ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT Trondheim juni 2004 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688"

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN

2 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser " 5 Prøvetakningsutstyr/måleinstrumenter " 6 Laboratorier " 8 Økonomi " 8 Poliklinikk " 8 Arbeidsplassbesøk " 10 Telefonhenvendelser rådgivning " 10 Arbeidsmiljøforskning " 11 Undervisning " 14 Foredrag " 15 Publikasjoner " 16 Publiserte artikler og innsendte manus " 16 Publiserte sammendrag " 17 Rapporter " 17 Annen publisering/formidlingsaktivitet " 18 Avdelingens hjemmesider " 18 Deltagelse konferanser/møter " 18 Kursdeltagelse " 19 Besøk i avdelingen " 19 Utvalg, råd, styrer " 20 Høringsuttalelser " 21 Annet " 21 Program for temadag " 22 Tidligere rapporter " 23 2

3 Innledning Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital HF er fra organisert under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin med Dr. med. Sigurd Loe Steinshamn som klinikksjef. Avdelingsleder ved Arbeidsmedisinsk avdeling er Bjørn Hilt. Han rapporterer til Steinshamn. Avdelingen er også tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved DMF på NTNU. Instituttleder er prof. Stein Kaasa. Avdelingens personale er stabilt. De gjør en god innsats for vår hovedmålsetting med forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Av spesielt hyggelige hendelser fra 2003 må vi først og fremst nevne at overlege Håkon Lasse Leira fikk tildelt den prestisjetunge Arbeidsmiljøprisen for sin innsats for forebygging av og opplysning om arbeidsrelaterte helseskader. Prisen ble utdelt på Arbeidsmiljøkongressen i Trondheim den 22.mai Ellers har 2003 vært nok et aktivt år med prosjekter i forhold til arbeidsrelatert astma, utarbeidelse av en bransjeveiledning for løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen (se forsiden) og en tilsvarende eksponeringskartlegging og veileder for kjemisk eksponering i grafisk bransje (ferdigstilles 2004). Gunvor Hesla Halvorsen fullførte i 2003 sin diplomoppgave ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med en oppgave om Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. Det var også særdeles hyggelig at syv medisinstudenter i 2003 fullførte sine hovedoppgaver ved avdelingen: Bård Mannsåker og Torkel Vikan med en oppgave om Luftforurensing og akutte innleggelser for kardiovaskulær sykdom i Trondheim, Vegard Vestvik og Ole Henrik Øyum med en oppgave om Kvarts og lungekreft (Rapport 5/2003), Stein Kristian Lereim og Karl Hilt med en oppgave om Dyspepsi og arbeid og Eileen Heierdahl med en oppgave om Jeg skal bli billedkunstner, samma søren! Holdninger til kjemisk arbeidsmiljø blant unge og etablerte kunstnere ved kunstakademiet i Trondheim. Avdelingen takker studenter og veiledere for strålende innsats. Ellers var 2003 også foreløpig det siste år for prosjektet Overflatebehandling i Nordsjøen og effekter på hud og luftveier som Olve Rømyhr har vært hovedansvarlig for. Det er utgitt to rapporter og Rømyhr har fått stipend fra programmet HMS-petroleum i NFR for å arbeide videre med ferdigstillelse av vitenskapelige artikler fra prosjektet i Vi er også involvert i planleggingen av det nye sykehuset på Øya der Arbeidsmedisinsk avdeling skal inn i det nye Miljøsenteret med ferdigstillelse ca Bjørn Hilt har i 2003 hatt oppdrag med å lede Planleggingsrådet for prosessanalysen og Arbeidsutvalget for funksjonsprogrammeringen av Miljøsenteret. Ved Arbeidsmedisinsk avdeling er vi fortsatt takknemlige for godt samarbeid med bedriftshelsetjenester og primærhelsetjenesten i og utenfor regionen, med andre sykehusavdelinger og andre institutter ved NTNU og SINTEF og ellers i landet. Fra har avdelingen også hatt et betydelig samarbeid med HMS-avdelingen i Statoil Halten-Nordland med utleie av yrkeshygieniker Kristin Svendsen på fast basis i 100% stilling. Ann Kristin Sjaastad, Ingvill Sivertsen og Jonas Holme har ved siden av prosjektarbeid 3

4 vikariert for henne. Avdelingen arrangerte den en temadag om sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv (se vennligst program i vedlegg). Målsetting og oppgaver Hovedmålsetting: Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til å fremme helse i arbeidslivet og til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Oppgaver og delmålsettinger for å oppnå dette er å: 1) Utrede pasienter med helsemessige problemer i forhold til arbeid, og pasienter der man mistenker at det foreligger en arbeidsbetinget sykdom. Ved siden av økt vektlegging av forebygging er det en målsetting med dette å bidra til at pasientenes rettigheter i forhold til trygdevesenet og andre blir ivaretatt. 2) Foreta vurderinger og målinger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter som er til utredning, eller der andre forhold gjør det nødvendig at avdelingens kompetanse benyttes. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for påvirkninger i arbeidet som kan gi risiko for sykdom. 4) Bidra til forskning og utredning om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og enkeltpersoner i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Verdimål Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid. 4

5 Andre verdimål for Arbeidsmedisinsk avdeling er å: Bedre rammene for å fylle våre oppgaver i h.h. til målbeskrivelsen og virksomhetsplanen for Helseforetaket og avdelingen. Drive en faglig forsvarlig virksomhet etter kvalitetssikrede rutiner. Møte alle som henvises til avdelingen eller som på annen måte søker vår bistand med en positiv serviceinnstilling, empati og respekt. Sørge for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø som gir utviklingsmuligheter for alle ansatte. Gi vårt bidrag til et positivt samarbeid med ledelsen og andre avdelinger ved helseforetaket og ved NTNU. Formidle betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid til studenter og andre deler av helsetjenesten. Utfordringer: Vår hovedoppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til arbeidslivet. Vi ønsker å videreutvikle dette gjennom ytterligere kompetanseoppbygging i forhold til våre kjerneaktiviteter. I forhold til målsettingene og oppgavene mangler avdelingen fortsatt nødvendig kompetanse innen forebygging av arbeidsrelaterte muskel-skjelettlidelser og organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøforhold. Vi forsøker stadig å finne prosjektmidler rette på dette. Ved årsskiftet 2003/2004 er det imidlertid fortsatt en stor utfordring at de økonomiske midlene til forskning på arbeidsmiljø og helse er mer begrenset enn på lenge. Dette har ført til at det nå er kritisk for oss å beholde ressurser og kompetanse for å kunne gå inn i videre forskningsvirksomhet når mulighetene kommer tilbake. Status og ressurser Avdelingen disponerer hensiktsmessige lokaler på ca. 400 m 2 i Medisinsk teknisk senter, fordelt på 17 kontorer, møterom, lager/arkiv og undersøkelsesrom. Personalet har i 2003 bestått av: - kontorleder Inger Fredriksen - avdelingsleder Bjørn Hilt - overlege Håkon Lasse Leira - avdelingssykepleier Torgunn Qvenild - overingeniør (yrkeshygiene) Olve Rømyhr - overingeniør (yrkeshygiene) Kristin Svendsen - ass.lege Oddfrid Aas Eksternt finansierte stillinger/prosjektengasjementer/vikariater: - forsker MPH Unni Bratt i 50% stilling - cand. scient Jonas Holme i 60% stilling - cand. scient Ingvill Sivertsen 5

6 - cand. scient Ann Kristin Sjaastad - lege Siri Slåstad i 10% stilling - ass.lege Tina Bruun (til ) - ass.lege Bjørn Otterlei i 80% stilling (fra ) Vi er fornøyde med at personalet ved avdelinga er stabilt. I de faste stillingene er det lite utskifting. Asslege Oddfrid Aas sluttet den i sin utdanningsstilling og går over i ny prosjektfinansiert stilling som overlege ved avdelingen. Det er tilsatt ny ass.lege, Hilde Myren, med tiltredelse I tillegg til at vi som nevnt har behov for øking av vår kompetanse på enkelte områder, har vi også etter hvert behov for rekruttering av fagpersoner som kan kvalifisere seg til å drive avdelingens arbeid videre. Prøvetakingsutstyr og måleinstrumenter: Med hovedfinansiering fra IKM ved DMF anskaffet avdelingen i 2003 en gassanalysator basert på IR [Miran SapphIRe 205 XL]. Dette utstyret gjør det bl.a. mulig for oss å tilby sykehus eksponeringskartlegginger og risikovurdering i forbindelse med bruk av narkosegass (inklusive måling av fire anestesigasser samtidig). Avdelingen har også gått til anskaffelse av et nytt støydosimeter [Castle GA154]. PRØVETAKING STØV 5 stk. universalpumper for aerosoler og gass/damp [SKC 224-PCEX7K5B] med div. utstyr for kontroll av pumpekarakteristikk og lader, 5-punkts [224-L-16B] 5 stk enkle ladere for pumper[224-14b] 4 stk. støvpumper [AMETEK S 2500] med fempunktslader 5 stk universalpumper for aerosoler [Vortex standard2] 5 Enkle ladere [Batterilader for AFC A Vortex] 3 Rotametre [Porter F150-V/B-2501SS] ORGANISK GASS/DAMP Low Flow pumper for løsemiddelmålinger [SKC 222-6DK3B] Lader 5-punkts Lader 5-punkts med vedlikeholdsfunksjon [SKC ] 4 stk enkle ladere [SKC ] 6

7 DIREKTEVISENDE INSTRUMENTER ORGANISK GASS/DAMP Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [MicroTIP M-1000] Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [Rae PGM-30] Direktevisende IR-instrument for måling av gasser [Miran SapphIRe 205 XL] UORGANISKE GASSER: Dataloggere (2 stk) med el.kjem sensorer for H2S og CO; inkl. EDB-program [Metrosonics PM-7700: CO, H 2 S] Direktevisende 2-gassmåler med logger: Elektrokjemiske celler for NO, NO2 inkl. EDB-program [Q-RAE PLUS,NO,NO2] Belgpumpe for vanlige Dräger-rør [Multi-Gas-Detector GSP 21/31] STØV: Direktevisende støvmåler basert på lysspredning [Casella AMS] Direktevisende bærbar støvmåler basert på lysspredning med logger [MIE pdr-1200] STØY/VIBRASJON Lydanalysator, med 1/3 oktavbåndfilter, modus for lydnivå/tid-forløp, etterklangstid, opsjon 14 for vibrasjonsmålinger og stort internminne. Oppgradert med parallell filter mode -95 [Norsonic Sound Analyzer 110] Utleseprogram fra SA110 til PC [Norsonic 110 READ] Støydosimeter[Norsonic SIE-95] Lydnivåmåler[Norsonic SLM116] Integrerende lydnivåmåler type 2 [Norsonic modell 102] Kalibrator type 1 [Norsonic 1251] Støydosimeter [Castle GA154] inkl utleseprogram til PC [dbdata 4W Noise] LYS Måler for belysningsstyrke og luminans [Hagner type S2] KLIMA Koffert m. div. utstyr for måling av klima-parametre [TCAK 1100] Slyngehygrometer [Casella T 8716] Luftfuktighets og temperaturmåler [Vaisala HM34] Ventilasjonsmåler; hastighet,mengde, temperatur [TSI 8345 VelociCalc] med printer [TSI 8925 printer] DIVERSE Utstyr for videoopptak av arbeidsoperasjoner med mulighet for tilkobling av direktevisende instrumenter [MINI PIMEX]. FTIR analyseinstrument [Modell 1605 FT-IR](plassert på Unimed) Printer til FTIR [Epson FX-850] Motorassistert åndedrettsvern [Racal Dustmaster, DM1] Motorassistert åndedrettsvern[racal Breath Easy] Datalogger [Spektrum] med databehandlingsprogram [EasyView] 7

8 Laboratorier I Trondheim finnes allerede flere laboratorier for analyse av arbeidsmiljøprøver. Vi har funnet fram til egnede samarbeidsformer for å få utført slike analyser i de eksisterende miljøer i Trondheim og ved STAMI. Økonomi Fra 1995 ble statens finansiering av de arbeidsmedisinske avdelingene overført til regionsykehusenes funksjonstilskudd. Det ble den gang også fra Sosial og helsedepartementet gjort klart at økningen av funksjonstilskuddet skal gå til fortsatt drift av de arbeidsmedisinske avdelingene ved regionsykehusene. Vi har oppfattet at dette er føringer som også gjelder for de nye helseforetakene som i styringsdokumentene fra Helsedepartementet også har forebyggende og helsefremmende arbeid som en av de prioriterte oppgavene. I forbindelse med overgangen til foretaksmodell ser vi også på muligheter for tilleggsfinansiering av økt aktivitet og kompetanse ved avdelingen. Det er også av stor betydning at forebyggende og helsefremmende arbeid fortsatt kommer med i statlige finansieringsmodeller for spesialisthelsetjenesten. Avdelingen ble i 2003 drevet innenfor vedtatt budsjett for Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin samlet. Poliklinikk Etter henvisning fra lege eller andre mottar avdelingen pasienter til poliklinisk utredning av årsaksforhold mellom forskjellige påvirkninger i arbeid og helseskader og/eller sykdommer. I 2003 har vi hatt en liten økning i antall konsultasjoner ved poliklinikken sammenlignet med de foregående år. Totalt var 280 personer til utredning. Av disse var 52 kvinner og 228 menn. Høsten 2003 fikk vi bl.a. henvist en del pasienter med spørsmål om helseskader som følge av eksponering for smøreoljer med mulig tilsats av organofosfater. Det ble tatt initiativ til en samordning av utredningsarbeidet mellom de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene. Den fylkesvise fordelingen av pasientene som var henvist til poliklinikken var omtrent den samme som tidligere (55% fra Sør-Trøndelag, 20 % fra Møre og Romsdal og 16 % fra Nord-Trøndelag) Vi merker imidlertid en økning i antall henvisninger fra fylker utenfor vår helseregion (9 %). Nær 40% av pasientene var henvist fra primærhelsetjenesten, mens 6 % var henvist fra bedriftshelsetjenester i regionen. Lungeavdelingen ved St.Olavs Hospital sto for 13 % av henvisningene, mens 65 saker (23 %) var primære trygdesaker. Andre henvisningsinstanser 8

9 var andre sykehusavdelinger, privatpraktiserende spesialister samt advokater og forsikringsselskap. Blant de 259 sakene som var ferdig utredet ved årsskiftet, ble det i 155 tilfeller konkludert med en sikker eller sannsynlig yrkesmessig årsak til sykdom (tabell 1). Dette var en økning fra 127 i En stor andel av pasienten har vært henvist pga lungesykdom, i første rekke astma og KOLS. Av 44 pasienter med astma er det konkludert med yrkesastma hos 30. Når det gjelder KOLS-pasientene, er det konkludert med yrkesmessig årsak hos 17 av de 27 som var til utredning på grunn av denne tilstanden. Kreftsykdom utgjør også en relativt stor gruppe av pasientene. Totalt hadde vi 32 kreftpasienter til utredning. Lungekreft er den hyppigste diagnosen (16 pasienter), hos 9 av disse ble det konkludert med yrkesmessig årsak. I tillegg kommer 7 med malignt mesoteliom og 3 med blærecancer. Også i 2003 hadde vi mange henvisninger (ca 60) med spørsmål om løsemiddelskade, og i 13 tilfeller ble det konkludert med slik tilstand. Som tidligere år har vi i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader også i 2003 hatt et godt samarbeid med nevropsykologene Randi Gimse og Helge Sletvold. Vi har dessuten hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen og hudavdelingen. For flere av pasientene har vi hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten om utredning av arbeidsmiljøpåvirkninger, forebyggende tiltak og/eller attføringsspørsmål. I noen saker ble det som ledd i utredningen også foretatt bedriftsbesøk. Tabell 1. Antall pasienter med yrkessykdom, fordelt på diagnoser Diagnose/sykdomsgruppe Lungekreft 9 Malignt mesoteliom 7 Annen kreftsykdom 5 Toksisk encefalopati 13 Kronisk obstruktiv lungesykdom 17 Eksogen astma bronkiale 30 Andre luftveislidelser 18 Kontaktdermatitt 9 Vibrasjonsskade (TVS) 5 Kjemisk overfølsomhet 3 Andre symptomer/tilstander 39 Totalt 155 9

10 Arbeidsplassbesøk Fra avdelingen foretar yrkeshygienikere befaringer på arbeidsplasser for å kartlegge eksponeringsforhold, gjøre risikovurderingerog om nødvendig gi råd om redusering helseskadelige påvirkninger. Befaringene kan være som ledd i pasientutredninger eller som konsulentoppdrag for bedrifter og/eller bedriftshelsetjenester. Pasientrelaterte befaringer: Lakseslakteri, pasient med luftveisplager, Plastbedrift, pasient med luftveisplager, Konsulentoppdrag: Støvmålinger i kraftverk, Målinger av trestøv i trebearbeidende industri, Vurdering av støv- og amoniakkeksponering i fjøs Målinger av støveksponering i plastbåtfabrikk, Risikovurdering ved sveiserøykeksponering i sveiseverksted, Inneklimavurderinger i avisredaksjon, Inneklimavurderinger og målinger av etterklangstid i kontorlokale, Inneklimavurderinger i kontorlokale Risikovurdering ved sandblåsning i glassmakerverksted, Risikovurdering ved kjemikaliehåndtering i restaureringsverksted, Støymålinger i godsterminal, Støymålinger i produksjonsbedrift, Støvmålinger i siktedukfabrikk, Vurdering av yrkeshygieniske forhold i produksjonsbedrift, Målinger av støy- og støveksponering ved steinbearbeiding, Vurdering av isocyanateksponering i bilverksted, Inneklimavurderinger i callsenter, Vurdering av sveiserøykeksponering i verksted, Støymålinger i kjøkken, Målinger ved flere ark og heatsettrykkerier (prosjekt 1/03) Arbeidsmiljøundersøkelser og løsningsmiddelmålinger i flere bilversteder (prosjekt 1/02) Andre arbeidsplassbesøk Mortensen/Fabritius (prosjekt 1/03) Helse Nord-Trøndelag (tilbud om narkosegassmålinger). Telefonhenvendelser Rådgivning En av avdelingens oppgaver er å være rådgiver for andre instanser og enkeltpersoner i arbeidsmiljøspørsmål. Vi har i løpet av året hatt mange telefonhenvendelser. Henvendelsene er kommet fra bl.a. primærleger, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere og arbeidstakere. Spørsmålene dreier seg om bl.a. risiko knyttet til de ulike eksponeringer, bruk av personlig verneutstyr, trygderettigheter og annet. Vi registrerer bl.a. en økende tendens når det gjelder henvendelser med spørsmål om graviditet og arbeidsmiljø. 10

11 Arbeidsmiljøforskning En annen viktig oppgave for avdelingen er å drive forskning om arbeidsmiljøpåvirkning og helse. I 2003 har avdelingen drevet følgende prosjekter: Prosjekt 1/97 "Eksponering for epoksy- og polyuretanprodukter og omfang av hud- og luftveissykdommer i forbindelse med overflatebehandling". (Rømyhr, Leira, Fredriksen, Smedbold) En gruppe arbeidstakere som arbeider med overflatebehandling er fulgt for å registrere forekomsten av hud- og luftveissykdommer. Prosjektets målsetning har primært vært å framskaffe data for omfanget av slike sykdommer, og spesiellt omfanget hud- og luftveissykdommer som kan knyttes til bruk av epoksy og polyuretanprodukter (insidens og prevalens). Det ble opprettet en database over aktuelle arbeidstakere (ca 1300), og utredning av pasienter med mistanke om arbeidsrelatert hud- og luftveissykdom startet Aktuelle pasienter ble henvist via bedriftenes egne bedriftshelsetjenester eller identifisert ved at alle som slutter i prosjektperioden ble kontaktet. En enkel spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført. Denne viste at 42% av arbeidstakerne hadde arbeidsrelaterte hud-eller luftveisplager. I løpet av prosjektperioden (fram til ) registrerte vi 23 nye tilfeller av epoksyutløst allergisk kontakteksem og seks nye tilfeller av yrkesastma (hvorav fire mest sannsynlig er utløst av isocyanateksponering). Dette utgjør en årlig insidens av epoksyutløst allergisk kontakteksem på 4,5 tilfeller pr 1000 personår og en årlig insidens av yrkesastma på 1,1 tilfeller pr 1000 personår. Sluttrapport fra prosjektet ble publisert våren Det ble som en del av prosjektet også foretatt yrkeshygieniske kartlegginger med hovedvekt på eksponering ved bruk av epoksy- og polyuretanprodukter (jfr rapport 02-02). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, og ble finansiert av NHO's arbeidsmiljøfond, Statoil, Norsk Hydro og Maling- og lakkfabrikkenes forening. Avsluttet i 2003, men det arbeides videre med engelskspråklig publisering. Prosjekt 5/99 Dyspepsi og arbeidsmiljø. (Karl Hilt, Stein Kristian Lereim, Oddfrid Aas, Bjørn Hilt, Jonas Holme, Roar Johnsen) En studie av mulig sammenheng mellom organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og dyspepsiplager. Med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nordland ser vi på forekomst av dyspepsiplager i ulike yrker og på evt. sammenheng mellom slike plager og ulike arbeidsmiljøfaktorer. To medisinstudenter (KH og SKL) har i 2003 sluttført og rapportert fra prosjektet som en hovedoppgave. Prof. Roar Johnsen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved DMF har bidratt til at prosjektet kom i stand. Forsker Pål Romundstad ved samme institutt har bidratt med veiledning i statistikk og metode. Prosjektet ble avsluttet i

12 Prosjekt 3/99 Løsemiddelskader II: Eksponmeringsvurdering og pasientutredning behov for konsensus. Yrkeshygienisk forprosjekt (Håkon Lasse Leira, Ingvill Sivertsen, Bjarne Malvik) Det er utarbeidet en mal for registrering av eksponering for organiske løsemidler. Den er presentert for de andre arbeidsmedisinske avdelingene og vi har fått noen tilbakemeldinger. Etter et års prøving synes malen å kunne være til nytte. Et revidert forslag er sendt ut til avdelingene. En presentasjon av malen vil bli sendt Ramazzini, medlemsbladet for Norsk arbeidsmedisinsk forening. Prosjektet avslsuttes inneværende år. Prosjekt 2/00 Yrkesastma (Leira, Bratt, Slåstad) Prosjektet startet med en analyse av meldinger om arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet i perioden I en spørreskjemaundersøkelse ble medisinske og økonomiske konsekvenser av sykdommen undersøkt. Resultatene er presentert i rapporten Forekomst av arbeidsrelatert astma i Norge, Rapport (se vår hjemmeside). En engelskspråklig artikkel er innsendt for publisering. Dette prosjektet ga oss inntrykk av at de som rammes av arbeidsrelatert astma ofte fortsetter i samme arbeidsmiljø uten at eksponeringen blir redusert. Selv om de får for så vidt adekvat antiastmatisk medikasjon og kan klare seg relativt bra en periode, vil mange etter hvert utvikle kronisk astma. Plagene vil dermed fortsett, selv om de slutter i sitt arbeid. Internasjonal litteratur taler for at skal en forhindre utvikling av kronisk sykdom må personer som får arbeidsrelatert astma bort fra den utløsende eksponeringen så raskt som mulig etter at sykdommen har debutert. Det er derfor viktig at legen interesserer seg for eksponeringsforhold, ikke bare behandling. For å bringe mer klarhet i disse forholdene har vi, i samarbeid med fylkestrygdekontorene i Midt-Norge ved Målfrid Bakken, Torkild Sitter og Magne Varslot, sendt ut ca 850 spørreskjema til personer som har vært sykmeldt for astma i perioden Forutsatt at vi får finansiering vil vi telefonintervjue alle med arbeidsrelatert astma og invitere så mange som mulig av den til videre medisinske undersøkelser. Prosjektet har mottatt midler fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, NHOs arbeidsmiljøfond og Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjekt 2/01 Sykehusinnleggelser sett i sammenheng med luftforurensning i Trondheim (Jonas Holme, Bjørn Ove Berthelsen 1, Bente Oftedahl 2 ) Med bakgrunn i registreringer av luftforurensning som er foretatt av Trondheim kommune, blir det sett på sammenhenger for sykehusinnleggelser for luftveissykdommer og hjertekarsykdommer i perioden Prosjektet er publisert som en Bedre byluft rapport i januar Prosjektet har også gitt opphav til en hovedoppgave for to medisinerstudenter (Mannsåker og Vikan) i Pål Romundstad ved ISM på DMF bidro der med veiledning i statistikk og metode. Manus akspetert for publisering i Tidsskr Nor Lægeforen. 1) Miljøavdelingen, Trondheim Kommune. 2)Divisjon epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 12

13 Prosjekt nr. 03/01 Støveksponering og iskemisk hjertesykdom blant kullgruvearbeidere. (Jonas Holme, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Arne Kooij, Bjørn Hilt). Det er inngått samarbeid med Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Bedriftshelsetjenesten i Longyearbyen (AK) om å foreta personbårne eksponeringsmålinger og blodprøver med tanke på indikatorer for iskemisk hjertesykdom for gruvearbeiderne i Sveagruva på Svalbard. Undersøkelsene ble påbegynt i Vi har i 2003 forsøkt å skaffe finansiering for å utvide prosjektet med epidemiologiske undersøkelser av forekomsten av iskemisk hjertesykdom blant tidligere og nåværende kullgruvearbeidere på Svalbard. Det er i 2003 rapportert til bedriften og ansatte om resultatene så langt. Videre rapportering i Prosjektet støttes av Store Norske Spitsbergen Grubekompani og av Fondet for spesielle medisinske formål og Ingrid Hoel og Thorleif Hoels legat ved St. Olavs Hospital. Prosjekt 01/02 Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. (Sjaastad, Leira, Svendsen) Det er utarbeidet en bransjeveiledning i to utgaver, en lang med HMS personell som målgruppe og en kort, med operatørene som målgruppe. For å få et inntrykk av løsemiddeleksponeringen i bransjen i dag ble det gjennomført målinger i flere typer verksteder. Den lange versjonen er publisert som en rapport, nr. 5/2003 som finnes på vår hjemmeside (www.stolav.no/arbeidsmedisin) Hensikten med prosjektet er å bidra til et bedre arbeidsmiljø gjennom å informere om eksponeringsforhold under ulike operasjoner og beskrive såkalt beste praksis ved de ulike operasjonene. Om beste praksis følges kan bedrifter og tilsynsmyndigheter gå ut fra at eksponeringsforholdene er tilfredsstillende uten å foreta målinger. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bilbransjeforbundet og Alpha Consult ved Bjørn Larsen. Det er mottatt støtte fra NHO s arbeidsmiljøfond. Prosjekt 03/02 Kvarts og lungekreft (Vegard Vestvik, Ole Henrik Øyum, Bjørn Hilt) Som ledd i deres hovedoppgave og for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget har to medisinstudenter (VV og OHØ) gjennomgått nyere epidemiologisk og eksperimentell litteratur om kvartseksponering og lungekreft. De har også gjennomgått våre journaler for lungekreftpasienter for å se om ev kvartseksponering er tatt i betraktning i vurderingene av årsakssammenheng. Hovedoppgaven ble fullført i Se også rapport 05/2003. Prosjekt 04/02 Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. (Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Jonas Holme, Kristin Svendsen) Dette er en diplomoppgave for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU som går ut på å utvikle et standardisert oppsett for å kunne gjøre en risikovurdering der det brukes narkosegasser på sykehus. Problemstillingen er å kartlegge hvordan narkosegasser brukes, hvor i en arbeidsprosess risiko for eksponering er tilstede og finne hensiktsmessige måleområder. Oppgaven ble fullført i

14 Prosjekt 01/03 Bransjeveiledning vedrørende kjemisk eksponering i grafisk industri (Sivertsen, Rømyhr) Formålet med prosjektet er å lage en bransjeveiledning til hjelp ved risikovurderinger ved kjemisk eksponering i grafisk industri. Bransjeveiledningen er begrenset til å omfatte offset og da selve trykkeprosessen. Veiledningen skal beskrive arbeidsoperasjoner som innebærer kontakt med kjemiske stoffer. For hver arbeidsoperasjon beskrives helsefarer forbundet med benyttede produkter, og hvilke forhold som påvirker eksponeringen under bruk. Bransjeveiledningen vil også omfatte en teknisk gjennomgang av trykkeprosessen. Som en del av prosjektet er det i perioden nov-2003 til jan 2004 gjennomført løsemiddelmålinger i seks offsettrykkerier. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra NHO s arbeidsmiljøfond og Statoil Norge AS sitt Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening/VISKOM Norge ved Steinar Webjørnsen. Bransjeveilederen ferdigstilles i løpet av første halvår i Annet prosjektarbeid Avdelingen har også i 2003 ved Torgunn Qvenild og Jonas Holme hatt samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt om undersøkelser av reaksjoner i luftveier og blod i forbindelse med eksponering for bioaerosoler ved en proteinfabrikk på Møre. Undervisning Det medisinske fakultet Undervisningen i arbeidsmedisin for de medisinske studentene er knyttet opp mot undervisningen i miljømedisin ved Det medisinske fakultet (DMF). Arbeidsmedisinsk avdeling er nå tilknyttet Institutt ved Miljøsenteret ved DMF, men har fortsatt nært undervisningssamarbeid med Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for farmakologi og toksikologi. Bjørn Hilt er professor II og Olve Rømyhr universitetslektor II ved IMS på Det Medisinske Fakultetet (DMF). Håkon Lasse Leira og Kristin Svendsen har bistillinger som førsteamanuensis II ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med arbeidsplass ved IMS på DMF. Øvrige ansatte og stipendiater ved avdelingen deltar også i undervisningen ved DMF. Undervisningen i arbeidsmedisin foregår nå på flere stadier i medisinstudiet. Til sammen er det ca. 30 timer undervisning i arbeidsmedisin. Hilt og Rømyhr hadde hovedansvar for et arbeidsmedisinsk seminar i stadium ID. Seminaret er samordnet med undervisning i farmakologi og toksikologi og går over en to-ukers periode. Studentene arbeider i grupper med å karakterisere arbeidsmiljøforhold i relasjon til helse hos ulike yrkesgrupper. Gruppene utarbeidet en rapporter som ble presentert på et seminar. Samlet utgjorde rapportene pensum. Studentene uttrykte stor tilfredshet med denne undervisningsformen. 14

15 Leira hadde hovedansvar for en "arbeidsmedisinsk uke" i stadium IIIC. Det ble forelest over arbeidsbetingete sykdommer, eksponering, trygd og regelverk forøvrig. Studentene deltok i praktiske øvelser om pasientutredning og rutiner for melding av yrkessykdom. En dag var avsatt til bedriftsekskursjon i samarbeid med de respektive bedriftshelsetjenestene. I 2003 ble Aker Verdal og Nidar sjokoladefabrikk besøkt. En halv dag ble brukt til et seminar om toksikologisk risikoevaluering, i samarbeid med institutt for farmakologi og toksikologi. Hilt har medansvar for en miljømedisinsk uke i stadium IIIC. NTNU - forøvrig Aas, Svendsen, Rømyhr, Hilt og Leira underviser om ulike arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske tema, spesielt i fagene SIS 1052 Helse og arbeidsliv, SIS 1054 HMS industrimiljø og SIS 1084 Miljøkunnskap og yrkeshygiene. Leira har det faglige ansvaret for kurset Arbeid og helse SIS 1052 Øvrig undervisning Torgunn Qvenild er timelærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Inst. for sykepleierutdanning. Oddfrid Aas og Ingvill Sivertsen: Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler. Skjetlein og og Øya v.g. skole ( Flere kurs ulike steder i regionen.) Foredrag: Unni Bratt: Yrkesskade/yrkessykdom Hva er det? Seminar Solstrand Hotell. Os Bjørn Hilt: Eksponeringsforhold hos kullgruvearbeidere. Namf s arbeidsmedisinske vårmøte. Trondheim Hvordan kan eksponering for kullstøv føre til helseskader? Arbeids- og miljømedisinsk seminar, Longyearbyen, Svalbard Asbestrelaterte helseskader og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i Arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Jonas Holme: Støveksponering i Svea Nord, Spitsbergen. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Håkon Lasse Leira: Helsefare under sveising. Temamøte i regi av Trondheim og Omegn Bygghelsetjeneste, Trondheim Karakterisering og vurdering av eksponering for organisek løsemidler. Arbeidsmedisinsk vårmøte Bergen Arbeidslivets betydning for folks helse. Fagdag for Norsk helse- og sosialforbund. Trondheim

16 Hva er egentlig HMS? Kontorledermøte, St Olavs Hospital, Trondheim Er kjemisk helsefare fortsatt en utfordring i norsk arbeidsliv? Arbeidstilsynet, Lillehammer Aldring; Hva skjer med kroppen vår? Myter og fakta. Program for seniorsamling. Arbeidstilsynet. Trondheim Forebygging av isocyanatbetinget sykdom. STAMI-seminar: Isocyanater og sykdom. Oslo Olve Rømyhr: Contact dermatitis among Norwegian industrial painters, Working conference on epoxies, Health and Safety Executive, London, Arbeid med epoksyprodukter en veiledning, Overflatedagene Teknologisk Institutt, Stavanger, Ingvill Sivertsen: Substitusjon innen grafisk bransje. Direktoratet for Arbeidstilsynet, Oslo, i forbindelse med åpning av Kjemikaliekampanjen , 20. okt. Kjemisk helsefare, 3-timers kurs for lærere ved Tiller videregående skole, 9. des Ann Kristin Sjaastad: Støy og støyskader. Kurs for verneombud på St. Olavs Hospital 3. april 2003 Løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen. NYF s årskonferanse i Sandefjord, 28. okt Kristin Svendsen: Eksponeringsforhold i Svea. Arbeids- og miljømedisinsk seminar, Longyearbyen, Svalbard Eksponering og risikovurderinger. Namf s arbeidsmedisinske vårmøte. Trondheim Publikasjoner: Publiserte artikler og innsendte manus: Svendsen K, Sjaastad AK, Sivertsen I. Respiratory symptoms in kitchen workers. Am J Ind Med 2003;43:436-9 Hilt B. Arbeidsrelaterte sykdommer i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123: Leira, HL, Bratt U, Slåstad S: Arbeidsrelatert astma i Norge. Forekomst, årsaker og konsekvenser for dem som rammes. Allergi i praksis 2003;3:30-3 Kjuus H, Leira HL. Arbeidslivet bedre enn sitt rykte? Ramazzini 2003;1:12 Leira HL. Arbeidsliv, sykefravær og politiske beslutninger. Tidsskr Nor Lægeforen (leder) 2003;123:603 16

17 Sjaastad AK. Løsemiddeleksponering ved bruk av åndedrettsvern. Yrkeshygienikeren 2003;3:3-6. Mannsåker B, Vikan T, Holme J. Luftforurensing og kardiovaskulær sykdom i Trondheim. Tidsskr Nor Lægeforen 2004;124: Hilt B, Qvenild T, Aspelund K. Prevalence of respiratory symptoms in paper mill workers. Innsendt. Publiserte sammendrag: Leira HL. Solvent induced encephalopathy: some lessons from the Norwegian experience. Abstract book. ICOH Conference on Occupational Health, Foz do Iguassu, Brasil Rømyhr O. Contact dermatitis among Norwegian industrial painters. I: Working conference on epoxies. London April 11, Amsterdam, Arbouw, ISBN Sjaastad AK, Naper Jensen H, Svendsen K. Løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen i Norge i dag. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, s Sivertsen I, Svendsen K. Løsemiddeleksponering i Norge. En historisk oversikt for 4 ulike bransjer. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, S195 Holme J, Qvenild T, Svendsen K. Støveksponering i Svea Nord, Spitsbergen. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, s Rømyhr O. Arbeid med epoksyprodukter- en veiledning. I: Abstractsamling, Overflatedagene Stavanger Stavanger, Teknologisk Institutt, Rapporter: Årsrapport. Rapport nr 1/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, Sivertsen I. Løsemiddeleksponering i Norge. En oversikt for ulike bransjer. Rapport 02/2003, Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, Rømyhr O., Bratt U., Fredriksen I., Nyfors A., Smedbold H.T., Aasen T.B., Leira H.L., Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere. Rapport 03/2003, Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, Slåstad S, Leira HL, Bratt U. Forekomst av arbeidsrelatert astma i Norge. Rapport nr 04/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hopsital HF,

18 Sjaastad AK, Svendsen K, Jensen HN, Leira HL, Larsen BG. Bransjeveilsening bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. Rapport nr 5*/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, 2003 Vestvik V, Øyum OH. Kvarts og lungekreft. Rapport nr 5*/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, * To rapporter har ved en feil fått samme nummer Annen publisering / formidlingsaktivitet: Hilt B, Svendsen K. Mineralstøv og fibre. I: Moen B (red). Håndbok for bedriftshelsetjenesten, 2. opplag bind 2. Oslo, Arbeidsmiljøforlaget Leira HL. Arbeidsbetinget kreft. Arbeidsmsiljø 2003;1:32 Leira HL. Sov godt! Arbeidsmiljø 2003;3:32 Leira HL. Skal vi bry oss om yrkesskadene? Arbeidsmiljø 2003;5:32 Leira HL. Hvem skal betale for slitasjeskadene? Arbeidsmiljø 2003;7:32 Leira HL. Gravide arbeidstakere. Adresseavisen Avdelingens hjemmesider: Deltagelse konferanser/møter: Norsk arbeidsmedisinsk forenings tariffkonferanse, Oslo (Aas) Dagkonferanse for tillitsvalgte og verneombud, Trondheim (Fredriksen) 27. International Congress on Occupational Health, ICOH, Foz do Iguassu, Brasil (Leira) Konferansen "Ta grep" Trondheim (Fredriksen) Vårmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Bergen (Leira, Aas, Svendsen, Hilt) British Occupational Hygiene Society s årskonferanse, London, (Rømyhr) Working conference on epoxies, Health and Safety Executive, London (Rømyhr) Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere, Trondheim og (Leira, Aas) Norsk arbeidsmedisinsk forening. Arbeidsmedisinsk vårkonferanse, Trondheim (Aas, Hilt, Svendsen, Leira) 18

19 Vårkonferanse Norsk Yrkeshygienisk forening, Oslo (Sjaastad, Svendsen, Holme) Temadag, arbeidsmedisinsk avdeling (Aas, Hilt) Regional kontorledersamling Trondheim (Fredriksen, arrangør) 49. Nordisk arbeidsmiljømøte (NAM), Savonlinna, Finland, aug (Sjaastad, Holme, Sivertsen) Årssamling kontorledere i sykehus, Stokkmarknes (Fredriksen) Årskonferanse Norsk Yrkeshygienisk forening, Sandefjord, (Rømyhr, Sjaastad, Svendsen, Holme) Overflatedagene, Stavanger (Rømyhr). STAMI-seminar Isocyanater og arbeidsmiljø. Oslo (Leira) Møte om utredning av organofosfatsaker, STAMI, Oslo (Aas, Hilt) Salud y trabajo. International conference, Varadero, Cuba (Hilt, Svendsen) EPJ-seminar, Hell (Fredriksen) Kursdeltagelse: Torgunn Qvenild: Prosjektarbeid. Midt-Norsk forum for sykepleieforskning og fagutvikling , og i Trondheim. Ann Kristin Sjaastad: NIVA-kurs: Occupational health risk assessment and management, Riga, Latvia Ingvill Sivertsen NIVA-kurs: Occupational health risk assessment and management, Riga, Latvia Besøk i avdelingen Torger Skevik, HMS-senteret Indre Fosen Ibrahim H Benikheni og Rami J Jaghan fra Deceril School of medicine og Hakam Hadidi, Hashemite university, Jordan. 19

20 Utvalg, råd, styrer Unni Bratt: Faglig kontaktperson for likemannsarbeidere i Sør-Trøndelag lag av Landsforeningen for løsemiddelskadde Inger Fredriksen: Ansvarlig for kontorledermøter internt i St. Olavs Hospital (fra sept. 2002) Arrangementskomite for den første kontorlederkonferansen for ansatte i RHF Midt- Norge Senterverneombud ved Miljøsenteret på St. Olavs Hospital. Bjørn Hilt: Editorial board i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Leder av styret for Norske leger mot atomvåpen. Medlem av valgkomiteen i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Vararepresentant til spesialitetsrådet i Dnlf Medlem av programstyret for Arbeid og helse i Norges forskningsråd Medlem av fagrådet i Arbeidsmiljøskaddes landsforening. Medlem av Faglig råd for Prosjekt HMS-petroleum ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Håkon Lasse Leira: Spesialitetsrådet i Dnlf, varamedlem Institusjonsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening, medlem Spaltist i tidsskriftet Arbeidsmiljø Ankeutvalget i Norsk yrkeshygienisk forening, medlem Tidsskrift for den norske lægeforening, faglig medarbeider i arbeidsmedisin Helsetilsynets fagråd for kvinnehelse, medlem Torgunn Qvenild: Kasserer for Midt-Norsk forum for sykepleieforskning og fagutvikling. Medlem av arbeidsgruppe for samarbeid mellom bedriftshelsetjenestene i Helse Midt- Norge RHF. Oddfrid Aas: Styremedlem i Norsk arbeidsmedisinsk forening (til ) Medlem av kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (fra ) Medlem av institusjonsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (fra ) Sekretær i Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere. Kristin Svendsen: Leder for Norsk yrkeshygienisk forening. Komiteemedlem i HMS-petroleum gruppe for kjemisk eksponering ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen 20

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer