KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ , AREALDELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ , AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010

2 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010. Følgende kriterier vurderes i forhold til verdi for friluftsliv: - adkomst til fjellet /marka sommer og vinter - trasè for turveger og lysløype ovenfor og gjennom boligbebyggelsen er viktig /må ivaretas - Strandsonen : Naturlig strandsone er en viktig kvalitet for friluftsliv : opplevelse, natur, landskap - Der naturlig strandsone er bygd ned er det vesentlig å tilrettelegge for strandpromenade for sykkel og gangtrafikk - Nærfriluftsliv er VIKTIG. Disse brukes til daglige turer, korte turer, vesentlig for barnefamilier! og Eldre.. - Turstier og lysløyper på langs av fjellet for eksempel kraftlinjetrasèen på fastlandet er en viktig kvalitet som bør videreføres og utvikles videre! Verdien vurderes i forhold til slik de ligger og brukes i dag, muligheter for framtidig bruk og betydning dersom områdene ikke bebygges og nødvendige avbøtende tiltak dersom områdene tas i bruk til byggeområder. De foreslåtte nye utbyggingsområdene som vurderes er: 1. Sør for Arntjordet 2. Hungeren 3. Strandbyen 4. Mandelasletta 5. Tromsdalsfyllinga 6. Øvre Kroken/ Malmvegen 7. Kroken-Movika- Skjelnan 8. Movika I KPA for Tromsø 2007 (vedlegg) var det definert markagrense i de bynære sonene. For byggeområdene på fastlandssida omfatter markaområdene fjellsidene bak og ovenfor bebyggelsen. De nye utbyggingsområdene 2,6,7 og 8. ligger innenfor det som i forrige plan var definert som markaområder av betydning for nærfriluftsliv på fastlandssida. Markaområdene på denne sida har stor betydning for mulighetene til å komme seg ut i naturen. Topografien er avgjørende for hvor stier og trasèer for å komme seg ut i naturen.

3 Områdene 3, 4 og 5 ligger ned mot sjøen, og har betydning for tilgjengeligheten f til sjøen noe som også er et viktig kriterium for friluftsliv i Tromsø. 3. AKTUELLE OMRÅDENE: 1. Området sør for Arntjordet Arealet utgjør et landbruksområde som gir opplevelsesverdi for turgåere lokalt. Stor kvalitet i nordligste del av området. Vurdering: Middels verdi for friluftslivet og minus 2 i konsekvens. Avbøtende tiltak: ta vare på kulturlandskapet. 2. Hungeren: Området berører det som i forrige kommuneplanens arealdel var definert som marka på fastlandssida. Området er viktig som adkomstområde til fjellet og Fløya for store deler av innbyggerne på fastlandssida. Området har i tillegg til korridor/adkomstfunksjonen kvaliteter i form av rikt planeteliv/bioligisk mangfold. Er nærområde for skoler og barnehager. Utgjør deltrasè for turveg/ lysløype som kan sammenbinde boligområdene med friluftsområdene i Tromsdalen. Vurdering: Området har stor verdi for friluftslivet, og minus 3 i konsekvens ved utbygging. Alternativ/avbøtende tiltak: en bred trasè som sikrer adkomsten opp til fjellet. Dette er påvirker lønnsomheten i prosjektet. Ingen alternative areal med samme kvalitet i nærområdet. 3. Strandbyen Berører areal som til nå ikke finnes krever utfylling. Området har derfor ingen verdi for friluftsliv pr. i dag. Kun som opplevelse av strandsone fra sjøsiden.(berørt i landskapsanalysen. ) Vurdering: 0 verdi og konsekvens for friluftslivet. Alternativ/avbøtende tiltak:utbygging krever tilrettelegging for strandpromenade innen byggeområdet. Kontakt og mulighet for å utnytte markaområdene krever gangbru over vegen..(lokk) 4. Mandelasletta:

4 Er pr i dag benyttet som idrettsanlegg for fotball. Området har potensiale for etablering av turveg/strandpromenade langs sjøen. Vurdering: Området har middels verdi for friluftslivet slik det ligger i dag. Får minus 3 i konsekvens ved utbygging. Alternativ/avbøtende tiltak: Bedre tilrettelegging av turveger med mer kan øke verdien slik området ligger i dag, men også dersom det bebygges med boliger. 5. Tromsdalsfyllinga: Er pr i dag lite attraktivt for friluftsliv. Området har potensiale for etablering av turveg/strandpromenade langs sjøen. Vurdering: Området har liten verdi for friluftslivet slik det ligger i dag. Får 0 i konsekvens, men kan få plussverdi dersom området tilrettelegges. Alternativ/avbøtende tiltak: Bedre tilrettelegging av turveger med mer kan øke verdien slik området ligger i dag, men også dersom det bebygges med boliger. 6. Øvre Kroken: Arealet inngår i det som er definert som markaområder i gjeldende kommuneplan. Arealet består av lysløype/turveg og er adkomst til fjellet for den store befolkningskonsentrasjonen i Krokenområdet. Vurdering: Området har stor verdi for friluftslivet slik det ligger i dag. Får minus 2 i konsekvens. Alternativ/avbøtende tiltak: sikring av trasè for adkomsten opp til fjellet og lysløypetrasè gjennom planlagt byggeområde. 7. Kroken/Skjelnan (Movika): Området er et mye brukt utfartsområde både sommer og vinter for store deler av Tromsø sin befolkning. Her finnes turterreng, adkomst til fjellet med fiskevann og muligheter for fjellturer. Det er flere muligheter for skiturer. Her finnes også BUL- hyttte. Vurdering: Området har stor +verdi for friluftslivet slik det ligger i dag. Brukes av mange, er sammenhengende, stort og har varierte opplevelsesverdier. Minus 2/3 i konsekvens. Alternativ/avbøtende tiltak: Sikre brukbarheten og naturverdieneog opplevelsesverdien i området fro friluftslivet dersom det bygges ut: Tetthet, utbyggingsform med mer.

5 8. Movika: Området er et mye brukt utfartsområde både sommer og vinter for store deler av Tromsø sin befolkning. Her finnes turterreng, adkomst til fjellet med fiskevann og muligheter for fjellturer. Det er flere muligheter for skiturer Vurdering: Området har stor (+)verdi for friluftslivet slik det ligger i dag. Brukes av mange, er sammenhengende, stort og har varierte opplevelsesverdier. Får minus 3 i konsekvensvurdering. Alternativ/avbøtende tiltak: Sikre brukbarheten og naturverdiene og opplevelsesverdien i området for friluftslivet dersom det bygges ut: Tetthet, utbyggingsform med mer. Beholde markaområdene som LNF. * utdrag fra gjeldende KPA 2007: Landskap og grønnstruktur, marka og fjæra Tromsø har naturgitte gode forutsetninger for friluftsliv og opplevelser i naturen. Byen har store friluftsområder i nærhet til bydelene og tilgjengelige grønne arealer nært der folk bor. Grøntstruktur er viktige for fysisk aktivitet, helse, undervisning, rekreasjon og stillhet. Viktige elementer i grøntområdene er utsiktspunkter, spesiell vegetasjon, dyreliv, bekker og elver, sjøen, kulturlandskap og kulturminner. Tilrettelegginger og informasjon gir områdene forskjellig grad av brukbarhet. I Tromsø har de fleste innbyggere større grønne områder mindre enn 500 meter fra boligen. Både byens befolkning, skoler og barnehager bruker naturen, både marka og fjæra, sommer og vinter. Det å ha et forhold til å være ute til alle årstider er vesentlig. Mange velger også å etablere seg i Tromsø fordi de ser muligheter for friluftsliv nært byen. - Sikre gode grøntområder nært alle sentrale boligområder, mindre enn 500 meter til marka. - Sikre alle skolene i sentrum god tilgang til grøntområder. - På fastlandet og Kvaløya må atkomsten til fjellområdene gjennom grønne korridorer gis høyeste prioritet. Status grønne områder Markaområder er definert som større sammenhengende naturområder for friluftsliv, turgåing, skiaktivitet med mer, nært tettsteder og byer. Tromsø definerer områdene

6 ovenfor bebyggelsen på Tromsøya, Kvaløya og fastlandet som marka. Marka inneholder turstier, lysløype, skilekanlegg, idrettsanlegg og andre tilrettelegginger for allmennheten. I LNF-områder som ligger innenfor markagrensa, er landbruksdrift fortsatt tillatt. Opprettholdelse av skogbruk og beitebruk er også fordelaktig for å unngå gjengroing. Marka og fjellet på Fastlandet omfattes av områder ovenfor bebyggelsen nord og sør for Tromsdalen. Arealet er avsatt til friområder, friluftsområder og LNF -områder. Regulert friområde og friluftsområde i Tromsdalen- inngår i marka. Området er avgrenset mot utbyggingsområder med markagrense. På fastlandet er fjæra i stor grad fylt ut og redusert i kvalitet i forhold til den opprinnelige fjæra. De korte strekninger med naturlig fjære: Nord på Tomasjordneset og sør for Kroken, sikres som framtidige friområder. Nord for Kroken finnes naturlig fjære som det må tas spesielt hensyn ved eventuell utbyggingen nordover. Dette gjelder også arealene sørover mot Berg. For områder uten naturlig fjære (utfyllinger, næringsområder m.m.) må det sikres strandpromenader tilgjengelig for allmennheten.

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv

KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE. Bergen april 2009. Friluftsliv KONSEKVENSUTREDNING. KOMMUNEDELPLAN FOR MYRKDALEN, VOSS KOMMUNE Bergen april 2009 Friluftsliv 1 INNLEDNING... 2 2 FRILUFTSLIV... 2 3 HISTORIKK... 2 3.1 INFLUENSOMRÅDET... 3 3.2 METODE... 4 4 VERDIVURDERING...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning

B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning B76 Ødegårdsjordet, Brøttum konsekvensutredning Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boligformål Arealstørrelse: ca 28 daa Forslagsstiller: Tor B. Vold, Anne Røgeberg og Eli Rudlang Nes Beskrivelse: Området

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden

Kommuneplan for Nannestad. 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Kommuneplan for Nannestad 2010 2025 Del 3: Konsekvensutredninger med ROS oppdatert etter høringsperioden Vedlegg 1: Konsekvensvurdering av endret arealbruk... 3 1. Konsekvensvurderingsskjema Lysløype Sjonken

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering

KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR. Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR Planbeskrivelse med Konsekvensvurdering Vedtatt av kommunestyret 31. mai 2007 2 Innhold 1. Innledning...6 2. Formålet med planen...7 3. Rammer og premisser for planarbeidet...8

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281.

Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Mulighetenes Hus AS Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281. Konsekvensutredning Tema nærmiljø og friluftsliv 2012-09-27 : 5112785 Oppdragsnumer: 5112785

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 1 KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Kommuneplanutvalgets høringsforslag 9.november 2011 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER... 4 1 Rettsvirkning...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Område 4 Smådøldalen Område 5 Tunhovdfjorden

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen

Forord. Gøril Bertheussen rådmann. Forside foto: Ann Sissel Jensen Forord Tromsø kommune ønsker gjennom dette planprogrammet, og senere kommunedelplan, å skape grunnlag for offentlig debatt om og medvirkning i, planlegging av et eventuelt OL i Tromsø. Rådmannen ser dette

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering

REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Forslag til REGULERINGSPLAN Tørnby østre - detaljregulering Del av gnr 69 bnr 3 RØMSKOG KOMMUNE Grunnlagsdokumenter for 1.gangs behandling Desember 2013 2 Innhold:

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer