HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse"

Transkript

1 HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen

2 HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen under ledelse av professor Bente E. Moen, koordinerer kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for perioden Fokus for prosjektet er Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) innen offshoreindustri. Ønsket er at petroleumssektoren skal være en foregangsnæring som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet, og som driver virksomheten basert på en målsetting om kontinuerlig forbedring I Bergen ble det først etablert forskergrupper under temaene aldring og utstøting fra arbeidslivet, kjemisk helsefare, støy og skiftarbeid. Gruppene har produsert oversiktsartikler, som blir publisert i Tidsskriftet for Den norske Lægeforening. I tillegg er det satt i gang en rekke prosjekter. Et faglig råd har drøftet faglige strategier. Rådet har deltakere fra Universitetet i Bergen, Rogalandsforskningen, NTNU/Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim, Høgskolen i Vestfold og Det Norske Veritas, Bergen En referansegruppe består av blant andre representanter fra HMS-avdelinger i ulike oljeselskaper, HMS- personell fra kontraktørselskaper, Petroleumstilsynet, Oljeindustriens landsforening, representanter for ansatteorganisasjoner og Kreftregisteret. Alle gruppene har vært samlet til flere fellesseminarer med temaer som fra ord til handling, skiftarbeid, støy, og kartleggingsmetoder.

3 Presentasjon av pågående prosjekter Utvikling, utprøving og evaluering av verktøy for ergonomisk risikovurdering Prosjektgruppe: Tone Morken (post doc UiB), Rønnaug Torsteinsen (ergonom Statoil), Henrik Aasved (arbeidsmiljøfaglig leder Hydro), Geir Olav Hjertaker (ergonom Hydro) og Hans Thore Smedbold (konsulent DNV). Samarbeidspartnere: Statoil, Norsk Hydro, Det Norske Veritas og Universitetet i Bergen. Økonomisk støtte fra: Norges Forskningsråd, Statoil, Hydro. Statoil er i gang med å utvikle et verktøy, Ergorisk, som skal brukes til ergonomiske risikovurdering. Målet med prosjektet er å evaluere verktøyet Ergorisk med hensyn til validitet, reliabilitet, sensitivitet og anvendbarhet. En pilotstudie skal inneholde test av den foreløpige versjonen av verktøyet på offshore installasjoner. Utprøvingen gjøres av ergonomer i Statoil og Norsk Hydro, med bistand fra Universitetet i Bergen. Verktøyet skal deretter testes i større omfang med påfølgende evaluering. Nytteverdi: Prosjektet knyttes direkte til arbeid som Statoil er i gang med, blant annet etter krav fra petroleumstilsynet. Metodebeskrivelsen av verktøyet samt evalueringen av verktøyet vil komme hele petroleumsindustrien til gode, og vil trolig også være kunne brukes som grunnlag for ergonomisk risikovurdering i andre bransjer. Tidsplan: Tone Morken tlf

4 Organofosfater i hydraulikk-/turbinoljer og helse Prosjektgruppe: Signy Midtbø Riisnes (sjeflege Statoil/prosjektansvarlig), Kirsti Krüger ( prosjektleder Statoil), Olav Bjørseth (prosjektleder NTNU). Samarbeidspartnere: Statoil, NTNU, SINTEF, STAMI. Økonomisk støtte fra: Norges forskningsråd, Statoil Prosjektet skal i første fase kartlegges ulike hydraulikksystemer som benyttes offshore, bl.a. på Heidrun. Det skal også foretas målinger for å vurdere om det emitteres oljetåke fra slike systemer. I denne sammenheng er det tatt kontakt med en rekke tekniske miljøer som har bidratt med informasjon. Videre skal det velges 2-3 systemer som skal studeres nærmere mht termisk nedbrytning. Senere vil også eventuell biologisk nedbrytning studeres. Nytteverdi: Prosjektet vil gi kunnskap om hvorvidt organofosfater er tilstede i hydraulikkoljene. Dette er viktig for å kunne vurdere om organofosfater er en helserisiko for de som arbeider med slike oljer. Tidsplan: Olav Bjørseth tlf

5 Gir eksponering for benzen på norsk sokkel økt risiko for utvikling av leukemi? Prosjektgruppe: Jorunn Kirkeleit (stipendiat UiB), Bente Moen (professor, hovedveileder), Magne Bråtveit (1.amanuensis, medveileder) og Trond Riise (professor, medveileder) Samarbeidspartnere: Norsk Hydro, ConocoPhillips, Petroleum Geo-Services/Pertra, Norske Shell, Kreftregisteret og Finnish Institute of Occupational Health Økonomisk støtte fra: Norges Forskningsråd. : Benzeneksponeringen på norsk sokkel skal karakteriseres. Eksponeringen vurderes ved å måle benzen i arbeidsatmosfæren og ved biomonitorering av biomarkører for benzen-eksponering i blod og urin. Sammenhengen mellom benzen-eksponering og effekt på det bloddannende system vurderes ved biomonitorering av biomarkører som indikatorer på tidlig effekt i blod. Det skal også gjøres en epidemiologisk studie for å se på en eventuell sammenheng mellom yrkesrelatert benzeneksponering i norsk petroleumsindustri og økt risiko for utvikling av leukemi. Nytteverdi: Prosjektet vil kunne gi svar på om risikoen for å utvikle leukemi har vært, eller er, høyere blant norske offshore-arbeidere sammenlignet med den generelle befolkning, og om nåværende eksponeringsnivå av benzen utgjør en økt risiko for å utvikle annen skade på det bloddannende system. Prosjektet vil også gi økt kunnskap om biomonitorering av benzen, slik at metoden kan benyttes som et supplement til tradisjonell prøvetaking av benzen i arbeidsluft på norsk sokkel. Resultater fra prosjektet vil også si noe om behov for ytterligere tiltak for å redusere eksponeringen offshore. Tidsplan: Jorunn Kirkeleit tlf

6 Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshoreindustri Prosjektgruppe: Kjersti Steinsvåg (stipendiat UIB), Bente Moen (prof), Magne Bråtveit (1.amanuensis), Trond Riise (prof.), Kristin Bondevik (bedriftssykepleier), Jorunn Kirkeleit (forsker), Bjørg Eli Hollund (forsker), Berit Larsen (sekretær), Lena Bertz (sekretær). Samarbeidspartnere: ConocoPhillips, Shell, Statoil, Esso, OLF, Petroleumstilsynet, Kreftregisteret. Økonomisk støtte fra: Oljeindustriens landsforening OLF. Hovedmålet er å kartlegge ulike yrkesgruppers eksponering for karsinogener fra oljeindustriens start i 1966 og frem til i dag. Det blir gjort gjennom litteratursøk samt bedriftsbesøk med intervju av nøkkelpersoner i en rekke oljeselskaper og kontraktørselskaper. I intervjuene er gjennomgått arbeidsoppgaver, eksponering og kjemikaliebruk for alle yrkestitler knyttet til Kreftregisterets offshorekohort. Rapporter angående yrkeshygieniske målinger og risikovurderinger samt produktdatablader er samlet inn i forbindelse med intervjuene. Fremover vil det bli mer informasjonsinnhenting: mer detaljer på kjemikalier (og stråling), lovendringer, tekniske endringer osv. Systematisering og analyse av innsamlet materialet settes i gang. Nytteverdi: Eksponeringsvurderingene skal danne grunnlag for å sette opp en eksponeringsmatrise som kan brukes til å beregne eksponering for den norske offshorekohorten. Prosjektet gir en evaluering av effekten av tiltak som er satt i verk for å redusere uheldig eksponering offshore, og vil gi indikasjoner på om ytterligere tiltak er nødvendig. Tidsplan: Kjersti Steinsvåg tlf

7 HMS-kultur Prosjektgruppe: Dordi Høivik (prosjektansvarlig og doktorgradsstudent), Bente Moen (professor, hovedveileder), Knut Haukelid (professor, medveileder, TIK senteret, UIO). Referansegruppe i Statoil. Samarbeidspartnere Statoil, Studio Apertura NTNU, TIK UIO, University of Aberdeen Økonomisk støtte fra Statoil, Norges forskningsråd Prosjektet skal gi innhold til begrepet HMS-kultur. Videre skal det utvikles og utprøves metoder for å forstå, påvirke og styrke HMS-kulturen. Nytteverdi Metoder for å beskrive og måle HMS-kultur er nødvendig for å gjøre tiltak og for å kunne påvirke og styrke HMS arbeidet. En god HMS-kultur vil skape en arbeidssituasjon for de ansatte som bidrar til sikker og effektiv drift og fremmer de ansattes helse. Tidsplan: Dordi Høivik tlf

8 Aldring og helse på sokkelen Prosjektgruppe Randi Wågø Aas (stipendiat, RF- Rogalandsforskning), Åshild Bakke (RF), Aslaug Mikkelsen (Høgskolen i Stavanger) Samarbeidspartnere: En rekke offshoreselskaper Økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd. Bakgrunnen for prosjektet er den økte gjennomsnittsalderen i den yrkesaktive befolkningen og økende behov for arbeidskraft. Økende gjennomsnittsalder gir seg utslag i flere helseplager, høyere sykefravær, utfordringer knyttet til beredskap og tap av viktig kompetanse. Hovedmålet med prosjektet er å formidle ny kunnskap om aldring og helse på sokkelen ved å publisere fire vitenskapelige artikler. Datagrunnlaget er fra litteratursøk og oppfølging av prosjektet aldring og helse på sokkelen. Nytteverdi Økt tilgjengelighet til forskningsbasert kunnskap Tidsplan: Randi Wågø Aas tlf

9 Faktorer som påvirker holdning til endring i et oljeselskap Prosjektgruppe Erling Svensen (doktorgradsstudent UiB), Gunnar Neset (Psykiatrisk klinikk, Helse Stavanger), Hege R. Eriksen (UiB, Bergen). Samarbeidspartnere Et oljeselskap Økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, UNIFOB Det foreligger data fra en arbeidsmiljøkartlegging i et oljeselskap med 500 ansatte. Kartleggingen ble gjennomført i en periode med omstillinger. Prosjektet vil belyse faktorer som påvirker de ansattes holdning til endring, forskjeller mellom offshore og onshore ansatte, og betydningen av alder og lengde på arbeidsforholdet. Nytteverdi Prosjektet vil kunne fortelle oss mer om hva som kjennetegner de som er positive og de som er negative til endring i bedriften. Tidsplan: Artikkel ferdig skrevet 2. kvartal Erling Svensen tlf

10 Eksponering av oljedamp/oljetåker i shaker-rom Prosjektgruppe Bjørg Eli Hollund (UiB), Inger Margrethe Haaland (Norsk Hydro) Samarbeidspartnere Norsk Hydro, Kokstad BHT, X-lab AS, Seksjon for arbeidsmedisin UIB, et drillingfirma. Økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, Norsk Hydro, Kokstad BHT, X-lab AS Pilotprosjektet skal finne hvilken partikkelstørrelse arbeidstakerne i shakerrom er eksponert for. Om mulig vil man også prøve å finne den kjemiske sammensetningen på partiklene. I tillegg vil det fokuseres på lungehelsen til de som arbeider i shakerområdet, for å se om eksponering for høye nivå av oljedamp/oljetåke har ført til redusert lungefunksjon. Nytteverdi Pilotprosjektet vil kunne vise om dette er områder man bør jobbe mer med, om det er risiko for helsen til de ansatte eller ikke i dette arbeidsområdet. Tidsplan: Pilotprosjekt gjennomført i løpet av Bjørg Eli Hollund tlf

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien - yrkeshygieniske eksponeringsmålinger inntil år 2007 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Uni helse Rapport nr.

Detaljer

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB)

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Rapport Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 UNIVERSITETET I BERGEN Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen / UNIFOB ISBN 82-91232-52-0 ISSN 0806-9662

Detaljer

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET HELE-, MILJØ- OG IKKERHET I PETROLEUMNÆRINGEN EN EGEN ATING I OLJE OG GA PROGRAMMET Vedlegg til programplanen for Olje og gass 1 1. AMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER... 4 4.

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

n u m m e r 01 / 2011 i s s n 0806 3648 Nakkesmerter vanlige i arbeidslivet Genetikk og kreft s i d e 12

n u m m e r 01 / 2011 i s s n 0806 3648 Nakkesmerter vanlige i arbeidslivet Genetikk og kreft s i d e 12 n u m m e r 01 / 2011 å r s r a p p o r t i s s n 0806 3648 Nakkesmerter vanlige i arbeidslivet s i d e 4 Genetikk og kreft s i d e 12 leder Utviklings trender og personlige erfaringer ARBEID OG HELSE

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 0 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2014 1 Innhold Forord side 2 NHOs Arbeidsmiljøfond side 3 Utvalg og administrasjon side 3 Økonomi side 3 Nøkkeltall side 5 HMS-rådgivere i landsforeningene side 7 Formidling

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2012 2 Forord Fondets økonomi har hatt en stabil utvikling i 2012 og resultatet er solid. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den strategiske satsingen i sine

Detaljer

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten er et signal om et ønske om en endring i bransjen. Nå skal vi bli påvirkningsdyktige, sier arrangementets leder Odd Bjørnstad. Røykfritt arbeidsmiljø for ansatte

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Foreløpig vurdering av kreftforekomst og skisse for fremtidige studier Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet. Arbeid og helse

Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet. Arbeid og helse Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet Arbeid og helse Norges forskningsråd Ide, tekst og design: Fete typer Trykk: Gamlebyen Grafiske as ISBN 82-12-02255-2 (trykksak) ISBN 82-12-02256-0 (pdf) Opplag:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010 2 Innhold Forord..... 3 Historikk 4 Virksomheten i 2010. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i 2010... 8 Økonomiske

Detaljer

1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon. 2. Tittel Oljemarerittet

1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon. 2. Tittel Oljemarerittet 1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon 2. Tittel Oljemarerittet 3. Publisert Fra 5. november 2005 og publiseres fremdeles. Innledningsvis i Dagbladets papirutgave, men fra februar 2006 utelukkende

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006 Innovasjon i offentlig sektor: Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag

Detaljer

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 Status og utviklingstrekk Innhold FORORD 3 1 INNLEDNING 4 1.1 Sammendrag 6 1.2 Forkortelser 12 1.3 Om NOA 14 1.4 Om rapporten herunder SSB s levekårsundersøkelser

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer