Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk"

Transkript

1 Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø , rev

2 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt: Forfatter(e): Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården deltema energi og energibruk 70 N arkitektur as Kurt R Olaussen Guri Ugedahl Oppdragsnr.: 8893 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Samvirkegården AS Delutredning Åpen Guri Ugedahl Tom Langeid 10 sider \\Ba-fil\ba-arkiv\8893SAMV\Doukmenter\Avd-Pu\Deltema\Energi\Energi rev Barlindhaug Consult AS Postadresse: Postboks 6154, 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: E-post: Med mindre annet blir oppgitt, er fotografier og illustrasjoner produsert av Barlindhaug Consult AS BARLINDHAUG CONSULT AS

3 Energi og energibruk 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode Influensområde Planlagt utbygging Hovedalternativet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 Alternativ løsning alternativet Dagens situasjon Virkninger Utbyggingsalternativene alternativet Avbøtende tiltak / Planpremisser BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Samvirkegården AS planlegger utbygging av eiendommen 200/1625, Domuskvartalet, i Tromsø sentrum. Tromsø kommune har konkludert med at planarbeidet fanges opp av Forskrift om konsekvensutredninger ( 3 pkt. 1a), og således skal vurderes i hht forskriftens 4. Det legges til grunn at det er prosjektets betydning for befolkningens tilgjengelighet til uteområder samt for kulturminner og kulturmiljøer som gjør at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Planprogrammet (PP) ble fastlagt av Tromsø kommune den I hht planprogrammet skal følgende beskrives knyttet til deltema energi og energibruk: 1.2 Metode Vannbåren oppvarming av bygningsmassen og tilknytning til et fremtidig fjernvarmeanlegg. For deltemaet gis en beskrivelse av status i forhold til foreliggende planer om utvikling av fjernvarmeanlegg. Det gis videre en vurdering av framtidig utvikling for Samvirkegården i to alternativer, alternativ 1 og 2. Alternativ 1 og 2 er tiltakshavers ønske om utbygging, mens 0-alternativet representerer en videreføring av dagens situasjon. Til grunn for vurderingene ligger følgende materiale: Planer for fjernvarmeutbygging i regi av Troms Kraft Varme (varmeplan), samt vedtak om pålegg om vannbåren varme ved større utbygginger (klimaplan, Tromsø kommune). 1.3 Influensområde Influensområdet avgrenses til selve planområdet BARLINDHAUG CONSULT AS

5 Energi og energibruk 5 2. Planlagt utbygging Beskrivelsen nedenfor er utarbeidet i samarbeid med 70 N arkitektur as. Arealspesifikasjonene er oppgitt ihht NS Alternativ 1 Alternativ 1 forutsetter et bygg i 8 plan over bakkenivå, der kun de fire nederste fyller hele grunnflaten (2.600 m 2 ). Forretning Kontor Hotell Bolig Parkering (2 plan i kjeller) Totalt areal (BRA) m 2 Plan 1 4 benyttes til en kombinasjon av forretning og kontor, evt også hotell. I plan 4 åpnes også for boliger vendt mot sundet. Plan 5-8 inneholder boliger med uterom (terrasser). Kun deler av grunnflaten forutsettes bygd ut, slik at inntrykket fra Stortorget ikke vil være dominerende. I plan 5 forutsettes et areal på ca m 2, mens det i plan 8 er kun ca. 400 m 2. Byggets første to etasjer etableres med en avstand på 2-3 meter til eksisterende kaifront. Høyde mot Torghuken er ca 15 meter (overkant rekkverk på takterrasse), altså noe lavere enn dagens Domusbygg. Byggets høyde mot nord er ca 27 meter. Det er lagt til grunn at det etableres 55 boliger, som gir en boligandel på 25 %. Det er avsatt 190 p-plasser. BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården 2.2 Alternativ 2 Også alternativ 2 forutsetter et bygg i 8 plan over bakkenivå, der kun de fire nederste fyller hele grunnflaten (2.600 m 2 ). Imidlertid har en trukket seg lenger unna hhv Torghuken og fra kailinja langs sundet, samt forsterket avtrappingen mot sør. Forretning Kontor Hotell Bolig Parkering (2 plan i kjeller) Totalt areal (BRA) m 2 Plan 1 4 benyttes til en kombinasjon av forretning og kontor, evt også hotell. I plan 4 åpnes også for boliger vendt mot sundet. Plan 5-8 inneholder boliger med uterom (terrasser). Kun deler av grunnflaten forutsettes bygd ut, i plan 5 forutsettes et areal på ca m 2, mens det i plan 8 kun er ca. 400 m 2. Byggets første to etasjer etableres med en avstand på 2-3 meter til eksisterende kaifront. Høyde mot Torghuken er ca 15 meter (overkant rekkverk på takterrasse), altså noe lavere enn dagens Domusbygg. Byggets høyde mot nord er ca 21 meter. Det er lagt til grunn at det etableres 34 boliger, som gir en boligandel på 19 %. Det er avsatt 170 p-plasser BARLINDHAUG CONSULT AS

7 Energi og energibruk alternativet Dersom man ikke får utvikle området i tråd med et av alternativene over, vil dagens situasjon i hovedsak bestå. Forretning m 2 Kontor m 2 Bolig 0 m 2 Parkering 0 m 2 Totalt netto areal m 2 BRA m 2 Domusbygget vil bli benyttet til næring som i dag, dvs. en kombinasjon av forretning og kontor. Det vil ikke bli etablert boliger i bygget. Det vil heller ikke bli etablert parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Dagens Domusbygg har 5 etasjer mot sør, tilsvarende en høyde på ca 16 meter mot Torghuken. 3. Dagens situasjon Troms Kraft Varme AS (TKV) eier og drifter et fjernvarmeanlegg lokalisert i Breivika i Tromsø. Anlegget dekker per i dag det meste av oppvarmingsbehovet til bygningsmassen tilhørende UNN HF og UiTø. Eksisterende varmesentral i Breivika har en kapasitet på 25 MW. Energileveransen var i 2005 på 42 GWh. Av dette var 25 GWh fra biobrensel. Varmeplanen for Tromsøya ble oppdatert i juni Hensikten med arbeidet var å kartlegge potensialet for et fremtidig utvidet fjernvarmeanlegg på Tromsøya. Arbeidet med revisjon av varmeplanen ble satt i gang som følge av Tromsø kommunes planer om å etablere et anlegg for forbrenning av avfall på Skattøra. I varmeplanen er det estimert at et fullt utbygd fjernvarmeanlegg vil kunne levere ca 125 GWh energi til Tromsøya, hvorav GWh kan være fra avfallsenergi. Varmeplanen danner grunnlag for en søknad TKV sendte til NVE i juni 2007 om å utvide eksisterende konsesjonsområde i Breivika til store deler av Tromsøya. Områdene som inngår i søknaden er Skattøra, Breivika/Håpet, Stakkevollveien, Sentrum og Sørtromsøya. I desember 2007 ble TKV gitt konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i henhold til konsesjonssøknaden. Konsesjonen er gitt for 30 år. TKV har søkt Tromsø kommune om at det vedtas tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget i henhold til 66a, fjernvarmeanlegg i Plan- og bygningsloven. Det er ventet at Tromsø kommune vil vedta tilknytningsplikt i juni Et eventuelt vedtak vil medføre at nye bygninger og bygninger der det gjøres vesentlige ombygginger, må tilknyttes TKV på sin side vil samtidig få leveringsplikt og vil etter at vedtak er fattet måtte levere fjernvarme til alle bygninger innenfor konsesjonsområdet som etter bestemmelsene har tilknytningsplikt. BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Den etterfølgende figuren viser konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget på Tromsøya etter utvidelsen av konsesjonsområdet. Det er i hovedtrekk strandsonen på østsiden som inngår i konsesjonsområdet sammen med Breivika og Håpet. Figur 1 Konsesjonsområde, Tromsøya I figuren under er vist et utsnitt av konsesjonsområdet for Sentrum. Den grønne stiplete linjen viser konsesjonsgrensen. Blå heltrukket linje viser tenkt trase for hovedledninger for fjernvarme, mens blå stiplete linjer viser tenkte stikkledninger inn til fjernvarmekunder. Traseene er å regne som foreløpige utkast. Tilpasninger til eksisterende installasjoner og endelig lokalisering av kundesentraler vil komme. Figur 2 Konsesjonsområde, utsnitt Sentrum BARLINDHAUG CONSULT AS

9 Energi og energibruk 9 4. Virkninger 4.1 Utbyggingsalternativene Utbyggingsalternativene er relativt like og omfatter bygging utover eksisterende bygningsareal. Hele utbyggingsområdet er innenfor konsesjonsområdet for Begge alternativene vil måtte føres opp i henhold til de nye byggeforskriftene, med skjerpete krav til energibruk og krav om en stor andel vannbåren varme i bygningsmassen gjelder. Det må videre påregnes at prosjektet vil bli pålagt tilknyttet Effekt og energibehovet til oppvarming vil være størst for de to utbyggingsalternativene. Kapasitetsmessig vil det ikke har noen konsekvens for fjernvarmeutbyggingen. Kundesentralen(e) og rørnettet vil kunne tilpasses det reelle behovet. En stor utfordring i forbindelse med etablering av et energigjenvinningsanlegg og fjernvarmeanlegg i Tromsø, er å få utnyttet mest mulig av avfallsenergien til varme. Dette fordi man lettere oppnår høy gjenvinningsgrad ved bruk av energien til varme fremfor strømproduksjon. Miljømessig vil derfor utbyggingsalternativene kunne ha en fordel fremfor 0-alternativet fordi de bidrar til økt utnyttelse av gjenvunnet avfallsenergi alternativet 0-alternativet omfatter fornying av eksisterende bygningsmasse som består av m² forretning og m² kontorer Ved vesentlige ombygginger, vil de reviderte tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven av legges til grunn for prosjektering og utførelse. Det vil i tilfelle innebære at det stilles krav redusert energibruk til oppvarming og at minimum 40 % av energien til oppvarming skal dekkes av andre energikilder enn elektrisk kraft og/eller fossile brensler. For å kunne oppnå dette, vil det måtte installeres vannbåren varme for romoppvarming, varmt tappevann og oppvarming av ventilasjonsluft. Deler av oppvarmingen kan gjøres med elektrisk kraft dersom man samtidig oppfyller kravet om at 40 % av energibehovet dekkes av fornybare energikilder. Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være solfanger, nær- og fjernvarmeanlegg, varmepumpe, biobrensel eller biogass etc. Omtrent 80 % av energien i fjernvarmeanlegget i Tromsø vil være fornybar energi. Domusbygget ligger i sin helhet innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme til TKV. Dersom ombyggingsarbeidene regnes som vesentlige, vil prosjektet kunne bli krevd tilknyttet I forarbeidene til lovbehandlingen, går det frem at tilknytningsplikten i utgangspunktet er rette mot nybygg. Dette framgår av forarbeidene til bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 34 ( ) s. 22. Kommunal- og regionaldepartementet har imidlertid i en tolkningsuttalelse fra 2004 funnet at tilknytningsplikt i vedtekt til 66a kan gjøres gjeldende ved hovedombygging, men ikke ved bruksendring. Hovedombygging der hele varmeanlegget berøres, har klare paralleller til nybygging. BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Avhengig av omfanget av ombyggingen, vil 0-alternativet derfor kunne utløse et krav om at det må installeres vannbåren varme, samt at anlegget må tilknyttes fjernvarmeanlegget i området. I motsatt fall vil man ved en ombygging fritt kunne velge om det skal installeres et vannbårent varmeanlegg i bygningen og tilknytte denne til 0-alternativet vil kunne komme utenom kravet om tilknytningsplikt til Et 0-alternativ uten krav om vannbåren varme og tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget, vil måtte bruke strøm til oppvarming. Videre vil bygningen ha en større spesifikk energibruk (kwh/m²) til oppvarming enn hvis bygningen opprustes i henhold til reviderte byggeforskrifter. 4.3 Oppsummering virkninger Konsekvenser av tiltaket er fastsatt på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering, og gitt en verdi i tråd med lista nedenfor. Merk at konsekvensverdiene i tabellen ikke er justert etter evt avbøtende tiltak. + + Stor positiv konsekvens + Positiv konsekvens 0 Ingen/ubetydelig konsekvens Negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Alternativ 1 Alternativ 2 0-alternativet Vannbåren varme / fjernvarme Det er tilstrekkelig kapasitet på planlagt fjernvarmeanlegg. Bygget vil måtte føres opp i henhold til de nye byggeforskriftene, med skjerpete krav til energibruk og krav om en stor andel vannbåren varme i bygningsmassen gjelder. Det er tilstrekkelig kapasitet på planlagt fjernvarmeanlegg. Bygget vil måtte føres opp i henhold til de nye byggeforskriftene, med skjerpete krav til energibruk og krav om en stor andel vannbåren varme i bygningsmassen gjelder. Ombygging av større omfang vil kunne medføre krav om tilknytning til Mindre ombygginger vil ikke medføre et slikt krav. Det må påregnes at prosjektet vil bli pålagt tilknytning til Det må påregnes at prosjektet vil bli pålagt tilknytning til Miljømessig vil hovedalternativet bidra til økt utnyttelse av gjenvunnet avfallsenergi. Miljømessig vil hovedalternativet bidra til økt utnyttelse av gjenvunnet avfallsenergi. 0 / Avbøtende tiltak / Planpremisser Følgende nedfelles i bestemmelser til planen: Bygget tilrettelegges for vannbåren varme BARLINDHAUG CONSULT AS

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/32 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2013. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2013 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET...5 4 INFORMASJON OM DRAMMEN KOMMUNE...7 5 BESKRIVELSE

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer