Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold"

Transkript

1 Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold

2 Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar og oppgaver i lovverk og aktuelle entreprisemodeller 2

3 Spørsmål Når er det krav om koordinering av arbeid på bygge- /anleggsplassen? Hvem utpeker koordinator? Kan det utpekes flere koordinatorer? Hvilke kunnskapskrav er stilt koordinator? Koordinatorskolen 3

4 Koordinator utpeking og oppfølging, BHF 13 Koordinering Krav til nødvendig kunnskap Byggherren skal utpeke en koordinator 4

5 Nødvendig kunnskap praktisk erfaring nødvendig kunnskap arbeidsmiljøloven tilhørende forskrifter 5

6 Rettslige rammer Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Hovedkontor Byggherreforskriften Avdelingskontor Byggeplasser Anleggsplasser 8

7 Hvilken virksomhet utøves? Sentralt regelverk Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Anvendelsesområde Virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, (Aml 1-2 (1)) Virksomheter som omfattes av lovene gjengitt i Ikf 2 Midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser (Bhf 2) 9

8 Nye forskrifter Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. Tilsetting av luktestoff til oksygen ved sveising, brenning og varmebehandling Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet Arbeid i tanker Graving og avstivning av grøfter Ioniserende stråling Vern mot støy Tekniske innretninger Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i lastetankene 47 HMS - forskrifter 6 NYE HMS FORSKRIFTER Kvilekoier Førervern på traktor Asbest Montering og reparasjon av CO2- anlegg for brannslokking Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder Traktorer

9 HMS-forskrifter 2013 HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver er pliktsubjekt Ingen vesentlige innholdsmessige /materielle endringer 9

10 Forskrifter som er uendret Sentrale forskrifter som ikke endres «Byggherreforskriften» «Internkontrollforskriften» «Maskinforskriften» Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av verneutstyr

11 Struktur/systematikk Krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet Bidra til et systematisk og helhetlig HMS arbeid Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen VIRKSOMHETEN Krav til sikker utførelse av arbeidet Gi bedre oversikt over regelverket

12 De nye forskriftene Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler - «Arbeidsplassforskriften» Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav - «Forskrift om utførelse av arbeid» 12

13 De nye forskriftene (forts.) Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger - «Produsentforskriften» Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer m.m. - «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område - «Forskrift om administrative ordninger» 13

14 Entreprisemodeller Koordinatorskolen 14

15 Spørsmål Hvordan forholder byggherreforskriften seg til entreprisemodellene? Påvirkes koordinators oppgaver av valgt entrepriseform? Koordinatorskolen 15

16 Forholdet til entreprisemodellene BHF 5, første ledd Hensynet til SHA på bygge- eller anleggsplassen ivaretas «Uansett entrepriseform sitter byggherren med et reelt ansvar for at byggherreforskriftens krav blir etterlevd»

17 Aktuelle entreprisemodeller Utførelsesentreprise Byggherrens ansvar å prosjektere hele/ vesentlig av arbeidet Entreprenørens ansvar å utføre det arbeidet byggherren har prosjektert Totalentreprise Entreprenøren tar på seg både prosjektering og utføring av arbeidet Byggherren beskriver funksjonskrav til ytelsene, overlater til entreprenøren å velge metode og løsning som sikrer at det ferdige arbeidet oppfyller funksjonskravene. 17

18 Utførelsesentreprise Standard: NS 8405 (NS 8415 overfor UE), samt. NS 8406 (NS 8416). Tidligere NS 3430 (NS 3433 overfor UE) Entreprenøren står for utførelsen Byggherren står for prosjektering Byggherren koordinerer prosjektering og utførelse Arkitekter og rådgivere utvikler på vegne av byggherren prosjektet gjennom tegninger, beskrivelser og konkurranseregler I utførelsesfasen har byggherren ansvaret for koordinering av alle entrepriser 18

19 Former for utførelsesentrepriser Delte entrepriser (byggherrestyrte entrepriser) Hovedentreprise Generalentreprise 19

20 Byggherres oppgaver ved utførelsesentrepriser Organisere styringsgruppe Engasjere arkitekter og rådgivere Godkjenne prosjektplan m.m. Arrangere entreprisekonkurranse (med/uten prekvalifisering). Følge opp arbeidene med egen/innleid byggeleder. Sikre god tidligfase Intern kompetanse og kapasitet Minimere behovet for endringer 20

21 Totalentreprise Standard: NS 3431 (og NS 3406 overfor UE). Nye NS 8407 (NS 8417) Totalentreprenøren står i hovedsak for både prosjektering og utførelsen. Totalentreprenøren bærer risikoen for sin prosjektering og utførelse i prosjektet. Byggherren inngår kontakt med en entreprenør, som prosjekterer, og inngår underentreprenørkontakter med andre leverandører i prosjektet. Byggherre utvikler en funksjonsbeskrivelse for prosjektet. 21

22 Former for totalentreprise Funksjonsbeskrevet Byggherreutviklet prosjekt Omvendt totalentreprise 22

23 Byggherres oppgaver ved totalentreprise Organisere en styringsgruppe Ferdigstille program for bygg og for konkurranse Følge opp arbeidene gjennom egen/innleid byggeleder Sikre en god tidligfase Begrense behovet for endringer 23

24 Enterprisekontraktene Totalentrepriser frem til 2011 Totalentrepriser pr. idag Utførelsesentrepriser frem til 2004 Utførelsesentrepriser pr i dag NS 3431 NS 8407 NS 3430 NS 8405 eller 06 NS 3406 NS 8417 NS 3433 NS 8415 eller 16 21

25 Koordinator

26 Koordinator etter BHF 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Disse skal på byggherrens vegne utføre koordineringen etter 14 og 15 i byggherreforskriften. 26

27 Koordineringen, BHF 5 5 Generelle krav, tredje ledd Under utførelsen av arbeidene skal byggherren ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordineringen av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen

28 Koordineringen, BHF 14 Koordineringen i prosjekteringsfasen å koordinere prosjekteringen å sørge for utarbeidelsen av SHA-plan Koordineringen i utførelsesfasen å følge opp risikoforhold i SHA-plan å følge opp at det utarbeides tidsplaner å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-plan å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i 9 gjennomføres å sørge for at det føres oversiktslister jf

29 Kommentaren til 14 Koordineringen kan for eksempel gjennomføres ved å avholde møter med aktørene hvor innholdet i SHA-planen drøftes. Innholdet kan for eksempel drøftes i forbindelse med prosjekteringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter m.m. eller i særskilte møter. Det anbefales at det skrives referat fra møtene. Koordineringen kan også gjennomføres ved koordinators tilstedeværelse på bygge- eller anleggsplassen. Behovet for møter og koordinators tilstedeværelse, vil blant annet være avhengig av prosjektets art, størrelse, intensitet og hvilke risikoforhold som forventes å oppstå under arbeidets utførelse. NB! Det er ikke krav om at koordinator til enhver tid skal være tilstede på bygge- eller anleggsplassen

30 Koordinering i prosjekteringsfasen (KP) Tilrettelegge for at de prosjekterende tar hensyn til hverandre Tilrettelegge for informasjonsflyt MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere at BH og de prosjekterende har ivaretatt sine plikter etter henholdsvis BHF 5 og BHF 17 Sørge for utarbeidelsen av SHA-plan basert på informasjon fra de prosjekterende og BH MEN: Har ikke ansvar for å kontrollere informasjonen fra de prosjekterende og BH som planen baseres på eller sørge for at SHA planen oppdateres Informasjonsoverføring mellom koordinatorene

31 Koordinering i utførings- /gjennomføringsfasen (KU) Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan Følge opp at det utarbeides tidsplaner Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører SHA-plan Sørge for at det føres oversiktslister

32 Koordinering vs. samordning Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner. Koordineringen foregår primært i fremdriftsmøter Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader (AML 2-2) Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc

33 Plan - og bygningsloven Koordinatorskolen 33

34 Spørsmål Hvordan forholder plan - og bygningsloven seg til byggherreforskriften? Koordinatorskolen 34

35 Ansvar i byggesaker (plan- og bygningsloven) 23-1 Ansvar i byggesaker Plan og bygningsloven 23-1, 1. ledd Plan og bygningsloven 23-1, 2. ledd Plan og bygningsloven 23-1, 3. ledd 35

36 Krav til prosjekterende i PBL og Byggesaksforskriften Plan- og bygningsloven Ansvarlig prosjekterende Sikringstiltak ved byggearbeid Byggesaksforskriften: Ansvarlig prosjekterendes ansvar

37 Offentligrettslige vs privatrettslige forhold Koordinatorskolen 37

38 NS - byggblankett Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Standardkontrakter mellom oppdragsgivere/byggherrer og aktører MEN: ikke nødvendig å bruke disse mange bruker «egne» på samme mal 38

39 NS kontraktene vs byggeblankettene Privatrettslige forhold Entreprise- og rådgiverkontraktene fra Norsk Standard NS 8401 Konsulentavtale (fastpris/regningsarbeid, større prosjekter) NS 8402 Mindre oppdrag basert på regningsarbeid NS 8405/ NS 8415 Utførelsesentreprisestandar/tilpa sset underentreorenøravtale NS 8407 / NS 8417 Totalentreprisestandard/ tilpasset underentreprenøravtale Offentligrettslige forhold Blanketter utarbeidet av Norsk Standard Byggeblankett 8440 A BHF kontrakt Byggblankett 8440 B BHF oppgavefordeling 39

40 Outsoursing av oppgaver fra BH Arbeidstilsynes kommentarer til BHF 14 o BH/KU kan ivareta sine plikter ved privatrettslig å avtale at en arbeidsgiver (total- eller hovedentreprenør) kan utføre oppgaver plikten til å føre oversiktslister I praksis gjør total- eller hovedentreprenøren jobben med å føre oversiktslister Arbeidstilsynets kommentar til denne praksis (kommentaren til BHF 14) «Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre, men ansvaret for å sørge for at det føres oversiktslister, vil likevel ligge hos koordinator.»

41 Lovverk og kontraktuelle forhold Rettspraksis (etter gammel byggherreforskrift) Koordinatorskolen 41

42 Kampen skole-dommen Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Tingretten: Byggherre Oslo kommune ble dømt til å betale kr ,- i bot for ikke å ha utarbeidet spesifikke rivetegninger i sin HMS-plan under prosjekteringen og/eller riveplaner med opplysninger om bærekonstruksjoner for den aktuelle etasjen Lagmannsretten: Oslo kommune frikjent

43 Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter dagens byggherreforskrift?

44 NorNed saken 12.oktober Dødsulykke, fall fra stor høyde Arbeidsulykke ved bygging av likeretterstasjon på Feda Ansatt fra firmaet Lett Tak Systemer AS faller 26m ved overgang fra klatrestillas til tak i forbindelse med montering av lett-tak elementer.

45 NorNed saken Statnett SF - Byggherre Byggherre Forelegg - vedtatt Byggherre- forskriften Mangelfull HMS-plan Manglende oppfølging av HMS-plan Manglende kontroll av anlegg/utstyr før igangsettelse Skanska Hovedentreprenør/Hovedbedrift/ Byggeherres koordinator Forelegg ikke vedtatt Frifunnet i retten Unnlatt samordning av de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid, herunder arbeid i høyden Lett Tak AS Underentreprenør/Arbeidsgiver Forelegg ikke vedtatt Dømt i retten Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Ikke sørget for fullt forsvarlig arbeids-miljø, herunder hensiktsmessig adkomst til taket Mangel på systematisk HMS-arbeid

46 Spørsmål Hadde utfallet blitt annerledes etter den nye buggherreforskriften? Hadde Statnett (byggherre) blitt dømt?

47 Lodalen dommen - tingretten Oslo tingrett Dom: Lodalen Utvikling AS, overtredelse av arbeidsmiljølovens 19-1, jf 20-2, jf stillasforskriften av 14. april og 61, jf byggherreforskriften av , 7. og 13 bokstav h, jf. straffeloven 48 a til en bot stor kr

48 Lodalen dommen - lagmannsretten Borgarting lagmannsrett Lodalen Utvikling som byggherre og tiltakshaver var ansvarlig for å utarbeide plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og for å utpeke KU. Lagmannsretten la til grunn at KU opptrådte som byggherrens representant på byggeplassen for å sørge for at gjeldende bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ble overholdt. Ansvar skal i prinsippet kunne ilegges for feil begått ikke bare av ansatte, men også av oppdragstakere. Lagmannsretten la til grunn at BH hadde mulighet til å kontrollere og instruere hvordan KU. Arbeidsoppgavene kunne like gjerne ha vært utført av ansatte hos byggherren eller prosjektleder. 48

49 Lodalen dommen - høyesterett Lagmannsretten: Viktig å bevisstgjøre og ansvarliggjøre byggherren og andre aktører i entreprenør- og byggebransjen når det gjelder oppfølging av sikkerhetskravene som er satt Anken forkastet dom fra tingretten består Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet - HR U Dom rettskraftig 49

50 Takk for oppmerksomheten!

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS

BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS BYGGHERREFORSKRIFTEN ANSVARSFORHOLD OG AVTALEPRAKSIS Fra Kluge: ADVOKAT IRENE UTGAARD AASEN NBEF Thon Hotel Arena, Lillestrøm 7. desember 2010 Irene.utgaard.aasen@kluge.no / tlf 02175 Om Kluge Kluge er

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE

HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? HMS FRA PROSJEKTERING TIL FERDIGSTILLELSE HVILKET ANSVAR HAR BYGGHERRE / PROSJEKTLEDER? Helse Miljø Sikkerhet som medmenneskelig og sosialt ansvar som teknisk

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer