Omlegging av forskriftene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omlegging av forskriftene"

Transkript

1 Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven.

2 Rangsmessig oppbygging av loven NORGES LOVER (harmonisert) EU DIREKTIVER ARBEIDSMILJØLOVEN FORSKRIFTER

3 Regelforenkling Hensikt Brukervennlig regelverk for arbeidslivet ved å redusere antall HMS-forskrifter til arbeidsmiljøloven og gjøre regelverket lettere tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere.

4 Regelforenkling Mandat Ikke skjerpe lovtekst, eller redusere det juridiske nivå. Kun strukturell funksjonsorienterende endring, ingen materiell endring.

5 Regelforenkling Angerman AS sitt læremateriell Unngå utgåtte referanser i forhold til lovverket Oppslagsverk for fremtiden Dette foredraget er bygget på siste informasjon mottatt av Direktoratet for arbeidstilsynet

6 47 Forskrifter blir til 6 nye 114 Arbeid i Tanker 151 Graving og avstiving av grøfter 187 Arbeid med ioniserende stråling 220 Boltpistoler med tilhørende 221 Tekniske innretninger 235 Asbest 287 Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking 320 Traktorer 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 324 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføringer av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. 384 Tilsetting av luktestoff til oksygen 393 Arbeid på tankfartøy beskyttet av nøytralgass i lastetankene 398 Vern mot støy på arbeidsplassen 404 Regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen 441 Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern 462 Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i landbruk som ikke sysselsetter arbeidstakere 466 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid 489 Løselig seksverdig krom i sement 500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 501 Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale 511 Dykking 515 Høytrykkspyling 518 Verne- og helsepersonale 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 525 Førervern på gamle traktorer 526 Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen 527 Havnearbeid 528 Arbeid ved dataskjerm 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler 531 Tungt og ensformig arbeid 533 Arbeid i kontrollrom 534 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 535 Forplantningsskader og arbeidsmiljø 542 Arbeid ved avløpsanlegg 547 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved bergarbeid 550 Verne mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om biologiske faktorer)551 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) 554 Arbeid av barn og unge 555 Bruk av arbeidsutstyr 558 Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor 559 Gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven 565 Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) 566 Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 577 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 589 Vern mot mekaniske vibrasjoner 589 Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

7 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

8 Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning Redusert til et mindre omfang ultimo sept (nå under 100 sider) Del I gjelder for alle virksomheter Del II er splittet ut fra særskilte risikofaktorer, som gjør seg gjeldene på visse arbeidsplasser

9 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Krav til organisering og ledelse av HMS- arbeidet. Risikovurderinger ved ulike arbeidssituasjoner. (alle bedrifter) Medvirkningsrett og plikt. Personlig verneutstyr. Krav til helseovervåkning og førstehjelp.

10 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Krav til organisering og ledelse av HMS- arbeidet. Tidligere 555 1,2,5 og 6

11 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Risikovurderinger ved ulike arbeidssituasjoner. Tidligere 555 6,7,9,10,13,15 og 46A

12 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Medvirkningsrett og plikt. Tidligere

13 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Personlig verneutstyr. Tidligere Ingen referanser til 555

14 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del I Gjennomgående krav Krav til helseovervåkning og førstehjelp. Tidligere Ingen referanser til 555

15 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Risikovurderinger ved ulike arbeidssituasjoner Krav til opplæring og kvalifikasjoner for utførelse av arbeid. Valg, tilpassing og vedlikehold av anlegg og utstyr Organisatoriske krav til spesielle arbeidssituasjoner. Avsluttende bestemmelser.

16 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Risikovurderinger ved ulike arbeidssituasjoner. Tidligere 555 6,7,9,10,13,15 og 46A

17 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Krav til opplæring og kvalifikasjoner for utførelse av arbeid. Kapittel 17 Tidligere ,46C, 47,48 og 49

18 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Valg, tilpasning og vedlikehold av anlegg og utstyr og organisatoriske krav til bruken av dette. Tidligere 555 7,8,12,14,15,27,43,44,53,55,56 og 57

19 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Organisatoriske krav til spesielle arbeidssituasjoner. Stoffkartotek, kjemikalier, asbest, varmt arbeid, biologiske faktorer, stråling, støy, mekaniske vibrasjoner, midlertidig arbeid i høyden, bruk av stiger, Tidligere A-B og D

20 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Del II Særskilte krav Avsluttende bestemmelser. Tidligere 555 3

21 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler

22 Forskrift om utforming innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Delt opp i fire deler Innledende bestemmelser Gjennomgående krav Særskilte krav Avsluttende bestemmelser

23 Forskrift om utforming innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Delt opp i fire deler Innledende bestemmelser Formålsparagraf, lovens virkeområde og hvem forskriften retter seg mot. Tidligere 555 1, 2, 5 og 6

24 Forskrift om utforming innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Delt opp i fire deler Gjennomgående krav Til arbeidsplasser og arbeidslokaler Tidligere ,24, 30 og 43

25 Forskrift om utforming innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Delt opp i fire deler Særskilte krav Sikkerhetsutrusning, skilting og merking, sikring av farlige arbeidsplasser og områder, kjemikalier og forurensning, eksponering av biologiske faktorer i arbeidsomgivelsene. Tidligere Ingen referanser til 555

26 Forskrift om utforming innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Delt opp i fire deler Avsluttende bestemmelser Gebyrer ved byggesaksbehandling, straff. Tidligere 555 3

27 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

28 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 1. Innledende bestemmelser Virkeområde, hvem forskriften retter seg mot og definisjoner. Tidligere 555 2

29 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 2. Bedriftshelsetjenesten Hvilke bedrifter som skal ha bedriftshelsetjeneste Tidligere Ingen referanser til 555

30 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 3. Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet Hvordan dette skal gjennomføres, kvalifikasjonskrav m.m. Tidligere Ingen referanser til 555

31 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 4. Tvisteløsning for verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeidere i havner Tvister avgjøres av arbeidstilsynet Tidligere Ingen referanser til 555

32 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 5. Krav til typeprøving og typegodkjenning Herunder, typeprøving av boltepistoler, typeprøving og typegodkjenning av gamle traktorer Tidligere Ingen referanser til 555

33 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 6. Krav til Sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet Fortsatt arbeidstilsynet som skal utpeke sertifiseringsorgan som skal sertifisere opplæringsvirksomhet for bruk av arbeidsutstyr. Tidligere , 59

34 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 7. Krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet Her ligger kravene til opplæringsvirksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr, samt sakkyndig virksomhet. NB, som før skal alle disse kravene dokumenteres. Tidligere , 58

35 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 8. Krav til kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern. Her ligger kravene kontroll og prøving, godkjenning av kontrollører, krav om sakkyndig person og krav til denne, kontrollstempel med utforming, utstyr og kvalifikasjoner, underkjennelse av trykkluftflasker, kontrollbevis, krav til fyllingsanlegg, skriftlig instruks for drift og vedlikehold, journal, kontroll av pusteluften, manometer og sikkerhetsventiler, krav til den som fyller flasken samt krav til trykkluftflasken. Tidligere Ingen referanser til 555

36 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 9. Utstedelse av sertifikater Her ligger kravene om at arbeidstilsynet skal registrere utstedere av anløps og arbeidssertifikater i forbindelse med arbeid på eller i nærheten av tanker. Arbeidstilsynet utpeker egnet virksomhet til utstedelse av dykkersertifikat. Tidligere Ingen referanser til 555

37 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 10. Samtykke etter arbeidsmiljølovens 18-9 Her ligger krav til søknaden, og vilkår for samtykke. Tidligere Ingen referanser til 555

38 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 11. Vilkår for godkjenning m.m. Her ligger om godkjenning, etterprøving, dokumentasjon mv. av arbeidsutstyr. Tidligere Ingen referanser til 555

39 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 12. Utskrift av register for arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling. Her myndighet om arbeidstilsynets rett til innsyn i arbeidstakerregisteret. Tidligere Ingen referanser til 555

40 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 13. Gebyrer og avgifter Herunder arbeidstilsynets beregning av gebyrer for behandling av søknader og lignende, samt beregningssats av avgift for regionale verneombud. Tidligere Ingen referanser til 555

41 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 14. Straff Hvilke straffereaksjoner som ligger til grunn ved overtredelse av denne forskrift etter Arbeidsmiljøloven kapittel 19. Tidligere Ingen referanser til 555

42 Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område Delt opp i 15 kapitler Kapittel 15. Ikrafttredelse Dato som gjelder pr i dag

43 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav.

44 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Første del Innledende bestemmelser Formål, virkeområde og definisjoner Tidligere 555 1,2,5 og 6

45 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Andre del Gjennomgående krav Krav til bruk av arbeidsutstyr Tidligere 555 8,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,31,32,33,43

46 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Tredje del Særskilte krav Arbeid med, cytostatika (cellegifter), Asbest, Varmt arbeid, farer ved velt, boltepistoler, mobilt arbeidsutstyr, løfting av last, stillaser og stiger, velting, tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr, arbeid i tanker, m.m. Tidligere ,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46

47 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av utstyr og tilhørende tekniske krav Fjerde del Avsluttende bestemmelser Straff, ikrafttredelse Tidligere og 4

48 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer

49 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer Her har vi ingen referanser til tidligere forskrift 555

50 47 Forskrifter blir til 6 nye Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr Her har vi ingen referanser til tidligere forskrift 555

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2011-12-06-1360 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 2025

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1 22.02.12

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian

Veileder. Verne- og miljøkurs. Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø. Foto: Christopher Sebastian Veileder Verne- og miljøkurs Foto: Christopher Sebastian Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø INNHOLD Verne- og miljøkurs...3 Sjøfartens arbeidsmiljølovgivning de mest sentrale lover og forskrifter...4

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer