Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud"

Transkript

1 Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

2 Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS - forskriftene på Atil`s område samles og reduseres i antall, samt at regelverket blir lettere tilgjengelig.

3 Det arbeides med å: Slå sammen bestemmelser som regulerer samme forhold Foreta nødvendige endringer som følge av at bestemmelsene trenger oppdatering, er foreldet og lignende. Eller som anses hensiktsmessig for å kunne tilpasses den nye regelversstrukturen Foreta en vurdering av reguleringsbehovet ut fra de konklusjoner som fremgår av regelversprosjektet år 2000 og fremme forslag til tilpasninger Etablere sporbarhet i forhold til gjeldende regelverk

4 Bakgrunn Arbeidet med regelforenklingsarbeid har pågått over flere år, og i forbindelse med omorganiseringen og flytting av direktoratet til Trondheim, ble regelverksprosjektet tilpasset den nye strukturen. Arbeidet ble videreført i en ny fase som startet opp i januar 2006, nå gitt navnet regelforenklingsprosjektet

5 Regelverkets struktur Den nye reguleringen skal sette virksomhetene og lokalpartenes ønske og behov for et brukervennlig regelverk i sentrum. Det nye regelverket skal bygge opp under den systematikk som blant annet følger av forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Dette gjøres ved at man vektlegger tre forhold: 1. Vektlegger risikovurderning og tilrettelegging for det arbeid som skal utføres 2. Sette krav til utforming og innretning av arbeidsplassen 3. Setter krav til sikker utførelse av arbeidet

6 Hvor mange forskrifter blir berørt av Regelforenklingsprosjektet? Det er i alt 47 forskrifter som blir berørt og fordelt (klippet og limt) inn i de 6 nye forskriftene! Herunder også forskriften om bruk av arbeidsutstyr best. nr 555, men ikke forskrift om maskiner best. nr. 522 som forblir som den er!

7 De seks hovedforskriftene vil bli som følger: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i arbeidslivet I hovedtrekk inneholder forskriften følgende: Forskriftens første del omfatter bestemmelser som inneholder forhold som arbeidsgiver samt byggherrer og engangsbedrifter må ta stilling til før aktiviteten iversettes og oppfølging av denne. Forskriftens annen del inneholder blant annet risikovurdering, informasjon og opplæring, samt krav til planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift. Innledningsvis angis de overordnede og mest grunnleggende prinsippene for organisering og ledelse av HMS - arbeidet.

8 Fortsatt Tredje del gir regler om risikovurderinger ved ulike arbeidssituasjoner. Reglene er en videreføring av dagens regler og angir hvilke forhold i risikovurderingen som skal vektlegges. Fjerde del inneholder regler om medvirkning av verneombud, arbeidsmiljøutvalg, regionale verneombud for bygg og anlegg, regionale verneombud og arbeidsutvalg for laste og lossearbeidere, samt bedriftshelsetjenesten. Femte del inneholder regler om opplæring og kvalifikasjoner i forskjellige arbeidssituasjoner. Det følges her samme systematikk som for reglene om risikovurderinger og delen angir mer detaljert enn bestemmelsene i Andre del om gjennomgående krav til opplæring, hvilken opplæring og kvalifikasjonskrav som stilles.

9 Fortsatt Sjette del er en utdypning av krav til organisering og ledelse i Andre del. Her Finner vi regler som regulerer mer særskilte og spesielle forhold. Syvende del angir organisatoriske krav til valg, kontroll og vedlikehold av anlegg og arbeidsutstyr. Åttende del inneholder særskilte tiltak knyttet til de ulike arbeidssituasjoner, og går mye på informasjon og opplæring i forbindelse med kjemikalier, regler om oppbevaring, tiltak mot risiko forårsaket av farlige kjemikalier m.m. Niende del inneholder regler om helseundersøkelser, omplassering, register og førstehjelp.

10 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassen og arbeidslokaler Forskriften første del omfatter fysiske og bygningsrelaterte krav til arbeidsplassens innretning og utforming, bygningsrelaterte krav til arbeidslokaler, utendørs arbeidsplasser, ferdsel- og atkomstveier, oppbevaringssteder og personalrom. Forskriftens andre del stiller gjennomgående krav som er relevante for alle arbeidsgivere samt utleiere av arbeidslokaler og havner. Forskriftens tredje del stiller i tillegg særskilte krav til innretning og utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler hvor det er spesifikke risikoforhold.

11 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskriften oppstiller krav som knytter seg til selve gjennomføringene av aktiviteten, bruken av utstyret samt de tekniske krav til utstyret som brukes i aktiviteten. Forskriften stiller tekniske krav til arbeidsutstyret, samt alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr, herunder ved montering og demontering av arbeidsutstyret samt krav til datautstyr. Forskriften oppstiller særskilte krav i forhold til arbeid med kjemikalier, asbest, m.m, eksempelvis bruk av egnet verneutstyr og merking av arbeidsutstyret. Videre stilles det særskilte krav til bl.a. ved bruk av mobilt arbeidsutstyr, arbeid i høyden, arbeid med løfting av last, bergarbeid og dykkerarbeid.

12 Forskrift om grenseverdier for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet Forskriften omfatter konkrete anvisninger på hva som anses å være akseptable nivåer for påvirkning fra kjemikalier, støy, vibrasjoner, støv og stråling. I tillegg regulerer forskriften klassifisering av biologiske faktorer.

13 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område. Forskriften omfatter krav til myndighetene og andre som skal utføre kontroll, tilsyn og lignende. Felles for kravene er at de ikke retter seg direkte mot forholdene på arbeidsplassen, men gjelder hvorledes ordninger skal drives og finansieres, osv. Forskriften regulerer fullmakter, gebyr, avgifter, registreringer og krav til søknader og tillatelser Forskriften omhandler krav til sakkyndig virksomhet og opplæringsvirksomhet, samt krav/utpeking av sertifiseringsorgan som skal drive sertifisering av sakkyndig virksomhet og opplæringsvirksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr Forskriften behandler også reglene om regionale verneombud hvilke bransjer som skal ha BHT-tjeneste, og krav til samtykke ved byggesaksbehandling etter aml I kapittel 13 finner vi beregning av gebyr ved byggesaksbehandling, samt avgift for regional verneombud

14 Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr Forskriften omfatter krav som retter seg mot produsenter, importører, leverandører, selgere, utleiere og utlånere. Kravene gjelder produktene som sådanne. Forskriften inneholder gjennomgående krav og krav til spesielle maskiner og arbeidsutstyr, men forskriften omfatter ikke krav i EØS-regelverket og som omfatter fellesforskrifter med andre myndigheter. Dette medfører at blant annet forskriften om maskiner (best. nr. 522) ikke er tatt inn her og at den vil bestå som egen forskrift. Kravene til virksomhet som driver uavhengig tredjepartskontroll (Teknisk kontrollorgan) og lignende er tatt med i forskriften om administrative ordninger.

15 LOVSPEIL Det er laget et lovspeil for å finne frem i de nye forskriftene Det må også lages et oppsett for kommentarer til forskriftene

16 BEST NR 555 Forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr (best. nr. 555) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om admin istrati ve ordnin ger på Arbei dstilsy nets områd e Kap. I Innledende bestemmelser 1 Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

17 BEST. NR 321 Forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (best. nr. 321) 1 Virkeområde Valg av verneombud 10-1, 10-2, Verneombudenes funksjonstid Verneombudets oppgaver Hovedverneombudet 10-5, 10-6 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 6 Valg av arbeidsmiljøutvalg 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, Om flere utvalg i samme virksomhet Funksjonstid Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver Saksbehandling i arbeidsmiljøutvalget Taushetsplikt Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg 10-18, 10-19, 10-20, Virksomheter med andre samarbeidsorganer Spesielle grupper 15 Ikrafttreden 42-2

18 BEST.NR 526 Forskrift 6. oktober 1994 nr. 972 om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen (best. nr. 526)) Kap. I Innledende bestemmelser Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 1 Formål Virkeområde Definisjoner 1-4, Straffebestemmelser Ikrafttredelse Kap. II Alminnelige bestemmelser 6 Hvem forskriften retter seg mot Dispensasjon Risikovurdering Informasjon, opplæring og instruksjon av arbeidstakerne 8-8, 21-7

19 Forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (best. nr. 500) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om konstruksjon, utforming, og fremstilling av visse produkter som går inn under arbeidsmiljøloven Kap. I Virkeområde 1 Virkeområde Kap. II Alminnelige bestemmelser 2 Målsetting Vernetiltak Planlegging Typegodkjenning godkjenning Merking Monterings-veiledning Skilting

20 Forskrift 30. juni 2005 nr. 794 om sikkerhet, helse arbeidsmiljø ved bergarbeid (best. nr. 547) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Arbeidsmiljølov en Kap. I Innledende bestemmelser 1 Formål Virkeområde Hvem forskriften retter seg mot Definisjoner Arbeidstakernes medvirkning 9-1 Kap. II Generelle bestemmelser 6 Vurdering og iverksetting av tiltak 2-1, HMS-plan Organisering Arbeidstakere fra flere virksomheter 2-2

21 HØRINGSSVAR NHO Organisasjon, ledelse og medvirkning NHO: støtter hovedstrukturen ikke tilpasset ny lov - dobbeltregulering og gjentagelser dårlig innbyrdes regelsammenheng må bearbeides ytterligere praktiske gjennomganger for smb virksomhet tilføyes i overskriften byggherreforskriften holdes utenom strukturen bedre begrepsbruk og innholdsfortegnelser for eksempel begrepet relevante ( ledd) ønsker generelle krav og ikke gjennomgående krav vurdere tematiske plasseringer uklare og for mange definisjoner risikovurdering mangler definisjon dårlig kobling mellom forslaget, aml og ik-forskriften ik-forskriften bør være en del av forslaget

22 HØRINGSSVAR NHO foreslår egen forskrift om risikovurdering redusere regler ved å flytte tekst til veiledninger implementering av forskriftene gjennom ulike tiltak og i samarbeid med partene forskriftsspeil digital videreutvikling av Regelhjelp.no, samtidig med gode papirutgaver bransjer og landsforeninger kan utarbeide bransjeveiledninger i samarbeid med forbund og myndigheter nytt mandat for det videre arbeidet med formål om å få færre regler materiell gjennomgang av Kap 4 og 8 for å rydde opp i mulig dobbelreguleringer uenig i forslag til modernisering av opplæring av verneombud mv, mener dette er materielle endringer som går ut over mandatet for prosjektet.

23 HØRINGSSVAR LO LO: støtter en modernisering av regelverket, men er usikker på om den foreslåtte strukturen blir enklere og mer brukervennlig vanskelig å få oversikt når ulike temaer er fordelt på flere forskrifter mangler veiledninger mangler enhetlig begrepsbruk og detaljnivå - bearbeides videre før ikrafttredelse forskrifter som regulerer spesielle funksjoner og medbestemmelsesordninger - verneombud/amu/regionale verneombud/bht/ byggherreforskriften - holdes utenom strukturen forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem, forskrift om unntak fra aml for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper, forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor veitransport og midlertidig forskrift om arbeidstid for arbeidstakere som bor og lever med brukerne i kollektiv ønskes inntatt i strukturen. Begreper som relevante og så langt som mulig utgår

24 HØRINGSSVAR LO risikovurdering mangler definisjon må sees i sammenheng med ik-forskriften for å unngå dobbeltregulering uklar definisjon av forplantningsskader ønsker å beholde gjeldende definisjon implementering av forskriftene gjennom opplæring på bred front forskriftsspeil utarbeide veiledninger og kommentarer forskriftene må utgis både elektronisk og i papirutgave større fokus på psykososialt arbeidsmiljø, som vold og trusler om vold fra kunder og klienter, i det videre regelverksarbeidet regelverket må gjelde hele arbeidslivet, også tradisjonelle kvinnearbeidsplasser vurdere sterkere samhandling mellom ulike tilsyn, for eksempel Arbeidstilsynet og Jernbanetilsynet fokus på risiko for skader og ulykker for arbeidstakere fra andre land

25 HØRINGSSVAR KS KS: forslaget fremstår som svært omfattende KS vil likevel støtte det anser at forslaget vil bidra til økt forståelse for mer overordnede prinsipper - legge grunnlaget for et moderne og funksjonelt regelverk forskriftsspeil byggherreforskriften, dykkerforskriften og arbeid i tanker holdes utenom til de eventuelt er revidert og tilpasset til ny struktur støtter forslaget om å holde fellesforskrifter med andre myndigheter, og enkelte andre forskrifter som for eksempel arbeid i arbeidstakers utenom strukturen overgang til ny struktur vil kreve god og lett tilgjengelig informasjon

26 HØRINGSSVAR UNIO UNIO: støtter forslaget vektlegger at strukturen må bygge opp under systematikken i HMSarbeidet slik det er regulert i aml 3 utarbeide veiledninger tungt arbeid arbeid ved dataskjerm arbeidsmiljø i helseinstitusjoner

27 HØRINGSSVAR YS YS: strukturen gir en klar forbedring i forhold til dagens struktur savner en henvisning til aml 6-2(4) verneombudets oppgaver og til 3-1 krav til systematisk HMS-arbeid viktig at verneombudets rolle og oppgaver tydeliggjøres mht psykososialt arbeidsmiljø

28 Motstand mot Regelforenklingsprosjektet Fra Regionale Verneombuds ståsted

29 Man må ha de 6 forskriftene samt lovspeilet og så kommer det kommentarer til forskriftene de vet vi ikke hvordan blir seende ut enda. Så kommer Arbeidsmiljøloven i tilegg. Noen forskrifter blir holdt utenom som Maskinforskriften best. 522 og Byggherreforskriften

30 Vi mener forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, Regionale Verneombud og lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse og lastearbeid. Verneombud og AMU- medlemmer må fortsatt kunne orientere seg om sine oppgaver på en brukervennlig måte, uten å gå veien om store uoversiktlige forskrifter

31 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer