Norsk vann / Tekna: Vann, avløp og nye rettsregler 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk vann / Tekna: Vann, avløp og nye rettsregler 2013"

Transkript

1 Norsk vann / Tekna: Vann, avløp og nye rettsregler 2013 Gardermoen november 2013 Torsdag 28. november 2013: (15) Nye arbeidsmiljøforskrifter betydningen for VA: Fra spesialforskrifter til samleforskrifter - en oversikt Virkelige endringer i krav og konsekvenser, særskilt for vannbransjen Sterke og svake sider ved de nye forskriftene Eksempel: Hva har skjedd med grøfteforskriften? Overingeniør Gunnar Mosevoll, Skien kommune Plansjef Terje Wikstrøm HIAS, IKS VA-jus 2013_Foredrag 15 GM-TW_2013-1a.ppt 1

2 Fra 1. januar 2013 er antallet arbeidsmiljøforskrifter redusert fra 47 til 6 Instruks til dere tilhørere Bare noenlunde oversiktlige lysark vil bli gjennomgått under foredraget. Foredragets mange uleselige lysark er for studering når dere kommer hjem 2

3 Fra 1. januar 2013 er antallet arbeidsmiljøforskrifter redusert fra 47 til 6 Figuren er hentet fra Arbeidstilsynets informasjonsmateriell 3

4 Hovedgrupper av forskrifter Forskrifter som inngår: Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Forskrifter der arbeidsgiver er pliktsubjekt Forskrifter som er holdt utenfor: Fellesforskrifter med andre myndigheter, f. eks.: Internkontrollforskriften Forskrifter som setter produktkrav og som retter seg mot produsent, leverandør, f. eks.: Forskrift om maskiner Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr Forskrifter som regulerer arbeidstid eller kontraktsforhold, f. eks.: Byggherreforskriften Formålet med denne forskriften er i all hovedsak å fastsette oppdragsgivers (byggherrens) forpliktelser. Forskrifter som er foreldet, f.eks.: Arbeid i tanker 4

5 De nye arbeidsmiljø-forskriftene Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Forskrift om konstruksjon, utforming og framstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) 5

6 De nye arbeidsmiljø-forskriftene: De viktigste for vannforsyning og avløp Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplass-forskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier: - Fysiske og kjemiske faktorer - Smitterisiko for biologiske faktorer Arbeidsmiljølovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, 6

7 Nye arbeidsmiljøforskrifter fra. januar 2013: Hvordan finne fram? Alle forskrifter har kommentarer fra Arbeidstilsynet. Se: 7

8 Systematisk og helhetlig HMS-arbeid - noen viktige punkter 1. Krav til medvirkning - Forskrift om organisering, Risikovurdering ledelse og medvirkning Opplæring Informasjon Planlegging og tilrettelegging av arbeidet 2. Utforming av arbeidsplassen - Arbeidsplassforskriften 3. Krav til utførelse av arbeid - Forskrift om utførelse av arbeid - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Tilleggskrav i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Eksempel på tilleggskrav: 8-1 Arbeidsgiver skal sørge for opplæring i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - Arbeid ved kjemikalier, jf. kapittel 3 - Arbeid med asbest, jf. kapittel 4 - Arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. kapittel 6 8

9 De nye forskriftene - Avgrensing av foredraget Behov for endringer av internkontroll-dokumenter Avgrensing av foredraget Dette foredraget gjelder i hovedsak bestemmelser i Forskrift om utførelse av arbeid og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier som har særlig stor betydning for vannforsyning og avløp. Internkontrolldokumenter inkl. prosedyrer må endres Viktig innhold i de gamle forskriftene er flyttet til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forskrift om utforming av arbeidsplassen Selv om de «materielle» endringer ikke er så store alle steder, så er flyttingen er så omfattende at nye henvisninger i internkontrolldokumenter, inkludert prosedyrer, må endres. 9

10 Særlig viktige arbeidsmiljø-forskrifter for vannforsyning og avløp: Forskrifter som nå inngår i forskrift om utførelse av arbeid (under Arbeidstilsynet): Graving og avstivning av grøfter Asbest Bruk av arbeidsutstyr Vern mot støy på arbeidsplassen Høytrykksspyling mm Arbeid ved avløpsanlegg Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (biologiske faktorer) Vern mot eksponering av kjemikalier på arbeidsplassen Stoffkartotek Noen viktige forskrifter som ligger under Direktoratet for samfunnssikkerhet: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (2006) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (1998) Forskrift om trykkpåkjent utstyr (1999) f. eks. trykkluftanlegg Arbeidstilsynets endringer har ikke medført endringer i disse forskriftene. 10

11 Oppbygging av forskrift om utførelse av arbeid Figuren er hentet fra Arbeidstilsynets informasjonsmateriell 11

12 Forskrift om utførelse av arbeid: 32 kapitler Forskrift om utførelse av arbeid har 32 kapitler. Kommentarutgaven har store bokstaver og tekst som er lett å lese. Lovteksten går over 133 sider. Kommentardelen tar 98 sider. Lov og kommentarer er systematisk utformet, og det går greit å finne fram. Men det burde vært laget temautgaver, f.eks. for Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare Arbeid i omgivelser med smittefare (biologiske faktor) Gravearbeid 12

13 Forskrift om utførelse av arbeid: Noen særlig viktige kapitler for VA Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer 2. Stoffkartotek 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse 4. Asbestarbeid 5. Varmt arbeid 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer 8. Arbeid ved avløpsanlegg Kapitler merket med rødt vil bli omtalt seinere i foredraget 13

14 Forskrift om utførelse av arbeid: Noen særlig viktige kapitler for VA Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr 11. Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr 12. Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll 14. Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner 17. Arbeid i høyden 18. Arbeid med utstyr til løfting 19. Arbeid med mobilt arbeidsutstyr 20. Høytrykksspyling 21. Gravearbeid 22. Sikkerhetsskilting og signalgivning Kapitler merket med rødt vil bli omtalt seinere i foredraget 14

15 Forskrift om utførelse av arbeid: Noen særlig viktige kapitler for VA Fjerde del: Krav til annet risikoutsatt arbeid 23. Risikovurderinger, opplæring og informasjon ved manuelt arbeid 24. Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervåkning 27. Bergarbeid 29. Arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff Femte del: Register over eksponerte arbeidstakere 31. Register over eksponerte arbeidstakere Kapitler merket med rødt vil bli omtalt seinere i foredraget 15

16 16

17 2. Stoffkartotek 2-1. Krav om stoffkartotek 2-2. Stoffkartotekets utforming 2-3. Bruk av opplysningene i stoffkartoteket 2-4. Adgang til stoffkartoteket Jern (III) klorid Fe Cl 3 Jern (III)sulfat Fe 2 (SO4) 3 ved ph 2-3 Polyakrylamid % Inneholder akrylamid-monomer < 0,1 % 17

18 2. Stoffkartotek Forskriftsspeil for endringen: Trykkfeil? Her er det ingen materielle endringer fra tidligere forskrift. Men de gjennomgående bestemmelsene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: 7-1 Gjennomgående krav til risikovurdering er viktig å notere seg. 18

19 2. Stoffkartotek 2-1. Krav om stoffkartotek Nye farepiktogram skal være innført innen 1. juni 2015 De nye: De gamle: Nærmere informasjon på Miljødirektoratets nettside: Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/ Det vil komme endring av bestemmelsene i kapittel 5 i arbeidsplassforskriften. 19

20 20

21 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Dette kapittelet er bygd opp systematisk. Det ser ikke ut til å være tvil om innholdets betydning Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier 3-2. Måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier 3-5. Informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier 3-6. Informasjon om resultatene av måling av forurensning i arbeidsatmosfæren 3-7. Oppbevaring og håndtering av kjemikalier 3-8. Tiltak mot risiko forårsaket av kjemikalier 3-9. Tiltak mot helseskadelige kjemikalier ved reparasjon, vedlikehold og renhold Tiltak i forbindelse med brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier og ustabile kjemikalier Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier Arbeidsgivers merkeplikt av kjemikalier Beredskapsplan for nødssituasjoner ved arbeid med kjemikalier Håndtering av farlig avfall Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier Krav til vedlikehold og rengjøring av arbeidsutstyr ved håndtering av kjemikalier Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier Helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for farlige kjemikalier Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse ved eksponering for kjemikalier Omplassering av arbeidstaker utsatt for kjemikalier Her er ingen «materielle» endringer i forhold til tidligere forskrift. 21

22 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til: a) kjemikalienes farlige egenskaper, b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet, c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer, d) mengden og bruksmåten av kjemikalier, e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig, f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert, g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier h) grenseverdier og tiltaksverdier, i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak, j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker. Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes. For enhver midlertidig arbeidsplass skal det foretas en ny risikovurdering. Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Tiltak som reduserer risikoen Paragrafene er systematisk bygd opp, og ser ut til å være greie å bruke. 22

23 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Forskriftsspeil for endringen del 1 Grenseverdier 7-3 Krav til ventilasjon er flyttet til arbeidsplassforskriften. Studér også de gjennomgående krav til risikovurdering 7-1, 7-2 og 7-3, samt grenseverdier gitt i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier. 23

24 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Forskriftsspeil til endringen del 2 Grenseverdier Kravene til beredskapsplan er uendret De gjennomgående bestemmelsene om hygienetiltak i arbeidsplassforskriften ( 7-4) må sees i sammenheng med de særskilte bestemmelsene i forskrift om utførelse av arbeid

25 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse Forskriftsspeil til endringen - del 3 Helseundersøkelser: De gjennomgående bestemmelsene om helseundersøkelse i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning må sees i sammenheng med bestemmelsene i 3-20 i forskrift om utførelse av arbeid. Det er viktig å få fastlagt hyppigheten av helseundersøkelsene. 25

26 26

27 4. Asbestarbeid Dette kapittelet er bygd opp systematisk. Det ser ikke ut til å være tvil om hvordan innholdet skal forstås Forbud mot asbest og asbestholdig materiale 4-2. Unntak fra forbud om arbeid med asbest Antallet unntak 4-3. Tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest 4-4. Melding om arbeid med asbest til Arbeidstilsynet fra forbudet 4-5. Opplæring i arbeid med asbest mot asbest 4-6. Instruks for håndtering av asbestholdig materiale er redusert 4-7. Tiltak for å redusere eksponering for støv med asbestfiber 4-8. Målinger av asbestfibre 4-9. Tiltak ved overskridelse av grenseverdier for asbestfibre Sikkerhetsskilt om arbeid med asbest Røykeforbud ved arbeid med asbest Begrensning i adgang til sysselsetting med arbeid med asbest Helseundersøkelse av arbeidstaker utsatt for støv med asbestfiber Helseundersøkelse Verneklær og åndedrettsvern Kontroll etter asbestarbeid Kontroll etter asbestarbeid 27

28 4. Asbestarbeid «Dreiebok» for prosedyre: Det er tillatt å reparere vannledninger av asbestsement : 1. Egen tillatelse fra Arbeidstilsynet ( 4-3) 2. Opplæring ( 4-5) 3. Instruks ( 4-6) 4. Helseundersøkelse av arbeidstakere ( 4-11) Brudd på ledningen Hele den skadde rørlengden graves fram 28

29 4. Asbestarbeid Reparasjon av vannledninger av asbestsement må følge strenge regler: Muffene demonteres, og hele rørlengden fjernes Ingen rør kuttes: Hele den skadde rørlengden demonteres. Pukk i grøfta for å gi en renslig reparasjon Den skadde ledningen holdes våt under hele arbeidet (for å unngå at det støver). Røret av asbestsement erstattes med et rør av PVC Tilsetting av klor på væskeform 29

30 4. Asbestarbeid Det utskiftede røret av asbestsement er klar for innpakking i tykk PE-plast. De fuktige rørene pakkes inn straks reparasjonen er ferdig. Klar for igjenfylling etter at reparasjonen er ferdig Innpakkede rør av asbestsement (før transport til godkjent deponi) (foto fra et annet anlegg) 30

31 4. Asbestarbeid Forskriftsspeil for endringer - del 1 Paragraf 8 Risikovurdering og tiltak i forskrift om asbest er erstattet av de gjennomgående bestemmelsene i 7-1 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 31

32 4. Asbestarbeid Forskriftsspeil for endringen del 2 Kravet om helseundersøkelse hvert 3. år er opprettholdt. Kravene til tillatelse fra Arbeidstilsynet er opprettholdt. 32

33 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Dette kapitlet er bygd opp systematisk. Det ser ikke ut til å være tvil om hvordan innholdet skal forstås Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer 6-2. Vurdering av biologiske faktorer 6-3. Melding til Arbeidstilsynet 6-4. Opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer 6-5. Vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko 6-6. Tiltak ved uforutsett eksponering av biologiske faktorer 6-7. Krav om personlig verneutstyr ved arbeid med helsefarlige biologiske faktorer 6-8. Kontroll av inneslutningstiltak mot biologiske faktorer 6-9. Hygiene og rengjøring ved eksponering av biologiske faktorer Oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling Biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for biologiske faktorer Vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer 33

34 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Forskriftsspeil for endringen del 1 Planlegging av arbeidet Vaksinering Fullstendig definisjon av biologiske faktorer er gitt i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier 34

35 6. Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer Forskriftsspeil for endringen del Hepatitt Poliomyelitt Yersinia enterocolitica Tentanus Salmonella Typhi Det er gjennomgående bestemmelser til opplæring og informasjon i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (i tillegg til bestemmelsene i forskrift om utførelse). Det er viktig å få fastsatt hyppigheten av helseundersøkelse. Verne- og sikkerhetstiltak har gjennomgående bestemmelser i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og i arbeidsplassforskriften. 35

36 36

37 8. Arbeid ved avløpsanlegg Dette kapitlet er bygd opp systematisk. Det ser ikke ut til å være tvil om hvordan innholdet skal forstås Arbeid ved basseng og i vannførende ledning ved avløpsanlegg 8-2. Tiltak ved lavt oksygeninnhold, helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner 8-3. Tiltak ved arbeid ved avløpsanlegg 8-4. Krav om fjerning av slam og vann ved avløpsanlegg Fullstendig tekst er vist til slutt i omtalen av kapittel 8. Teksten er ikke lang. Bestemmelsene i kapittel 8 Arbeid ved avløpsanlegg må sees i sammenheng med blant annet bestemmelsene i kapittel 3 Kjemikalier og kapittel 6 Biologiske faktorer Avløpsanlegg: Avløpsnett, inkludert pumpestasjon, renseanlegg og pumpestasjon Det er flere fellestrekk ved arbeid på avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg. Kapittelet om avløpsanlegg bør derfor utvides til å omfatte vannforsyningsanlegg. 37

38 8. Arbeid ved avløpsanlegg De fleste av døgnets timer er det tomt for folk i et avløpsrenseanlegg. Alt går av seg selv. Men av og til stopper noe opp, og her må slammet må graves fram. Gode hansker er nødvendig. 38

39 8. Arbeid ved avløpsanlegg Den hygienisk «perfekte» utskifting av en avløpsledning: Omløpsledning Gammel avløpsledning av stål Munkelia, Skien 2012 Omløpsledningen er Den gamle avløpsledningen Legging av nye montert er fjernet, og stedets katt avløpsledninger godkjenner fundamentet (spillvann og overvann) for de nye ledningene er i gang. 39

40 8. Arbeid ved avløpsanlegg VA søker ned mot gode og ordnede forhold under alt dette rotet Alle VA-ledningene må skiftes ut. Spillvannet fra noen få boliger renner ut i fundamentet av pukk Her er det ingen «biologiske» faktorer, men kan en av kablene være en 11 kv elektrisk kabel, eller er det bare et lite utsnitt av «vår digitale framtid» som preger bildet. Hvilken forskrift gjelder for arbeid nær høyspent kabler i en grøft? 40

41 8. Arbeid ved avløpsanlegg 8-1. Arbeid ved basseng og i vannførende ledning ved avløpsanlegg Det skal benyttes livline, løftesele og flytevest ved arbeid i vannførende ledning eller på arbeidssted der det plutselig kan oppstå stor vannføring Tiltak ved lavt oksygeninnhold, helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner Dersom det ved inspeksjon eller andre kortvarige arbeider ved avløpsanlegg er nødvendig å gå inn i rom som inneholder helsefarlige gasser, som har for lavt oksygeninnhold, eller der det er fare for eksplosjon, skal det ikke utføres arbeid utover det som er strengt nødvendig. Det skal ikke utføres arbeid som kan forårsake brann eller eksplosjon. Verktøy og redskap skal være av ikke gnistdannende materiale. Det skal ved slike arbeider brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel, og livline med løftesele. Dersom det ikke er fare for eksplosive gasser eller for lavt oksygeninnhold, kan det benyttes annet åndedrettsvern som gir tilfredsstillende beskyttelse mot de aktuelle helsefarlige gassene. Dersom bassenget er tildekket for å hindre forurensing på grunn av lufttilførsel eller annen prosess og det er nødvendig at tildekking åpnes for å utføre arbeid i bassenget, skal lufttilførselen stoppes, og om nødvendig midlertidig rekkverk settes opp Tiltak ved arbeid ved avløpsanlegg Ved arbeid der det kan være fare for drukning, fall, oksygenmangel i luften, farlig gasskonsentrasjon eller annen fare for liv eller helse, skal minst en person tillegges oppgaver som sikkerhetsvakt. Sikkerhetsvakt skal ha nødvendige hjelpemidler og verne- og førstehjelpsutstyr til rådighet Krav om fjerning av slam og vann ved avløpsanlegg Dersom det skal utføres arbeid i kum, basseng e.l., skal avløpsvann og slam fjernes fra arbeidsstedet 41

42 8. Arbeid ved avløpsanlegg Forskriftsspeil for endringen del 1 Legg merke til at mange bestemmelser i forskrift om arbeid på avløpsanlegg er flyttet til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og til arbeidsplassforskriften. 42

43 8. Arbeid ved avløpsanlegg Forskriftsspeil for endringer - del 2 Bestemmelsene om helseundersøkelse er flyttet til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Det er viktig å få fastlagt hvem som trenger helseundersøkelse og hyppigheten av en slik helseundersøkelse. Bestemmelsene om vaksinasjon er flyttet til kapittel 6 Biologiske faktorer 43

44 44

45 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr 11. Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr 12. Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll 17. Arbeid i høyden 18. Arbeid med utstyr til løfting 19. Arbeid med mobilt arbeidsutstyr Disse kapitlene er hentet fra den gamle forskriften «Bruk av arbeidsutstyr» Forskriftsspeilet er vist på de neste sidene, men bare bestemmelsene om elektrisk fare er kommentert. Det er viktig å sette seg inn i de gjennomgående bestemmelsene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Gammel forskrift: Bestillingsnr. 555: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 45

46 Gammel forskrift: Bestillingsnr. 555: Forskrift ombruk av arbeidsutstyr Forskriftsspeil til endringen del 1 46

47 Gammel forskrift: Bestillingsnr. 555: Forskrift ombruk av arbeidsutstyr Forskriftsspeil til endringen del Elektrisk fare ved bruk av arbeidsutstyr Arbeidsutstyr skal være innrettet slik at det verner utsatte arbeidstakere mot direkte eller indirekte kontakt med elektrisitet. Der arbeidet medfører at det oppstår statisk elektrisitet, skal denne fjernes ved jording, dersom det er fare for brann eller eksplosjon. Forskrift om utførelse av arbeid gjelder elektrisk fare ved bruk av arbeidsutstyr. Grensen mot forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg må avklares for den enkelte arbeidsplass. 47

48 Gammel forskrift: Bestillingsnr. 555: Forskrift ombruk av arbeidsutstyr Forskriftsspeil til endringen del 3 48

49 Gammel forskrift: Bestillingsnr. 555: Forskrift ombruk av arbeidsutstyr Forskriftsspeil til endringen del 4 49

50 50

51 20. Høytrykkspyling Kapittel 20 i forskrift om utførelse av arbeid erstatter den gamle forskrift om høytrykksspyling (bestillingsnummer 515). Kapittel 20 inneholder mange allmenne bestemmelser om høytrykksspyling, samt en paragraf om rørspyling: Høytrykkspyling av rør Ved bruk av slange med direkte påmontert spyledyse skal væsketrykket ikke økes til arbeidstrykk før spyleinnretning er plassert inne i røret, eller operatørene er tilstrekkelig beskyttet med avskjerming. Det bør vurderes å utvide kapittel 20-8 slik at den blir bedre tilpasset forholdene ved spyling av avløpsledninger. Nok Her er det nødvendig med samordning med personlig kapittel 8 Arbeid ved avløpsanlegg, verneutstyr? samt kapittel 3 Kjemikalier og (opplæringskapittel 6 Biologiske faktorer. foto) 51

52 52

53 21. Gravearbeid Kapittel 21 i forskrift om utførelse av arbeid erstatter den gamle forskrift om høytrykksspyling (bestillingsnummer 515) Innhenting av geoteknisk kompetanse Arbeidsinstruks og plan for arbeidet Graving av grøfter som skal avstives Forholdsregler mot ras Plassering av gravemasser Forstøtning og stabilisering av grunnen Fangdammer ved gravearbeid De gamle bestemmelsene er stort sett videreført, men viktige bestemmelser er overført til arbeidsplassforskriften 6-3. Arbeidstilsynet kommentarer til kapittel 21 er knappe i forhold gamle veiledningen. Artikkelen om «Orientering om jordartene» er beholdt se: 53

54 21. Gravearbeid Forskriftsspeil for endring av forskriften Viktige flytting For kort avstand mellom gravemasser og grøftekant? 54

55 21. Gravearbeid Den viktigste, skriftlige dokumentasjonen fra Arbeidstilsynet av bestemmelser om gravearbeid: 1. Tekst fra arbeidsplass-forskriften: 2. Tekst fra forskrift om utførelse av arbeid 3. Arbeidstilsynets kommentarer til kapittel 21 Gravearbeid Vi savner en oppdatert utgave av «Veiledning om graving og avstiving av grøfter» 4. Artikkelen om «Orientering om jordartene» er beholdt Tørrskorpe- sprekk Prinsippskisse tørrskorpesprekker (fra gammel veiledning) 55

56 21. Gravearbeid Vi savner en oppdatert utgave om «Veiledning om graving og avstiving av grøfter» En oppdatert utgave må moderniseres, se eksempler på figurer i NGI og NVEs «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner» fra år og moderne utstyr for avstiving av grøfter: 56

57 21. Gravearbeid Tekst fra arbeidsplass-forskriften: 1-2. Virkeområde (bare 1. ledd er tatt med her) Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige arbeidsplasser, atkomstveier og for nye og eksisterende arbeidslokaler Sikring mot ras, innstrømming av vann mv. Arbeidsplasser som er plassert i høyden eller dybden skal til enhver tid være solide og stabile. Arbeidsplasser, ferdsels- og atkomstveier som kan være utsatt for ras, utrasing, steinfall, innstrømming av vann eller lignende skal være sikret med tiltak som: a) når det er praktisk mulig og området ikke er kontrollert og sikret, skal førerplassen, manøverplassen eller annen arbeidsplass på kjøretøyer eller utstyr ha beskyttelsestak, b) fangdammer eller senkekasser i egnet materiale som har tilstrekkelig styrke og som er innrettet slik at arbeidstakerne kan komme seg i sikkerhet ved innstrømming av vann eller skred, c) tilstrekkelig solid og stabil utforming eller avstivning av sidevegger i grøfter og sjakter, d) stabil utførelse av ferdselsveier, lagrings- og oppstillingsplasser, fyllinger, terrasser, brytningsfronter mv. slik at de tåler belastningen av maskiner og utstyr som skal benyttes. Terrasser og ferdselsveier skal være anlagt og vedlikeholdt slik at maskiner kan flyttes sikkert. 57

58 21. Gravearbeid Tekst fra forskrift om utførelse av arbeid: Innhenting av geoteknisk kompetanse Før det settes i gang graving under fundamenteringsnivået for bygningskonstruksjoner, skal gravingen vurderes av person med geotekniske fagkunnskaper. Ved graving av grøft på langs av en skråningsfot eller skråning som heller mer enn 1:10 inn mot grøfteside, skal planene for gravingen vurderes av en erfaren person med tilstrekkelige lokale geotekniske kunnskaper før graving igangsettes. Likeledes skal det tas spesielle forholdsregler ved graving der grunnen i umiddelbar nærhet av grøften har ekstra belastning, f.eks. ved lagerplass, ved støttemur o.l Arbeidsinstruks og plan for arbeidet Før graving av grøft eller sjakt dypere enn 2,0 m, skal det foreligge planer. Planen skal: a) vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 m under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives. b) vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen. c) vise plassering av gravemasser. d) inneholde arbeidsinstruks som dekker alle arbeidsoperasjonene. Ved mindre arbeider og i krisesituasjoner kan planene forenkles til en skisse. 58

59 21. Gravearbeid Graving av grøfter som skal avstives Ved graving av grøfter dypere enn 3,0 m skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person og beregningene skal kunne dokumenteres på forespørsel. Ved prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft, skal bruksveiledning klart vise til hvilke dybder og til hvilke jordarter konstruksjonen er beregnet. Kravet om dokumentasjon av beregninger på arbeidsplassen vil da bortfalle. Spunt regnes i denne sammenheng ikke som prefabrikkert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person ved dybder større enn 3,0 m Forholdsregler mot ras For grøfter som er grunnere enn 2,0 m, kan det brukes vertikale vegger uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre uavstivede grøfter og sjakter skal sidene gis en forsvarlig helling. Hellingsvinkelen skal kontrolleres med skråmal og vaterpass eller annen likeverdig måte. I frossen jord kan det graves med vertikale grøfte- eller sjaktsider når gjenfylling skal foretas før det er fare for opptining. Er grøften eller sjakten dypere enn telen, skal veggene under telen avstives, når det er fare for utrasning som kan skade person. Grøfter og sjakter med loddrette sider og som er dypere enn 2,0 m, skal avstives, eller en skal sørge for annen form for personsikring. Unødig opphold i grøften under riving av avstivning skal ikke forekomme. 59

60 21. Gravearbeid Plassering av gravemasser Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasning. Massene skal ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er 1,0 m fri avstand mellom massens fyllingsfot og kanten. I grøft dypere enn 1,0 m skal det alltid være en eller flere rømningsveier Forstøtning og stabilisering av grunnen Så snart som mulig etter grunnarbeidet skal det settes opp forstøtning, unntatt når stabiliteten i grunnen ikke gjør det nødvendig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet. Utgravde områder som arbeidstakerne har adgang til, skal kontrolleres regelmessig med tanke på stabiliteten i grunnen, og forstøtningen skal holdes ved lag i samsvar med dette Fangdammer ved gravearbeid Konstruksjon, plassering, ombygging eller demontering av en fangdam eller senkekasse skal bare skje under tilsyn av en kompetent person. Alle fangdammer og senkekasser skal kontrolleres regelmessig av en kompetent person. Stabiliteten og soliditeten skal kontrolleres på en hensiktsmessig måte. Forskalinger, midlertidige støtter og avstivninger skal være konstruert, beregnet, installert og vedlikeholdt slik at de kan motstå de påkjenninger de kan bli utsatt for. 60

61 21. Gravearbeid Mil Arbeidstilsynets kommentarer til kapittel 21 Gravearbeid 61

62 62

63 31. Register over eksponerte arbeidstaker Kapittel 31 har følgende paragrafer: Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Register over arbeidstakere som har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer Register over arbeidstakere utsatt for ioniserende stråling Register over arbeidstakere utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid Tilgang til opplysninger i registre Overføring av register til Arbeidstilsynet Det er helt klart at det skal føres register over arbeidstakere utsatt for støv med asbestfiber. Kreves det registrering av fagarbeidere i VA-anlegg for kjemikalier eller biologiske faktorer? En nærmere gjennomgang av forskrift om tiltaks- og grenseverdier er nødvendig. 63

64 64

65 Fra 1. januar 2013 er antallet arbeidsmiljøforskrifter redusert fra 47 til 6 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Dokumentasjon Internkontrollforskriften og en revisjon av dokumentene venter 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen. 65

66 Fra 1. januar 2013 er antallet arbeidsmiljøforskrifter redusert fra 47 til 6 Risiko-vurderinger og tiltak for å redusere risiko er en «rød tråd» i arbeidsmiljøforskriftene. Christian Fiinbeck har siden 1930 gitt inspirasjon til norske risiko-vurderinger. En stor takk til foredragets hemmelige sponsor, Egmont Kids Media, som også i 2013 har utgitt juleheftet «Fiinbeck og Fia». 66