Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk"

Transkript

1 Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø

2 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel: Forfatter(e): Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark - Landbruk Stian Edvardsen, skogingeniør (Troms Skogselskap) Tom Langeid, landskapsarkitekt mnla (Barlindhaug Consult AS) Oppdragsnr.: 9815 Oppdragsgiver(e): Rapportstatus: Tilgjengelighet: Oppdragsansvarlig: Kvalitetssikrer(e): Antall sider: Filreferanse: Adresser: Nordlysparken AS Delutredning Åpen Tom Langeid Guri Ugedahl 35 sider E:\9815NORD\Dokumenter\Avd-PU\Regplan med KU\Deltemaer\Landbruk\Nordlysparken - Landbruk pr doc Barlindhaug Consult AS Postadresse: 9291 Tromsø Besøksadresse: Sjølundveien 2 Telefon: Telefaks: Epost: TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

3 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode og datagrunnlag Influensområde Planlagt utbygging Funksjoner Utforming Alternativer som vurderes Områdebeskrivelse og verdivurdering Skogbruk Beite Jordbruk Samlet verdivurdering Konsekvensenes omfang og betydning Innledning Nærmere om forholdet til enkelteiendommene Alternativ 1A / 1B Alternativ 2A Alternativ 2B Avbøtende tiltak / Planpremisser Arealtap Driftsmessige begrensninger Atkomstforhold Vedlegg Grunnlagsmateriale TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

4 4 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Nordlysparken AS ønsker å tilrettelegge for næringsarealer på deler av eiendommene 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/16 og 44/17 ved Nordvikmyra, sør for Harstad. Utviklingsplanene er av et slikt omfang at reguleringsplanen kreves konsekvensutredet. Planprogrammet (PP) ble fastlagt i planutvalget den (sak 10/147). I hht planprogrammet skal følgende besvares innenfor dette deltemaet: Planområdet omfatter ingen områder som i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel ble klassifisert som viktige eller svært viktige jordbruksarealer, men store deler av området er klassifisert som hhv viktige skogbruksarealer og svært viktige beitearealer. Utbyggingsplanenes betydning i forhold til landbruk skal konsekvensutredes i planarbeidet, med fokus på driftsmessige utfordringer knyttet til berørte landbrukseiendommer. 1.2 Metode og datagrunnlag Vurdering av verdi, omfang og konsekvens Det tas utgangspunkt i framgangsmåten som er skissert i Miljøverndepartementets veileder om plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, T Vurdering av verdi, omfang og konsekvens, samt rangering av alternativ er beskrevet og illustrert gjennom tekst og figurer. Beskrivelse gjøres med bakgrunn i Landbruksdepartementets veileder M-0692 B, og verdisetting i henhold til kriterier angitt i Statens vegvesens håndbok 140 (2006). Verdi angis i henhold til en tredelt skala som vist under: Liten Middels Stor Verdi Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for landbruksinteresser. Kriteriene som brukes for å vurdere tiltakets omfang følger Landbruksdepartementets veileder M-0692 B og Statens vegvesens håndbok 140 (2006) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

5 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 5 Tiltakets omfang angis i henhold til en femdelt skala som vist nedenfor: Omfang Intet Stort neg. Middels neg. Litt neg. Litt pos. Middels pos. Stort pos Konsekvenser omfatter de fordeler og ulemper et tiltak antas å medføre. Tiltakets forventede konsekvenser er vurdert gjennom å sammenholde opplysninger om landbruksinteressenes verdi med opplysninger om tiltakets omfang. Konsekvenser for landbruk avleses ved å sammenholde en samlet verdi for hhv skogbruk og jordbruk med de ulike alternativenes samlede virkning på landbruk, jf. konsekvensvifte (se figur under). Tiltakets forventede konsekvenser beskrives ved hjelp av en nidelt skala som går fra meget stor positiv konsekvens ( ) til meget stor negativ konsekvens ( ). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

6 6 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Datagrunnlag Troms skogselskap ved Stian Edvardsen gjennomførte 22. juni 2010 ei befaring innenfor planområdet for kartlegging av skogressursene og vurdering av beiteressursene. Metoden som er benyttet er relaskoptakst hvor hvert enkelt bestand er befart og målt. Bestandene er i tillegg justert mot flybildene til Det er benyttet samme metode som under ordinær skogbruksplanlegging og metoden tilfredsstiller forskrift om skogbruksplanlegging. I denne rapporten vil området i helhet bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gitt en oversikt over eiendommene innenfor planområdet. Kilder som er benyttet er Gårdskart fra Skog og Landskap, Digitale eiendomsgrense DEK, DMK og registreringene fra markbefaringen. Det er også hentet inn informasjon fra de berørte grunneierne og Harstad kommune. 1.3 Influensområde Når det gjelder vurdering av virkninger for landbruk, er influensområdet i utgangspunktet begrenset til selve planområdet. Når det gjelder vurderinger knyttet til framtidig næringsvirksomhet, har en imidlertid vurdert et større omland TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

7 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 7 2. Planlagt utbygging 2.1 Funksjoner Planlagte utbygging legger til rette for etablering av store, sammenhengende arealer for næring. Det vil bli etablert adkomst og annen nødvendig infrastruktur til områdene. Om ønskelig vil det være aktuelt å avsette areal til idrettsformål / etablering av en kommunal flerbrukshall i området ( Storhall ). I hht kommuneplanens arealdel skal handels- og næringsparken i hovedsak bestå av virksomheter som driver med salg av arealkrevende varer (biler / motorkjøretøy / bilrekvisita, landbruksmaskiner, trelast / andre større byggevarer, salg fra planteskoler / hagesentre, elektrovarer, møbler og engrosvarer) 1. Det forutsettes at man i tråd med rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre kan etablere m 2 detaljhandel i området. I tillegg ønsker Nordlysparken AS gjennom planarbeidet å se på virkninger av en større andel detaljhandel i området, derfor gjøres i tillegg vurderinger for en situasjon der 20 % av bruksareal forretning er detaljhandel (kfr underlag til KPA). Det presiseres at det ikke vil være aktuelt med tradisjonell detaljhandel eller kjøpesenter i dette området, men virksomheter innenfor andre bransjer enn de nevnt over, og som har behov for store salgsarealer. Næringsområdet vil bli bygget ut etappevis. 2.2 Utforming Den bærende idéen er å legge til rette for parkering foran bebyggelsen slik at alle fasader er synlige fra veien. Samtidig er areal for varemottak, varehenting, renovasjon o.a. skjult bak bygningene, som i bakkant er tilpasset terrengets form. Bebyggelsen består av frittstående volumer, som stort sett har rektangulær form. For å bryte opp de lange fasadene foreslås at de deles opp vertikalt og horisontalt med relevant fasadekledning, for eksempel med blanding av metallplater og polykarbonat. I tillegg til kommersielle fasader foreslås det å lage to reklametårn, plassert i torgarealer. Bensinstasjon, service, bussholdeplass, drosje og oppstillingsplass for lastebiler ligger langs riksvegen. I tillegg til en bred gangvei langs fasadelinjen, er det lagt opp til definerte gangsoner fra parkeringsarealene mot fasadene. Bl.a. for å unngå massive terrenginngrep og uønsket eksponering mot omgivelsene, tar en sikte på å legge byggeområdene i de lavereliggende delene av planområdet. De viste bygningene er gitt en gesimshøyde over terreng på 12 meter, med unntak av det østligste volumet som er gitt en gesimshøyde over terreng på 15 meter og idrettshallen som er gitt en gesimshøyde over terreng på 20 meter. Selv om Nordvikelva stedvis rettes ut, legges det opp til at bekkedraget i stor grad bevares. Høyspentlinjen som går diagonalt gjennom området vil bli lagt i kabel. 1 Definisjon gitt av Miljøverndepartementet for et tilsvarende område i Mo i Rana (2009). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

8 8 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Skissen antyder et mulig konsept for planlagte handels- og næringspark (AMB arkitekter as) 2.3 Alternativer som vurderes I følge fastsatt planprogram skal følgende alternativer utredes: I utgangspunktet vurderes det først og fremst å være fysiske inngrep som er hovedutfordringen i forhold til ulike sektorinteresser. Selv om alle alternativene medfører om lag samme fysiske inngrep, er det for enkelte deltemaer behov for en mer detaljert beskrivelse for å kunne avdekke områdets sårbarhet, for eksempel knyttet til framtidig bebyggelse, trafikkbelastning og aktivitetsnivå: Bl.a. har en i forhold til naturmiljø, landbruk og reindrift sett det som hensiktsmessig å undersøke ulike løsninger for alternativ 2, relatert til i hvilken grad en storhall for idrett berører omgivelsene. Mens underalternativet med økt andel detaljhandel, benevnt alternativ 1B, kun vurderes å ha betydning for et fåtall av deltemaene, først og fremst transport TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

9 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 9 Når det gjelder Landbruk har en sett som hensiktsmessig å undersøke følgende situasjoner: Alternativ 1A: Hele planområdet avsettes til næring, hvorav 3000 m 2 detaljhandel. Alternativ 1B: Som alternativ 1A, men hvor andelen detaljhandel økes til 20 % av byggearealet. Alternativ 2A: Som alternativ 1A, men hvor det avsettes nødvendig areal til storhall som ikke genererer utendørs aktivitet. Alternativ 2B: Som alternativ 1A, men hvor det avsettes nødvendig areal til storhall som genererer utendørs aktivitet, for eksempel gjennom etablering av treningsløyper langs stier og traktorveger vest for tiltaksområdet samt mot Kilkameratenes anlegg nord for tiltaksområdet. Figur 3. Flybilde over planområdet (Kilde: Barlindhaug Consult 2011). TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

10 10 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 3. Områdebeskrivelse og verdivurdering Området er lokalisert ved Nordvikmyra rett sør for Kilbotn. Det meste av området må sies å være nordvendt. Områdets bruk i dag er for det meste til beite og vedhogst. Ei utfordring har vært begrenset tilgjengelighet pga. manglende bru over Nordvikelva. Det eksisterer i dag ei enkel betongbru, men denne er neppe egnet for tyngre maskiner. I tillegg er det et vadested ved vestre grense for Nordlysparken. I forbindelse med jordskifte ble det lagt til rette for skogsbilveger fra dette vadestedet, men bygging av vegene er ikke gjennomført. Enkelte eiendommer har trolig veirett i området. Området består i sin helhet av skog og myrområder. Det er ikke registrert dyrka mark eller plantefelt med unntak av dekar med furu. Terrenget må anses som kupert og i de største sammenhengende bjørkeområdene vil det ved skogdrift være nødvendig å anlegge enkle driftsveger. De delene av planområdet som ligger nærmest Nordvikelva er likevel relativt lettdrevet. Ellers består området av en rekke mindre myrer med fuktdrag hvor det er bra med beitegras. 3.1 Skogbruk Merk at arealberegningene knyttet til landbruk forholder seg til en avgrensning av området som framgår entydig i bestandskartet Definisjoner Her er et kort sammendrag av noen av definisjonene som er benyttet. Det gjøres kun målinger og vurderinger av skogen på det produktive arealet. Bonitetene er definert slik i rapporten etter H40 systemet: Låg bonitet (G(F)6 G(F)8) Middels bonitet (G(F)11) Høg bonitet (G(F)14) Hogstklassene kan forklares slik: Hkl I: Snaumark Hkl II: Ungskog Hkl III: Yngre produksjonsskog Hkl IV: Eldre produksjonsskog Hkl V: Gammelskog Området i helhet I dette avsnittet gis en vurdering av området i sin helhet. Det blir også gitt en vurdering av hver enkelt eiendom (se avsnitt 4.2) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

11 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 11 Nøkkeltall Det totale arealet som er registrert innefor planområdet er 532 dekar og av dette er 459 dekar klassifisert som skog. Vi ser videre at det er registrert 444 dekar produktiv skog med en årlig tilvekst på 33 m 3. Stående kubikkmasse er i overkant av 1500 m 3 hvor det meste er bjørk. En enkel balansekvantumsberegning angir et årlig balansekvantum på 42 m 3. Driftsforhold Ei viktig sperre for større skogsdrift i området er Nordvikelva hvor det mangler bru for større maskiner. Det finnes et vadested i nordvestre grense av planområdet. Vadested er ikke fullgod løsning ved større skogsdrift. Nordre halvdel av planområdet må likevel sies å være relativt lettdrevet. Stort sett fast fin mark, men det er en del myr og myrdrag som kan skape problemer i bløte perioder. I søndre del av planområdet er det mye mer kupert og utfordrende for skogsdrift. Her vil det være behov for lette driftsveger/ traktorveger for å drive skogen. Markslag og bonitet Under befaringen er det gjennomført en egen vurdering av boniteten med støtte mot DMK. Det er potensiell bonitet som er registrert, dvs. bonitet basert på best egnet treslag. Denne bonitetsoversikten vil differensiere noe fra tallene i eksempelvis Gårdskart. Planområdet består av 532 dekar hvor av 444 dekar er produktiv skog. Av dette er 436 dekar klassifisert som middels bonitet (G11 og F11). Resterende 7 dekar er låg bonitet. Av annet skogareal finner vi trebevokst myr og skog med svært lav produksjonsevne. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

12 12 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Skogen i området Området er dominert av bjørkeskog innblandet med annen lauvskog. Det meste av arealet består av eldre lauvskog (93 % av produktivt areal) og trehøydene ligger mellom 7-10 meter for Hkl IV og V (gammelskog). Lauvskogen må sies å være ganske typisk for Hinnøya. Stående m 3 masse innenfor planområdet er i overkant av 1500 m 3 (se tabellene under). I lia i bakkant er det bra dekke med relativt høyvokst einer (1-2 meter). Av vegetasjonstype er blåbærskog dominerende. Stor innblanding med gras, særlig i nord mot Nordvikelva TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

13 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Dagens og fremtidig næringsutøvelse Dagens lauvskogressurser i planområdet er godt egnet til energivirke, enten som heltreflis eller gjennom vedproduksjon. Nærheten til Harstad med et godt vedmarked gjør at det er et grunnlag for vedproduksjon på de aktuelle eiendommene. Statkraft gjennom datterselskapet Trondheim Energi Fjernvarme har fått konsesjon til å bygge et biobasert fjernvarmeanlegg i Harstad. Med lokal skogsflis som hovedenergikilde skal det nye fjernvarmeanlegget levere varme til offentlige og private kunder fra høsten Det er også søkt om tilsvarende konsesjon i Narvik (Kilde: statkraft.no). Hvis disse planene blir gjennomført vil det bli stor etterspørsel etter energiflis fra Sør-Troms og Nordre Nordland. En stor andel av skogen i planområdet er eldre skog. Derfor kan det være nødvendig å ta ut et større uttak enn balansekvantumet på ca 44 m 3. Tabellen under viser fornuftig avvirkning de neste årene. Netto hogstkvantum tar hensyn til kantsoner m.m. som fører til redusert hogstkvantum. Barskog gir større utbytte på arealet enn lauvskog. Det kan derfor være god økonomi å bytte treslag etter hogst. Planområdet er generelt meget godt egnet for granproduksjon og det vil gi betydelig bedre avkastning enn dagens lauvskog. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

14 14 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Verdivurdering Med utgangspunkt i kriterier som er beskrevet i figur 6.20 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) legges det til grunn at arealene består av middels bonitet og gode driftsforhold, men med begrenset størrelse på skogarealet. Det er også tatt i betraktning arealets meget gode egnethet for produksjon av grantømmer med høgere verdi enn dagens lauvtreressurser. Liten Middels Stor Verdi Beite Beitearealer Det framgår av datasettet BEITE fra Skog og Landskap at Sørvik sankelag disponerer et areal på 154,7 km2. Som det framgår i skissen under omfatter planområdet ca 495 dekar utmarksbeite (ca 0,5 km2, omlag 0,3 % av totalt areal). Det meste av arealet er blåbærskog med godt innslag av smyle og diverse grasarter. Denne type arealer klassifiseres som godt svært godt beite (Vegetasjon og beiter på øyer i Bjarkøy og Harstad 2007 Skog og landskap) Antall dyr Totalt ble det i 2009 sluppet 5899 sau/lam og 53 storfe på beite innenfor sankelagets disponible areal TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

15 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 15 Tilbakemeldinger tyder på at planområdet i dag brukes som beite for sau. Om en legger til grunn informasjonen om at det innenfor sankelaget beiter ca 38 dyr pr km2, betyr dette at i størrelsesorden 20 sau beiter i planområdet (omlag 0,3 % av totalt antall) Verdivurdering Med utgangspunkt i kriterier som er beskrevet i figur 6.20 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) legges det til grunn at området er middels viktig i forhold til beitebruk. Liten Middels Stor Verdi Jordbruk I tråd med figur 6.21 i Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) fokuseres det på følgende kriterier når områdets verdi som jordbruksarealer skal vurderes: Arealtilstand Driftsforhold Jordsmonnskvalitet Størrelse Jordbruksarealer Skissen under er basert på datasettet AR50 fra Skog og Landskap. Som det framgår er det hverken registrert overflatedyrket eller fulldyrket mark innenfor planområdet. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

16 16 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Dyrkbar jord Under gis følgende definisjon på dyrkbar jord: Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan setjast i slik stand at dei vil halde krava til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord (A eller B), og som held krava til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Også skissen under er basert på datasettet AR50 fra Skog og Landskap. Som det framgår inngår totalt ca 125 dekar potensiell dyrkbar jord i planområdet, som er klassifisert som lettbrukt dyrkingsjord. Dette utgjør i underkant av 30 % av planområdets areal Områdets betydning for landbruket i kommunen I et notat oversendt anfører landbrukssjefen i Harstad kommune at jordbruksarealene på gnr.44 i hovedsak er sør og østvendte, lavtliggende og forholdsvis lettbrukte. Det er til sammen ca 500 da jordbruksareal som gir årvisse og gode avlinger. I en slik sammenheng er arealene å anse som svært viktige jfr. kommunens vurdering i arealplanen. Det er i dag kun 2 bruk med selvstendig drift i Nordvika, begge med sauehold som hovedproduksjon. Hva fremtiden vil bli er vanskelig å ha noen formening om, men en bør i utgangspunktet legge til rette for fortsatt landbruksdrift i området og at påregnelige driftsulemper minimaliseres TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

17 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Verdivurdering Med utgangspunkt i figur 6.21 i Statens vegvesens håndbok 140 (2006) kan jordbruksarealene innenfor planområdet karakteriseres slik: Verken overflatedyrket eller fulldyrket areal Relativt begrenset andel lettbrukt areal, både i forhold til planområdet og i et mer overordnet perspektiv Relativt begrenset andel velegnet dyrkingsjord, både i forhold til planområdet og i et mer overordnet perspektiv Relativt begrenset størrelse på arealene Ut fra nevnte kriterier legges dermed til grunn at jordbruksarealene innenfor planområdet har liten verdi. Liten Middels Stor Verdi Samlet verdivurdering Ut fra ovennevnte verdivurdering i forhold til skogbruk i avsnitt 3.1, beite i avsnitt 3.2 og jordbruk i avsnitt 3.3, legges til grunn at landbruksarealene innenfor planområdet som helhet har liten til middels verdi. Liten Middels Stor Verdi TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

18 18 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE 4. Konsekvensenes omfang og betydning 4.1 Innledning Planområdet berører direkte eiendommene 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/16 og 44/17 ved at deler av disse eiendommene blir båndlagt og nedbygget. Planområdet vil også påvirke omkringliggende arealer ved at utbyggingen kan endre tilgjengeligheten til arealene. I tråd med Landbruksdepartementets veileder M-0692 B skilles det mellom tre hovedtyper virkninger når det gjelder jord- og skogbruk: Arealtap (både på grunn av arealbeslag, båndlegging og areal som får slik arrondering at det går ut av drift). Begrensninger i muligheter for å drive arealene eller skogen (planting, skogkultur, grøfting og nydyrking) Endret adkomst (lettere eller tyngre å drive jorda eller skogen) TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

19 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK 19 I sin uttalelse til planprogrammet (datert ) fokuserte landbrukssjefen i Harstad kommune på følgende: Hvordan sikre atkomsten (skogbilveistandard) til bakenforliggende skogarealer når felles vei gjennom området nedbygges. Hvordan legge til rette for lokalisering av velteplass for tømmer. Hva er påregnelige driftsulemper for landbrukseiendommene under gnr. 44 og hvordan minimalisere disse. Dagens 2 aktive bruk i Norvika har sauehold dominerende driftsopplegg. Tilgang til og bruk av utmarksbeiter er svært viktig for denne næringa. Et viktig tema i konsekvensutredningen bør være hvordan utbyggingen legges best til rette for en minimalisering av mulige driftsulemper for bruk med slik drift. 4.2 Nærmere om forholdet til enkelteiendommene Landbrukssjefen beskrev forholdene slik i et notat mottatt : Av det berørte arealet som omtales som produktiv skog er arealene i økonomisk kartverk i hovedsak omtalt som skog av middels og lav bonitet. Deler av myrarealene i kategorien anna areal er vurdert som dyrkbare. Av de berørte bruk er det kun selvstendig jordbruksdrift på eiendommen gnr.44 bnr. 3 der dagens driftsopplegg er basert på sau og hestehold. På de andre berørte gårdene er det ikke noen form for landbruksdrift i dag. Jordbruksarealene høstes av nabobruk i området og inngår i dagens driftsomfang på disse gårdene. For eiendommene gnr.44/5, 44/7 og 44/17 høstes jordbruksarealene av lokal gårdbruker i Oldra gnr.48 beliggende ca 4 km nord for Nordvika. For eiendommene gnr.44/6, 44/8 og 44/16 høstes jordbruksarealene av gårdbruker med driftssenter lokalisert til gnr.44. For den bruker som driver med sau i Nordvika er planområdet en del av brukets beiteområde. Området er avgrenset med gjerde inn mot riksveien og sauen trekker gjennom planområdet både vår og høst. Det anses om påregnelig at etableringen vil påføre denne brukeren og fremtidige brukere med et slikt driftsopplegg driftsulemper. Når det gjelder utmarka er det i dag en felles skog-/utmarksvei som sannsynligvis alle med skogteiger og utmarksrettigheter i utmarka vest for planområdet har bruksrettigheter til. Det er betydelige områder som er tilplantet med barskog som pr. i dag har adkomsten gjennom denne veiløsningen. Nedenfor gis en vurdering av de enkelte eiendommene. Arealoversikten, som gjelder for hele eiendommen er hentet fra TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

20 20 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 3 Eier er Are Bakken og Astrid M. Bakken. Drifta på eiendommen i dag er knyttet til sau og hest. Astrid M. Bakken opplyser på telefon den at de er positiv til næringsparken, at den ikke vil ha negative innvirkninger på drifta og at det er tilstrekkelig med beitemark. De har planer om å ta ut skogen i forkant av etableringen av parken. Utbyggingen vil berøre 1 av 3 utmarksteiger på eiendommen. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 74,4 dekar av eiendommen 44/3 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap. Høg 8.8 Middels 15.1 Låg 5.0 Impediment 40.0 Myr 5.5 Sum 74.4 I skogkartleggingen til Troms skogselskap er deler av impedimentet oppjustert til middels F11 og låg B8 bonitet. I tillegg er noe impediment blitt klassifisert som myr. Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

21 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 5 Registrert eier er Halstein Olsen. Eiendommens del av Nordlysparken er kantsonen mellom RV 83 og Nordvikelva. Området består av myr og bjørkeskog. Halstein Olsen opplyser på telefon den at han har noe dyrka mark på motsatt side av vegen og at Nordlysparken ikke vil ha negativ innvirkning på hans drift. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 26,1 dekar av eiendommen 44/5 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 15.3 Låg 0.0 Impediment 1.8 Myr 9.0 Sum 26.1 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha meget begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

22 22 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 6 Registrert eier er Nils Coldevin Norwich. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog. Nils Coldevin Norwich opplyser på telefon den at det ikke i dag er drift på hans eiendom og det innenfor det aktuelle området til Nordlysparken ikke vil være aktuelt med nydyrking. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 36,5 dekar av eiendommen 44/6 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 21.6 Låg 14.9 Impediment 0.0 Myr 0.0 Sum 36.5 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

23 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 7 Registrert eier er Håvard Kåre Stavrand. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myr arealer. Vi har ikke fått kontakt med Håvard Kåre Stavrand. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 69,8 dekar av eiendommen 44/7 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 7.4 Middels 25.9 Låg 13.8 Impediment 0.0 Myr 22.7 Sum 69.8 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

24 24 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 8 Registrert eier er Borghild Annie Kiil. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Vi har ikke hatt kontakt med Borghild Annie Kiil. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 80 dekar av eiendommen 44/8 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 15.4 Middels 43.0 Låg 9.0 Impediment 0.0 Myr 12.6 Sum 80.0 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

25 OMRÅDEPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - LANDBRUK Gnr 44 bnr 16 Registrert eier er Oddmar Cato Rekstad. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 4 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Oddmar Cato Rekstad opplyser på telefon den at det ikke er drift på hans eiendom og det innenfor det aktuelle området til Nordlysparken kun har vært uttak av brensel til eget bruk. Skogeier opplyste videre at han har en skogteig vest for planområdet med betydelige ressurser av gran. Det var et sterkt ønske at skogeierne kunne bruke parken sin avkjørsel og bru og at det videre ble lagt til rette slik at en kunne knytte skogsbilveger på denne infrastrukturen. For tyngre maskiner er det kun et vadested og dette er ikke tilfredsstillende ved større skogsdrift. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 209,7 dekar av eiendommen 44/16 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 12.9 Middels Låg 69.6 Impediment 0.0 Myr 18.2 Sum Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha relativt begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. Eventuell økt tilgjengelighet til teigen med granskog i vest vil være positivt. TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

26 26 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Gnr 44 bnr 17 Registrert eier er Edgar Johan Bakken, Kåre Joakim Bakken og Odd Birger Bakken. Nordlysparken legger beslag på 1 av eiendommens 7 teiger. Området består av bjørkeskog og myrarealer. Vi har ikke fått kontakt med grunneierne av denne eiendommen. I forhold til klassifiseringa av markslagene til Skog og landskap omfatter planområdet 17,9 dekar av eiendommen 44/17 fordelt på følgende markslag: Bonitet Areal i dekar Skog og Landskap Høg 0.0 Middels 1.1 Låg 11.5 Impediment 0.0 Myr 5.3 Sum 17.9 Tabellen under angir skogressursene til eiendommen innenfor planområdet. Av total skog- og beiteressurs tilgjengelig for eiendommen antas utbyggingen å ha begrenset innvirkning på dagens og fremtidig næringsutøvelse. Eiendommens størrelse gir også begrenset mulighet for næringsutøvelse av et visst omfang TROMS SKOGSELSKAP / BARLINDHAUG CONSULT AS

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina Konsekvensutredninger Utkast WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Innhold Generelt... 2 Metode... 2 Samlet fremstilling av resultatet av konsekvensvurderingene...

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

FM eiegedom AS. RISS LANDSKAP as. Landskapsarkitekter MNLA. Bergen 02.06.09

FM eiegedom AS. RISS LANDSKAP as. Landskapsarkitekter MNLA. Bergen 02.06.09 FM eiegedom AS MELAND KOMMUNE Forslag til reguleringsplan Næringsområde Dalstø-Mjåtveit Gnr 19 / bnr 1, 2 og 31, deler av gnr 22 / bnr 1 og 3, og gnr 18 / bnr 9 og 10 Bergen 02.06.09 Landskapsarkitekter

Detaljer

Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord"

Konsekvensutredning samlerapport Ny jord Region øst Prosjektavdeling øst E18 Ørje-Vinterbro 8. januar 2015 HØRINGSUTGAVE Konsekvensutredning samlerapport "Ny jord" Reguleringsplan E18 Retvet Vinterbro: Konsekvensutredninger til reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer