K2 Farlig Få eller små personskader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K2 Farlig Få eller små personskader"

Transkript

1 SIDE NR.: 8 av 15 VEDLEGG 3 - RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER GENERELL ORIENTERING Risiko relateres til uønskede hendelser. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen. Når risikovurderingen foretas, skal det tas utgangspunkt i tabellen nedenfor (i hovedsak basert på NS 5815:2006). Det skal i tidligfasen foretas en gjennomgang for å redusere omfanget av arkitektoniske og tekniske løsning som kan medføre fare i utførelsesfasen og etterbruken/vedlikeholdet. I prosjekteringsperioden skal det utarbeides en SHA-plan hvor en bl.a. skal identifisere risikofylte arbeidsoperasjoner. I denne vurderingen plasseres de identifiserte risikofylte arbeidsoperasjonene inn i risikomatrisen på neste side bestemt av hendelsens sannsynlighet og konsekvens. Diagrammet under, som kalles en risikomatrise, har fem soner som oppsummerer forholdet mellom sannsynlighet og konsekvens med lav, middels eller høy og en farge. For hver risikofylt arbeidsoperasjon som blir identifisert i matrisen på neste side, skal det i kolonnen Restrisiko etter tiltak markeres hvilken risiko (med farge) en mener denne risikofylte arbeidsoperasjonen har etter at tiltak er foreslått. Skade på menneskers liv og helse K1 Ufarlig Ingen eller ubetydelige personskader K2 Farlig Få eller små personskader Konsekvenskategori K3 Kritisk Få, men alvorlige personskader eller alvorlig sykdom K4 Meget kritisk Mulig dødsfall/ flere alvorlige personskader eller alvorlig sykdom og fare for varig mèn Sannsynlighetskategori S5 Svært sannsynlig Middels Middels Høy Høy Høy S4 Meget sannsynlig Middels Middels Høy Høy Høy S3 Sannsynlig Lav Middels Middels Høy Høy S2 Mindre sannsynlig Lav Lav Middels Middels Høy S1 Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels Middels Lav lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Middel tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende tiltak skal vurderes/iverksettes Høy - uakseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak er nødvendig K5 Katastrofal Kan resultere i dødsfall og mange alvorlige personskader

2 SIDE NR.: 9 av 15 VEDLEGG 3 PROSJEKTNR/PROSJEKT: 09/51234 Arnesenga 11 Gjennomgått i møte den: xxx hvor følgende deltok: Identifiserte risikofylte arbeidsoperasjoner med forslag til risikoreduserende tiltak 1. Risikofylt arbeidsopersjon 2. Farge (risiko) før tiltak 3. Risikoreduserende tiltak/relevante regler og forskrifter 4. Entreprenørens rutiner/arbeidsinstrukser evt. SJA 5. Restrisiko etter tiltak (her påføres resultatet fra risikovurderingen i ht tabellen ovenfor; grønn, gul eller rød) Ansvar for utfylling av tabellen: Tidligfase: Byggherre/koordinator for prosjekteringen, skal utarbeide en oversikt i henhold til rutine Aa Dette dokumentet legges til grunn for det videre arbeidet i prosjekteringsperioden og følgende skal da skje: 1. Byggherre/koordinator fyller ut kolonne 1 og 2 i skjemaet og skal i tillegg til egne punkter, gjennomgå og vurdere hvilke punker i tabellen på de neste eksempelsidene som kan benyttes. Eksempelsidene slettes etter at tabellen er ferdigstilt. Tabellen fylles ut etter innspill fra de prosjekterende 2. I utførelsesfasen skal koordinator for utførelsesfasen og hovedbedrift vurdere og revidere innholdet i kolonne 1 og 2 samt å fylle ut kolonnene 3-5 for hvert punkt. Det må foreligge en dokumentasjon fra denne gjennomgangen.

3 SIDE NR.: 10 av 15 Eksempel på identifiserte risikofylte arbeidsoperasjoner med forslag til risikoreduserende tiltak - BYGG 1. Risikofylt arbeidsopersjon 2. Farge (risiko) før tiltak 3. Risikoreduserende tiltak/relevante regler og forskrifter Arbeid i høyden Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, b.nr. 500 Planlegging og kontroll av stillas Opplæring. Det skal foreligge en skriftlig instruks for arbeid i høyden og arbeid på flere plan. Daglig rydding og renhold og tilstrekkelig belysning Bruk av løfteutstyr/ arbeid under kran Arbeid med kjemiske stoffer Maling, lakk, rensevesker, olje, parafin, gasser Støyende arbeid Bormaskiner, vinkelsliper, trykkhammer, trykkluftbor, etc. Støvende arbeid Vinkelsliper, bormaskiner, trykkluftbor Sprutende arbeid Vinkelsliper, sveiseapparat, trykkluftbor, bormaskiner Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, b.nr 555 Overdekning over utsatte arbeidsplasser Fornuftig planlegging av riggområdet Forskriftsmessig opplæring av arbeidstaker (krav til minimumserfaring hos kranfører) Det skal foreligge en skriftlig instruks for bruk av løfteutstyr Sikring og avsperring av løfteutstyrets operasjons- og fallområde samt kontroll av dette. Tunge elementer skal sikres spesielt Kraners plassering (deknings- og svingområde) skal vurderes i forhold til andre konstruksjoner og arbeider samt styrke/stabilitet i underslag (dersom masser er ustabile skal understøttelser til løftebein benyttes) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen, b.nr. 566 Hovedbedrift skal etablere felles stoffkartotek - forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter, b.nr. 565 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen, b.nr. 398 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på Arbeidstider for støyende arbeid i forhold til omgivelser. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på Bruk av maskiner med støvavsug Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på Planlegging av arbeider Arbeider med asbest Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på Forskrift om asbest, bnr. 235 Arbeider i spenningsførende anlegg Forskriftsmessig sikring SL91,FEL,NEK400 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på 4. Entreprenørens rutiner/arbeidsinstrukser evt. SJA 5. Restrisiko etter tiltak (her påføres resultatet fra risikovurderingen i ht tabellen ovenfor; grønn, gul eller rød)

4 SIDE NR.: 11 av 15 Når anlegget gjøres spennings-førende Varsle at anlegget er satt under spenning. Kabler er avsluttet på forsvarlig måte. Arbeid i vertikale sjakter Arbeid i grøfter og i grunn Spunting, grøfter Arbeid med riving av konstruksjoner Riving av vinduer med PCB Forskriftsmessig sikring av sjakter Planlegging av arbeidene/rydding rundt sjakt Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på Forskriftsmessig sikring av byggegrop og grøfter Planlegging av arbeidene - det skal foreligge instruks for graving og arbeid i grøft/byggegrop Forskriftsmessig sikring i forbindelse med rivearbeider. Bruk av hjelm og verneutstyr Plan for rivearbeider. Forskriftsmessig personlig verneutstyr Isolering av områder hvor det foregår arbeid Montering av hulldekker Forskriftsmessig personlig verneutstyr. Avstenging av områder hvor arbeid pågår Arbeider med felling av trær Kommunikasjon med utenlandske arbeidere Forholdet til 3. mann Forskriftsmessig personlig verneutstyr. Avstenging av områder hvor arbeid pågår Visulaisering av risikofaktorer i byggefasen all=13&side=illustrasjon Skolebarn på vei til skolen eller på skolen

5 SIDE NR.: 12 av 15 EKSEMPEL PÅ RISIKOFYLTE ARBEIDSOPPGAVER - ANLEGGSPROSJEKTER 1. Risikofylt arbeidsopersjon 2. Farge (risiko) før tiltak 3. Risikoreduserende tiltak/relevante regler og forskrifter 1. Arbeid i kummer Arbeid med avløpsanlegg 2. Arbeid med uherdet Vern mot eksponering for kjemikalier på epoxy arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) 3. Behandling og oppbevaring av kjemikalier Vern mot eksponering for kjemikalier (kjemikalieforskriften) Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter 4. Arbeid med elektriske anlegg (stoffkartotekforskriften) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 5. Arbeid i grøfter Graving og avstiving av grøfter 6. Arbeid ved eller på Bruk av personlig arbeidsutstyr på arbeidsplassen trafikkert vei 7. Arbeid i nærheten av høyspentanlegg 8. Varmt arbeid (sveising, speilsveising PE ledning, skjæring, smergelsliping o.l.) Damp, steam ved etablering/ utforing VAledning med PE Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding, og sliping (varmet arbeid) Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 9. Løfteutstyr Bruk av arbeidsutstyr 10. Arbeid med Vern mot eksponering for kjemikalier spesialavfall (kjemikalieforskriften) 11. Sprenging og Helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid boring 12. Støy Støy på arbeidsplassen 13. Stillaser (tårn for Stillaser, stiger og arbeider på tak m.m. innføring av strømpe 4. Entreprenørens rutiner/arbeidsinstrukser evt. SJA 5. Restrisiko etter tiltak (her påføres resultatet fra risikovurderingen i ht tabellen ovenfor; grønn, gul eller rød) 14. Asbest (ved riving Asbest

6 SIDE NR.: 13 av 15 av eldre bygninger/ stasjoner) 15. Berøringsfare jording av vannledninger. 16. Arbeider med/ved forankringer 17. Oppstikkende armering. Arbeider med felling av trær Kommunikasjon med utenlandske arbeidere Anbefalte tiltak ved utskifting av isolerende rør Bruk av personlig arbeidsutstyr på arbeidsplassen Avstenging av områder hvor arbeid pågår Visualisering av risikofaktorer i byggefasen all=13&side=illustrasjon Maskinbevegelser Forholdet til 3. mann Skolebarn på vei til skolen eller på skolen

7 SIDE NR.: 14 av 15 VEDLEGG 4 PROSJEKT: FRAMDRIFTSPLAN OVER RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER (hvor det er behov for en SJA) Type risikofylt arbeidsoperasjon Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke

Ab MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Ab MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Ab5-3.32 MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER PROSJEKTNR./ PROSJEKT: 11/21675 Ramstad skole Varmepumpeprosjektet Oktober 2011 1. SHA MÅL Det er en klar forutsetning

Detaljer

SHA-PLAN I PROSJEKTERING ISI Avfallsanlegg. Entreprise: K200 Administrasjonsbygg og Nytt vektbygg

SHA-PLAN I PROSJEKTERING ISI Avfallsanlegg. Entreprise: K200 Administrasjonsbygg og Nytt vektbygg ISI avfallsanlegg Side 1 av 17 SHA-PLAN I PROSJEKTERING 490016 ISI Avfallsanlegg Entreprise: K200 Administrasjonsbygg og Nytt vektbygg Byggherre: BH Bærum kommune ISI avfallsanlegg Side 2 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. 10/17944 Nedre Toppenhaug barnehage Ombygging og rehabilitering

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. 10/17944 Nedre Toppenhaug barnehage Ombygging og rehabilitering SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter DOK.NR.: Ab5-3.32 GJELDER FRA: 20.04.2010 SIDE NR.: 1 av 14 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER 10/17944 Nedre Toppenhaug

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER VEDLEGG E.1 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER PROSJEKTNR./ PROSJEKT: 211321 Granåsen/Bispeveien 211320 Møllersvei 211319 Ekkoveien Total kvalitetsledelse Bærum

Detaljer

SHA-PLAN I PROSJEKTERING ISI avfallsanlegg

SHA-PLAN I PROSJEKTERING ISI avfallsanlegg ISI avfallsanlegg Side 1 av 19 Rev.: 01 Dato: 10.04.2010 SHA-PLAN I PROSJEKTERING 490010 ISI avfallsanlegg Byggherre: BH Bærum kommune Prosjekteringsgruppen: PGL Dr. techn Kristoffer Apeland AS ARK Reiulf

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER MALER, SKJEMAER MM. SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - mal DOK.NR.: Ab5-3.32 GJELDER FRA: 20.04.2010 SIDE NR.: 1 av 12 Vedlegg 5 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. Versjon nr.: Dato oppdatert:

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. Versjon nr.: Dato oppdatert: SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - mal DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 20.04.2010 REV.NR.: 0.02 SIDE 1 av 15 MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER PROSJEKTNR./

Detaljer

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER MALER, SKJEMAER MM. DOK.NR.: Ab5-3.32 SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - mal GJELDER FRA: 20.04.2010 MAL FOR SIDE NR.: 1 av 12 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

Det er satt inn forslag til konsekvens/sansynlighet, men dette må gjennomgås i hvert prosjekt.

Det er satt inn forslag til konsekvens/sansynlighet, men dette må gjennomgås i hvert prosjekt. Versjon: 2.0 Type: Prosedyre Status: Godkjent Sist oppdatert av: JF,23.06.2016 Godkjent av: Jon Anders Harby Risikovurdering Risikovurderingen er utført som grovanalyse i samsvar med krav til risikoanalyser.

Detaljer

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. PROSJEKTNR./ PROSJEKT: Miljøkartlegging i barnehager

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. PROSJEKTNR./ PROSJEKT: Miljøkartlegging i barnehager MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER PROSJEKTNR./ PROSJEKT: 800401 Miljøkartlegging i barnehager Versjon nr.: 01 Dato oppdatert: Mars 11 Total kvalitetsledelse

Detaljer

PROSJEKTNR./NAVN: "Snippen" Dønski bo- og behandlingssenter.

PROSJEKTNR./NAVN: Snippen Dønski bo- og behandlingssenter. GENERELLE DOKUMENTER HMS plan for anleggsprosjekter - mal GJELDER FRA: 19.01.2009 PROSJEKTNR./NAVN: "Snippen" Dønski bo- og behandlingssenter. Mål SIDE NR.: 1 av 12 Bærum kommune er opptatt av å ha et

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. Prosjekt nr.: 15/130265

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. Prosjekt nr.: 15/130265 SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Fb2.2 GJELDER FRA: 24.02.2014 REV.NR.: 3.00 SIDE 1 av 13 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. PROSJEKTNR./ PROSJEKT: Marstrander Bro

MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER. PROSJEKTNR./ PROSJEKT: Marstrander Bro SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Fa2.1 GJELDER FRA: 12.06.2013 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 11 MAL FOR PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Rovedalen-bassengparken. Sanering VA PROSJEKTNR. Utarbeidet av: VA consult. Dato:

SHA-PLAN FOR. Rovedalen-bassengparken. Sanering VA PROSJEKTNR. Utarbeidet av: VA consult. Dato: SHA-PLAN FOR Rovedalen-bassengparken Sanering VA PROSJEKTNR. 15083 Utarbeidet av: VA consult Dato:21.06.2016 INNHOLD 1.0 SHA-mål 2.0 SHA-organisasjonen 3.0 Roller og ansvar 4.0 SHA i prosjekteringsfasen

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) plan. for. 100110 - Kryss Øverland gård. Versjon nr.: 0.1 Dato oppdatert: 12.10.2011

SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) plan. for. 100110 - Kryss Øverland gård. Versjon nr.: 0.1 Dato oppdatert: 12.10.2011 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) plan for 100110 - Kryss Øverland gård Versjon nr.: 0.1 Dato oppdatert: 12.10.2011 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom SIDE NR.: 2 av 13 1. SHA

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BYGGHERRENS HMS-ARBEIDER: SK 0601 RØYKEN UNGDOMSSKOLE

OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BYGGHERRENS HMS-ARBEIDER: SK 0601 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN EIENDOM AS OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BYGGHERRENS HMS-ARBEIDER: SK 0601 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 01.10.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Organisasjonsplan... 3 2. HMS mål... 4 2.1 HMS-plan og forhåndmelding

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Ullensvang herad INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering Onr A055270 Dato: 04082014 Risikovurdering - Infrastrukturanlegg

Detaljer

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA

Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA IVAR Installasjon av UV på Store Stokkavatn VBA Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggefasen Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av arbeidene 2 3 Risikoanalyse 3

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Krekjebærneset veg- og VA-anlegg Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan

Krekjebærneset veg- og VA-anlegg Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan FjellVAR Side 1 INNHOLD: Innledning..3 Skjema 1: Hendelser...5 Skjema 2: Vurdering av risiko. 6 Skjema 3: Beskrivelse av risiko...8 Skjema 4: Beskrivelse av tiltak.9

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr.

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr. COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Haugesund kommune Risikovurdering Lager Tuastad Karmøy kommune Onr A048881 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse av anleggsarbeidene

Detaljer

Risikovurdering for riving av Jevnaker skole

Risikovurdering for riving av Jevnaker skole Jevnaker kommune Risikovurdering for riving av Jevnaker skole COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Risikovurdering for riving av Jevnaker skole 2 / 13

Detaljer

SHA - HÅNDBOK PROSJEKT: PROSJEKTNR.:

SHA - HÅNDBOK PROSJEKT: PROSJEKTNR.: Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF SHA - HÅNDBOK PROSJEKT: PROSJEKTNR.: Foto: Klemetsrud Sosialsenter, Ljabruveien 94 2013.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Organisasjonsplan... 3 2. SHA mål... 4 2.1 SHA-plan

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

INNHOLD KRISTIANSUND KOMMUNE RISIKOVURDERING NYTT LAGERBYGG I SØDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

INNHOLD KRISTIANSUND KOMMUNE RISIKOVURDERING NYTT LAGERBYGG I SØDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 KRISTIANSUND KOMMUNE RISIKOVURDERING NYTT LAGERBYGG I SØDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og avgrensninger 4 2.5

Detaljer

Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen.

Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen. COWI AS Torgata 1 217 Hamar Telefon 02694 www.cowi.no Stange kommune Sanering Bekkelaget. Kjonerudvegen og Linjevegen. Risikovurdering Sanering VA-ledninger. Kjonerudvegen og Linjevegen - Risikovurdering

Detaljer

Risikoanalyse Snarøya Skole

Risikoanalyse Snarøya Skole Risikoanalyse Snarøya Skole 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Det planlegges rehabiliterende arbeider på Snarøya skole. Tiltaket omfatter i hovedsak fasaderehabilitering av noen fasader, maling av vinduer, ny

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse Klæbu kommune Halsetvegen 2-4 Riving Byggherrens Risiko-analyse Rev 1.0 27.11.2015 Side 1 Lav lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Middel tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Byggeplass: Smedsveien 30, Oslo og Markveien 61-65, Oslo Utarbeidet: 12.05.2016 Sist oppdatert: - INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Økning kapasitet overføring Tau

Økning kapasitet overføring Tau IVAR IKS 210416 Økning kapasitet overføring Tau Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Mai 2013. 210416 Økning kapasitet overføring Tau Risikovurdering SHA 2 / 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Inntaksledning Krokvatnet

Inntaksledning Krokvatnet Os kommune Inntaksledning Krokvatnet SHA Grunnlag for SHA-plan Rev.: 00 Dato : 25.05.2015 INNHOLD : INNLEDNING... 3 SKJEMA 1: HENDELSER... 5 SKJEMA 2: VURDERING AV RISIKO... 6 SKJEMA 4: BESKRIVELSE AV

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Kirkerudkummen overbygg

Kirkerudkummen overbygg BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN 211368 Kirkerudkummen overbygg Konkurransegrunnlag F. Vedlegg 211368 Kirkerudkummen overbygg Vedleggsoversikt 1. Avviksrapport 2. Egenrapportering Lønn- og arbeidsvilkår 3.

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SIKKERT, LSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Etablering av bekk, turvei og belysning langs Rommensletta Byggherre: Oslo kommune EBY Byggeplass: Rommen deponi Utarbeidet: 03.05.16 Sist oppdatert:

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

VA-sanering Sundsvik i Norheimsund Risikovurdering

VA-sanering Sundsvik i Norheimsund Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad VA-sanering Sundsvik i Norheimsund Risikovurdering Onr 129363 Dato: 14092011 Risikovurdering VA-sanering Sundsvik i Norheimsund

Detaljer

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1

RISIKOVURDERING Trondheim Trafikkstasjon SHA OG YTRE MILJØ M3 VEDLEGG 1 RISIKOVURDERING VEDLEGG 1 Dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsprosjekter. Risikoanalysen skal følges

Detaljer

211364 Hosle-Eiksmarka Belegg, delområde 2 E VEDLEGG

211364 Hosle-Eiksmarka Belegg, delområde 2 E VEDLEGG 211364 Hosle-Eiksmarka Belegg, delområde 2 E VEDLEGG 211364 Hosle-Eiksmarka Belegg, delområde 2 E 1 Bærum kommunes skjemaer for kvalitetssikring SKJEMA FOR MOTTAKSKONTROLL PREFABRIKKERTE PLASTRØR DUKTILE

Detaljer

Kallestad VA Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan

Kallestad VA Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan Risikovurdering SHA Grunnlag for SHA-Plan FjellVAR Side 1 INNHOLD: Innledning..3 Skjema 1: Hendelser...5 Skjema 2: Vurdering av risiko. 6 Skjema 3: Beskrivelse av risiko...8 Skjema 4: Beskrivelse av tiltak.9

Detaljer

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner Ski kommune Ski kunstgressbaner Rev nr. 0 Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt (11301310)- OBERST RODES VEI Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet av

Detaljer

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg Grimstad kommune LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg SHA-PLAN Dokumentid: SHA-01 SHA-plan Landvik skole riving og nybygg Rev: Dato: Tekst Utført Kontrollert Godkjent 18.01.16 AF SHA-plan Side:

Detaljer

Risikovurdering. Storåsen barnehage. Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016.

Risikovurdering. Storåsen barnehage. Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016. Risikovurdering Versjon: 2.0 Type: Prosedyre tatus: Til godkjenning ist oppdatert av: VF,15.10.2014 Godkjent av: toråsen barnehage Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016. DBC A - K-Dokumenter

Detaljer

VA-anlegg, Grindalskansen

VA-anlegg, Grindalskansen COWI AS Torgata 1 217 Hamar Telefon 02694 www.cowi.no Elverum kommune VA-anlegg, Grindalskansen Risikovurdering VA-anlegg Grindalskansen med styrt boring - Risikovurdering 2 / 6 1 2 Innholdsfortegnelse.1.2..4

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås

SHAplan Vannledning vannledning SæbøVetås COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422, Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Vannledning vannledning SæbøVetås 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anleggsprosjektet

Detaljer

PLAN for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN RAMSTAD SKOLE

PLAN for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN RAMSTAD SKOLE PLAN for SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN RAMSTAD SKOLE Revisjoner av SHA- planen skal utføres av koordinatorene. Revisjonene skal godkjennes av byggherren (BH) el byggherrens representant(bho)

Detaljer

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: 600697-01 Fjernvarme, Veg og fortau, Sandvikveien/Skogenveien Legging av fjernvarmeledninger og rehabilitering veg.

Detaljer

Metode: Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i Sannsynlighetsklasse Konsekvensklasse Risikomatrise

Metode: Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i Sannsynlighetsklasse Konsekvensklasse Risikomatrise RISIKOANALYSE Prosjektnavn Hellerud videregående skole Ventilasjonsprosjekt i bygg G Prosjektnr UBF 11250013 Utgave nr Dato Fase/endring Utarbeidet av: 01 07.05.2013 Forprosjekt /Detaljprosjekt foreløpig

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen

FUSA KOMMUNE VA-ANLEGG HOLMEFJORD SHA-PLAN LANDLEDNINGER. O.nr A Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no FUSA KOMMUNE O.nr A021687 Dokumentnr. SHA002 Versjon 01 Utgivelsesdato 1.12.2011 Utarbeidet Stig Steinstø Kontroll:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

RISIKOANALYSE FOR SJOKOLADEFABRIKKEN BARNEHAGE OPPGRADERING/ UTBEDRING

RISIKOANALYSE FOR SJOKOLADEFABRIKKEN BARNEHAGE OPPGRADERING/ UTBEDRING RISIKOANALYSE FOR SJOKOLADEFABRIKKEN BARNEHAGE OPPGRADERING/ UTBEDRING FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner

Detaljer

SHA-plan VA-sanering Midtstien

SHA-plan VA-sanering Midtstien COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 601 Fredrikstad Telefon 02694 www.cowi.no Moss kommune SHA-plan VA-sanering Midtstien O.nr. 131670.02 Anleggsnummer 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nottørke Engøyholmen Rehabilitering DOKUMTKODE 218246 RIB ADM 001 EMNE Risikoanalyse (prosjektering) SHA TILGJGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Ann Helen Johannessen

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISIKOVURDERING Prosjekt

RISIKOVURDERING Prosjekt ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no Bergen kommune Vann- og avløpsetaten RISIKOVURDERING Prosjekt Sælenveien avløpssanering OPPDRAGSNR. A048237 VERSJON 1 UTGIVELSESDATO

Detaljer

SHA - plan VA-anlegg Tolahotten. Prosjektnr A Nome kommune

SHA - plan VA-anlegg Tolahotten. Prosjektnr A Nome kommune Nome kommune SHA - plan VA-anlegg Tolahotten Prosjektnr A050347 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Oppdragsnavn: Oppdragsnr: A050347 VVA-anlegg Tollahotten Oppdragsgiver: Saksbehandlere:

Detaljer

Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Tromsø Havn KF Vedlegg H Elektroarbeider og master Grøtsund havneavsnitt Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase J01 2014-07-21 For bruk MLEng SA SA Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

SHA-plan Åveien - Langelandveien

SHA-plan Åveien - Langelandveien IVAR SHA-plan Åveien - Langelandveien Mal utarbeidet juni 2010 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken

SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Bergen kommune SHA-plan Sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken A037665 SHA-plan Sanering Fjøsangerveien

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Lyngen kommune Prosjekt: Lenangen skole og barnehage Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 0 16-12-2015 SHA-plan v/ oppstart prosjektering RHA

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik industriområde.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik industriområde. COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 2422 Solheimsviken 5814 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Radøy kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet: Ny veg og VA-anlegg til Storsandvik

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset

SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset SHA-Plan for Tveten gård, innvendig rehabilitering av hovedhuset FORENKLET SHA-PLAN Vår dato: Vår referanse: 1. Prosjekt Prosjekt/arbeid: Byggeplassadresse: 2. SHA-organisasjon Roller:

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

3 Beskrivelse av prosjektet 4. 4 Fremdrift og entrepriser 6

3 Beskrivelse av prosjektet 4. 4 Fremdrift og entrepriser 6 MOSS KOMMUNE SHA RISIKOVURDERING RENGJØRING AV HØYDEBASSENG INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 4 3 Beskrivelse av prosjektet 4 4 Fremdrift og entrepriser 6 5 Gjennomføring 7 6 Organisasjon 7 7 Gjennomgang

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

SHA - plan VVA-anlegg Krøderen barnehage. Prosjektnr Krødsherad kommune

SHA - plan VVA-anlegg Krøderen barnehage. Prosjektnr Krødsherad kommune Krødsherad kommune SHA - plan VVA-anlegg Krøderen barnehage Prosjektnr 137852 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Oppdragsnavn: Oppdragsnr: 137852 VVA-anlegg for Krøderen barnehage

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

RISIKOANALYSE PROSJEKTERING (ETTER BYGGHERREFORSKRIFTEN)

RISIKOANALYSE PROSJEKTERING (ETTER BYGGHERREFORSKRIFTEN) RISIKOANALYSE PROSJEKTERING (ETTER BYGGHERREFORSKRIFTEN) Dokument nr. B 30.40 FORMÅL Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner

Detaljer

Miljøkartlegging bygningsmasse Grøtsund - Fase 2

Miljøkartlegging bygningsmasse Grøtsund - Fase 2 RAPPORT Miljøkartlegging bygningsmasse Grøtsund - Fase 2 OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn KF EMNE SHA, Risikovurdering, miljøsanering og riving, bygninger DATO / REVISJON: 20. mars 2015 / 00 DOKUMTKODE: 712510-RIM-RAP-006

Detaljer