Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus"

Transkript

1

2 Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus

3 Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene følger Arbeidsmiljølovens krav

4 Nøkkeltall ca virksomheter i Norge ca arbeidstakere Ca 600 ansatte totalt Ca 350 inspektører ca tilsyn i året ca telefonhenvendelser til sentralbordet ca henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten ca besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no 4

5 Mål Mål for arbeidsmiljøet i Norge: alle arbeidstakere skal ha en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, med trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Mål for : bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, og å bidra til et sikkert og inkluderende arbeidsliv, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. 5

6 Nye forskrifter fra

7 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger

8 Oversikt over arbeidsmiljøregelverket fra Andre lover Arbeidsmiljøloven Allmenngjøringsloven Ferieloven Tobakksskadeloven Arbeidsmiljøforskriftene Andre forskrifter til arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) Allmenngjøringsforskrifter

9 Forskrift om arbeid med ioniserende stråling 3 Arbeidsgiver skal påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig. 4 Arbeidere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, skal bære persondosimeter eller på annen måte få fastlagt den personlige stråleeksponering

10 Stråledoser som ikke skal overskrides: a) Arbeidstakere over 18 år 20 msv per kalenderår b) Øyelinse skal ikke overstige 150 msv per kalenderår c) Hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 msv per kalenderår d) Lærlinger år dosene for a c er hhv. 5, 50 og 150 msv per kalenderår e) Gravide fosterdose skal ikke overstige 1 msv for den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditeten er kjent

11 Helsekontroll hvem skal ha tilbud? Arbeidstakere som kan utsettes for en dose på mer enn 6 msv per år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene fastslått i strålevernforskriften 21 ( 30) Skal gjennomgå helseundersøkelse før man settes til slikt arbeid Skal ha helseundersøkelse hvert 3. år eller oftere om det tilrås av lege. Mål: Avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes eller fortsetter arbeid med ioniserende stråling, eller om det er nødvendig med spesielle tiltak

12 Helsekontroll hvem skal ha tilbud? Hvis individuelle målinger viser at arbeidstaker er blitt utsatt for en stråledose utover dosegrensene gitt i strålevernforskriften 21 ( 30), skal arbeidstakeren henvises til lege for helseundersøkelse. Hvis arbeidstakeren av spesielle grunner ønsker helseundersøkelse. Hvis lege har bestemt at arbeidstaker skal undersøkes

13 Helsekontroll hvem skal utføre undersøkelsen? Forskriften sier kompetent lege - for eksempel øyelege ved mistanke om katarakt, eller bedriftslege ved rutinemessig undersøkelse. Kostnader ved undersøkelse som ikke dekkes av folketrygden, skal dekkes av virksomheten. Arbeidsgiver skal sørge for at legen har alle eksponeringsopplysninger som kan være av betydning for undersøkelsen

14 11 Legers meldeplikt Dersom lege finner tegn til sykdom eller skade som følge av stråling, skal legen straks sende melding om dette til Direktoratet for arbeidstilsynet. Leger har også en generell meldeplikt i forhold til arbeidsrelatert sykdom etter Arbeidsmiljøloven

15 12 Registrering Arbeidsgiver skal føre arbeidstakerregister over personer som arbeider med ioniserende stråling med opplysninger om navn, adresse, personnummer, nåværende arbeid, tilsettingstid og individuelt målte stråledoser. Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve utskrift av arbeidstakerregisteret. Dersom virksomheten nedlegges, skal registeret overføres til Direktoratet for arbeidstilsynet

16 Akutte stråleskader Hvis den mottatte stråledose overskrider terskelverdier. Skadens omfang øker med økende stråledose. Skadene opptrer relativt kort tid etter bestråling (dager, uker). Årsak: alvorlige uhell med strålekilder

17 Ingen nedre stråleverdi Senskader Økt risiko for senskade ved økt stråledose. Latenstid opp til flere år. Kreft, skader på arvestoffet

18 Fosterskader Strålefølsomheten hos fosteret størst i 8. til 16. svangerskapsuke. Risiko for skade og skadens omfang øker med økende stråledose

19 Hva bør helsekontrollen inneholde? Registrering av arbeidstakerens yrkeshistorie med tidligere eksponeringer og eksponering i nåværende arbeid, inkludert uhell. Registrering av tidligere sykehistorie (inkl. familieanamnese) og nåværende helsetilstand, med vurdering av evt. arbeidsrelaterte symptomer. I helt spesielle tilfeller kan det være aktuelt å foreta undersøkelser for påvisning av økt mottagelighet for skade eller tidlige skadevirkninger. Det finnes i dag ingen undersøkelser som er egnet for rutineovervåking av den enkelte arbeidstaker

20 Innhold i undersøkelsen forts. Samtale om bruk av verneutstyr, blyfrakk, blybriller, blyskjerm, thyroideakrage. Evt. kontroll for håravfall på hender og føtter Evt. kontroll av stråleskade på øyelinse (forstadium til katarakt grå stær)

21 Spesielle problemstillinger OBS tidligere behandling for kreftsykdommer eller sykdommer i de bloddannende organer (maligne og myeloproliferative lidelser). Individuell vurdering vanligvis ikke til hinder for å arbeide med ioniserende stråling. Uttalt nyresykdom som kan medføre endret opptak og utskillelse av radionuklider, OBS arbeid med åpne radioaktive kilder. Hudlidelser som kan gi økt hudopptak, og som kan vanskeliggjøre rengjøring av huden - OBS arbeid med radionuklider i løsning. Det kan evt. vurderes om spesielle vernetiltak, f.eks. tildekking av huden, vil gi tilstrekkelig beskyttelse. Thyreoidealidelser - OBS arbeid med radioaktivt jod

22 Andre vurderinger Indikasjoner på at arbeidstakere ikke kan arbeide med ioniserende stråling, eller at det kan være nødvendig med spesielle tiltak, kan f.eks. være: Manglende fysiske eller psykiske forutsetninger for at arbeidstakeren kan anvende beskyttelsesutstyr psykiske forstyrrelser som kan utgjøre en fare for sikkerheten. Medfødte misdannelser hos tidligere fødte barn, planlagt graviditet etter tidligere aborter eller andre fertilitetsproblemer, jf. Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø. OBS Samtidig arbeid med Cytostatika (mulig forsterket effekt)

23 7 Samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling Virksomheter som har arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling og som også regelmessig arbeider med cytostatika, skal utarbeide arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes for at arbeidstakerne ikke skal bli utsatt for stråling og cytostatika. Arbeidsinstruksen skal behandles i virksomhetens AMU

24 Etter undersøkelsen Arbeidstakeren skal alltid underrettes om resultatet av helseundersøkelsen. Dersom legen finner tegn til sykdom eller skade som følge av stråling skal det straks sendes melding om dette til arbeidstilsynet. Arbeidsgiver har plikt til å omplassere gravide kvinner til arbeid hvor de ikke utsettes for yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling. Overføring til annet arbeid bør skje så tidlig som mulig i svangerskapet

25 Hva mener dere? Hva bør en helsekontroll inneholde? Hvor ofte bør det gjennomføres helsekontroll? Hvem bør utføre helsekontrollen?

26 Takk for oppmerksomheten!

Nr. 8 2001 Side 1027-1192 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2001 Side 1027-1192 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2001 Side 1027-1192 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. juli 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2000 Des. 2001 Juni Juni Juni

Detaljer

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kategori: Strålevern Gyldig fra: 30.10.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33

ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33 Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse 1. Bedriftsintern attføring / IA 2. Ergonomi 3. Fysisk arbeidsmiljø 4. Helseundersøkelser 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Smittevern 7. Utvalgsarbeid 8. Kursvirksomhet

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. HELSE MILJØ OG SIKKERHET I LABORATORIET. 2 INTRODUKSJON Dette skrivet tar sikte på å gi informasjon og veiledning når det gjelder de arbeidsmiljømessige sidene ved laboratoriedriften. I tilknytning til

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium

Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Veileder 2 Bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium Ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer