ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT Trondheim juni 2004 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688"

Transkript

1 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN

2 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser " 5 Prøvetakningsutstyr/måleinstrumenter " 6 Laboratorier " 8 Økonomi " 8 Poliklinikk " 8 Arbeidsplassbesøk " 10 Telefonhenvendelser rådgivning " 10 Arbeidsmiljøforskning " 11 Undervisning " 14 Foredrag " 15 Publikasjoner " 16 Publiserte artikler og innsendte manus " 16 Publiserte sammendrag " 17 Rapporter " 17 Annen publisering/formidlingsaktivitet " 18 Avdelingens hjemmesider " 18 Deltagelse konferanser/møter " 18 Kursdeltagelse " 19 Besøk i avdelingen " 19 Utvalg, råd, styrer " 20 Høringsuttalelser " 21 Annet " 21 Program for temadag " 22 Tidligere rapporter " 23 2

3 Innledning Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital HF er fra organisert under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin med Dr. med. Sigurd Loe Steinshamn som klinikksjef. Avdelingsleder ved Arbeidsmedisinsk avdeling er Bjørn Hilt. Han rapporterer til Steinshamn. Avdelingen er også tilknyttet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved DMF på NTNU. Instituttleder er prof. Stein Kaasa. Avdelingens personale er stabilt. De gjør en god innsats for vår hovedmålsetting med forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Av spesielt hyggelige hendelser fra 2003 må vi først og fremst nevne at overlege Håkon Lasse Leira fikk tildelt den prestisjetunge Arbeidsmiljøprisen for sin innsats for forebygging av og opplysning om arbeidsrelaterte helseskader. Prisen ble utdelt på Arbeidsmiljøkongressen i Trondheim den 22.mai Ellers har 2003 vært nok et aktivt år med prosjekter i forhold til arbeidsrelatert astma, utarbeidelse av en bransjeveiledning for løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen (se forsiden) og en tilsvarende eksponeringskartlegging og veileder for kjemisk eksponering i grafisk bransje (ferdigstilles 2004). Gunvor Hesla Halvorsen fullførte i 2003 sin diplomoppgave ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med en oppgave om Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. Det var også særdeles hyggelig at syv medisinstudenter i 2003 fullførte sine hovedoppgaver ved avdelingen: Bård Mannsåker og Torkel Vikan med en oppgave om Luftforurensing og akutte innleggelser for kardiovaskulær sykdom i Trondheim, Vegard Vestvik og Ole Henrik Øyum med en oppgave om Kvarts og lungekreft (Rapport 5/2003), Stein Kristian Lereim og Karl Hilt med en oppgave om Dyspepsi og arbeid og Eileen Heierdahl med en oppgave om Jeg skal bli billedkunstner, samma søren! Holdninger til kjemisk arbeidsmiljø blant unge og etablerte kunstnere ved kunstakademiet i Trondheim. Avdelingen takker studenter og veiledere for strålende innsats. Ellers var 2003 også foreløpig det siste år for prosjektet Overflatebehandling i Nordsjøen og effekter på hud og luftveier som Olve Rømyhr har vært hovedansvarlig for. Det er utgitt to rapporter og Rømyhr har fått stipend fra programmet HMS-petroleum i NFR for å arbeide videre med ferdigstillelse av vitenskapelige artikler fra prosjektet i Vi er også involvert i planleggingen av det nye sykehuset på Øya der Arbeidsmedisinsk avdeling skal inn i det nye Miljøsenteret med ferdigstillelse ca Bjørn Hilt har i 2003 hatt oppdrag med å lede Planleggingsrådet for prosessanalysen og Arbeidsutvalget for funksjonsprogrammeringen av Miljøsenteret. Ved Arbeidsmedisinsk avdeling er vi fortsatt takknemlige for godt samarbeid med bedriftshelsetjenester og primærhelsetjenesten i og utenfor regionen, med andre sykehusavdelinger og andre institutter ved NTNU og SINTEF og ellers i landet. Fra har avdelingen også hatt et betydelig samarbeid med HMS-avdelingen i Statoil Halten-Nordland med utleie av yrkeshygieniker Kristin Svendsen på fast basis i 100% stilling. Ann Kristin Sjaastad, Ingvill Sivertsen og Jonas Holme har ved siden av prosjektarbeid 3

4 vikariert for henne. Avdelingen arrangerte den en temadag om sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv (se vennligst program i vedlegg). Målsetting og oppgaver Hovedmålsetting: Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til å fremme helse i arbeidslivet og til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Oppgaver og delmålsettinger for å oppnå dette er å: 1) Utrede pasienter med helsemessige problemer i forhold til arbeid, og pasienter der man mistenker at det foreligger en arbeidsbetinget sykdom. Ved siden av økt vektlegging av forebygging er det en målsetting med dette å bidra til at pasientenes rettigheter i forhold til trygdevesenet og andre blir ivaretatt. 2) Foreta vurderinger og målinger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter som er til utredning, eller der andre forhold gjør det nødvendig at avdelingens kompetanse benyttes. 3) Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for påvirkninger i arbeidet som kan gi risiko for sykdom. 4) Bidra til forskning og utredning om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. 5) Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og enkeltpersoner i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse. 6) Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Verdimål Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid. 4

5 Andre verdimål for Arbeidsmedisinsk avdeling er å: Bedre rammene for å fylle våre oppgaver i h.h. til målbeskrivelsen og virksomhetsplanen for Helseforetaket og avdelingen. Drive en faglig forsvarlig virksomhet etter kvalitetssikrede rutiner. Møte alle som henvises til avdelingen eller som på annen måte søker vår bistand med en positiv serviceinnstilling, empati og respekt. Sørge for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø som gir utviklingsmuligheter for alle ansatte. Gi vårt bidrag til et positivt samarbeid med ledelsen og andre avdelinger ved helseforetaket og ved NTNU. Formidle betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid til studenter og andre deler av helsetjenesten. Utfordringer: Vår hovedoppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til arbeidslivet. Vi ønsker å videreutvikle dette gjennom ytterligere kompetanseoppbygging i forhold til våre kjerneaktiviteter. I forhold til målsettingene og oppgavene mangler avdelingen fortsatt nødvendig kompetanse innen forebygging av arbeidsrelaterte muskel-skjelettlidelser og organisatoriske (psykososiale) arbeidsmiljøforhold. Vi forsøker stadig å finne prosjektmidler rette på dette. Ved årsskiftet 2003/2004 er det imidlertid fortsatt en stor utfordring at de økonomiske midlene til forskning på arbeidsmiljø og helse er mer begrenset enn på lenge. Dette har ført til at det nå er kritisk for oss å beholde ressurser og kompetanse for å kunne gå inn i videre forskningsvirksomhet når mulighetene kommer tilbake. Status og ressurser Avdelingen disponerer hensiktsmessige lokaler på ca. 400 m 2 i Medisinsk teknisk senter, fordelt på 17 kontorer, møterom, lager/arkiv og undersøkelsesrom. Personalet har i 2003 bestått av: - kontorleder Inger Fredriksen - avdelingsleder Bjørn Hilt - overlege Håkon Lasse Leira - avdelingssykepleier Torgunn Qvenild - overingeniør (yrkeshygiene) Olve Rømyhr - overingeniør (yrkeshygiene) Kristin Svendsen - ass.lege Oddfrid Aas Eksternt finansierte stillinger/prosjektengasjementer/vikariater: - forsker MPH Unni Bratt i 50% stilling - cand. scient Jonas Holme i 60% stilling - cand. scient Ingvill Sivertsen 5

6 - cand. scient Ann Kristin Sjaastad - lege Siri Slåstad i 10% stilling - ass.lege Tina Bruun (til ) - ass.lege Bjørn Otterlei i 80% stilling (fra ) Vi er fornøyde med at personalet ved avdelinga er stabilt. I de faste stillingene er det lite utskifting. Asslege Oddfrid Aas sluttet den i sin utdanningsstilling og går over i ny prosjektfinansiert stilling som overlege ved avdelingen. Det er tilsatt ny ass.lege, Hilde Myren, med tiltredelse I tillegg til at vi som nevnt har behov for øking av vår kompetanse på enkelte områder, har vi også etter hvert behov for rekruttering av fagpersoner som kan kvalifisere seg til å drive avdelingens arbeid videre. Prøvetakingsutstyr og måleinstrumenter: Med hovedfinansiering fra IKM ved DMF anskaffet avdelingen i 2003 en gassanalysator basert på IR [Miran SapphIRe 205 XL]. Dette utstyret gjør det bl.a. mulig for oss å tilby sykehus eksponeringskartlegginger og risikovurdering i forbindelse med bruk av narkosegass (inklusive måling av fire anestesigasser samtidig). Avdelingen har også gått til anskaffelse av et nytt støydosimeter [Castle GA154]. PRØVETAKING STØV 5 stk. universalpumper for aerosoler og gass/damp [SKC 224-PCEX7K5B] med div. utstyr for kontroll av pumpekarakteristikk og lader, 5-punkts [224-L-16B] 5 stk enkle ladere for pumper[224-14b] 4 stk. støvpumper [AMETEK S 2500] med fempunktslader 5 stk universalpumper for aerosoler [Vortex standard2] 5 Enkle ladere [Batterilader for AFC A Vortex] 3 Rotametre [Porter F150-V/B-2501SS] ORGANISK GASS/DAMP Low Flow pumper for løsemiddelmålinger [SKC 222-6DK3B] Lader 5-punkts Lader 5-punkts med vedlikeholdsfunksjon [SKC ] 4 stk enkle ladere [SKC ] 6

7 DIREKTEVISENDE INSTRUMENTER ORGANISK GASS/DAMP Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [MicroTIP M-1000] Direktevisende PID-instrument for måling av total hydrokarbon i luft [Rae PGM-30] Direktevisende IR-instrument for måling av gasser [Miran SapphIRe 205 XL] UORGANISKE GASSER: Dataloggere (2 stk) med el.kjem sensorer for H2S og CO; inkl. EDB-program [Metrosonics PM-7700: CO, H 2 S] Direktevisende 2-gassmåler med logger: Elektrokjemiske celler for NO, NO2 inkl. EDB-program [Q-RAE PLUS,NO,NO2] Belgpumpe for vanlige Dräger-rør [Multi-Gas-Detector GSP 21/31] STØV: Direktevisende støvmåler basert på lysspredning [Casella AMS] Direktevisende bærbar støvmåler basert på lysspredning med logger [MIE pdr-1200] STØY/VIBRASJON Lydanalysator, med 1/3 oktavbåndfilter, modus for lydnivå/tid-forløp, etterklangstid, opsjon 14 for vibrasjonsmålinger og stort internminne. Oppgradert med parallell filter mode -95 [Norsonic Sound Analyzer 110] Utleseprogram fra SA110 til PC [Norsonic 110 READ] Støydosimeter[Norsonic SIE-95] Lydnivåmåler[Norsonic SLM116] Integrerende lydnivåmåler type 2 [Norsonic modell 102] Kalibrator type 1 [Norsonic 1251] Støydosimeter [Castle GA154] inkl utleseprogram til PC [dbdata 4W Noise] LYS Måler for belysningsstyrke og luminans [Hagner type S2] KLIMA Koffert m. div. utstyr for måling av klima-parametre [TCAK 1100] Slyngehygrometer [Casella T 8716] Luftfuktighets og temperaturmåler [Vaisala HM34] Ventilasjonsmåler; hastighet,mengde, temperatur [TSI 8345 VelociCalc] med printer [TSI 8925 printer] DIVERSE Utstyr for videoopptak av arbeidsoperasjoner med mulighet for tilkobling av direktevisende instrumenter [MINI PIMEX]. FTIR analyseinstrument [Modell 1605 FT-IR](plassert på Unimed) Printer til FTIR [Epson FX-850] Motorassistert åndedrettsvern [Racal Dustmaster, DM1] Motorassistert åndedrettsvern[racal Breath Easy] Datalogger [Spektrum] med databehandlingsprogram [EasyView] 7

8 Laboratorier I Trondheim finnes allerede flere laboratorier for analyse av arbeidsmiljøprøver. Vi har funnet fram til egnede samarbeidsformer for å få utført slike analyser i de eksisterende miljøer i Trondheim og ved STAMI. Økonomi Fra 1995 ble statens finansiering av de arbeidsmedisinske avdelingene overført til regionsykehusenes funksjonstilskudd. Det ble den gang også fra Sosial og helsedepartementet gjort klart at økningen av funksjonstilskuddet skal gå til fortsatt drift av de arbeidsmedisinske avdelingene ved regionsykehusene. Vi har oppfattet at dette er føringer som også gjelder for de nye helseforetakene som i styringsdokumentene fra Helsedepartementet også har forebyggende og helsefremmende arbeid som en av de prioriterte oppgavene. I forbindelse med overgangen til foretaksmodell ser vi også på muligheter for tilleggsfinansiering av økt aktivitet og kompetanse ved avdelingen. Det er også av stor betydning at forebyggende og helsefremmende arbeid fortsatt kommer med i statlige finansieringsmodeller for spesialisthelsetjenesten. Avdelingen ble i 2003 drevet innenfor vedtatt budsjett for Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin samlet. Poliklinikk Etter henvisning fra lege eller andre mottar avdelingen pasienter til poliklinisk utredning av årsaksforhold mellom forskjellige påvirkninger i arbeid og helseskader og/eller sykdommer. I 2003 har vi hatt en liten økning i antall konsultasjoner ved poliklinikken sammenlignet med de foregående år. Totalt var 280 personer til utredning. Av disse var 52 kvinner og 228 menn. Høsten 2003 fikk vi bl.a. henvist en del pasienter med spørsmål om helseskader som følge av eksponering for smøreoljer med mulig tilsats av organofosfater. Det ble tatt initiativ til en samordning av utredningsarbeidet mellom de arbeidsmedisinske sykehusavdelingene. Den fylkesvise fordelingen av pasientene som var henvist til poliklinikken var omtrent den samme som tidligere (55% fra Sør-Trøndelag, 20 % fra Møre og Romsdal og 16 % fra Nord-Trøndelag) Vi merker imidlertid en økning i antall henvisninger fra fylker utenfor vår helseregion (9 %). Nær 40% av pasientene var henvist fra primærhelsetjenesten, mens 6 % var henvist fra bedriftshelsetjenester i regionen. Lungeavdelingen ved St.Olavs Hospital sto for 13 % av henvisningene, mens 65 saker (23 %) var primære trygdesaker. Andre henvisningsinstanser 8

9 var andre sykehusavdelinger, privatpraktiserende spesialister samt advokater og forsikringsselskap. Blant de 259 sakene som var ferdig utredet ved årsskiftet, ble det i 155 tilfeller konkludert med en sikker eller sannsynlig yrkesmessig årsak til sykdom (tabell 1). Dette var en økning fra 127 i En stor andel av pasienten har vært henvist pga lungesykdom, i første rekke astma og KOLS. Av 44 pasienter med astma er det konkludert med yrkesastma hos 30. Når det gjelder KOLS-pasientene, er det konkludert med yrkesmessig årsak hos 17 av de 27 som var til utredning på grunn av denne tilstanden. Kreftsykdom utgjør også en relativt stor gruppe av pasientene. Totalt hadde vi 32 kreftpasienter til utredning. Lungekreft er den hyppigste diagnosen (16 pasienter), hos 9 av disse ble det konkludert med yrkesmessig årsak. I tillegg kommer 7 med malignt mesoteliom og 3 med blærecancer. Også i 2003 hadde vi mange henvisninger (ca 60) med spørsmål om løsemiddelskade, og i 13 tilfeller ble det konkludert med slik tilstand. Som tidligere år har vi i forbindelse med utredningene av mulige løsemiddelskader også i 2003 hatt et godt samarbeid med nevropsykologene Randi Gimse og Helge Sletvold. Vi har dessuten hatt jevnlige samarbeidsmøter med lungeavdelingen og hudavdelingen. For flere av pasientene har vi hatt samarbeid med bedriften og/eller bedriftshelsetjenesten om utredning av arbeidsmiljøpåvirkninger, forebyggende tiltak og/eller attføringsspørsmål. I noen saker ble det som ledd i utredningen også foretatt bedriftsbesøk. Tabell 1. Antall pasienter med yrkessykdom, fordelt på diagnoser Diagnose/sykdomsgruppe Lungekreft 9 Malignt mesoteliom 7 Annen kreftsykdom 5 Toksisk encefalopati 13 Kronisk obstruktiv lungesykdom 17 Eksogen astma bronkiale 30 Andre luftveislidelser 18 Kontaktdermatitt 9 Vibrasjonsskade (TVS) 5 Kjemisk overfølsomhet 3 Andre symptomer/tilstander 39 Totalt 155 9

10 Arbeidsplassbesøk Fra avdelingen foretar yrkeshygienikere befaringer på arbeidsplasser for å kartlegge eksponeringsforhold, gjøre risikovurderingerog om nødvendig gi råd om redusering helseskadelige påvirkninger. Befaringene kan være som ledd i pasientutredninger eller som konsulentoppdrag for bedrifter og/eller bedriftshelsetjenester. Pasientrelaterte befaringer: Lakseslakteri, pasient med luftveisplager, Plastbedrift, pasient med luftveisplager, Konsulentoppdrag: Støvmålinger i kraftverk, Målinger av trestøv i trebearbeidende industri, Vurdering av støv- og amoniakkeksponering i fjøs Målinger av støveksponering i plastbåtfabrikk, Risikovurdering ved sveiserøykeksponering i sveiseverksted, Inneklimavurderinger i avisredaksjon, Inneklimavurderinger og målinger av etterklangstid i kontorlokale, Inneklimavurderinger i kontorlokale Risikovurdering ved sandblåsning i glassmakerverksted, Risikovurdering ved kjemikaliehåndtering i restaureringsverksted, Støymålinger i godsterminal, Støymålinger i produksjonsbedrift, Støvmålinger i siktedukfabrikk, Vurdering av yrkeshygieniske forhold i produksjonsbedrift, Målinger av støy- og støveksponering ved steinbearbeiding, Vurdering av isocyanateksponering i bilverksted, Inneklimavurderinger i callsenter, Vurdering av sveiserøykeksponering i verksted, Støymålinger i kjøkken, Målinger ved flere ark og heatsettrykkerier (prosjekt 1/03) Arbeidsmiljøundersøkelser og løsningsmiddelmålinger i flere bilversteder (prosjekt 1/02) Andre arbeidsplassbesøk Mortensen/Fabritius (prosjekt 1/03) Helse Nord-Trøndelag (tilbud om narkosegassmålinger). Telefonhenvendelser Rådgivning En av avdelingens oppgaver er å være rådgiver for andre instanser og enkeltpersoner i arbeidsmiljøspørsmål. Vi har i løpet av året hatt mange telefonhenvendelser. Henvendelsene er kommet fra bl.a. primærleger, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere og arbeidstakere. Spørsmålene dreier seg om bl.a. risiko knyttet til de ulike eksponeringer, bruk av personlig verneutstyr, trygderettigheter og annet. Vi registrerer bl.a. en økende tendens når det gjelder henvendelser med spørsmål om graviditet og arbeidsmiljø. 10

11 Arbeidsmiljøforskning En annen viktig oppgave for avdelingen er å drive forskning om arbeidsmiljøpåvirkning og helse. I 2003 har avdelingen drevet følgende prosjekter: Prosjekt 1/97 "Eksponering for epoksy- og polyuretanprodukter og omfang av hud- og luftveissykdommer i forbindelse med overflatebehandling". (Rømyhr, Leira, Fredriksen, Smedbold) En gruppe arbeidstakere som arbeider med overflatebehandling er fulgt for å registrere forekomsten av hud- og luftveissykdommer. Prosjektets målsetning har primært vært å framskaffe data for omfanget av slike sykdommer, og spesiellt omfanget hud- og luftveissykdommer som kan knyttes til bruk av epoksy og polyuretanprodukter (insidens og prevalens). Det ble opprettet en database over aktuelle arbeidstakere (ca 1300), og utredning av pasienter med mistanke om arbeidsrelatert hud- og luftveissykdom startet Aktuelle pasienter ble henvist via bedriftenes egne bedriftshelsetjenester eller identifisert ved at alle som slutter i prosjektperioden ble kontaktet. En enkel spørreskjemaundersøkelse ble gjennomført. Denne viste at 42% av arbeidstakerne hadde arbeidsrelaterte hud-eller luftveisplager. I løpet av prosjektperioden (fram til ) registrerte vi 23 nye tilfeller av epoksyutløst allergisk kontakteksem og seks nye tilfeller av yrkesastma (hvorav fire mest sannsynlig er utløst av isocyanateksponering). Dette utgjør en årlig insidens av epoksyutløst allergisk kontakteksem på 4,5 tilfeller pr 1000 personår og en årlig insidens av yrkesastma på 1,1 tilfeller pr 1000 personår. Sluttrapport fra prosjektet ble publisert våren Det ble som en del av prosjektet også foretatt yrkeshygieniske kartlegginger med hovedvekt på eksponering ved bruk av epoksy- og polyuretanprodukter (jfr rapport 02-02). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, og ble finansiert av NHO's arbeidsmiljøfond, Statoil, Norsk Hydro og Maling- og lakkfabrikkenes forening. Avsluttet i 2003, men det arbeides videre med engelskspråklig publisering. Prosjekt 5/99 Dyspepsi og arbeidsmiljø. (Karl Hilt, Stein Kristian Lereim, Oddfrid Aas, Bjørn Hilt, Jonas Holme, Roar Johnsen) En studie av mulig sammenheng mellom organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og dyspepsiplager. Med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nordland ser vi på forekomst av dyspepsiplager i ulike yrker og på evt. sammenheng mellom slike plager og ulike arbeidsmiljøfaktorer. To medisinstudenter (KH og SKL) har i 2003 sluttført og rapportert fra prosjektet som en hovedoppgave. Prof. Roar Johnsen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved DMF har bidratt til at prosjektet kom i stand. Forsker Pål Romundstad ved samme institutt har bidratt med veiledning i statistikk og metode. Prosjektet ble avsluttet i

12 Prosjekt 3/99 Løsemiddelskader II: Eksponmeringsvurdering og pasientutredning behov for konsensus. Yrkeshygienisk forprosjekt (Håkon Lasse Leira, Ingvill Sivertsen, Bjarne Malvik) Det er utarbeidet en mal for registrering av eksponering for organiske løsemidler. Den er presentert for de andre arbeidsmedisinske avdelingene og vi har fått noen tilbakemeldinger. Etter et års prøving synes malen å kunne være til nytte. Et revidert forslag er sendt ut til avdelingene. En presentasjon av malen vil bli sendt Ramazzini, medlemsbladet for Norsk arbeidsmedisinsk forening. Prosjektet avslsuttes inneværende år. Prosjekt 2/00 Yrkesastma (Leira, Bratt, Slåstad) Prosjektet startet med en analyse av meldinger om arbeidsrelatert astma til Arbeidstilsynet i perioden I en spørreskjemaundersøkelse ble medisinske og økonomiske konsekvenser av sykdommen undersøkt. Resultatene er presentert i rapporten Forekomst av arbeidsrelatert astma i Norge, Rapport (se vår hjemmeside). En engelskspråklig artikkel er innsendt for publisering. Dette prosjektet ga oss inntrykk av at de som rammes av arbeidsrelatert astma ofte fortsetter i samme arbeidsmiljø uten at eksponeringen blir redusert. Selv om de får for så vidt adekvat antiastmatisk medikasjon og kan klare seg relativt bra en periode, vil mange etter hvert utvikle kronisk astma. Plagene vil dermed fortsett, selv om de slutter i sitt arbeid. Internasjonal litteratur taler for at skal en forhindre utvikling av kronisk sykdom må personer som får arbeidsrelatert astma bort fra den utløsende eksponeringen så raskt som mulig etter at sykdommen har debutert. Det er derfor viktig at legen interesserer seg for eksponeringsforhold, ikke bare behandling. For å bringe mer klarhet i disse forholdene har vi, i samarbeid med fylkestrygdekontorene i Midt-Norge ved Målfrid Bakken, Torkild Sitter og Magne Varslot, sendt ut ca 850 spørreskjema til personer som har vært sykmeldt for astma i perioden Forutsatt at vi får finansiering vil vi telefonintervjue alle med arbeidsrelatert astma og invitere så mange som mulig av den til videre medisinske undersøkelser. Prosjektet har mottatt midler fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, NHOs arbeidsmiljøfond og Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjekt 2/01 Sykehusinnleggelser sett i sammenheng med luftforurensning i Trondheim (Jonas Holme, Bjørn Ove Berthelsen 1, Bente Oftedahl 2 ) Med bakgrunn i registreringer av luftforurensning som er foretatt av Trondheim kommune, blir det sett på sammenhenger for sykehusinnleggelser for luftveissykdommer og hjertekarsykdommer i perioden Prosjektet er publisert som en Bedre byluft rapport i januar Prosjektet har også gitt opphav til en hovedoppgave for to medisinerstudenter (Mannsåker og Vikan) i Pål Romundstad ved ISM på DMF bidro der med veiledning i statistikk og metode. Manus akspetert for publisering i Tidsskr Nor Lægeforen. 1) Miljøavdelingen, Trondheim Kommune. 2)Divisjon epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 12

13 Prosjekt nr. 03/01 Støveksponering og iskemisk hjertesykdom blant kullgruvearbeidere. (Jonas Holme, Torgunn Qvenild, Kristin Svendsen, Arne Kooij, Bjørn Hilt). Det er inngått samarbeid med Store Norske Spitsbergen Grubekompani og Bedriftshelsetjenesten i Longyearbyen (AK) om å foreta personbårne eksponeringsmålinger og blodprøver med tanke på indikatorer for iskemisk hjertesykdom for gruvearbeiderne i Sveagruva på Svalbard. Undersøkelsene ble påbegynt i Vi har i 2003 forsøkt å skaffe finansiering for å utvide prosjektet med epidemiologiske undersøkelser av forekomsten av iskemisk hjertesykdom blant tidligere og nåværende kullgruvearbeidere på Svalbard. Det er i 2003 rapportert til bedriften og ansatte om resultatene så langt. Videre rapportering i Prosjektet støttes av Store Norske Spitsbergen Grubekompani og av Fondet for spesielle medisinske formål og Ingrid Hoel og Thorleif Hoels legat ved St. Olavs Hospital. Prosjekt 01/02 Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. (Sjaastad, Leira, Svendsen) Det er utarbeidet en bransjeveiledning i to utgaver, en lang med HMS personell som målgruppe og en kort, med operatørene som målgruppe. For å få et inntrykk av løsemiddeleksponeringen i bransjen i dag ble det gjennomført målinger i flere typer verksteder. Den lange versjonen er publisert som en rapport, nr. 5/2003 som finnes på vår hjemmeside (www.stolav.no/arbeidsmedisin) Hensikten med prosjektet er å bidra til et bedre arbeidsmiljø gjennom å informere om eksponeringsforhold under ulike operasjoner og beskrive såkalt beste praksis ved de ulike operasjonene. Om beste praksis følges kan bedrifter og tilsynsmyndigheter gå ut fra at eksponeringsforholdene er tilfredsstillende uten å foreta målinger. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Bilbransjeforbundet og Alpha Consult ved Bjørn Larsen. Det er mottatt støtte fra NHO s arbeidsmiljøfond. Prosjekt 03/02 Kvarts og lungekreft (Vegard Vestvik, Ole Henrik Øyum, Bjørn Hilt) Som ledd i deres hovedoppgave og for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget har to medisinstudenter (VV og OHØ) gjennomgått nyere epidemiologisk og eksperimentell litteratur om kvartseksponering og lungekreft. De har også gjennomgått våre journaler for lungekreftpasienter for å se om ev kvartseksponering er tatt i betraktning i vurderingene av årsakssammenheng. Hovedoppgaven ble fullført i Se også rapport 05/2003. Prosjekt 04/02 Videreutvikling og implementering av risikovurdering for narkosegasseksponering på sykehus. (Gunvor Annette Hesla-Halvorsen, Jonas Holme, Kristin Svendsen) Dette er en diplomoppgave for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU som går ut på å utvikle et standardisert oppsett for å kunne gjøre en risikovurdering der det brukes narkosegasser på sykehus. Problemstillingen er å kartlegge hvordan narkosegasser brukes, hvor i en arbeidsprosess risiko for eksponering er tilstede og finne hensiktsmessige måleområder. Oppgaven ble fullført i

14 Prosjekt 01/03 Bransjeveiledning vedrørende kjemisk eksponering i grafisk industri (Sivertsen, Rømyhr) Formålet med prosjektet er å lage en bransjeveiledning til hjelp ved risikovurderinger ved kjemisk eksponering i grafisk industri. Bransjeveiledningen er begrenset til å omfatte offset og da selve trykkeprosessen. Veiledningen skal beskrive arbeidsoperasjoner som innebærer kontakt med kjemiske stoffer. For hver arbeidsoperasjon beskrives helsefarer forbundet med benyttede produkter, og hvilke forhold som påvirker eksponeringen under bruk. Bransjeveiledningen vil også omfatte en teknisk gjennomgang av trykkeprosessen. Som en del av prosjektet er det i perioden nov-2003 til jan 2004 gjennomført løsemiddelmålinger i seks offsettrykkerier. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra NHO s arbeidsmiljøfond og Statoil Norge AS sitt Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening/VISKOM Norge ved Steinar Webjørnsen. Bransjeveilederen ferdigstilles i løpet av første halvår i Annet prosjektarbeid Avdelingen har også i 2003 ved Torgunn Qvenild og Jonas Holme hatt samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt om undersøkelser av reaksjoner i luftveier og blod i forbindelse med eksponering for bioaerosoler ved en proteinfabrikk på Møre. Undervisning Det medisinske fakultet Undervisningen i arbeidsmedisin for de medisinske studentene er knyttet opp mot undervisningen i miljømedisin ved Det medisinske fakultet (DMF). Arbeidsmedisinsk avdeling er nå tilknyttet Institutt ved Miljøsenteret ved DMF, men har fortsatt nært undervisningssamarbeid med Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for farmakologi og toksikologi. Bjørn Hilt er professor II og Olve Rømyhr universitetslektor II ved IMS på Det Medisinske Fakultetet (DMF). Håkon Lasse Leira og Kristin Svendsen har bistillinger som førsteamanuensis II ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse med arbeidsplass ved IMS på DMF. Øvrige ansatte og stipendiater ved avdelingen deltar også i undervisningen ved DMF. Undervisningen i arbeidsmedisin foregår nå på flere stadier i medisinstudiet. Til sammen er det ca. 30 timer undervisning i arbeidsmedisin. Hilt og Rømyhr hadde hovedansvar for et arbeidsmedisinsk seminar i stadium ID. Seminaret er samordnet med undervisning i farmakologi og toksikologi og går over en to-ukers periode. Studentene arbeider i grupper med å karakterisere arbeidsmiljøforhold i relasjon til helse hos ulike yrkesgrupper. Gruppene utarbeidet en rapporter som ble presentert på et seminar. Samlet utgjorde rapportene pensum. Studentene uttrykte stor tilfredshet med denne undervisningsformen. 14

15 Leira hadde hovedansvar for en "arbeidsmedisinsk uke" i stadium IIIC. Det ble forelest over arbeidsbetingete sykdommer, eksponering, trygd og regelverk forøvrig. Studentene deltok i praktiske øvelser om pasientutredning og rutiner for melding av yrkessykdom. En dag var avsatt til bedriftsekskursjon i samarbeid med de respektive bedriftshelsetjenestene. I 2003 ble Aker Verdal og Nidar sjokoladefabrikk besøkt. En halv dag ble brukt til et seminar om toksikologisk risikoevaluering, i samarbeid med institutt for farmakologi og toksikologi. Hilt har medansvar for en miljømedisinsk uke i stadium IIIC. NTNU - forøvrig Aas, Svendsen, Rømyhr, Hilt og Leira underviser om ulike arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske tema, spesielt i fagene SIS 1052 Helse og arbeidsliv, SIS 1054 HMS industrimiljø og SIS 1084 Miljøkunnskap og yrkeshygiene. Leira har det faglige ansvaret for kurset Arbeid og helse SIS 1052 Øvrig undervisning Torgunn Qvenild er timelærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Inst. for sykepleierutdanning. Oddfrid Aas og Ingvill Sivertsen: Helserisiko ved bruk av plantevernmidler. Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler. Skjetlein og og Øya v.g. skole ( Flere kurs ulike steder i regionen.) Foredrag: Unni Bratt: Yrkesskade/yrkessykdom Hva er det? Seminar Solstrand Hotell. Os Bjørn Hilt: Eksponeringsforhold hos kullgruvearbeidere. Namf s arbeidsmedisinske vårmøte. Trondheim Hvordan kan eksponering for kullstøv føre til helseskader? Arbeids- og miljømedisinsk seminar, Longyearbyen, Svalbard Asbestrelaterte helseskader og arbeidsrelatert lungekreft. Kurs i Arbeidsrelaterte lungesykdommer, Universitetet i Bergen, Jonas Holme: Støveksponering i Svea Nord, Spitsbergen. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Håkon Lasse Leira: Helsefare under sveising. Temamøte i regi av Trondheim og Omegn Bygghelsetjeneste, Trondheim Karakterisering og vurdering av eksponering for organisek løsemidler. Arbeidsmedisinsk vårmøte Bergen Arbeidslivets betydning for folks helse. Fagdag for Norsk helse- og sosialforbund. Trondheim

16 Hva er egentlig HMS? Kontorledermøte, St Olavs Hospital, Trondheim Er kjemisk helsefare fortsatt en utfordring i norsk arbeidsliv? Arbeidstilsynet, Lillehammer Aldring; Hva skjer med kroppen vår? Myter og fakta. Program for seniorsamling. Arbeidstilsynet. Trondheim Forebygging av isocyanatbetinget sykdom. STAMI-seminar: Isocyanater og sykdom. Oslo Olve Rømyhr: Contact dermatitis among Norwegian industrial painters, Working conference on epoxies, Health and Safety Executive, London, Arbeid med epoksyprodukter en veiledning, Overflatedagene Teknologisk Institutt, Stavanger, Ingvill Sivertsen: Substitusjon innen grafisk bransje. Direktoratet for Arbeidstilsynet, Oslo, i forbindelse med åpning av Kjemikaliekampanjen , 20. okt. Kjemisk helsefare, 3-timers kurs for lærere ved Tiller videregående skole, 9. des Ann Kristin Sjaastad: Støy og støyskader. Kurs for verneombud på St. Olavs Hospital 3. april 2003 Løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen. NYF s årskonferanse i Sandefjord, 28. okt Kristin Svendsen: Eksponeringsforhold i Svea. Arbeids- og miljømedisinsk seminar, Longyearbyen, Svalbard Eksponering og risikovurderinger. Namf s arbeidsmedisinske vårmøte. Trondheim Publikasjoner: Publiserte artikler og innsendte manus: Svendsen K, Sjaastad AK, Sivertsen I. Respiratory symptoms in kitchen workers. Am J Ind Med 2003;43:436-9 Hilt B. Arbeidsrelaterte sykdommer i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123: Leira, HL, Bratt U, Slåstad S: Arbeidsrelatert astma i Norge. Forekomst, årsaker og konsekvenser for dem som rammes. Allergi i praksis 2003;3:30-3 Kjuus H, Leira HL. Arbeidslivet bedre enn sitt rykte? Ramazzini 2003;1:12 Leira HL. Arbeidsliv, sykefravær og politiske beslutninger. Tidsskr Nor Lægeforen (leder) 2003;123:603 16

17 Sjaastad AK. Løsemiddeleksponering ved bruk av åndedrettsvern. Yrkeshygienikeren 2003;3:3-6. Mannsåker B, Vikan T, Holme J. Luftforurensing og kardiovaskulær sykdom i Trondheim. Tidsskr Nor Lægeforen 2004;124: Hilt B, Qvenild T, Aspelund K. Prevalence of respiratory symptoms in paper mill workers. Innsendt. Publiserte sammendrag: Leira HL. Solvent induced encephalopathy: some lessons from the Norwegian experience. Abstract book. ICOH Conference on Occupational Health, Foz do Iguassu, Brasil Rømyhr O. Contact dermatitis among Norwegian industrial painters. I: Working conference on epoxies. London April 11, Amsterdam, Arbouw, ISBN Sjaastad AK, Naper Jensen H, Svendsen K. Løsemiddeleksponering i billakkeringsbransjen i Norge i dag. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, s Sivertsen I, Svendsen K. Løsemiddeleksponering i Norge. En historisk oversikt for 4 ulike bransjer. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, S195 Holme J, Qvenild T, Svendsen K. Støveksponering i Svea Nord, Spitsbergen. I: Abstractsamling. 49. Nordiske Arbeidsmiljømøtet, Savoonlinna, Finland Helsinki, Työterveyuslaitus, s Rømyhr O. Arbeid med epoksyprodukter- en veiledning. I: Abstractsamling, Overflatedagene Stavanger Stavanger, Teknologisk Institutt, Rapporter: Årsrapport. Rapport nr 1/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, Sivertsen I. Løsemiddeleksponering i Norge. En oversikt for ulike bransjer. Rapport 02/2003, Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, Rømyhr O., Bratt U., Fredriksen I., Nyfors A., Smedbold H.T., Aasen T.B., Leira H.L., Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere. Rapport 03/2003, Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, Slåstad S, Leira HL, Bratt U. Forekomst av arbeidsrelatert astma i Norge. Rapport nr 04/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hopsital HF,

18 Sjaastad AK, Svendsen K, Jensen HN, Leira HL, Larsen BG. Bransjeveilsening bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. Rapport nr 5*/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, 2003 Vestvik V, Øyum OH. Kvarts og lungekreft. Rapport nr 5*/2003. Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospsital HF, * To rapporter har ved en feil fått samme nummer Annen publisering / formidlingsaktivitet: Hilt B, Svendsen K. Mineralstøv og fibre. I: Moen B (red). Håndbok for bedriftshelsetjenesten, 2. opplag bind 2. Oslo, Arbeidsmiljøforlaget Leira HL. Arbeidsbetinget kreft. Arbeidsmsiljø 2003;1:32 Leira HL. Sov godt! Arbeidsmiljø 2003;3:32 Leira HL. Skal vi bry oss om yrkesskadene? Arbeidsmiljø 2003;5:32 Leira HL. Hvem skal betale for slitasjeskadene? Arbeidsmiljø 2003;7:32 Leira HL. Gravide arbeidstakere. Adresseavisen Avdelingens hjemmesider: Deltagelse konferanser/møter: Norsk arbeidsmedisinsk forenings tariffkonferanse, Oslo (Aas) Dagkonferanse for tillitsvalgte og verneombud, Trondheim (Fredriksen) 27. International Congress on Occupational Health, ICOH, Foz do Iguassu, Brasil (Leira) Konferansen "Ta grep" Trondheim (Fredriksen) Vårmøte for de arbeidsmedisinske avdelingene, Bergen (Leira, Aas, Svendsen, Hilt) British Occupational Hygiene Society s årskonferanse, London, (Rømyhr) Working conference on epoxies, Health and Safety Executive, London (Rømyhr) Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere, Trondheim og (Leira, Aas) Norsk arbeidsmedisinsk forening. Arbeidsmedisinsk vårkonferanse, Trondheim (Aas, Hilt, Svendsen, Leira) 18

19 Vårkonferanse Norsk Yrkeshygienisk forening, Oslo (Sjaastad, Svendsen, Holme) Temadag, arbeidsmedisinsk avdeling (Aas, Hilt) Regional kontorledersamling Trondheim (Fredriksen, arrangør) 49. Nordisk arbeidsmiljømøte (NAM), Savonlinna, Finland, aug (Sjaastad, Holme, Sivertsen) Årssamling kontorledere i sykehus, Stokkmarknes (Fredriksen) Årskonferanse Norsk Yrkeshygienisk forening, Sandefjord, (Rømyhr, Sjaastad, Svendsen, Holme) Overflatedagene, Stavanger (Rømyhr). STAMI-seminar Isocyanater og arbeidsmiljø. Oslo (Leira) Møte om utredning av organofosfatsaker, STAMI, Oslo (Aas, Hilt) Salud y trabajo. International conference, Varadero, Cuba (Hilt, Svendsen) EPJ-seminar, Hell (Fredriksen) Kursdeltagelse: Torgunn Qvenild: Prosjektarbeid. Midt-Norsk forum for sykepleieforskning og fagutvikling , og i Trondheim. Ann Kristin Sjaastad: NIVA-kurs: Occupational health risk assessment and management, Riga, Latvia Ingvill Sivertsen NIVA-kurs: Occupational health risk assessment and management, Riga, Latvia Besøk i avdelingen Torger Skevik, HMS-senteret Indre Fosen Ibrahim H Benikheni og Rami J Jaghan fra Deceril School of medicine og Hakam Hadidi, Hashemite university, Jordan. 19

20 Utvalg, råd, styrer Unni Bratt: Faglig kontaktperson for likemannsarbeidere i Sør-Trøndelag lag av Landsforeningen for løsemiddelskadde Inger Fredriksen: Ansvarlig for kontorledermøter internt i St. Olavs Hospital (fra sept. 2002) Arrangementskomite for den første kontorlederkonferansen for ansatte i RHF Midt- Norge Senterverneombud ved Miljøsenteret på St. Olavs Hospital. Bjørn Hilt: Editorial board i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Leder av styret for Norske leger mot atomvåpen. Medlem av valgkomiteen i Norsk arbeidsmedisinsk forening. Vararepresentant til spesialitetsrådet i Dnlf Medlem av programstyret for Arbeid og helse i Norges forskningsråd Medlem av fagrådet i Arbeidsmiljøskaddes landsforening. Medlem av Faglig råd for Prosjekt HMS-petroleum ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Håkon Lasse Leira: Spesialitetsrådet i Dnlf, varamedlem Institusjonsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening, medlem Spaltist i tidsskriftet Arbeidsmiljø Ankeutvalget i Norsk yrkeshygienisk forening, medlem Tidsskrift for den norske lægeforening, faglig medarbeider i arbeidsmedisin Helsetilsynets fagråd for kvinnehelse, medlem Torgunn Qvenild: Kasserer for Midt-Norsk forum for sykepleieforskning og fagutvikling. Medlem av arbeidsgruppe for samarbeid mellom bedriftshelsetjenestene i Helse Midt- Norge RHF. Oddfrid Aas: Styremedlem i Norsk arbeidsmedisinsk forening (til ) Medlem av kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (fra ) Medlem av institusjonsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening (fra ) Sekretær i Midt-norsk forum for arbeidsmedisinere. Kristin Svendsen: Leder for Norsk yrkeshygienisk forening. Komiteemedlem i HMS-petroleum gruppe for kjemisk eksponering ved Seksjon for Arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen 20

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Rapport nr. 01.02 ÅRSRAPPORT 2001 Trondheim april 2002 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver "

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag

Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Kjemisk arbeidsmiljø i Norge i dag Pål Molander Direktør Prof. Dr. Status og kunnskap Kjemisk arbeidsmiljø Stavanger 13.12.2011 Hvilke informasjonskilder har vi? Overvåkingsdata? Levekårsdata nasjonalt

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Tilstrekkelig eksponering.

Tilstrekkelig eksponering. Tilstrekkelig eksponering. Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer Trondheim 5. 6.november 2009 Overlege Oddfrid Aas Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Folketrygdlovens krav 13-4. Yrkessykdommer

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

HVOR BØR DEN FOREBYGGENDE INNSATSEN STYRKES?

HVOR BØR DEN FOREBYGGENDE INNSATSEN STYRKES? LØSEMIDDELSKADER : HVOR BØR DEN FOREBYGGENDE INNSATSEN STYRKES? En gjennomgang av meldinger sendt til Arbeidstilsynet Rapport nr. 02.2001 Trondheim, desember 2000 Unni Bratt Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef

Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg. Vemund Digernes Fagsjef Kjemisk helserisiko i elektriske anlegg Vemund Digernes Fagsjef 1 Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 757 mrd kr Eksport: ca 300

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009

Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Sammendragsrapport Prosjekt: HMS-status i norske billakkeringsverksteder Gjennomført i perioden 2008-2009 Prosjektet er gjennomført i samarbeid med billakkleverandørene i Norge. Prosjektet er støttet økonomisk

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker

Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker Kokken trives på jobb! - Arbeidsmiljø og helse blant kokker Sindre Svedahl Torgunn Qvenild Kristin Svendsen* Tonje Strømholm Oddfrid Aas Bjørn Hilt Institutt for samfunnsmedisin / Arbeidsmedisinsk avdeling

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248.

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering (med Astma og Allergiforbundet som prosjekteier

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Arbeidsrelatert astma i Norge

Arbeidsrelatert astma i Norge Arbeidsrelatert astma i Norge Lungekonferanse Granheim Lungesykehus 3.-4. mars 2008 Lillehammer Overlege Håkon Lase Leira Arbeidsmedisinsk bid dii avdeling, dli St Olavs Hospital, Trondheim dhi Arbeidsrelatert

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS)

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Program for opplæring i hht. Europeisk kvartsoverenskomst Utarbeidet av Jorunn Gundersen, 2008 NORCEM A.S, Brevik Innhold Europeisk avtale for respirabelt

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom - eller skade (omfattes ikke av meldeplikten, og honoreres ikke)

Melding om arbeidsrelatert sykdom - eller skade (omfattes ikke av meldeplikten, og honoreres ikke) DEL 1 i allmennmedisin AT-0154b (Godkj. januar 2016) Elektronisk utgave For veiledning se skjemaets siste side Del 1 - til Arbeidstilsynet DEL 2 i allmennmedisin AT-0154b (Godkj. januar 2016) Elektronisk

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

Rapport nr 02.2005. Sluttrapport til Helse & Rehabilitering. prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke

Rapport nr 02.2005. Sluttrapport til Helse & Rehabilitering. prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke Rapport nr 02.2005 Arbeidsrelatert astma i Norge sekundær forebygging Sluttrapport til Helse & Rehabilitering prosjektnr 2002/1/0167 søkerorg. Landslaget for hjerte- og lungesyke Håkon Lasse Leira 1, Unni

Detaljer

-Hvordan skal åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive undervisning i verksteder med hørselvern på?

-Hvordan skal åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive undervisning i verksteder med hørselvern på? I videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogam: -Har elever i vg 1. (16-17 åringer) normal hørsel? -Hvordan skal 16-17 åringer tilegne seg gode rutiner for vern av hørsel? -Er det mulig å drive

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader Kvartsholdig steinstøv kan gi KOLS kronisk obstruktiv lungesykdom astma kreft silikose (steinlunger) Helseeffekter av kvartsstøv Det mest helseskadelige

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen

Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte. Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Målrettet helseovervåking for kvartseksponerte Bedriftssykepleier Ellen H. Irgens Konsernlege Thomas R. Thomassen Hensikt og omfang med veiledningen Sektoravtalen Selektiv, målrettet helseovervåking av

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet

Bedre kjemi. Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Bedre kjemi Et tilsynsprosjekt fra Arbeidstilsynet Dagsorden 1. Innledning om aksjonen fra Arbeidstilsynet 2. Hva vil Arbeidstilsynet kontrollere 3. Hva må enheten kunne dokumentere 4. Hvordan kan vi går

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Lege Ying Wang Stipendiat ved Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (HØHK) Akershus universitetssykehus (Ahus) Oversikt Definisjoner

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Yrkesastma. Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital

Yrkesastma. Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Yrkesastma Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt. 2017 Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Inflammasjon Eosinofil Nøytrofil Hypersekresjon av slim Bronkokonstriksjon 15-20%

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef

Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010. Max Jenssen personalsjef Inneklima og helse, orientering til kommunestyret 25 mars 2010 Max Jenssen personalsjef Bakgrunn Deltakere 11 mars 2010 Arbeids- og miljømed.avd UNN (AMA) Fra Harstad kommune: Jan Vilis Haanes, avd.leder/avd.overlege

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Kornstøveksponering og helseeffekter

Kornstøveksponering og helseeffekter Kornstøveksponering og helseeffekter Funn og forslag til tiltak Forsker Wijnand Eduard STAMI Oversikt Kort bakgrunn Resultat eksponeringsmålinger Resultat helseeffektmålinger Forslag til tiltak Bakgrunn

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)- Midt. Nidaroskongressen oktober 2017 Anders Tøndell

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)- Midt. Nidaroskongressen oktober 2017 Anders Tøndell Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)- Midt Nidaroskongressen oktober 2017 Anders Tøndell Omfanget av astma og allergi har økt i Norge Forekomsten av selvrapportert astma blant barn

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017

Metoderapport. Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 Metoderapport Fysioterapi ved spondyloartritt (SpA) Oppdatert juni 2017 OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi evidensbaserte anbefalinger for fysioterapi

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer