Hovedverneombudet har ved e-post av oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedverneombudet har ved e-post av 23.05.2014 oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg."

Transkript

1 Universitetet i Stavanger AMU AMU 27/14: HMS-prosedyre "Byggesaker" - revisjon (2014/1161) Til tross for at UiS har hatt HMS-prosedyren «Byggesaker» i noen år, er det fortsatt noe som gjenstår før en kan si seg fornøyd med måten byggeprosessene blir gjennomført på. For å få til gode prosesser og resultater er det viktig å sørge for at HMS-perspektivet, herunder kravet om universell utforming blir ivaretatt når det bygges nytt eller bygges om. Medvirkning fra verneombud, ansatte, berørte grupper og bedriftshelsetjenesten er viktig for å få til gode prosesser. De ulike aktørers oppgave i byggesaker, er å se til at kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt slik at en oppnår helsefremmende arbeidsplasser i hele levetiden til bygget. I prosessen må en ikke glemme at det er enklere og rimeligere å planlegge for et godt arbeidsmiljø enn å tilpasse bygget i ettertid. AMUs arbeidsgruppe supplert med ressursdirektør har i tråd med Handlingsplan HMS 2014 gjennomgått HMS-prosedyren «Byggesaker». Revidert forslag til prosedyre med vedlegg (sjekkliste for vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer), begge datert følger vedlagt. Hovedverneombudet har ved e-post av oversendt kommentarer til prosedyren, se vedlegg. Forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget anbefaler at revidert HMS-prosedyre «Byggesaker» med vedlegg, begge datert , godkjennes. Stavanger, Gry Åse Tjørhom HMS-koordinator 1/1

2 UNIVERSITETET I STAVANGER BYGGESAKER Godkjent av: Dato: Revisjons nr.: 06 FORMÅL Sikre at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir ivaretatt under planlegging og gjennomføring av nye bygg eller endring av eksisterende arbeidsplasser/lokaler (jf. AML 3-1 (2) d)). Dette for å legge til rette for god HMS i byggene og helsefremmende arbeidsplasser. OMFANG Prosedyren gjelder ved alle byggesaker. ANSVAR Ressursdirektør har på vegne av universitetsdirektøren ansvar for at HMS blir ivaretatt i tråd med lover, regler og interne bestemmelser (jf. AML 2-1). Arbeidsmiljøutvalget informeres om pågående og planlagte byggeprosjekter gjennom jevnlig orientering fra ressursdirektør. Utvalget vil se til at de ulike aktørene bidrar slik at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i henhold til arbeidet som skal utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold. Hovedverneombud har på vegne av de ansatte ansvar for å påse at HMS blir ivaretatt (jf. AML 6-2). BESKRIVELSE 1. Alle planer om nybygg, bygningsmessige endringer og innleie av lokaler skal legges fram for aktuell(e) leder(e) til uttalelse. Leder(e) har ansvar for å trekke inn verneombud og berørte ansatte i prosessen. samt bedriftshelsetjenesten når det er aktuelt. Det er viktig allerede på planstadiet å se til at kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Bedriftshelsetjenesten og verneombud skal delta aktivt i alle deler av prosessen (jf. OML 13-2 og kommenterer til denne). 2. I byggesaker som er av en slik karakter at det er plikt til å innhente Arbeidstilsynets samtykke, dvs. nybygg eller endringer som ventelig vil medføre vesentlige endringer i arbeidsmiljøet, jf. arbeidsmiljølovens 7-2 (2) c), skal følgende gjennomføres: Leder oppnevner brukergrupper hvor følgende deltar; leder(e), verneombud (evt. representant for verneombudene) og representant(er) for de ansatte i berørte miljøer. Brukergruppene skal bidra til at arbeidsmiljøfaktorer blir risikovurdert (jf. OLM 7-1 og kommentarer til denne). Det vises til vedlegg 1. Bedriftshelsetjenesten skal trekkes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen. Allerede når endringer planlegges, bør forebygging være hovedstrategi (jf. kommentarer til OLM 13-2 og kommentarer til denne). IT-avdelingen skal involveres i planleggingsprosessen for å sikre gode infrastrukturløsninger for IT og AV.

3 Det skal innhentes råd fra andre aktuelle ressurspersoner når dette er nødvendig. Spørsmål som går inn under arbeidsmiljølovens 7-2 (2) c), se ovenfor, skal behandles etter reglene i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen, jf. kap. 2 og 3. Dette innebærer at samme regler gjelder for forholdet mellom tillitsvalgte og Arbeidstilsynet som ellers gjelder mellom arbeidsmiljøutvalget og Arbeidstilsynet. Det vises i den forbindelse til «Hovedavtalen i staten 1. januar desember 2015 med tilpasningsavtale for Universitetet i Stavanger». 3. Ved leie av lokaler skal det innhentes uttalelser fra aktuell leder(e). Leder har ansvar for å trekke inn verneombud og evt. andre berørte i prosessen. Bedriftshelsetjenesten og verneombud skal delta aktivt i alle deler av prosessen (jf. OLM 13-2 og kommentarer til denne). Ved behov kan det nedsettes brukergrupper som skal vurdere aktuelle arbeidsmiljøfaktorer. Det skal innhentes råd fra aktuelle ressurspersoner (som f.eks. bedriftshelsetjenesten) når dette er nødvendig. 4. I byggesaker skal arbeidsmiljøfaktorer vurderes, jf. vedlegg 1. Det skal også sørges for at ulike brukergruppers behov blir vurdert i byggesaker (universell utforming), deriblant renhold og drift. 5. Universell utforming, dvs. tilrettelegging for alle uavhengig av funksjonsevne, er hovedregelen. DEFINISJONER Med byggesaker menes planlegging og gjennomføring av tiltak, f.eks. av bygningsmessige endringer, nybygg, ombygginger, reparasjoner på bygg og innflytting i/overtakelse av leide lokaler. REFERANSER 1. Arbeidsmiljøloven: 3-2, 4-1, 4-3, 4-4, Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler, best.nr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (OLM), best.nr Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Forskrift om utførelse av arbeid), best.nr Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske fakturer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), best.nr Plan- og bygningslovens kapittel 29 (krav til tiltaket) 7. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) 8. Veiledning om tekniske krav til byggverk 9. Rundskriv T-5/99B «Tilgjengelighet for alle» 10. Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder» (Statens byggtekniske etat og Husbanken 2004) VEDLEGG 1. Vurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer (sjekkliste)

4 Utgangspunkt VURDERING AV AKTUELLE ARBEIDSMILJØFAKTORER I forbindelse med byggeprosjekter skal romprogram gjennomgås. Romprogrammet er en oversikt over hvilke rom bygget skal inneholde, hvordan disse funksjonelt skal henge sammen og hvilken størrelse rommene bør ha. I nær tilknytning til dette må ulike arbeidsmiljøfaktorer vurderes slik at bygget blir så godt og funksjonelt som mulig. Arbeidsmiljøfaktorer a) Ulykkesrisiko Trusler og vold, maskiner og utstyr, påkjørsel, fall, faresoner.. b) Utforming av arbeidslokaler, innredning, atkomst Dører og porter, trapper, vegger og himling, romhøyde, gulv og dekker, kontorlandskap (areal pr. ansatt, støytiltak mv.), hvilerom, Trygg atkomst, varemottak, transportveier inne/ute Avlåsing og sikkerhet (trusler/vold, rømningsveier/nødutganger, nødbelysning, IT-sikkerhet, tyveri ) Aktuelle hjemler i arbeidsmiljøloven 3-2 (3), 4-4 (1), 4-4 (3) 4-1, 4-4 (1), 4-4 (2), 4-4 (3) Aktuelle forskrifter/ veiledninger/brosjyrer 702: Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassen og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) 703: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (Forskrift om utførelse av arbeid) 704: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 449: Laboratoriet. Sikkerhet og og arbeidsmiljø (brosjyre) 597: Vold og trusler på arbeidsplassen (brosjyre) c) Utendørs arbeids- og lagringsplasser 4-4 (1) d) Universell utforming Tilrettelegging for yrkeshemmede o.a. Bevegelseshemmede (atkomst, forflytning, HC-toalett) Synshemmede (tilrettelegging i ferdselssoner m.v) Hørselshemmede (lyssignal for alarmer m.v) Klimahemmede (miljøvennlige materialer m.v.) e) Helsefare Kjemisk og biologisk helsefare Risikovurdering, tiltak for å hindre smittefare, tilpasset ventilasjon og avsug Forurensninger i arbeidsatmosfæren Risikovurdering, tiltak for å hindre smittefare, avsug 4-1 (5), 4-6 og 4.4 (1) 4-4 (1), : Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 449: Laboratoriet sikkerhet og arbeidmiljø 549: Biologiske faktorer (veiledn.) 560: Varmt arbeid (veiledning) 562: Tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) 576: Veiledning til kjemikalieforskriften 581: Kjemisk helsefare ved sveising (brosjyre) 586: Få orden på kjemikaliene (brosjyre)

5 f) Stråling 4-4 (1) 605: Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen g) Lysforhold Dagslys og utsyn, belysning, synsforhold h) Inneklima og ventilasjon Kravspesifikasjoner, luftmengdeberegning, trekk, fuktighet 4-4 (1) 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 4-4 (1) 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (veiledning) i) Støy og vibrasjoner (utvendig og innvendig) 4-4 (1) j) Ergonomiske forhold Ergonomisk tilrettelagt ut fra type arbeid/prosesser, hev/senk 4-1 (1)/(2), : Organisering og tilrettelegging av arbeidet (veiledning) 540: Arbeid ved dataskjerm (veiledning) 701: Organisering, ledelse og medvirkning 703: Forskrift om utførelse av arbeid k) Løfteinnretninger og -utstyr 4-4 (2) 522: Forskrift om maskiner 701: Organisering, ledelse og medvirkning 703: Forskrift om utførelse av arbeid l) Førstehjelpsutstyr tilpasset aktuell aktivitet 4-1 (1) 176: Førstehjelpsutstyr (brosjyre) m) Tilrettelegg. for drift/vedlikehold, herunder renhold 4-1 (1), 4-1 (2) n) Personalrom/spiserom (plassering og dimensjonering) 4-4 (1) o) Toalett (dimensjonering, utforming) p) Tilrettelegging for trimmere Garderobe (kvinner/menn), dusj, tørkeskap, sykkelpark. q) Redskaps- og lagerrom s) Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Trivsel, organisering av arbeidet, arbeidstempo 4-1 (2), 4-3, 4-4 (2) 327: Organisering og tilrettelegging av arbeidet (veiledning) NB! Vurder konsekvenser for berørte parter under byggeprosessen! Bedriftshelsetjenesten og verneombud skal delta aktiv i alle deler av prosessen!

6 Byggesaker: Byggesaker rev 05 og forslag til ny rev 06 Rev 06 har vært tatt opp i møte i AMU s arbeidsgruppe. Forslaget fra mars 2014 (rev 06) har blitt kommentert og tilsynelatende er kommentarene blitt tatt hensyn til. Derfor vil jeg vise til mine kommentarer av Jeg har også diskutert dette med vår ressursdirektør fordi Rev 06 kan se ut til å bryte den praksis vi har i dag. Kommentar til rev 06 byggesaker: Se e-pot Formål: Enig i teksten som står men i tillegg bør det tas med at HMS hensyn må inkludere forvalting, drift og vedlikehold i det ferdige bygg. For å dra dette hensyn helt ut bør også planleggingen i tidlig fase inkludere hvordan vi blir kvitt eller river bygget med HMS som rettesnor. Dette blir aktuelt i nær fremtid når uhensiktsmessige bygg må erstattes. Omfang: Enig Ansvar: Uthevet skrift står i Arbeidsmiljøloven 7.2. Beskrivelse: 1. Alle planer. skal legges frem for aktuell(e) leder(e) og fagforeningsleder(e). (av hvem?) (Er dette informasjon til fag foreningsledere eller drøfting eller???) Aktuell leder skal danne ei brukergruppe. Følgende deltar: s punkt 2 avsnitt 2. Avsnitt 2 (punkt 1) Verneombud og bedriftshelsetjenesten osv. (VO er et pålegg BHT er UiS retningslinje). 2. Praksis i dag er at korrespondanse med Arbeidstilsyn er RD / HVO og Arbeidstilsyn. Punkt 2 avsnitt 3 Brukergruppa inkl BHT osv. Punkt 2 avsnitt 4 inngår i avsnitt 5. (Hvem vet om IT / AV er det vi trenger i morgen Punkt 2 avsnitt 5 er mer generelt og burde kunne erstatte punkt 2 avsnitt Så vidt jeg kjenner til har vi bare leide lokaler på UiS campus. Punkt 3 avsnitt 2 se over. 4. OK 5. Ok Definisjoner: RaJ

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer