Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk"

Transkript

1 Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø

2 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel: Forfatter(e): Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark - Landbruk Stian Edvardsen, skogingeniør (Troms Skogselskap) Tom Langeid, landskapsarkitekt mnla (Barlindhaug Consult AS) Oppdragsnr.: 9815 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Nordlysparken AS Delutredning Åpen Tom Langeid Guri Ugedahl 35 sider E:\9815NORD\Dokumenter\Avd-PU\Regplan med KU\Deltemaer\Landbruk\Nordlysparken - Landbruk pr doc Barlindhaug Consult AS Postadresse: 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: Epost: TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

3 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode og datagrunnlag Influensområde Planlagt utbygging Funksjoner Utforming Alternativer som vurderes Områdebeskrivelse og verdivurdering Skogbruk Beite Jordbruk Samlet verdivurdering Konsekvensenes omfang og betydning Innledning Nærmere om forholdet til enkelteiendommene Alternativ 1A / 1B Alternativ 2A Alternativ 2B Avbøtende tiltak / Planpremisser Arealtap Driftsmessige begrensninger Atkomstforhold Vedlegg Grunnlagsmateriale TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Nordlysparken AS ønsker å tilrettelegge for næringsarealer på deler av eiendommene 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/16 og 44/17 ved Nordvikmyra, sør for Harstad. Utviklingsplanene er av et slikt omfang at reguleringsplanen kreves konsekvensutredet. Planprogrammet (PP) ble fastlagt i planutvalget den (sak 10/147). I hht planprogrammet skal følgende besvares innenfor dette deltemaet: Planområdet omfatter ingen områder som i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble klassifisert som viktige eller svært viktige jordbruksarealer, men store deler av området er klassifisert som hhv viktige skogbruksarealer og svært viktige beitearealer. Utbyggingsplanenes betydning i forhold til landbruk skal konsekvensutredes i planarbeidet, med fokus på driftsmessige utfordringer knyttet til berørte landbrukseiendommer. 1.2 Metode og datagrunnlag Vurdering av verdi, omfang og konsekvens Det tas utgangspunkt i framgangsmåten som er skissert i Miljøverndepartementets veileder om plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, T Vurdering av verdi, omfang og konsekvens, samt rangering av alternativ er beskrevet og illustrert gjennom tekst og figurer. Beskrivelse gjøres med bakgrunn i Landbruksdepartementets veileder M-0692 B, og verdisetting i henhold til kriterier angitt i Statens vegvesens håndbok 140 (2006). Verdi angis i henhold til en tredelt skala som vist under: Liten Middels Stor Verdi Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for landbruksinteresser. Kriteriene som brukes for å vurdere tiltakets omfang følger Landbruksdepartementets veileder M-0692 B og Statens vegvesens håndbok 140 (2006) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

5 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 5 Tiltakets omfang angis i henhold til en femdelt skala som vist nedenfor: Omfang Intet Stort neg. Middels neg. Litt neg. Litt pos. Middels pos. Stort pos Konsekvenser omfatter de fordeler og ulemper et tiltak antas å medføre. Tiltakets forventede konsekvenser er vurdert gjennom å sammenholde opplysninger om landbruksinteressenes verdi med opplysninger om tiltakets omfang. Konsekvenser for landbruk avleses ved å sammenholde en samlet verdi for hhv skogbruk og jordbruk med de ulike alternativenes samlede virkning på landbruk, jf. konsekvensvifte (se figur under). Tiltakets forventede konsekvenser beskrives ved hjelp av en nidelt skala som går fra meget stor positiv konsekvens ( ) til meget stor negativ konsekvens ( ). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Datagrunnlag Troms skogselskap ved Stian Edvardsen gjennomførte 22. juni 2010 ei befaring innenfor planområdet for kartlegging av skogressursene og vurdering av beiteressursene. Metoden som er benyttet er relaskoptakst hvor hvert enkelt bestand er befart og målt. Bestandene er i tillegg justert mot flybildene til Det er benyttet samme metode som under ordinær skogbruksplanlegging og metoden tilfredsstiller forskrift om skogbruksplanlegging. I denne rapporten vil området i helhet bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gitt en oversikt over eiendommene innenfor planområdet. Kilder som er benyttet er Gårdskart fra Skog og Landskap, Digitale eiendomsgrense DEK, DMK og registreringene fra markbefaringen. Det er også hentet inn informasjon fra de berørte grunneierne og Harstad kommune. 1.3 Influensområde Når det gjelder vurdering av virkninger for landbruk, er influensområdet i utgangspunktet begrenset til selve planområdet. Når det gjelder vurderinger knyttet til framtidig næringsvirksomhet, har en imidlertid vurdert et større omland TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

7 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 7 2. Planlagt utbygging 2.1 Funksjoner Planlagte utbygging legger til rette for etablering av store, sammenhengende arealer for næring. Det vil bli etablert adkomst og annen nødvendig infrastruktur til områdene. Om ønskelig vil det være aktuelt å avsette areal til idrettsformål / etablering av en kommunal flerbrukshall i området ( Storhall ). I hht kommuneplanens arealdel skal handels- og næringsparken i hovedsak bestå av virksomheter som driver med salg av arealkrevende varer (biler / motorkjøretøy / bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast / andre større byggevarer, salg fra planteskoler / hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer) 1. Det forutsettes at man i tråd med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre kan etablere m 2 detaljhandel i området. I tillegg ønsker Nordlysparken AS gjennom planarbeidet å se på virkninger av en større andel detaljhandel i området, derfor gjøres i tillegg vurderinger for en situasjon der 20 % av bruksareal forretning er detaljhandel (kfr underlag til KPA). Det presiseres at det ikke vil være aktuelt med tradisjonell detaljhandel eller kjøpesenter i dette området, men virksomheter innenfor andre bransjer enn de nevnt over, og som har behov for store salgsarealer. Næringsområdet vil bli bygget ut etappevis. 2.2 Utforming Den bærende idéen er å legge til rette for parkering foran bebyggelsen slik at alle fasader er synlige fra veien. Samtidig er areal for varemottak, varehenting, renovasjon o.a. skjult bak bygningene, som i bakkant er tilpasset terrengets form. Bebyggelsen består av frittstående volumer, som stort sett har rektangulær form. For å bryte opp de lange fasadene foreslås at de deles opp vertikalt og horisontalt med relevant fasadekledning, for eksempel med blanding av metallplater og polykarbonat. I tillegg til kommersielle fasader foreslås det å lage to reklametårn, plassert i torgarealer. Bensinstasjon, service, bussholdeplass, drosje og oppstillingsplass for lastebiler ligger langs riksvegen. I tillegg til en bred gangvei langs fasadelinjen, er det lagt opp til definerte gangsoner fra parkeringsarealene mot fasadene. Bl.a. for å unngå massive terrenginngrep og uønsket eksponering mot omgivelsene, tar en sikte på å legge byggeområdene i de lavereliggende delene av planområdet. De viste bygningene er gitt en gesimshøyde over terreng på 12 meter, med unntak av det østligste volumet som er gitt en gesimshøyde over terreng på 15 meter og idrettshallen som er gitt en gesimshøyde over terreng på 20 meter. Selv om Nordvikelva stedvis rettes ut, legges det opp til at bekkedraget i stor grad bevares. Høyspentlinjen som går diagonalt gjennom området vil bli lagt i kabel. 1 Definisjon gitt av Miljøverndepartementet for et tilsvarende område i Mo i Rana (2009). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Skissen antyder et mulig konsept for planlagte handels- og næringspark (AMB arkitekter as) 2.3 Alternativer som vurderes I følge fastsatt planprogram skal følgende alternativer utredes: I utgangspunktet vurderes det først og fremst å være fysiske inngrep som er hovedutfordringen i forhold til ulike sektorinteresser. Selv om alle alternativene medfører om lag samme fysiske inngrep, er det for enkelte deltemaer behov for en mer detaljert beskrivelse for å kunne avdekke områdets sårbarhet, for eksempel knyttet til framtidig bebyggelse, trafikkbelastning og aktivitetsnivå: Bl.a. har en i forhold til naturmiljø, landbruk og reindrift sett det som hensiktsmessig å undersøke ulike løsninger for alternativ 2, relatert til i hvilken grad en storhall for idrett berører omgivelsene. Mens underalternativet med økt andel detaljhandel, benevnt alternativ 1B, kun vurderes å ha betydning for et fåtall av deltemaene, først og fremst transport TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

9 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 9 Når det gjelder Landbruk har en sett som hensiktsmessig å undersøke følgende situasjoner: Alternativ 1A: Hele planområdet avsettes til næring, hvorav 3000 m 2 detaljhandel. Alternativ 1B: Som alternativ 1A, men hvor andelen detaljhandel økes til 20 % av byggearealet. Alternativ 2A: Som alternativ 1A, men hvor det avsettes nødvendig areal til storhall som ikke genererer utendørs aktivitet. Alternativ 2B: Som alternativ 1A, men hvor det avsettes nødvendig areal til storhall som genererer utendørs aktivitet, for eksempel gjennom etablering av treningsløyper langs stier og traktorveger vest for tiltaksområdet samt mot Kilkameratenes anlegg nord for tiltaksområdet. Figur 3. Flybilde over planområdet (Kilde: Barlindhaug Consult 2011). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3. Områdebeskrivelse og verdivurdering Området er lokalisert ved Nordvikmyra rett sør for Kilbotn. Det meste av området må sies å være nordvendt. Områdets bruk i dag er for det meste til beite og vedhogst. Ei utfordring har vært begrenset tilgjengelighet pga. manglende bru over Nordvikelva. Det eksisterer i dag ei enkel betongbru, men denne er neppe egnet for tyngre maskiner. I tillegg er det et vadested ved vestre grense for Nordlysparken. I forbindelse med jordskifte ble det lagt til rette for skogsbilveger fra dette vadestedet, men bygging av vegene er ikke gjennomført. Enkelte eiendommer har trolig veirett i området. Området består i sin helhet av skog og myrområder. Det er ikke registrert dyrka mark eller plantefelt med unntak av dekar med furu. Terrenget må anses som kupert og i de største sammenhengende bjørkeområdene vil det ved skogdrift være nødvendig å anlegge enkle driftsveger. De delene av planområdet som ligger nærmest Nordvikelva er likevel relativt lettdrevet. Ellers består området av en rekke mindre myrer med fuktdrag hvor det er bra med beitegras. 3.1 Skogbruk Merk at arealberegningene knyttet til landbruk forholder seg til en avgrensning av området som framgår entydig i bestandskartet Definisjoner Her er et kort sammendrag av noen av definisjonene som er benyttet. Det gjøres kun målinger og vurderinger av skogen på det produktive arealet. Bonitetene er definert slik i rapporten etter H40 systemet: Låg bonitet (G(F)6 G(F)8) Middels bonitet (G(F)11) Høg bonitet (G(F)14) Hogstklassene kan forklares slik: Hkl I: Snaumark Hkl II: Ungskog Hkl III: Yngre produksjonsskog Hkl IV: Eldre produksjonsskog Hkl V: Gammelskog Området i helhet I dette avsnittet gis en vurdering av området i sin helhet. Det blir også gitt en vurdering av hver enkelt eiendom (se avsnitt 4.2) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

11 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 11 Nøkkeltall Det totale arealet som er registrert innefor planområdet er 532 dekar og av dette er 459 dekar klassifisert som skog. Vi ser videre at det er registrert 444 dekar produktiv skog med en årlig tilvekst på 33 m 3. Stående kubikkmasse er i overkant av 1500 m 3 hvor det meste er bjørk. En enkel balansekvantumsberegning angir et årlig balansekvantum på 42 m 3. Driftsforhold Ei viktig sperre for større skogsdrift i området er Nordvikelva hvor det mangler bru for større maskiner. Det finnes et vadested i nordvestre grense av planområdet. Vadested er ikke fullgod løsning ved større skogsdrift. Nordre halvdel av planområdet må likevel sies å være relativt lettdrevet. Stort sett fast fin mark, men det er en del myr og myrdrag som kan skape problemer i bløte perioder. I søndre del av planområdet er det mye mer kupert og utfordrende for skogsdrift. Her vil det være behov for lette driftsveger/ traktorveger for å drive skogen. Markslag og bonitet Under befaringen er det gjennomført en egen vurdering av boniteten med støtte mot DMK. Det er potensiell bonitet som er registrert, dvs. bonitet basert på best egnet treslag. Denne bonitetsoversikten vil differensiere noe fra tallene i eksempelvis Gårdskart. Planområdet består av 532 dekar hvor av 444 dekar er produktiv skog. Av dette er 436 dekar klassifisert som middels bonitet (G11 og F11). Resterende 7 dekar er låg bonitet. Av annet skogareal finner vi trebevokst myr og skog med svært lav produksjonsevne. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

12 12 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Skogen i området Området er dominert av bjørkeskog innblandet med annen lauvskog. Det meste av arealet består av eldre lauvskog (93 % av produktivt areal) og trehøydene ligger mellom 7-10 meter for Hkl IV og V (gammelskog). Lauvskogen må sies å være ganske typisk for Hinnøya. Stående m 3 masse innenfor planområdet er i overkant av 1500 m 3 (se tabellene under). I lia i bakkant er det bra dekke med relativt høyvokst einer (1-2 meter). Av vegetasjonstype er blåbærskog dominerende. Stor innblanding med gras, særlig i nord mot Nordvikelva TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

13 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Dagens og fremtidig næringsutøvelse Dagens lauvskogressurser i planområdet er godt egnet til energivirke, enten som heltreflis eller gjennom vedproduksjon. Nærheten til Harstad med et godt vedmarked gjør at det er et grunnlag for vedproduksjon på de aktuelle eiendommene. Statkraft gjennom datterselskapet Trondheim Energi Fjernvarme har fått konsesjon til å bygge et biobasert fjernvarmeanlegg i Harstad. Med lokal skogsflis som hovedenergikilde skal det nye fjernvarmeanlegget levere varme til offentlige og private kunder fra høsten Det er også søkt om tilsvarende konsesjon i Narvik (Kilde: statkraft.no). Hvis disse planene blir gjennomført vil det bli stor etterspørsel etter energiflis fra Sør-Troms og Nordre Nordland. En stor andel av skogen i planområdet er eldre skog. Derfor kan det være nødvendig å ta ut et større uttak enn balansekvantumet på ca 44 m 3. Tabellen under viser fornuftig avvirkning de neste årene. Netto hogstkvantum tar hensyn til kantsoner m.m. som fører til redusert hogstkvantum. Barskog gir større utbytte på arealet enn lauvskog. Det kan derfor være god økonomi å bytte treslag etter hogst. Planområdet er generelt meget godt egnet for granproduksjon og det vil gi betydelig bedre avkastning enn dagens lauvskog. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

14 14 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Verdivurdering Med utgangspunkt i kriterier som er beskrevet i figur 6.20 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) legges det til grunn at arealene består av middels bonitet og gode driftsforhold, men med begrenset størrelse på skogarealet. Det er også tatt i betraktning arealets meget gode egnethet for produksjon av grantømmer med høgere verdi enn dagens lauvtreressurser. Liten Middels Stor Verdi Beite Beitearealer Det framgår av datasettet BEITE fra Skog og Landskap at Sørvik sankelag disponerer et areal på 154,7 km2. Som det framgår i skissen under omfatter planområdet ca 495 dekar utmarksbeite (ca 0,5 km2, omlag 0,3 % av totalt areal). Det meste av arealet er blåbærskog med godt innslag av smyle og diverse grasarter. Denne type arealer klassifiseres som godt svært godt beite (Vegetasjon og beiter på øyer i Bjarkøy og Harstad 2007 Skog og landskap) Antall dyr Totalt ble det i 2009 sluppet 5899 sau/lam og 53 storfe på beite innenfor sankelagets disponible areal TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

15 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 15 Tilbakemeldinger tyder på at planområdet i dag brukes som beite for sau. Om en legger til grunn informasjonen om at det innenfor sankelaget beiter ca 38 dyr pr km2, betyr dette at i størrelsesorden 20 sau beiter i planområdet (omlag 0,3 % av totalt antall) Verdivurdering Med utgangspunkt i kriterier som er beskrevet i figur 6.20 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) legges det til grunn at området er middels viktig i forhold til beitebruk. Liten Middels Stor Verdi Jordbruk I tråd med figur 6.21 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) fokuseres det på følgende kriterier når områdets verdi som jordbruksarealer skal vurderes: Arealtilstand Driftsforhold Jordsmonnskvalitet Størrelse Jordbruksarealer Skissen under er basert på datasettet AR50 fra Skog og Landskap. Som det framgår er det hverken registrert overflatedyrket eller fulldyrket mark innenfor planområdet. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

16 16 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Dyrkbar jord Under gis følgende definisjon på dyrkbar jord: Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan setjast i slik stand at dei vil halde krava til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord (A eller B), og som held krava til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Også skissen under er basert på datasettet AR50 fra Skog og Landskap. Som det framgår inngår totalt ca 125 dekar potensiell dyrkbar jord i planområdet, som er klassifisert som lettbrukt dyrkingsjord. Dette utgjør i underkant av 30 % av planområdets areal Områdets betydning for landbruket i kommunen I et notat oversendt anfører landbrukssjefen i Harstad kommune at jordbruksarealene på gnr.44 i hovedsak er sør og østvendte, lavtliggende og forholdsvis lettbrukte. Det er til sammen ca 500 da jordbruksareal som gir årvisse og gode avlinger. I en slik sammenheng er arealene å anse som svært viktige jfr. kommunens vurdering i arealplanen. Det er i dag kun 2 bruk med selvstendig drift i Nordvika, begge med sauehold som hovedproduksjon. Hva fremtiden vil bli er vanskelig å ha noen formening om, men en bør i utgangspunktet legge til rette for fortsatt landbruksdrift i området og at påregnelige driftsulemper minimaliseres TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

17 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Verdivurdering Med utgangspunkt i figur 6.21 i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) kan jordbruksarealene innenfor planområdet karakteriseres slik: Verken overflatedyrket eller fulldyrket areal Relativt begrenset andel lettbrukt areal, både i forhold til planområdet og i et mer overordnet perspektiv Relativt begrenset andel velegnet dyrkingsjord, både i forhold til planområdet og i et mer overordnet perspektiv Relativt begrenset størrelse på arealene Ut fra nevnte kriterier legges dermed til grunn at jordbruksarealene innenfor planområdet har liten verdi. Liten Middels Stor Verdi Samlet verdivurdering Ut fra ovennevnte verdivurdering i forhold til skogbruk i avsnitt 3.1, beite i avsnitt 3.2 og jordbruk i avsnitt 3.3, legges til grunn at landbruksarealene innenfor planområdet som helhet har liten til middels verdi. Liten Middels Stor Verdi TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

18 18 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 4. Konsekvensenes omfang og betydning 4.1 Innledning Planområdet berører direkte eiendommene 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/16 og 44/17 ved at deler av disse eiendommene blir båndlagt og nedbygget. Planområdet vil også påvirke omkringliggende arealer ved at utbyggingen kan endre tilgjengeligheten til arealene. I tråd med Landbruksdepartementets veileder M-0692 B skilles det mellom tre hovedtyper virkninger når det gjelder jord- og skogbruk: Arealtap (både på grunn av arealbeslag, båndlegging og areal som får slik arrondering at det går ut av drift). Begrensninger i muligheter for å drive arealene eller skogen (planting, skogkultur, grøfting og nydyrking) Endret adkomst (lettere eller tyngre å drive jorda eller skogen) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

19 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 19 I sin uttalelse til planprogrammet (datert ) fokuserte landbrukssjefen i Harstad kommune på følgende: Hvordan sikre atkomsten (skogbilveistandard) til bakenforliggende skogarealer når felles vei gjennom området nedbygges. Hvordan legge til rette for lokalisering av velteplass for tømmer. Hva er påregnelige driftsulemper for landbrukseiendommene under gnr. 44 og hvordan minimalisere disse. Dagens 2 aktive bruk i Norvika har sauehold dominerende driftsopplegg. Tilgang til og bruk av utmarksbeiter er svært viktig for denne næringa. Et viktig tema i konsekvensutredningen bør være hvordan utbyggingen legges best til rette for en minimalisering av mulige driftsulemper for bruk med slik drift. 4.2 Nærmere om forholdet til enkelteiendommene Landbrukssjefen beskrev forholdene slik i et notat mottatt : Av det berørte arealet som omtales som produktiv skog er arealene i økonomisk kartverk i hovedsak omtalt som skog av middels og lav bonitet. Deler av myrarealene i kategorien anna areal er vurdert som dyrkbare. Av de berørte bruk er det kun selvstendig jordbruksdrift på eiendommen gnr.44 bnr. 3 der dagens driftsopplegg er basert på sau og hestehold. På de andre berørte gårdene er det ikke noen form for landbruksdrift i dag. Jordbruksarealene høstes av nabobruk i området og inngår i dagens driftsomfang på disse gårdene. For eiendommene gnr.44/5, 44/7 og 44/17 høstes jordbruksarealene av lokal gårdbruker i Oldra gnr.48 beliggende ca 4 km nord for Nordvika. For eiendommene gnr.44/6, 44/8 og 44/16 høstes jordbruksarealene av gårdbruker med driftssenter lokalisert til gnr.44. For den bruker som driver med sau i Nordvika er planområdet en del av brukets beiteområde. Området er avgrenset med gjerde inn mot riksveien og sauen trekker gjennom planområdet både vår og høst. Det anses om påregnelig at etableringen vil påføre denne brukeren og fremtidige brukere med et slikt driftsopplegg driftsulemper. Når det gjelder utmarka er det i dag en felles skog-/utmarksvei som sannsynligvis alle med skogteiger og utmarksrettigheter i utmarka vest for planområdet har bruksrettigheter til. Det er betydelige områder som er tilplantet med barskog som pr. i dag har adkomsten gjennom denne veiløsningen. Nedenfor gis en vurdering av de enkelte eiendommene. Arealoversikten, som gjelder for hele eiendommen er hentet fra TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

20 20 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 3 Eier er Are Bakken og Astrid M. Bakken. Drifta på eiendommen i dag er knyttet til sau og hest. Astrid M. Bakken opplyser på telefon den at de er positiv til næringsparken, at den ikke vil ha negative innvirkninger på drifta og at det er tilstrekkelig med beitemark. De har planer om å ta ut skogen i forkant av etableringen av parken. Utbyggingen vil berøre 1 av 3 utmarksteiger på eiendommen. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 74,4 dekar av eiendommen 44/3 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap. Høg 8.8 Middels 15.1 Låg 5.0 Impediment 40.0 Myr 5.5 Sum 74.4 I skogkartleggingen til Troms skogselskap er deler av impedimentet oppjustert til middels F11 og låg B8 bonitet. I tillegg er noe impediment blitt klassifisert som myr. Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

21 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 5 Registrert eier er Halstein Olsen. Eiendommens del av Nordlysparken er kantsonen mellom RV 83 og Nordvikelva. Området består av myr og bjørkeskog. Halstein Olsen opplyser på telefon den at han har noe dyrka mark på motsatt side av vegen og at Nordlysparken ikke vil ha negativ innvirkning på hans drift. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 26,1 dekar av eiendommen 44/5 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 15.3 Låg 0.0 Impediment 1.8 Myr 9.0 Sum 26.1 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha meget begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

22 22 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 6 Registrert eier er Nils Coldevin Norwich. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog. Nils Coldevin Norwich opplyser på telefon den at det ikke i dag er drift på hans eiendom og det innenfor det aktuelle området til Nordlysparken ikke vil være aktuelt med nydyrking. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 36,5 dekar av eiendommen 44/6 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 21.6 Låg 14.9 Impediment 0.0 Myr 0.0 Sum 36.5 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

23 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 7 Registrert eier er Håvard Kåre Stavrand. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myr arealer. Vi har ikke fått kontakt med Håvard Kåre Stavrand. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 69,8 dekar av eiendommen 44/7 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 7.4 Middels 25.9 Låg 13.8 Impediment 0.0 Myr 22.7 Sum 69.8 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

24 24 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 8 Registrert eier er Borghild Annie Kiil. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Vi har ikke hatt kontakt med Borghild Annie Kiil. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 80 dekar av eiendommen 44/8 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 15.4 Middels 43.0 Låg 9.0 Impediment 0.0 Myr 12.6 Sum 80.0 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

25 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 16 Registrert eier er Oddmar Cato Rekstad. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Oddmar Cato Rekstad opplyser på telefon den at det ikke er drift på hans eiendom og det innenfor det aktuelle området til Nordlysparken kun har vært uttak av brensel til eget bruk. Skogeier opplyste videre at han har en skogteig vest for planområdet med betydelige ressurser av gran. Det var et sterkt ønske at skogeierne kunne bruke parken sin avkjørsel og bru og at det videre ble lagt til rette slik at en kunne knytte skogsbilveger på denne infrastrukturen. For tyngre maskiner er det kun et vadested og dette er ikke tilfredsstillende ved større skogsdrift. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 209,7 dekar av eiendommen 44/16 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 12.9 Middels Låg 69.6 Impediment 0.0 Myr 18.2 Sum Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha relativt begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. Eventuell økt tilgjengelighet til teigen med granskog i vest vil være positivt. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

26 26 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 17 Registrert eier er Edgar Johan Bakken, Kåre Joakim Bakken og Odd Birger Bakken. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 7 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Vi har ikke fått kontakt med grunneierne av denne eiendommen. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 17,9 dekar av eiendommen 44/17 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 1.1 Låg 11.5 Impediment 0.0 Myr 5.3 Sum 17.9 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. Eiendommens størrelse gir også begrenset mulighet for næringsutøvelse av et visst omfang TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Landbruk Tromsø 07.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken AS, Tom Langeid Multiconsult

Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken AS, Tom Langeid Multiconsult NOTAT Oppdrag: Nordlysparken AS PLAN MED KU NORDLYSPARKEN Tema: OVERSIKT FORESLÅTTE AVBØTENDE TILTAK Dato: 12.06.2012 Til: Fra: Kopi til: Harstad kommune v / Børge Weines Guri Ugedahl Raymond Olsen Nordlysparken

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema kommunal økonomi Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema Nærmiljø og friluftsliv Tromsø 24.09.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Verdivurdering skogeiendom

Verdivurdering skogeiendom Verdivurdering skogeiendom Holtålen kommuneskog Holtålen kommune, Sør-Trøndelag 1 På oppdrag for Holtålen kommune v/rådmann har undertegnede foretatt verdivurdering av skog- og utmarksressursene på eiendommen

Detaljer

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. OPPDRAGSNAVN Oppdragsnr:5014230 Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer:1 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landskap Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landskap Tromsø 25.10.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen

Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Innherred Samkommune Konsekvensutredning for kommunedelplan for Tromsdalen Alternativ 2 Jord og skogbruk 2012-05-21 Rev. Dato: 21.05.12 Beskrivelse KU- Tromsdalen Jord og skogbruk Utarbeidet Siri Bø Timestad

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Risiko og sårbarhet

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Risiko og sårbarhet Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16

NOTAT LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 NOTAT Oppdrag 1100745 Kunde DKM Drammen Notat nr. 2 Til Sande kommune Fra Kopi Lars Syrstad og Kristian Ribe, Rambøll DKM Drammen v/kristian Johansen LANDBRUKSFAGLIG UTREDNING, BOLSTADGATA 16 Dato 2011-03-22

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arealplanlegger/Avd.leder - forvaltning Arkiv: 611 & 52 Arkivsaksnr.: 14/1631-1 EVENTUELT SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I OSMARKA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Reguleringsplan Teveldalsflata hyttefelt Utredning vedrørende jordvern, landbruk og landskap

Reguleringsplan Teveldalsflata hyttefelt Utredning vedrørende jordvern, landbruk og landskap Meråker kommune Sektor kommunal utvikling Notat Sak nr: Dato: 2011/766-11 31.01.2013 Reguleringsplan Teveldalsflata hyttefelt Utredning vedrørende jordvern, landbruk og landskap Det vises til planforslag

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING Arkivsaksnr.: 13/1980 Arkiv: LBR 42/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart

AR 5 BROSJYRE 1/2011 (FORSIDEN) Arealressurskart 1/2011 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC Hva er et arealressurskart? Et arealressurskart viser arealressurser med forskjellige klasseinndelinger og ulik nøyaktighet avhengig

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for jordbruk og skogbruk RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-2 250131 07.07.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Fagnotat - Gnr 2 bnr 58 - Bratland - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av 15.07.2015, avslag på fradeling.

Fagnotat - Gnr 2 bnr 58 - Bratland - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av 15.07.2015, avslag på fradeling. BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201521661-6 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: GELI Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt:

SAMMENDRAG. AR5, kartografi, symboler AR5, cartography, symbols. Andre aktuelle publikasjoner fra prosjekt: Dokument fra Skog og landskap 03/2009 KARTOGRAFI FOR AR5 Knut Bjørkelo, Astrid Bjørnerød, Anne Nilsen Omslagsfoto: Temakart basert på AR5-egenskaper Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand

VERDITAKST LANDBRUK VITTINGSRUD OVER. Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand VERDITAKST LANDBRUK OVER VITTINGSRUD Gnr. 116 bnr. 2 og 7,, 117,, 11 Kommune: Fylke: Adresse: Holmestrand Vestfold. Odderudvn. 54, 3080 Holmestrand Hjemmelshaver: Rekvirert av: Tilstede ved befaring: Elisabet

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN

5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN 5. OM EIENDOMMER OG SKOGRESSURSENE PÅ KYSTEN Bernt-Håvard Øyen & Rune Eriksen Ved å koble sammen data fra Landsskogtakseringen med digitale markslagskart (dek), Landbruksregisteret og Skogfondbasen har

Detaljer

Hogstplan. for Strøm og Moe skog. Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune. Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL

Hogstplan. for Strøm og Moe skog. Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune. Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL Hogstplan for Strøm og Moe skog Gårdsnr. 38, 13 Bruksnr. 3, 2 I Nittedal Kommune Eier: RAGNHILD STRØM PRESTVIK Adresse: S. STRØM, 1488 HAKADAL Registrert 2001 Planperiode: 2002-2007 Utarbeidet av Avd.

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/823 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN GNR 48/5 OG 45/3 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/823 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN GNR 48/5 OG 45/3 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/823 Sakstittel: SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT PÅ EIENDOMMEN GNR 48/5 OG 45/3 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1

Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin skogeiendom Børsa prestegårdskog, Gnr/bnr 147/1 Skaun kommune Hovedtall for Børsa prestegårdskog Børsa prestegårdskog består av totalt 551 daa skog

Detaljer

Nordlysparken AS. Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Planbeskrivelse

Nordlysparken AS. Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Planbeskrivelse Nordlysparken AS Plan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Planbeskrivelse Tromsø 04.06.2012 revidert 14.06.2012 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/06 Formannskapet 26.01.

OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/06 Formannskapet 26.01. SORTLAND KOMMUNE Myndighet Arkiv: Q15 Saksmappe: 05/02733-1 Saksbehandler: Karl Peder Haugen Dato: 12.12.2005 OMREGULERING AV LANDBRUKSVEGER I UTMARK TIL KOMBINERT FORMÅL HYTTEADKOMST OG LANDBRUKSVEG Utvalgssaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2510 Arkivnummer: SNR gnr. 59 bnr. 1 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 59 BNR. 1 KOMPERUD RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 13.11.2014 2014/908-11551/2014 Arkivkode: 40/2/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Gudmund Forseth, tlf 77722126 10.09.2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2611-5 Arkiv: GNR/B 38/01 Sakbeh.: Tor Håvard Sund Sakstittel: KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK DS SKG 55/13 - TILLEGGSAREAL EIENDOM GNR/B 38/1 TRANSFARELV Planlagt behandling: Administrasjonens

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Omdisponering og deling

Omdisponering og deling LANDBRUKSAVDELINGEN Omdisponering og deling Jordloven 9 og 12 v/ellen Nitter-Hauge Ellen Nitter-Hauge Deling - Jordloven 12 Vesentlig endret ved lov 10. juni 2013 Forbudet og vilkårene som fulgte av loven

Detaljer

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser. STEINKJER KOMMUNE Avdeling for plan og natur Dato: 01.03.04 Saksnr/Løpenr: 2003/412-14073/2005 (jfr lnr. 15256/03). Klassering: L12 Revisjoner: Behandling: Det faste utvalg for plansaker 22.04.04 Offentlig

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner

Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner Opptak og binding av CO 2 i skogen i Sørum, Produksjon av biobrensel i Sørum Notat fra Skogbrukssjef Harald Egner Bakgrunn Verden står ovenfor en klimatrussel. Den viktigste årsaken ligger i vår bruk av

Detaljer