast Bedriftssykepleier/bedriftspsykolog, Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem. Arbeid som medisin

Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem. Arbeid som medisin Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem Arbeid som medisin NAV, 14.11.2014 Side 2 NAV, 14.11.2014 Side 3 NAV, 14.11.2014 Side 4 NAV, 14.11.2014 Side 5 God medisin? - Arbeid er bra for

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Arbeidsrelatert astma i Norge

Arbeidsrelatert astma i Norge Arbeidsrelatert astma i Norge Lungekonferanse Granheim Lungesykehus 3.-4. mars 2008 Lillehammer Overlege Håkon Lase Leira Arbeidsmedisinsk bid dii avdeling, dli St Olavs Hospital, Trondheim dhi Arbeidsrelatert

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Rapport nr 02.2005. Sluttrapport til Helse & Rehabilitering. prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke

Rapport nr 02.2005. Sluttrapport til Helse & Rehabilitering. prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke Rapport nr 02.2005 Arbeidsrelatert astma i Norge sekundær forebygging Sluttrapport til Helse & Rehabilitering prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke Håkon Lasse Leira 1, Unni

Detaljer

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Erstatnigssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/2885-3 24484/2013 Norsk

Detaljer

Frokostseminar 26. mars 2009

Frokostseminar 26. mars 2009 Frokostseminar 26. mars 2009 Skiftarbeid og kreft Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital Skiftarbeid ble forbudt for kvinner i Sveits i 1877, i 1914 var det forbudt i 10 land. Forbudet

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Geografiske ulikheter i bruk av LTMV innad i og mellom landets RHF.

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Geografiske ulikheter i bruk av LTMV innad i og mellom landets RHF. 1 Nasjonalt register for LTMV Rapport Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Geografiske ulikheter i bruk av LTMV innad i og mellom landets RHF. Utarbeidet av Elin Tollefsen, registeransvarlig

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte FARLIG FREKVENS Konferanse 5.-6. mai 2010 Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Rettigheter ved arbeidsbetinget kreft Krav til årsakssammenheng. Arbeidsmedisinsk temadag 12.3.2009

Rettigheter ved arbeidsbetinget kreft Krav til årsakssammenheng. Arbeidsmedisinsk temadag 12.3.2009 Rettigheter ved arbeidsbetinget kreft Krav til årsakssammenheng. Arbeidsmedisinsk temadag 12.3.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital HF/NTNU 7006 Trondheim Tlf 72571407, Fax 72571347

Detaljer

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU

Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Revisjon av medisinutdanningen og utdanning i bevegelsesvitenskap ved NTNU Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene Stjørdal, 6. juni 2014 Prodekan utdanning

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Arbeidsmedisin

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for. Arbeidsmedisin Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for Arbeidsmedisin 1. Beskrivelse av faget Spesialiteten arbeidsmedisin ble opprettet etter vedtak i landsstyret for Den norske lægeforening 20.6.1991 og godkjent av

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Handlingsplan for kronisk nyresykdom

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Oppdrag fra HOD til Helsedirektoratet: Utarbeide en handlingsplan for kronisk, med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver

Detaljer

Arbeidsrelatert KOLS, en oppdatering. Overlege Anne Kristin M. Fell, PhD Arbeidsmedisinsk avdeling Sykehuset Telemark

Arbeidsrelatert KOLS, en oppdatering. Overlege Anne Kristin M. Fell, PhD Arbeidsmedisinsk avdeling Sykehuset Telemark Arbeidsrelatert KOLS, en oppdatering Overlege Anne Kristin M. Fell, PhD Arbeidsmedisinsk avdeling Sykehuset Telemark Kasuistikk Hva foredraget tar utgangspunkt i Litt om forskjellige studiers fordeler

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer