Nye HMS forskrifter Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen"

Transkript

1 Nye HMS forskrifter

2 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s

3 Arbeidstilsynet Midt Norge 2012

4 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene til arbeidsmiljøloven, og Arbeidsdepartementet erstatter 47 av dagens forskrifter med seks nye. Målet er en bedre og mer helhetlig struktur samt gjøre regelverket mer tilgjengelig. Forskriftene får virkning fra 1. januar 2013, slik at virksomhetene skal ha god tid til å bli kjent med disse. Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.

5 Systematikk Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk: Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet

6 Resultat (99)34s (24)38s (52)119s (55)55s (27)15s (17)23s

7 De 6 nye forskriftene 1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 1356 Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 1358 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 1359 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) 1360 Forskrift om administrative ordninger på arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

8 Viktige forskrifter som ikke er berørt 544 Forskrift om maskiner 1127 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

9 Forskrifter som faller bort ( ) Forskrift 14. juni 1985 nr om arbeid i tanker Forskrift 19. november 1985 nr om graving og avstivning av grøfter Forskrift 14. juni 1985 nr om arbeid med ioniserende stråling Forskrift 10. september 1982 nr om tekniske innretninger Forskrift 1. november 1966 nr om førervern på traktor Forskrift 26. april 2005 nr. 362 om asbest Forskrift 4. april 1973 nr. 1 om installasjon av nytt CO 2 -anlegg Forskrift 18. april 1974 nr. 3 om snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder Forskrift 20. april 1977 nr om traktorer Forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift 25. mai 1977 nr. 2 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. Forskrift 25. september 1978 nr. 5 om kvilekoier

10 Forskrifter som faller bort Forskrift 7. desember 1979 nr. 7 om tilsetting av luktestoff til oksygen (odorering) ved sveising, brenning og varmebehandling Forskrift 14. juni 1985 nr om arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene Forskrift 26. april 2006 nr. 456 om vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift 19. september 1997 nr om regionale verneombud for bygge-og anleggsvirksomhet Forskrift 15. november 1983 nr om kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern Forskrift 21. mars 1986 nr. 745 om arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker Forskrift 10. januar 1986 nr. 17 om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet Forskrift 11. april 1986 nr. 870 om lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid

11 Forskrifter som faller bort Forskrift 25. januar 2005 nr. 47 om løselig seksverdig krom i sement Forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Forskrift 11. februar 2009 nr. 162 om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste Forskrift 30. november 1990 nr. 944 om dykking Forskrift 13. februar 1992 nr om høytrykksspyling m.m. Forskrift 24. mai 1993 nr om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Forskrift 16. september 1994 nr. 876 om førervern på gamle traktorer Forskrift 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen Forskrift 10. november 1994 nr om havnearbeid Forskrift 15. desember 1994 nr om arbeid ved dataskjerm

12 Forskrifter som faller bort Forskrift 16. februar 1995 nr. 170 om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift 20. januar 1995 nr. 156 om tungt og ensformig arbeid Forskrift 20. april 1995 nr. 385 om arbeid i kontrollrom Forskrift 25. august 1995 nr. 768 om forplantningsskader og arbeidsmiljø Forskrift 16. desember 1996 nr om arbeid ved avløpsanlegg Forskrift 30. juni 2005 nr. 794 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid Forskrift 19. desember 1997 nr om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen Forskrift 26. februar 1998 nr. 179 om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) Forskrift 30. april 1998 nr. 551 om arbeid av barn og ungdom Forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr

13 Forskrifter som faller bort Forskrift 18. desember 1998 nr om gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven 19 Forskrift 14. april 2000 nr. 412 om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Forskrift 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) Forskrift 6. juli 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner Forskrift 10. september 2009 nr om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift 27. april 2010 nr. 605 om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Forskrift 16. november 2010 nr om regionale verneombud for visse bransjer.

14 1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter Kapittel 3. Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg Kapittel 4. Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeidere Kapittel 5. Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet Kapittel 6. Regionale verneombud for overnattingsvirksomheter, serveringsvirksomheter, rengjøringsvirksomheter mfl. Kapittel 7. Risikovurdering Kapittel 8. Opplæring

15 1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 9. Informasjon til arbeidstakerne Kapittel 10. Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift Kapittel 11. Arbeidsinstruks Kapittel 12. Arbeid av barn og ungdom Kapittel 13. Bedriftshelsetjeneste Kapittel 14. Meldeplikt og helseundersøkelse Kapittel 15. Bruk av personlig verneutstyr Kapittel 16. Avsluttende bestemmelser

16 1356 Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler Kapittel 3. Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr Kapittel 4. Sikkerhetsutrustning Kapittel 5. Skilting og merking Kapittel 6. Sikring av farlige arbeidsplasser og områder Kapittel 7. Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren Kapittel 8. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Kapittel 9. Gebyr ved byggesaksbehandling Kapittel 10. Avsluttende bestemmelser

17 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Første del: Innledende bestemmelser Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer Fjerde del: Krav til annet risikoutsatt arbeid Femte del: Register over eksponerte arbeidstakere Sjette del: Avsluttende bestemmelser

18 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Første del: Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer Kapittel 2. Stoffkartotek Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Kapittel 4. Asbestarbeid Kapittel 5. Varmt arbeid Kapittel 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer

19 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 7. Arbeid med fare for forplantningsskader Kapittel 8. Arbeid ved avløpsanlegg Kapittel 9. Arbeid med cytostatika Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr Kapittel 11. Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr Kapittel 12. Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg Kapittel 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll Kapittel 14. Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner Kapittel 15. Ioniserende stråling

20 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Kapittel 16. Kunstig optisk stråling Kapittel 17. Arbeid i høyden Kapittel 18. Arbeid med utstyr til løfting Kapittel 19. Arbeid med mobilt arbeidsutstyr Kapittel 20. Høytrykkspyling Kapittel 21. Gravearbeid Kapittel 22. Sikkerhetsskilting og signalgivning

21 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Fjerde del: Krav til annet risikoutsatt arbeid Kapittel 23. Risikovurderinger, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid Kapittel 24. Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåkning Kapittel 25. Kontroll og prøving av trykkluftflasker for pusteluft Kapittel 26. Dykkearbeid Kapittel 27. Bergarbeid Kapittel 28. Arbeid ved CO 2 -anlegg for brannslukking Kapittel 29. Arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff Kapittel 30. Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder

22 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Femte del: Register over eksponerte arbeidstakere Kapittel 31. Register over eksponerte arbeidstakere Sjette del: Avsluttende bestemmelser Kapittel 32. Avsluttende bestemmelser

23 1358 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Støy Kapittel 3. Vibrasjoner Kapittel 4. Stråling Kapittel 5. Kjemikalier Kapittel 6. Klassifisering av biologiske faktorer Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) Ikke-koherent optisk stråling Optisk stråling fra laser

24 1359 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Krav til arbeidsutstyr m.m. Kapittel 3. Førervern på gamle traktorer Kapittel 4. Stillaser og stiger Kapittel 5. Enkle trykkbeholdere Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

25 1360 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel 3. Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet Kapittel 4. Regionale verneombud for overnattingsvirksomheter, serveringsvirksomheter, rengjøringsvirksomheter, mfl. Kapittel 5. Tvisteløsning om verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeidere i havner Kapittel 6. Krav til typeprøving og typegodkjenning av gamle traktorer Kapittel 7. Krav til sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet Kapittel 8. Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet Kapittel 9. Krav til kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern

26 1360 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Kapittel 10. Utstedelse av sertifikater Kapittel 11. Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv. etter arbeidsmiljølovens 18-9 Kapittel 12. Vilkår for godkjenning m.m. Kapittel 13. Gebyrer og avgifter Kapittel 14. Avsluttende bestemmelser

27 Endringer? De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer????

28 Utsagn fra Arbeidstilsynet Fremover Det jobbes nå med kommentarutgaver og lovspeil til de nye forskriftene, samt et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg. ( Tore Jeppe Sørhaug) Vi jobber nå med revisjon av Brukerforskriften! ( Yngvild Svarva Nielsen) Vi kommer ikke til å oversette den europeiske guiden til maskindirektivet til Norsk! ( Tore Jeppe Sørhaug) Vi jobber med en veiledning / kommentarer til Maskinforskriften ( Tore Jeppe Sørhaug)

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1 22.02.12

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2011-12-06-1360 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 2025

Detaljer

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidsplassforskriften

Arbeidsplassforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702 Arbeidsplassforskriften Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1356. Sist endret ved forskrift av

Detaljer

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) DATO: FOR-2011-12-06-1356 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1922 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer