Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap"

Transkript

1 Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landskap Tromsø

2 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel: Forfatter(e): Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken nærings- og handelspark, Harstad kommune - Landskap Tom Langeid, landskapsarkitekt mnla Oppdragsnr.: 9815 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Nordlysparken AS Delrapport Åpen Tom Langeid Guri Ugedahl 32 sider E:\9815NORD\Dokumenter\Avd-PU\Regplan med KU\Deltemaer\Landskap\Nordlysparken - Landskap doc Barlindhaug Consult AS Postadresse: 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: Epost: BARLINDHAUG CONSULT AS

3 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode/tilnærming Influensområde Beskrivelse av utbyggingsplanene Funksjoner Utforming Alternativer som vurderes Områdebeskrivelse og verdivurdering Landskapsregion 32 - Fjordbygder i Nordland og Troms Underregion Trondenes Influensområdet Planområdet Vurdering av landskapet Konsekvensenes omfang og betydning Innledning Alternativ 1A / 1B Alternativ 2A / 2B Avbøtende tiltak / Planpremisser Forholdet til innsyn Terrengtilpasning Vedlegg - fotomontasjer BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I hht planprogrammet skal betydningen for Landskap vurderes som følger: Planområdet ligger til dels skjermet mellom Sørvikfjellet, Bjørnhaugen og Likollen. Området vil imidlertid være eksponert lokalt, ikke minst langs riksvegen, og fra sjøen. Det skal gjennomføres en landskapsanalyse med sikte på å avklare landskapsverdier i området, og på hvilken måte disse skal hensyntas i videre planlegging og utvikling av området. Som en del av dette utarbeides fotomontasjer (før-/etteranalyse) fra representative ståsteder. Det skal redegjøres for både nærvirkninger og fjernvirkninger. 1.2 Metode/tilnærming Vurdering av verdi, omfang og konsekvens Det tas utgangspunkt i framgangsmåten som er skissert i Miljøverndepartementets veileder om plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, T Vurdering av verdi, omfang og konsekvens, samt rangering av alternativ er beskrevet og illustrert gjennom tekst og figurer. Med bakgrunn i en beskrivelse av ulike landskapselementer, blir det foretatt en vurdering av landskapet basert på hovedkriteriene variasjon, helhet og inntrykksstyrke. I forbindelse med en slik verdivurdering tar vi utgangspunkt i metodikk som er presentert i Vegdirektoratets Håndbok-140 om konsekvensanalyser. Vi støtter oss også til Landskapsbildet i norsk naturforvaltning av Magne Bruun/NLH, Verdi angis i henhold til en tredelt skala som vist nedenfor: Liten Middels Stor Verdi Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til dagens situasjon, og blir beskrevet gjennom å peke på ulike effekter av tiltaket. Sentralt i forhold til å beskrive tiltakets ulike effekter på landskapsbildet står en synlighetsvurdering. Også ved vurdering av omfang er nevnte litteratur lagt til grunn. Omfang angis i henhold til en femdelt skala som vist nedenfor: Omfang Intet Stort neg. Middels neg. Litt neg. Litt pos. Middels pos. Stort pos Konsekvenser omfatter de fordeler og ulemper et tiltak antas å medføre i forhold til dagens situasjon. Tiltakets forventede konsekvenser (ikke-prissatte konsekvenser) er vurdert gjennom å sammenholde opplysninger om verdi for landskapsbildet med opplysninger om tiltakets omfang BARLINDHAUG CONSULT AS

5 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 5 Konsekvenser for landskapsbildet avleses ved å sammenholde verdi for landskapet i influensområdet med de ulike alternativenes samlede virkning, jf. konsekvensvifte (se figur). Tiltakets forventede konsekvenser beskrives ved hjelp av en nidelt skala som går fra meget stor positiv konsekvens ( ) til meget stor negativ konsekvens ( ) Datagrunnlag Området er befart ved flere anledninger, både vår, sommer og vinter. I tillegg er følgende dokumentasjon lagt til grunn: Synlighetsvurdering (inkl før- og etteranalyse) Ortofoto Topografisk kart (N50) Kartgrunnlag 1:1000 (FKB) 1.3 Influensområde Influensområdet omfatter hele landskapet som tiltaket lokaliseres i og er i nærheten av, og det området som tiltaket har visuell innvirkning på. Tiltaket her medfører etablering av bygg og anlegg og inkluderer terrenginngrep, som i varierende grad vil være synlig fra områder relativt langt unna. I tillegg benyttes betegnelsen planområdet om området hvor det er planlagt fysiske inngrep og om arealer som offentligheten mister tilgang til. BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 2. Beskrivelse av utbyggingsplanene 2.1 Funksjoner Planlagte utbygging legger til rette for etablering av store, sammenhengende arealer for næring. Det vil bli etablert adkomst og annen nødvendig infrastruktur til områdene. Om ønskelig vil det være aktuelt å avsette areal til idrettsformål / etablering av en kommunal flerbrukshall i området ( Storhall ). I hht kommuneplanens arealdel skal handels- og næringsparken i hovedsak bestå av virksomheter som driver med salg av arealkrevende varer (biler / motorkjøretøy / bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast / andre større byggevarer, salg fra planteskoler / hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer) 1. Det forutsettes at man i tråd med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre kan etablere m 2 detaljhandel i området. I tillegg ønsker Nordlysparken AS gjennom planarbeidet å se på virkninger av en større andel detaljhandel i området, derfor gjøres i tillegg vurderinger for en situasjon der 20 % av bruksareal forretning er detaljhandel (kfr underlag til KPA). Det presiseres at det ikke vil være aktuelt med tradisjonell detaljhandel eller kjøpesenter i dette området, men virksomheter innenfor andre bransjer enn de nevnt over, og som har behov for store salgsarealer. Næringsområdet vil bli bygget ut etappevis. 2.2 Utforming Den bærende idéen er å legge til rette for parkering foran bebyggelsen slik at alle fasader er synlige fra veien. Samtidig er areal for varemottak, varehenting, renovasjon o.a. skjult bak bygningene, som i bakkant er tilpasset terrengets form. Bebyggelsen består av frittstående volumer, som stort sett har rektangulær form. For å bryte opp de lange fasadene foreslås at de deles opp vertikalt og horisontalt med relevant fasadekledning, for eksempel med blanding av metallplater og polykarbonat. I tillegg til kommersielle fasader foreslås det å lage to reklametårn, plassert i torgarealer. Bensinstasjon, service, bussholdeplass, drosje og oppstillingsplass for lastebiler ligger langs riksvegen. I tillegg til en bred gangvei langs fasadelinjen, er det lagt opp til definerte gangsoner fra parkeringsarealene mot fasadene. Bl.a. for å unngå massive terrenginngrep og uønsket eksponering mot omgivelsene, tar en sikte på å legge byggeområdene i de lavereliggende delene av planområdet. De viste bygningene er gitt en gesimshøyde over terreng på 12 meter, med unntak av det østligste volumet som er gitt en gesimshøyde over terreng på 15 meter og idrettshallen som er gitt en høyde over terreng på 20 meter. Selv om Nordvikelva stedvis rettes ut, legges det opp til at bekkedraget i stor grad bevares. Høyspentlinjen som går diagonalt gjennom området vil bli lagt i kabel. 1 Definisjon gitt av Miljøverndepartementet for et tilsvarende område i Mo i Rana (2009) BARLINDHAUG CONSULT AS

7 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 7 Skissen antyder et mulig konsept for planlagte handels- og næringspark (AMB arkitekter as) 2.3 Alternativer som vurderes I følge fastsatt planprogram skal følgende alternativer utredes: I utgangspunktet vurderes det først og fremst å være fysiske inngrep som er hovedutfordringen i forhold til ulike sektorinteresser. Selv om alle alternativene medfører om lag samme fysiske inngrep, er det for enkelte deltemaer behov for en mer detaljert beskrivelse for å kunne avdekke områdets sårbarhet, for eksempel knyttet til framtidig bebyggelse, trafikkbelastning og aktivitetsnivå: Bl.a. har en i forhold til naturmiljø, landbruk og reindrift sett det som hensiktsmessig å undersøke ulike løsninger for alternativ 2, relatert til i hvilken grad en storhall for idrett berører omgivelsene. Et underalternativ med økt andel detaljhandel, benevnt alternativ 1B, vurderes kun å ha betydning for et fåtall av deltemaene, først og fremst transport. BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3. Områdebeskrivelse og verdivurdering 3.1 Landskapsregion 32 - Fjordbygder i Nordland og Troms I et nasjonalt referansesystem 2 er Norge delt inn i 45 landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet. Hver region har sin særegne landskapskarakter basert på ulik sammensetning av seks hovedkomponenter; landskapets hovedform landskapets småformer vann og vassdrag vegetasjon jordbruksmark bebyggelse og tekniske anlegg I sum danner de seks landskapskomponentene en landskapsregions samlede landskapskarakter. Landskapskarakter knyttet til region 32 er beskrevet nærmere på denne måten: (..) Et karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp. Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i landet. Som regel blir høydeforskjellen mellom sjøflate og fjelltopp større dess lenger inn i landet fjordene trenger. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer rolige avrunda ås- eller lavfjellsformasjoner (..), til mer alpint ville og opprevne tindepreg. (..) Spredt på fjordenes strandflater eller inne i mer avskjerma dalganger ligger jordbrukets lappetepper. Totalt dekker fortsatt hevdholdt jordbruksmark 1,6 % (= ca ha) av regionens totale landareal. Særlig typisk er en smal stripe dyrka mark der små gårdstun med et naust i strandlinja danner blikkfang. Før ble gårdene helst drevet i kombinasjon med fiske, i nyere tid også med industri, servicenæringer eller ulike offentlig virksomheter. I barskogskledte fjordområder var kombinasjon med båtbygging vanlig, og regionen leverte nordlandsbåter til hele landsdelen. Anslagsvis er nær 40 % av all tidligere registrert dyrka mark gått ut av drift. Det er særlig mindre gårder langs fjordbremmer, eller i avsidesliggende sidedaler, som er nedlagt. Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite gjør at lauvskogen gradvis gjenerobrer nedlagt kulturmark. jorder. Særlig påfallende er det langs smale fjordarmer, der vei på begge sider av fjorden gir godt innsyn mot strandbremmen på motsatt side. Ved siden av nedlegging har det også skjedd en betydelig nydyrking her. Her er flere store jordbruksbygder, med aktiv drift og betydelig nydyrking i seinere år. Her er også et stort geitehold, 20 % av landets besetninger, noe som stedvis gir særegne beitelandskap i fjordlier og på fjell. I flere fjordbygder ses også omfattende granplanting. Med sine ofte rektangulære former er de godt synlig i bratte fjordlier. Mye av hovedleia langs kysten går i de ytre regiondeler. Også regionens veinett er godt utbygd. 2 Nasjonalt referansesystem for landskap - beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner (rapport 10/05), Norsk institutt for skog og landskap BARLINDHAUG CONSULT AS

9 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 9 Typisk for mange fjorder er en kort og ofte bratt avstand mellom sjø og fjelltopp. Dyrka mark nede ved sjøen er godt synlig fra motsatt side av smale fjordarmer. Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionens fjorder sammen. Et særpreg mange steder er også en forholdsvis bred, oppdyrka strandflate. 3.2 Underregion Trondenes Landskapsregionene er delt inn i 444 underregioner som også er kartfestet, men ikke beskrevet. Planområdet inngår i underregion Trondenes, som grovt sett omfatter området innenfor utsnittet under. Pila peker mot Nordvikmyra. Grunnlag fra BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3.3 Influensområdet Nedenfor beskrives influensområdet nærmere i forhold til oppsatte kriterier i Statens vegvesens håndbok Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.) Når en kommer kjørende nordfra framstår området som et småskalalandskap, med tydelige koller og små åser, vekselvis åpent og skogkledt. Fra sør framstår området i større grad som bebygd, med spredt boligbebyggelse i kombinasjon med gårdsbruk. Når en nærmer seg planområdet er sidearealene preget av åpne jordbruksarealer. Småskalalandskap i nord, med tydelige koller og små åser, vekselvis åpent og skogkledt. Spredt boligbebyggelse i sør, i kombinasjon med åpne jordbruksarealer BARLINDHAUG CONSULT AS

11 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.) Både langs sjøen og hovedvegene omkranses bebyggelsen av kulturmark. Selv om planområdet teoretisk er eksponert mot sjøen, bidrar de store avstandene til begrenset innsyn. Heller ikke fra riksvegen ved Halsebø sør for Sørvik vil planlagte tiltak være synlig. Pilene peker på eksisterende kraftgater. BARLINDHAUG CONSULT AS

12 12 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3.4 Planområdet Nedenfor beskrives planområdet nærmere i forhold til oppsatte kriterier i Statens vegvesens håndbok Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.) Selve planområdet framstår som noe kupert, med enkelte mindre koller som strekker seg mot riksvegen, og en markert ås i bakkant. Høydeforskjellen i planområdet er på ca 60 meter, mens RV 83 ligger på ca kote +45, ligger høyeste punkt i bakkant på ca kote Planområdet ligger i en tilnærmet nordvendt skråning, som ligger til dels skjermet mellom Sørvikfjellet, Bjørnhaugen og Likollen. Utsikt mot planområdet på veg nordover ved Brustad. Utsikt mot planområdet på veg sørover ved Nordvikmyra BARLINDHAUG CONSULT AS

13 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.) Området er i hovedsak skogkledt, med overvekt av lauvskog. I tillegg finnes spredte områder med barskog, fortrinnsvis granplantefelt. Det er preget av (tidligere) beiteaktivitet. Mens deler av området framstår som myrlendt, er høyereliggende områder preget av tørrere lyngmark og rabber. Planområdet framstår som skogkledt, med stedvis åpnere partier, spesielt vestover mot Nordvikmyra. Sett fra hovedvegen er planområdet tett bevokst av skog. Åpen bjørkeskog. Tett granskog. BARLINDHAUG CONSULT AS

14 14 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Vann (vann, vassdrag, fjorder m.m.) Utenfor området ligger flere vann, hvorav Melvikvatnet og Nordvikvatnan er de største. Fra disse føres flere bekker mot lavereliggende områder. Sørvestre hjørne av planområdet tangerer nesten Svartetjørna. Langs riksvegen går et markert bekkedrag, Nordvikelva, mellom Nordvikvatnan og sjøen. Randsonen langs elva er stedvis glissent og åpen. Nordvikvatnan Svartetjørna Melvikvatnet Utsyn over Svartetjørna, sørvest for planområdet. Nordvikelva, nordøst i planområdet BARLINDHAUG CONSULT AS

15 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.) Planområdet er i sin helhet ubebygd, mens det på andre siden av riksvegen er flere boliger. Overgangen mellom hhv myr/skog og beite/skog framstår meget tydelig. Tydelig overgang mellom åpen myr og tett skog. Åpenhet langs riksvegen på vei nordover ved Brustad. BARLINDHAUG CONSULT AS

16 16 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, monumentalbygg m.m.) Det går en kraftlinje på skrå gjennom planområdet, samt et bred kraftgate sørvest for området. Ellers finnes noen stier i området. Høyspentlinjer skjærer gjennom området. Nærheten til riksvegen preger området BARLINDHAUG CONSULT AS

17 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Vurdering av landskapet Med utgangspunkt i forannevnte beskrivelser foretas nedenfor en vurdering knyttet til de sentrale kriteriene variasjon, helhet og intensitet Mangfold/variasjon Landskapet i influensområdet framstår med stor variasjon i terrengform og vegetasjonsdekke. Det preges av en skjærgård med mange viker og holmer. Lokalt preges landskapet av moderat variasjon og liten kontrastvirkning. Det er kun få landskapselementer med særpreg. Lyngskog. Brustad Helhet/kontinuitet Influensområdet framstår som et storskalalandskap, med stedvis storslagne og dominerende dalformer, stedvis sammenhengende strandsoner. Lokalt framstår planområdet som et alminnelig velskjøttet bygdelandskap, med mindre fremtredende landskapselementer og middels dominerende terrengform Inntrykksstyrke/intensitet Landskapet i regionen har stedvis høy opplevelsesverdi, med dramatiske, slående eller minneverdige kvaliteter. Det preges av stor kontrastvirkning mellom terrengformasjoner og mellom vann- og landformer. Lokalt har landskapet middels opplevelsesverdi, og preges av middels kontrastvirkning mellom terrengformer og mellom vann- og landformer. Nordvikelva Myrområder i vest. BARLINDHAUG CONSULT AS

18 18 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Verdivurdering Ut fra ovennevnte og med utgangspunkt i kriterier som angitt i figur 6.1 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) legges til grunn at landskapsbildet i influensområdet har middels verdi. Dette er for øvrig i tråd med kriteriet i figur 6.8 i Statens vegvesens håndbok 140 (2006): Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region. Liten Middels Stor Verdi BARLINDHAUG CONSULT AS

19 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Konsekvensenes omfang og betydning Nedenfor gis en vurdering av konsekvenser ved realisering av alternativene, knyttet til landskapsbildet i hhv influensområdet og planområdet. Som grunnlag for konsekvensvurderingene angis omfanget gjennom å peke på ulike effekter av tiltaket. Når det gjelder hvilke elementer som drøftes i den forbindelse, er dette først og fremst knyttet til virkninger for fremtredende landskapselementer, viktige silhuettvirkninger og forholdet til det registrerte kulturlandskapet og landskapsvernsområdet. 4.1 Innledning Aktuelle ståsteder Vi har valgt å bruke synlighetsvurderinger, dels til å beskrive opplevelsen av landskapet fra relevante betraktningspunkter, dels til å beskrive virkninger av tiltaket sett fra de samme punktene. Følgende ståsteder er benyttet: 1. Blomjoten nr 1 2. Brustad 3. Brustad sør Bilder av førsituasjonen og fotomontasjer av de ulike alternativene knyttet til ståstedene er vist i vedlegg bakerst i rapporten Varierende forhold Været i området byr på variasjon og raske skiftninger, hvilket også spiller inn i forhold til hvordan en opplever landskapet omkring seg. Været bidrar til at det varierer hva en ser, hvor langt en ser - og hva en evt. ikke ser. BARLINDHAUG CONSULT AS

20 20 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE På samme måte vil landskapet oppleves på ulike måter til forskjellige tider av døgnet og året. 4.2 Alternativ 1 En realisering av dette alternativet innebærer at det legges til rette for en utbygging av næringsbebyggelse i hele området. Figuren under viser hhv terrengfylling og -skjæring, samt mulig bebyggelse som er benyttet i fotomontasjene (se vedlegg) Vurdering av omfang Landform/terrengform (..) Når det gjelder tilrettelegging har en fokusert på terrengtilpasning og massebalanse. Dette medfører at tiltaket blir relativt lite synlig, også pga omliggende vegetasjon. Selv om flere mindre lokale romdannelser blir berørt, blir ingen overordnede landskapsformer eller viktige landskapselementer vesentlig forstyrret. Vegetasjon (..) I forbindelse med utbygging vil skog av begrenset bonitet bli hogd. Randvegetasjonen langs elva opprettholdes i noen grad. Vann (..) Elva vil langs deler av planområdet bli lagt om, stedvis lagt i rør. Bebyggelse (..) Selv om planlagte bebyggelse er plassert langs hovedvegen på samme måte som eksisterende, vil den i stor grad bryte med eksisterende struktur mht størrelse. Også at de åpne arealene omkring bebyggelsen vil bestå av asfalt i stedet for gras, vil være nytt. Andre elementer (..) Eksisterende kraftlinjer vil bli lagt om eller gravd ned BARLINDHAUG CONSULT AS

21 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 21 Synlighet Planlagte utbygging vil bli godt synlig lokalt, bl.a. fra innfartsvegen til Harstad og nærliggende boliger. Pga store avstander og at både omliggende terreng og vegetasjon har en skjermende effekt, er det likevel begrenset innsyn til området Samlet omfang og konsekvens Mangfold/variasjon En realisering vil ikke medføre at viktige landskapselementer blir forstyrret, selv om planlagte utbygging vil endre dagens situasjon. Den begrensede variasjonsrikdommen i landskapet opprettholdes. Helhet/kontinuitet Helheten i landskapet vil bli forstyrret ved at det etableres store bygningsvolumer og betydelige trafikkarealer, som bryter med eksisterende størrelser og strukturer. Inntrykksstyrke/intensitet Da landskapets opplevelsesverdi i utgangspunktet er vurdert som moderat, vil tiltaket i liten grad bidra til å redusere denne Basert på oppsatte kriterier i figur 6.2 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) vurderes omfanget samlet til å være middels negativt. Intet Omfang Stort neg. Middels neg. Lite neg. Lite pos. Middels pos. Stort pos Når områdets verdi i forhold til landskap som helhet er vurdert som middels, blir konsekvensen dermed middels negativ. Konsekvens Middels negativ ( - - ) BARLINDHAUG CONSULT AS

22 22 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 4.3 Alternativ 2 En realisering av dette alternativet innebærer at det legges til rette for en utbygging av en storhall i nordre del av området, i tillegg til næringsbebyggelse. Bortfall av næringsarealer pga hallen kompenseres gjennom å legge til rette for et plan 2 i deler av bebyggelsen. Figuren under viser hhv terrengfylling og -skjæring, samt mulig bebyggelse som er benyttet i fotomontasjene (se vedlegg) Vurdering av omfang Landform/terrengform (..) Når det gjelder tilrettelegging har en fokusert på terrengtilpasning og massebalanse. Dette medfører at tiltaket blir relativt lite synlig, også pga omliggende vegetasjon. Selv om flere mindre lokale romdannelser blir berørt, blir ingen overordnede landskapsformer eller viktige landskapselementer vesentlig forstyrret. Vegetasjon (..) I forbindelse med utbygging vil skog av begrenset bonitet bli hogd. Randvegetasjonen langs elva opprettholdes i noen grad. Vann (..) Elva vil langs deler av planområdet bli lagt om, stedvis lagt i rør. Bebyggelse (..) Selv om planlagte bebyggelse er plassert langs hovedvegen på samme måte som eksisterende, vil den i stor grad bryte med eksisterende struktur mht størrelse. Også at de åpne arealene omkring bebyggelsen vil være bestå av asfalt i stedet for gras, vil være nytt. Andre elementer (..) Eksisterende kraftlinjer vil bli lagt om eller gravd ned BARLINDHAUG CONSULT AS

23 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 23 Synlighet Planlagte utbygging vil bli godt synlig lokalt, bl.a. fra innfartsvegen til Harstad og nærliggende boliger. Spesielt storhallen, som ligger framskutt, vil bli dominerende. Pga store avstander og at både omliggende terreng og vegetasjon har en skjermende effekt, er det likevel begrenset innsyn til området Samlet omfang og konsekvens Mangfold/variasjon En realisering vil ikke medføre at viktige landskapselementer blir forstyrret, selv om planlagte utbygging vil endre dagens situasjon. Den begrensede variasjonsrikdommen i landskapet opprettholdes. Helhet/kontinuitet Helheten i landskapet vil bli forstyrret ved at det etableres store bygningsvolumer og betydelige trafikkarealer, som bryter med eksisterende størrelser og strukturer. Inntrykksstyrke/intensitet Da landskapets opplevelsesverdi i utgangspunktet er vurdert som moderat, vil tiltaket i liten grad bidra til å redusere denne Basert på oppsatte kriterier i figur 6.2 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) vurderes omfanget samlet til å være middels negativt. Intet Omfang Stort neg. Middels neg. Lite neg. Lite pos. Middels pos. Stort pos Når områdets verdi i forhold til landskap som helhet er vurdert som middels, blir konsekvensen dermed middels negativ. Konsekvens Middels negativ ( - - ) BARLINDHAUG CONSULT AS

24 24 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1 2 Konsekvensfigur for samlede virkninger for landskapsbilde. Grad av konsekvens er angitt på skalaen ubetydelig (hvit) til meget stor negativ (fiolett). De ulike alternativene er angitt med tilhørende siffer og bokstav BARLINDHAUG CONSULT AS

25 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Avbøtende tiltak / Planpremisser 5.1 Bekkedrag Eksisterende bekker og vann utenfor planområdet utgjør viktige kvaliteter, og spesielt Nordvikelva med kantvegetasjon kan med fordel videreføres og forsterkes. For å sikre dette foreslås at en sone langs riksvegen om mulig reguleres som grønnstruktur, som det knyttes bestemmelser til om revegetering og skjøtsel. 5.2 Terrengtilpasning Det framgår at føringer om massebalanse har bidratt til en relativt terrengtilpasset arrondering. I og med at terrenginngrepene likevel vil være relativt synlige, foreslås at det knyttes bestemmelser til planen om at skjæringer og fyllinger skal utformes og evt vegeteres på en tilfredsstillende måte. 5.3 Forholdet til innsyn Planlagte utvikling medfører at eksisterende vegetasjon stedvis fjernes samtidig som det foretas betydelige terrenginngrep. I forbindelse med foreliggende konsept har en fokusert på fjernvirkninger, ved å vektlegge at både terreng og vegetasjon bidrar til å begrense innsyn til området. Før høyereliggende deler av området evt tillates utbygd, bør forholdet til fjernvirkning og innsyn vurderes nærmere. Dette både for å kunne fastlegge rammer for framtidig byggehøyde og fjerning av skog. 5.4 Flytte storhallen For å dempe inntrykket av storhallen, foreslås at den trekkes bakover i området. På denne måten vil hallen i større grad framstå med terrenget som bakgrunn, samtidig som en unngår at hallen ikke begrenser innsyn mot den lavere næringsbebyggelsen bakom. BARLINDHAUG CONSULT AS

26 26 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 6. Vedlegg - fotomontasjer I vedlagte fotomontasjer er planlagt bebyggelse vist som enkle volumer, uten at det er fokusert på utforming og materialbruk i fasadene. Heller ikke utomhusarealene er vist på en naturtro måte. Dette med utgangspunkt i at hensikten har vært å dokumentere størrelse og høyder på planlagt bebyggelse, og synliggjøre på hvilken måte denne forholder seg til omliggende terreng BARLINDHAUG CONSULT AS

27 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Blomjoten 1 Førsituasjon sett fra bolig i Blomjoten 1: Byggetrinn 1 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er byggetrinn 1 knapt synlig. BARLINDHAUG CONSULT AS

28 28 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er næringsparken godt synlig. Alternativ 2 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er næringsparken godt synlig, spesielt storhallen er dominerende BARLINDHAUG CONSULT AS

29 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Brustad Førsituasjon sett fra Brustad (ved bolig): Byggetrinn 1 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er situasjonen uendret. BARLINDHAUG CONSULT AS

30 30 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig, og trafikkarealene i forkant er framtredende. Alternativ 2 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig. Både det opphøyde volumet og trafikkarealene i forkant er framtredende BARLINDHAUG CONSULT AS

31 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Brustad sør Førsituasjon sett fra Brustad sør (ved bolig): Byggetrinn 1 sett fra Brustad sør (ved bolig): Herfra er byggetrinn 1 godt synlig. BARLINDHAUG CONSULT AS

32 32 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra Brustad sør (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig, og trafikkarealene i forkant er framtredende. Alternativ 2 sett fra Brustad sør (ved bolig): Både det opphøyde volumet, storhallen og trafikkarealene i forkant er framtredende BARLINDHAUG CONSULT AS

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E -K O N S E K V E N S E R F O R L A N D S K A P S B I L D E, O K T 2 0 1 1 FORELØPIG 1 LANDSKAPSBILDE 1.1 INNLEDNING Formålet med dette kapittelet er å belyse konsekvensene

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde 2014-06-23 A 2014-06-23 Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN 2014-05-19 Konsekvensutredning

Detaljer

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483

Konsekvensutredning. Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 Konsekvensutredning Detaljregulering Havnevegen 16, gnr. 3 bnr. 36 m.fl. Plan 0483 12.06.2014 1 INNHOLD 1 Om konsekvensutredningen... 3 2 Beskrivelse av metode... 3 3 0-Alternativet... 3 4 Utredningstema

Detaljer

Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke

Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke Verdivurdering av landskap i Hordaland fylke Med utgangspunkt i Nasjonalt referansesystem for landskap Morten Clemetsen Lars André Uttakleiv Ingunn Bårtvedt Skjerdal Rapport 07 2011 Tittel: Verdivurdering

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU

Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT. E18-korridoren Lysaker - Slependen. Kommunedelplan med KU Ikke prissatte konsekvenser TEMARAPPORT E18-korridoren Lysaker - Slependen Kommunedelplan med KU Mai 2013 E18-korridoren Lysaker Slependen. Kommunedelplan med KU. Temarapport ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia.

Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Brida eiendom AS Planbeskrivelse Reguleringsplan med KU. Plan 1033: Detaljregulering steinbrudd Sjånesheia. Dato: 01122014 Brida eiendom AS: Planbeskrivelse steinbrudd Sjånesheia Side 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger Rambøll Norge AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger For Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune Dato: 06.07.2007 Rev: 06.11.2007 06.06.2008 27.08.2008 Oppdragsnr.: 8065117 Oppdragsgiver:

Detaljer

Finnmark Sand A/S. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Driftsplan 2010-2015. Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199

Finnmark Sand A/S. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Driftsplan 2010-2015. Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199 Finnmark Sand A/S Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune Deler av eiendommene gnr. 34 bnr. 151, 179, 199 Driftsplan 2010-2015 Tromsø 07.04.2010 MASSEUTTAK I JORDFALLET, DRIFTSPLAN 2010-2015 2 Tittel: Masseuttak

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2

DOKUMENTINFORMASJON. Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 Arendal Lufthavnn Gullknapp AS Konsekvensanalyse for Gullkna app flyplass Dato: 2011-09-06 Konsekvensanalyse for Gullknapp flyplass 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Konsekvensanalyse for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås

Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Sak 31/15 Saksnummer: 15/2577 Saksbehandler: Ingvild Skaset Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING FOR LØDINGEN NÆRINGSPARK, KÅRINGEN.

KONSEKVENSUTREDNING FOR LØDINGEN NÆRINGSPARK, KÅRINGEN. Konsekvensutredning Side 1 LØDINGEN KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING FOR LØDINGEN NÆRINGSPARK, KÅRINGEN. Sist lagret av Side 1 av 98 Konsekvensutredning Side 2 0 FORORD... 4 1 BESKRIVELSE AV TILTAKET... 5 1.0

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer