Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen"

Transkript

1 Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen

2 Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes i framtiden Kilde: Fagsekretariatet for BHT

3 Historikk (jfr. Knut Skybergs presentasjon) 1659: bedriftslæge ved Sølvverket på Kongsberg. 1895: Pålagt helsekontroll av barn og unge som skulle arbeide i fabrikker. 1899: Helsekontroll av arbeidere eksponert for fosfor. 1917: BHT ved Freia med vekt på helsekontroller. 1943: Start «bedriftslegeordningen»

4 Historikk 2 Generelle helsekontroller fra begynnelsen av forrige århundre: Boerkrigen Verdenskrigene Masseundersøkelser kunne gi: tidlig diagnose, bedre behandling og hindre smitte Norge: spedbarn fra 1920 skjermbilder fra 1940 årene.

5 Målrettede helseundersøkelser Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Følgende forskrifter krever at arbeidstakerne skal gjennomgå helseundersøkelse (pr. desember 2005): Ioniserende stråling Asbest Støy på arbeidsplassen (hørselskontroll) Dykking Helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid Vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse: Forskrift om arbeid ved dataskjerm (synsprøve) Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor Forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner Arbeidsmiljøloven (7): Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten (minst 3 timer av døgnarbeidstid, og minst ¾ av totalarbeidstid mellom kl og 0600) Arbeidsmiljøloven 11 4: Ungdom som settes til nattarbeid (Lovdata)

6 Definisjon

7 For bedriftshelsetjenesten Helsekontroll Helsekontakt Arbeidsmiljøsamtale Helseundersøkelse Målrettet helsekontroll Kontroll av arbeidstakernes helse Egne eksempler??

8 En helsekontroll er en rutinemessig undersøkelse/test ved personlig fremmøte av antatt friske arbeidstakere for å finne en tilstand som har sammenheng med yrkeseksponering. Helsekontroller skal avdekke risikofaktorer for sykdom eller stille tidlig diagnose av sykdom som har sammenheng med påvirkning fra arbeidsmiljøet. En helsekontroll er en medisinsk undersøkelse med tanke på å påvise eller avkrefte sykdom hos en person, som føler seg frisk.

9 Arbeids/miljømedisinsk sykdomsmodell Ytre miljø Eksponering Intervenere Forebygge Total dose Prosesser i organismen Dose i målorgan Farmakokinetikk Tidlig respons Prekliniske effekter Skade/sykdomsprosess Sykdom

10 Arbeidsmiljøhelsekontrollen vekt på eksponering Livsstilshelsekontrollen kolesterol, arbeids EKG Behandlingshelsekontrollen helsjekk, oppsamlede plager

11 Problemstilling Er det nyttig å undersøke friske arbeidstagere? sensitivitet/spesifisitet ressursbruk 64: bedriftsleger kritiske til helsekontroller Hvorfor er det så sterke forventninger til helsekontroller blant arbeidsgivere og arbeidstakere?

12 Begrunnelse Utviklingstrekk: forebyggende behandling blir viktigere jfr. kolesterol/blodtrykk helsevesenet tar i større grad initiativ arbeidshelse/folkehelse Screening med det rare i : Den samlede nytten må være større enn ulempene Hvordan dokumenteres dette i dag? Hvordan kan det dokumenteres?

13 Helsekontroller i arbeidslivet Få år siden: nytt liv i diskusjonen innen arbeidshelse. Forebyggende perspektiv Nøkkelord: Kjemikalieforskriften med krav om egnet helseundersøkelse.

14 Formelle grunnlag

15 Arbeidsmiljøloven 3.3 m/forskrifter Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Paragraf 4 e det står generelt lite om hva undersøkelsene skal inneholde Krever kompetanse Arbeidsmedisinske veiledninger Helseundersøkelser knyttet til sikkerhet. Helseus. knyttet til forebyggende helsearbeid generelt. Helsedirektoratets område.

16 Forventninger i virksomhetene

17 Aktører: Arbeidsgivere Arbeidstakere Arbeidstakeres representanter Konkurranseforhold Type virksomhet Forventninger til helsepersonale Myndigheters rolle

18 Gjennomføring av helsekontroller

19 Gode helsekontroller i bht Vurdere risiko Strukturert undersøkelsesprogram Informasjon statistikk Tiltak Hva med ressursbruken???

20 Systematisering av informasjon

21 Metode helsekontakter (individuell anamnese samt registrering av symptomer og funn) målinger av arbeidsmiljø (eksponering) data fra kartlegginger (eksponering) Dokumentasjon fra internkontroll HMS AMU referater referater HMS møter diverse meldinger Styrken ligger i koblingen av disse kildene

22 Andre forhold/diskusjon Oppbevaringstid anbefalt oppbevaring 60 år innsyn

23 Viktighet Historie(knyttet til forventninger?) Begrepet Kompetanse(jfr. godkjent) Formelt grunnlag Metode

24 Til slutt!

25 Sjekkliste Krav til innholdet i en helsekontroll Vurdering av resultater og effekter kunnskapsbasert Husk dokumentasjon rapporter forskning

26 Vit hva du gjør og hvorfor!!