FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til følgende planformål: Kombinerte formål, PBL 25,2. ledd: Område for Kontor/Industri/Lager, K/I/L 1-6 Område for Annet kombinert formål - Kontor/Hotell/Offentlige bygninger/bensinstasjon, K/H/O/B Område for Annet kombinert formål Herberge/Bevertning/Bensinstasjon, HBB Offentlig trafikkområde, PBL 25,1. ledd nr. 3: Kjøreveg Gang/sykkelveg Annen veggrunn Spesialområder, PBL 25,1. ledd nr. 6: Kommunalteknisk anlegg (vanntårn,va) Parkbelte i industristrøk, P Friluftsområde, Fril.1 6 Behandlingsbasseng for sur avrenning, BSA 2. FELLESBESTEMMELSER 2.1 Bebyggelsesplan Det skal lages bebyggelsesplan for alle byggeområdene, unntatt område VA, vanntårn Bebyggelsesplanen skal redegjøre for fordeling og omfang av de aktuelle formål, bebyggelsens plassering, høyder og utforming, interne adkomst- og gangveier, parkeringsarealer, eventuelle sikringstiltak samt tilgjengelighet for alle Til bebyggelsesplanen skal det utarbeides utomhusplan som viser opparbeidelse av utomhusarealene inkludert skråninger og skjæringer i tråd med kravene fra overordnet landskapsplan, jfr 2.3, beplanting, veger, gangveger, parkeringsareal, gjerder ol Til bebyggelsesplanen skal det redegjøres for hvordan områdene framstår etter utbygging med vekt på visuell virkning sett fra hovedvegene. Det må redegjøres for terrengbearbeiding, innpassing av bygninger i landskapet og arkitektoniske helhetsgrep for utforming av bebyggelsen Teknisk plan For områder med krav om bebyggelsesplan kreves teknisk plan som redegjør for vann/avløp, håndtering av overflatevann, veiareal og parkeringsplasser. Planen skal også omfatte annen teknisk infrastruktur som EL- forsyning, tele, bredbånd m.m. Alle slike anlegg skal legges som jordkabel. 2.3 Overordnet landskapsplan Det skal lages en overordnet landskapsplan for sidearealene til ny E 18 og tilførselsvegen til Lillesand som er avsatt til parkbelte i industristrøk. Planen skal angi en helhetlig og overordnet grønnstruktur i området som skal følges opp i detalj gjennom utomhusplaner til de enkelte felt. Planen skal sees i sammenheng med tilsvarende planer for E 18 utbyggingen.

2 2.4 Opparbeidelse av fyllinger/skjæringer Fyllings- og skjæringsskråninger skal ha en helning på maksimalt 1:1.5. Det kan anlegges tørrmurer, inntil 2 meter høye, i foten av skråningene for å begrense fyllingsutslaget Skråningene skal beplantes ihht utomhusplan jfr Alle fyllingsutslag skal være innenfor område-/formålsgrense Skjæringer og skråninger skal sikres mot ras/utglidning Skjæringer og skråninger som kan utgjøre fare for sikkerheten i området skal sikres med gjerder eller andre tiltak. 2.5 Miljøplan (sulfidholdige masser/surt vann) For alle områder hvor det skal utføres anleggs/byggearbeid skal det utarbeides miljøplan for behandling av sulfidholdige masser og overflatevann. Planen skal omfatte tiltak både i anleggsfasen og for den permanente situasjonen. Miljøplanen skal godkjennes av forurensingsmyndighetene og inngå som grunnlag til søknad om utslippstillatelse. 2.6 Behandlingsbasseng for sur avrenning Behandlingsbasseng for sur avrenning kan etableres innenfor områdene BSA, K/I/L 1 eller 2 etter godkjenning av planmyndighet. Før godkjenning kan gis skal det foreligge detaljerte planer for utforming av bassenget, forhold til vassdrag og innpassing i terreng. Dersom bassenget etableres i K/I/L 1 eller 2 skal dette inngå i bebyggelsesplan når denne utarbeides for det aktuelle felt. Plan for plassering og utforming av bassenget skal godkjennes av forurensingsmyndighetene. 2.7 Krav til parkering For de enkelte områder gjelder følgende krav til parkeringsplasser: - 1 parkeringsplass pr. 200 m2 BRA (Bruksareal) lager - 1 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA for industri - 1 parkeringsplass pr. 50 m2 BRA kontorer og offentlige bygg - 0,7 parkeringsplass pr. rom for hotell. 3. BYGGEOMRÅDER - OMRÅDE FOR OFFENTLIGE BYGNINGER (O) 3.1 Tillatte etableringer Området kan nyttes til fengsel og overgangsboliger med tilhørende undervisningsbygg, idrettsbygg og administrasjon/servicebygg Bebyggelsen Maksimal utnyttelse medregnet parkeringsareal på bakken %-BYA = 80%. Maksimal Bebyggelsen kan oppføres i maksimal høyde 15 meter regnet fra det høyeste punktet der ferdig planert terreng skjærer grunnmuren. Det tillates høyere oppbygg for mindre deler av bebyggelsen. 4. KOMBINERTE FORMÅL BYGGEOMRÅDER - HERBERGE/BEVERTNING/BENSINSTASJON (HBB) 4.1 Tillatte etableringer Innenfor områdene kan etableres herberge/bevertning og bensinstasjon med tilhørende servicefunksjoner. 4.2 Bebyggelsen Maksimal utnyttelse medregnet parkeringsareal på bakken %-BYA = 80%. Maksimal Bebyggelsen kan oppføres i maksimal høyde 10 meter regnet fra det høyeste punktet der ferdig planert terreng skjærer grunnmuren. 4.3 Adkomst til vanntårn Trafikk for drift og vedlikehold av vanntårnet kan gå gjennom område HBB fra offentlig vei til driftsvei i friluftsområdet.

3 5. KOMBINERTE FORMÅL - KONTOR/INDUSTRI/LAGER (K/I/L 1-6) 5.1. Tillatte etableringer I området kan etableres kontorbygg og lett industri, håndverksbedrifter, lager, spedisjon og lignende Tung industri og industri med spesiell brann eller eksplosjonsfare tillates ikke Bebyggelsen Maksimal utnyttelse medregnet parkeringsareal på bakken er %-BYA = 80%. Maksimal Bebyggelsen kan oppføres med maksimal høyde 15.0 meter regnet fra det høyeste punktet der ferdig planert terreng skjærer grunnmuren Deponi Del av området K/I/L 4 skal brukes til deponi før det tas i bruk til næringsformål. Området skal benyttes til permanent deponi for sulfidholdige masser. Deponiet skal inngå i miljøplan som utarbeides for hele planområdet, jfr ANNET KOMBINERT FORMÅL - KONTOR/HOTELL/OFFENTLIGE BYGNINGER/BENSINSTASJON (K/H/O/B) 6.1. Tillatte etableringer I området kan etableres kontor, hotell, offentlige bygg og bensinstasjon med tilhørende anlegg Bebyggelsen Maksimal utnyttelse medregnet parkeringsareal på bakken er %-BYA = 80%. Maksimal utnyttelse for bygninger % -BYA = 60% Bebyggelsen kan oppføres med maksimal høyde 15.0 meter, regnet fra det høyeste punktet der ferdig planert terreng skjærer grunnmuren På 30% av tillatt bebygd areal tillates en maksimal høyde på 25 meter, regnet fra det høyeste punktet der ferdig planert terreng skjærer grunnmuren.

4 7. SPESIALOMRÅDER 7.1. Byggeområder, Kommunaltekniske anlegg, KA Innenfor området kan etableres vanntårn med tilhørende anlegg Parkbelte i industristrøk Opparbeiding av parkbeltene skal vises i bebyggelsesplaner for tilstøtende byggeområder, jfr Friluftsområde Fril I områdene skal det ikke gjøres vesentlige inngrep, og vegetasjon skal søkes bevart. Normal skjøtsel av skog tillates. Det kan opparbeides enkle stier uten store terrenginngrep, og eksisterende stier kan vedlikeholdes. 7.4 Behandlingsbasseng for sur avrenning I område BSA kan anlegges behandlingsbasseng for sur avrenning. Bassenget skal utformes som et landskapselement tilpasset i terreng og landskap. For feltet for øvrig eller dersom bassenget ikke etableres her gjelder bestemmelsene for friluftsområder, REKKEFØLGEBESTEMMELSER 8.1 Igangsetting av anleggsarbeid Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeid skal det foreligge godkjent miljøplan og utslippstillatelse i samsvar med plankrav, jfr 2.5 og Før det kan gis igangsettingstillatelse til arbeider innenfor KIL-4 ihht denne plan (ref pkt 9.1.1, ikrafttredelse) skal det foreligge avtale som avklarer ansvarsforhold til sulfiddeponi og gjeldende utslippstillatelse, samt at Statens vegvesen skal ha avsluttet deponiet og vilkårene i utslippstillatelsen av med senere revisjoner skal være oppfylt Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeid innenfor planområdet skal det foreligge godkjent landskapsplan ihht Før det gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeider skal det foreligge utbyggingsavtale med Lillesand kommune. 8.2 Igangsetting av bygningsarbeid Før det gis igangsettingstillatelse til bygningsarbeid skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan med tilhørende utomhusplan, teknisk plan og redegjørelse for visuell virkning i samsvar med plankrav, se 2.1 og Brukstillatelse Før det gis brukstillatelse til bygg innenfor K/I/L 1-6 samt KHOB, skal gang- og sykkelvei innenfor planområdet frem til ny rundkjøring syd for ny E 18 ved Brønningsmyr være etablert Før det gis brukstillatelse til bygg innenfor O, skal gang- og sykkelvei over ny E 18 og frem til området være etablert Før brukstillatelse gis til bygg innenfor planområdet skal parkeringsplasser i henhold til parkeringskrav være etablert, se Før det gis brukstillatelse til bygg innenfor planområdet skal den aktuelle tomt samt tilgrensende parkbelte være opparbeidet ihht vedtatt utomhusplan.

5 9 IKRAFTTREDELSE 9.1 Forhold til reguleringsplan for E For arealer i K/I/L 4 der denne plan overlapper arealer i reguleringsplan for E18 (Ny E18 Grimstad - Kristiansand, Kjerlingland - Vest Agder Grense, sist revidert ( ), gjelder reguleringsplan for Kjerlingland fra For andre arealer i denne plan, inkludert midlertidige trafikk- og riggområder, som overlapper arealer i reguleringsplan for E18 (Ny E18 Grimstad - Kristiansand, Kjerlingland - Vest Agder Grense, sist revidert ), gjelder sistnevnte plan frem til Etter denne dato gjelder reguleringsplan for Kjerlingland. Rambøll Norge AS Sist revidert

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser Kokkenes FORSLAG TIL BESTEMMELSER 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense i plankartet. Innenfor planområdet skal arealet disponeres til følgende formål,

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN Dato 17.04.2015 Planid: LK 200935 Plantype: områdeplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C

ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C ULLENSAKER KOMMUNE BESTEMMELSER TILKNYTTET OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C Vedtatt av Herredstyret: 06.06.11 sak 64/11 1. GENERELT OG REGULERINGSFORMÅL 1.1 Det regulerte området

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser HEISTAD SENTRUM Dato for siste revisjon av plankartet: 24.02.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.11.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer