Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap"

Transkript

1 Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landskap Tromsø

2 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel: Forfatter(e): Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken nærings- og handelspark, Harstad kommune - Landskap Tom Langeid, landskapsarkitekt mnla Oppdragsnr.: 9815 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Nordlysparken AS Delrapport Åpen Tom Langeid Guri Ugedahl 32 sider E:\9815NORD\Dokumenter\Avd-PU\Regplan med KU\Deltemaer\Landskap\Nordlysparken - Landskap doc Barlindhaug Consult AS Postadresse: 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: Epost: BARLINDHAUG CONSULT AS

3 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode/tilnærming Influensområde Beskrivelse av utbyggingsplanene Funksjoner Utforming Alternativer som vurderes Områdebeskrivelse og verdivurdering Landskapsregion 32 - Fjordbygder i Nordland og Troms Underregion Trondenes Influensområdet Planområdet Vurdering av landskapet Konsekvensenes omfang og betydning Innledning Alternativ 1A / 1B Alternativ 2A / 2B Avbøtende tiltak / Planpremisser Forholdet til innsyn Terrengtilpasning Vedlegg - fotomontasjer BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning 1.1 Bakgrunn I hht planprogrammet skal betydningen for Landskap vurderes som følger: Planområdet ligger til dels skjermet mellom Sørvikfjellet, Bjørnhaugen og Likollen. Området vil imidlertid være eksponert lokalt, ikke minst langs riksvegen, og fra sjøen. Det skal gjennomføres en landskapsanalyse med sikte på å avklare landskapsverdier i området, og på hvilken måte disse skal hensyntas i videre planlegging og utvikling av området. Som en del av dette utarbeides fotomontasjer (før-/etteranalyse) fra representative ståsteder. Det skal redegjøres for både nærvirkninger og fjernvirkninger. 1.2 Metode/tilnærming Vurdering av verdi, omfang og konsekvens Det tas utgangspunkt i framgangsmåten som er skissert i Miljøverndepartementets veileder om plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, T Vurdering av verdi, omfang og konsekvens, samt rangering av alternativ er beskrevet og illustrert gjennom tekst og figurer. Med bakgrunn i en beskrivelse av ulike landskapselementer, blir det foretatt en vurdering av landskapet basert på hovedkriteriene variasjon, helhet og inntrykksstyrke. I forbindelse med en slik verdivurdering tar vi utgangspunkt i metodikk som er presentert i Vegdirektoratets Håndbok-140 om konsekvensanalyser. Vi støtter oss også til Landskapsbildet i norsk naturforvaltning av Magne Bruun/NLH, Verdi angis i henhold til en tredelt skala som vist nedenfor: Liten Middels Stor Verdi Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til dagens situasjon, og blir beskrevet gjennom å peke på ulike effekter av tiltaket. Sentralt i forhold til å beskrive tiltakets ulike effekter på landskapsbildet står en synlighetsvurdering. Også ved vurdering av omfang er nevnte litteratur lagt til grunn. Omfang angis i henhold til en femdelt skala som vist nedenfor: Omfang Intet Stort neg. Middels neg. Litt neg. Litt pos. Middels pos. Stort pos Konsekvenser omfatter de fordeler og ulemper et tiltak antas å medføre i forhold til dagens situasjon. Tiltakets forventede konsekvenser (ikke-prissatte konsekvenser) er vurdert gjennom å sammenholde opplysninger om verdi for landskapsbildet med opplysninger om tiltakets omfang BARLINDHAUG CONSULT AS

5 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 5 Konsekvenser for landskapsbildet avleses ved å sammenholde verdi for landskapet i influensområdet med de ulike alternativenes samlede virkning, jf. konsekvensvifte (se figur). Tiltakets forventede konsekvenser beskrives ved hjelp av en nidelt skala som går fra meget stor positiv konsekvens ( ) til meget stor negativ konsekvens ( ) Datagrunnlag Området er befart ved flere anledninger, både vår, sommer og vinter. I tillegg er følgende dokumentasjon lagt til grunn: Synlighetsvurdering (inkl før- og etteranalyse) Ortofoto Topografisk kart (N50) Kartgrunnlag 1:1000 (FKB) 1.3 Influensområde Influensområdet omfatter hele landskapet som tiltaket lokaliseres i og er i nærheten av, og det området som tiltaket har visuell innvirkning på. Tiltaket her medfører etablering av bygg og anlegg og inkluderer terrenginngrep, som i varierende grad vil være synlig fra områder relativt langt unna. I tillegg benyttes betegnelsen planområdet om området hvor det er planlagt fysiske inngrep og om arealer som offentligheten mister tilgang til. BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 2. Beskrivelse av utbyggingsplanene 2.1 Funksjoner Planlagte utbygging legger til rette for etablering av store, sammenhengende arealer for næring. Det vil bli etablert adkomst og annen nødvendig infrastruktur til områdene. Om ønskelig vil det være aktuelt å avsette areal til idrettsformål / etablering av en kommunal flerbrukshall i området ( Storhall ). I hht kommuneplanens arealdel skal handels- og næringsparken i hovedsak bestå av virksomheter som driver med salg av arealkrevende varer (biler / motorkjøretøy / bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast / andre større byggevarer, salg fra planteskoler / hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer) 1. Det forutsettes at man i tråd med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre kan etablere m 2 detaljhandel i området. I tillegg ønsker Nordlysparken AS gjennom planarbeidet å se på virkninger av en større andel detaljhandel i området, derfor gjøres i tillegg vurderinger for en situasjon der 20 % av bruksareal forretning er detaljhandel (kfr underlag til KPA). Det presiseres at det ikke vil være aktuelt med tradisjonell detaljhandel eller kjøpesenter i dette området, men virksomheter innenfor andre bransjer enn de nevnt over, og som har behov for store salgsarealer. Næringsområdet vil bli bygget ut etappevis. 2.2 Utforming Den bærende idéen er å legge til rette for parkering foran bebyggelsen slik at alle fasader er synlige fra veien. Samtidig er areal for varemottak, varehenting, renovasjon o.a. skjult bak bygningene, som i bakkant er tilpasset terrengets form. Bebyggelsen består av frittstående volumer, som stort sett har rektangulær form. For å bryte opp de lange fasadene foreslås at de deles opp vertikalt og horisontalt med relevant fasadekledning, for eksempel med blanding av metallplater og polykarbonat. I tillegg til kommersielle fasader foreslås det å lage to reklametårn, plassert i torgarealer. Bensinstasjon, service, bussholdeplass, drosje og oppstillingsplass for lastebiler ligger langs riksvegen. I tillegg til en bred gangvei langs fasadelinjen, er det lagt opp til definerte gangsoner fra parkeringsarealene mot fasadene. Bl.a. for å unngå massive terrenginngrep og uønsket eksponering mot omgivelsene, tar en sikte på å legge byggeområdene i de lavereliggende delene av planområdet. De viste bygningene er gitt en gesimshøyde over terreng på 12 meter, med unntak av det østligste volumet som er gitt en gesimshøyde over terreng på 15 meter og idrettshallen som er gitt en høyde over terreng på 20 meter. Selv om Nordvikelva stedvis rettes ut, legges det opp til at bekkedraget i stor grad bevares. Høyspentlinjen som går diagonalt gjennom området vil bli lagt i kabel. 1 Definisjon gitt av Miljøverndepartementet for et tilsvarende område i Mo i Rana (2009) BARLINDHAUG CONSULT AS

7 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 7 Skissen antyder et mulig konsept for planlagte handels- og næringspark (AMB arkitekter as) 2.3 Alternativer som vurderes I følge fastsatt planprogram skal følgende alternativer utredes: I utgangspunktet vurderes det først og fremst å være fysiske inngrep som er hovedutfordringen i forhold til ulike sektorinteresser. Selv om alle alternativene medfører om lag samme fysiske inngrep, er det for enkelte deltemaer behov for en mer detaljert beskrivelse for å kunne avdekke områdets sårbarhet, for eksempel knyttet til framtidig bebyggelse, trafikkbelastning og aktivitetsnivå: Bl.a. har en i forhold til naturmiljø, landbruk og reindrift sett det som hensiktsmessig å undersøke ulike løsninger for alternativ 2, relatert til i hvilken grad en storhall for idrett berører omgivelsene. Et underalternativ med økt andel detaljhandel, benevnt alternativ 1B, vurderes kun å ha betydning for et fåtall av deltemaene, først og fremst transport. BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3. Områdebeskrivelse og verdivurdering 3.1 Landskapsregion 32 - Fjordbygder i Nordland og Troms I et nasjonalt referansesystem 2 er Norge delt inn i 45 landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet. Hver region har sin særegne landskapskarakter basert på ulik sammensetning av seks hovedkomponenter; landskapets hovedform landskapets småformer vann og vassdrag vegetasjon jordbruksmark bebyggelse og tekniske anlegg I sum danner de seks landskapskomponentene en landskapsregions samlede landskapskarakter. Landskapskarakter knyttet til region 32 er beskrevet nærmere på denne måten: (..) Et karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp. Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i landet. Som regel blir høydeforskjellen mellom sjøflate og fjelltopp større dess lenger inn i landet fjordene trenger. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer rolige avrunda ås- eller lavfjellsformasjoner (..), til mer alpint ville og opprevne tindepreg. (..) Spredt på fjordenes strandflater eller inne i mer avskjerma dalganger ligger jordbrukets lappetepper. Totalt dekker fortsatt hevdholdt jordbruksmark 1,6 % (= ca ha) av regionens totale landareal. Særlig typisk er en smal stripe dyrka mark der små gårdstun med et naust i strandlinja danner blikkfang. Før ble gårdene helst drevet i kombinasjon med fiske, i nyere tid også med industri, servicenæringer eller ulike offentlig virksomheter. I barskogskledte fjordområder var kombinasjon med båtbygging vanlig, og regionen leverte nordlandsbåter til hele landsdelen. Anslagsvis er nær 40 % av all tidligere registrert dyrka mark gått ut av drift. Det er særlig mindre gårder langs fjordbremmer, eller i avsidesliggende sidedaler, som er nedlagt. Et tradisjonelt kulturlandskap er på hell, og opphør av slått/beite gjør at lauvskogen gradvis gjenerobrer nedlagt kulturmark. jorder. Særlig påfallende er det langs smale fjordarmer, der vei på begge sider av fjorden gir godt innsyn mot strandbremmen på motsatt side. Ved siden av nedlegging har det også skjedd en betydelig nydyrking her. Her er flere store jordbruksbygder, med aktiv drift og betydelig nydyrking i seinere år. Her er også et stort geitehold, 20 % av landets besetninger, noe som stedvis gir særegne beitelandskap i fjordlier og på fjell. I flere fjordbygder ses også omfattende granplanting. Med sine ofte rektangulære former er de godt synlig i bratte fjordlier. Mye av hovedleia langs kysten går i de ytre regiondeler. Også regionens veinett er godt utbygd. 2 Nasjonalt referansesystem for landskap - beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner (rapport 10/05), Norsk institutt for skog og landskap BARLINDHAUG CONSULT AS

9 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 9 Typisk for mange fjorder er en kort og ofte bratt avstand mellom sjø og fjelltopp. Dyrka mark nede ved sjøen er godt synlig fra motsatt side av smale fjordarmer. Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionens fjorder sammen. Et særpreg mange steder er også en forholdsvis bred, oppdyrka strandflate. 3.2 Underregion Trondenes Landskapsregionene er delt inn i 444 underregioner som også er kartfestet, men ikke beskrevet. Planområdet inngår i underregion Trondenes, som grovt sett omfatter området innenfor utsnittet under. Pila peker mot Nordvikmyra. Grunnlag fra BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3.3 Influensområdet Nedenfor beskrives influensområdet nærmere i forhold til oppsatte kriterier i Statens vegvesens håndbok Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.) Når en kommer kjørende nordfra framstår området som et småskalalandskap, med tydelige koller og små åser, vekselvis åpent og skogkledt. Fra sør framstår området i større grad som bebygd, med spredt boligbebyggelse i kombinasjon med gårdsbruk. Når en nærmer seg planområdet er sidearealene preget av åpne jordbruksarealer. Småskalalandskap i nord, med tydelige koller og små åser, vekselvis åpent og skogkledt. Spredt boligbebyggelse i sør, i kombinasjon med åpne jordbruksarealer BARLINDHAUG CONSULT AS

11 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.) Både langs sjøen og hovedvegene omkranses bebyggelsen av kulturmark. Selv om planområdet teoretisk er eksponert mot sjøen, bidrar de store avstandene til begrenset innsyn. Heller ikke fra riksvegen ved Halsebø sør for Sørvik vil planlagte tiltak være synlig. Pilene peker på eksisterende kraftgater. BARLINDHAUG CONSULT AS

12 12 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3.4 Planområdet Nedenfor beskrives planområdet nærmere i forhold til oppsatte kriterier i Statens vegvesens håndbok Landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.) Selve planområdet framstår som noe kupert, med enkelte mindre koller som strekker seg mot riksvegen, og en markert ås i bakkant. Høydeforskjellen i planområdet er på ca 60 meter, mens RV 83 ligger på ca kote +45, ligger høyeste punkt i bakkant på ca kote Planområdet ligger i en tilnærmet nordvendt skråning, som ligger til dels skjermet mellom Sørvikfjellet, Bjørnhaugen og Likollen. Utsikt mot planområdet på veg nordover ved Brustad. Utsikt mot planområdet på veg sørover ved Nordvikmyra BARLINDHAUG CONSULT AS

13 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.) Området er i hovedsak skogkledt, med overvekt av lauvskog. I tillegg finnes spredte områder med barskog, fortrinnsvis granplantefelt. Det er preget av (tidligere) beiteaktivitet. Mens deler av området framstår som myrlendt, er høyereliggende områder preget av tørrere lyngmark og rabber. Planområdet framstår som skogkledt, med stedvis åpnere partier, spesielt vestover mot Nordvikmyra. Sett fra hovedvegen er planområdet tett bevokst av skog. Åpen bjørkeskog. Tett granskog. BARLINDHAUG CONSULT AS

14 14 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Vann (vann, vassdrag, fjorder m.m.) Utenfor området ligger flere vann, hvorav Melvikvatnet og Nordvikvatnan er de største. Fra disse føres flere bekker mot lavereliggende områder. Sørvestre hjørne av planområdet tangerer nesten Svartetjørna. Langs riksvegen går et markert bekkedrag, Nordvikelva, mellom Nordvikvatnan og sjøen. Randsonen langs elva er stedvis glissent og åpen. Nordvikvatnan Svartetjørna Melvikvatnet Utsyn over Svartetjørna, sørvest for planområdet. Nordvikelva, nordøst i planområdet BARLINDHAUG CONSULT AS

15 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene m.m.) Planområdet er i sin helhet ubebygd, mens det på andre siden av riksvegen er flere boliger. Overgangen mellom hhv myr/skog og beite/skog framstår meget tydelig. Tydelig overgang mellom åpen myr og tett skog. Åpenhet langs riksvegen på vei nordover ved Brustad. BARLINDHAUG CONSULT AS

16 16 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, monumentalbygg m.m.) Det går en kraftlinje på skrå gjennom planområdet, samt et bred kraftgate sørvest for området. Ellers finnes noen stier i området. Høyspentlinjer skjærer gjennom området. Nærheten til riksvegen preger området BARLINDHAUG CONSULT AS

17 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Vurdering av landskapet Med utgangspunkt i forannevnte beskrivelser foretas nedenfor en vurdering knyttet til de sentrale kriteriene variasjon, helhet og intensitet Mangfold/variasjon Landskapet i influensområdet framstår med stor variasjon i terrengform og vegetasjonsdekke. Det preges av en skjærgård med mange viker og holmer. Lokalt preges landskapet av moderat variasjon og liten kontrastvirkning. Det er kun få landskapselementer med særpreg. Lyngskog. Brustad Helhet/kontinuitet Influensområdet framstår som et storskalalandskap, med stedvis storslagne og dominerende dalformer, stedvis sammenhengende strandsoner. Lokalt framstår planområdet som et alminnelig velskjøttet bygdelandskap, med mindre fremtredende landskapselementer og middels dominerende terrengform Inntrykksstyrke/intensitet Landskapet i regionen har stedvis høy opplevelsesverdi, med dramatiske, slående eller minneverdige kvaliteter. Det preges av stor kontrastvirkning mellom terrengformasjoner og mellom vann- og landformer. Lokalt har landskapet middels opplevelsesverdi, og preges av middels kontrastvirkning mellom terrengformer og mellom vann- og landformer. Nordvikelva Myrområder i vest. BARLINDHAUG CONSULT AS

18 18 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Verdivurdering Ut fra ovennevnte og med utgangspunkt i kriterier som angitt i figur 6.1 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) legges til grunn at landskapsbildet i influensområdet har middels verdi. Dette er for øvrig i tråd med kriteriet i figur 6.8 i Statens vegvesens håndbok 140 (2006): Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region. Liten Middels Stor Verdi BARLINDHAUG CONSULT AS

19 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Konsekvensenes omfang og betydning Nedenfor gis en vurdering av konsekvenser ved realisering av alternativene, knyttet til landskapsbildet i hhv influensområdet og planområdet. Som grunnlag for konsekvensvurderingene angis omfanget gjennom å peke på ulike effekter av tiltaket. Når det gjelder hvilke elementer som drøftes i den forbindelse, er dette først og fremst knyttet til virkninger for fremtredende landskapselementer, viktige silhuettvirkninger og forholdet til det registrerte kulturlandskapet og landskapsvernsområdet. 4.1 Innledning Aktuelle ståsteder Vi har valgt å bruke synlighetsvurderinger, dels til å beskrive opplevelsen av landskapet fra relevante betraktningspunkter, dels til å beskrive virkninger av tiltaket sett fra de samme punktene. Følgende ståsteder er benyttet: 1. Blomjoten nr 1 2. Brustad 3. Brustad sør Bilder av førsituasjonen og fotomontasjer av de ulike alternativene knyttet til ståstedene er vist i vedlegg bakerst i rapporten Varierende forhold Været i området byr på variasjon og raske skiftninger, hvilket også spiller inn i forhold til hvordan en opplever landskapet omkring seg. Været bidrar til at det varierer hva en ser, hvor langt en ser - og hva en evt. ikke ser. BARLINDHAUG CONSULT AS

20 20 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE På samme måte vil landskapet oppleves på ulike måter til forskjellige tider av døgnet og året. 4.2 Alternativ 1 En realisering av dette alternativet innebærer at det legges til rette for en utbygging av næringsbebyggelse i hele området. Figuren under viser hhv terrengfylling og -skjæring, samt mulig bebyggelse som er benyttet i fotomontasjene (se vedlegg) Vurdering av omfang Landform/terrengform (..) Når det gjelder tilrettelegging har en fokusert på terrengtilpasning og massebalanse. Dette medfører at tiltaket blir relativt lite synlig, også pga omliggende vegetasjon. Selv om flere mindre lokale romdannelser blir berørt, blir ingen overordnede landskapsformer eller viktige landskapselementer vesentlig forstyrret. Vegetasjon (..) I forbindelse med utbygging vil skog av begrenset bonitet bli hogd. Randvegetasjonen langs elva opprettholdes i noen grad. Vann (..) Elva vil langs deler av planområdet bli lagt om, stedvis lagt i rør. Bebyggelse (..) Selv om planlagte bebyggelse er plassert langs hovedvegen på samme måte som eksisterende, vil den i stor grad bryte med eksisterende struktur mht størrelse. Også at de åpne arealene omkring bebyggelsen vil bestå av asfalt i stedet for gras, vil være nytt. Andre elementer (..) Eksisterende kraftlinjer vil bli lagt om eller gravd ned BARLINDHAUG CONSULT AS

21 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 21 Synlighet Planlagte utbygging vil bli godt synlig lokalt, bl.a. fra innfartsvegen til Harstad og nærliggende boliger. Pga store avstander og at både omliggende terreng og vegetasjon har en skjermende effekt, er det likevel begrenset innsyn til området Samlet omfang og konsekvens Mangfold/variasjon En realisering vil ikke medføre at viktige landskapselementer blir forstyrret, selv om planlagte utbygging vil endre dagens situasjon. Den begrensede variasjonsrikdommen i landskapet opprettholdes. Helhet/kontinuitet Helheten i landskapet vil bli forstyrret ved at det etableres store bygningsvolumer og betydelige trafikkarealer, som bryter med eksisterende størrelser og strukturer. Inntrykksstyrke/intensitet Da landskapets opplevelsesverdi i utgangspunktet er vurdert som moderat, vil tiltaket i liten grad bidra til å redusere denne Basert på oppsatte kriterier i figur 6.2 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) vurderes omfanget samlet til å være middels negativt. Intet Omfang Stort neg. Middels neg. Lite neg. Lite pos. Middels pos. Stort pos Når områdets verdi i forhold til landskap som helhet er vurdert som middels, blir konsekvensen dermed middels negativ. Konsekvens Middels negativ ( - - ) BARLINDHAUG CONSULT AS

22 22 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 4.3 Alternativ 2 En realisering av dette alternativet innebærer at det legges til rette for en utbygging av en storhall i nordre del av området, i tillegg til næringsbebyggelse. Bortfall av næringsarealer pga hallen kompenseres gjennom å legge til rette for et plan 2 i deler av bebyggelsen. Figuren under viser hhv terrengfylling og -skjæring, samt mulig bebyggelse som er benyttet i fotomontasjene (se vedlegg) Vurdering av omfang Landform/terrengform (..) Når det gjelder tilrettelegging har en fokusert på terrengtilpasning og massebalanse. Dette medfører at tiltaket blir relativt lite synlig, også pga omliggende vegetasjon. Selv om flere mindre lokale romdannelser blir berørt, blir ingen overordnede landskapsformer eller viktige landskapselementer vesentlig forstyrret. Vegetasjon (..) I forbindelse med utbygging vil skog av begrenset bonitet bli hogd. Randvegetasjonen langs elva opprettholdes i noen grad. Vann (..) Elva vil langs deler av planområdet bli lagt om, stedvis lagt i rør. Bebyggelse (..) Selv om planlagte bebyggelse er plassert langs hovedvegen på samme måte som eksisterende, vil den i stor grad bryte med eksisterende struktur mht størrelse. Også at de åpne arealene omkring bebyggelsen vil være bestå av asfalt i stedet for gras, vil være nytt. Andre elementer (..) Eksisterende kraftlinjer vil bli lagt om eller gravd ned BARLINDHAUG CONSULT AS

23 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP 23 Synlighet Planlagte utbygging vil bli godt synlig lokalt, bl.a. fra innfartsvegen til Harstad og nærliggende boliger. Spesielt storhallen, som ligger framskutt, vil bli dominerende. Pga store avstander og at både omliggende terreng og vegetasjon har en skjermende effekt, er det likevel begrenset innsyn til området Samlet omfang og konsekvens Mangfold/variasjon En realisering vil ikke medføre at viktige landskapselementer blir forstyrret, selv om planlagte utbygging vil endre dagens situasjon. Den begrensede variasjonsrikdommen i landskapet opprettholdes. Helhet/kontinuitet Helheten i landskapet vil bli forstyrret ved at det etableres store bygningsvolumer og betydelige trafikkarealer, som bryter med eksisterende størrelser og strukturer. Inntrykksstyrke/intensitet Da landskapets opplevelsesverdi i utgangspunktet er vurdert som moderat, vil tiltaket i liten grad bidra til å redusere denne Basert på oppsatte kriterier i figur 6.2 i Statens vegvesens håndbok 140 (1995) vurderes omfanget samlet til å være middels negativt. Intet Omfang Stort neg. Middels neg. Lite neg. Lite pos. Middels pos. Stort pos Når områdets verdi i forhold til landskap som helhet er vurdert som middels, blir konsekvensen dermed middels negativ. Konsekvens Middels negativ ( - - ) BARLINDHAUG CONSULT AS

24 24 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1 2 Konsekvensfigur for samlede virkninger for landskapsbilde. Grad av konsekvens er angitt på skalaen ubetydelig (hvit) til meget stor negativ (fiolett). De ulike alternativene er angitt med tilhørende siffer og bokstav BARLINDHAUG CONSULT AS

25 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Avbøtende tiltak / Planpremisser 5.1 Bekkedrag Eksisterende bekker og vann utenfor planområdet utgjør viktige kvaliteter, og spesielt Nordvikelva med kantvegetasjon kan med fordel videreføres og forsterkes. For å sikre dette foreslås at en sone langs riksvegen om mulig reguleres som grønnstruktur, som det knyttes bestemmelser til om revegetering og skjøtsel. 5.2 Terrengtilpasning Det framgår at føringer om massebalanse har bidratt til en relativt terrengtilpasset arrondering. I og med at terrenginngrepene likevel vil være relativt synlige, foreslås at det knyttes bestemmelser til planen om at skjæringer og fyllinger skal utformes og evt vegeteres på en tilfredsstillende måte. 5.3 Forholdet til innsyn Planlagte utvikling medfører at eksisterende vegetasjon stedvis fjernes samtidig som det foretas betydelige terrenginngrep. I forbindelse med foreliggende konsept har en fokusert på fjernvirkninger, ved å vektlegge at både terreng og vegetasjon bidrar til å begrense innsyn til området. Før høyereliggende deler av området evt tillates utbygd, bør forholdet til fjernvirkning og innsyn vurderes nærmere. Dette både for å kunne fastlegge rammer for framtidig byggehøyde og fjerning av skog. 5.4 Flytte storhallen For å dempe inntrykket av storhallen, foreslås at den trekkes bakover i området. På denne måten vil hallen i større grad framstå med terrenget som bakgrunn, samtidig som en unngår at hallen ikke begrenser innsyn mot den lavere næringsbebyggelsen bakom. BARLINDHAUG CONSULT AS

26 26 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 6. Vedlegg - fotomontasjer I vedlagte fotomontasjer er planlagt bebyggelse vist som enkle volumer, uten at det er fokusert på utforming og materialbruk i fasadene. Heller ikke utomhusarealene er vist på en naturtro måte. Dette med utgangspunkt i at hensikten har vært å dokumentere størrelse og høyder på planlagt bebyggelse, og synliggjøre på hvilken måte denne forholder seg til omliggende terreng BARLINDHAUG CONSULT AS

27 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Blomjoten 1 Førsituasjon sett fra bolig i Blomjoten 1: Byggetrinn 1 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er byggetrinn 1 knapt synlig. BARLINDHAUG CONSULT AS

28 28 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er næringsparken godt synlig. Alternativ 2 sett fra bolig i Blomjoten 1: Herfra er næringsparken godt synlig, spesielt storhallen er dominerende BARLINDHAUG CONSULT AS

29 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Brustad Førsituasjon sett fra Brustad (ved bolig): Byggetrinn 1 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er situasjonen uendret. BARLINDHAUG CONSULT AS

30 30 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig, og trafikkarealene i forkant er framtredende. Alternativ 2 sett fra Brustad (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig. Både det opphøyde volumet og trafikkarealene i forkant er framtredende BARLINDHAUG CONSULT AS

31 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDSKAP Brustad sør Førsituasjon sett fra Brustad sør (ved bolig): Byggetrinn 1 sett fra Brustad sør (ved bolig): Herfra er byggetrinn 1 godt synlig. BARLINDHAUG CONSULT AS

32 32 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Alternativ 1 sett fra Brustad sør (ved bolig): Herfra er næringsparken godt synlig, og trafikkarealene i forkant er framtredende. Alternativ 2 sett fra Brustad sør (ved bolig): Både det opphøyde volumet, storhallen og trafikkarealene i forkant er framtredende BARLINDHAUG CONSULT AS

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Landskap Tromsø 16.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Nærmiljø og friluftsliv Tromsø 24.09.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Risiko og sårbarhet

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Risiko og sårbarhet Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken AS, Tom Langeid Multiconsult

Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken AS, Tom Langeid Multiconsult NOTAT Oppdrag: Nordlysparken AS PLAN MED KU NORDLYSPARKEN Tema: OVERSIKT FORESLÅTTE AVBØTENDE TILTAK Dato: 12.06.2012 Til: Fra: Kopi til: Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV

REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Region Nord Rapporttype KU-rapport 2015-09-03 REGULERINGSPLAN FOR E6 HØYTVERRELV FAGRAPPORT LANDSKAP FAGRAPPORT LANDSKAP 2 Feil! Fant ikke referansekilden. FAGRAPPORT LANDSKAP

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Fra Kopi ACH RAS TEMANOTAT LANDSKAP OG ESTETIKK Dato 2015-04-14 Fra planprogrammet: "Utredningen må synliggjøre aktuelle

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA Konsekvensutredning landskap 08-09-2010 1 KIRKENES INDUSTRIAL AND LOGISTICS AREA (KILA)- KONSEKVENSVURDERING FOR LANDSKAPSBILDE

Detaljer

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan Ingebjørg Løset Øpstad 13.02.2013 Innledning I denne analysen vil man rette fokus mot de landskapsmessige verdiene innenfor og

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Områdeplan for Arsvågen næringsområde

Områdeplan for Arsvågen næringsområde Statens vegvesen Områdeplan for Arsvågen næringsområde Fagrapport landskapsbilde Konsekvensvurdering 2015-05-20 Oppdragsnr. 5144240 01 2015-05-20 Revidert etter tilbakemeldinger fra SVV og Bokn kommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN VEDLEGG KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning LANDSKAPSANALYSE NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert juli 2010 1 LANDSKAPSANALYSE VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER JULI

Detaljer

Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging

Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging Sør-Varanger kommune Kommunedelplan for Tømmernes Infrastruktur til fremtidig havne- og industriutbygging Konsekvensvurdering landskapsbildet 2014-10-08 Oppdragsnr.:5123076 - Kommunedelplan for Tømmernes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMA PUKKVERK

REGULERINGSPLAN FOR SOMMA PUKKVERK SEPTEMBER 2015 SOMMA PUKK AS REGULERINGSPLAN FOR SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR. A050999 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser av et tiltak er en systematisk gjennomgang av:

Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser av et tiltak er en systematisk gjennomgang av: KU METODE Konsekvensutredningene er basert på metodikk gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 - Konsekvensanalyser. Håndboka gir metodikk for beregning/vurdering av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser

Detaljer

Rapport. Kristian Holst AS. OPPDRAG Detaljplan for Holstneset. EMNE Landskap og byform DOKUMENTKODE 712410 PLAN RAP 002

Rapport. Kristian Holst AS. OPPDRAG Detaljplan for Holstneset. EMNE Landskap og byform DOKUMENTKODE 712410 PLAN RAP 002 Rapport Kristian Holst AS OPPDRAG Detaljplan for Holstneset EMNE DOKUMENTKODE 712410 PLAN RAP 002 712060 PLAN RAP 002 12.03.15/02 SIDE 2/39 RAPPORT OPPDRAG Detaljplan for Holstneset DOKUMENT KODE 712060

Detaljer

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E -K O N S E K V E N S E R F O R L A N D S K A P S B I L D E, O K T 2 0 1 1 FORELØPIG 1 LANDSKAPSBILDE 1.1 INNLEDNING Formålet med dette kapittelet er å belyse konsekvensene

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Batteriet AS Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 07.07.2010 2 REGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Tittel: Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Kommunal økonomi

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Kommunal økonomi Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Kommunal økonomi Tromsø 30.05.2012 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Landbruk Tromsø 07.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Lunner Pukkverk AS. Landskapsbilde. Utgave: 3 Dato: 2015-10 - 05

Lunner Pukkverk AS. Landskapsbilde. Utgave: 3 Dato: 2015-10 - 05 Landskapsbilde Utgave: 3 Dato: 2015-10 - 05 Landskapsbilde 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Landskapsbilde Utgave/dato: 3 / 5. okt. 2015 Arkivreferanse: - Oppdrag: 529643 Regulering

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KOPPANGEN

REGULERINGSPLAN FOR KOPPANGEN Oppdragsgiver Lyngen kommune Rapporttype KU-rapport 2014-08-14 REGULERINGSPLAN FOR KOPPANGEN FAGRAPPORT LANDSKAP FAGRAPPORT LANDSKAP 2 FAGRAPPORT LANDSKAP 3 (15) REGULERINGSPLAN FOR KOPPANGEN FAGRAPPORT

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema kommunal økonomi Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet.

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet. Til: Kopi til: Fra : Vestby kommune Jørgen Langgård Helene Kjeldsen Dato: 14. mars 2011 Prosjekt: Detaljreguleringsplan, Deli Skog, Vestby kommune, Akershus Emne: Konsekvensutredning for landskap Sammendrag

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Planprogram, utredning Støodden Konsekvensutredning landskap Støodden utvikling AS Dato: 2. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 05 Tilgjengelighet Ikke

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4

EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Vedlegg 6 Fagrapport 07.05.2013 EN KEL LAN DSKAP SAN AL YSE GRAS MOGREN DA NÆRI N GSPAR K, FELT N4 GRASM OGRENDA NÆRIN GSPARK, FELT N4 2 ( 12 ) EN KEL LAN

Detaljer

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Noreie AS Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Konsekvensutredning Landskapsbilde 2013-02-08 Oppdragsnr 5114104 5114104 Konsekvensutredning Landskapsbilde 2013-02-08 Konsekvensutredning Landskapsbilde

Detaljer

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KS Notat nr. Rev. 01 2017/01/26 Dato 2016/11/21 Til Fra Lund Kopi Landskapsvirkning Klinkenberghagan 1. Situasjon Planområdet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE Delområde 1: Sørlige del av planområdet områdene ved Slåttemyr og Vesleå

TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE Delområde 1: Sørlige del av planområdet områdene ved Slåttemyr og Vesleå TURUFJELL - VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE 1.1 Landskap Det vises til landskapsanalyse utarbeidet i starten av prosjektet. Det har vært fortløpende kontakt med landskapsarkitekter for innspill og vurderinger

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon

STATNETT SF Tileggsutredning for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon 420 kv kraftledning Ørskog Fardal Tileggsutredning for temaet landbruk for lokalisering av ny Sykkylven transformatorstasjon Utarbeidet av: Juli 2011 FORORD Denne rapporten / notatet er utarbeidet som

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

Skiparviken Panorama. Vurdering av tiltakets konsekvenser for kulturminnet Troldhaugen med utgangspunkt i omfanget av endringer av landskapet

Skiparviken Panorama. Vurdering av tiltakets konsekvenser for kulturminnet Troldhaugen med utgangspunkt i omfanget av endringer av landskapet Skiparviken Panorama Vurdering av tiltakets konsekvenser for kulturminnet Troldhaugen med utgangspunkt i omfanget av endringer av landskapet Innholdsfortegnelse: Verdisetting av Troldhaugen s. 03 O-alternativet

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR. OMRÅDEREGULERING ROBEN PlanID 1020014A. Plankart og Bestemmelsene datert 08.04.11 revidert 07.08.12

BESTEMMELSER FOR. OMRÅDEREGULERING ROBEN PlanID 1020014A. Plankart og Bestemmelsene datert 08.04.11 revidert 07.08.12 BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING ROBEN PlanID 1020014A Plankart og Bestemmelsene datert 08.04.11 revidert 07.08.12 1 Formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Forretning/kontor/industri (F/K/I 1-9)

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg

Storsand Utvikling AS. Reguleringsplan for Slottet Storsand. Arbeidsopplegg Reguleringsplan for Slottet Storsand Arbeidsopplegg 26.06.2014 Arbeidsopplegg reguleringsplan for Slottet Storsand INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 1 2 Beskrivelse av oppdraget... 1 2.1 Valg av plantype...

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer Forslag, datert 03.08.2015 og retningslinjer Planens navn Områdereguleringsplan for Alta handelspark, PlanID 20100014 Arkivsak Arkivkode Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Multiconsult AS Sluttbehandling,

Detaljer

KU Konsekvenser for landskapsbildet

KU Konsekvenser for landskapsbildet KU Konsekvenser for landskapsbildet Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan nr. 2014 133 Sandnes kommune 12.04.2016 Plan 2014 133, KU Landskapsbilde Side 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 REGULERINGS REGULERINGSPLAN FOR GJUVSJÅ Revidert etter høring 08.08.02 Vedtatt i kommunestyret 29.08.02 1 BYGGEOMRÅDE ( 20-4 NR 1) 1.1 Plankrav: Før det gies tillatelse til fradeling eller til tiltak etter

Detaljer

INNHOLD. Vedlegg analysekart: Sommarøy Hillesøy Brensholmen

INNHOLD. Vedlegg analysekart: Sommarøy Hillesøy Brensholmen HØRINGSUTGAVE 19.02.2016 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. TEORETISK INNFALLSVINKEL... 4 2.1 Landskapets hovedformer... 5 3. BESKRIVELSE AV LANDSKAPET... 6 4. SOMMARØY... 8 4.1 Fjærasone... 8 4.2 Høydedrag...

Detaljer

E39 Rogfast Laupland - Knarholmen

E39 Rogfast Laupland - Knarholmen Region vest Prosjektavdelingen 15.01.2015 E39 Rogfast Laupland - Knarholmen Konsekvensutredning Deltema: Landskapsbilde 2/17 KU-DELRAPPORT, LANDSKAPSBILDE 3/17 KU-DELRAPPORT, LANDSKAPSBILDE INNHOLD 1 Landskapsbilde

Detaljer

Forsand Sandkompani AS. KU_landskap. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Forsand Sandkompani AS. KU_landskap. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] KU_landskap Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] KU_landskap 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Konsekvensutredning landskapsbilde... 2 Tema landskapsbilde generelt... 2 Plan- og influensområder... 2 Planprogram... 2 Datagrunnlag...

Detaljer

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

E6 Balsfjord grense -

E6 Balsfjord grense - Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Januar 2014 Reguleringsplan E6 Balsfjord grense Hatteng Konsekvensutredning for landskapsbilde E6 Balsfjord grense - Hatteng Konsekvensutredning for

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING

SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING Oppdragsgiver Veidekke Eiendom AS Rapporttype Notat Dato 2012-06-20 Rev 2012-09-17 SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING LANDSKAPSMESSIG VURDERING 3 (18) SOLHØGDA LANDSKAPSMESSIG VURDERING Oppdragsnr.: 4120069

Detaljer

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser. STEINKJER KOMMUNE Avdeling for plan og natur Dato: 01.03.04 Saksnr/Løpenr: 2003/412-14073/2005 (jfr lnr. 15256/03). Klassering: L12 Revisjoner: Behandling: Det faste utvalg for plansaker 22.04.04 Offentlig

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

1.1. Generelt om delutredningen Delutredning landskap tar utgangspunkt i forutsetningene som er definert i vedtatt planprogram datert

1.1. Generelt om delutredningen Delutredning landskap tar utgangspunkt i forutsetningene som er definert i vedtatt planprogram datert 1. DELUTREDNING LANDSKAP 1.1. Generelt om delutredningen Delutredning landskap tar utgangspunkt i forutsetningene som er definert i vedtatt planprogram datert 08.03.10. Vurdering av landskapsverdi og konsekvenser

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

ANALYSE AV LANDSKAPSBILDE OG FRILUFTSLIV

ANALYSE AV LANDSKAPSBILDE OG FRILUFTSLIV ANALYSE AV LANDSKAPSBILDE OG FRILUFTSLIV som grunnlag for boligutbygging på felt B26-29 Kirkenes, Sør- Varanger kommune 07.05.2006 1 Denne analysen er ment å skulle fungere som et grunnlagsmateriale i

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN

LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN LANDSKAPSVURDERING LYKTODDEN I MOSKENESVÅGEN //LANDSKAPET I MOSKENESVÅGEN Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet. Begrepet omfatter

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde Oppdragsnr.:

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde Oppdragsnr.: Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 SAMMENDRAG Definisjon og avgrensning Landskap defineres i den Europeiske landskapskonvensjonen som et

Detaljer

Landskapsanalyse. Sløvåg, Gulen kommune. Line Merete Valle 26.09.2013

Landskapsanalyse. Sløvåg, Gulen kommune. Line Merete Valle 26.09.2013 Landskapsanalyse Sløvåg, Gulen kommune Line Merete Valle 26.09.2013 Landskapsanalyse Landskapet rundt Sløvåg i Gulen kommune ligger i landskapsregion 20, Kystbygdene på Vestlandet, i følge NIJOS (Norsk

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING KOMMUNEPLAN 2017-2035, VEDLEGG Vurderinger av Landskapsområder, datert 21.11.2016 Dok nr. 3378939. Postadresse: Postboks 700 1304 SANDVIKA E-post: post@baerum.kommune.no Besøksadresse:

Detaljer

NOTAT. 2. Beskrivelse av landskapet og verdivurdering DETALJREGULERING KLODEBORG PUKKVERK - KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP.

NOTAT. 2. Beskrivelse av landskapet og verdivurdering DETALJREGULERING KLODEBORG PUKKVERK - KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP. NOTAT Oppdrag 8120338 Klodeborg pukkverk Kunde Klodeborg og Landvik pukkverk AS Notat nr. 1 Til Stærk&co Fra Kopi Mari-Ann Ekern [Navn] DETALJREGULERING KLODEBORG PUKKVERK - KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Egnethetsanalyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 LAMPE LANDSKAP Oterveien 11, 22 11 Kongsvinger Tlf: 932 28 716, Faks: 62 81 07 71

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning

Styringsgruppa. Arealinteresser Egnethetshensyn Mulig løsning 29.04.13 Rullering av kommuneplanens arealdel for Herad og Nordre Spind Private områdeønsker Politiske rammeavklaringer og administrasjonens vurdering og skisse til mulig løsning Lokalisering av private

Detaljer

Landskapsanalyse Steinsvikåsen Gnr. 39 bnr.10, Ytrebygda Bergen kommune

Landskapsanalyse Steinsvikåsen Gnr. 39 bnr.10, Ytrebygda Bergen kommune Landskapsanalyse Steinsvikåsen Gnr. 39 bnr.10, Ytrebygda Bergen kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom AS Rapporttittel: Landskapsanalyse Steinsvikåsen Utgave/dato: 02.07.15 Oppdrag:

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Nordlysparken AS. Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Planbeskrivelse

Nordlysparken AS. Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Planbeskrivelse Nordlysparken AS Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Planbeskrivelse Tromsø 04.06.2012 revidert 14.06.2012 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

E10/Rv85/Rv83 Håloglandsvegen: Vedlegg til konsekvensutredning. Vedlegg

E10/Rv85/Rv83 Håloglandsvegen: Vedlegg til konsekvensutredning. Vedlegg Vedlegg 1. Metode for vurdering av ikke-prissatte tema (utdrag fra håndbok V712) 2. Vedtatte reguleringsplaner inkludert i nullalternativet 3. Vurderte plasseringer av deponi og rigg tabell og kart 4.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer